Suvestinė redakcija nuo 2019-01-23

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-04-25, i. k. 2018-06526

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-23:

Nr. 4-44, 2019-01-22, paskelbta TAR 2019-01-22, i. k. 2019-00936

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl 2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „INOČEKIAI“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. 4-241

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                    Virginijus Sinkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2018 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 4-241

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 01.2.1-MITA-T-851 „INOČEKIAI“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės
Nr.
01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu  (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas), 25 straipsnį;

2.4. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas);

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.6. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir dokumentuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Brandusis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dieną vykdantis veiklą daugiau kaip 1 metus, turintis patirties mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje (per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP projektų ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

4.2. Didelė įmonė  juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, nustatyto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (toliau – Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas).

4.3. Dotacijos sutartis – tarp Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir pareiškėjo pasirašyta dvišalė sutartis dėl pagal Aprašą remiamų veiklų išlaidų dalies kompensavimo.

4.4. Eksperimentinė plėtra atitinka bandomosios taikomosios veiklos sąvoką, kuri apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 86 punkte.

4.5. Inovacinis čekis – projekto vykdytojui kompensuojama remiamų veiklų tinkamų finansuoti išlaidų dalis.

4.6. Juridinių asmenų registras – suprantamas kaip Lietuvos Juridinių asmenų registras ir (arba) analogiškas registras.

4.7. Labai maža įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

4.8. Maža įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

4.9. Moksliniai tyrimai – atitinka pramoninių tyrimų sąvoką, kuri apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 85 punkte.

4.10. Mokslo ir studijų institucijos – aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

4.11. Pradedantysis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dieną vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus, kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų), arba neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų).

4.12. Sunkumų patirianti įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

4.13. Techninė galimybių studija – atitinka galimybių studijos sąvoką, kuri apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 87 punkte.

4.14. Vidutinė įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-44, 2019-01-22, paskelbta TAR 2019-01-22, i. k. 2019-00936

 

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama tęstinės projektų atrankos būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 4 500 000 Eur (keturių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir numatoma skelbti 3 kvietimus teikti paraiškas gauti finansavimą. Pirmajam kvietimui – pradedantiesiems inovatoriams – numatoma skirti iki 1 000 000 Eur (vieno milijono eurų), antrajam kvietimui – brandiesiems inovatoriams – iki 3 000 000 Eur (trijų milijonų eurų), trečiajam kvietimui, skirtam pareiškėjams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklo (angl. „Seal of Excellence“) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“, bet negavusiems paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms (techninių, komercinių galimybių įvertinimo veikloms) sertifikatą, – iki 500 000 Eur (penkių šimtų tūkstančių eurų). Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintas ir vertinamas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, įgyvendinančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime numatytos kvietimo finansavimo sumos padidinimo. Ministerijai pritarus, kvietimo suma gali būti padidinta, trūkstamą lėšų sumą paėmus iš kitam kvietimui numatytos ir nepanaudotos ar priemonei skirtos nepanaudotos lėšų sumos. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę šiame Aprašo punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-482, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12519

 

9. Priemonės tikslas – skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti MTEP veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą ir pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

10. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

10.1. inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas;

10.2. inovacinių čekių, skirtų projektams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklą (angl. „Seal of Excellence“) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“, bet negavusiems paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms (techninių, komercinių galimybių įvertinimo veikloms), įgyvendinti teikimas;

10.3. inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

11. Projektų vykdytojai gali gauti finansavimą tik tuo atveju, jei jie kreipsis į mokslo ir studijų institucijas dėl tų veiklų, kurios yra nurodytos Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose, arba vykdys veiklą pagal Aprašo 10.2 papunktį. Rekomendacinis mokslo ir studijų institucijų sąrašas skelbiamas interneto svetainėse www.e-mokslovartai.lt ir www.mita.lt. Paslaugas gali teikti ir sąraše nesančios mokslo ir studijų institucijos.

12. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2018 m. II ketvirtį.

13. Pagal Aprašą teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, kuri turi atitikti visas sąlygas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje ir 25 straipsnyje. Jei vykdoma Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla pradėta įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai taikomos de minimis reglamento nuostatos.

14. Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba laikoma turinti skatinamąjį poveikį, jeigu atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalies nuostatas.

 

 

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

15. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas, atitinkantys Aprašo 19.3–19.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

16. Pagal Aprašą partneriai negalimi.

17. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 4 straipsnyje nustatytus apribojimus ir de minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius. Pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

18.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus. Kai pagal priemonę įgyvendinami projektai atitinka Aprašo 10 punkte (Aprašo 1 priedo 1.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 15 punkte (Aprašo 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), Aprašo 19.1 papunktyje (Aprašo 1 priedo 2.1 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 19.2–19.4 papunkčiuose, 21 ir 24 punktuose (Aprašo 1 priedo 1.3 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas) nurodytus reikalavimus, Aprašo 1 priedo 1.1, 3.2, 3.3, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.3, 5.1 ir 7.3 papunkčiuose nurodyti bendrieji reikalavimai atliekant paraiškų vertinimą atskirai nebevertinami. Projektų atitiktis Aprašo 10, 15, 19, 21 ir 24 punktuose nustatytiems reikalavimams vertinama projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

19. Projektas turi atitikti Aprašo 19.1, 19.2 ir 19.3 arba 19.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2017 m. lapkričio 17 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-7(29):

19.1. projektas atitinka Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa), nuostatas (vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos antrojo tikslo „didinti verslo inovacinį potencialą“ antrojo uždavinio „skatinti naujų produktų pateikimą rinkai“ ir (ar) trečiojo tikslo „skatinti vertės tinklų kūrimą, plėtrą ir jų tarptautiškumą“ pirmojo uždavinio „skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, žinių ir technologijų perdavimą“ įgyvendinimo);

19.2. projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programa), nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą (vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, atitikdamas bent vieno konkretaus prioriteto veiksmų plane nustatytą bent vieną prioriteto teminį specifiškumą);

19.3. Pareiškėjas veiklą vykdo daugiau kaip 1 metus, turi patirties MTEP srityje ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (vertinama, ar daugiau kaip 1 metus veikiantis, ir MTEP patirties turintis pareiškėjas yra veikiantis subjektas ir realiai vykdo veiklas. Vertinami paskutinių metų iki paraiškos pateikimo finansinės atskaitomybės dokumentai, MTEP metinės statistinės ataskaitos duomenys. Šis kriterijus taikomas tik tiems pareiškėjams, kurie jau turi MTEP projektų įgyvendinimo patirties (brandiesiems inovatoriams). Šis kriterijus taikomas tik paraiškų vertinimo metu;

19.4. Pareiškėjas veiklą vykdo ne ilgiau kaip 1 metus arba neturi patirties MTEP srityje, ir jo metinės veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) (vertinamas ne ilgiau kaip 1 metus veikiantis arba MTEP patirties neturintis pareiškėjas ir siekiama įsitikinti, kad jis yra veikiantis subjektas ir realiai vykdo veiklas. Vertinami pareiškėjo pateikti dokumentai, parodantys jo pajamas nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo dienos, jeigu pareiškėjas veikia trumpiau kaip metus, arba vertinami paskutinių metų iki paraiškos pateikimo finansinės atskaitomybės dokumentai, jeigu pareiškėjas veikia ilgiau kaip metus, bet neturi MTEP patirties. Šis kriterijus taikomas tik tiems pareiškėjams, kurie neturi MTEP projektų įgyvendinimo patirties ir tik planuoja vykdyti MTEP veiklas arba tiems, kurie veikia iki 1 metų (pradedantiesiems inovatoriams). Šis kriterijus taikomas tik paraiškų vertinimo metu.

20. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128 (toliau – ES BJRS), kuri skelbiama Europos Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, tikslo įgyvendinimo pagal ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118 final, kuris skelbiamas Europos Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, numatytą politinę sritį „Inovacijos“.

21. Pagal Aprašą nefinansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojami didelės apimties projektai.

22. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos Aprašo 10.1–10.2 papunkčiuose nurodytų veiklų atveju ir 24 mėnesiai Aprašo 10.3 papunktyje nurodytos veiklos atveju.

23. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis, nurodytas Aprašo 22 punkte, gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka ne ilgiau nei 2 mėnesiams, jei yra vykdoma Aprašo 10.1–10.2 papunkčiuose nurodyta veikla, arba ne ilgiau nei 6 mėnesiams, jei yra vykdoma Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla, nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

24. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo dienos iki dotacijos sutarties pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas finansuoti ir jam finansavimas neskiriamas, išskyrus Aprašo 13 punkte nurodytą atvejį.

25. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

26. Pareiškėjas paraiškoje pateikia informaciją, kuriai iš sumaniosios specializacijos krypčių ir šių krypčių prioritetų, nurodytų Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programoje, priskirtinas projektas, taip pat nurodo, kurį prioriteto teminį specifiškumą atitinka projektas. Galutinę atitiktį konkrečiai sumaniosios specializacijos krypčiai ir jos prioritetui, teminiam specifiškumui nustato įgyvendinančioji institucija vertinimo metu. Tuo atveju, jeigu įgyvendinančioji institucija nustato, kad projektas priskirtinas kitai sumaniosios specializacijos krypčiai ir (ar) šios krypties prioritetui, teminiam specifiškumui, nei pareiškėjas nurodė paraiškoje, pareiškėjui pasiūloma pagal įgyvendinančiosios institucijos atliktą vertinimą patikslinti paraiškoje nurodytą informaciją, kuriai iš sumaniosios specializacijos krypčių ir šių krypčių prioritetų, teminiam specifiškumui priskirtinas projektas. Pareiškėjui nesutikus patikslinti šios informacijos, paraiška atmetama.

27. Projektu turi būti siekiama toliau išvardytų stebėsenos rodiklių:

27.1. produkto stebėsenos rodiklio „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas P.B. 202;

27.2. produkto stebėsenos rodiklio „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams“, kodas P.B. 227;

27.3. produkto stebėsenos rodiklio „Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius“, kodas P.B. 226 (rodiklis neprivalomas vykdant Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą);

27.4. rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms“, kodas R.N. 827.

28. Aprašo 27.4 papunktyje nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Aprašo
27.1
27.3 papunkčiuose nurodytiems stebėsenos rodikliams skaičiuoti taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų Aprašo 27 punkte nurodytų stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Už visų Aprašo 27 punkte nurodytų stebėsenos rodiklių suvedimą į Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį SFMIS2014 yra atsakinga įgyvendinančioji institucija.

29. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi, išskyrus atvejus, kai projektu numatoma įgyvendinti Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla. Tokiu atveju turi būti pateikiamas dokumentas, įrodantis Europos Komisijos suteikto Kokybės ženklo turėjimą (Kokybės ženklo (angl. „Seal of Excellence“) sertifikatą).

30. Negali būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį vyrų ir moterų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

31. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

32. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

33. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, kurioms apmokėti skyrus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) už jas būtų sumokėta daugiau nei vieną kartą.

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

34. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams bei Bendrajame bendrosios išimties reglamente arba de minimis reglamente išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

35. Projekto vykdytojui remiamų veiklų tinkamų finansuoti išlaidų dalis kompensuojama, jei yra įgyvendintos visos šios sąlygos:

35.1. Aprašo nustatyta tvarka su įgyvendinančiąja institucija yra pasirašyta dotacijos sutartis;

35.2. pasiektas dotacijos sutartyje numatytas projekto rezultatas, kuris gautas mokslo ir studijų institucijai suteikus paslaugą (vykdant Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose nurodytas veiklas), ir įgyvendinančiajai institucijai per 30 dienų nuo rezultato pasiekimo pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai, t. y. paslaugų perdavimo–priėmimo aktai kartu su technine galimybių studija arba jos nuorašu, arba sukurto prototipo nuotrauka, arba bandymų protokolais (kopijomis), arba moksline ataskaita, arba jos nuorašu. Jeigu įgyvendinama veikla pagal Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą, įgyvendinančiajai institucijai per 30 dienų nuo rezultato pasiekimo pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai, t. y. galimybių studija (techninė ir (arba) komercinė) ir verslo planas.

36. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal veiklas yra nurodyta Aprašo 5 priedo 6 punkte.

37. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis (skaičiuojama nuo Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms skirtų tinkamų finansuoti išlaidų) nurodyta Aprašo lentelėje.

Lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.

Eil. Nr.

Remiama veikla

Didžiausia galima finansuojamoji dalis atsižvelgiant į valstybės pagalbos gavėjo statusą

Didelė įmonė

Vidutinė įmonė

Labai maža ar maža įmonė

1.

Inovacinis čekis, skirtas techninėms galimybių studijoms atlikti

50 proc. nuo Aprašo 5 priedo 6 punkte nurodytų fiksuotųjų sumų

60 proc. nuo Aprašo 5 priedo 6 punkte nurodytų fiksuotųjų sumų

70 proc. nuo Aprašo 5 priedo 6 punkte nurodytų fiksuotųjų sumų

2.

Inovacinis čekis, skirtas moksliniams tyrimams

50 proc. nuo Aprašo 5 priedo 6 punkte nurodytų fiksuotųjų sumų

60 proc. nuo Aprašo 5 priedo 6 punkte nurodytų fiksuotųjų sumų

70 proc. nuo Aprašo 5 priedo 6 punkte nurodytų fiksuotųjų sumų

3.

Inovacinis čekis, skirtas eksperimentinei plėtrai

25 proc. nuo Aprašo 5 priedo 6 punkte nurodytų fiksuotųjų sumų

35 proc. nuo Aprašo 5 priedo 6 punkte nurodytų fiksuotųjų sumų

45 proc. nuo Aprašo 5 priedo 6 punkte nurodytų fiksuotųjų sumų

 

38. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis (skaičiuojama nuo Aprašo
10.2 papunktyje nurodytos veiklos skirtų tinkamų finansuoti išlaidų) yra 50 proc. nuo Aprašo 5 priedo 6.3 papunktyje nurodytos fiksuotosios sumos.

39. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų. Projekto vykdytojas suteikusiai paslaugą mokslo ir studijų institucijai apmoka 100 proc. paslaugos suteikimo išlaidų. Laikantis visų įsipareigojimų pagal dotacijos sutartį, pareiškėjui yra kompensuojama patirtų tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kaip nurodyta Aprašo lentelėje ir Aprašo 38 punkte.

40. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

41. Tinkamos finansuoti išlaidos yra Aprašo 10 punkte nurodytų veiklų vykdymo išlaidos.

42. Projektų veiklų vykdymo išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotąsias sumas, nurodytas Aprašo 5 priedo 6 punkte.

43. Išlaidos, kompensuojamos taikant Aprašo 42 punkte nurodytas fiksuotąsias sumas, turi atitikti šias nuostatas:

43.1. pagal fiksuotąsias sumas kompensuojamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt penktąjį skirsnį ir Aprašo 5 priedą;

43.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų sumų dydžius, nei jam taikomi Aprašo 5 priedo 6 punkte nustatyti dydžiai;

43.3. turi būti įgyvendinta Aprašo 35.2 papunktyje nurodyta sąlyga.

44. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

44.1.  nurodytos Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje;

44.2.  paraiškos parengimo išlaidos.

45. Vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų). Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje http://www.kt.gov.lt/.

46. Įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą arba pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 ir http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020/kvietimai paskelbtą rekomenduojamą formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 5 darbo dienas registruoja suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre.

47. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

48. Nustatant, ar projekte numatyta veikla yra MTEP veikla, vadovaujamasi Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“, ir 2015 metų „Frascati“ vadovu („Standartinė praktika, siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistiniams tyrimams“, „Frascati“ vadovas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2015).

49. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

49.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

49.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusi su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma tai valstybės pagalbai.

50. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 8 straipsnio 5 dalyje, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 25 straipsnyje.

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

51. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką (Aprašo 6 priedas), kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“.

52. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nebus vertinami.

53. Jeigu vadovaujantis Aprašo 52 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

53.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas spausdintas paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

53.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

54. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

55. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

56. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 56.1 ir 56.2 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškoti dokumento tipo „Paraiškų priedų formos“):

56.1. užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

56.2 pareiškėjo Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (pareiškėjai gali pateikti laisvos formos deklaraciją, jei jie priskirtini didelėms įmonėms);

56.3. užpildytą Aprašo 4 priedą;

56.4. Kokybės ženklo (angl. „Seal of Excellence“) sertifikato kopiją (taikoma, jei numatoma vykdyti Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą);

56.5. užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją (jei projektui taikomos de minimis reglamento nuostatos);

56.6. Lietuvos statistikos departamentui teiktos per paskutinius 3 metus iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos arba laikotarpiu nuo įmonės įregistravimo (jeigu įmonė vykdo veiklą mažiau negu trejus metus) patirtų MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) kopiją (-as) arba dokumento (elektroninio laiško ar kito informacijos šaltinio, kuriuo patvirtinamas MTEP išlaidų ataskaitos pateikimo Lietuvos statistikos departamentui faktas), patvirtinančio MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) pateikimą Lietuvos statistikos departamentui, kopiją (-os) arba pareiškėjo sutikimą dėl įgyvendinančiosios institucijos kreipimosi į Lietuvos statistikos departamentą dėl patirtų MTEP išlaidų ataskaitos gavimo (taikoma, jei pareiškėjas yra brandusis inovatorius);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-482, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12519

 

57. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

58. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktai yra nurodyti kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

59. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

60. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

61. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

62. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Projektų taisyklių 127 punkte nustatyta tvarka įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, o jeigu nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, – raštu.

63. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše, Projektų taisyklių 93 punkte ir Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos informuojamas per DMS, o jeigu nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, – raštu.

64. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jei pareiškėjas neatitinka bent vieno Aprašo 1 priede nustatyto projekto tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijaus.

65. Jei pareiškėjas kvietimo metu pateikia daugiau nei vieną paraišką, vertinama anksčiau pateikta paraiška, kitos paraiškos atmetamos. Pareiškėjas turi teisę teikti kitą paraišką, jei ankstesnė paraiška yra atmetama arba pabaigus projektą (projekto finansavimo pabaiga laikoma paskutinio atlikto mokėjimo projekto vykdytojui data). Pagal Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą veiklą vienas pareiškėjas vieno kvietimo metu gali įgyvendinti tik vieną projektą.

66. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka.

67. Baigusi dotacijos paraiškų vertinimą, įgyvendinančioji institucija sudaro dotacijų sutartis su atrinktais pareiškėjais. Dotacijos sutartyje numačius valstybės pagalbą išmokėti dalimis, mokama valstybės pagalba diskontuojama iki jos vertės suteikimo momentu, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 straipsnio 3 dalyje. De minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio 6 dalimi.

68. Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje ir V skyriaus dvidešimt aštuntame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Aprašo 7 priede pateiktą formą parengia ir pateikia pareiškėjui dotacijos sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti dotacijos sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius dotacijos sutarties, pasiūlymas pasirašyti dotacijos sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti dotacijos sutarties pasirašymo terminą, bet ne ilgiau kaip 7 dienoms.

69. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

69.1. kaip pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje;

69.2. kaip pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

70. Per 14 dienų nuo paraiškų vertinimo pabaigos įgyvendinančioji institucija svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbia pareiškėjus, kurių projektai buvo arba nebuvo atrinkti finansuoti, ir apie tai raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per DMS) taip pat informuoja pareiškėjus.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

71. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

72. Projektų vykdytojai neteikia mokėjimų prašymų įgyvendinančiajai institucijai. Įgyvendinančioji institucija projektų vykdytojams už pasiektus rezultatus kompensuoja projektų finansuojamą dalį per 60 dienų nuo Aprašo 35.2 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo. Mokėjimų periodiškumas, tvarka ir dydis nustatomi dotacijos sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-44, 2019-01-22, paskelbta TAR 2019-01-22, i. k. 2019-00936

 

73. Projekto (-ų) įgyvendinimo priežiūrai sudaromas Projekto (-ų) priežiūros komitetas, kuris stebi projekto įgyvendinimo pažangą, teikia rekomendacijas projekto vykdytojui dėl projekto įgyvendinimo. Projekto (-ų) priežiūros komitetas sudaromas iš įgyvendinančiosios institucijos ir Ministerijos atstovų, į Projekto (-ų) priežiūros komitetą gali būti kviečiami kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovai, prireikus – ir projektų vykdytojų atstovai. Projekto (-ų) priežiūros komiteto sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, o jo veiklos principai bus nustatyti šio komiteto darbo reglamente.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-44, 2019-01-22, paskelbta TAR 2019-01-22, i. k. 2019-00936

 

731. Vadovaujantis Projektų taisyklių 219–223 punktais, dotacijos sutartyje gali būti numatytas avansas, kurio suma negali viršyti 30 procentų nuo dotacijos sutartyje nustatytos projekto vykdytojui skiriamos finansavimo lėšų sumos. Jeigu dotacijos sutartyje numatomas avansas, projekto vykdytojas turi pateikti avanso draudimo dokumentą (finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl visos avanso sumos). Avansas išmokamas per 60 dienų nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 4-44, 2019-01-22, paskelbta TAR 2019-01-22, i. k. 2019-00936

 

74. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 1 mėnesį nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos arba projekto veikla nebaigiama įgyvendinti Aprašo 22 ir 23 punktuose nustatytais terminais, įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašališkai nutraukti dotacijos sutartį Projekto taisyklių 192 punkte nustatyta tvarka. Jeigu įgyvendinančioji institucija nenutraukia dotacijos sutarties, ji nustato pareiškėjui ne ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą pateikti informaciją dėl projekto veiklų įgyvendinimo pradžios nukėlimo ir, įvertinusi priežastis, priima galutinį sprendimą dėl dotacijos sutarties pratęsimo (nepratęsimo).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-44, 2019-01-22, paskelbta TAR 2019-01-22, i. k. 2019-00936

 

75. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

76. Projekto vykdytojas įsipareigoja teikti sumaniosios specializacijos įgyvendinimo stebėsenai ir vertinimui atlikti reikalingą informaciją stebėseną ir poveikio vertinimą atliekančiai institucijai pagal Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtros ir jų prioritetų įgyvendinimo stebėsenos ir poveikio vertinimo bei verslo subjektų ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-1218/4-911 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtros ir jų prioritetų įgyvendinimo stebėsenos ir poveikio vertinimo bei verslo subjektų ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

77. Projekto vykdytojas, teikdamas informaciją Lietuvos statistikos departamentui  Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo ir kitų ekonominę veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įsipareigoja pateikti informaciją ir apie MTEP darbams skirtas išlaidas.

78. Įgyvendinančioji institucija turi teisę atlikti projektų patikras vietose Projektų taisyklių 368 punkte nustatyta tvarka. Atlikdama patikras įgyvendinančioji institucija gali pasitelkti ekspertų.

79. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje.

80. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat Bendrojo bendrosios išimties reglamento 12 straipsnyje nustatytą terminą.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

81. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

82. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

___________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos

1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir

inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851

„Inočekiai“  

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniai įvertinti.)

 

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo  / specialiojo kriterijaus detalizavimas

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Laikoma, kad projekto tikslai ir uždaviniai atitinka veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 1.2.1 konkretų uždavinį „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ ir siekiamą rezultatą, jei jie atitinka 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną Aprašo 10 punkte nurodytų veiklų.

 

Informacijos šaltinis – paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška).

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti Aprašo 19.2–19.4 papunkčiuose, 21 ir 24 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 3  priedas.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

 

Projektas turi atitikti nacionalinius strateginio  planavimo dokumentus, nurodytus Aprašo 19.1 papunktyje.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis
Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118 final, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Projektas turi prisidėti prie ES BJRS tikslo įgyvendinimo, kaip tai nustatyta Aprašo 20  punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 27 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Laikoma, kad projektas atitinka šį reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

.

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Laikoma, kad projektas atitinka šį reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

Netaikoma.

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

Laikoma, kad projektas atitinka šį reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

Laikoma, kad projektas atitinka šį reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

Laikoma, kad projektas atitinka šį reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (parodyta iniciatyva), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Laikoma, kad projektas atitinka šį reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka de minimis pagalbai taikomus reikalavimus;

Netaikoma.

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas), laikantis ten nustatytų reikalavimų;

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, pildomas Aprašo 2 priedas.

Informacijos šaltiniai: paraiška.

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Netaikoma.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine ir (arba) ekonomine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta  projektų finansavimo sąlygų apraše.

Laikoma, kad projektas atitinka šį reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytą bendrąjį reikalavimą.

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai)  atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų sąrašas yra nurodytas Aprašo 15 punkte.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Netaikoma.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras atlikti ne teismo tvarka;

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) neturi su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris
(-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys)
ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai) arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų) (tikrinama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos; jei nustatoma, kad skola viršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų), pareiškėjui leidžiama dokumentais pagrįsti, kad paraiškos pateikimo dieną skola neviršijo 50 Eur (penkiasdešimt eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams) (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr.  1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenys.

 

 

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Juridinių asmenų registro viešai skelbiama informacija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiama informacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška, Juridinių asmenų registro duomenys.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Netaikoma, išskyrus atvejus, kai projektu numatoma įgyvendinti Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla. Tokiu atveju turi būti pateikiamas dokumentas, įrodantis Europos Komisijos suteikto Kokybės ženklo turėjimą (Kokybės ženklo (angl. „Seal of Excellence“) sertifikatą).

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

Netaikoma.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 37 ir 38 punktuose nurodyta lėšų dalimi.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Netaikoma.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Netaikoma.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

Netaikoma.

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, sąnaudų ir naudos santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės ir joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Laikoma, kad projektas atitinka šį reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų mastui nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar atliktas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė (terminas) turi atitikti Aprašo 22 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

7.7. Taisyklingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikomos fiksuotosios projekto išlaidų sumos turi atitikti Aprašo 42 ir 43 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) taisyklingai apskaičiuotos ir taisyklingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

Netaikoma.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

8.1.2. iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

8.1.2.1.   ES teritorijoje;

8.1.2.2. ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 25 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

 

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

Taip                                                   Ne                                                              Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

 

2)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti Europos Komisijos  (toliau – EK) išlaidos:

 

Bendra projekto vertė (apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas), Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

 

 

____________________________________                              ______________________                      ___________________________

 

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                         (data)                   (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė versija)

 

__________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos

1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir

inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851

„Inočekiai“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

2 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

PRIEMONĖ NR. 01.2.1-MITA-T-851 „INOČEKIAI“

 

1. Priemonės teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas)

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

3. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties Reglamentui

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

3.1.

 

 

 

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas (pasirinkti tik vieną variantą)?

□ Taip

□ Ne

 

- labai maža įmonė

 

 

 

- maža įmonė

 

 

 

- vidutinė įmonė

 

 

 

- didelė įmonė

 

 

 

3.2.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 2 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.3.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 3 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.4.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 4 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.5.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 5 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.6.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.7.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 4 straipsnio 2 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.8.

Ar yra pagrįstas valstybės pagalbos skatinamasis poveikis pagal Reglamento 6 straipsnio 2 dalį?

□ Taip

□ Ne

 

3.9.

Ar yra laikomasi Reglamento 8 straipsnyje nustatytų valstybės pagalbos sumavimo reikalavimų?

□ Taip

□ Ne

 

3.10.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 25 straipsnio 2 dalies b ir (ar) c, ir (ar) d punktus?

□ Taip

□ Ne

 

3.11.

Ar teikiama valstybės pagalba tinkamoms finansuoti išlaidoms, nurodytoms Reglamento 25 straipsnio 3 dalyje?

□ Taip

□ Ne

 

3.12.

Ar teikiama valstybės pagalba tinkamoms finansuoti išlaidoms, nurodytoms Reglamento 25 straipsnio 4 dalyje? (Jei taikoma)

□ Taip

□ Ne

 

3.13.

Ar valstybės pagalbos intensyvumas atitinka Reglamento 25 straipsnio 5 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.14.

Ar valstybės pagalbos intensyvumas atitinka Reglamento 25 straipsnio 7 dalies nuostatas? (Jei taikoma)

□ Taip

□ Ne

 

4. Valstybės pagalbos atitikties vertinimas

4.1.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

____________________________________

(vertintojas)

 

___________

(parašas)

 

________

(data)

 

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

 

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

 

______________________________________

(skyriaus vedėjas)

____________

(parašas)

____________

(data)

 

 

 

___________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų

programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės

plėtros ir inovacijų skatinimas“

priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

3 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Finansavimo teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas)

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

3. Paraiškos / projekto / finansuojamų galutinio naudos gavėjo veiklų patikra dėl atitikties de minimis reglamentui

Eil.

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL 2013 L 354, p. 1)?

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose valstybėse arba Europos Sąjungos valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui teikiama pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą šio priedo 3.1–3.4 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, tačiau kartu bent viename sektoriuje, kuriam taikomas de minimis reglamentas, ir šiam sektoriui pagalba teikiama, ar užtikrinama, kad tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems de minimis reglamentas netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal de minimis reglamentą? (Jei taikoma.)

 

3.8.

Ar pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta de minimis reglamente, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvos Respublikoje neviršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir taip pat kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur (šimto tūkstančio eurų) ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (Jei taikoma.)

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (Jei taikoma.)

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo? Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba yra skaidri? (De minimis reglamento 4 straipsnis)

(Nurodyti de minimis reglamento 4 straipsnio dalį, pagal kurią teikiama de minimis pagalba laikoma skaidria.)

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal de minimis reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į de minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

4. Finansavimo atitikties de minimis reglamentui vertinimas

Ar teikiamas finansavimas atitinka de minimis reglamentą?

 

 

_____________________________________

(vertintojas)

____________

(parašas)

____________

(data)

Patikros peržiūra:

Išvadai pritarti

Išvadai nepritarti                                       

 

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

______________________________________

(vadovas)

____________

(parašas )

____________

(data)

____________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos

fondų investicijų veiksmų programos

1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,

eksperimentinės plėtros ir inovacijų

skatinimas“ priemonės

Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

4 priedas

 

INFORMACIJa, reikalingA projekto atitikČIAI 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės NR. 01.2.1-MITA-T-851 „INOČEKIAI“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nr. 1 REIKALAVIMAMS IR projektų atrankos kriterijams įvertinti

 

1. Pareiškėjų (partnerių) vykdomos veiklos ir projekto veiklos priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.), patvirtintam Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.).

1.1. Pareiškėjo vykdoma veikla (-os) pagal EVRK 2 red.

 

1.2. Pareiškėjo veikla (-os) pagal EVRK 2 red., kuriai (-ioms) vykdyti bus naudojami projekto rezultatai (jei projekto rezultatai tenka kelioms veikloms, reikia nurodyti rezultatų padalijimą
procentais)

 

1.3. Pareiškėjo planuojama vykdyti veikla (-os) pagal EVRK 2 red.

 

 

2. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba projektui pagal pareiškėją.

 

Planuojama gauti valstybės pagalbos suma (ne iš Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos)

Gautos valstybės pagalbos suma

Valstybės pagalbos teikėjas

Informacija apie valstybės pagalbos suteikimą, teikimo pagrindą

Valstybės pagalbos suteikimo data

2.1. Kita valstybės pagalba projektui finansuoti

 

 

 

 

 

2.2. Numatoma gauti de minimis pagalba projektui įgyvendinti (nurodyti išlaidas, kurioms numatoma gauti de minimis pagalbą)

 

 

 

 

 

2.3. Kita įvairių formų valstybės finansinė parama juridiniams asmenims (valstybės suteiktos garantijos, mikrokreditai, garantuotų paskolų palūkanų kompensavimas, kita)

 

 

 

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-44, 2019-01-22, paskelbta TAR 2019-01-22, i. k. 2019-00936

 

3. Projektas priskiriamas vienai iš Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 951 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“ (toliau – sumaniosios specializacijos kryptis), ir vienam iš konkrečios sumaniosios specializacijos krypties prioritetų ir atitinka konkretaus prioriteto teminį specifiškumą (taikoma, vertinant projekto atitiktį 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 19.2 papunkčio reikalavimams):

Sumaniosios specializacijos kryptis

(pasirenkamas vienas variantas)

 

Sumaniosios specializacijos krypties prioritetas

(pasirenkamas vienas variantas)

3.1. Energetika ir tvari aplinka

3.1.1. Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos.

3.1.2. Energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas.

3.1.3. Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba.

3.1.4. Saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos.

3.2. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos

3.2.1. Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai.

3.2.2. Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai.

3.2.3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.

3.3. Agroinovacijos ir maisto technologijos

3.3.1. Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas.

3.3.2. Funkcionalusis maistas.

3.3.3. Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (biorafinavimas).

3.4. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos

3.4.1. Fotoninės ir lazerinės technologijos.

3.4.2. Funkcinės medžiagos ir danga.

3.4.3. Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos.

3.4.4. Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos.

3.5. Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos

3.5.1. Sumaniosios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos.

3.5.2. Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos / modeliai.

3.5.3. Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika.

3.5.4. Informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos.

3.6. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė

3.6.1. Modernios ugdymosi technologijos ir procesai.

3.6.2. Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai.

Pateikiama informacija, kurį pasirinkto prioriteto teminį specifiškumą atitinka projektas.

 

4. Projektu remiama veikla (taikoma, vertinant projekto atitiktį Aprašo 10 punkto reikalavimams):

Remiama veikla

(pasirenkamas vienas variantas)

 

4.1. inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau MTEP) darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas

4.2. inovacinių čekių, skirtų projektams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklą (angl. „Seal of Excellence“) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“, bet negavusiems paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms (techninių, komercinių galimybių įvertinimo veikloms), įgyvendinti teikimas

4.3. inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas

 

 

 

 

 

 

5. Projekto įgyvendinimas (taikoma vykdant veiklas pagal Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčius):

5.1. Projekto pareiškėjo komanda

Aprašoma įmonės patirtis įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus, įmonės patirtis komercinant MTEP veiklas.

5.2. Paslaugų teikėjo pasirinkimo pagrindimas

Paaiškinama, kodėl buvo pasirinkta konkreti mokslo ir studijų institucija, jei žinoma – įvardijamas įgyvendinant projekte dalyvausiantis personalas

5.3. MTEP veiklų planas (uždaviniai, moksliniai neapibrėžtumai, planuojami pasiekti rezultatai)

Pateikiamas detalus projekto įgyvendinimo metu numatomų įgyvendinti MTEP veiklų aprašymas, įvardijamos numatomos įgyvendinti veiklos, veiklų tikslai, planuojamas spręsti neapibrėžtumas, numatomi pasiekti MTEP veiklų rezultatai.

 

6. Pareiškėjo veiklos laikotarpis (taikoma vertinant pareiškėjo atitiktį Aprašo 19.3 arba 19.4 papunkčių reikalavimams) (pildoma tuo atveju, jei įgyvendinančioji institucija negali to patikrinti jai prieinamuose registruose ir duomenų bazėse):

6.1. Ar pareiškėjas registruotas Juridinių asmenų registre?

Taip

Ne

6.2. Pareiškėjo veiklos laikotarpis (mėnesiai arba metai):

 

 

7. Pareiškėjo metinė apyvarta (taikoma vertinant pareiškėjo atitiktį Aprašo 19.3 arba 19.4 papunkčių reikalavimams) (pildoma tuo atveju, jei įgyvendinančioji institucija negali to patikrinti jai prieinamuose registruose ir duomenų bazėse):

7.1. Pareiškėjo metinė apyvarta per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per pareiškėjo veiklos laikotarpį, jei jis veikia trumpiau nei metus (tūkst. Eur):

 

 

___________________

 

2014–2020 metų Europos

Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 1 prioriteto

„Mokslinių tyrimų,

eksperimentinės plėtros ir

inovacijų skatinimas“ priemonės

Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“

projektų

finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

5 priedas

 

METODINIAI NURODYMAI DĖL FIKSUOTŲJŲ SUMŲ TAIKYMO

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.  Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) taikomos fiksuotosios sumos, kurių taikymo sąlygos nustatytos atsižvelgiant į Techninių galimybių studijų parengimo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų už inovacinius čekius fiksuotųjų sumų nustatymo tyrimo ataskaitą (toliau – Tyrimo ataskaita). Tyrimą, remdamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ projektų įgyvendinimo duomenimis atliko UAB „Visionary Analytics“ Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros užsakymu.

2Tyrimo ataskaita skelbiama interneto svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

II SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI projekto IŠLAIDOS

 

3 Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos išlaidos, nurodytos Aprašo 41 punkte.

4. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos, vykdant Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas, apskaičiuojamos ir apmokamos taikant fiksuotąsias sumas nurodytas šių metodinių nurodymų 6 punkte.

5. Šių metodinių nurodymų 6 punkte nurodytų fiksuotųjų sumų dydžiai yra maksimalūs.

 

III SKYRIUS

MAKSIMALIOS FIKSUOTOSIOS SUMOS (DIDŽIAUSIA projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma)

 

6. Maksimalios fiksuotosios sumos (didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma), vykdant Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas:

6.1. Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai, kai ją vykdo pradedantysis inovatorius:

6.1.1.kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra netinkamas finansuoti – 7 305 Eur (septyni tūkstančiai trys šimtai penki eurai);

6.1.2. kai PVM yra tinkamas finansuoti – 7 478 Eur (septyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai);

6.2. Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai, kai ją vyko brandusis inovatorius:

6.2.1. kai PVM yra netinkamas finansuoti – 26 722 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt du eurai);

6.2.2. kai PVM yra tinkamas finansuoti – 27 354 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai);

6.3. Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai, kai ją vykdo pareiškėjas turintis Kokybės ženklo (angl. „Seal of Excellence“) sertifikatą ir PVM yra netinkamas finansuoti – 71 429 Eur (septyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt devyni eurai);

6.4. Aprašo 10.3 papunktyje nurodytai veiklai, kai:

6.4.1. pradedantysis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 12 801 Eur (dvylika tūkstančių aštuoni šimtai vienas euras);

6.4.2. pradedantysis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 13 153 Eur (trylika tūkstančių šimtas penkiasdešimt trys eurai);

6.4.3. brandusis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 46 826 Eur (keturiadešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt šeši eurai);

6.4.4.  brandusis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 48 114 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas keturiolika eurų);

6.4.5. pradedantysis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 20 225 Eur (dvidešimt tūkstančių du šimtai dvidešimt penki eurai);

6.4.6. pradedantysis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 20 845 Eur (dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai);

6.4.7. brandusis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 73 984 Eur (septyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai);

6.4.8. brandusis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 76 252 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt du eurai);

6.5. jei projektu vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, fiksuotosios sumos, nurodytos šių metodinių nurodymų 6.4 papunktyje, atitinkamai pagal pareiškėjus ir veiklas yra sumuojamos.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotąsias sumas, apmokamos atsižvelgiant į dotacijos sutartyje (tarp Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir pareiškėjo) nustatytas fiksuotąsias sumas ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodoma įgyvendinta projekto veikla. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, siekiant įrodyti rezultatų, už kuriuos mokama pagal fiksuotąsias sumas, pasiekimą, nurodyti Aprašo 35.2 papunktyje.

8. Atsiskaitymas pagal fiksuotąsias sumas administruojamas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, VI skyriaus trisdešimt penktuoju skirsniu.

9. Fiksuotųjų sumų dydžiai gali būti keičiami Tyrimo ataskaitoje nustatytais atvejais. Nauji nustatyti fiksuotųjų sumų dydžiai negalioja projektams, kurių dotacijos sutartys sudarytos iki parengtos naujos Tyrimo ataskaitos paskelbimo datos.

 

_____________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,

eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“

priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

6 priedas

 

PARAIŠKA

FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

____________                                       ______________

(pildymo data)                                      (patikslinimo data)

____________

(pildymo vieta)

 

1. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ

 

1.1. Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas

Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“

1.2. Kvietimo teikti paraišką arba patvirtinto sąrašo numeris

01, 02 arba 03

1.3. Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto, kuriam  įgyvendinti prašoma lėšų, pavadinimas. Rekomenduojama projekto pavadinimą pasirinkti trumpą ir aiškų, nusakantį projekto idėją. Pavadinime neturėtų būti rašomi įmonių ar įstaigų pavadinimai. Į ilgesnius projektų pavadinimus siūloma įtraukti pavadinimo santrumpą (rašomą skliausteliuose po pavadinimo).

Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis (pvz., „Įmonės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymas“ ir pan.).

Galimas simbolių skaičius – 150.

Nurodyti privaloma.

 

2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Pareiškėjo rekvizitai:

2.1. Pareiškėjo pavadinimas / vardas ir pavardė

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens, juridinio asmens filialo, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) visas pavadinimas (nurodytas Juridinių asmenų registre). Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių asmenų registre (pvz., UAB „Mokslas“).

Galimas simbolių skaičius – 140.

Nurodyti privaloma.

2.2. Pareiškėjo kodas

Nurodomas juridinio asmens kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.

Galimas simbolių skaičius nuo 5 iki 15 simbolių kodas. Įvedus mažiau kaip 5 simbolius, rodomas klaidos pranešimas.

 

o Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo / užsienio pilietis

Pažymima, jeigu pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis. Jeigu pareiškėjas yra Lietuvoje registruotas juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikos pilietis, žymėti nereikia.

Adresas:

2.3. Gatvė

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, gatvės pavadinimas. 

Galimas simbolių skaičius – 100.

Nurodyti privaloma.

2.4. Namo numeris

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, namo eilės ir buto numeris (jei numeris yra).

Galimas simbolių skaičius – 10.

Nurodyti privaloma.

2.5. Pašto kodas

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, pašto kodas (pvz., 02134).

Galimas simbolių skaičius – 10.

Nurodyti privaloma.

2.6. Miestas / rajonas

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, miesto ar rajono pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 100.

Nurodyti privaloma.

2.7. Šalis

Jei pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, nurodomas šalies, kurioje įregistruotas pareiškėjas, pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 100.

Jei paraiškos formos 2.2 papunktyje pažymėta, kad pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, nurodyti privaloma.

2.8. Telefono numeris

Nurodomas pareiškėjo telefono numeris.

Telefono numeris nurodomas taip: +370 5 216 2222, +370 6 111 0977.

Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

2.9. El. pašto adresas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens elektroninio pašto adresas (pvz., info@mokslas.lt ir pan.).

Galimas simbolių skaičius – 50.

Nurodyti privaloma.

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo:

2.10. Vardas, pavardė

Nurodomas paraišką teikiančios organizacijos vadovo ar jo vardu įgalioto asmens vardas ir pavardė.

Galimas simbolių skaičius – 70.

Jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo, nurodyti privaloma.

2.11. Pareigos

Nurodomos paraišką teikiančios organizacijos vadovo ar jo vardu paraišką teikti įgalioto asmens pareigos (pvz., UAB „Mokslas“ direktorius ir pan.).

Galimas simbolių skaičius – 150.

Jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo, nurodyti privaloma.

Už paraišką atsakingas asmuo:

2.12. Vardas, pavardė

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė. Už paraišką atsakingas asmuo gali būti ir organizacijos vadovas, jeigu jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į klausimus, susijusius su projekto rengimu ir teikimu vertinti.

Galimas simbolių skaičius – 70.

Nurodyti privaloma.

2.13. Pareigos

Nurodomos už paraišką atsakingo asmens pareigos.

Galimas simbolių skaičius – 150.

Nurodyti privaloma.

2.14. Telefono numeris

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens telefono numeris.

Telefono numeris nurodomas taip: +370 5 216 2222, +370 6 111 0977.

Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

2.15. El. pašto adresas

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vienas elektroninio pašto adresas.

Galimas simbolių skaičius – 50.

Nurodyti privaloma.

 

 

3. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (-IUS) (NETAIKOMA)

 

4. PROJEKTO VEIKLOS TERITORIJA

 

4.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų

 

Apskritis

Savivaldybė

Seniūnijų grupė (-s)

Nurodoma apskritis, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų (nurodoma apskritis, kurioje registruotas pareiškėjas).

 

Paspaudus apskrities įvedimo lauko dešiniajame šone esančią rodyklę, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Iš sąrašo pasirenkamas apskrities pavadinimas. Jeigu sudėtinga nustatyti apskritį, kuriai tenka didžioji dalis lėšų, ji gali būti nurodoma pagal pareiškėjo veiklos vykdymo adresą.

 

Nurodyti privaloma.

Nurodomas savivaldybės, kurioje planuojama vykdyti pagrindines projekto veiklas, pavadinimas (nurodoma savivaldybė, kurioje registruotas pareiškėjas). Turi būti nurodoma tik viena savivaldybė.

Jeigu projektas įgyvendinamas keliose savivaldybėse, nurodoma projekto savivaldybė, kuriai tenka didžiausia lėšų ir veiklų dalis. Didžiausia dalis skaičiuojama pagal skiriamų lėšų dydį. Jeigu sudėtinga nustatyti savivaldybę, kuriai tenka didžioji dalis lėšų, ji gali būti nurodoma pagal pareiškėjo veiklos vykdymo adresą.

Paspaudus ant apskrities įvedimo lauko, savivaldybės įvedimo lauko dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Iš sąrašo pasirenkamas savivaldybės pavadinimas.

Parinkus arba pakeitus apskritį ir nenurodžius jai priklausančios savivaldybės, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Jei skiltyje „Savivaldybė“ pasirenkama viena iš šių savivaldybių: Jonavos r. sav., Kauno r. sav., Marijampolės sav., Mažeikių r. sav., Plungės r. sav., Šilutės r. sav., Tauragės r. sav., Telšių r. sav., Utenos r. sav. arba Vilniaus r. sav., tuomet skiltyje „Seniūnija“ pareiškėjas pažymi seniūnijos (-ų), kurioje (-iose) planuoja vykdyti pagrindines projekto veiklas, grupę, o jeigu tokios (-ių) seniūnijos (-ų) pasirinkimų sąraše nėra, iš sąrašo pasirenkama reikšmė „Kita seniūnija“.

Nurodyti privaloma, jeigu pasirenkama viena iš nurodytų savivaldybių.

 

4.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų (Šis papunktis nežymimas, jei projektas įgyvendinamas vienoje savivaldybėje)

 

Visos savivaldybės

 

Šis punktas žymimas, jei didžioji projekto lėšų dalis tenka bendrai visoms Lietuvos Respublikos savivaldybėms. Pažymėjus „Visos savivaldybės“, skiltyje „Nurodytos savivaldybės“ nėra nurodoma nė viena konkreti savivaldybė.

Nurodytos savivaldybės:

Šiame lauke pažymimos pasirinktos savivaldybės (pasirenkama iš sąrašo). Galima pasirinkti daugiau nei vieną savivaldybę:

Akmenės rajono

Alytaus miesto

Alytaus rajono

Anykščių rajono

Birštono

Biržų rajono

Druskininkų

Elektrėnų

Ignalinos rajono

Jonavos rajono

Joniškio rajono

Jurbarko rajono

Kaišiadorių rajono

Kalvarijos

Kauno miesto

Kauno rajono

Kazlų Rūdos

Kėdainių rajono

Kelmės rajono

Klaipėdos miesto

Klaipėdos rajono

Kretingos rajono

Kupiškio rajono

Lazdijų rajono

Marijampolės

Mažeikių rajono

Molėtų rajono

Neringos

Pagėgių

Pakruojo rajono

Palangos miesto

Panevėžio miesto

Panevėžio rajono

Pasvalio rajono

Plungės rajono

Prienų rajono

Radviliškio rajono

Raseinių rajono

Rietavo

Rokiškio rajono

Skuodo rajono

Šakių rajono

Šalčininkų rajono

Šiaulių miesto

Šiaulių rajono

Šilalės rajono

Šilutės rajono

Širvintų rajono

Švenčionių rajono

Tauragės rajono

Telšių rajono

Trakų rajono

Ukmergės rajono

Utenos rajono

Varėnos rajono

Vilkaviškio rajono

Vilniaus miesto

Vilniaus rajono

Visagino miesto

Zarasų rajono

 

 

 

 

5. PROJEKTO APRAŠYMAS

 

5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas

 

Aprašoma rinkoje egzistuojanti problema ir dėl jos atsiradęs produkto kūrimo (tobulinimo) poreikis, statistiniais duomenimis pagrindžiamas problemos aktualumas, projekto poreikis pagrindžiamas atsakant į tokius klausimus: kodėl verta investuoti ES struktūrinių fondų lėšas į šį projektą (pvz., siekiama eksperimentinės plėtros metu sukurti prototipą; be ES struktūrinių fondų finansavimo tokios prototipo nebūtų įmanoma sukurti).

 

Aprašomos produkto savybės, išmatuojamos charakteristikos, techniniai sprendimai, kuriais pasižymės kuriamas naujas produktas, aprašoma, kaip kuriamas produktas padės išspręsti / prisidės prie įvardytos problemos sprendimo, kokius rinkos netolygumus projektu siekiama spręsti (pvz., projektu siekiama sudaryti galimybę prastai matantiems žmonėms greičiau orientuotis aplinkoje, kadangi sukurtas prototipas leis greičiau identifikuoti objektus) ir kt.

 

Pateikiamas pagrindimas, kad produktas, kurio kūrimui (tobulinimui) prašoma finansavimo, yra naujas. Pagrindžiamas pasiektas produkto technologinės parengties lygis (toliau – TPL), aprašoma, kaip jis buvo pasiektas (kokios veiklos buvo įgyvendintos), taip pat aprašoma, kokį TPL numatoma pasiekti projekto įgyvendinimo metu, Aprašomos po projekto įgyvendinimo numatomos veiklos.

 

Šioje dalyje turi atsispindėti ES struktūrinių fondų finansavimo skatinamasis poveikis, t. y. kokių rezultatų be ES struktūrinių fondų lėšų nebūtų galima pasiekti.

Aprašoma projekto nauda: išskiriamos pagrindinės stipriosios projekto ypatybės, t. y. kodėl projektas yra įdomus ir patrauklus (inovatyvumas, idėjos naujumas, kūrybiškumas, nestandartinis problemos sprendimas ir pan. valstybės, regiono ar kitu lygmeniu) arba kodėl projektas yra naudingas ir (arba) būtinas. Jeigu projekto veiklos sietinos su įprastomis veiklomis, kurias vykdo pareiškėjas, būtina pagrįsti tokių veiklų sukuriamą pridėtinę vertę, papildomumą, t. y. kokią papildomą naudą organizacijai (įmonei, įstaigai), bendruomenei, regionui, valstybei ar makroregionui duos iš ES fondų lėšų finansuojama projekto veikla. Pridėtinė vertė Baltijos jūros regionui (kaip makroregionui) nustatoma įvertinus, ar projekto tematika atitinka ES Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane išdėstytas prioritetines sritis, horizontaliuosius veiksmus ir (ar) pavyzdinius projektus, taip pat įvertinus tarptautinio bendradarbiavimo aspektą (jei numatomas).

 

Galimas simbolių skaičius – 15 000.

Nurodyti privaloma.

 

 

5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)

 

Trumpai ir glaustai aprašoma projekto esmė, t. y. projekto tikslas, kokios projekto veiklos bus įgyvendinamos ir kokių rezultatų šiomis veiklomis siekiama. Ši informacija skelbiama viešai ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – svetainė www.esinvesticijos.lt).

 

Galimas simbolių skaičius – 2 000.

 

Nurodyti privaloma.

 

5.3. Projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas

Partnerių pasirinkimo pagrįstumas

(Netaikoma)

 

5.4. Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas

(Netaikoma)

 

Eil. Nr.

Rizikos pavadinimas

Rizikos detalizavimas

Priemonės rizikai valdyti

11.

(Netaikoma)

(Netaikoma)

(Netaikoma)

(...)

(...)

(...)

(...)

 

5.5. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

(Netaikoma)

 

6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS

 

Projekto tikslas:

(Glaustai suformuluojamas projekto tikslas ir aiškiai apibrėžiama pagrindinė projekto idėja, t. y. ko siekiama įgyvendinant projektą. Projekto tikslas  – užtikrinti aktualios problemos sprendimą. Projektas negali turėti daugiau kaip vieną tikslą. Projekto tikslas turi atitikti projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus veiksmų programos priemonės tikslus arba prisidėti prie jų įgyvendinimo.  Galimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.)

Uždavinio Nr.

Uždavinys

Veiklos Nr.

Veikla

Priemonės Nr.

Fizinio rodiklio Nr.

Fizinio rodiklio pavadinimas

Fizinio rodiklio matavimo  vnt.

Fizinio rodiklio siekiama reikšmė

Biudžeto išlaidų kategorija

Aprašymas

Uždavinio numeris nurodomas iš eilės, pvz.,

1, 2, 3. Projektas negali turėti daugiau kaip 5 uždavinius.

Galimas simbolių skaičius – 1.

Nurodyti privaloma.

 

Projekto tikslas detalizuoja-mas aprašant uždavinius.

Uždavinys turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas. Tikslą galima išskaidyti į vieną ar kelis uždavinius. Uždaviniai turi prisidėti prie bent vienos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytos remiamos priemonės veiklos srities arba veiklos įgyvendinimo.

Kiekvienas uždavinys nurodomas atskiroje eilutėje.

 

Galimas simbolių skaičius – 450.

Nurodyti privaloma.

Projekto veiklos numeris

nurodomas iš eilės pridedant uždavinio numerį, pvz., 1.1, 1.2, 1.3 ir kt.

Galimas simbolių skaičius – 4.

 

Nurodyti privaloma.

 

 

 

 

 

Nurodomos projekto veiklos, kuriomis įgyvendinamas konkretus projekto uždavinys. Projekto veikla turi konkretų įgyvendinimo laikotarpį ir išlaidas (biudžetą).

 

Kiekviena veikla nurodoma atskiroje eilutėje.

Rekomenduo-jama sujungti smulkias veiklas į grupes pagal jų pobūdį (pvz., bendrieji mokymai, specialieji mokymai ir t. t.) arba pagal tikslines grupes ir pan.

 

Galimas simbolių skaičius – 400. Nurodyti privaloma.

Ši skiltis  pildoma, kai įgyvendinamas jungtinės priemonės projektas (t. y. kai projekto veiklos finansuojamos iš keleto veiksmų programos priemonių).

Tokiu atveju prie kiekvienos projekto veiklos nurodomas veiksmų programos priemonės, iš kurios lėšų 4 skiltyje nurodyta veikla gali būti finansuojama, numeris arba nurodoma „pro rata“ principu,

jei veikla finansuojama iš keleto priemonių „pro rata“ principu.

Projektams, kurių veiklos finansuojamos pagal vieną priemonę, ši skiltis nepildoma.

 

Galimas simbolių skaičius – 22.

 

Fiziniu veiklos įgyvendinimo rodikliu (toliau – fizinis rodiklis) laikomas konkretus planuojamas produktas (pvz., pastatas, įranga) ar veiksmas (pvz., mokymai, paroda). Fizinio rodiklio numeris

nurodomas iš eilės pridedant uždavinio ir veiklos numerį, pvz., 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ir t. t.

Vienai projekto veiklai turi būti nurodomas bent vienas fizinis rodiklis. Žemės pirkimas nurodomas kaip atskiras fizinis rodiklis.

 

Galimas simbolių skaičius – 6.

Nurodyti privaloma.

 

 

 

Nurodomas fizinio rodiklio pavadinimas. Fiziniai rodikliai – kiekybiškai išmatuojamas tiesioginis įgyvendintos projekto veiklos rezultatas. Fiziniu rodikliu nurodoma, kas bus pasiekta įvykdžius konkrečią projekto veiklą. Konkrečių projekto veiklų fiziniai rodikliai gali nesutapti su projekto stebėsenos rodikliais. Vienai veiklai gali būti nurodoma  keletas fizinių rodiklių, o prireikus sukuriamos naujos eilutės.

Jeigu viena veikla finansuojama pagal keletą biudžeto išlaidų kategorijų, kiekvienai iš jų turi būti nurodytas atskiras fizinis rodiklis.

 

Galimas simbolių skaičius –  200.

Nurodyti privaloma.

Nurodomas fizinio rodiklio matavimo vienetas (naudojant visuotinai priimtus mato vienetus, galima trumpinti, pvz., vnt., asm., km, kv. m).

 

Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

Nurodoma siektina fizinio rodiklio reikšmė skaičiais.

 

Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Nurodyti privaloma.

Iš pasirenkamo sąrašo vienam fiziniam rodikliui priskiriama viena biudžeto išlaidų kategorija (pagal paraiškos formos  7 punkte „Projekto biudžetas“ nurodytas išlaidų kategorijas).

Nurodyti privaloma.

 

Pateikiamas projekto veiklos aprašymas ir jos būtinumo pagrindimas.

Galimas simbolių skaičius – 2 000.

 

 

 

Pateikiamas kiekvieno fizinio rodiklio aprašymas ir jo būtinumo pagrindimas.

 

Galimas simbolių skaičius – 10 000.

 

Nurodyti privaloma.

 

 

1.

(...)

(...)

(...)

 

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

 

6.1. Projekto loginio pagrindimo santrauka:

(Pildant paraiškos formą matoma ir spausdinama projekto loginio pagrindimo lentelė be aprašymo skilties.)

 

7. PROJEKTO BIUDŽETAS

 

(1–3 išlaidų kategorijos pildomos tik iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansuojamiems projektams, taip pat tais atvejais, kai iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamiems projektams prašoma kryžminio finansavimo. 4–7 išlaidų kategorijos taikomos visiems projektams. Projekto biudžete gali būti nurodomos tik tinkamos finansuoti išlaidos remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašuose nurodytomis iš ES struktūrinių fondų lėšų tinkamomis finansuoti išlaidomis. Projekto biudžeto eilutės pagal kiekvieną išlaidų kategoriją pildomos atsižvelgiant į Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt. Projekto biudžeto išlaidų kategorijų suma apskaičiuojama automatiškai susumavus skiltyje „Tinkamų finansuoti išlaidų suma“ įrašytas reikšmes.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(eurais)

Fizinio rodiklio Nr.

Fizinio rodiklio pavadinimas

Fizinio rodiklio matavimo vnt.

Fizinio rodiklio vnt. skaičius

Tinkamų finansuoti išlaidų suma

Vykdoma ne programos teritorijoje

Išlaidų pagrindimas

Toliau nurodyti išlaidų kategorijų numeriai nekeičiami. Fizinių rodiklių numeriai automatiškai perkeliami iš paraiškos
6 punkto
„Projekto loginis pagrindimas“ 6 skilties.

 

Galimas simbolių skaičius – 9. Nurodyti privaloma.

 

 

 

Toliau nurodyti išlaidų kategorijų pavadinimai nekeičiami. Pildant eilutes duomenys automatiškai perkeliami iš paraiškos
6 punkto „Projekto loginis pagrindimas“  7 skilties „Fizinio rodiklio pavadinimas“. Fiziniai rodikliai prireikus gali būti detalizuojami: nurodomas antro lygio fizinio rodiklio pavadinimas ir sukuriama papildomų eilučių (pvz., pirmoje skiltyje įrašant numerį 1.1.1.1). Galima sukurti tiek detalizuojančių eilučių, kiek reikia (eilučių skaičius neribojamas).

 

Galimas simbolių skaičius – 200. Nurodyti privaloma.

Reikšmės automatiškai perkeliamos iš paraiškos 6 punkto „Projekto loginis pagrindimas“ 
8 skilties „Fizinio rodiklio matavimo vnt.“.
Galimas simbolių skaičius – 20. Nurodyti privaloma.

 

 

Siektinos fizinio rodiklio reikšmės skaičiais automatiškai perkeliamos iš paraiškos 6 punkto „Projekto loginis pagrindimas“
9 skilties „Fizinio rodiklio siekiama reikšmė“. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio. Nurodyti privaloma.

 

Prie kiekvieno fizinio rodiklio įrašoma jam pasiekti reikalinga tinkamų finansuoti išlaidų suma. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio. Nurodyti privaloma.

Pažymima, jeigu fizinio rodiklio siekiama Europos socialinio fondo  projekto veiklą vykdant ne ES arba Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo  projekto veiklą vykdant kitoje ES valstybėje narėje (ne Lietuvoje), o skiltyje „Išlaidų pagrindimas“ nurodoma, kurioje šalyje bus vykdoma veikla  (netaikoma, jeigu pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdoma reprezentacijai skirta veikla). Galimas simbolių skaičius – 1.

Prie kiekvieno fizinio rodiklio (arba jį detalizuojančiose eilutėse) pagrindžiamas nurodomų išlaidų poreikis, jų apskaičiavimo būdas, dokumentai, kuriais remiantis buvo apskaičiuotos planuojamos išlaidos, ir kita svarbi informacija.

 

Galimas simbolių skaičius  – 2 000. Nurodyti privaloma.

 

 

 

 

1.

Žemė

 

 

Žemės pirkimas nurodomas kaip atskiras fizinis rodiklis.

 

 

 

2.

Nekilnojamasis turtas

 

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

 

 

5.

Projekto vykdymas

 

 

6.

Informavimas apie projektą

6 biudžeto išlaidų kategorija neskaidoma į atskiras eilutes. Paraiškos 15 punkte išvardytoms priemonėms įgyvendinti reikalinga tinkamų finansuoti išlaidų suma įrašoma 5 skiltyje ir pagrindžiama 7 skiltyje.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

7 biudžeto išlaidų kategorija neskaidoma į atskiras eilutes. Reikalinga tinkamų finansuoti išlaidų suma, apskaičiuota  projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytomis sąlygomis, įrašoma 5 skiltyje ir pagrindžiama 7 skiltyje.

Iš viso

 

7.1. Projekto biudžeto santrauka:

(Pildant paraiškos formą matomas ir spausdinamas projekto biudžetas be išlaidų pagrindimo.)

 

 

8. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS (NETAIKOMA)

 

9 . INFORMACIJA APIE VYKDOMUS IR ĮVYKDYTUS PIRKIMUS IKI PARAIŠKOS PATEIKIMO (NETAIKOMA)

 

10. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PAJAMAS (NETAIKOMA)

 

11. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

(eurais)

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma

1. Prašomos skirti lėšos

Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.  Nurodyti privaloma. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos

(2.1+2.2) Nurodoma nuosavų lėšų (įnašo) suma, t. y. lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas. Apskaičiuojama automatiškai 2.1 ir 2.2 papunkčių eilučių bendra suma.

2.1. Nacionalinės viešosios lėšos

(2.1.1+2.1.2+2.1.3) Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ar kitų viešųjų lėšų šaltinių. Apskaičiuojama automatiškai 2.1.1–2.1.3  papunkčių eilučių bendra suma.

2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas. Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybių biudžetų lėšos Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, lėšos). Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2.2. Privačios lėšos

(2.2.1+2.2.2) Automatiškai apskaičiuojama 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčiuose nurodytų lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių.

2.2.1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

Nurodoma pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų, kurios nėra viešosios lėšos, suma, kurią užtikrins pareiškėjas. Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola. Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

3. Iš viso

(1+2) Nurodoma bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (automatiškai apskaičiuojama šios lentelės 1 ir 2 punktuose nurodytų lėšų suma). Ši suma turi sutapti su bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, nurodyta paraiškos 7 punkto „Projekto biudžetas“ lentelėje. Jei sumos nesutampa, finansavimo šaltinių eilutė „Iš viso“ spalvinama raudonai ir rodomas klaidos pranešimas.

3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos

Nurodoma apskaičiuotų numatomų gauti grynųjų pajamų suma, kuria mažinama tinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų suma. Ši suma lygi tinkamų finansuoti išlaidų sumai, kuri padengiama iš projekto numatomų gauti grynųjų pajamų, todėl šiai sumai finansuoti negali būti teikiamas finansavimas iš ES struktūrinių fondų ir ji turi būti finansuota pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) nuosavomis (įnašo) lėšomis. Atsižvelgiant į lėšų, kurias naudos pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) šiai sumai finansuoti, šaltinį, turi būti užpildyta šios lentelės 2 punkto „Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos“ atitinkama skiltis.

 

Galima įvesti tik skaičių, kuris negali būti didesnis kaip šios lentelės 2 punkte nurodytas skaičius. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio. Jei pažymėtas paraiškos 10.2 papunktis, nurodyti privaloma.

 

 

12. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS (NETAIKOMA)

 

13. STEBĖSENOS RODIKLIAI

 

 

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė

Siektinos reikšmės pagrindimas

13.1. Produkto stebėsenos rodikliai

Iš sąrašo pasirenkamas bent vienas produkto stebėsenos rodiklis, atsižvelgiant į projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus reikalavimus. Taip pat galima pasirinkti sąraše pateiktus, tačiau projektų finansavimo sąlygų apraše nenurodytus produkto stebėsenos rodiklius, atsižvelgiant į numatomas įgyvendinti projekto veiklas.

 

Pasirinkus procentais matuojamą stebėsenos rodiklį, taip pat automatiškai nurodomi bazinis ir pokyčio stebėsenos rodikliai.

 

Stebėsenos rodiklių sąrašas pateikiamas tik tada, kai paraiškos dalyje „Duomenys apie paraišką“ yra nurodoma konkreti veiksmų programos priemonė.

 

Dotacijos paraiškoje ministerija užpildo šią skiltį pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) duomenis.

 

Galimas simbolių skaičius – 500. Nurodyti privaloma.

Pasirinkus stebėsenos rodiklį, automatiškai nurodomas jo matavimo vienetas, pvz., kilometrai (km), valandos (h) ir pan. Galimas simbolių skaičius – 20. Nurodyti privaloma.

 

 

 

 

Nurodoma siektina produkto stebėsenos rodiklio reikšmė, kurią planuojama pasiekti iki Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nurodyto pasiekimo momento, kuris gali būti iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos arba po projekto finansavimo pabaigos.

 

Siektina reikšmė gali būti nenurodoma tik bazinio ir (arba) pokyčio stebėsenos rodiklių, kurie, vadovaujantis Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, yra kintamieji.

 

Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 12 simbolių iki kablelio ir 2 simboliai po kablelio.  Nurodyti privaloma, jeigu pasirinktas produkto  stebėsenos rodiklis.

Pateikiami siektinos reikšmės apskaičiavimo principai, kuriais remiantis galima būtų įsitikinti, kad siektina reikšmė reali ir bus pasiekta iki Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nurodyto pasiekimo momento.

 

Nurodant šiuos principus, nepakanka pateikti nuorodą į kitame teisės akte ar strateginiame dokumente nustatytus įpareigojimus pasiekti vieną ar kitą stebėsenos rodiklio siektiną reikšmę; būtina nurodyti sąsajas su projekto loginiu pagrindimu (veiklomis, fiziniais rodikliais, biudžetu, įkainiais), projekto tęstinumo laikotarpiu  ar kita paraiškoje nurodyta informacija, kuri patvirtintų siektinos reikšmės pagrįstumą įgyvendinant projektą ar projekto tęstinumo laikotarpiu (kaip projekto įgyvendinimo pasekmė).

 

Jei nurodyta projektų finansavimo sąlygų apraše, gali būti pateikiami stebėsenos rodiklio pasiekimo pagrindimo dokumentai.

 

Galimas simbolių skaičius – 2 000. Nurodyti privaloma.

13.2. Rezultato stebėsenos rodikliai

Iš sąrašo pasirenkamas rezultato stebėsenos rodiklis, atsižvelgiant į projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus reikalavimus. Taip pat galima pasirinkti sąraše pateiktus, tačiau projektų finansavimo sąlygų apraše nenurodytus rezultato stebėsenos rodiklius, atsižvelgiant į numatomas įgyvendinti projekto veiklas.

 

Pasirinkus procentais matuojamą stebėsenos rodiklį, taip pat automatiškai nurodomi bazinis ir pokyčio stebėsenos rodikliai.

 

Stebėsenos rodiklių sąrašas pateikiamas tik tada, kai paraiškos dalyje „Duomenys apie paraišką“ yra nurodoma konkreti veiksmų programos priemonė.

 

Dotacijos paraiškoje ministerija užpildo šią skiltį pagal  Aprašo duomenis.

 

Galimas simbolių skaičius – 500.

Pasirinkus stebėsenos rodiklį, automatiškai nurodomas jo matavimo vienetas, pvz., procentai (proc.).

 

Galimas simbolių skaičius – 20. Nurodyti privaloma.

Nurodoma siektina rezultato stebėsenos rodiklio reikšmė, kurią planuojama pasiekti iki Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nurodyto stebėsenos rodiklio pasiekimo momento, kuris gali būti iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos arba po projekto finansavimo pabaigos.

 

Siektina reikšmė gali būti nenurodoma tik bazinio ir (arba) pokyčio stebėsenos rodiklių, kurie, vadovaujantis Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, yra kintamieji.

 

Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 12 simbolių iki kablelio ir 2 simboliai po kablelio.  Nurodyti privaloma, jeigu pasirinktas rezultato stebėsenos rodiklis.

 

 

Pateikiami siektinos reikšmės apskaičiavimo principai, kuriais remiantis galima būtų įsitikinti, kad siektina reikšmė reali ir bus pasiekta iki Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nurodyto pasiekimo momento.

 

Nurodant šiuos principus, nepakanka pateikti nuorodą į kitame teisės akte ar strateginiame dokumente nustatytus įpareigojimus pasiekti vieną ar kitą stebėsenos rodiklio siektiną reikšmę; būtina nurodyti sąsajas su projekto loginiu pagrindimu (veiklomis, fiziniais rodikliais, biudžetu, įkainiais), projekto tęstinumo laikotarpiu  ar kita paraiškoje nurodyta informacija, kuri patvirtintų siektinos reikšmės pagrįstumą įgyvendinant projektą ar projekto tęstinumo laikotarpiu (kaip projekto įgyvendinimo pasekmė).

 

Jei nurodyta projektų finansavimo sąlygų apraše, gali būti pateikiami stebėsenos rodiklio pasiekimo pagrindimo dokumentai.

 

Galimas simbolių skaičius – 2 000. Nurodyti privaloma.

 

 

14. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS PRINCIPAMS

14.1. o Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis

Horizontalieji principai – darnus vystymasis, moterų ir vyrų lygybė, nediskriminavimas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos (toliau – nediskriminavimas). Žymima tuo atveju, jei projektas nepažeidžia horizontaliųjų principų.

Galimas simbolių skaičius – 1. Nurodyti privaloma.

14.2. Ar projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo?

Netaikoma

 

15. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ (NETAIKOMA)

 

 

16. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PRADŽIA

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia

 

 

 

17. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PABAIGA

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga

 

18. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO KREDITO ĮSTAIGOJE ATIDARYTĄ SĄSKAITĄ

 

18.1. Kredito įstaigos pavadinimas

Įrašomas kredito įstaigos pavadinimas. Galimas simbolių skaičius – 50. Nurodyti privaloma.

18.2. Sąskaitos numeris

Nurodomas pareiškėjo sąskaitos, turimos nurodytoje kredito įstaigoje, numeris. Į nurodytą pareiškėjo sąskaitą, jeigu būtų skiriamas finansavimas, būtų pervedamos lėšos projektui įgyvendinti. Galimas simbolių skaičius – 20. Nurodyti privaloma.

 

19. KITI KLAUSIMAI (NETAIKOMA)

 

20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS

(Pareiškėjas lentelėje įrašo priedus, kuriuos privalo pateikti pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą. Prie kiekvieno lentelėje nurodyto priedo pavadinimo 3 skiltyje pažymi „Teikiama“, jeigu toks priedas yra privalomas teikti pagal projektų finansavimo sąlygų Aprašo 56 punkto reikalavimus ir pareiškėjas jį teikia. Lentelės pabaigoje įrašomi kiti priedai, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta juos pateikti. Visos paraiškos priedų formos skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.)

 

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Žymima, jeigu teikiama

Lapų skaičius

1.

Partnerio deklaracija

Ne

 

2.

Informacija apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas

Ne

 

3.

Informacija apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą

Taip

 

4.

Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus

Ne

 

5.

Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų

Teikiama tik jei pareiškėjas prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą.

 

6.

Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius

Ne

 

7.

Investicijų projektas

Ne

 

8.

Didelės apimties projekto paraiškos priedai

Ne

 

9.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (jeigu pareiškėjas ne didelė įmonė)

Taip

 

10.

Informacija, reikalinga projekto atitikčiai Aprašo reikalavimams ir projektų atrankos kriterijams įvertinti (Aprašo 4 priedas).

Taip

 

11.

Kokybės ženklo (angl. „Seal of Excellence“) sertifikato kopija

Taip (taikoma, jei numatoma vykdyti Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą)

 

12.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP)  metinės ataskaitos kopija arba  dokumento (elektroninio laiško ar kito informacijos šaltinio, kuriuo patvirtinamas MTEP išlaidų ataskaitos pateikimo Lietuvos statistikos departamentui) faktas), patvirtinančio MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) pateikimą Lietuvos statistikos departamentui, kopiją (-os).

Teikiama tik jei pareiškėjas yra brandusis inovatorius.

 

13.

„Vienos įmonės“ deklaracija pagal ministerijos parengtą ir interneto svetainėse http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 ir http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020/kvietimai paskelbtą rekomenduojamą formą

Teikiama, jei projektui taikomos de minimis reglamento nuostatos (Aprašo 13, 24 punktai ir 56.6 papunktis)

 

 


 

 

21. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2. Prašomas finansavimas yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.

3. Esu susipažinęs (-usi) su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais projektų finansavimo sąlygų apraše. Jeigu keičiant projektų finansavimo sąlygų aprašą bus nustatyta naujų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.

4. Man žinoma, kad projektas, kuriam finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

5. Įsipareigoju per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikiamą informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir ES atsakingų institucijų nurodytus veiksmus, vykdomus dėl projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nuostatų taikymo.

6. Aš / mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną neturiu (neturi) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus arba kiekvienu atveju ši skola neviršija 50 eurų (ši nuostata  netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

7. Aš / mano atstovaujamo pareiškėjo vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi (-iu) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams) (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

8. Mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra perkėlęs gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.

9. Man / mano atstovaujamam pareiškėjui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

10. Mano atstovaujamam pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras atlikti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, mano atstovaujamam pareiškėjui, kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos.

11. Man / mano atstovaujamam pareiškėjui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

12. Mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui; šis deklaracijos punktas netaikomas tuo atveju, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo).

13. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) ir jeigu įgyvendinant projektą bus patiriama PVM išlaidų, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, patvirtinu, kad jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais užtikrinsiu, kad įgyvendinant projektą numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai bus skirti partnerio ne ekonominei veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20–26, 29, 33 straipsniuose nustatytoms veiklos rūšims (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims arba užsienio piliečiams).

14. Man / mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS), o susigrąžinus PVM reikia nedelsiant apie tai informuoti įgyvendinančiąją instituciją.

15. Mano / mano atstovaujamo pareiškėjo, kaip ūkinę komercinę veiklą vykdančio fizinio asmens, / mano, kaip pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.

16. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.

17. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų lėšų finansavimo laikotarpiu.

18. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.

19. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys audituotų ir kontroliuotų mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu. Sutinku, kad minėtos institucijos veiksmų programos administravimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti prašytų ir gautų visą reikalingą informaciją apie mane, mano atstovaujamą pareiškėją, paraiškoje nurodytus asmenis iš valstybės, užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.

20. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu su ja pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

21. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje.

22. Sutinku, kad informacija apie mano / mano atstovaujamo pareiškėjo pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt, taip pat www.mita.lt.

23. Man žinoma, kad projekto išlaidų kompensavimas yra valstybės pagalba, teikiama pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1–78), 25 straipsnį arba 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.

24. Besąlygiškai įsipareigoju grąžinti nepagrįstai gautą projekto išlaidų kompensaciją ar jos dalį, jei ji būtų gauta dėl klaidos, pateiktos neteisingos informacijos, atsiradusio privalomų reikalavimų ar sąlygų neatitikimo ar kitų panašių teisės aktais nustatytų priežasčių pagal įgyvendinančiosios institucijos rašytinį pareikalavimą per nurodytą terminą.

25. Patvirtinu, kad projektas ir projekto veiklos nėra ir nebus finansuotos ar finansuojamos bei suteikus finansavimą teikiamos finansuoti iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos ir kita) ir kitų veiksmų programų priemonių, jei dėl to projekto ar jo dalies tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos kelis kartus.

26. Sutinku, kad mano kontaktiniai duomenys būtų perduoti trečiosioms šalims ir naudojami tyrimo ir (arba) apklausos tikslais.

 

 

 

(pareiškėjo / pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens

pareigų pavadinimas, jei galima nurodyti)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

 

______________________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 1 prioriteto

„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės

plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės

Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

7 priedas

 

ESFIVP-II-1

 

DOTACIJOS SUTARTIS

 

___________ Nr. _______ (Įrašomas projekto kodas)

(data)                        (numeris)

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau –

įgyvendinančioji institucija), atstovaujama ________________________________ , veikiančio (-ios)

pagal ______________________________, ir___________________________________________

               (atstovavimo pagrindas)                                   (projekto vykdytojo pavadinimas)

(toliau – projekto vykdytojas), atstovaujamas (-a) __________________________ , veikiančio (-ios)

pagal ____________________________________ , toliau kartu – Šalys, sudaro šią dotacijos sutartį

                                        (atstovavimo pagrindas)

(toliau – Sutartis).

 

1.       Sutarties dalykas

 

1.1.    Sutartyje yra nustatoma iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto _______________________________(nurodomas projekto pavadinimas) (toliau – projektas), finansuojamo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ (toliau – Priemonė), finansavimo tvarka ir sąlygos.

 

2.       Sutarties Šalių teisės ir įsipareigojimai

 

2.1.    Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja pasiekti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 35.2 papunktyje nurodytus rezultatus ir siekti Aprašo 27 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių.

2.2.    Projektas finansuojamas vadovaujantis Apraše, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės), taip pat vėlesniuose jų pakeitimuose ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

2.3.    Šalys susitaria, kad, vadovaujantis Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu (Projektų taisyklių 1 priedas) (toliau – Duomenų teikimo tvarkos aprašas), per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę, jeigu įdiegtos tokios funkcinės galimybės, yra atliekami Sutarties keitimai ir Sutarties nutraukimas, siunčiami Šalių vienos kitai pranešimai (įskaitant sprendimus dėl nustatytų pažeidimų, lėšų grąžinimo, papildomo finansavimo skyrimo, sutaupytų lėšų panaudojimo, mokėjimo prašymo patvirtinimo, projekto išlaidų pripažinimo netinkamomis finansuoti, ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos patvirtinimo, viešųjų pirkimų tinkamumo, patikros vietoje organizavimo ir rekomendacijų, pradėtos Sutarties nutraukimo procedūros, bet neapsiribojant šiais sprendimais) ir projekto vykdytojo teikiami dokumentai.

2.4.      Projekto vykdytojas sutinka:

2.4.1.   kad informacija apie projektą (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, numatomo suteikti finansavimo ir suteikto finansavimo dydis) būtų paskelbta viešai interneto svetainėje https://mita.lrv.lt/ ir ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;

2.4.2.   kad paraiškoje finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška)  ir jos prieduose pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi įgyvendinančiosios institucijos vidaus informacinėje sistemoje ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje;

2.4.3.   besąlygiškai grąžinti nepagrįstai gautą fiksuotąją sumą ar jos dalį, jei ji būtų gauta dėl klaidos, pateiktos neteisingos informacijos, atsiradusio privalomų reikalavimų ar sąlygų neatitikimo, ar kitų supaprastintų išlaidų apmokėjimą reguliuojančiais teisės aktais nustatytų priežasčių pagal įgyvendinančiosios institucijos rašytinį pareikalavimą per nurodytą terminą. Gauti pinigai grąžinami Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

2.5.    Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, jeigu keičiasi Sutarties 4.1 papunktyje nustatytas projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis.

2.6.    Įgyvendinančioji institucija vienašališkai gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

2.6.1.   kai nevykdomos ar pažeidžiamos Aprašo IV skyriuje nurodytos išlaidų tinkamumo ir finansavimo sąlygos ar nustatoma, kad projekto vykdytojas pažeidė Sutartį;

2.6.2.   keičiasi projekto veiklos ir (arba) techniniai sprendimai, turintys esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams;

2.6.3.   kai projekto vykdytojas yra restruktūrizuojamas, bankrutuojantis ar likviduojamas;

2.6.4.   kai projekto vykdytojas neprašo kompensuoti fiksuotųjų sumų dalies;

2.6.5.   kai nustatomas pažeidimas dėl ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų ir sąlygų laikymosi;

2.6.6.   kai buvo nustatyta, kad pagal Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktų nustatytas valstybės pagalbos teikimo taisykles atitinkama pagalba negali būti teikiama;

2.6.7.   kai nustatoma, kad paraiškoje pateikti patvirtinimai ar pateikti duomenys yra neteisingi ir per įgyvendinančiosios institucijos nurodytą terminą atitinkami trūkumai nėra pašalinami.

 

3.       Projektui skirtos finansavimo lėšos

 

3.1.    Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (toliau – tinkamos finansuoti išlaidos):

3.1.1. ____________, kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra netinkamas finansuoti;

3.1.2. ____________, kai PVM yra tinkamas finansuoti.

3.2.    Projekto vykdytojui skiriama iki ____________ (skliaustuose nurodoma suma žodžiais) projekto finansavimo lėšų Sutarties 3.1 papunktyje nurodytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

3.3.    Projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nėra apmokamos Sutarties 3.2 papunktyje nurodytomis lėšomis, ir visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.

3.4.    Jei Sutarties 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytos sumos skaičiais neatitinka sumų žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

 

4.       Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga

 

4.1.    Visos projekto veiklos turi būti įvykdytos iki (per) ________________________(nurodoma data, kuri turi atitikti Aprašo 22 punkte nustatytą laikotarpį). Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas vadovaujantis Aprašo 23 punktu.

4.2.    Visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip iki paraiškos įgyvendinančiojoje institucijoje registravimo dienos, išskyrus Aprašo 13 punkte nustatytą atvejį, ir iki Sutarties 4.1 papunktyje nurodyto laikotarpio pabaigos ir apmokėtos ne anksčiau kaip iki Sutarties pasirašymo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos ir ne vėliau kaip iki Sutarties galiojimo pabaigos.

 

5.       Mokėjimai

 

5.1.    Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu (įskaitant supaprastintą išlaidų apmokėjimą). Įgyvendinančioji institucija projektų vykdytojams už pasiektus rezultatus kompensuoja projektų finansuojamą dalį per 60 dienų nuo Aprašo 35.2 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo.

5.2. Projekto vykdytojui, vadovaujantis Aprašo 731 punktu, gali būti išmokamas avansas, kurio suma negali viršyti 30 procentų nuo Sutarties 3.2 papunktyje nustatytos projektui įgyvendinti skiriamos finansavimo lėšų sumos. Avansas išmokamas per 60 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei projekto vykdytojas pateikia avanso draudimo dokumentą (finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl visos avanso sumos).

5.3. Jeigu numatoma išmokėti avansą, projekto vykdytojas įsipareigoja turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamoms finansavimo lėšoms. Jei projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga ir kredito įstaigos sąskaitoje laiko daugiau nei vienam iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamam projektui skiriamas lėšas, ji įsipareigoja užtikrinti atskirų projektų lėšų apskaitos atskyrimą.

5.4. Projekto išlaidoms apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų apmokėjimas. Papildomai Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija turi teisę keisti nustatytus supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius ir jų taikymo sąlygas projekto įgyvendinimo metu, jei paaiškėja, kad jie buvo netinkamai nustatyti. Tokiu atveju patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

 

6.       Kitos sąlygos

 

6.1. Projekto vykdytojas privalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip Projektų taisyklių 484 punkte nurodytą laikotarpį. Įgyvendinančiosios institucijos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje nustatyta tvarka. Projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po projekto finansavimo pabaigos projekto vykdytojas, įgyvendinančiosios institucijos prašymu, privalo teikti su projektu susijusius duomenis.

6.2. Projekto vykdytojas privalo įgyvendinančiajai institucijai teikti informaciją apie Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, nustatytus Aprašo 27 punkte, jų pasiekimo momentu, nurodytu Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“.

6.3. (Nurodoma, jeigu skiriamos finansavimo lėšos netinkamam PVM finansuoti.) Projekto netinkamo finansuoti PVM suma, kuri tenka skiriamų finansavimo lėšų daliai ir kurią įgyvendinančioji institucija pripažino netinkama finansuoti dėl to, kad vertindama PVM tinkamumą finansuoti negalėjo nustatyti, kurios projekto PVM dalies nėra galimybės įtraukti į ataskaitą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka, apmokama vadovaujantis Iš Europos Sąjungos fondų ir Europos investicijų banko lėšų bendrai finansuojamų projektų netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-203 „Dėl Iš Europos Sąjungos fondų ir Europos investicijų banko lėšų bendrai finansuojamų projektų  netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.4. Projekto vykdytojas patvirtina, kad yra informuotas, kad informacija apie jį, kaip paraiškėją, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma bus skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

7.       Baigiamosios nuostatos

 

7.1.    Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys, ir galioja tol, kol Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama.

7.2.    Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7.3.    Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.4.    Šalys privalo viena kitą informuoti apie tai, kad pasikeitė jų adresas, elektroninio pašto adresas ar kiti kontaktiniai duomenys, kuriuos viena kitai nurodė Sutartyje ir Duomenų teikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal naujausius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

7.5.    Įgyvendinančiosios institucijos adresas ir rekvizitai:

 

Įgyvendinančioji institucija

Juridinio asmens kodas

188730854

Adresas

A. Goštauto 12-219, Vilnius

Pašto kodas

LT-01108

Telefonas

+370 (5) 264 4708

El. paštas

info@mita.lt

 

7.6.    Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai nurodyti Sutarties 1 priedo 1 punkte.

 

8. Sutarties priedai

8.1. 1 priedas. Projekto aprašymas.

8.2. 2 priedas. Finansavimo sąlygos.

 

9. Šalių parašai

 

9.1. Įgyvendinančiosios institucijos atstovas

9.2. Projekto vykdytojas arba projekto vykdytojo atstovas

___________________________________

(pareigos)

___________________________________

(pareigos, jeigu galima nurodyti)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________

(vardas ir pavardė)

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-44, 2019-01-22, paskelbta TAR 2019-01-22, i. k. 2019-00936

 

 

Dotacijos sutarties

1 priedas

 

 

PROJEKTO APRAŠYMAS

 

1. Informacija apie projekto vykdytoją

(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Įkelta informacija gali būti tikslinama.)

Projekto vykdytojo rekvizitai:

Projekto vykdytojo pavadinimas / vardas, pavardė

 

Projekto vykdytojo kodas

 

Adresas:

Gatvė

 

Namo numeris

 

Pašto kodas

 

Miestas / rajonas

 

Šalis

 

Telefono numeris

 

El. pašto adresas

 

Projekto vykdytojas arba jo įgaliotas asmuo:

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Už projektą atsakingas asmuo:

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Telefono numeris

 

El. pašto adresas

 

 

2. Informacija apie partnerį (-ius) (netaikoma).

3. Projekto veiklos teritorija (netaikoma).

4. Projekto aprašymas

(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Įkelta informacija gali būti tikslinama.)

4.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas

 

4.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)

 

 

5.  Projekto loginis pagrindimas

5.1. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžios data yra dotacijos sutarties įsigaliojimo data

0000-00-00 (pasirinkus šį lauką, įrašoma konkreti data, kai veiklos pradedamos iki dotacijos sutarties įsigaliojimo)

 

5.2. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga

0000-00-00

(Automatiškai įrašoma 5.3 papunkčio lentelėje nurodyta vėliausiai pasibaigiančios veiklos pabaigos data ir nurodoma atitinkamo mėnesio paskutinė diena. Laukas redaguojamas.)

 

(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Įkelta informacija gali būti tikslinama.)

5.3. Projekto tikslas:

 

Užda- vinio

Nr.

Uždavi-nys

Veik-los

Nr.

Veikla

Priemonės Nr.

Pradėta iki dotacijos sutarties  pasirašymo

Metai ir mėnuo, kai prade-dama vykdyti veikla

Metai ir mėnuo, kai baigia-ma vykdyti veikla

Fizinio rodiklio Nr.

Fizinio rodiklio pavadini-mas

Fizinio rodiklio matavimo vnt.

Fizinio rodiklio siekiama reikšmė

Biudžeto išlaidų kategorija

 

 

 

1

 

1.1

 

Pildoma, jeigu projektas įgyvendinamas pagal jungtinę priemonę.

Nurodoma, ar konkreti veikla (įskaitant reikiamus pirkimus) vykdoma arba planuojama pradėti vykdyti iki dotacijos sutarties pasirašymo.

 

Pasirenkama reikšmė „Taip“ arba „Ne“.

 

 

 

1.1.1

 

 

 

 

 

 

Aprašymas (Įkeliama iš paraiškos dalies „Projekto loginis pagrindimas“. Laukai redaguojami). Simbolių skaičius – 10 000.

Iš paraiškos 7 punkto „Projekto biudžetas“ automatiškai perkeliami antro lygio fiziniai rodikliai (numeris, pavadinimas, matavimo vienetai, siektina reikšmė). Laukai koreguojami, t. y. įgyvendinančioji institucija gali nuspręsti antro lygio fizinių rodiklių neperkelti į dotacijos sutartį, jeigu jie nėra būtini Sutarties įgyvendinimo stebėsenai:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1

Galimas simbolių skaičius – 9.

 

 

 

 

 

6. Stebėsenos rodikliai

(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Įkelta informacija gali būti tikslinama.)

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė

6.1. Produkto stebėsenos rodikliai

 

 

 

6.2. Rezultato stebėsenos rodikliai

 

 

 

 

__________________

Papildyta priedu:

Nr. 4-44, 2019-01-22, paskelbta TAR 2019-01-22, i. k. 2019-00936

 

 

Dotacijos sutarties

2 priedas

 

FINANSAVIMO SĄLYGOS

 

1.   Informacija apie projekto mokėjimus (netaikoma).

2.   Informacija apie projekto pajamas (netaikoma).

3.   Projekto biudžetas (netaikoma).

4.   Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai

(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje, išskyrus dotacijos sutarties 2 priedo 4.1.1–4.1.2 papunkčiuose pateikiamą informaciją.)

(eurais)

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma

4.1. Skiriamos finansavimo lėšos

4.1.1+4.1.2

4.1.1. ES fondų lėšos

 

4.1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

4.2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos

4.2.1+4.2.2

4.2.1. Nacionalinės viešosios lėšos

4.2.1.1+4.2.1.2+4.2.1.3

4.2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

4.2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

 

4.2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

 

4.2.2. Privačios lėšos

4.2.2.1+4.2.2.2

4.2.2.1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

4.2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

 

4.3. Iš viso

4.1+4.2

4.3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos

(Numatomų grynųjų pajamų sumai prilyginama išlaidų suma turi būti numatyta finansuoti iš pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavų (įnašo) lėšų.)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 4-44, 2019-01-22, paskelbta TAR 2019-01-22, i. k. 2019-00936

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-482, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12519

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 4-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-44, 2019-01-22, paskelbta TAR 2019-01-22, i. k. 2019-00936

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 4-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo