Suvestinė redakcija nuo 2020-04-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-02-11, i. k. 2020-02973

 

 

herbas

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2020 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ IR ŠIO KONKURSO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 10 d. Nr. 2V-24 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“, Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-613 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina 1.3.13 priemonę „konkurso būdu atrinkti ir finansuoti savanorystę organizuojančias organizacijas, siekiant įtraukti jaunimą į savanorišką veiklą“ ir atsižvelgdamas į Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 2V-16 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso rezultatų patvirtinimo“ patvirtintus Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso rezultatus:

1.  Tvirtinu:

1.1. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatus (pridedama).

1.2. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Aistė Natkevičiūtė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projektų koordinatorė (komisijos pirmininkė) (jos nesant, Justina Tomaševičiūtė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projektų koordinatorė);

Rita Andrejeva – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė;

Gabrielė Dabulskytė – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos administratorė (komisijos pirmininko pavaduotoja) (jos nesant, Lukas Kornelijus Vaičiakas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas);

Eglė Došienė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja;

Edvinas Regelskis – Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkas.

2.       Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniąją patarėją Justiną Lukaševičiūtę (jos nesant, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektų ir programų vadovę Mildą Lukoševičiūtę) vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3.         Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniajai patarėjai Justinai Lukaševičiūtei teisės aktų ir šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkursą.

 

 

Direktorius                                                                                                      Jonas Laniauskas

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 2V-24 (1.4)

 

JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO
2020 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja reikalavimus jaunimo savanoriškos tarnybos programų turiniui, reikalavimus pareiškėjams, mentoriams ir savanoriams, programų vykdymo teritorinį pasiskirstymą, paraiškų Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) programų finansavimo 2020 metais konkursui (toliau – Konkursas) teikimo, programų vertinimo, finansavimo, vykdymo, kontrolės tvarką.

2. Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

3. Konkurso tikslas – finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių (toliau – SVO) organizacijų vykdomas JST programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – JST organizavimo tvarkos aprašas).

4. Visa Konkursui preliminariai numatyta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma (toliau – valstybės biudžeto lėšų suma) – 15 196 (penkiolika tūkstančių šimtas devyniasdešimt šeši) Eur. Mažiausia vienam pareiškėjui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 696 (šeši šimtai devyniasdešimt šeši) Eur. Didžiausia vienam pareiškėjui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 15 196 (penkiolika tūkstančių šimtas devyniasdešimt šeši) Eur.

5. Programos vykdymo teritorinis skirstymas ir didžiausia vienos apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui:

5.1. Šiaulių apskritį sudaro: Akmenės rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybė. Kelmės rajono savivaldybė. Pakruojo rajono savivaldybė, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių rajono savivaldybė, didžiausia apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 11 832 (vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt du) Eur;

5.2. Telšių apskritį sudaro: Mažeikių rajono savivaldybė, Plungės rajono savivaldybė, Rietavo savivaldybė ir Telšių rajono savivaldybė, didžiausia apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 3 364 (trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt keturi) Eur;

5.3 Bendra vienos apskrities prašomų valstybės biudžeto lėšų sumą negali būti didesnė nei paraiškos 5 lentelėje numatytų vienos apskrities bendro savanorių skaičiaus, padauginto iš savanorių veiklos mėnesių skaičiaus ir vieno mėnesio įkainio (58 (penkiasdešimt aštuoni) Eur);

5.4. Esant papildomam finansavimui ar sutaupomoms valstybės biudžeto lėšoms, pratęsiant finansavimą antro programos laikotarpio vykdymui, pareiškėjui gali būti skiriama didesnė sumą nei nurodyta pareiškėjo pateiktos paraiškos 1 lentelėje, atitinkamai padidinus kiekybinius bei kokybinius rodiklius.

6. Programos vykdymo laikotarpiai:

6.1. Pirmasis laikotarpis – nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.;

6.2. Antrasis laikotarpis – nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

7. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

7.1. apskritis – Lietuvos Respublikos administracinio vieneto grupė, nurodyta Nuostatų 5 punkte, kurioje vykdoma JST programa;

7.2.  Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – visuma organizuojamų ir vykdomų savanoriškų veiklų, kuriose dalyvauja savanoris, Priimanti organizacija ir SVO organizacija. Vieno savanorio tarnyba turi būti vykdoma ne mažiau kaip 2 val. per savaitę ir ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį, tačiau ne mažiau kaip 110 val. ir ne daugiau kaip 130 val. per 3 mėnesius nuo JST sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos ir ne mažiau kaip 240 val. per 6 mėnesius. JST laikoma pabaigta, kai savanoris pagal JST sutartį ir suderintą JST savanorio grafiką, atlieka 240 val. jaunimo savanoriškos tarnybos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-81 (1.4), 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09058

 

7.3. kompetencijų vertinimasprocesas, kurio metu vertinamos savanorio įgytos kompetencijos, vadovaujantis tvarka ir vertinimo kriterijais, nustatytais kompetencijų vertinimą reguliuojančiuose teisės aktuose, siekiant įvertinti ir pripažinti kompetencijas, įgytas JST metu, ir taip padidinti savanorio galimybes siekti aukštojo mokslo ir įsitraukti į darbo rinką;

7.4. kuratorius – asmuo, dirbantis Priimančioje organizacijoje arba atliekantis savanorišką veiklą, atsakingas už savanoriškos veiklos organizavimą ir koordinavimą bei dalyvaujantis savanorio kompetencijų, įgytų JST metu, vertinimo ir įsivertinimo procese;

7.5. mentorius – asmuo, SVO organizacijoje dirbantis arba atliekantis savanorišką veiklą, atsakingas už savanorių dalyvavimą JST, savanorių parengimą JST, palaikymą, tarnybos metu įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo organizavimą, kuratorių informavimą ir konsultavimą;

7.6. paraiška – pareiškėjo pagal Nuostatų 1 priede, Nuostatų 2 priede ir Nuostatų 3 priede nustatytą formą užpildytas ir pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti, dokumentas, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais dokumentais yra pateikiamas Departamentui, siekiant gauti finansavimą programai įgyvendinti;

7.7. pareiškėjas – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas viešasis juridinis asmuo, atitinkantis Nuostatų sąlygas ir teikiantis Konkursui paraišką;

7.8. partneris – viešasis juridinis asmuo, kartu su pareiškėju vykdantis JST programą. Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) projekto vykdymo metu įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų teikėjai (pvz., rėmėjai);

7.9. priimanti organizacija – vadovaujantis Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2017 m.
lapkričio 24 d. įsakymu 2V-187 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, akredituotas Lietuvos Respublikoje įregistruotas ne pelno siekiantis juridinis asmuo (savanoriškos tarnybos organizatorius), galintis sudaryti sąlygas savanoriams tobulėti asmeniškai ar profesinėje srityje ir užtikrinti jų palaikymą;

7.10. programa – pareiškėjo vykdomų veiklų ir išlaidų, skirtų Konkurso tikslui įgyvendinti vienoje apskrityje, visuma;

7.11. programos vadovas – pareiškėjo atstovas, atsakingas už programos administravimą;

7.12. savanoris – jaunas žmogus (nuo 14 iki 29 metų imtinai), užsiregistravęs Departamento JST administravimo sistemoje adresu https://jst.jrd.lt, patvirtintoje Departamento direktoriaus
2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2V-182 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos administravimo sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - JST administravimo sistema) ir atliekantis savanorišką veiklą priimančioje organizacijoje, kaip tai numatyta JST organizavimo tvarkos aprašo 5 punkte;

7.13. savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio, priimančios ir savanorišką veiklą organizuojančios organizacijų susitarimu;

7.14. SVO organizacija – vadovaujantis Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašas), akredituota Lietuvos Respublikoje veikianti nevyriausybinė organizacija, galinti užtikrinti savanorių dalyvavimą savanoriškoje veikloje, bendradarbiavimą su Priimančiomis organizacijomis, teikti Priimančioms organizacijoms metodinį palaikymą dėl savanoriškos veiklos metu savanorio įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo;

7.15. vykdytojas – fizinis asmuo, tiesiogiai ir nuolat prisidedantis prie programos įgyvendinimo, konkrečiai atsakingas už programos ir (ar) tam tikrų jos dalių įgyvendinimą. Vykdytoju negali būti laikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie programos įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, meno kolektyvas, jo nariai, renginio vedėjas);

7.16. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, JST organizavimo tvarkos apraše ir kituose aktualiuose teisės aktuose.

8. Konkurso nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl, jei šiuose Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROGRAMŲ TURINIUI

 

9. Konkurso būdu finansuojamos JST veiklos, kurias sudaro:

9.1. potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;

9.2. JST proceso vykdymo konkrečiose priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;

9.3. savanorio kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo veiklų vykdymas;

9.4. mentoriaus paslaugų teikimas priimančioms organizacijoms;

9.5. mentoriaus paslaugų teikimas savanoriams.

10. Vykdydamas Nuostatų 9 punkte nurodytas JST veikas, pareiškėjas įsipareigoja įgyvendinti šiuos reikalavimus:

10.1. bendradarbiauti su Departamento direktoriaus paskirtu atsakingu specialistu (-ais) JST įgyvendinimo klausimais;

10.2. susisiekti su visais savanoriais, kurie užsiregistravo JST administravimo sistemoje dėl JST sutarties sudarymo, kurių duomenis pateikė Departamento atstovas;

10.3. JST sutartis sudaryti tik su savanoriais, registruotais JST administravimo sistemoje ir kurių duomenis pateikia Departamento atstovas;

10.4. per 14 kalendorinių dienų nuo JST sutarties (-čių) tarp SVO organizacijos, Priimančios organizacijos ir savanorio (toliau – JST sutartis) sudarymo pateikti Departamentui JST sutarties (-čių) elektroninę (-es) kopiją (-as) el. paštu;

10.5. spręsti su priimančia organizacija savanorio (-ių) apgyvendinimo (kai reikia), maitinimo, konsultavimo, administracinės pagalbos klausimus;

10.6. tvarkyti savanorio išlaidų kompensavimo administracinius klausimus, užtikrinti tinkamą JST pagrindžiančių dokumentų administravimą;

10.7. suteikti mentoriaus paslaugas priimančioms organizacijoms fasilituoti vidurio ir galutinį kuratoriaus (-ės) įsivertinimus su savanoriais, padėti sprendžiant konfliktines situacijas, konsultuoti sprendžiant su tarnyba susijusius klausimus, teikti administracinę pagalbą, susijusią su programos įgyvendinimu;

10.8. suteikti mentoriaus paslaugas savanoriams: suorganizuoti ne mažiau kaip 1 susitikimą per 30 kalendorinių dienų su kiekvienu savanoriu asmeniškai ar grupėje, siekiant padėti spręsti kylančius sunkumus, dalintis patirtimi, stiprinti motyvaciją, sudaryti sąlygas mokytis iš patirties, vadovaujantis neformaliojo jaunimo ugdymo principais;

10.9. susisiekti su savanoriais, kurių duomenis pateikia Departamento specialistas, per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą el. paštu, o per ne ilgesnį kaip 14 darbo dienų terminą susitikti gyvai;

10.10. konsultuoti potencialius savanorius JST atlikimo, priimančios organizacijos pasirinkimo ir kitais su savanoriška tarnyba susijusiais klausimais;

10.11. stebėti, koordinuoti ir konsultuoti JST proceso vykdymą konkrečiose savanorius priimančiose organizacijose;

10.12. sudaryti galimybes savanoriui dalyvauti kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo veikloje;

10.13. apie pokyčius, susijusius su savanorių atliekama JST (nutraukimai, priimančios organizacijos keitimas, ligos atvejai ir pan.), informuoti Departamentą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo šių pokyčių įsigaliojimo el. paštu;

10.14. JST administravimo sistemoje pateikti visas sudarytas JST sutartis, kurių veikla numatyta programos pirmajame laikotarpyje.

11. Programos turiniui keliamos sąlygos:

11.1. suplanuotos veiklos turi būti skirtos SVO organizacijos funkcijoms įgyvendinti ir (ar) JST plėtoti vietos lygmeniu;

11.2. į JST numatyta įtraukti jaunus žmones ne trumpesniam nei 1 mėnesio ir ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;

11.3. pareiškėjo paskirtas (-i) mentorius (-iai) privalo turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties neformaliojo jaunimo ugdymo ir (ar) savanoriškos veiklos srityje;

11.4. pareiškėjo paskirtas vienas mentorius JST organizuoja ne daugiau kaip 30 savanorių veiklą vienu metu.

12. Finansavimą gavęs pareiškėjas iki 2020 m. birželio 30 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

12.1. programos kiekybinius:

12.1.1. užtikrinti, kad JST (4 mėn. po ne mažiau kaip 35 astronominių valandų per mėnesį ir ne mažiau kaip 240 val. nuo JST sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos) įgyvendino ne mažiau kaip 2 individualūs jauni žmonės (skaičiuojami nesikartojantys jauni žmonės) arba ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) procentų paraiškos (Nuostatų 1 priedas) II dalies 5 lentelėje, pirmam programos laikotarpiui, bendro nurodyto apskrities savanorių skaičiaus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-81 (1.4), 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09058

 

12.1.2. į JST įtraukti ne mažiau kaip 70 proc. paraiškos (Nuostatų 1 priedas) II dalies 5 lentelės bendro nurodyto apskrities savanorių skaičiaus, pirmam programos laikotarpiui numatyto skaičiaus individualių jaunų žmonių (skaičiuojami nesikartojantys jauni žmonės) laikotarpiui, ne trumpesniam nei 1 mėn.;

12.1.3. suorganizuoti ne mažiau kaip 1 susitikimą kas 30 kalendorinių dienų nuo JST sutarties pasirašymo dienos su kiekvienu savanoriu individualiai, siekiant įvertinti mokymosi procesą, padėti spręsti kylančius sunkumus ir motyvuoti. Jei dėl objektyvių aplinkybių mentoriui ir savanoriui nepavyksta suorganizuoti susitikimo per 30 kalendorinių dienų laikotarpį, mentorius šį susitikimą turi suorganizuoti artimiausiu įmanomu metu ir ateinančių 30 kalendorinių dienų laikotarpyje užtikrinti iš viso ne mažiau kaip 2 susitikimus. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios;

12.1.4. vykdyti kompetencijų vertinimą bei įsivertinimą, vadovaujantis Departamento direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 2V-127 (1.4) „Dėl savanorių neformaliuoju būdu, jaunimo savanoriškos tarnybos metu, įgytų kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

12.2. programos kokybinius:

12.2.1. skatinti jaunų žmonių įsitraukimą į savanorišką veiklą;

12.2.2. skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir (arba) dalykinių kompetencijų ugdymą.

13. Pareiškėjai, gavę finansavimą programos antrajam laikotarpiui iki 2020 m. gruodžio 31 d., turi pasiekti šiuos rodiklius:

13.1. programos kiekybinius:

13.1.1. užtikrinti, kad JST (6 mėn. po ne mažiau kaip 35 astronominių valandų per mėnesį ir ne mažiau kaip 240 val. nuo JST sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos) įgyvendino ne mažiau kaip 2 individualūs jauni žmonės (skaičiuojami nesikartojantys jauni žmonės) arba ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) procentų paraiškos (Nuostatų 1 priedas) II dalies 5 lentelėje, antram programos laikotarpiui, bendro nurodyto apskrities savanorių skaičiaus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-81 (1.4), 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09058

 

13.1.2. į JST įtraukti ne mažiau kaip 70 proc. paraiškos (Nuostatų 1 priedas) II dalies 5 lentelės bendro nurodyto apskrities savanorių skaičiaus, antrajam programos laikotarpiui numatyto skaičiaus individualių jaunų žmonių (skaičiuojami nesikartojantys jauni žmonės) laikotarpiui, ne trumpesniam nei 1 mėn.;

13.1.3. suorganizuoti ne mažiau kaip 1 susitikimą kas 30 kalendorinių dienų nuo JST sutarties sudarymo dienos su kiekvienu savanoriu individualiai, siekiant įvertinti mokymosi procesą, padėti spręsti kylančius sunkumus ir motyvuoti. Jei dėl objektyvių aplinkybių mentoriui ir savanoriui nepavyksta suorganizuoti susitikimo per 30 kalendorinių dienų laikotarpį, mentorius šį susitikimą turi suorganizuoti artimiausiu įmanomu metu ir ateinančių 30 kalendorinių dienų laikotarpyje užtikrinti iš viso ne mažiau kaip 2 susitikimus. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios;

13.1.4. vykdyti kompetencijų vertinimą bei įsivertinimą vadovaujantis Departamento direktoriaus patvirtintų reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir kriterijais;

13.2. programos kokybinius:

13.2.1. skatinti jaunų žmonių įsitraukimą į savanorišką veiklą;

13.2.2. skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir (arba) dalykinių kompetencijų ugdymą.

14. Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas.

15. Programos veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, programoje nurodytoje (-ose) apskrityje (-yse).

16. Finansavimas programoms neskiriamas, jeigu programa atitinka bet vieną iš šių punktų:

16.1. tikslingai skirta atostogoms ir (ar) turizmui;

16.2. skirta siekti pelno;

16.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, varžo kitų žmonių teises ir laisves;

16.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

16.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

16.6. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

16.7. skiriama politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

 

17. Konkursui paraiškas gali teikti viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka visas šias sąlygas:

17.1. pagal Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašą yra akredituota SVO organizacija;

17.2. pareiškėjo partneris (-iai) (jei yra) pagal Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašą yra akredituota (-os) SVO organizacija (-os);

17.3. nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutartį su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

17.4. pareiškėjas paraiškos teikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 Eur;

17.5. pareiškėjo prašoma skirti suma nėra mažesnė už 4 Nuostatų punkte nurodytą mažiausią vienai apskrities programai galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą ir nėra didesnė už 5 Nuostatų punkte numatytą didžiausią apskrities (-ių) programai (-oms) galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

17.6. pareiškėjas yra viešai paskelbęs 2018 m. veiklos ataskaitą.

18. Pareiškėjas privalo turėti paskirtą (-us) mentorių (-ius) JST organizuoti, atitinkantį Nuostatų 11.4 papunktyje nustatytus reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

19. Pareiškėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Pareiškėjui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

20. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

21. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką su ne daugiau kaip 2 (dviejų) apskričių programomis. Pateikus daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, bet ne vėlesnė negu Nuostatų 27 punkte nustatytas terminas. Siekiant užtikrinti programų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

22. Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir veiklos planą (-us) (Nuostatų 2 priedas), sąmatą (-as) (Nuostatų 3 priedas) ir Nuostatų 26 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

23. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti programą, kurios pareiškėjas nėra atsiskaitęs už ankstesniais ir / ar einamaisiais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka. Taip pat, negali būti įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) nėra pasibaigęs Projektų administravimo taisyklių 64 punkte numatytas trejų metų terminas.

24. Paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas.

25. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti programą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija), Ministerijai pavaldžių įstaigų ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų finansavimo konkursuose.

26. Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

26.1. pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);

26.2. mentoriaus (-ių) ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį neformaliojo jaunimo ugdymo ir (ar) savanoriškos veiklos srityje patvirtinančio gyvenimo aprašymo (-ų) (kaip numatyta Nuostatų 11.4 papunktyje);

26.3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

26.4. partnerio (-ių) pasirašyta (-os) deklaracija (-os), užpildyta (-os) pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 4 priedas);

26.5. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

26.6. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos, užpildytos pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 5 priedas).

27. Konkurso paraiška kartu su Nuostatų 26 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) dienos. Konkurso paraiška gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai).

28. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Justina Lukaševičiūtė, elektroninis paštas justina.lukaseviciute@jrd.lt, tel. 8 683 63071, Departamento projektų ir programų vadovė Milda Lukoševičiūtė, elektroninis paštas milda.lukoseviciute@jrd.lt, tel. 8 633 21906, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PARAIŠKŲ IR PROGRAMŲ VERTINIMAS

 

29. Paraiškos vertinimas susideda iš šių dalių vertinimo:

29.1. formaliųjų kriterijų;

29.2. programos (-ų) turinio;

29.3. lėšų planavimo.

30. Pareiškėjo ir paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, užpildydamas Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkursui pateiktos programos formaliųjų kriterijų įvertinimo formą (Nuostatų 7 priedas).

31. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatuose nurodyti privalomi pateikti dokumentai, išskyrus dokumentus, nurodytus Nuostatų 26.5 papunktyje, SPPD specialistas kreipiasi į pareiškėją su nurodymu pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. SPPD specialistas prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą. Jeigu pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų ir patikslinimų, SPPD specialistas apie tai informuoja Departamento direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos (toliau – komisija) sekretorių, pateikdamas suvestinę, kurioje nurodo programos (-ų), kuri (-ios) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis, ir susijusius dokumentus. Komisijos sekretorius pateikia SPPD suvestinėje pateiktus siūlymus dėl programos (-ų), neatitinkančios (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo ir susijusius dokumentus komisijai. Komisija, įvertinusi komisijos sekretoriaus komisijai pateiktą informaciją (duomenis), pritaria arba nepritaria programos (-ų) atmetimui.

32. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 17-18, 22-24, 26-27 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir programai (-oms) finansavimas neskiriamas.

33. Programų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną programą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali programą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, pareiškėjo programos turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieneriems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

34. Ekspertai programos turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkursui pateiktos programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 8 priedas). Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai programos turinio ir lėšų planavimo vertinimus atlieka užpildydami Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkursui pateiktos programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 8 priedas).

35. Už vertinimo dalį, kurioje vertinamas kiekvienos programos turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriami 51 balas vienai programai. Privaloma surinkti minimali balų suma už programos turinį ir lėšų planavimą – 18 balų. Programos, kurios nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojamos.

36. Vienoje apskrityje finansavimas gali būti skiriamas tik 1 programai. Vienoje apskrityje gali būti finansuojamos daugiau nei viena programa tuo atveju, jei geriausiai įvertinta apskrities programoje prašoma lėšų suma yra mažesnė nei nurodyta Nuostatų 5 punkte. Programos reitinguojamos pagal programos vykdymo apskritis ir dviejų ekspertų skirtų balų vidurkį dėl programos turinio ir lėšų planavimo. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl programų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl programų finansavimo, parengdamas programų vertinimo suvestinę, kurioje nurodomas dviejų programą vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiai.

37. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl programų finansavimo ir įvertinusi SPPD programų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei kitą su programomis, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų programoms įgyvendinti vidurkiui.

Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl programos turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu programa perduodama SPPD, kuris programą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui ir (ar) siūlomai skirti sumai. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio programos vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną programą, programų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio programų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente.

Jeigu dviejų ekspertų siūlomų skirti lėšų vidurkis prieštarauja Nuostatų 48 punkte nurodytai minimaliai vienam savanoriui, vienam mėnesiui skiriamų lėšų sumai, tačiau komisija pritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl programos turinio ir lėšų planavimo, komisija gali tikslinti siūlomą skirti lėšų sumą pagal Nuostatų 48 punktą.

38. Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo, nurodydama siūlomą lėšų sumą 2020 m. I ir II ketvirčiams ir programoje dalyvaujančių savanorių skaičių pirmajam programos laikotarpiui bei preliminarią siūlomų lėšų sumą ir programoje dalyvaujančių savanorių skaičių antrajam programos laikotarpiui, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

39. Jei programai įgyvendinti komisija siūlo skirti dalį lėšų, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo, elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo siūlomų finansuoti savanorių skaičių, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir programoje numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

40. Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir programoje numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

41. Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir programoje numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos patvirtintame ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant programoje ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu skirti dalį programai įgyvendinti prašomų lėšų, arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, programai lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų programų sąrašą.

42. Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo programoms, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl programų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą finansavimo skyrimo.

43. Sprendimą dėl lėšų skyrimo programų pirmajam laikotarpiui, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas (-ai) dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo datos yra paskelbiamas (-i) Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

Jeigu komisija pateikdami pasiūlymą dėl skiriamo finansavimo sumų neišskirsto visos Konkursui skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos, nepaskirstytos lėšos gali būti perskirstomos, pratęsiant sutartis antram programos laikotarpiui.

44. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių programos buvo įrašytos į atmestinų ar nefinansuotinų programų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo, lėšų neskyrimo priežastis.

45. Sprendimą dėl lėšų skyrimo programų antrajam laikotarpiui, įvertinęs SPPD pateiktą iki 2020 m gegužės 31 d. pasiektų įsipareigojimų ataskaitų suvestinę ir JST savanorių, užsiregistravusių JST administravimo sistemoje vykdyti JST programą antrajame laikotarpyje, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo SPPD ataskaitų suvestinės gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas (-ai) dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo datos yra paskelbiamas (-i) Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

 

VI SKYRIUS

PROGRAMŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

46. Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą (rezervinių programų sąrašas). Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto viso ar dalies programos laikotarpiui skirto finansavimo, nepasirašo Sutarties per Nuostatų 55 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba esant papildomam finansavimui.

Laukiančiųjų sąraše esančių pareiškėjų finansavimo pirmumo tvarka sudaroma nacionaliniu mastu pagal dviejų ekspertų vertinimo vidurkį dėl programos turinio ir lėšų planavimo.

47. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

47.1. programos administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 20 procentų nuo visos iš Departamento prašomos ir gautos valstybės biudžeto lėšų sumos):

47.1.1. programos vadovo ir asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

47.1.2. programos administravimo paslaugų pagal paslaugų sutartį išlaidos;

47.1.3. buhalterinės apskaitos paslaugų pagal paslaugų sutartį užmokestis (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

47.1.4. ryšio paslaugos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio (neviršijant 15 Eur 1 programos vykdytojui per mėnesį), pašto);

47.2. programos veiklos išlaidos:

47.2.1. su programos vykdymu susijusių asmenų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (pvz., programos mentoriaus darbo užmokestis);

47.2.2.prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

47.2.2.1. ryšio paslaugos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio (neviršijant 15 Eur 1 programos vykdytojui per mėnesį), pašto);

47.2.2.2. transporto išlaikymas (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo);

47.2.2.3. transporto paslaugos (autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

47.2.2.4. Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

47.2.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

47.2.3.1. išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (kanceliarinėms, ūkio prekėms, maisto produktams);

47.2.3.2. priimančios organizacijos išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

47.2.3.3. savanorišką veiklą organizuojančios ar priimančios organizacijos išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms ekspertų ir konsultantų paslaugoms įsigyti (mentorius, lektorius);

47.2.3.4. programai įgyvendinti reikalingos draudimo išlaidos;

47.2.3.5 kitos tiesiogiai su programa susijusios, pagrįstos ir būtinos programai įgyvendinti išlaidos;

47.3. išlaidos savanoriui reikalingoms priemonėms ir paslaugoms kompensuoti (ne mažiau kaip 10 procentų nuo visos iš Departamento prašomos ir gautos valstybės biudžeto lėšų sumos):

 

47.3.1. maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną);

 

47.3.2. apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne daugiau kaip 20 Eur 1 asmeniui per parą);

 

47.3.3. transporto paslaugos (autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

47.3.4. išlaidos mokymams, susijusiems su savanorio parengimu numatytai tarnybai, atlikti;

47.3.5. kitos su savanoriškos veiklos atlikimu susijusios išlaidos;

47.3.6. savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančios draudimo išlaidos.

48. Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 47 punkte, apmokėti negali būti skirta didesnė suma negu programoje dalyvaujančių savanorių skaičius, padaugintas iš savanorio veiklos mėnesių skaičiaus ir vieno mėnesio įkainio (58 (penkiasdešimt aštuoni) Eur), bendra vieno savanorio Jaunimo savanoriškos tarnybos 6 mėnesių veiklos išlaidų suma negali būti didesnė nei 348 (trys šimtai keturiasdešimt aštuoni) Eur.

Bendra vienos apskrities prašomų valstybės biudžeto lėšų sumą negali būti didesnė nei paraiškos 5 lentelėje numatytų vienos apskrities bendro savanorių skaičiaus, padauginto iš savanorių veiklos mėnesių skaičiaus ir vieno mėnesio įkainio (58 (penkiasdešimt aštuoni) Eur).

49. Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis. Pratęsus finansavimą antram programos laikotarpiui (nuo 2020 m. liepos 1 d.), tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2020 m. liepos
1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis.

50. Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

50.1. ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

50.2. statinių ir (arba) patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto išlaidos;

50.3. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui, taip pat išlaidos, patirtos ir apmokėtos iki 2020 m. vasario 29 d. imtinai, pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan.;

50.4. išlaidos pareiškėjo įsiskolinimams, kurie nesusiję su programa ir (arba) atsiradę iki
2020 m. vasario 29 d. imtinai, padengti;

50.5. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta po JST sutartyje nustatyto termino ar po JST sutarties nutraukimo.

51. Pareiškėjas turi viešinti programą, kad programos tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie programos tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Pareiškėjas turi viešinti informaciją, skirtą potencialiems savanoriams (tikslai, priemonės, kontaktai, galimybės įsitraukti į programą). Viešindamas programą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad programai lėšų skyrė Departamentas, bei kokiu tikslu ir kiek lėšų buvo panaudota vykdant programą.

52. Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, valstybės biudžeto lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD.

53. Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programoms priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiai pareiškėjo programos pirmam laikotarpiui, skirto finansavimo dydis pagal ketvirčius, ir finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų (finansuotų programų veiklų planų ir sąmatų) kopijas.

54. Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programoms priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo šiam pareiškėjui Departamento direktoriaus įsakymu pripažįstama netekusia galios.

55. Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma Nuostatų 6.1 papunktyje ir 49 punkte nurodytam 2020 metų pirmajam laikotarpiui. Sutartis gali būti pratęsta Nuostatų 6.2 papunktyje ir 48 punkte nurodytam 2020 metų antrajam laikotarpiui Nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos Nuostatų 6 punkte ir 49 bei 67 punktuose nurodytais laikotarpiais. Tuo atveju, kai sutartis Nuostatų 6.2 papunktyje ir 49 punkte nurodytam 2020 metų antrajam laikotarpiui Nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais nepratęsiama, Programai įgyvendinti Nuostatų 6.1 papunktyje nurodytam 2020 metų pirmajam laikotarpiui skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas pareiškėjas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD sąskaitą per SPPD nustatytą laikotarpį, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų liepos 15 d. Programai įgyvendinti Nuostatų 6.2 papunktyje nurodytam 2020 metų antrajam laikotarpiui skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas pareiškėjas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Pareiškėjas, SPPD nustačius, kad skirtas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas panaudojo ne pagal paskirtį, privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas programai įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per SPPD nustatytą laikotarpį, tačiau ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Negrąžintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti programas ir gauti finansavimą iš visų Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ programų 3 metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

56. SPPD sudaręs programos įgyvendinimo sutartį su Pareiškėju, vadovaudamasis sudarytos sutarties terminais ir Departamento direktoriaus įsakyme dėl pirmojo laikotarpio finansuojamų programų, nurodytomis skirti valstybės biudžeto lėšų sumomis pagal ketvirčius bei su Pareiškėju suderinta pirmojo laikotarpio programos sąmata, į Pareiškėjo nurodytą sąskaitą perveda 2020 m.
I-II ketvirčio programai įgyvendinti skirtą valstybės biudžeto lėšų sumą.

Tiksli valstybės biudžeto lėšų suma reikalinga Pareiškėjui įgyvendinti pirmojo programos laikotarpio veikloms apskaičiuojama vadovaujantis Nuostatų 48 punktu, Nuostatų 65 punktu ir Pareiškėjo 2020 m. iki gegužės 31 d. pateiktoje ataskaitoje nurodyta faktine informacija apie sudarytas JST savanorių sutartis pirmajam finansuojamų programų laikotarpiui. Pareiškėjui pirmojo programos laikotarpiu 2020 m. II ketvirčiui pervestos, tačiau nepanaudotos lėšos gali būti perkeliamos į antrąjį programos laikotarpį vadovaujantis Nuostatų 70 punktu.

57. Pareiškėjas, kurio programai yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, SPPD privalo pateikti:

57.1. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus metams – iki kitų metų sausio 5 dienos SPPD ketvirčio / metų biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ir veiklų įvykdymo ataskaitas (Nuostatų 9 priedas) ir SPPD nustatytos formos finansines ataskaitas;

57.2. kartu su ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ir veiklos ataskaita pateikti dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas į savanorišką veiklą įtraukė Nuostatų 12 – 13 punkte nurodytą jaunų žmonių skaičių, jaunimo savanoriškos tarnybos sudarytų sutarčių sąrašą, nurodydami sutarties sudarymo datą, sutarties numerį, savanorio vardą pavardę ir priimančios organizacijos pavadinimą, kopijas;

57.3. iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. Departamentui ir SPPD pateikti ateinančio ketvirčio planuojamų veiklų grafiką;

57.4. iki kiekvieno mėnesio 10 dienos Departamentui pateikti JST savanorio veiklos grafikus (Nuostatų 6 priedas).

58. Pareiškėjas, kurio programai yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis:

58.1. per 14 kalendorinių dienų nuo JST sutarties sudarymo kartu su JST savanorių sutartimis turi pateikti garantinį raštą dėl prisiimamų įsipareigojimų įgyvendinti JST sutartis, jei JST sutartyje numatytų įsipareigojimų įgyvendinimo data yra vėlesnė nei 2020 m. gruodžio 31 d.;

58.2. turi 2020 metais viešai paskelbti 2019 metų finansinės veiklos ir veiklos ataskaitas;

58.3. pasibaigus ketvirčiui iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos Departamentui privalo pateikti dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas į savanorišką veiklą įtraukia jaunus žmones (jaunimo savanoriškos tarnybos sudarytų sutarčių sąrašą, nurodydami sutarties sudarymo datą, sutarties numerį, savanorio vardą pavardę ir priimančios organizacijos pavadinimą) kopijas.

59. Pareiškėjas, kurio programai yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, turi užtikrinti informacinę sklaidą apskrityje apie JST ir jos įgyvendinimą.

60. Pareiškėjas privalo dalyvauti visuose Ministerijos ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose.

61. Departamentas ir SPPD tikrina, kaip įgyvendinamos finansuojamos programos, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje pareiškėjui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo bei veiklos vykdymo kontrolę.

62. Departamentui ar SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja pareiškėją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato pareiškėjui protingą terminą nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Pareiškėjas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos apraše, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš Projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos apraše, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, apie tai pareiškėją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

63. SPPD nutraukia Sutartį su pareiškėju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti, kai:

63.1. SPPD nustato esminių Projektų administravimo taisyklių, Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo, Nuostatų reikalavimų, Sutarties įsipareigojimų ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

63.2. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytoje deklaracijoje (Nuostatų 5 priedas) buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba sudarius Sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos iš pareiškėjo;

63.3. vadovaujantis Nuostatų 62 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

63.4. nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį.

64. Pareiškėjai gautas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

65. Savanoriui nutraukus JST sutartį anksčiau nustatyto termino (JST sutarties terminas negali būti mažesnis negu 6 mėnesiai), tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, atitinkančios Nuostatų 48 - 49 punkte nurodytus reikalavimus, patirtos ir apmokėtos iki JST sutarties nutraukimo datos. Savanoriui nutraukus JST sutartį, kiekvienas JST sutartyje numatyto įgyvendinimo termino mėnuo vertinamas tokiomis sąlygomis:

65.1. jei savanoris (-ė) atliko iki 5 astronominių valandų trukmės JST per mėnesį, lėšos nėra tinkamos finansuoti;

65.2. jei savanoris (-ė) atliko 6–20 astronominių valandų trukmės JST per mėnesį, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikoma iki 50 procentų nuo visos mėnesio sumos;

65.3. jei savanoris (-ė) atliko 21 ir daugiau astronominių valandų trukmės JST per mėnesį, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikoma 100 procentų mėnesio sumos.

66. Jeigu savanorio JST grafikuose 3 mėnesius iš eilės fiksuojama trumpesnė nei 35 valandų per kalendorinį mėnesį veikla ir (ar) mažiau kaip 110 val. per 3 mėnesius nuo Sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos iki 3 mėnesio paskutinės kalendorinės dienos imtinai. Išlaidos, patirtos po 3 mėnesio paskutinės kalendorinės dienos iki JST sutarties galiojimo pabaigos, nėra finansuojamos arba kompensuojamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-81 (1.4), 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09058

 

VII SKYRIUS

FINANSAVIMO PRATĘSIMAS

 

67. Tinkamai įgyvendinus programą per Nuostatų 6.1 papunktyje nustatytą 2020 metų pirmąjį laikotarpį, Sutartis gali būti pratęsta Nuostatų 6.2 papunktyje nustatytam 2020 metų antrajam laikotarpiui. Siekdamas pratęsti Sutartį, pareiškėjas iki 2020 m. gegužės 31 d. SPPD Sutarties rekvizituose nurodytu elektroniniu paštu turi pateikti:

67.1. dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas į savanorišką veiklą įtraukė ne mažiau kaip 70 proc. Nuostatų 12.1. papunktyje nurodytą jaunų žmonių skaičių, jaunimo savanoriškos tarnybos sudarytų sutarčių sąrašą, nurodydamas sutarties sudarymo datą, sutarties numerį, savanorio vardą pavardę ir priimančios organizacijos pavadinimą;

67.2. 1 (vieną) atspausdintą, pareiškėjo vadovo pasirašytą ir pareiškėjo antspaudu (jeigu pareiga turėti antspaudą yra nustatyta teisės aktuose ar pareiškėjo steigimo dokumentuose) patvirtintą prašymą (laisva forma) pratęsti programos finansavimą arba sutikimą pratęsti programos finansavimą sumažinus arba padidinus numatytas skirti valstybės biudžeto lėšas Nuostatų 6.2 papunktyje nustatytam 2020 metų antrajam laikotarpiui, kuriame numato programos kiekybinių ir kokybinių rodiklių pokytį;

67.3. pasikeitusių (jeigu keitėsi) programos vadovo ir (ar) vykdytojų gyvenimo aprašymus, patvirtintus jų parašais, kitus pasikeitusius paraiškoje nurodytus duomenis;

67.4. atnaujintą programos sąmatą ir veiklų planą (jeigu keitėsi);

67.5. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją;

67.6. kitus su programos vykdymu per Nuostatų 6.2 papunktyje nustatytą antrąjį 2020 metų laikotarpį susijusius dokumentus.

68. Prireikus SPPD ir (arba) Departamentas gali paprašyti pareiškėją pateikti papildomus dokumentus.

69. Prašymą pratęsti programos finansavimą svarsto SPPD ir Departamento paskirtas specialistas. SPPD ir Departamento paskirtas specialistas susipažįsta su pareiškėjo prašymu pratęsti finansavimą, savanoriškos veiklos grafikais ir jaunimo savanoriškos tarnybos sutartimis, sutarčių registru. Remdamasi šiais dokumentais ir programos apskrityje registruotų jaunų žmonių skaičiumi, SPPD ir Departamentas sprendžia, ar programa įgyvendinama tinkamai, pareiškėjas yra pasiekęs.

SPPD ir Departamentas įvertinę pareiškėjo pateiktus dokumentus ir atsižvelgiant į Pareiškėjo pasiektus Nuostatų 12.1 papunktyje nurodytus kiekybinius reikalavimus, Departamento direktoriui teikia motyvuotą siūlymą:

69.1. pratęsti finansavimą pagal pareiškėjo pateiktą prašymą pratęsti finansavimą;

69.2. pratęsti finansavimą skiriant mažesnę sumą ir atitinkamai sumažinti veiklos kiekybinius bei kokybinius rodiklius, jeigu pareiškėjas pateikė prašymą skirti mažesnį finansavimą antram laikotarpiui;

69.3. pratęsti finansavimą skiriant mažesnę sumą ir atitinkamai sumažinti veiklos kiekybinius bei kokybinius rodiklius, jeigu pareiškėjas pirmojo programos laikotarpio metu sudarė mažiau JST sutarčių nei buvo planuota Pareiškėjo pateiktoje paraiškoje;

69.4. pratęsti finansavimą skiriant mažesnę sumą ir atitinkamai sumažinti veiklos kiekybinius bei kokybinius rodiklius, jei pareiškėjas pateikė prašymą sumažinti pirmojo laikotarpio skirtą lėšų sumą ir (ar) nepanaudotas likusias pirmojo laikotarpio lėšas išskaičiuoti iš antram programos laikotarpiui skirtų lėšų sumos ir leisti naudoti antrajame programos laikotarpyje;

69.5. pratęsti finansavimą skiriant didesnę sumą ir atitinkamai padidinti kiekybinius bei kokybinius rodiklius, jei apskrityje, kurioje pareiškėjas vykdo veiklą, yra laukiančių JST administravimo sistemoje registruotų savanorių ir pareiškėjas sutinka vykdyti veiklą su padidintu finansavimu ir padidintais kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais, Finansavimas skiriamas pagal dviejų ekspertų vertinimo vidurkį dėl programos turinio ir lėšų planavimo;

69.6. nepratęsti finansavimo Nuostatų 6.2 papunktyje nustatytam 2020 metų antrajam laikotarpiui, jeigu pareiškėjas neįgyvendino Nuostatų 12.1 papunktyje nurodytų kiekybinių reikalavimų;

69.7. jei pareiškėjas, teikdamas prašymą pratęsti finansavimą, pateikia sumažintą programos sąmatą ir veiklos planą arba SPPD ir Departamentas pateikia pasiūlymą sumažinti programos sąmatą ir veiklos planą, nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos gali būti perskirstomos kitoms finansuotoms programoms, kurių apskrityje yra registruotų laukiančių savanorių antram programos laikotarpiui.

70. Pratęsus finansavimą antrajam programos laikotarpiui, Pareiškėjui pirmojo programos laikotarpiu 2020 m. II ketvirčiui pervestos, tačiau nepanaudotos lėšos gali būti perkeliamos į antrąjį programos laikotarpį, jei Pareiškėjas nurodo poreikį naudoti nepanaudotas lėšas teikdamas prašymą dėl finansavimo pratęsimo.

71. Sprendimą pratęsti arba nepratęsti finansavimą Nuostatų 6.2 papunktyje nustatytam 2020 metų antram laikotarpiui per 10 darbo dienų nuo SPPD ir JRD atsakingų specialistų parengtos informacijos siūlymo pateikimo dienos priima Departamento direktorius, įvertinęs pateiktą siūlymą.

72. Pratęsus programos finansavimą, nauja Sutartis arba papildomas susitarimas dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo su pareiškėju pasirašomas per 10 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl finansavimo pratęsimo priėmimo dienos.

73. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos programai įgyvendinti Nuostatų 6.2 papunktyje nustatytam 2020 metų antram laikotarpiui, gali būti naudojamos nuo 2020 m. liepos 1 d. Jeigu Sutartis dėl pratęsto finansavimo Nuostatų 6.2 papunktyje nustatytam 2020 metų antrajam laikotarpiui nepasirašoma, vykdant programos veiklas nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. pareiškėjo patirtos išlaidos nėra finansuojamos ar kompensuojamos.

Departamento direktoriaus įsakymu programos antrojo laikotarpio IV ketvirčio veikloms įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos pervedamos Pareiškėjui, vadovaujantis Pareiškėjo SPPD ir / arba Departamentui pateikta 2020 m. III ketvirčio ataskaitoje nurodyta faktine informacija apie sudarytas JST savanorių sutartis. Jeigu Pareiškėjas 2020 m. III ketvirčio ataskaitoje nurodo sudaręs mažiau JST sutarčių nei buvo planuota programoje, SPPD Pareiškėjui į nurodytą sąskaitą perveda mažesnę nei antram programos laikotarpiui įgyvendinti skirtą lėšų sumą, tačiau ne mažesnę nei planuojamos Pareiškėjo išlaidos atsižvelgiant į faktines sudarytas JST sutartis. Tiksli Pareiškėjui į nurodytą sąskaitą pervedama suma apskaičiuojama vadovaujantis Nuostatų 49 punktu ir Nuostatų 67 punktu. Jei Pareiškėjui pagal faktiškai sudarytas JST sutartis ir vadovaujantis Nuostatų 49 punkte bei Nuostatų 67 punkte nustatyta tvarka antro pusmečio veikloms įgyvendinti reikalinga mažesnė lėšų suma nei antram programos laikotarpiui įgyvendinti skirtą lėšų sumą, Departamento direktoriaus sprendimu atnaujinamas Departamento direktoriaus įsakymas dėl antrojo laikotarpio finansuojamų programų, kuriuo remiantis SPPD atlieka IV ketvirčio skirtų lėšų pervedimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-81 (1.4), 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09058

 

74. Pratęstos Sutartys vykdomos ir kontroliuojamos Nuostatų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS VEIKLŲ PLANO IR IŠLAIDŲ SĄMATOS TIKSLINIMAS

 

75. Norėdamas patikslinti programos išlaidų sąmatą, pareiškėjas raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti programos išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai raštu informuoja pareiškėją. SPPD ir pareiškėjo suderintą patikslintą išlaidų sąmatą pasirašo įgalioti SPPD ir pareiškėjo atstovai.

76. Prašymai tikslinti programų išlaidų sąmatas SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

77. Jeigu tikslinama programos išlaidų sąmata keičia pareiškėjo programos veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), pareiškėjas privalo suderinti veiklos plano keitimą su Departamentu Nuostatų 78–79 punktuose nustatyta tvarka. SPPD, gavęs prašymą tikslinti programos išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad programos išlaidų pakeitimas pakeis pareiškėjo programos veiklų planą, turi apie tai informuoti Departamentą, o pareiškėją – apie Nuostatų 78–79 punktuose nustatytą programos veiklų plano keitimo tvarką.

78. Programos veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti programos veiklų planą, pareiškėjas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti programos veiklų planą, kartu pateikdamas veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl veiklų plano tikslinimo ir apie sprendimą informuoja pareiškėją. Departamentui pritarus pareiškėjo pasiūlytiems veiklų plano tikslinimams, Departamento ir pareiškėjo suderinto ir patikslinto veiklų plano kopija elektroniniu paštu išsiunčiama SPPD.

79. Prašymai tikslinti programos veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2020 m. birželio 12 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo. Pratęsus finansavimą 2020 metų antram laikotarpiui prašymai tikslinti programos veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2020 m. gruodžio 12 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

80. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

81. Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo projekte (paraiškoje ir (arba) valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje) nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti kitu būdu.

82. Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, atlikdamas pirkimą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

83. Departamento direktoriaus sprendimas dėl programos finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į Nuostatų 67–69 punktuose nustatyta tvarka priimtą sprendimą dėl finansavimo pratęsimo Nuostatų 6.1 papunktyje nustatytam 2020 metų antrajam finansavimo laikotarpiui, taip pat į SPPD pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma bei didžiausia vienai programai galima skirti suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

84. Sprendimas dėl programos finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_____________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

9 priedas Ataskaitos forma

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-81 (1.4), 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09058

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-81 (1.4), 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09058

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 2V-24 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo