Suvestinė redakcija nuo 2020-12-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-06-13, i. k. 2019-09578

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KENKSMINGŲ IR PAVOJINGŲ VEIKSNIŲ VALDYMO IR PRIEMOKOS UŽ DARBĄ, KAI VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNĄ VEIKIA KENKSMINGI IR (AR) PAVOJINGI VEIKSNIAI, DYDŽIO NUSTATYMO IR JOS SKYRIMO VIDAUS TARNYBOS SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO ĮGYVENDINIMO

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. 1V-539

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1V-1244, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25804

 

Vadovaudamasis Kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymo ir priemokos už darbą, kai vidaus tarnybos sistemos pareigūną veikia kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai, dydžio nustatymo ir jos skyrimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“, 6, 7 ir 33 punktais:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-1244, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25804

 

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų skyrimo tvarkos aprašą;

1.2. Informacijos, būtinos vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir kursantų saugai ir sveikatai bei kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymui užtikrinti, ataskaitos formą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-1244, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25804

 

1.3. Įvykio tyrimo tvarkos aprašą.

2. Nustatau, kad:

2.1. procedūros, pradėtos iki šio įsakymo įsigaliojimo, tęsiamos ir baigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką;

2.2. centrinių statutinių įstaigų vadovai kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įgaliotai asmens sveikatos priežiūros įstaigai teikia Kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymo ir priemokos už darbą, kai vidaus tarnybos sistemos pareigūną veikia kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai, dydžio nustatymo ir jos skyrimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo 7 punkte nurodytą praėjusių metų informaciją, būtiną vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir kursantų saugai ir sveikatai bei kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymui užtikrinti, užpildydami šio įsakymo 1.2 papunkčiu patvirtintą Informacijos, būtinos vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir kursantų saugai ir sveikatai bei kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymui užtikrinti, ataskaitos formą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-1244, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25804

 

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 1V-409 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų skyrimo vidaus reikalų statutinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. 1V-447 Dėl Įvykio tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

2019-06-12 raštu

Nr. ((15.50 E-03)-5K-1909594)-6K-1903206

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos

2019-06-11 raštu Nr. (1.36E) 2T-530

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1V-539

 

 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų skyrimo tvarkos aprašas nustato darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų statutinėse įstaigose skyrimo tvarką ir reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams.

2. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų skyrimo tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir Kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymo ir priemokos už darbą, kai vidaus tarnybos sistemos pareigūną veikia kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai, dydžio nustatymo ir jos skyrimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ (toliau – Kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymo ir priemokos už darbą, kai vidaus tarnybos sistemos pareigūną veikia kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai, dydžio nustatymo ir jos skyrimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1244, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25804

 

3. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai skiriami Kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymo ir priemokos už darbą, kai vidaus tarnybos sistemos pareigūną veikia kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai, dydžio nustatymo ir jos skyrimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos apraše nustatytoms funkcijoms atlikti.

Statutinės įstaigos vadovas statutinėje įstaigoje paskiria darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų tiek, kad, atsižvelgiant į vidaus tarnybos sistemos pareigūnų (toliau – pareigūnai) ar kursantų skaičių ir profesinę riziką statutinėje įstaigoje, jie galėtų efektyviai ir visapusiškai atlikti kenksmingų ir pavojingų veiksnių keliamos rizikos vertinimą, organizuoti pareigūnų ar kursantų saugos ir sveikatos prevencijos priemones, ir aprūpina juos darbui reikalingomis priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1244, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25804

 

4. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu gali būti skiriamas statutinės įstaigos pareigūnas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“.

5. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai turi tobulinti kvalifikaciją vadovaudamiesi Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“.

___________________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1V-539

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1V-1244

redakcija)

 

(Informacijos, būtinos vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir kursantų saugai ir sveikatai bei kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymui užtikrinti, ataskaitos formos pavyzdys)

 

_____________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

20___M. INFORMACIJOS, BŪTINOS VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ IR KURSANTŲ SAUGAI IR SVEIKATAI BEI KENKSMINGŲ IR PAVOJINGŲ VEIKSNIŲ VALDYMUI UŽTIKRINTI, ATASKAITA

_________________

(data)

______________________

(vieta)

 

 

1. Incidentų, nelaimingų atsitikimų skaičius (iš viso) _________________________.

2. Nelaimingų atsitikimų tarnyboje skaičius __________________________.

3. Nelaimingų atsitikimų tarnyboje aplinkybės ir priežastys ______________________________

______________________________________________________________________________.

4. Nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos skaičius _________________________.

5. Nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos aplinkybės ir priežastys ____________

______________________________________________________________________________.

6. Nelaimingų atsitikimų profesinio ar įvadinio mokymo metu skaičius _____________________.

7. Nelaimingų atsitikimų profesinio ar įvadinio mokymo metu aplinkybės ir priežastys ________

______________________________________________________________________________.

8. Incidentų skaičius _____________________.

9. Incidentų aplinkybės ir priežastys ________________________________________________

______________________________________________________________________________.

10. Nustatytų profesinių ligų skaičius _______________________________.

11. Profesinės ligos priežastis (veikla (-os), sukėlusi (-ios) profesinę ligą) ___________________

______________________________________________________________________________.

12. Pareigūnų ar kursantų veiklos pobūdis ir jo pasikeitimai, darbo vietos, kurioms nustatyti kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai (toliau – veiksniai):

12.1. Veikla arba darbo vieta ________________________________________________________;

veiksniai: _______________________________________________________________________;

veiksnių keliama rizika: ____________________________________________________________;

rizikos mažinimo priemonės: _______________________________________________________.

12.2. Veikla arba darbo vieta ________________________________________________________;

veiksniai: _______________________________________________________________________;

veiksnių keliama rizika: ___________________________________________________________;

rizikos mažinimo priemonės: _______________________________________________________.

12.3. Veikla arba darbo vieta ________________________________________________________;

veiksniai: _______________________________________________________________________;

veiksnių keliama rizika: ____________________________________________________________;

rizikos mažinimo priemonės: _______________________________________________________.

12.4. ...

 

 

__________________                       __________________                      _________________

(pareigos)                                                        (parašas)                                                 (vardas, pavardė)

 

 

______________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1V-539

 

 

ĮVYKIO TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Įvykio tyrimo tvarkos aprašas nustato nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos, nelaimingų atsitikimų profesinio ar įvadinio mokymo metu (toliau – nelaimingi atsitikimai) ir incidentų (toliau – įvykiai), įvykusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ar kursantams (           toliau vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir kursantai kartu vadinami pareigūnais) jų tarnybos ar mokymo aplinkoje, kai jie vykdė specifinę (susijusią su didesniu pavojumi ar didesne rizika gyvybei ar sveikatai) veiklą, tyrimo organizavimo ir atlikimo statutinėse įstaigose (toliau – įstaigos) tvarką.

2. Įvykio tyrimo tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir Kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymo ir priemokos už darbą, kai vidaus tarnybos sistemos pareigūną veikia kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai, dydžio nustatymo ir jos skyrimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ (toliau – Kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymo ir priemokos už darbą, kai vidaus tarnybos sistemos pareigūną veikia kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai, dydžio nustatymo ir jos skyrimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1244, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25804

 

3. Įvykio tyrimas atliekamas:

3.1. kai, atlikus nelaimingo atsitikimo tyrimą, vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos, taip pat nelaimingų atsitikimų profesinio ar įvadinio mokymo metu bei profesinių ligų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“, statutinėje įstaigoje priimamas sprendimas atlikti įvykio tyrimą, siekiant papildomai ištirti nelaimingo atsitikimo aplinkybes bei priežastis ir nustatyti galinčių pasikartoti įvykių priežasčių pašalinimo priemones;

3.2. siekiant ištirti incidento aplinkybes bei priežastis ir nustatyti galinčių pasikartoti įvykių priežasčių pašalinimo priemones.

4. Įstaigos vadovas, gavęs informaciją apie incidentą arba pateiktą Nelaimingo atsitikimo tyrimo išvadą, surašytą atlikus nelaimingo atsitikimo tyrimą vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos, taip pat nelaimingų atsitikimų profesinio ar įvadinio mokymo metu bei profesinių ligų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašu, susipažinęs su įvykio aplinkybėmis ir atsižvelgdamas į įstaigoje įvykusių įvykių skaičių, jų pasikartojimo dažnumą, sukeltus padarinius, panašių įvykių pasikartojimo riziką, per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo priima sprendimą dėl įvykio tyrimo.

5. Nusprendęs atlikti įvykio tyrimą, įstaigos vadovas nedelsdamas sudaro įvykio tyrimo komisiją ir paveda jai ištirti įvykį. Kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymo ir priemokos už darbą, kai vidaus tarnybos sistemos pareigūną veikia kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai, dydžio nustatymo ir jos skyrimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo 33 punkte nustatytais atvejais gali būti sudaroma vieno ar kelių įvykių tyrimo komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1244, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25804

 

6. Įsakyme dėl įvykio tyrimo komisijos sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, kiti komisijos nariai ir komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių. Įvykio tyrimo komisija sudaroma iš įstaigos (įstaigų) vadovo (vadovų) paskirtų asmenų. Vienu iš įvykio tyrimo komisijos narių skiriamas darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas. Jeigu įstaigoje veikia profesinė sąjunga, darbo taryba arba yra pasirašyta kolektyvinė sutartis, į įvykio tyrimo komisijos sudėtį įtraukiami darbo tarybos ir įstaigoje veikiančių ar kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų atstovai. Prireikus įvykio tyrimo komisijos sprendimu gali būti pasitelkti kitų valstybės institucijų ar įstaigų atstovai (suderinus su šių valstybės institucijų ir įstaigų vadovais), kurie gali padėti atlikti įvykio tyrimą.

7. Įstaigos (įstaigų) vadovas (vadovai) sudaro sąlygas įvykio tyrimo komisijai gauti visą reikalingą informaciją apie įstaigoje tarnaujančių pareigūnų pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, įvykusius įvykius, profesines ligas ir kitą medžiagą, reikalingą įvykio tyrimo komisijos veiklai.

8. Įvykio tyrimo komisija įvykį turi ištirti ir parengti įvykio tyrimo ataskaitą per 20 darbo dienų nuo įvykio tyrimo komisijos sudarymo dienos.

9. Įvykio tyrimo komisiją sudaręs įstaigos (įstaigų) vadovas (vadovai), atsižvelgdamas (atsižvelgdami) į vykdomo įvykio tyrimo sudėtingumą ir įvykio tyrimo komisijos motyvuotą prašymą, gali iki 20 darbo dienų pratęsti įvykio tyrimo terminą.

10. Įvykio tyrimo komisijos posėdžius šaukia ir vietą bei laiką nustato komisijos pirmininkas. Kai komisijos pirmininko nėra (serga, išvykęs į komandiruotę, atostogauja ir kt.), jo pareigas eina komisijos pirmininko pavaduotojas.

11. Įvykio tyrimo komisijos posėdyje turi dalyvauti visi jos nariai. Kai įvykio tyrimo komisijos posėdyje dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys, šis komisijos posėdis gali vykti, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Įvykio tyrimo komisijos sprendimai priimami komisijos narių balsų dauguma. Jeigu įvykio tyrimo komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

12. Įvykio tyrimo ataskaitoje išdėstomos įvykio aplinkybės ir priežastys, įvykio tyrimo išvados, pateikiamos rekomendacijos ir siūlomos nustatyti galinčių pasikartoti įvykių priežasčių pašalinimo (prevencinės) priemonės, siekiant stiprinti pareigūnų saugą ir sveikatą. Įvykio tyrimo ataskaita įforminama įvykio tyrimo komisijos protokolu, kurį pasirašo įvykio tyrimo komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai.

13. Įstaigos (įstaigų) vadovas (vadovai), gavęs (gavę) Įvykio tyrimo tvarkos aprašo 12 punkte nurodytą protokolą, per 5 darbo dienas turi su juo susipažinti. Susipažinęs (susipažinę) su protokolu, įstaigos (įstaigų) vadovas (vadovai) jį patvirtina ir nedelsdamas (nedelsdami) organizuoja jame pateiktų prevencijos priemonių įgyvendinimą.

14. Centrinė statutinė įstaiga kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrui ir atitinkamai Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pateikia ataskaitą apie centrinėje statutinėje įstaigoje ir jai pavaldžiose statutinėse įstaigose praėjusiais kalendoriniais metais atliktus įvykių tyrimus. Ataskaitoje nurodoma: atliktų įvykių tyrimų skaičius; įvykių aplinkybės ir priežastys; nustatytos galinčių pasikartoti įvykių priežasčių pašalinimo (prevencinės) priemonės; informacija apie minėtų priemonių įgyvendinimą.

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1244, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25804

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 1V-539 „Dėl Kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo įgyvendinimo“ pakeitimo