Suvestinė redakcija nuo 2021-06-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21232

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VISAGINO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016–2022 M. VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 27 d. Nr. 1V-894

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.9 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 55 punktu ir atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 6 d. Visagino miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1, 2018 m. birželio 19 d. Visagino miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2, 2018 m. liepos 11 d. Visagino miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 3 ir 2018 m. spalio 9 d. Visagino miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 4,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-517, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-23, i. k. 2018-12274

Nr. 1V-978, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21756

 

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama).

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1V-894

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1V-497 redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VISAGINO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016–2022 M. VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

 

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1.

Asociacija „Sveikata ir gerovė“

Daugiavaikių šeimų narių ir asmenų iš šeimų, kurioms teikiama socialinė parama, socialinės atskirties mažinimas per savipagalbos grupės organizavimą

15 000,00

11 647,29

1 027,71

0,00

975,07

0,00

1 349,93

2018-03-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA), 17 punkte.

 

2.

Visagino trečiojo amžiaus universitetas

Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems kitakalbiams visaginiečiams, sukūrimas ir įgyvendinimas

20 401,52

12 423,78

1 096,22

0,00

1 200,00

0,00

5 681,52

2018-03-15

Netaikoma

 

3.

Viešoji įstaiga Visagino meno galerija

Karjeros dienų organizavimas Visagino miesto gyventojų užimtumo didinimui 

18 000,00

13 976,75

1 233,25

0,00

1 345,34

0,00

1 444,66

2018-03-15

Netaikoma

 

4.

L. Prokopenko individuali įmonė

Visagino miesto neaktyvių gyventojų verslumo gebėjimų stiprinimas

15 000,00

11 647,29

1 027,71

0,00

1 125,00

0,00

1 200,00

2018-03-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

5.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius

„Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į visuomenę“

15 377,16

11 647,29

1 027,71

0,00

11,52

0,00

2 690,64

2018-09-30

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

6.

Visagino trečiojo amžiaus universitetas

„Edukacinių-pažintinių programų tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti organizavimas“

19 444,68

13 976,75

1 233,25

0,00

172,08

0,00

4 062,60

2018-09-30

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

7.

Viešoji įstaiga Visagino bendruomenės fondas

Psichosocialinės pagalbos teikimas negalią turintiems Visagino gyventojams per kaniterapiją

18 795,00

11 647,29

1 027,71

0,00

1 125,00

0,00

4 995,00

2018-12-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

8.

Viešoji įstaiga Visagino bendruomenės fondas

Socialinę atskirtį patiriančių Visagino miesto gyventojų pozityvaus vaikų auklėjimo gebėjimų ugdymas

15 313,90

11 647,29

1 027,71

0,00

407,80

0,00

2 231,10

2018-12-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

9.

UAB „Gandras Energoefektas‘‘

Saulės energetinių įrenginių montuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa

21 416,20

15 240,45

1 344,75

0,00

1 472,00

0,00

3 359,00

2019-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

10.

Viešoji įstaiga „Akvariumų salonas“

Jauno verslo subjektų, veikiančių turizmo, energetikos, smulkaus ir vidutinio verslo bei kultūros ir meno srityse, mentorystė

26 620,70

19 412,16

1 712,84

0,00

1 625,00

0,00

3 870,70

2019-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

11.

UAB „Hondlitas‘‘

Granulinių katilų montuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa

21 416,20

15 240,45

1 344,75

0,00

1 472,00

0,00

3 359,00

2019-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

12.

Viešoji įstaiga „Akvariumų salonas“

Daugiabučių namų bendrijos pagalbininkų pamaina

21 194,20

15 240,45

1 344,75

0,00

1 277,00

0,00

3 332,00

2019-03-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

IŠ VISO:

227 979,56

163 747,24

14 448,36

0,00

12 207,81

0,00

37 576,15

______________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-517, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-23, i. k. 2018-12274

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1V- 894 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-775, 2018-10-22, paskelbta TAR 2018-10-23, i. k. 2018-16512

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1V-894 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-901, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19659

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1V-894 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-978, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21756

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1V-894 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-117, 2019-02-04, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01625

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1V-894 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-497, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13413

Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1V-894 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo