Suvestinė redakcija nuo 2021-05-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-04-02, i. k. 2021-06934

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2000 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO) PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.  balandžio 2 d. Nr. V-692

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Sauskelnės, įklotai, vienkartinės paklodės

13.1. Nelaikantiems šlapimo (kai nustatytos ligos ir būklės, kurių kodai pagal TLK-10-AM yra R32, N31 (esant šlapimo nelaikymui), N39.3, N39.4) per mėnesį išrašoma:

13.1.1. vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir tokio sprendimo galiojimas nėra pasibaigęs, arba vaikams, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, ir asmenims, kuriems nustatytas didelis šlapimo nelaikymo laipsnis, – 60 vienetų sauskelnių, kurios gali būti pakeičiamos įklotais, kurių sugeriamumas nuo 300 ml, arba vienkartinėmis paklodėmis 13.4.1 papunktyje nustatyta tvarka;

13.1.2. asmenims, kuriems nustatytas vidutinis šlapimo nelaikymo laipsnis, – 60 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas – nuo 300 ml.

13.2. Vaikams, nelaikantiems išmatų (TLK-10-AM kodas R15) ir suaugusiems asmenims, nelaikantiems tik išmatų, per mėnesį išrašoma 45 vienetai sauskelnių, kurios gali būti pakeičiamos įklotais nelaikantiems išmatų arba vienkartinėmis paklodėmis 13.4.2 papunktyje nustatyta tvarka.

13.3. Suaugusiems asmenims, nelaikantiems ir išmatų, ir esant dideliam šlapimo nelaikymo laipsniui, per mėnesį išrašoma 90 vienetų sauskelnių, kurios gali būti pakeičiamos įklotais, kurių sugeriamumas nuo 300 ml, įklotais nelaikantiems išmatų arba vienkartinėmis paklodėmis 13.4 papunktyje nustatyta tvarka.

13.4. Jei skiriamos sauskelnės ir įklotai arba sauskelnės ir vienkartinės paklodės, jų kiekis gali būti keičiamas:

13.4.1. kai skiriami įklotai nelaikantiems šlapimo, vadovaujamasi santykiu: 1 vienetas sauskelnių atitinka 2 įklotus nelaikantiems šlapimo arba 1 vienetas sauskelnių atitinka 2 vienkartines paklodes;

13.4.2. kai skiriami įklotai nelaikantiems išmatų, vadovaujamasi santykiu: 3 vienetai sauskelnių atitinka 4 įklotus nelaikantiems išmatų arba 1 vienetas sauskelnių atitinka 2 vienkartines paklodes.“

 

1.2. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16. Insulino pompų, naudojamų ambulatoriškai gydyti nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių komplektas

16.1. Per mėnesį išrašomas vienas keičiamųjų dalių komplektas asmenims, sergantiesiems I tipo cukriniu diabetu.

16.2. Kompensuojamoji komplekto kaina – 87 eurai per mėnesį.“

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1161, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11301

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1161, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11301

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. V-692 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo