Suvestinė redakcija nuo 2022-12-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2022-07-12, i. k. 2022-15281

 

PanevezioHerbas

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-312 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2022 m. liepos 11 d. Nr. 1-234

Panevėžys

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1-424, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27410

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimą Nr. 1-312 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 1-128 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ su vėlesniais pakeitimais.

3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

4. Nustatyti, kad sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Rytis Mykolas Račkauskas


 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2022 m. liepos 11 d. sprendimu Nr.1-234  

 

 

atlyginimo už vaikų, UGDOMŲ pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE nustatymo tvarkos aprašAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja tėvų, kitų teisėtų vaiko atstovų (toliau – tėvai) mokesčio dydžio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo ir mokesčio įstaigos reikmėms nustatymą, atlyginimo lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimo tvarką.

2. Atlyginimą už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose (toliau – atlyginimas už vaiko išlaikymą) moka tėvai.

3. Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš vienos dienos mokesčio už maitinimą ir mokesčio įstaigos reikmėms už ugdymo aplinkos išlaikymą.

4. Mokestį įstaigos reikmėms (toliau – mokestis) sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (prekėms ir priemonėms higienos normų reikalavimams vykdyti, baldams, aprangai, patalynei, spaudiniams, kanceliarinėms prekėms, ugdymo priemonėms įsigyti, ilgalaikio turto einamajam remontui, ryšių, interneto paslaugoms, interneto svetainės priežiūrai, būtinosioms paslaugoms ir patikroms). Šis mokestis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną ikimokyklinio ugdymo mokyklos darbo mėnesį, išskyrus Aprašo 8 punkte minimais atvejais. Mokesčio paskirstymo, panaudojimo ir atskaitomybės tvarką nustato Savivaldybės administracijos direktorius.

 

II SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS

 

5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, lankantys ne ilgesnės kaip 4 val. trukmės grupę, gali būti ir nemaitinami. Tokiu atveju mokestis už maitinimą nemokamas. Tėvai pateikia prašymus, kuriuose nurodo pasirenkamą ugdomąją veiklą, bet ne ilgesnę kaip 4 val., o mokyklos vadovas tvirtina atskirą vaikų sąrašą. Pageidaujantiems maitintis taikoma vaiko amžiaus grupės maitinimosi išlaidų norma.

6. Tėvai moka 100 proc. mokesčio už maitinimą pagal nustatytą 1 (vieno) karto, 2 (dviejų), 3 (trijų) arba 4 (keturių) kartų per dieną maitinimo normą už kiekvieną lankytą dieną:

Grupės pavadinimas

Pusry-čių mokes-tis

Eur

Pietų mokes-tis

Eur

Vaka-rienės mokes-tis

Eur

Nakti-piečių*

mokes-tis

Eur

2 kartų maiti-nimo

mokes-tis

Eur

3 kartų maiti-nimo

mokes-tis

Eur

4 kartų maiti-nimo

mokes-tis

Eur

1–3 metų vaikams**, 24 val., 24 val. grupė, spec. grupė

0,68

1,47

0,68

0,63

2,15

2,83

3,46

4–7 metų vaikams**, 24 val. grupė, 24 val. spec. grupė

0,77

1,68

0,77

0,65

2,45

3,22

3,87

* Naktipiečiai skiriami 12 ir daugiau valandų grupėse.

** Ikimokyklinio ugdymo mokykloje, kai sudaromos mišraus amžiaus grupės, valgiaraščiai gali būti sudaromi vadovaujantis tik 4–7 metų vaikams rekomenduojamomis paros normomis.

 

7. Valgiaraščiai turi atitikti valgiaraščių sudarymo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos ministro ikimokyklinio ugdymo mokykloms, parengti ir suderinti teisės aktų nustatyta tvarka. Ekstremalių įvykių metu (situacijų, kurių metu dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių nutraukiamas maitinimas), kai maitinimas neorganizuojamas, ugdymo procesas sutrumpinamas iki 4 val. per dieną.

8. Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms. Šis mokestis nemokamas vaikui nelankant mokyklos, kai joje vasaros laikotarpiu nevykdoma veikla ar paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją Lietuvos Respublikoje ir privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir (ar) priežiūros procesą švietimo įstaigose, o jau sumokėtas – įskaitomas už artimiausius vaiko ugdymo mėnesius mokykloje arba grąžinamas tėvams, kai vaiko ugdymas mokykloje nutraukiamas. Išnykus ar pasibaigus mokesčio įstaigos reikmėms nemokėjimo sąlygoms, nurodytoms šiame Aprašo punkte, mokamas 0,54 Eur dydžio mokestis už kiekvieną likusią einamojo mėnesio darbo dieną. Mokesčio nemoka:

8.1. tėvai, kurių vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programas ne ilgiau kaip 4 val. per dieną (arba 20 val. per savaitę) ir nesinaudoja kitomis teikiamomis paslaugomis;

8.2. vaiko tėvai vasaros metu, jeigu vaikas nelanko mokyklos visą vasaros einamąjį mėnesį ir tam laikotarpiui nėra pasirašyta ugdymo sutartis;

8.3. vaiko tėvai (vaiko teisėti atstovai), kai vaikas atvykęs iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, iki kol vaikui (vaiko teisėtiems atstovams) bus išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgiau nei 60 kalendorių dienų nuo ugdymo sutarties pasirašymo dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-424, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27410

 

8.4. tėvai, kurių vaikams skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo, skyrimo ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 1-270 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo, skyrimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. 1-168 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punkte numatytais kriterijais.

 

III SKYRIUS

MOKESČIO UŽ MAITINIMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

 

9. Nuo mokesčio už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykloje atleidžiami 100 proc.:

9.1. vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis;

9.2. pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu;

9.3. vaikai iš socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų, kuriems organizuojami atvejo vadybos procesai;

9.4. vaikai, kuriems vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo, skyrimo ir finansavimo tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose numatytais kriterijais Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas (Socialinių reikalų skyriaus dokumentas lengvatai taikyti neišduodamas pagal Aprašo 15.3 papunktį);

9.5. vaikai, atvykę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, iki kol vaikui (vaiko teisėtiems atstovams) bus išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgiau nei 60 kalendorių dienų nuo ugdymo sutarties pasirašymo dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-424, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27410

 

9.6. priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai jiems paskirti nemokami pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, tėvų pageidavimu įvedus papildomą maitinimą, už jį tėvai moka savo lėšomis.

10. Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas 50 procentų:

10.1. jei vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu), jei vienas iš tėvų teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

10.2. jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);

10.3. jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);

10.4. vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka privalomąją karinę tarnybą.

11. Kai vaikas nelanko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, mokestis už maitinimą yra nemokamas.

 

IV SKYRIUS

PATEISINAMŲ DOKUMENTŲ LENGVATOMS TAIKYTI PRIĖMIMAS

 

12. Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami kartu su prašymu lengvatai gauti priimant vaiką į ugdymo įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu. Tokiu atveju lengvata taikoma nuo kitos dienos po prašymo pateikimo iki dokumento lengvatai taikyti galiojimo termino pabaigos (Aprašo 13 punktas). Pakartotinai pateikus dokumentus, lengvatos taikomos nuo dokumente nurodytos lengvatai taikyti termino pradžios, bet ne daugiau kaip už du praėjusius mėnesius iki dokumento pateikimo mėnesio.

13. Lengvatų galiojimas pagal dokumentų galiojimą:

13.1. neįgaliojo pažymėjimas galioja tą laikotarpį, kuris nurodytas pažymėjime;

13.2. pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams pažyma galioja nuo pašalpos skyrimo mėnesio ne ilgiau kaip 3 mėnesius; pratęsiant socialinės pašalpos mokėjimo laiką, kol nepaskirta pašalpa, – pateikus Socialinės paramos skyriaus informacinį lapą;

13.3. Socialinių reikalų skyriaus dokumentas (pagal Aprašo 9.3 papunktyje nurodytus atvejus) galioja 6 mėnesius nuo išdavimo datos;

13.4. mokymo įstaigos pažymos pateikiamos 2 kartus per metus – rugsėjo ir vasario mėnesį (pagal Aprašo 10.3 papunktyje išvardytus atvejus).

14. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

 

V SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ SURINKIMAS

 

15. Atlyginimas už vaikų išlaikymą ugdymo mokykloje turi būti sumokėtas už einamąjį mėnesį iki 27 dienos (vasario ir gruodžio mėnesiais – iki 25 dienos).

16. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo mokyklos vadovą.

17. Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

18. Jeigu atlyginimas už vaiko išlaikymą nesumokamas ilgiau kaip 2 mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę išbraukti mokinį iš mokyklos sąrašų ne anksčiau kaip praėjus 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).

19. Tėvų nesumokėtas atlyginimas už vaiko išlaikymą išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Tėvai dėl lankančio vaiko maitinimo privalo pranešti įstaigai apie neatvykimą iki 9.00 val.

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-424, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27410

Dėl Savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 1-234 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 1-312 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 1-128 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo

 

 

part_cc291cf493984e0f805c761fa35ccdb7_end