Suvestinė redakcija nuo 2017-04-11

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10239

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. 596, 2016-06-08, paskelbta TAR 2016-06-14, i. k. 2016-16582

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO PROTOKOLO, NUTARIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE, NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO, KAI PROTOKOLAS NESURAŠOMAS, FORMŲ IR JŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 22 d. Nr. 640

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 609 straipsnio 6 dalimi ir 618 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. Administracinio nusižengimo protokolo formą;

1.2. Nutarimo administracinio nusižengimo byloje formą;

1.3. Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formą;

1.4. Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų pildymo taisykles.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Automatizuotu būdu Administracinių nusižengimų registre formuojamų Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje ir Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir šiuo nutarimu patvirtintų formų vaizdinė išraiška gali skirtis.

2.2. Popierinių dokumentų formų, nurodytų šio nutarimo 1.1–1.3 papunkčiuose, blankai įsigyjami institucijų, kurios nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka ar kurių pareigūnai Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, lėšomis.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Saulius Skvernelis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 596
redakcija)

 

 

(subjekto, surašančio protokolą, pavadinimas)

 

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO PROTOKOLAS

 

20___m.____________________ d. Nr. XXX0000000

_________________________

(vieta)

_________________________________________________________________________

(tyrimą atlikusio ir administracinio nusižengimo protokolą surašiusio asmens vardas, pavardė ir pareigos)

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

7

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

12

 

 

 

13

 

ANK

str.

 

d.

 

str.

 

d.

 

str.

 

d.

 

str.

 

d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

(tyrimą atlikusio ir administracinio nusižengimo protokolą surašiusio asmens parašas)

 

14

14.1.

 

 

 

14.2.

 

 

 

 

15

15.1.

 

 

 

15.2.

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

 

Šio dokumento 1–19 eilutėse nurodoma ši informacija: 1 – Asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, vardas ir pavardė (toliau – asmuo) (pildoma didžiosiomis raidėmis). 2 – Asmens kodas (neturinčių asmens kodo asmenų, užsienio valstybių piliečių – gimimo data), pilietybė.
3 – Gyvenamosios vietos adresas. 4*Darbovietės pavadinimas, adresas, pareigos. 5*Asmens dokumento pavadinimas, numeris, jį išdavusios valstybės pavadinimas. 6*Vairuotojo vairavimo stažas, metais. 7 – Kontaktiniai duomenys (telefono Nr., elektroninio pašto ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresas). 8 – Nusižengimo (-ų) padarymo vieta, data, laikas, esmė ir nustatytos aplinkybės.
9*Transporto priemonės (-ių) markė, modelis. 10* – Valstybinis Nr., identifikavimo Nr. (VIN kodas ar kitas identifikavimo kodas). 11* – Transporto priemonės valdytojas, savininkas (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas).
12*Nusižengimui nustatyti panaudotos techninės priemonės (pavadinimas, numeris, metrologinės patikros liudijimo Nr., prietaiso rodmenys, paklaida). 13 – Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) straipsnis, dalis, kurioje už tai nustatyta atsakomybė; teisės akto, kurio reikalavimai pažeisti, pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas. 14*Nusižengimo faktą liudija (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., parašas). 15*Nusižengimo metu nukentėjo (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., parašas).
16 – Asmens pasiaiškinimas ir pastabos, data, parašas / žyma apie asmens atsisakymą pateikti asmens duomenis ir (ar) pasirašyti / žyma, kad protokolas surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant. 17*Tyrimo veiksmai, jų rezultatai ir kitokios žinios, reikalingos bylai išnagrinėti, ar kita papildoma informacija, tyrimo veiksmus atliekant dalyvavusių asmenų parašai.
18 – Informacija apie laikino leidimo vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę išdavimą ir (ar) ANK 602 straipsnio 2 dalyje numatytos licencijos galiojimo sustabdymą. 19 – Prie protokolo pridedama.

* Pildoma Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų pildymo taisyklių nustatytais atvejais.

 

ASMENS PRAŠYMAS NERAŠYTI ADMINISTRACINIO NURODYMO

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

20___ m. __________________ ____d. ___________________________

                                                                                                                      (asmens parašas)

 

ADMINISTRACINIS NURODYMAS

(pildoma, jeigu nėra ANK 610 straipsnio 2 dalyje numatytų pagrindų)

 

ANK ________ straipsnio ____ dalis

 

______________________________________________________________________________

(administracinio nusižengimo protokolą surašiusio asmens parašas)

 

Už nusižengimą, numatytą ANK__________ straipsnio_______ dalyje, nustatyta:

bauda nuo _________ iki _________ eurų;

specialiosios teisės atėmimas nuo _________________ iki ________________.

______________________________________________________________________________

(pildoma, kai vienu metu padaryti keli nusižengimai ir už jų padarymą galima taikyti administracinį nurodymą)

______________________________________________________________________________

(nurodomas straipsnis, dalis, nustatytos baudos ir specialiosios teisės atėmimo ribos; nurodomas siūlomos baudos

dydis ir specialiosios teisės atėmimo terminas)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Vadovaujantis ANK 610 straipsniu (jeigu skiriama galutinė administracinė nuobauda už kelis nusižengimus, – ir ANK 38 straipsniu), asmeniui siūloma iki 20____ m. _____________ ____ d. į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėti ______________ eurų baudą (įmokos kodas _________).

Vadovaujantis ANK 610 straipsniu (jeigu skiriama galutinė administracinė nuobauda už kelis nusižengimus, – ir ANK 38 straipsniu), asmeniui skiriamas specialiosios teisės atėmimas ir siūloma iki nurodytos datos grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus (sutikti su

specialiosios teisės atėmimu) _____________________________________________________.

(nurodomas institucijos (įstaigos) pavadinimas, adresas)

Iki administraciniame nurodyme nurodytos datos nesumokėjus baudos ir (ar) negrąžinus specialiąją teisę patvirtinančių dokumentų, administracinis nurodymas bus laikomas negaliojančiu, o administracinio nusižengimo protokolas išsiunčiamas teismui ar kitai institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka.

_________________________________________________________________

(tyrimą atlikusio ir administracinio nusižengimo protokolą surašiusio asmens parašas)

Iki administraciniame nurodyme nurodytos datos nesumokėjus siūlomos baudos ir (ar) negrąžinus specialiąją teisę patvirtinančių dokumentų arba pateikus prašymą nerašyti ar panaikinti šį nurodymą, administracinio nusižengimo byla bus nagrinėjama:

 

Bylos nagrinėjimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikas

 

 

val.

 

 

min.

Vieta

 

(pildoma, jeigu administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo data, laikas ir vieta žinomi administracinio nusižengimo protokolo surašymo metu; jeigu administracinio nusižengimo protokolo surašymo metu ši informacija nežinoma, apie administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą bus pranešta šaukimu ANK 573 straipsnyje nustatyta tvarka)

Pageidauju gauti ir siųsti bylos dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis kontaktiniuose duomenyse nurodytu elektroniniu paštu ar kitu elektroninių ryšių priemonių adresu.

____________________________________________________

(administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens parašas)

______________________________________________________________________________

(žyma apie atsisakymą pasirašyti protokolą ir priimti protokolą)

 

Vertėjas ________________________________ įspėtas dėl administracinės atsakomybės

 

už melagingą ar neteisingą vertimą, žinant, kad jis neteisingas. ________________________

(vertėjo parašas)

Su protokolu susipažinau, protokolą gavau, teisės ir pareigos, nustatytos ANK 577 straipsnyje*, man paaiškintos.

20____m. ______ ________ d.______________________________________________

(administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens parašas)

 

______________________________________________________________________

(tyrimą atlikusio ir administracinio nusižengimo protokolą surašiusio asmens parašas)

 

Pageidauju gauti ir siųsti bylos dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis kontaktiniuose duomenyse nurodytu elektroniniu paštu ar kitu elektroninių ryšių priemonių adresu.

____________________________________________________

(administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens parašas)

 

_____________

* ANK 577 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, jo teisės ir pareigos

1. Administracinėn atsakomybėn traukiamu asmeniu laikomas asmuo, kuris įtariamas administracinio nusižengimo padarymu ir kuriam administracinio nusižengimo tyrimą atliekantis pareigūnas surašė ar turi surašyti administracinio nusižengimo protokolą.

2. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi šias teises:

1) susipažinti su bylos medžiaga;

2) dalyvauti nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka ir duoti paaiškinimus;

3) teikti raštu ar el. ryšių priemonėmis paaiškinimus nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka;

4) pateikti bylai reikšmingus dokumentus ir daiktus;

5) pareikšti prašymus ir nušalinimus;

6) naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo pagalba;

7) kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos;

8) nustatyta tvarka skųsti priimtus procesinius sprendimus.

3. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo privalo:

1) laikytis nustatytos teisenos tvarkos ir nepiktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis;

2) šaukiamas atvykti pas administracinį nusižengimą tiriantį pareigūną, į teismą ar į administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją.

4. Administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį, kuris pagal administracinio nusižengimo tyrimą atliekančio pareigūno, teismo ar kitos administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos šaukimą vengia atvykti, policijos pareigūnai gali atvesdinti. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens buvimo vieta nežinoma, policija ar teismas gali paskelbti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paiešką.

5. Turto, kuris gali būti konfiskuotas vadovaujantis ANK 29 straipsnio 4 dalimi, savininkas turi administracinio nusižengimo byloje šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas teises ir pareigas.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 596, 2016-06-08, paskelbta TAR 2016-06-14, i. k. 2016-16582

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 596
redakcija)

 

 

 

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO PROTOKOLO, NUTARIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE, NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO, KAI PROTOKOLAS NESURAŠOMAS, FORMŲ PILDYMO TAISYKLĖS

 

 

 

1. Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų pildymo taisyklės nustato pagrindinius Administracinio nusižengimo protokolo (toliau – protokolas), Nutarimo administracinio nusižengimo byloje (toliau – nutarimas) ir Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas (toliau – nutarimas, kai protokolas nesurašomas) (toliau kartu – dokumentai), formų pildymo reikalavimus.

2. Dokumentai pildomi aiškiai ir įskaitomai.

3. Suklydus dokumentą galima taisyti tik išbraukiant norimą taisyti žodį ir šalia jo parašant reikiamą žodį. Prie šio taisymo būtina pažymėti „Taisymu tikėti“ ir patvirtinti dokumentą surašiusio asmens ir asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, parašais. Jeigu asmuo, traukiamas administracinėn atsakomybėn, nesutinka pasirašyti prie žymos „Taisymu tikėti“, dokumentą surašęs asmuo protokolą kryžmai perbraukia, įrašo žodį „SUGADINTAS“ ir pasirašo.

4. Protokolo ir nutarimo, kai protokolas nesurašomas, 2 eilutėje nurodomas asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, asmens kodas (neturinčių asmens kodo asmenų, užsienio valstybių piliečių – gimimo data) ir pilietybė. Eilutėse, kurios nepildomos, dedamas brūkšnys. Protokolo ir nutarimo, kai protokolas nesurašomas, grafos, pažymėtos „*“, pildomos:

4.1. „Darbovietės pavadinimas, adresas, pareigos“ – jeigu už padarytą administracinį nusižengimą atsakomybėn traukiamas įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas ar kitas atsakingas asmuo;

4.2. „Asmens dokumento pavadinimas, numeris, jį išdavusios valstybės pavadinimas“ – jeigu už padarytą administracinį nusižengimą atsakomybėn traukiamas asmuo yra užsienio valstybės pilietis arba asmuo be pilietybės; jeigu už padarytą administracinį nusižengimą atsakomybėn traukiamas asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis, ši grafa pildoma tuo atveju, kai jo asmenybė nustatoma remiantis pateiktu asmens dokumentu (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotas pasas, asmens tapatybės kortelė, Lietuvos Respublikoje išduotas užsieniečio pasas, asmens be pilietybės kelionės dokumentas, pabėgėlio kelionės dokumentas, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi), Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, pažyma Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui jo teisei gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti, pažyma Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti, užsieniečio registracijos pažymėjimas, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelė, vairuotojo pažymėjimas);

4.3. „Vairuotojo vairavimo stažas, metais“ – jeigu asmuo padarė administracinį nusižengimą vairuodamas transporto priemonę ir turi teisę vairuoti transporto priemones arba tokia teisė iš jo atimta;

4.4. „Transporto priemonės (-ių) markė, modelis“, „Valstybinis Nr., identifikavimo Nr. (VIN kodas ar kitas gamintojo suteiktas identifikavimo kodas)“ – jeigu asmuo padarė administracinį nusižengimą vairuodamas transporto priemonę;

4.5. „Transporto priemonės valdytojas, savininkas (vardas ir pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas)“ – jeigu asmuo padarė administracinį nusižengimą vairuodamas jam nuosavybės teise arba juridiniam asmeniui priklausančią transporto priemonę. Duomenys nenurodomi, jeigu administracinis nusižengimas padarytas vairuojant kitam fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę;

4.6. „Nusižengimui nustatyti panaudotos techninės priemonės (pavadinimas, numeris, metrologinės patikros liudijimo Nr., prietaiso rodmenys, paklaida)“ – jeigu nusižengimui nustatyti panaudotos techninės priemonės;

4.7. „Nusižengimo faktą liudija (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., parašas)“ – jeigu yra administracinio nusižengimo padarymo liudytojų;

4.8. „Nusižengimo metu nukentėjo (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., parašas)“ – jeigu yra asmenų, pripažįstamų nukentėjusiaisiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 578 straipsniu;

4.9. „Tyrimo veiksmai, jų rezultatai“ – kai administracinio nusižengimo protokolas surašomas tyrimo veiksmų atlikimo metu ar tuoj pat po jų ir nerašomas atskiras tyrimo veiksmų protokolas, apie tyrimo veiksmų atlikimą įrašoma protokole. Nurodoma informacija vadovaujantis ANK 594 straipsniu.

5. Kiekvieno dokumento puslapio dešiniajame apatiniame kampe pasirašo dokumentą surašęs asmuo.

6. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi būti supažindintas su jo teisėmis ir pareigomis, informuotas apie administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą (jeigu surašant protokolą data, laikas ir vieta žinomi) pasirašytinai. Jeigu surašant protokolą administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo data, laikas ir vieta nežinomi, surašant protokolą asmuo turi būti informuotas apie šios informacijos pateikimo datą ir / ar būdą.

61. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens reikalavimas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, jeigu šis reikalavimas buvo pareikštas, įrašomas protokolo 16 eilutėje.

Papildyta punktu:

Nr. 256, 2017-04-05, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06126

 

7. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi pasirašyti dokumentą. Jeigu asmuo protokolą pasirašyti atsisako, tai pažymima surašytame protokole: parašui skirtoje vietoje pažymima „Atsisakė“. Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui draudžiama duoti pasirašyti neužpildytą ar nevisiškai užpildytą dokumentą.

8. Jeigu surašant protokolą dalyvauja liudytojai ir (ar) nukentėjusieji, protokolą gali pasirašyti ir šie asmenys.

9. Protokolas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas protokolo egzempliorius nedelsiant įteikiamas (ANK nustatytais atvejais siunčiamas) administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Protokolo kopija (nuorašas), laikantis asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, taip pat įteikiama arba siunčiama nukentėjusiajam.

Vienas protokolo egzempliorius administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui įteikiamas ir tada, jeigu šis atsisako pasirašyti protokolą. Jeigu protokolo egzempliorių priimti atsisakoma, parašui skirtoje vietoje pažymima „Atsisakė“.

Jeigu protokolas surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, protokolą pasirašo tik jį surašęs asmuo.

10. Administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui kartu su dokumentu pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų Lietuvos bankuose sąrašas ir informacija, kaip sumokėti baudą, ir pažymima, kad mokėjimo pavedime būtina nurodyti administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK), suformuotą Administracinių nusižengimų registre (toliau – ANR), arba dokumento, kuriuo paskirta bauda už administracinį nusižengimą, numerį.

11. Pildant dokumentus elektroninėmis ANR priemonėmis, juose nurodomas ANR objekto identifikacinis kodas (ROIK), o protokole su administraciniu nurodymu ir nutarime, kai protokolas nesurašomas, kuriais asmeniui skiriama administracinė nuobauda – bauda, papildomai nurodomas brūkšninis kodas su informacija apie paskirtą baudą.

12. Dokumentai elektroninių ryšių priemonėmis pateikiami teisingumo ministro nustatyta procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarka.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 596, 2016-06-08, paskelbta TAR 2016-06-14, i. k. 2016-16582

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 596
redakcija)

 

 

______________________________________

(subjekto, priimančio nutarimą, pavadinimas)

 

NUTARIMAS ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE

 

20___m.___________ ___d. ____ val. _____ min. Nr. XXX0000000

_______________________

(vieta)

 

_____________________________________________________________________________ ,

(administracinio nusižengimo bylą išnagrinėjusio asmens vardas ir pavardė, pareigos arba komisijos pavadinimas)

išnagrinėjęs (-usi) administracinio nusižengimo bylą (bylas), nustačiau (-tė), kad ______________

______________________________________________________________________________

(bylą nagrinėjant nustatytų aplinkybių išdėstymas ir motyvuotas vertinimas;

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ .

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) straipsnis, dalis, kurioje už tai nustatyta

atsakomybė, teisės akto, kurio reikalavimai pažeisti, pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas.

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Atsakomybę lengvinančios ir (ar) sunkinančios aplinkybės) _____________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Sprendimas dėl tyrimo metu paimtų daiktų, dokumentų _________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ .

Duomenys apie bylą nagrinėjant dalyvavusius asmenis (administracinėn atsakomybėn patrauktą

asmenį, liudytojus, nukentėjusiuosius ir taip toliau (vardas ir pavardė, gimimo data) ___________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ .

Vadovaudamasis (-i) ANK _________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ,

______________________________________________________________________________

nutariau (-ė): _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(nusižengimą padariusio asmens vardas ir pavardė)

Priimtas sprendimas _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ .

_______________________________________________________________

(sprendimą priėmusio asmens arba komisijos pirmininko (ir posėdžio sekretoriaus) parašas)

 

Vadovaudamasis (-i) ANK 34 straipsnio 5 dalimi, teismui sankcionavus, nutariu:

______________________________________________________________________________

(pažeidėjo vardas, pavardė ir administracinės nuobaudos rūšis: 1) mažesnė už numatytą sankcijoje minimalią baudą

______________________________________________________________________ ________

(baudos dydis skaičiais ir žodžiais), 2) švelnesnė už numatytą sankcijoje administracinė nuobauda ar administracinio

_____________________________________________________________________________________

poveikio priemonė, 3) visai neskiriama administracinė nuobauda ar administracinio poveikio priemonė;

_____________________________________________________________________________________

nurodomi administracinės nuobaudos neskyrimo motyvai)

 

SANKCIONUOJU _________________________ apylinkės teismo teisėjas (-a)

_________________________          ___________________________________

(parašas)                                                                                    (vardas ir pavardė)

20 __ m. ____________ ___ d.

 

 

Nutarimą gavau:

20___m. __________ ___d. ________________________________________________

(administracinėn atsakomybėn patraukto asmens (nukentėjusiojo) parašas)

Paimti daiktai ir dokumentai _____________________________________ man grąžinti.

20___m. _________________ __d. ____________________

(parašas)

Nutarimas išsiųstas 20____ m. __________ __d. Registracijos Nr.______

 

Nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo tvarka nustatyta ANK 621–623 straipsniuose. Skundas dėl institucijos nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduotas per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo išsiuntimo ar išdavimo dienos. Kita asmeniui, dėl kurio priimtas nutarimas, svarbi informacija pateikta ANK 675 ir 676 straipsniuose.

Asmuo, patrauktas administracinėn atsakomybėn, baudą turi sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas _______) ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą, – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo jam dienos.

Paskirtą baudą administruoja mokesčių administratorius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, kituose įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu vykdomasis dokumentas išieškoti baudą bus pateiktas antstoliams, baudos išieškojimo išlaidos gali būti didesnės nei paskirtoji bauda.

 

Vertėjas __________________________________________ įspėtas dėl administracinės

 

atsakomybės už melagingą ar neteisingą vertimą, žinant, kad jis neteisingas. ________________

(vertėjo parašas)

 

_________________________________________________________________

(sprendimą priėmusio asmens arba komisijos pirmininko (ir posėdžio sekretoriaus) parašas)

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 596, 2016-06-08, paskelbta TAR 2016-06-14, i. k. 2016-16582

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 596
redakcija)

 

 

________________________________________________________________

(subjekto, priimančio nutarimą, pavadinimas)

 

NUTARIMAS DĖL ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO, KAI PROTOKOLAS NESURAŠOMAS

 

20___m._________________ ___ d. Nr. XXX0000000

_________________________

(vieta)

___________________________________________________________________________________

(nutarimą priėmusio asmens vardas, pavardė ir pareigos)

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

4

 

5

 

 

 

6

 

7

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

12

 

 

 

13

 

ANK

str.

 

d.

 

str.

 

d.

 

str.

 

d.

 

str.

 

d.

 

 

 

 

________________________________

(nutarimą priėmusio asmens parašas)

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

Šio dokumento 1–19 eilutėse nurodoma ši informacija: 1 – Asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, vardas ir pavardė (toliau – asmuo) (pildoma didžiosiomis raidėmis). 2 – Asmens kodas (neturinčių asmens kodo asmenų, užsienio valstybių piliečių – gimimo data), pilietybė.
3 – Gyvenamosios vietos adresas. 4*Darbovietės pavadinimas, adresas, pareigos. 5* – Asmens dokumento pavadinimas, numeris, jį išdavusios valstybės pavadinimas. 6*Vairuotojo vairavimo stažas, metais. 7 – Kontaktiniai duomenys (telefono Nr., elektroninio pašto ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresas). 8 – Nusižengimo (-ų) padarymo vieta, data, laikas, esmė ir nustatytos aplinkybės.
9* – Transporto priemonės (-ių) markė, modelis. 10*Valstybinis Nr., identifikavimo Nr. (VIN kodas ar kitas identifikavimo kodas). 11*Transporto priemonės valdytojas, savininkas (vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas).
12* – Nusižengimui nustatyti panaudotos techninės priemonės (pavadinimas, numeris, metrologinės patikros liudijimo Nr., prietaiso rodmenys, paklaida). 13* – Nusižengimo faktą liudija (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., parašas). 14* – Nusižengimo metu nukentėjo (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., parašas). 15 – Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) straipsnis, dalis, kurioje už tai nustatyta atsakomybė, teisės akto, kurio reikalavimai pažeisti, pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas.
16 – Kaltės forma, atsakomybę lengvinančios ir (ar) sunkinančios aplinkybės. 17 – Asmens pasiaiškinimas ir pastabos, data, parašas / žyma apie asmens atsisakymą pasirašyti. 18 – Asmenų, dalyvavusių nagrinėjant bylą, duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas). 19 – Prie nutarimo pridedama.

* Pildoma Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų pildymo taisyklių nustatytais atvejais.

Vadovaudamasis (-i) ANK _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ,

nutariau (-ė): ___________________________________________________________________

(nusižengimą padariusio asmens vardas ir pavardė)

Priimtas sprendimas _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ .

Nutarimą priėmusio asmens parašas ______________________________________________

 

Nutarimą gavau _______________________________________________________________

                                                                   (administracinėn atsakomybėn patraukto asmens parašas)

 

Pageidauju gauti ir siųsti bylos dokumentus elektroninio ryšio priemonėmis kontaktiniuose duomenyse nurodytu elektroniniu paštu ar kitu elektroninių ryšių priemonių adresu.

____________________________________________________

                                                                      (administracinėn atsakomybėn patraukto asmens parašas)

 

Paimti daiktai ir dokumentai ____________________________________ man grąžinti.

_________________________________________________

(administracinėn atsakomybėn patraukto asmens parašas)

 

Nutarimas išsiųstas 20___m.______________ ___ d. Registracijos Nr. _______

 

Nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo tvarka nustatyta ANK 621–623 straipsniuose. Skundas dėl institucijos nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduotas per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo išsiuntimo ar išdavimo dienos. Kita asmeniui, dėl kurio priimtas nutarimas, svarbi informacija pateikta ANK 675 ir 676 straipsniuose.

Asmuo, patrauktas administracinėn atsakomybėn, baudą turi sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas _______) ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą, – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo jam dienos.

Paskirtą baudą administruoja mokesčių administratorius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, kituose įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu vykdomasis dokumentas išieškoti baudą bus pateiktas antstoliams, baudos išieškojimo išlaidos gali būti didesnės už paskirtą baudą.

 

Vertėjas _________________________________________ įspėtas dėl administracinės atsakomybės

 

už melagingą ar neteisingą vertimą, žinant, kad jis neteisingas. ________________________

(vertėjo parašas)

 

_____________________________

(nutarimą priėmusio asmens parašas)

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 596, 2016-06-08, paskelbta TAR 2016-06-14, i. k. 2016-16582

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 596, 2016-06-08, paskelbta TAR 2016-06-14, i. k. 2016-16582

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo, Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, Nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 256, 2017-04-05, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06126

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo