Suvestinė redakcija nuo 2019-12-19

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09874

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮSTATYMŲ NENUSTATYTAIS ATVEJAIS  SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 18 d. Nr. T-290

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. T-583 „Dėl Vienkartinės piniginės paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 18 d.

sprendimu Nr. T-290  

 

 

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮSTATYMŲ NENUSTATYTAIS ATVEJAIS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo sąlygas, dydžius, skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Piniginė socialinė parama įstatymų nenustatytais atvejais skiriama ne trumpiau kaip 12 mėnesių Kauno mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems ir Kauno mieste faktiškai gyvenantiems vieniems ar bendrai gyvenantiems asmenims (toliau – asmenys), išskyrus asmenis, kurie kreipiasi Aprašo 7.1.2, 7.1.3 ir 7.1.5 papunkčiuose nurodytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-573, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20401

 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Bazinė socialinė išmoka (toliau – BSI) – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas išmokos dydis.

4.2. Namų turtas – namų apstatymo, buitiniam naudojimui ir vartojimui skiriami kilnojami daiktai.

4.3. Periodinė pašalpa – išmoka, skiriama asmenims, mirus būsto savininkui, kad būtų užtikrintas kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų mokėjimas.

4.4. Sąlyginė pašalpa – išmoka, skiriama asmenims, siekiant palaikyti ir atkurti asmens gebėjimą savarankiškai gyventi ir integruotis į visuomenę, skatinti asmenis mažinti turimas būsto išlaikymo skolas ir ugdyti gebėjimus savarankiškai planuotis savo finansinius išteklius.

4.5. Tikslinė pašalpa – išmoka, skiriama asmenims, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, susidariusioje dėl ligos, turimo neįgalumo, nukentėjus nuo gaisrų, stichinių nelaimių, taip pat siekiant pilnamečiams besimokantiems asmenims kompensuoti būtinas įsikūrimo išlaidas, suteikiant tuo tikslu būtiną socialinę paramą.

4.6. Valstybės remiamos pajamos (toliau – VRP) – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas valstybės remiamų pajamų dydis.

4.7. Vienkartinė pašalpa – vienkartinio pobūdžio išmoka.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme.

6. Piniginė socialinė parama įstatymų nenustatytais atvejais skiriama iš Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų.

 

II SKYRIUS

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮSTATYMŲ NENUSTATYTAIS ATVEJAIS SKYRIMO RŪŠYS

 

7. Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais rūšys yra šios:

7.1. vienkartinė pašalpa, kuri gali būti skiriama šiais atvejais:

7.1.1. šalpos senatvės pensininkams;

7.1.2. asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigų;

7.1.3. asmenims būtinų dokumentų tvarkymui apmokėti;

7.1.4. sulaukusiems 100 metų asmenims;

7.1.5. asmenims atlyginimui už jų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose, išlaikymą (atlyginimui už ugdymo sąlygų tenkinimą) apmokėti;

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-573, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20401

 

7.2. tikslinė pašalpa, kuri gali būti skiriama šiais atvejais:

7.2.1. neįgaliesiems;

7.2.2. asmenims jų sunkios ligos atveju;

7.2.3. asmenims, nukentėjusiems nuo gaisrų, stichinių nelaimių;

7.2.4. pilnamečiams tėvų netekusiems ir besimokantiems asmenims, kuriems įstatymų nustatyta tvarka nebuvo nustatyta globa (rūpyba);

7.3. sąlyginė pašalpa, kuri gali būti skiriama šiais atvejais:

7.3.1. asmenims, auginantiems vaikus, kuriems kriziniu laikotarpiu buvo teiktos socialinės paslaugos laikino gyvenimo namuose;

7.3.2. asmenims, turintiems būsto išlaikymo skolų;

7.4. periodinė pašalpa, kuri gali būti skiriama asmenims kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms mokėti, mirus būsto savininkui.

 

III SKYRIUS

VIENKARTINĖ PAŠALPA ŠALPOS SENATVĖS PENSININKAMS

 

8. Vienkartinės pašalpos dydis – 1 BSI dydis.

9. Vienkartinė pašalpa skiriama asmenims, gaunantiems šalpos senatvės pensijas, jei jiems nėra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, kurių vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį yra mažesnės už 1,5 VRP vienam asmeniui.

 

IV SKYRIUS

VIENKARTINĖ PAŠALPA ASMENIMS, GRĮŽUSIEMS IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ, PSICHOLOGINĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGŲ

 

10. Vienkartinės pašalpos dydis – 1 BSI dydis.

11. Vienkartinė pašalpa skiriama asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigų, kuriose praleido ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Jeigu šie asmenys yra nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvena Kauno mieste, dėl piniginės socialinės paramos įstatymo nenustatytais atvejais skyrimo jie gali kreiptis surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu patvirtinama faktinė gyvenamoji vieta.

12. Asmenys dėl šios paramos turi kreiptis per du mėnesius nuo pažymoje dėl paleidimo iš laisvės atėmimo vietos, psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigos nurodytos paleidimo datos.

 

V SKYRIUS

VIENKARTINĖ PAŠALPA ASMENIMS BŪTINŲ DOKUMENTŲ TVARKYMUI APMOKĖTI

 

13. Vienkartinės pašalpos dydis – iki 1 BSI dydžio.

14. Vienkartinė pašalpa skiriama asmenims būtinų dokumentų tvarkymui apmokėti šiais atvejais:

14.1. kai asmuo nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir neturi asmens tapatybės dokumento ir dėl to negali gauti socialinių garantijų ir reikiamo medicininio gydymo ligoninėse, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse gulinčiam ar į jas guldomam asmeniui, kai dėl šio asmens tapatybės dokumentų pagaminimo kreipiasi ligoninės, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės socialinis darbuotojas ar socialines paslaugas teikiančios įstaigos specialistas;

14.2. kai asmuo nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir neturi lėšų sumokėti už asmens tapatybės dokumentą;

14.3. kai asmuo yra patyręs socialinę riziką ir jo vaikams yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba), esant motyvuotai socialines paslaugas teikiančių įstaigų specialistų rekomendacijai dėl būtinų dokumentų (ištuokos dokumentai, pažymos iš Nekilnojamojo turto registro, VĮ „Regitra“, asmens tapatybės dokumentai) tvarkymo apmokėjimo.

15. Jeigu šie asmenys yra nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvena Kauno mieste, dėl piniginės socialinės paramos įstatymo nenustatytais atvejais skyrimo jie gali kreiptis surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu patvirtinama faktinė gyvenamoji vieta, o ligoninės, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės socialinis darbuotojas ar socialines paslaugas teikiančios įstaigos specialistas kreipimosi pagrindu patvirtina asmens faktinę buvimo (gyvenamąją) vietą.

 

VI SKYRIUS

VIENKARTINĖ PAŠALPA SULAUKUSIEMS 100 METŲ ASMENIMS

 

16. Vienkartinės pašalpos dydis – 4 BSI dydžiai.

17. Vienkartinė pašalpa skiriama asmenims, kuriems sukako šimtas metų. Parama skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi per 12 mėnesių nuo asmens 100 metų sukakties dienos.

 

VII1 SKYRIUS

VIENKARTINĖ PAŠALPA ASMENIMS ATLYGINIMUI UŽ JŲ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, IŠLAIKYMĄ (ATLYGINIMUI UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ) APMOKĖTI

 

Papildyta skyriumi:

Nr. T-573, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20401

 

171. Vienkartinė pašalpa skiriama ne daugiau kaip už 12 mėnesių (nuo 2020 m. sausio 1 d.) skirtumui tarp asmens sumokėto atlyginimo už vaiko (vaikų), ugdomo (ugdomų) pagal ikimokyklinio ugdymo programas Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose, išlaikymą (atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą), kai vieno iš abiejų turimų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, ir atlyginimo už šių ugdymo sąlygų tenkinimą, kai abiejų vaiko tėvų (įtėvių, globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, kompensuoti.

Papildyta punktu:

Nr. T-573, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20401

 

172. Vienkartinė pašalpa skiriama, kai vienas iš turimų abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) ir vaikas ir (ar) vaikai, dėl kurių ugdymo prašoma vienkartinė pašalpa, yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste, o kitas iš turimų abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) yra deklaravęs išvykimą iš Lietuvos Respublikos, tačiau iki išvykimo ne mažiau kaip 6 mėnesius buvo deklaravęs gyvenamąją vietą Kauno mieste.

Papildyta punktu:

Nr. T-573, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20401

 

VII SKYRIUS

TIKSLINĖ PAŠALPA NEĮGALIESIEMS

 

18. Tikslinės pašalpos dydis – iki 4 BSI dydžių.

19. Tikslinė pašalpa skiriama neįgaliems asmenims, jei vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį yra mažesnės už 1,5 VRP dydžio vienam asmeniui. Konkretus paramos dydis nustatomas, atsižvelgiant į vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų šeimos sudėtį, nustatytą darbingumo lygį, auginamus vaikus iki 18 metų ar pilnamečius vaikus iki 24 metų (besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuojančius aukštojoje mokykloje pagal dieninės ar nuolatinės studijų formos programą).

 

VIII SKYRIUS

TIKSLINĖ PAŠALPA ASMENIMS JŲ SUNKIOS LIGOS ATVEJU

 

20. Tikslinės pašalpos dydis – 4 BSI dydžiai.

21. Tikslinė pašalpa sunkios ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą Sunkių ligų sąrašą (toliau – Sunkių ligų sąrašas), atveju skiriama asmenims, kurių vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį yra mažesnės už 3 VRP dydžius vienam asmeniui.

22. Kreipiantis dėl tikslinės pašalpos sunkios ligos atveju būtina pateikti gydymo įstaigos pažymą su nurodytais ligos kodais ar diagnoze, nurodant, kad asmens liga, sveikatos būklė atitinka Sunkių ligų sąrašą. Gydymo įstaigos pažyma turi būti išduota per tris mėnesius iki prašymo skirti tikslinę pašalpą pateikimo dienos.

 

IX SKYRIUS

TIKSLINĖ PAŠALPA ASMENIMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO GAISRŲ, STICHINIŲ NELAIMIŲ

 

23. Tikslinės pašalpos dydis:

23.1. jei turto suniokojimas mažas (nukentėjo maža dalis gyvenamųjų patalpų ir (ar) namų turto) – 15 BSI dydžių;

23.2. jei turto suniokojimas vidutinis (suniokota didesnė dalis gyvenamųjų patalpų ir (ar) namų turto) – 30 BSI dydžių;

23.3. jei turto suniokojimas didelis (suniokotas visas turtas ar didžioji dalis gyvenamųjų patalpų ir (ar) namų turto) – 60 BSI dydžių.

24. Tikslinė pašalpa skiriama asmenims, jei gaisras, stichinė nelaimė suniokojo nuosavybės teise priklausantį ar nuomojamą (asmenys su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre), neapdraustą ar draustą, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis, nekilnojamąjį turtą, kuris yra vienintelis vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų turimas ar nuomojamas (kai nuomininkai kito gyvenamojo būsto nuosavybės teise neturi), gyvenamasis būstas, nukentėjęs dėl gaisro, stichinės nelaimės, kai vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės kaip 8 VRP dydžiai, įvertinus jų gyvenimo ir buities sąlygas ir surašius jų patikrinimo aktą. 

25. Bendraturčiams tikslinė pašalpa skiriama atsižvelgiant į jiems priklausančio turto dalį.

26. Asmenys dėl šios paramos turi kreiptis per tris mėnesius nuo gaisro ar stichinės nelaimės dienos.

 

X SKYRIUS

TIKSLINĖ PAŠALPA PILNAMEČIAMS TĖVŲ NETEKUSIEMS IR BESIMOKANTIEMS ASMENIMS, KURIEMS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA NEBUVO NUSTATYTA GLOBA (RŪPYBA)

 

27. Tikslinės pašalpos dydis – 10 BSI dydžių.

28. Tikslinė pašalpa skiriama asmenims tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) ir jiems iki pilnametystės, santuokos ar emancipacijos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo nustatyta globa (rūpyba), mokymosi ar studijų laikotarpiu (mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), bet ne ilgiau iki asmeniui sukanka 24 metai.

 

XI SKYRIUS

SĄLYGINĖ PAŠALPA ASMENIMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, KURIEMS KRIZINIU LAIKOTARPIU BUVO TEIKTOS SOCIALINĖS PASLAUGOS LAIKINO GYVENIMO NAMUOSE

 

29. Sąlyginės pašalpos dydis – 10 BSI dydžių.

30. Sąlyginė pašalpa skiriama asmenims, auginantiems vaikus, kuriems ne trumpiau kaip 6 mėnesius kriziniu laikotarpiu buvo teiktos socialinės paslaugos laikino gyvenimo namuose, pateikus socialines paslaugas teikiančių įstaigų specialistų motyvuotą rekomendaciją (išvadą). Asmenys dėl šios paramos turi kreiptis per du mėnesius po išėjimo iš laikino gyvenimo namų.

 

XII SKYRIUS

SĄLYGINĖ PAŠALPA ASMENIMS, TURINTIEMS BŪSTO IŠLAIKYMO SKOLŲ

 

31. Sąlyginės pašalpos dydis – 50 procentų asmens per 12 mėnesių sumokėtos būsto išlaikymo skolos, bet ne daugiau kaip 400 eurų.

32. Sąlyginė pašalpa skiriama asmenims, turintiems būsto išlaikymo skolų (būsto šildymo ir (ar) karšto vandens, geriamojo vandens, komunalinių atliekų tvarkymo, Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos), kai atitinka visas šias sąlygas:

32.1. asmenys su būsto paslaugų tiekėjais yra pasirašę dokumentą dėl skolos sumokėjimo dalimis arba yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl skolos (skolų) priteisimo;

32.2. per 12 mėnesių nuo dokumento dėl skolos sumokėjimo dalimis pasirašymo arba įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl skolos (skolų) priteisimo, sąlygas įvykdė iš dalies, bet ne mažiau kaip 50 procentų sutartinių įsipareigojimų, ir yra sumokėję visus einamuosius mokesčius už būsto išlaikymo paslaugas tam paslaugų tiekėjui, su kuriuo sudaryti sutartiniai įsipareigojimai;

32.3. vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį neviršija 1 VRP dydžio vienam asmeniui;

32.4. esant motyvuotai socialines paslaugas teikiančių įstaigų specialistų rekomendacijai apie šeimos socialinius įgūdžius, vykdomus įsipareigojimus ir pašalpos skyrimo tikslingumą.

33. Sąlyginė pašalpa skiriama, jei asmenys yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančiame būste, dėl kurio išlaikymo turi skolų.

 

XIII SKYRIUS

PERIODINĖ PAŠALPA ASMENIMS KREDITUI, PAIMTAM DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANOMS MOKĖTI, MIRUS BŪSTO SAVININKUI

 

34. Periodinės pašalpos dydis – mokama kredito ir palūkanų suma.

35. Periodinė pašalpa skiriama asmenims kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms mokėti, mirus būsto savininkui, kai mirusiojo įpėdinis susitvarko būsto paveldėjimo dokumentus, ir iki būsto savininko mirties buvo deklaravęs gyvenamąją vietą su būsto savininku ir jiems buvo nustatyta teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją. Asmenys dėl šios paramos gali kreiptis ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo būsto savininko mirties. Periodinė pašalpa apmokama 3 mėnesių nuo kito mėnesio po būsto savininko mirties mokama kredito ir palūkanų suma.

 

XIV SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮSTATYMŲ NENUSTATYTAIS ATVEJAIS

 

36. Dėl piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo asmenys kreipiasi į Savivaldybės administracijos struktūrinius teritorinius padalinius (seniūnijas), kuriuose dirba Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) specialistai.

37. Kreipdamiesi dėl piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo, asmenys užpildo prašymą (priedas) ir pateikia dokumentus, įrodančius teisę į piniginę socialinę paramą įstatymų nenustatytais atvejais, ir visą teisingą informaciją apie save ir bendrai gyvenančius asmenis, savo ir bendrai gyvenančių asmenų veiklos pobūdį, gaunamas pajamas ir kitą piniginei socialinei paramai įstatymų nenustatytais atvejais skirti būtiną informaciją.

38. Prie prašymo, be kitų dokumentų, išskyrus Aprašo 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2.4 ir 7.3.1 papunkčiuose nurodytus atvejus, pridedami asmenų dokumentai (duomenys) apie Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytas pajamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-573, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20401

 

39. Pajamos piniginei socialinei paramai įstatymų nenustatytais atvejais gauti apskaičiuojamos vadovaujantis Įstatymo 18 straipsniu.

40. Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (įgaliotą asmenį):

40.1. jeigu prašymas pateikiamas asmeniškai, asmuo kreipimosi metu pateikia galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

40.2. jeigu užpildytas ir pasirašytas prašymas siunčiamas paštu, prie jo pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, ir visų reikiamų dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;

40.3. jeigu paslauga teikiama elektroninėmis priemonėmis ir prašymas pateikiamas elektroniniu būdu, asmens pateikiami duomenys ir dokumentai patvirtinami paslaugos teikėjo nustatytomis elektroninės atpažinties priemonėmis arba nustatytos kategorijos elektroniniu parašu;

40.4. jeigu prašymas pateikiamas per atstovą (įgaliotą asmenį), pateikiami galiojantys atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.

41. Gautas prašymas jo gavimo dieną užregistruojamas Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“. Jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai (duomenys):

41.1. informacija apie trūkstamus dokumentus (duomenis) įrašoma į informacinį lapelį, kuriame nurodoma data, iki kurios dokumentai (duomenys) turi būti pateikti, ir šis pasirašytinai įteikiamas asmeniui, kai prašymas pateikiamas asmeniškai ar per atstovą;

41.2. asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos prašyme nurodytu informavimo būdu (jeigu asmuo nenurodė informavimo būdo – paštu) informuojamas apie trūkstamus dokumentus (duomenis) ir nurodoma data, iki kurios dokumentai (duomenys) turi būti pateikti, kai prašymas pateikiamas paštu arba elektroniniu būdu.

42. Jeigu asmuo per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai pajamos piniginei socialinei paramai įstatymų nenustatytais atvejais gauti apskaičiuojamos Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka, – per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos nepateikia visų reikiamų dokumentų, jo prašymas laikomas nepaduotu ir pareiškėjui grąžinami jo pateikti dokumentai, o prie prašymo paliekamos šių dokumentų kopijos.

 

XV SKYRIUS

DOKUMENTAI, BŪTINI PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI ĮSTATYMŲ NENUSTATYTAIS ATVEJAIS SKIRTI

 

43. Asmenys, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nenustatytais atvejais, atsižvelgiant į aplinkybes, turi pateikti šiuos dokumentus (informaciją):

43.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

43.2. pažymas apie apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir kitas išmokas ar individualios veiklos, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos buhalterinės apskaitos dokumentus, patvirtinančius per vertinamą laikotarpį gautas pajamas, asmens, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, asmeninių banko sąskaitų išrašus ir kitus dokumentus, patvirtinančius gaunamas pajamas;

43.3. teismo nutartį (sprendimą) ar kitą teismo procesinį dokumentą dėl išlaikymo vaikui (vaikams) priteisimo arba pažymą apie vaiko (vaikų) išlaikymui gaunamas periodines išmokas (alimentus) arba kitų kompetentingų institucijų dokumentus, patvirtinančius išspręstą (sprendžiamą) vaiko (vaikų) materialinį išlaikymą;

43.4. kompetentingos įstaigos (Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos, ambasados, konsulinio skyriaus ir kt.) pažymą apie gaunamas už tarnybą pareigūnų ir karių valstybines pensijas ir kitų valstybių mokamas pensijas, išmokas;

43.5. pažymą apie paleidimą iš laisvės atėmimo vietos, psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigos arba šios pažymos kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka;

43.6. originalią gydymo įstaigos pažymą su nurodytais ligos kodais ar diagnoze, nurodant, kad asmens liga, sveikatos būklė atitinka Sunkių ligų sąrašą. Jeigu pažymoje nėra nurodytas ligos kodas, o diagnozės neįmanoma perskaityti, prašymas nebus teikiamas svarstyti Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo komisijai (toliau – komisija);

43.7. kompetentingų institucijų dokumentus (pažymas), patvirtinančius įvykusio gaisro, stichinės nelaimės faktą arba šių dokumentų (pažymų) kopijas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka;

43.8. dokumentą, patvirtinantį faktą (savo parašu patvirtintą informaciją), kad gaisro, stichinės nelaimės suniokotas turtas nebuvo apdraustas ar draustas, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis;

43.9. dokumentą dėl skolos sumokėjimo dalimis arba įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl skolos (skolų) priteisimo;

43.10. dokumento dėl skolos sumokėjimo dalimis arba įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl skolos (skolų) priteisimo su būsto išlaikymo paslaugas teikiančiais tiekėjais įsipareigojimų vykdymo faktą patvirtinantį dokumentą;

43.11. paveldėjimo faktą patvirtinančius dokumentus;

43.12. kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų mokėtiną mėnesinę sumą patvirtinančius dokumentus;

43.13. gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis;

43.14. kitus dokumentus, atsižvelgiant į aplinkybes;

43.15. duomenis apie faktiškai patirtas išlaidas (sumokėtą atlyginimą už vaiko ir (ar) vaikų ugdymo sąlygų tenkinimą) per laikotarpį nuo įtakos turėjusių aplinkybių atsiradimo dienos, bet ne ilgesnį nei nurodytas 171 punkte;

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-573, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20401

 

43.16. informaciją apie vieno iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą prieš išvykimą iš Lietuvos Respublikos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-573, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20401

 

44. Asmenims nereikia pateikti dokumentų, kai Savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų ar valstybės informacinių sistemų.

45. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas gali būti vienas iš dokumentų, patvirtinančių piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo būtinumą.

46. Asmenys yra atsakingi už pateiktos informacijos tikrumą ir teisingumą.

 

XVI SKYRIUS

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮSTATYMŲ NENUSTATYTAIS ATVEJAIS SKYRIMAS

 

47. Skiriant piniginę socialinę paramą įstatymų nenustatytais atvejais, vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį apskaičiuojamos, įskaitant Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytas pajamas ir gautą socialinę pašalpą.

48. Socialinės paramos skyriaus specialistai, dirbantys seniūnijose (toliau – specialistai, dirbantys seniūnijoje):

48.1. priima asmenų prašymus ir kitus dokumentus, reikalingus piniginei socialinei paramai įstatymų nenustatytais atvejais skirti;

48.2. apskaičiuoja bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens mėnesio pajamas piniginei socialinei paramai įstatymų nenustatytais atvejais gauti;

48.3. įrašo duomenis, pateiktus piniginei socialinei paramai įstatymų nenustatytais atvejais skirti, į Socialinės paramos apskaitos sistemą „Parama“ ir Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą;

48.4. prireikus raštu arba elektroniniu paštu kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų centrą ir (ar) kitas institucijas dėl buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo ir buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto surašymo.

49. Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas, sutikrinęs asmenų prašymus ir kitus dokumentus, pateikia juos svarstyti komisijai. Jeigu prašymai neatitinka Aprašo reikalavimų, atsakingas specialistas turi teisę jų neteikti svarstyti komisijai. Šiuo atveju pareiškėjui grąžinami jo pateikti dokumentai, o prie prašymo paliekamos šių dokumentų kopijos.

50. Komisija nagrinėja asmenų prašymus skirti piniginę socialinę paramą įstatymo nenustatytais atvejais (išskyrus Aprašo 7.1.2, 7.1.3 ir 7.1.4 papunkčiuose nurodytus atvejus). Komisijos darbą reglamentuoja Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo komisijos darbo reglamentas.

51. Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais teikimo formos:

51.1. pinigine forma;

51.2. nepinigine forma;

51.3. pinigine ir (ar) nepinigine forma.

52. Piniginė socialinė parama įstatymų nenustatytais atvejais skiriama:

52.1. Aprašo 7.1.2, 7.1.3 ir 7.1.4 papunkčiuose nurodytais atvejais – Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymu;

52.2. Aprašo 7.1.1 ir 7.2.1 papunkčiuose nurodytais atvejais – Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymu, atsižvelgiant į komisijos protokolinį nutarimą;

52.3. Aprašo 7.1.5, 7.2.2–7.4 papunkčiuose nurodytais atvejais – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į komisijos protokolinį nutarimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-573, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20401

 

53. Sprendimas dėl piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo priimamas per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai prašymui nagrinėti ir sprendimui priimti būtinas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas ar kiti dokumentai, būtini piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais teikimo pagrįstumui nustatyti.

54. Socialinės paramos skyrius Savivaldybės administracijos direktoriaus ar Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymus dėl piniginės socialinės paramos įstatymo nenustatytais atvejais skyrimo pateikia už išmokų mokėjimą atsakingam Savivaldybės administracijos padaliniui.

55. Piniginė socialinė parama įstatymo nenustatytais atvejais:

55.1. pervedama į asmens nurodytą paštą, asmeninę sąskaitą banke ar socialinę kortelę;

55.2. Aprašo 7.1.3 papunktyje nurodytu atveju pervedama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą banke arba į nurodytą ligoninės, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės atsiskaitomąją sąskaitą banke, kai ligoninė, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė jau yra sumokėjusi asmens dokumento parengimo išlaidas (už asmens dokumento parengimo išlaidas), taip pat į kitas nurodytas sąskaitas pagal asmens pateiktus dokumentus (ištuokos dokumentus, pažymas iš Nekilnojamojo turto registro, VĮ „Regitra“);

55.3. Aprašo 7.3.2 papunktyje nurodytu atveju pervedama į būsto išlaikymo paslaugas teikiančių įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose susidariusioms skoloms padengti.

56. Neatsiėmus piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais per 3 mėnesius nuo jos skyrimo dienos, ji neišmokama.

57. Mirus asmeniui, kuriam paskirta piniginė socialinė parama įstatymų nenustatytais atvejais, ji neišmokama.

 

XVII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Savivaldybės administracija užtikrina asmens pateiktų duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Tos pačios rūšies ir tam pačiam asmeniui piniginė socialinė parama įstatymų nenustatytais atvejais skiriama vieną kartą per 12 mėnesių.

60. Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo Socialinės paramos skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo išleidimo dienos.

61. Sprendimai dėl piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo ar neskyrimo gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Jeigu dėl vienkartinės piniginės paramos buvo kreiptasi iki Aprašo įsigaliojimo, skiriant vienkartinę piniginę paramą taikomos iki Aprašo įsigaliojimo galiojusio Vienkartinės piniginės paramos skyrimo tvarkos aprašo nuostatos. Jeigu dėl piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais kreipiamasi įsigaliojus Aprašui, skiriant piniginę socialinę paramą įstatymų nenustatytais atvejais taikomos Aprašo nuostatos.

 

____________________________________

 

Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais

skyrimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Prašymo skirti piniginę socialinę paramą įstatymų nenustatytais atvejais forma)

 

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruota gyvenamoji vieta

Tel.

Faktinė gyvenamoji vieta, jei ji nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta

El. pašto adresas

 

 

Kauno miesto savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS SKIRTI PINIGINĘ SOCIALINĘ PARAMĄ ĮSTATYMŲ NENUSTATYTAIS ATVEJAIS

20    m.____________________ d.

 

Prašau skirti piniginę socialinę paramą įstatymų nenustatytais atvejais:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Prašau piniginę socialinę paramą įstatymų nenustatytais atvejais mokėti:

□ banke  (kredito įstaigoje) _________________________________________________________________

(banko (kredito įstaigos) pavadinimas, sąskaitos Nr.)

□ pašte  ________________________________________________________________________________

(pašto numeris)              

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo ar neskyrimo prašau teikti:

qpaštu, adresas__________________________________________________________________________

qelektroniniu paštu, el. p. adresas____________________________________________________________

Pridedami dokumentai:

q_____________________________________________________________________________________

q_____________________________________________________________________________________

q_____________________________________________________________________________________

TVIRTINU, kad pateikta informacija teisinga __________________

(parašas)

Esu informuotas, kad:

1. Savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gaus ir tvarkys duomenis ir informaciją apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis, kuriais vadovaujantis nustatoma teisė į piniginę socialinę paramą įstatymų nenustatytais atvejais, iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – įvertinti, ar asmenys (asmuo) turi teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nenustatytais atvejais, taip pat ją administruoti.

3. Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais teikimo tikslais apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis iš kitų institucijų bus renkama informacija apie gaunamas pajamas, veiklos pobūdį ir kita piniginei socialinei paramai gauti būtina informacija.

4. Duomenys apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiami kitoms institucijoms.

PATVIRTINU, kad informacinį lapelį gavau ___________________

(parašas)

Pareiškėjas ________________________________________________________________________

(parašas, vardas ir pavardė)

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS

 

Prašymas skirti piniginę socialinę paramą įstatymų nenustatytais atvejais Nr. _____________________________  gautas ____________________________________ 

(gavimo data)

c Pateikti visi reikalingi dokumentai

c Nepateikti piniginei socialinei paramai įstatymų nenustatytais atvejais gauti reikalingi dokumentai:

 

Nepateikti dokumentai

Pateikimo

data

Dokumentus priėmusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys apie bendrai gyvenančius asmenis arba vieną gyvenantį asmenį ir pajamas

Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi mėnesio ________________________:

(nurodykite mėnesius)

 

 

Bendrai gyvenančio asmens ar vieno gyvenančio asmens vardas ir pavardė

Gimimo data

Bendrai gyvenančio ar vieno gyvenančio asmens statusas

Užimtumas

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso pajamų:__________________________________

 

Vidutinės bendrai gyvenančio asmens ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį:______________________________

 

 

Specialisto

išvada (siūlymas):______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė

_________________________    ___________________    _____________________________

(pareigų pavadinimas)                       (parašas)                              (vardas ir pavardė)


 

INFORMACINIS LAPELIS

___________________________________________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas skirti piniginę socialinę paramą įstatymų nenustatytais atvejais Nr. _____________________________  gautas __________________________________ 

(gavimo data)

 

c Pateikti visi reikalingi dokumentai

c Nepateikti piniginei socialinei paramai įstatymų nenustatytais atvejais gauti reikalingi dokumentai:

 

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė

_________________________    ___________________    _____________________________

(pareigų pavadinimas)                       (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

BŪTINA ŽINOTI

1. Piniginė socialinė parama įstatymų nenustatytais atvejais teikiama vadovaujantis Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

2. Kreipdamasis dėl piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais, privalote pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią Jūsų teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nenustatytais atvejais. Nustačius, kad piniginę socialinę paramą įstatymų nenustatytais atvejais gavote neteisėtai (kreipiantis pateikti neteisingi duomenys apie gaunamas pajamas, bendrai gyvenančius asmenis, nepranešta apie materialinės padėties pasikeitimą ir kt.), privalote grąžinti neteisėtai gautą sumą arba ją mokėti dalimis. Negrąžinta piniginė socialinė parama įstatymų nenustatytais atvejais bus išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

3. Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais teikimo tikslais apie bendrai gyvenančius asmenis arba vienus gyvenančius asmenis informacija yra renkama ir iš kitų institucijų, o duomenys gali būti teikiami kitoms institucijoms (Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Policijos departamentui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Valstybiniam studijų fondui, Užimtumo tarnybai ir kitoms institucijoms).

4. Savivaldybės socialiniai darbuotojai ir (ar) Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę tikrinti gyvenimo sąlygas.

5. Sprendimai dėl piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo ar neskyrimo gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-573, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20401

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-290 „Dėl Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo