Suvestinė redakcija nuo 2018-01-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-06-04, i. k. 2015-08847

 

 

http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBINĖJE LIGONIŲ KASOJE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TERITORINĖSE LIGONIŲ KASOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 3 d. Nr. 1K-555

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-35 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 11.9 papunkčiu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi ir Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintų Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“, 8.9 papunkčiu:

1. T v i r t i n u  Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a s i l i e k u  įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

 

Draudimo plėtros departamento direktorius,                                       Gintaras Kacevičius

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus

2015 m. birželio 3 d.

įsakymu Nr. 1K-555

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBINĖJE LIGONIŲ KASOJE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TERITORINĖSE LIGONIŲ KASOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato duomenų subjektų prašymų dėl jų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ), įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinėse ligonių kasose (toliau VLK ir teritorinės ligonių kasos kartu – ligonių kasos) tvarką. 

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1ADTAĮ;

2.2Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu;

2.3Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu;

2.4Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Ligų, kuriomis sergantys ne jaunesni kaip 16 metų pacientai turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąrašo patvirtinimo“;

2.5Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;

2.6kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nuostatas.

3.  Aprašas taikomas įgyvendinant duomenų subjektų – asmenų, kurių asmens duomenis tvarko ligonių kasos, teises.

4.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ADTAĮ ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

5.   Duomenų subjektas turi teisę žinoti šią informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą:

5.1. duomenų subjektų asmens duomenų, nurodytų Apraše, valdytojus:

5.1.1. Aprašo 5.3.1 ir 5.3.2 papunkčiuose nurodytų duomenų subjektų asmens duomenų valdytoja – VLK (juridinio asmens kodas 191351679, buveinės adresas Europos aikštė 1, LT-03505 Vilnius);

5.1.2. Aprašo 5.3.3 papunktyje nurodytų duomenų subjektų asmens duomenų valdytojos yra teritorinės ligonių kasos (pagal kompetenciją):

5.1.2.1. Vilniaus teritorinė ligonių kasa (juridinio asmens kodas 188783796, buveinės adresas Ž. Liauksmino g. 6, LT-01101 Vilnius);

5.1.2.2. Kauno teritorinė ligonių kasa (juridinio asmens kodas 188783839, buveinės adresas Aukštaičių g. 10, LT-44147 Kaunas);

5.1.2.3. Šiaulių teritorinė ligonių kasa (juridinio asmens kodas 188784026, buveinės adresas Vilniaus g. 273, LT-76332 Šiauliai);

5.1.2.4. Panevėžio teritorinė ligonių kasa (juridinio asmens kodas 188784179, buveinės adresas Respublikos g. 66, LT-35158 Panevėžys);

5.1.3. Aprašo 5.3.4–5.3.6 papunkčiuose nurodytų duomenų subjektų asmens duomenų valdytojos yra VLK ir teritorinės ligonių kasos (pagal kompetenciją);

5.1.4. Aprašo 5.3.7 papunktyje nurodytų duomenų subjektų asmens duomenų valdytoja yra Vilniaus teritorinė ligonių kasa;

5.2. asmens duomenys ligonių kasose tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (ar) automatiniu būdu;

5.3. ligonių kasose toliau nurodytais tikslais tvarkomi atitinkamų duomenų subjektų grupių asmens duomenys:

5.3.1. medicinos pagalbos, reabilitacijos, slaugos, socialinių paslaugų ir patarnavimų, priskiriamų asmens sveikatos priežiūrai, bei asmens sveikatos ekspertizės paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis tikslu tvarkomi šie asmens duomenys:

5.3.1.1. draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmens duomenys: draudžiamojo asmens kodas (jeigu jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka); draudžiamojo identifikavimo kodas; vardas (vardai) ir pavardė (pavardės); gimimo data; lytis; pilietybė (pilietybės), jeigu draudžiamasis ją turi, ir jos suteikimo arba netekimo data; mirties data arba draudžiamojo paskelbimo mirusiu data (jei draudžiamasis miręs); Lietuvoje deklaruota gyvenamoji vieta ir atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu neturi Lietuvoje deklaruotos gyvenamosios vietos, – savivaldybė, kurioje gyvena; draudžiamojo gyvenamoji vieta (adresas, kontaktinė informacija) ir valstybė, kurioje gyvena; jei draudžiamasis išvyksta nuolat gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; asmens socialinio draudimo numeris, jeigu draudžiamasis jį turi; draudžiamojo asmens dokumentų duomenys (asmens dokumento rūšis, serija (jeigu yra) ir numeris, asmens dokumentą išdavusios valstybės pavadinimas, jo išdavimo data, data, iki kurios galioja asmens dokumentas, data, kai dokumento galiojimas buvo nutrauktas); draudžiamajam išduotų Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelių (toliau – ES kortelė) ir pažymų Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti (toliau – ES pažyma) duomenys (ES kortelės, ES pažymos tipas; ES kortelės, ES pažymos numeris; ES kortelės, ES pažymos išdavimo, galiojimo pradžios ir pabaigos datos, galiojimo nutraukimo data (kai ES kortelės ar ES pažymos galiojimas nutrauktas); draudžiamųjų, kurie patys mokėjo privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba už juos buvo mokama, privalomojo sveikatos draudimo pradžios ir pabaigos datos; apdraustųjų valstybės lėšomis privalomojo sveikatos draudimo pradžios ir pabaigos datos; draudimo laikotarpių pradžios ir pabaigos datos, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka; Rusijos Federacijos kariškių pensininkų ir jų šeimos narių, nuolat gyvenančių Lietuvoje ir turinčių teisę gauti Lietuvos Respublikos gydymo įstaigose teikiamą medicinos pagalbą, laikotarpių, kuriais jiems suteiktų medicinos paslaugų išlaidas apmoka Rusijos Federacija, pradžios ir pabaigos datos; asmenų, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas, privalomojo sveikatos draudimo pradžios ir pabaigos datos; ES piliečių, nuolat ar laikinai gyvenančių Lietuvos Respublikoje, privalomojo sveikatos draudimo pradžios ir pabaigos datos; Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat ar laikinai gyvenančių ES šalyse, privalomojo sveikatos draudimo pradžios ir pabaigos datos; privalomojo sveikatos draudimo dokumentų (privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimų, Europos Bendrijos darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos patvirtintų E formos pažymų, Europos sveikatos draudimo kortelių, struktūrizuotų elektroninių dokumentų) duomenys (dokumento tipas, dokumentą išdavusios valstybės pavadinimas, dokumento serija (jeigu yra) ir dokumento numeris, dokumento išdavimo, galiojimo pradžios ir pabaigos datos, nutraukimo data, jei dokumento galiojimas buvo nutrauktas); dokumentų, patvirtinančių asmens teisę į privalomąjį sveikatos draudimą, duomenys (dokumento tipas, dokumento serija (jeigu yra) ir dokumento numeris, dokumento išdavimo, galiojimo pradžios data (jeigu yra), galiojimo nutraukimo data (jei dokumento galiojimas buvo nutrauktas), dokumento galiojimo pabaigos data (jeigu yra), kompensuojamųjų vaistų paso duomenys;

5.3.1.2. asmens sveikatos priežiūros, odontologijos praktikos ir farmacijos specialistų licencijų bei spaudų, tobulinimosi ir įdarbinimo duomenys: vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, specialistų įdarbinimo / atleidimo datos, licencijų ir spaudų duomenys, tapatybę patvirtinančių lipdukų duomenys, tobulinimosi duomenys;

5.3.1.3. draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu ypatingi asmens duomenys: gydymo apskaitos lapų duomenys, asmens sveikatos priežiūros įstaigų suteiktų paslaugų ir nustatytų diagnozių duomenys, kompensuojamųjų vaistų receptų duomenys, endoprotezų komponentų, ortopedijos techninių priemonių, kochlearinių implantų ir kitų priemonių paskirstymo duomenys;

5.3.2. informacinėse sistemose kaupiami duomenų subjektų asmens duomenys, kurių tvarkymo tikslas, duomenų teikimo ir naudojimo tvarka numatyti patvirtintuose atitinkamos informacinės sistemos nuostatuose;

5.3.3. duomenų subjektų (ligonių kasų darbuotojų, klientų ir kitų asmenų, patekusių į vaizdo stebėjimo lauką) bei turto saugumo užtikrinimo tikslu tvarkomi šių duomenų subjektų asmens duomenys;

5.3.4. pagrįsto sprendimo dėl ligonių kasų gauto skundo, prašymo ar pranešimo priėmimo ir vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais tvarkomi asmenų, pateikusių skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ir (ar) fakso numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pranešimo data ir numeris (registravimo ligonių kasose data ir numeris); skunde, prašyme ar pranešime nurodyti duomenys, įskaitant ir ypatingus asmens duomenis; informacija apie skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatą; ligonių kasų atsakymo į skundą, prašymą ar pranešimą data ir numeris bei informacija, susijusi su skundu, prašymu ar pranešimu, gauta jų nagrinėjimo metu);

5.3.5. vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslais tvarkomi ligonių kasose dirbusių ir dirbančių valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbusių ar dirbančių pagal sutartį, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis; pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, išsilavinimą ir kvalifikaciją, kvalifikacijos kėlimą, atostogas, darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, skatinimą ir nuobaudas, atliktus darbus ir užduotis, duomenys apie veiklos vertinimą, viešųjų ir privačių interesų deklaravimo duomenys; Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga; ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje; dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (ar) kuriuos tvarkyti ligonių kasas įpareigoja įstatymai bei kiti teisės aktai);

5.3.6. vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo) tikslais tvarkomi pretendentų į ligonių kasų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, viešųjų ir privačių interesų deklaravimo duomenys, ypatingi asmens duomenys, susiję su teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, pokalbio su pretendentu į valstybės tarnautojo pareigas skaitmeninis garso įrašas, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (ar) kuriuos tvarkyti ligonių kasas įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai);

5.3.7. PSDF biudžetui padarytos žalos išieškojimo tikslu tvarkomi (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu) skolininkų asmens duomenys (asmens kodas, darbovietė, gimimo data, pavardė, vardas);

5.3.8. vidaus administravimo (dokumentų valdymo) tikslu tvarkomi, vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir sutartinius įsipareigojimus, paslaugos teikėjui ar (ir) prekės tiekėjui, ir (ar) darbų vykdytojui atstovaujančio atsakingojo asmens duomenys (vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti – telefono ryšio numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas);

5.3.9. lankytojų registravimo ir saugumo užtikrinimo tikslu tvarkomi VLK lankytojų asmens duomenys (darbovietė, vardas, pavardė, lankytojo atvykimo data ir atvykimo bei išvykimo laikas, lankymosi tikslas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-276, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21765

 

5.4. asmens ir ypatingus asmens duomenis tretiesiems asmenims teikia duomenų valdytojai, nurodyti Aprašo 5.1.1–5.1.3 papunkčiuose. Asmens ir ypatingi asmens duomenys teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka:

5.4.1. juridiniams ir fiziniams asmenims – duomenų subjektų, pateikusių ligonių kasoms skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys šiam skundui, prašymui ar pranešimui nagrinėti;

5.4.2. teismams – duomenų subjektų, pateikusių ligonių kasoms skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys ginčams dėl ligonių kasų priimto sprendimo teisėtumo spręsti;

5.4.3. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – duomenų subjektų, t. y. draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu, asmens duomenys privalomojo sveikatos draudimo mokesčiui išieškoti;

5.4.4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – duomenų subjektų, t. y. draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu, asmens duomenys neįgalumo ir darbingumo lygiui bei bendriesiems pirminiams specialiesiems poreikiams nustatyti;

5.4.5. kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens ir (ar) ypatingus asmens duomenis teikti ligonių kasas įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai;

5.5. duomenų subjektams informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama VLK ir teritorinių ligonių kasų interneto svetainėse arba atsakant tokiu pačiu būdu, kokiu jis kreipiasi į ligonių kasas, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą jau turi arba kai įstatymai ir kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.

6.   Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys yra surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami, ar buvo teikiami per paskutinius vienerius metus. Įgyvendinant šią teisę, laikomasi Aprašo 6.1–6.10 papunkčiuose nurodytų nuostatų:

 

6.1. nepilnamečiam duomenų subjektui iki 16 metų pagal įstatymą atstovauja vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas;

6.2. po duomenų subjekto mirties teisę gauti jo asmens duomenis turi: pagal testamentą – jo įpėdiniai, pagal įstatymus – sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai;

6.3. duomenų subjektas, jo įpėdinis ar asmuo, atstovaujantis nepilnamečiam duomenų subjektui iki 16 metų, turi teisę reikalauti ištaisyti ar sunaikinti jų ar duomenų subjektų, nurodytų Aprašo 6.1–6.2 papunkčiuose, asmens duomenis, arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), jei šie duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

6.4. jeigu duomenų subjektas, jo įpėdinis ar asmuo, atstovaujantis nepilnamečiam duomenų subjektui iki 16 metų, susipažinęs su savo ar duomenų subjektų, nurodytų Aprašo 6.1–6.2 papunkčiuose, asmens duomenimis, nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į ligonių kasas dėl jų tvarkymo, ligonių kasos nedelsdamos (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų subjekto, jo įpėdinio ar asmens, atstovaujančio nepilnamečiam duomenų subjektui iki 16 metų kreipimosi dienos) patikrina šiuos asmens duomenis ir ištaiso neteisingus, neišsamius ar netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdo jų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

6.5. ligonių kasos nedelsdamos (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 6.4 papunktyje nurodytų asmens duomenų patikrinimo ir prireikus ištaisymo arba jų tvarkymo veiksmų sustabdymo dienos) praneša duomenų subjektui, kad jo prašymu asmens duomenys yra ištaisyti arba neištaisyti (jei duomenys negali būti taisomi), arba sunaikinti, arba jų tvarkymo veiksmai yra sustabdyti;

6.6. asmens duomenys taisomi, naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi duomenų subjekto prašymu pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus tik tokiu atveju, jei duomenų taisymas, naikinimas ar sustabdymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;

6.7. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo ar asmenų, nurodytų Aprašo 6.1–6.2 papunkčiuose, asmens duomenimis, nustato, kad šie duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir (ar) nesąžiningai, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas neatlygintinai patikrina duomenų subjekto asmens duomenis. Išsiaiškinęs, kad jie tvarkomi neteisėtai ir (ar) nesąžiningai, duomenų valdytojas, remdamasis duomenų subjekto prašymu (pateiktu raštu), juos sunaikina arba sustabdo jų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

6.8. duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo ar asmenų, nurodytų Aprašo 6.1–6.2 papunkčiuose, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šie asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti arba sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:

6.8.1. prireikus įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;

6.8.2. duomenų subjektui sutikus, kad jo asmens duomenys būtų toliau tvarkomi;

6.8.3. prireikus apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus;

6.9. jeigu duomenų valdytojas abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti;

6.10. duomenų valdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, ar sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai informuoti neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, nepagrįstai didelių sąnaudų ir pan.). Apie šiuos atvejus turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

7. Duomenų subjektas, jo įpėdinis ar asmuo, atstovaujantis nepilnamečiam duomenų subjektui iki 16 metų, jei asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais, turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo ar asmenų, nurodytų Aprašo 6.1–6.2 papunkčiuose, asmens duomenys.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMAS

 

8. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, VLK ar teritorinei ligonių kasai turi pateikti rašytinį prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (toliau – prašymas) asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninio ryšio priemonėmis.

9. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys ir teisė (-ės), dėl kurios (-ių) įgyvendinimo duomenų subjektas teikia prašymą, kartu nurodant, kokia apimtimi ši teisė (-ės) turi būti įgyvendinama (-os).

10. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę:

10.1. jei prašymas asmeniškai teikiamas VLK ar teritorinės ligonių kasos darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi būti pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

10.2. jei prašymas teikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu turi būti pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka;

10.3. jei prašymas teikiamas elektroninio ryšio priemonėmis, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

11. Duomenų subjektas savo teises ligonių kasose gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

12. Jei duomenų subjekto vardu į VLK ar teritorinę ligonių kasą kreipiasi jo įgaliotas atstovas, prašyme jis turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinius duomenis, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią duomenų subjekto teisę ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Jei atstovaujamo mirusio duomenų subjekto vardu į VLK ar teritorinę ligonių kasą kreipiasi jo įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymus – sutuoktinis (partneris), tėvai ar vaikai, jie kartu su prašymu privalo pateikti testamentą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jų teisę susipažinti su mirusio duomenų subjekto duomenimis, arba šių dokumentų kopijas.

14. Jei atstovaujamo nepilnamečio duomenų subjekto vardu į VLK ar teritorinę ligonių kasą kreipiasi tėvai, jie kartu su prašymu privalo pateikti nepilnamečio duomenų subjekto gimimo liudijimą ar jo kopiją.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS

 

15. Jeigu duomenų subjektas prašyme nurodo, kad nesutinka su jo asmens duomenų tvarkymu, ir šis nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, duomenų valdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo šio prašymo gavimo dienos pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą arba atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus. Jei duomenų subjekto prašymas pateikiamas nesilaikant Aprašo 9–14 punktuose nustatytų reikalavimų, VLK ar teritorinė ligonių kasa jo nenagrinėja, išskyrus atvejus, kai VLK ar teritorinės ligonių kasos (priklausomai nuo to, kuriai įstaigai pateikiamas prašymas) direktorius nenusprendžia kitaip. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus raštu informuojamas jį pateikęs duomenų subjektas.

16. VLK ar teritorinė ligonių kasa privalo išnagrinėti Aprašo reikalavimus atitinkantį prašymą ir įgyvendinti duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:

16.1. valstybės saugumą ar gynybą;

16.2. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą ir nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

16.3. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

16.4. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

16.5. duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

17. Ligonių kasos atsakymą duomenų subjektui pateikia valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu: registruotu paštu arba įteikia asmeniškai, duomenų subjektui atvykus į VLK ar teritorinę ligonių kasą, kuriai buvo pateiktas duomenų subjekto prašymas.

18. VLK ar teritorinė ligonių kasa, atsisakydama vykdyti duomenų subjekto prašymą, duomenų subjektui nurodo atsisakymo motyvus.

19. Duomenų subjektas gali skųsti duomenų valdytojo veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš duomenų valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi Aprašo 6 punkte nustatytas atsakymo pateikimo terminas.

20. Duomenų subjekto teisės ligonių kasose įgyvendinamos neatlygintinai.

21. Ligonių kasos, įgyvendindamos duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

 

___________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-276, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21765

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 1K-155 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo