Suvestinė redakcija nuo 2020-12-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09555

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS“ 02.3.1-CPVA-V-526 PRIEMONĖS

„KULTŪROS TURINIO SKAITMENINIMAS IR SKLAIDA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 5 d. Nr. 3-265

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                           Rokas Masiulis

 

 

 

 

 

SUDERINTA

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros

2017 m. sausio 27 d. raštu Nr. 2017/2-660

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2017 m. balandžio 26 d. raštu

Nr. ((24.37-02)-5K-1706341)-6K-1703008

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2017 m. birželio 5 d.  įsakymu Nr. 3-265

 

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „INFORMACINĖS VISUOMENĖS

SKATINIMAS“ 02.3.1-CPVA-V-526 PRIEMONĖS

„KULTŪROS TURINIO SKAITMENINIMAS IR SKLAIDA“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014) 6397) (toliau – Veiksmų programa), 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, kurios atlieka paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2.  Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ (toliau – Programa);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4.  Apraše:

4.1. Bendrojo naudojimo informacinių technologijų (toliau – IT) sprendimas suprantamas kaip IT sprendimas, kuris realizuoja konkretų funkcionalumą, reikalingą skirtingų institucijų elektroninėms paslaugoms kurti ir (arba) teikti.

4.2. Elektroninių paslaugų portalas suprantamas kaip interneto svetainė, kurioje paslaugų gavėjui suteikiama prieiga prie visų viešojo sektoriaus arba tam tikros viešojo sektoriaus srities elektroninių paslaugų.

4.3. Debesijos (angl. Cloud computing) paslaugos suprantamos kaip informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos paslaugos, kurias teikiant šių paslaugų gavėjai nuotoliniu būdu pagal poreikį naudojasi šių paslaugų teikėjų valdoma IT infrastruktūra.

4.4. Elektroninė paslauga suprantama kaip naudojant įvairias informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) priemones (pavyzdžiui, kompiuterius, mobiliojo ryšio telefonus, interaktyvią skaitmeninę televiziją ar kita) nuotoliniu būdu teikiama paslauga, kuri apima visus veiksmus nuo paslaugos inicijavimo iki užsibrėžto paslaugos rezultato pasiekimo.

4.5. IRT suprantamos kaip skaitmeninės informacijos (duomenų) valdymo ir apdorojimo technologijos, apimančios kompiuterių techniką, programinę, elektroninių tinklų, duomenų perdavimo įrangą ir komunikacijas.

4.6. IT sprendimas suprantamas kaip techninių ir programinių informacijos apdorojimo priemonių, skirtų  konkretiems  gyventojų, verslo ir institucijų poreikiams tenkinti, visuma.

4.7. Pagrindiniai viešieji pirkimai suprantami kaip viešieji pirkimai, skirti šioms projekto veikloms įgyvendinti: informacinės sistemos ir (arba) registro specifikacijai parengti; esamo paslaugos teikimo proceso pertvarkymo paslaugoms įsigyti; informacinei sistemai ir (arba) registrui kurti ir diegti; programinei įrangai kurti ir diegti. Pagrindiniais viešaisiais pirkimais nelaikomi viešieji pirkimai, skirti projekto administravimo, viešinimo, turto draudimo, tik techninės priežiūros, atsparumo įsilaužimams testavimo ir kitoms paslaugoms įsigyti.

4.8. Paslaugų procesų pertvarkymas suprantamas kaip esamo paslaugos teikimo proceso analizė (nustatant esamą būklę) ir optimalaus paslaugos teikimo proceso projektavimas (apibrėžiant siekiamą būklę), siekiant sutrumpinti paslaugų gavimo laiką, sumažinti paslaugų teikimo kaštus, padidinti paslaugų tinkamumą naudotojams (ir paslaugos gavėjui, ir institucijos specialistui).

4.9. Pažangioji elektroninė paslauga suprantama kaip elektroninė paslauga, kuri, atsižvelgiant į paslaugos pobūdį ir ypatumus, yra orientuota į pažangiųjų elektroninių paslaugų savybių, pvz., sudėtinės, savaveikės, atitinkančios tinkamumo vartotojams reikalavimus, pagrįstos paslaugų teikimo proceso pertvarkymu, automatiniu paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų duomenų surinkimu, inovatyvių technologinių sprendimų panaudojimu, pasiekiamos įvairiomis IRT priemonėmis ir įrenginiais, teikiamos tik elektroniniu būdu, pasiekiamos per centralizuotus prieigos vartus ir teikiamos visoje Europos Sąjungoje (toliau – ES), įgyvendinimą.

4.10.  Platforminis sprendimas suprantamas kaip iš sąveikių komponentų sudarytas kompleksinis IT sprendimas, skirtas elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti vienodoje technologinėje aplinkoje.

4.11.    Projekto savininkas – asmuo, paskirtas projekto vykdytojo, kuriam tiesiogiai atsiskaitoma už pagrindinius projekto sprendimus ir rezultatą, einantis aukštas pareigas institucijoje ir darantis įtaką organizacijos sprendimams dėl prioriteto suteikimo projektui.

4.12.    Savaveikė elektroninė paslauga suprantama kaip elektroninė paslauga, kuri suteikiama be atskiro paslaugos gavėjo kreipimosi ir sutikimo, arba elektroninė paslauga, siunčianti automatinius pranešimus apie galimas užsakyti elektronines paslaugas, kuriomis paslaugos gavėjas įgijo teisę pasinaudoti, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus ar įvykus tam tikriems gyvenimo įvykiams.

4.13.    Specifines funkcijas atliekanti valstybės informacinių išteklių infrastruktūra suprantama kaip techninė įranga, kuri pagal savo paskirtį ir pobūdį (pvz., meteorologinės ar kelių informacijos stotelės, eismo intensyvumo skaitikliai,  specializuoti duomenų surinkimo įrenginiai ir pan.) negali būti talpinama duomenų centrų patalpose arba kuri yra gamintojo sukomplektuota su programine įranga ir skirta specifinėms funkcijomis atlikti (pvz., specialus duomenų šifravimo įrenginys su gamintojo įdiegta šifravimo programine įranga ir pan.).

4.14.    Sudėtinė elektroninė paslauga suprantama kaip kelios į vieną paslaugą sujungtos gyventojams ar verslui teikiamos elektroninės paslaugos, siekiant suteikti galutiniam paslaugos gavėjui jo poreikius atitinkančią paslaugą pagal tam tikrą gyvenimo ar verslo įvykį.

4.15.    Tik elektroniniu būdu teikiama paslauga suprantama kaip paslauga, kuri visiškai tenkina paslaugos gavėjų ir paslaugos teikėjų poreikius ją teikiant elektroniniu būdu, todėl visi paslaugos gavėjai, turintys galimybę naudotis internetu, šia paslauga naudojasi tik elektroniniu būdu (t. y. tik išimtiniais ir pagrįstais atvejais paliekama galimybė paslaugų gavėjams, kurie dėl asmeninių  savybių ar kitų specifinių aplinkybių negali naudotis elektronine paslauga, šią paslaugą gauti ir kitais kanalais).

5.  Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Įgyvendinančioji institucija).

6.  Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7.  Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki  29 041 533 (dvidešimt devynių milijonų keturiasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų trisdešimt trijų) eurų, iš kurių iki 24 685 303 (dvidešimt keturių milijonų šešių šimtų aštuoniasdešimt penkių tūkstančių trijų šimtų trijų) eurų – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos, iki 4 356 230 (keturių milijonų trijų šimtų penkiasdešimt šešių tūkstančių dviejų šimtų trisdešimties) eurų – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-732, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25845

 

81. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti skirta finansavimo suma gali laikinai, iki 2019 m. gruodžio 31 d., viršyti Aprašo 8 punkte numatomą skirti finansavimo sumą, bet ne daugiau kaip iki 1 485 070 (vieno milijono keturių šimtų aštuoniasdešimt penkių tūkstančių septyniasdešimt) eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Nuo 2020 metų projektų sutartyse ankstesniais metais viršytąja suma patikslinama finansavimo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis dalis.

Papildyta punktu:

Nr. 3-255, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08424

 

9.  Priemonės tikslas – plėtoti Lietuvos kultūros paveldo prieinamumą elektroninėje erdvėje, kuriant skaitmenintu turiniu grindžiamas pažangiąsias elektronines paslaugas ir sprendimus.

10.  Pagal Aprašą remiama veikla – elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų plėtra bei tobulinimas, užtikrinant kompleksinę paslaugų teikimo pertvarką ir jų orientavimą į naudotoją (Lietuvos kultūros skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida (inovatyvių elektroninių paslaugų ir elektroninių produktų kūrimas tiek suskaitmeninto paveldo, tiek šiuolaikinio kultūrinio turinio pagrindu).

11.  Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti 2017 m. III ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12.  Pagal Aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai yra valstybės institucijos, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė. Pareiškėjo (projekto vykdytojo) partneriu gali būti tik viešieji juridiniai asmenys.  

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

13.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

14.     Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. spalio 13 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-18.1 (20):

14.1.  Projektas turi atitikti Programos 3 tikslo „Puoselėti IRT priemonėmis Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą – kurti visuomenės poreikius atitinkantį kultūrinį ir lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos sąsajomis pagrįstą skaitmeninį turinį, plėtoti skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas“
1 uždavinį „Skaitmeninti Lietuvos kultūros paveldo objektus ir jų pagrindu plėtoti viešai prieinamus skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas, siekti, kad suskaitmeninti Lietuvos kultūros paveldo objektai būtų išsaugomi ilgai, o jų sklaida Lietuvoje ir ES – vienoda“. Laikoma, kad projektas atitinka atrankos kriterijų, jeigu projektas siekia Programos 3 tikslo 1 uždavinio įgyvendinimo.

14.2.  Projektas turi atitikti Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-758 „Dėl Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų plano patvirtinimo“ (toliau – Kultūros turinio skaitmeninimo projektų sąrašas), 3.1.1 priemonę „Diegti naujas elektronines paslaugas vartotojams portale ibiblioteka.lt, siekiant užtikrinti modernaus elektroninio turinio išsaugojimą ir skaidą“ arba 3.1.2 priemonę „Sukurti ir įdiegti pažangias, muziejams ir visuomenei skirtas elektronines paslaugas modernizuojant Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS)“, arba 3.1.3 priemonę „Modernizuoti informacinę sistemą E-KINAS, siekiant plėtoti audiovizualinio paveldo skaitmeninimo infrastruktūrą“, arba 3.1.4 priemonę „Kurti naujas el. paslaugas vartotojams Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) archyvo duomenų pagrindu, siekiant didinti audiovizualinio turinio prieinamumą bei aktyvesnį jo naudojimą“, arba 3.1.5 priemonę „Modernizuoti Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS) ir sukurti jos pagrindu veikiančią informacijos paieškos Nacionalinio dokumentų fondo dokumentuose elektroninę paslaugą „Skaitmeninė skaitykla“, arba 3.1.6 priemonę „Organizuoti žmonių su skaitymo sutrikimais informacinį aptarnavimą bei aprūpinimą savišvietai bei studijoms reikalingais leidiniais per Lietuvos bibliotekų tinklą, didinant šių paslaugų prieinamumą“, arba 3.1.7 priemonę „Išsaugoti, aktualinti ir populiarinti Lietuvos kultūros paveldą ugdant pilietinę visuomenę bei stiprinant istorinę atmintį“, arba 3.2.1 priemonę „Kurti naujas paslaugas vartotojams plėtojant kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir elektroninio kultūros paveldo vartų koncepciją“. Laikoma, kad projektas atitinka atrankos kriterijų, jeigu projektas, projekto veiklos ir galimi projekto vykdytojai atitinka Kultūros turinio skaitmeninimo projektų sąrašo 3.1.1 priemonę arba 3.1.2 priemonę, arba 3.1.3 priemonę, arba 3.1.4 priemonę, arba 3.1.5 priemonę, arba 3.1.6 priemonę, arba 3.1.7 priemonę, arba 3.2.1 priemonę.

15.  Projektas turi atitikti 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 910/2014), nuostatas ir prisidėti prie šio reglamento įgyvendinimo.

16.  Pagal šį Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

17.  Teikiamų pagal Aprašą projektų  veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.   

18.  Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. rugsėjo 1 d. ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

19.  Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

20.  Projektu turi būti siekiama stebėsenos rodiklio „Sukurtos elektroninės paslaugos“, kodas P.S.310., kurio skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi būti sukurta bent viena elektroninė paslauga. Įgyvendinus Priemonę turi būti sukurta ne mažiau kaip 21 elektroninė paslauga.

21.  Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

21.1.  Pareiškėjas, rengdamas projektinį pasiūlymą įtraukti projektą į valstybės projektų sąrašą (toliau – projektinis pasiūlymas) ir paraišką, turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 498) nuostatomis.

21.2.  Pareiškėjas iki projektinio pasiūlymo pateikimo Ministerijai turi:

21.2.1.   parengti investicijų projektą, kurio reikalavimai nustatyti Aprašo V skyriuje;

21.2.2.   užpildyti Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodika),
6 punkte nurodytą Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimyną (automatizuota klausimyno forma parsisiunčiama iš interneto svetainės http://ivpk.lrv.lt); Ministerija įvertina, ar pareiškėjo pateiktas Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimynas atitinka Veiksmų programos ir Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodikos nuostatas; jeigu Ministerijos vertinimo metu Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimynas įvertinamas balų vidurkiu, kuris yra mažesnis negu Kultūros turinio skaitmeninimo projektų sąraše nurodyto mažiausią balą surinkusio projekto balas, Ministerija prašo pareiškėjo, jeigu įmanoma, patikslinti Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimyną ir, jeigu reikia, projektinį pasiūlymą, įskaitant ir jo priedus, taip, kad projektinis pasiūlymas atitiktų Kultūros turinio skaitmeninimo projektų sąrašą; Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimyną, atitinkantį Veiksmų programos ir Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodikos nuostatas, iki projekto paraiškos vertinimo Ministerija pateikia Įgyvendinančiajai institucijai;

21.2.3.   užpildyti Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodika), 8 punkte nurodytą Elektroninės paslaugos kokybės vertinimo klausimyną (automatizuota klausimyno forma parsisiunčiama iš internetinės svetainės http://ivpk.lrv.lt), kuris yra skirtas nustatyti esamą ir būsimą, t. y. planuojamą pasiekti, elektroninės paslaugos kokybės lygį bei palyginti su vertinamai paslaugai Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodikoje nustatytu būtinu ir siektinu kokybės lygiu; Elektroninės paslaugos kokybės vertinimo klausimyną iki projekto paraiškos vertinimo Ministerija pateikia Įgyvendinančiai institucijai.

21.3.  Iki paraiškos pateikimo Įgyvendinančiajai institucijai dienos turi būti:

21.3.1.   parengti informacinių sistemų ir (arba) registrų nuostatų ar jų pakeitimų projektai ir pateikti oficialiai derinti suinteresuotoms institucijoms (šis reikalavimas taikomas tuo atveju, kai planuojamos investicijos į informacinių sistemų ir (arba) registrų sukūrimą ar modernizavimą):

21.3.1.1.   informacinės sistemos nuostatų projektas rengiamas vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas);

21.3.1.2.   registro nuostatų projektas rengiamas vadovaujantis Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas);

21.3.2.   pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) parengti projekto administravimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentai (netaikoma, jeigu pareiškėjas informuoja, kad minėtos paslaugos nebus įsigyjamos, ir pateikia argumentuotą pagrindimą, kad projekto administravimo veiklas tinkamai atliks pats);

21.3.3.   pagal Viešųjų pirkimų įstatymą parengti informacinės sistemos ir (arba) registro specifikacijos parengimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentai (taikoma, jeigu šias paslaugas numatyta įsigyti viešojo pirkimo būdu);

21.3.4.   sudaryta projekto įgyvendinimo komanda (numatytas projekto savininkas, projekto vadovas, veiklos specialistai, IT specialistas (jeigu tokio reikia), įvardyti numatomi skirti asmenys ir jiems paskirtos funkcijos ir parengtas įstaigos vadovo įsakymo dėl šių asmenų skyrimo projektui įgyvendinti projektas; jeigu projekto valdymo paslaugoms atlikti numatoma įsigyti išorės eksperto (-ų) paslaugas projekto valdymo paslaugoms atlikti, turi būti parengtas viešojo pirkimo minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjui projektas; projekto valdymo komanda suprantama kaip asmuo ar asmenų grupė, kuri planuoja projektą, vykdo projekto veiklas pagal planą, prižiūri, kaip laikomasi projekto apimties ir biudžeto, integruoja projekto komandą ir suinteresuotas šalis, valdo pokyčius ir pan.; projekto administravimo komanda suprantama kaip asmuo ar asmenų grupė, kuri rengia, pvz., pirkimo dokumentus (kvalifikacinius ir (arba) techninius reikalavimus), konsultuoja, rengia mokėjimo prašymus ir pan.;

21.3.5.   įvykdyti tarptautiniai viešieji pirkimai, jeigu tokie pirkimai turėjo būti vykdomi.

22Negali būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Projektas turi numatyti funkcionalumus, leidžiančius teikti paslaugas neįgaliesiems ir mažinti socialinę ir kalbinę atskirtį.

23.  Neturi būti numatyta projekto veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Pasirenkant priemones, susijusias su darnaus vystymosi politikos nuostatų įgyvendinimu, rekomenduojama įvertinti aplinkai naudingų gaminių, pavyzdžiui, perdirbto popieriaus ar veiksmingai energiją vartojančios techninės įrangos, naudojimo administruojant projektą galimybes. Taip pat tais atvejais, kai galima prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus atlikti taikant žaliesiems pirkimams nustatytus aplinkosaugos kriterijus, pareiškėjui rekomenduojama bent dalyje atliekamų projektui vykdyti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų nustatyti aplinkosaugos kriterijus.

24.  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

25.  Įgyvendinant Aprašo veiklą projektuose turi būti panaudoti lietuvių kalbos IT sprendimai, sukurti įgyvendinant projektus pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento
3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ ir (arba) 2007–2013 m. pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“. Šio punkto reikalavimai netaikomi, jeigu pareiškėjas pateikia argumentuotą pagrindimą, kad minėtų sprendimų pritaikyti projekte neįmanoma.

 

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

26.  Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje, išskyrus Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytą reikalavimą išankstinėms sąskaitoms, ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Pagal Aprašą netaikomas Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas kartu su išankstinėmis sąskaitomis pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą.

27.  Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

28.  Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

29.  Projekto tinkamos finansuoti išlaidos, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų.

30.  Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios: 

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Šiai kategorijai priskiriamos tinkamos finansuoti išlaidos yra:

1. esamų paslaugos (-ų) teikimo procesų pertvarkymo išlaidos;

2. informacinės sistemos ir (arba) registro specifikavimo, techninės priežiūros ir kitos susijusios išlaidos;

3. programinės įrangos, informacinės sistemos ir (arba) registro, kuri(-is) naudojama(-as) projekte numatytoms el. paslaugoms ir (arba) sprendimams, sukūrimo ir (arba) modernizavimo ir įdiegimo išlaidos;

4. programinės įrangos (licencijų) įsigijimo išlaidos;

5. specifines funkcijas atliekančios valstybės informacinių išteklių infrastruktūros įsigijimo išlaidos;

6. duomenų teikimo iš kitų informacinių sistemų ir (arba) registrų, reikalingų elektroninėms paslaugoms kurti ar modernizuoti, sąsajų kūrimo išlaidos;

7. iš projektui skirtų lėšų įgyto materialiojo turto draudimo išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

8. projekto valdymo (IT projekto vadovo ir (arba) eksperto) paslaugų įsigijimo išlaidos (iš fizinių ar juridinių asmenų);

9. su šioje kategorijoje nurodytų veiklų vykdymu susijusios projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos;

10. suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skelbimo viešojoje erdvėje išlaidos (autorinės sutartys, licencijos).

 

Šiai kategorijai priskiriamos netinkamos finansuoti išlaidos yra:

1. techninės įrangos įsigijimo išlaidos, išskyrus specifines funkcijas atliekančios valstybės informacinių išteklių infrastruktūros įsigijimo išlaidas;

2. operacinių sistemų, virtualizavimo programinės įrangos, serverių valdymo, duomenų saugyklų valdymo, tinklo įrangos valdymo, duomenų archyvavimo, rezervinio kopijavimo programinės įrangos įsigijimo išlaidos;

3. informacinės sistemos ir (arba) registro nuostatų, informacinių sistemų ir registrų saugos nuostatų, saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, veiklos tęstinumo valdymo planų, naudotojų administravimo taisyklių parengimo išlaidos;

4. techninės įrangos, kuri būtina duomenų perdavimui į debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūrą užtikrinti, įsigijimo išlaidos;

5. techninės įrangos perkėlimo į debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūrą išlaidos;

6. pareiškėjo ir (arba) partnerio institucijos veiklos modelių, veiklos procesų ir procedūrų, nesusijusių su projekto metu kuriamomis elektroninėmis paslaugomis, parengimo išlaidos;

7. apmokėjimo už debesijos paslaugų teikėjų teikiamas debesijos paslaugas, numatytas Nutarime Nr. 498, išlaidos.

5.

Projekto vykdymas

Šiai kategorijai priskiriamos tinkamos finansuoti investicijų projekto parengimo / pirkimo išlaidos, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip
2014 m. sausio 1 d.

Šiai kategorijai priskiriamos netinkamos finansuoti išlaidos yra projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos.

6.

Informavimas apie projektą

Šiai kategorijai priskiriamos tinkamos finansuoti privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450 punkte, rengimo išlaidos, su projekto pristatymu susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui).

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Šiai kategorijai priskiriamos tinkamos finansuoti išlaidos, susijusios su projekto priežiūra ir administravimu. Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu. Konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato Įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 priedo 4 punkte nustatytų didžiausių ribų.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

 

31.  Išlaidos, nustatytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje ir neišvardytos Aprašo 30 punkte kaip tinkamos finansuoti, yra priskiriamos prie netinkamų finansuoti išlaidų.

32.  Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

33Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 30 ir 34 punktuose nurodytas fiksuotąsias normas, turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnio nuostatas.

34Aprašo 30 punkte numatytoms projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. pateikta Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

35Jeigu pareiškėjas pradeda projekto viešuosius pirkimus vykdyti iki projekto sutarties įsigaliojimo dienos, pareiškėjo patirtos išlaidos galės būti kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu jos atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms nustatytus reikalavimus. Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos vadovaujantis Projektų taisyklių 403.1 papunkčiu.

36.  Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms įgyvendinant projektą ir projekto tęstinumo laikotarpiu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

 

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

37Galimi pareiškėjai, vadovaudamiesi Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-266 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ne vėliau kaip per 20 dienų nuo Ministerijos prašymo pateikti projektinį pasiūlymą dienos turi Ministerijai raštu ir elektroninėje laikmenoje pateikti projektinį pasiūlymą pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede „Projektinis pasiūlymas“. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:

37.1.  investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jeigu projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir jeigu projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų, kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedai – sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelės MS Excel formatu. Investicijų projekte:

37.1.1.   papildomai turi būti išnagrinėta ir pateikta informacija apie pareiškėjo ir (arba) partnerio naudojamą esamą IRT infrastruktūrą ir planuojamą reikiamų naujų IRT infrastruktūros resursų poreikį iš debesijos paslaugų teikėjo, kuris bus būtinas teikiant projekto įgyvendinimo metu sukurtas ar modernizuotas elektronines paslaugas;

37.1.2.   papildomai turi būti pateiktas informacinės sistemos ir (arba) registro perkėlimo ir (arba) diegimo į debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūrą veiksmų planas;

37.1.3.   atsižvelgiant į Nutarimo Nr. 498 reikalavimus, papildomai turi būti išnagrinėta ir pateikta informacija apie projekto vykdymo metu numatomų sukurti elektroninių paslaugų teikimą galutiniams vartotojams (įvertinant techninius, ekonominius ir finansinius aspektus) projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos, užtikrinant investicijų tęstinumą Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka;

37.1.4.   atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsnio 1 dalies reikalavimus, papildomai turi būti pateikta galimybių studija arba pateikta galimybių studijoje reikalaujama informacija investicijų projekte; minėta informacija turi būti pateikta vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika), ir jos 3 priede nustatytais reikalavimais galimybių studijai;

37.2.    atsižvelgiant į pasirinktą projekto investavimo objekto tipą, nurodytą Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priede (naujo nematerialiojo turto įsigijimas arba esamo nematerialiojo turto pakeitimas; esamo nematerialiojo turto tobulinimas), projekto įgyvendinimo alternatyvų, išnagrinėtų vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodikoje nustatytais reikalavimais, analizės rezultatus, kuriuose:

37.2.1. vertinant projekto investavimo objekto tipą – naujo nematerialiojo turto įsigijimas arba esamo nematerialiojo turto pakeitimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

37.2.1.1.   naujo nematerialiojo turto, kurio reikia elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti, įsigijimas ar esamo nematerialiojo turto pakeitimas;

37.2.1.2.   nematerialiojo turto, kurio reikia elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti,  nuoma;

37.2.1.3.   elektroninių paslaugų kūrimas ir teikimas panaudojant esamus platforminius sprendimus ir bendrojo naudojimo IT sprendimus;

37.2.1.4.   elektroninių paslaugų kūrimas ir teikimas pasinaudojant kooperacija;

37.2.2. vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamo nematerialiojo turto tobulinimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

37.2.2.1.   esamo nematerialiojo turto, kurio reikia elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti,  tobulinimas;

37.2.2.2.   elektroninių paslaugų kūrimas ir teikimas panaudojant esamus platforminius sprendimus ir bendrojo naudojimo IT sprendimus;

37.2.2.3.   nematerialiojo turto, kurio reikia elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti, nuoma;

37.3užpildytą Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodikos 6 punkte nurodytą Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimyną (automatizuota klausimyno forma parsisiunčiama iš interneto svetainės http://ivpk.lrv.lt);

37.4užpildytą Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodikos 8 punkte nurodytą elektroninės paslaugos kokybės vertinimo klausimyną (automatizuota klausimyno forma parsisiunčiama iš interneto svetainės http://ivpk.lrv.lt).

38Projekto įgyvendinimo metu kuriamos ar modernizuojamos elektroninės paslaugos turi būti kuriamos ar modernizuojamos taip, kad veiktų debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūroje (Cloud ready principas).

39Rengdami investicijų projektą pareiškėjai turi vadovautis:

39.1 Elektroninių paslaugų kūrimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Elektroninių paslaugų kūrimo metodika), nustatytais reikalavimais;

39.2Sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimo ir teikimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimo ir teikimo metodika), nustatytais reikalavimais (taikoma, jeigu projekto įgyvendinimo metu bus kuriamos sudėtinės elektroninės paslaugos).

40Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą. Siekdama užtikrinti, kad projektai atitiktų Veiksmų programos nuostatas, kuriose numatyta, kad į elektroninę erdvę bus perkeliamos visuomenei ir verslui reikalingiausios elektroninės paslaugos, Įgyvendinančioji institucija patikrina, ar Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimyno įvertinimo balų vidurkis nėra mažesnis negu Kultūros turinio skaitmeninimo projektų sąraše nurodyto mažiausią balą surinkusio projekto balas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad balų suma yra mažesnė, Įgyvendinančioji institucija atmeta paraišką.

41.  Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu yra skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“

42.  Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 46.2–46.11 papunkčiuose nurodytais priedais iki valstybės projektų sąraše teikti paraiškas nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją Įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu, jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – Įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

43.  Jeigu vadovaujantis Aprašo 41 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

43.1.  Įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotąja pašto siunta, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu.

43.2.  Įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (arba) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

44.     Jeigu paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

45.  Jeigu laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, Įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia iki 7 dienų ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėjus raštu ir (arba) per DMS.

46.  Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 46.2, 46.3 ir 46.7 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“)

46.1.  partnerio (-ių) deklaraciją (-as) (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą; taikoma, jeigu projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais);

46.2.  klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto, jeigu pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

46.3.  informaciją apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma viršija 1 000 000 eurų (vieną milijoną) eurų;

46.4.  informacinių sistemų ir (arba) registrų nuostatų ar jų pakeitimų projektą kartu su rašto, kuriuo minėti dokumentai pateikti oficialiai derinti suinteresuotoms institucijoms, kopija (šis reikalavimas taikomas tuo atveju, kai planuojamos investicijos į informacinių sistemų ir (arba) registrų sukūrimą ar modernizavimą);

46.5.  pagal Viešųjų pirkimų įstatymą parengtus projekto administravimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentus (netaikoma, jeigu pareiškėjas informuoja, kad minėtos paslaugos nebus įsigyjamos, ir pateikia argumentuotą pagrindimą, kad projekto administravimo veiklas tinkamai atliks pats);

46.6informacinės sistemos ir (arba) registro specifikacijos parengimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentus, jeigu šias paslaugas numatyta įsigyti viešojo pirkimo būdu;

46.7.  įgyvendinant projektą numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planą;

46.8.  jeigu buvo įvykdyti tarptautiniai viešieji pirkimai, jų dokumentus;

46.9.  įstaigos vadovo įsakymą ar įsakymo, kuriuo tvirtinama būsima projekto įgyvendinimo komanda projektą; viešojo pirkimo minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjui projektą, jeigu projekto valdymo paslaugoms atlikti numatoma įsigyti išorės eksperto (-ų) paslaugas;

46.10.  projekto biudžete numatytas išlaidas pagrindžiančius dokumentus; išsamų veiklų sąrašą, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, valandinis įkainis, jo pagrindimas; jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais, paklausimus tiekėjams; komercinius pasiūlymus, skirtus informacinei sistemai / registrui / programinei įrangai kurti, modernizuoti, kuriuose detaliai, atsižvelgiant į informacinės sistemos / registro / programinės įrangos kūrimo etapus, turi būti pateikta kaina, kūrimo laikas, būtini specialistai, jų įkainiai, išorinių sąsajų skaičius, sistemos sudėtingumas, kompleksiškumas, įvertintos numatomos naudoti programinės įrangos licencijos, jų kaina ir pan.; komercinius pasiūlymus, skirtus specifines funkcijas atliekančios valstybės informacinių išteklių infrastruktūros įsigijimui pagrįsti, apimančius siūlomos įrangos pagrindinius techninius parametrus, įrangos vieneto kainą, bendrą sumą; komercinius pasiūlymus, skirtus paslaugoms pagrįsti, apimančius kainos skaičiavimo sudedamąsias dalis, pvz., specialistų darbo įkainius, paslaugų teikimo trukmę ir pan.;

46.11.  jeigu paraiškos pateikimo metu prekių / paslaugų viešasis pirkimas yra įvykdytas, sutartį su tiekėju (jeigu pasirašoma) ir (arba) kitus dokumentus, kuriuose nurodyti įsigytų prekių pavadinimai, kiekiai, vieneto kainos ir bendra kaina.

47.  Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

48.  Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius Įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta Įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

49.  Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

50.  Paraiškos vertinimo metu Įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

51.  Įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu gali nustatyti pirkimus, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki projekto tinkamumo finansuoti vertinimo pabaigos.

52.  Jeigu pareiškėjas įvykdo viešuosius pirkimus iki paraiškos pateikimo Įgyvendinančiajai institucijai dienos arba jeigu tinkamumo finansuoti vertinimo metu Įgyvendinančioji institucija nurodo, pagal Įgyvendinančiosios institucijos vidaus procedūrų apraše nustatytą tvarką ir apimtį paraiškos vertinimo metu vertinamas įvykdyto pirkimo tinkamumas. Nustačius, kad pareiškėjas nesilaikė viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, vadovaujantis Projektų taisyklių 138 punktu, gali būti sumažinta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma arba atmesta paraiška.

53.  Paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo projekto paraiškos gavimo dienos.

54.  Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (arba) administravimo vietoje, Įgyvendinančiajai institucijai nusprendus paraiškos vertinimo metu įpareigoti pareiškėją atlikti viešąjį pirkimą), vertinimo terminas gali būti pratęstas Įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintas DMS funkcionalumas.

55.  Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintas DMS funkcionalumas, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

56.  Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus Įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

57.  Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

58.  Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, Įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintas DMS funkcionalumas, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

59.  Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir Įgyvendinančiosios institucijos.

60.  Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į Įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti sutarties pasirašymo terminą. 

61.  Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

61.1.  arba kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

61.2.  arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas.

 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

62.  Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

63.  Projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudžiamojo įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

64.  Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, turi:

64.1.                       kurdamas ar modernizuodamas projekto įgyvendinimo metu suplanuotas elektronines paslaugas, realizuoti tas elektroninių paslaugų charakteristikas, kurios buvo nustatytos pildant Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimyną ir Elektroninės paslaugos kokybės vertinimo klausimyną;

64.2                      kurdamas ar modernizuodamas projekto įgyvendinimo metu suplanuotas elektronines paslaugas vadovautis Elektroninių paslaugų kūrimo metodikoje nustatytais reikalavimais;

64.3kurdamas ar modernizuodamas projekto įgyvendinimo metu suplanuotas sudėtines elektronines paslaugas vadovautis Sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimo ir teikimo metodikoje nustatytais reikalavimais;

64.4                      užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo metu bus tinkamai ir laiku vykdomos projekto veiklos; tinkamam projekto įgyvendinimui turi būti įsigyjamos projekto valdymo paslaugos, projekto administravimo paslaugos ir projekto techninės priežiūros paslaugos (pvz., informacinės sistemos ir (arba) registro kūrimo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams priežiūra, informacinės sistemos matavimo ir testavimo scenarijų parengimas, informacinės sistemos testavimo rezultatų vertinimas ir kt.); šio papunkčio reikalavimai netaikomi, jeigu pareiškėjas informuoja, kad minėtos paslaugos nebus įsigyjamos, ir pateikia argumentuotą pagrindimą, kad minėtas veiklas tinkamai atliks pats;

64.5.                       ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos pradėti numatytą vykdyti pirmąjį pagrindinį viešąjį pirkimą, jeigu šis pirkimas nėra pradėtas iki projekto sutarties įsigaliojimo dienos. Pirkimas laikomas pradėtu, kuomet skelbimas apie viešąjį pirkimą yra paskelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS);

64.6.                       prieš pradėdamas vykdyti viešuosius pirkimus, skirtus informacinės sistemos ir (arba) registro specifikacijai parengti ir informacinei sistemai ir (arba) registrui sukurti, užtikrinti, kad iki viešojo pirkimo, skirto informacinės sistemos ir (arba) registro specifikacijai parengti ir informacinei sistemai ir (arba) registrui sukurti, pradžios, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos būtų patvirtinti kuriamos arba modernizuojamos informacinės sistemos ir (arba) registro nuostatai ar jų pakeitimai Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo ir (arba) Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

64.7.                       užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo metu projekto finansavimo lėšomis įgytas turtas nebūtų sugadintas, sunaikintas ar prarastas projekto veiklų įgyvendinimo metu ir 5 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka;

64.8.                       kurdamas ir (arba) modernizuodamas informacines sistemas ir (arba) registrus laikytis toliau nurodytų teisės aktų nuostatų:

64.8.1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo;

64.8.2. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo;

64.8.3. Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo;

64.8.4. Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos;

64.8.5. Informacinių sistemų bei valstybės registrų ir kadastrų, kuriamų įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ projektus, kūrimo stebėsenos taisyklių aprašo, patvirtinto VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 2016/8-249 „Dėl  Informacinių sistemų bei valstybės registrų ir kadastrų, kuriamų įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ projektus, kūrimo stebėsenos taisyklių aprašo patvirtinimo“;

64.9.  kurdamas ir (arba) modernizuodamas elektronines ir (arba) sudėtines elektronines paslaugas turi laikytis toliau nurodytų teisės aktų nuostatų:

64.9.1. Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų, patvirtintų Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

64.9.2. Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“;

64.10.  pasirašius informacinės sistemos ir (arba) registro kūrimo paslaugų viešojo pirkimo sutartį, per 10 darbo dienų Įgyvendinančiajai institucijai pateikti informacinės sistemos ir (arba) registro kūrimo grafiką; jeigu šis grafikas yra atnaujinamas, per 5 darbo dienas nuo jo atnaujinimo projekto vykdytojas privalo pateikti Įgyvendinančiajai institucijai atnaujintą grafiką ir pakeitimų paaiškinimus;

64.11.  projekto įgyvendinimo metu atlikti atsparumo įsilaužimams testą, kaip numatyta Elektroninių paslaugų kūrimo metodikoje, nustačius kritinių klaidų, ištaisyti jas iki projekto veiklų pabaigos.

65.  CPVA, nagrinėdama projekto vykdytojo pateiktus mokėjimo prašymus, gali netvirtinti projekto vykdytojo paskutinio mokėjimo už informacinės sistemos  kūrimo ir (arba) modernizavimo paslaugas išlaidų tol, kol nėra patvirtintas kuriamos arba modernizuojamos informacinės sistemos  priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas.

66.  Jeigu projekto vykdytojas per 3 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos nepradeda vieno iš pagrindinių viešųjų pirkimų, kuris nenurodytas Aprašo 67 punkte, už kiekvieną pavėluotą dieną bus skaičiuojami delspinigiai vadovaujantis Projektams, įgyvendinamiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemones, skirto finansavimo mažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 2016/18-236 „Dėl Projektams, įgyvendinamiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemones, skirto finansavimo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skirto finansavimo mažinimo tvarkos aprašas). 

67.  Jeigu projekto vykdytojas per 12 mėnesių nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos nepradeda viešojo pirkimo informacinės sistemos ir (arba) registro kūrimo ir (arba) modernizavimo ir diegimo, programinės įrangos kūrimo ar įsigijimo ir diegimo paslaugoms įsigyti, už kiekvieną pavėluotą dieną bus skaičiuojami delspinigiai vadovaujantis Skirto finansavimo mažinimo tvarkos aprašu.

68.  Jeigu per 18 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo projekto vykdytojas nepradeda vieno iš pagrindinių viešųjų pirkimų, projekto sutartis gali būti nutraukta.

69.  Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

70.  Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

71.  Jeigu Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_______________________

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės

skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės  „Kultūros turinio

skaitmeninimas ir sklaida“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas) )

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną Veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti Veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“  2.3.1 uždavinį „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ ir siekiamą rezultatą. 

 

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas).

 

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Ministerija, prieš įtraukdama projektą į valstybės projektų sąrašą.

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti veiklas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-526 „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas)
10 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška).

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.   

Netaikoma

 

 

2. Projektas atitinka  strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti nacionalinius strateginio planavimo dokumentus, nurodytus šio Aprašo
14.1 ir 14.2 papunkčiuose.

 

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas.

 

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Ministerija, prieš įtraukdama projektą į valstybės projektų sąrašą.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklio ir jo siektinų reikšmių, nurodytų šio Aprašo 20 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Būtina įsitikinti, kad išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai turi būti projekto veiklų padarinys, projekto veiklos – sudaryti prielaidas pasiekti projekto uždavinius, o pastarieji – įgyvendinti nustatytus tikslus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Būtina įsitikinti, kad projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus:

1. yra specifiniai, t. y. parodo projekto esmę ir charakteristikas;

2. yra išmatuojami, t. y. kiekybiškai išreikšti ir matuojami;

3. yra pasiekiami, t. y. realūs;

4. yra susieti, t. y. tapatūs vykdomoms projekto veikloms;

5. yra iškelti laiku, t. y. aiški pradžios ir pabaigos data.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

Netaikoma, nes planuojama ūkinė veikla nepatenka į PAV įstatymo reguliavimo ar taikymo sritį, todėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikti nereikia.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

Vertinama, ar projektas neturi neigiamos įtakos socialinėje srityje.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

Vertinama, ar pagrįstas projekto poreikis ir tęstinumas, rezultatai pateisina investicijas.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos teritorijų vystymo srityje.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Būtina įsitikinti, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo  ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai; arba

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų; arba

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Netaikoma.

 

 

 

Netaikoma.

 

 

 

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi Aprašo 24 punkte yra nustatyta, kad pagal Aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama.

 

Informacijos šaltinis:  Įgyvendinančioji institucija pildo patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir (ar) de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo, kuris skelbiamas (nuoroda į informacijos pateikimo formą – http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/pavyzdinis-patikros-lapas-del-valstybes-pagalbos-ir-de-minimis-pagalbos-buvimo-ar-nebuvimo).

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas šio Aprašo 12 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas (partneris) turi teisę verstis projekte numatyta veikla (pvz., turi reikiamas licencijas, organizacijos įstatus, nuostatus ir kt.).

 

Informacijos šaltinis: paraiška

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos;

 

 

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai);

 

5.4.3. paraiškos vertinimo metu metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra juridiniai asmenys vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte;

 

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra;

 

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo;

 

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų;

 

 

 

 

 

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“.

 

 

Ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ši nuostata  netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai.

 

 

Ši nuostata nėra taikoma, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims.

 

 

 

 

Ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims.

 

 

 

Šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui.

 

 

Ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas užtikrina būtinus gebėjimus administruoti projektą – suformuoja komandą, užtikrina reikiamos kompetencijos darbuotojų įtraukimą, numato susijusių paslaugų įsigijimą ir pan.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Šį vertinimo aspektą vertina Ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, taip pat Įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu. Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 21 punkte.

 

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas ir paraiška

Ministerijos įvertinimas

 

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

Būtina įsitikinti, ar parneris įtrauktas pagrįstai, t. y. ar partnerystė sukuria papildomą pridėtinę vertę projekte (pvz., turi patirties, prisideda finansiškai, vykdo Projekto veiklas, naudosis rezultatais ir pan.).

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)  įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Netaikoma.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

Būtina įsitikinti, ar:

1. projekte numatytoms netinkamoms finansuoti išlaidoms (tarp jų ir netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui, projekto grynosioms pajamoms ir kt.) užtikrinamas finansavimas;

2. netinkamų išlaidų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti per tam tikrą laikotarpį, t. y. netinkamų išlaidų finansavimas neturės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Būtina įsitikinti, kad projekto metu sukurtų rezultatų tolesniam naudojimui yra sudarytos finansinės prielaidos, t. y. sukurtas turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

 

 

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

 

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Ministerija, prieš įtraukdama projektą į valstybės projektų sąrašą.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

 

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Ministerija, prieš įtraukdama projektą į valstybės projektų sąrašą.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

 

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Ministerija, prieš įtraukdama projektą į valstybės projektų sąrašą.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

 

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Ministerija, prieš įtraukdama projektą į valstybės projektų sąrašą.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

 

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Ministerija, prieš įtraukdama projektą į valstybės projektų sąrašą.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės  bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Būtina įsitikinti, kad:

1. įvertintos pagrindinės projekto rizikos, numatyti jų valdymo veiksmai ir ištekliai;

2. jautrumo analizės rezultatai rodo, kad, esant rizikoms, projekto finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmės (nuokrypiai) vis tiek yra priimtinos.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Būtina įsitikinti:

1. kad projekto veiklos yra tinkamos finansuoti atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios paskelbtos svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus bei Apraše nustatytus reikalavimus;

2. įvertinant pareiškėjo ir partnerių įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus, būtina įsitikinti, kad toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nebus skiriamas pakartotinai.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė ir vieta turi atitikti šio Aprašo 17 ir 19 punktuose nustatytus  reikalavimus.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikoma fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 30 ir 34 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

 

Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 1 000 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams,  jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 str. 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

8.1.2. iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

-      ES teritorijoje;

-      ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos. 

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 19 punkte nustatytus  reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

 

 

 

 

 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

 

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Pagal priemonę Nr. ...[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai, ši lentelė nepildoma.)

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

____________________________________                                     ______________________   ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo                                         (data)                                        (vardas ir pavardė, parašas*)

asmens pareigų pavadinimas)                                                                                                                              

 

 

 

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

 

 

__________________________________________

(projektinio pasiūlymo teikėjo pavadinimas)

 

__________________________________________

(priemonės, kurios sąrašui sudaryti teikiamas projektinis pasiūlymas, pavadinimas ir kodas)

 

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

 

_____________ Nr. ___________

(data)

 

Preliminarus projekto pavadinimas

 

(Galimas simbolių skaičius – 300)

 

1.   Projektinio pasiūlymo teikėjo duomenys

 

Pavadinimas, kodas

 

(Galimas pavadinimo ženklų skaičius – 140)

Kontaktai (adresas, telefonas, faksas, el. p. adresas)

 

 

Vadovas/Atsakingas asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas)

 

 

Kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas)

 

 

 

 

2. Duomenys apie projekto partnerį

 

Ar projektas turi
partnerį (-ius)

o taip

o ne (jeigu pažymima „ne“, kita lentelė nepildoma)

 

Partnerio Nr. (...) rekvizitai

Pavadinimas

 

Kodas

 

 

 

3. Projekto aprašymas (santrauka)

 

Trumpas projekto esmės aprašymas

 

(Galimas ženklų skaičius – 1000)

Projekto atitiktis Veiksmų programai, Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programai „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“.

 

(Galimas ženklų skaičius – 1000)

 

Projekto atitiktis projektų parengtumo sąlygoms, nustatytoms projektų finansavimo sąlygų apraše (atlikti parengiamieji projekto darbai iki projektinio pasiūlymo pateikimo bei darbai, kurie bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos)

Parengiamųjų darbų etapas iki projektinio pasiūlymo pateikimo

Pradžios data*

Užbaigimo data*

Papildant nauja eilute įrašomi reikalavimai nurodyti projektų finansavimo sąlygų apraše (jei reikia)

x

 

Parengiamųjų darbų etapas iki paraiškos pateikimo Įgyvendinančiajai institucijai dienos

Pradžios data*

Užbaigimo data*

Papildant nauja eilute įrašomi reikalavimai nurodyti projektų finansavimo sąlygų apraše (jei reikia)

x

 

Jeigu projektas jau pradėtas įgyvendinti, nurodyti dabartinę darbų būklę

 

* Data mėnesio tikslumu

 

Planuojama paraiškos pateikimo VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai data įtraukus projektą į valstybės projektų sąrašą (metai, mėnuo, diena)

 

 

 

4. Projekto tikslas, uždavinys (-iai), veikla (-os)

 

 

Projekto tikslas:

 

(Nurodomas projekto tikslas. Galimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.)

Projekto uždavinys

Planuojamos projekto veiklos pavadinimas

Planuojamos projekto veiklos aprašymas

Fiziniai rodikliai

1

2

3

4

Detalizuojamas projekto tikslas per aprašomus uždavinius. Kiekvienas uždavinys nurodomas atskiroje eilutėje.

Galimas simbolių skaičius – 450.

Nurodyti privaloma.

Nurodomos projekto veiklos. Kiekviena veikla nurodoma atskiroje eilutėje.

Nurodyti privaloma.

 

Galimas simbolių skaičius – 400. Nurodyti privaloma.

 

Prie vieno projekto uždavinio galima nurodyti ir kelias planuojamas projekto veiklas.

Aprašoma kiekviena projekto veikla, ją pagrindžiant. Galimas simbolių skaičius – 10 000.

Nurodomi fizinių rodiklių pavadini-mai, siektinos reikšmės ir mato vienetai. Galimas simbolių skaičius – 220.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

(...)

 

 

 

 

5. Stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo vnt.

Planuojama rodiklio reikšmė

Produkto rodikliai

Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti stebėsenos produkto rodikliai.

Nurodomas rodiklio matavimo vienetas, pvz., skaičius ir pan.

Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti rodiklio reikšmė.

 

6. Preliminarus projekto biudžetas

 

Išlaidų kategorijos   Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Planuojama projekto išlaidų suma, Eur

Išlaidų pagrindimas, priskyrimas projekto veikloms, nurodytoms 4 projektinio pasiūlymo dalyje

1

2

3

4

1.

Žemė

 

 

2.

Nekilnojamasis turtas

 

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kt. turtas

 

 

5.

Projekto vykdymas

6.

Informavimas apie projektą

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal vienodo dydžio normą

Iš viso:

 

7. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai

 

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma, Eur

1

2

1. Prašomos skirti lėšos

 

Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma.

2. Pareiškėjo ir partnerio (ių) lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas. Nurodyti privaloma.

2.1. Viešosios lėšos

 

2.1.1+2.1.2+2.1.3 Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ar kitų viešųjų lėšų šaltinių. Nurodyti privaloma.

2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra valstybės biudžetas. Galima įvesti tik skaičių.

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybių biudžeto lėšos. Galima įvesti tik skaičių.

2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, lėšos). Galima įvesti tik skaičių.

2.2. Privačios lėšos

 

2.2.1+2.2.2 nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių. Nurodyti privaloma.

2.2.1. Nuosavos lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra nuosavos lėšos. Galima įvesti tik skaičių.

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola. Galima įvesti tik skaičių.

3. Iš viso

 

1+2 Nurodoma bendra projekto išlaidų suma. 1 ir 2 eilučių suma turi sutapti su bendra  išlaidų suma, nurodyta projektinio pasiūlymo dalyje „Projekto biudžetas“.

 

8. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

 

Preliminari projekto pradžios data ir įgyvendinimo trukmė[3] mėnesiais

 

 

 

9. Projektinio pasiūlymo priedai[4]

 

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Priedo lapų skaičius

1.

Investicijų projektas, parengtas vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 2016/8-101 redakcija)  (privaloma)

 

(...)

Papildant nauja eilute įrašomas priedo pavadinimas nurodytas projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

 

______________________________

 

-

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-255, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08424

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3-265 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-732, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25845

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3-265 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

1 Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[2] Ši eilutė pildoma tais atvejais, kai įgyvendinamas jungtinės priemonės projektas. Įrašomos sumos pagal atskiras priemones, sujungtas į jungtinę priemonę. Įgyvendinant jungtines priemones konkrečiam projektui pagal atskiras priemones gali skirtis nustatyta finansuojamoji dalis.

[3] Projekto įgyvendinimas iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos.

[4] Pateikiami priedai, nurodyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų finansavimo sąlygų apraše, ir kiti dokumentai, pagrindžiantys projektiniame pasiūlyme nurodytą informaciją.