Suvestinė redakcija nuo 2018-05-23 iki 2019-03-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07661

 

Nauja redakcija nuo 2018-05-23:

Nr. V1-53, 2018-05-22, paskelbta TAR 2018-05-22, i. k. 2018-08208

 

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO

 

2014 m. birželio 13 d. Nr. V1-64

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“, 2 punktu,

t v i r t i n u  šią Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisiją (toliau – komisija):

Eglė Radaitytė – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė;

Jūratė Andriukaitienė – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Birutė Paliukėnaitė – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė;

Laimutė Bulcienė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnioji specialistė;

Giedrius Ladukas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Ramunė Mickuvienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Žuvininkystės politikos skyriaus vyriausioji specialistė;

Gediminas Vitas Ratkus – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Laima Vaitonytė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Žuvininkystės politikos skyriaus vyriausioji specialistė.

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Vytautas Grušauskas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V1-114, 2014-09-08, paskelbta TAR 2014-09-10, i. k. 2014-12065

Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktorius 2014 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V1-64 ,,Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V1-52, 2015-04-27, paskelbta TAR 2015-06-05, i. k. 2015-08921

Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V1-64 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V1/2016-121, 2016-09-02, paskelbta TAR 2016-09-02, i. k. 2016-23153

Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V1-64 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V1-10, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-26, i. k. 2017-01510

Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V1-64 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V1-15, 2018-02-05, paskelbta TAR 2018-02-05, i. k. 2018-01791

Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V1–64 "Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V1-53, 2018-05-22, paskelbta TAR 2018-05-22, i. k. 2018-08208

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V1-64 "Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo