Suvestinė redakcija nuo 2022-04-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-02-28, i. k. 2022-03801

 

Nauja redakcija nuo 2022-03-21:

Nr. 1V-216, 2022-03-20, paskelbta TAR 2022-03-20, i. k. 2022-05010

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

dėl užsieniečiAMS, pasitraukusiEMS iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje AR NEGALINČIŲ GRĮŽTI Į UKRAINĄ, TAIKOMŲ REIKALAVIMŲ, SĄLYGŲ IR PASLAUGŲ TEIKIMO

 

2022 m. vasario 28 d. Nr. 1V-145

Vilnius

 

Atsižvelgdama į 2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvos 2001/55/EB dėl minimalių normų, suteikiant perkeltiesiems asmenims laikinąją apsaugą esant masiniam srautui, ir dėl priemonių, skatinančių valstybių narių tarpusavio pastangų priimant tokius asmenis ir atsakant už tokio veiksmo padarinius pusiausvyrą, nuostatas ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 94 straipsnio nuostatas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-302, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07656

Nr. 1V-315, 2022-04-20, paskelbta TAR 2022-04-20, i. k. 2022-07998

 

1. Nustatau, kad užsieniečiams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje suteikimo“ suteikiama laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, (toliau – užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga) ir Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Ukrainoje, kurie negali grįžti į Ukrainą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, (toliau – negalintys grįžti užsieniečiai) gali būti netaikomi reikalavimai dėl pareigos turėti galiojantį kelionės dokumentą, sveikatos draudimą ir kitus dokumentus, suteikiančius teisę jiems atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti Lietuvos Respublikoje, nacionalinių vizų ar leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo sąlygos, jei šių reikalavimų užsienietis negali (negalėjo) užtikrinti dėl objektyvių priežasčių.

2. Pavedu Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) registruoti užsieniečius, kuriems suteikta laikinoji apsauga, ir negalinčius grįžti užsieniečius ir jiems išduoti registraciją patvirtinantį dokumentą (pažymą), kuriame būtų nurodytas užsieniečio vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU) ir elektroninės sveikatos istorijos (ESI) numeris.

3. Nustatau, kad užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga, arba Migracijos departamente užsiregistravę negalintys grįžti užsieniečiai:

3.1. besinaudojantys beviziu režimu arba turintys galiojančią Šengeno vizą, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą ir yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;

3.2. turintys nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Vizos aprašas) 70.12.3 papunktyje nurodytu pagrindu, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą ir yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;

3.3. kurie pateikė prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 40 straipsnio 1 dalies 4, 41, 8 arba 10 punkte nurodytu pagrindu, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą ir yra atleidžiami nuo pareigos gauti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (ši nuostata taikoma visiems Ukrainos piliečiams);

3.4. kurie pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą nuo prašymo suteikti prieglobstį užregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje dienos;

3.5. gavę leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 ar 10 punkte nurodytu pagrindu, atleidžiami nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą, jeigu to padaryti negali dėl objektyvių priežasčių. Užsieniečiai, gavę leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytu pagrindu (toliau – leidimą gyventi gavę užsieniečiai) arba dėl kurių priimtas sprendimas išduoti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytu pagrindu, gali būti įtraukiami į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą šio įsakymo 7 punkte nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-302, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07656

 

3.6. gali dirbti pagal laikinojo darbo sutartį taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

4. Nustatau, kad užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, arba Migracijos departamente užsiregistravusiems negalintiems grįžti užsieniečiams, kol jie naudojasi beviziu režimu arba galioja Šengeno viza ir (ar) prašymų dėl nacionalinės vizos Vizos aprašo 70.12.3 papunktyje nurodytu pagrindu arba prašymų dėl leidimo laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 ar 10 punkte nurodytu pagrindu išdavimo nagrinėjimo laikotarpiu, taip pat užsieniečiams, turintiems Vizos aprašo 70.12.3 papunktyje nurodytu pagrindu išduotą vizą, taikomos Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytos darbo rinkos paslaugos ir užimtumo rėmimo priemonės.

5.Nustatau, kad nuo valstybės rinkliavos atleidžiami:

5.1. užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga, arba Migracijos departamente užsiregistravę negalintys grįžti užsieniečiai – už prašymo išduoti nacionalinę vizą svarstymą, sprendimų dėl nacionalinės vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą, kai dėl vizos išdavimo kreipiamasi Vizos aprašo 70.12.3 papunktyje nurodytu pagrindu;

5.2. Migracijos departamente užsiregistravę negalintys grįžti užsieniečiai – už prašymo išduoti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą (neišdavimą), kai dėl leidimo laikinai gyventi kreipiamasi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu, jeigu negalintis grįžti užsienietis nėra turėjęs Lietuvos Respublikos išduotos nacionalinės vizos arba leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje arba turėtos Lietuvos Respublikos išduotos nacionalinės vizos arba leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas baigėsi ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d.

6. Nustatau, kad užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, arba Migracijos departamente užsiregistravusiems negalintiems grįžti užsieniečiams sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir receptiniai vaistiniai preparatai išrašomi ir išduodami Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakyme Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo nepaprastosios padėties laikotarpiu“ nustatyta tvarka.

7. Nustatau, kad leidimą gyventi gavę užsieniečiai, kurie dėl objektyvių priežasčių negali deklaruoti gyvenamosios vietos, gali būti įtraukiami į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą laikotarpiui iki 2023 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu, kai pateikia prašymą deklaravimo įstaigai.

Užsieniečiai, dėl kurių priimtas sprendimas išduoti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytu pagrindu, ir kurie dėl objektyvių priežasčių nėra deklaravę gyvenamosios vietos ar nėra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pagal prašymą deklaravimo įstaigai, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu, valstybės įmonei Registrų centrui sudarius technines galimybes, automatiškai įtraukiami į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą laikotarpiui iki 2023 m. kovo 4 d. pagal Migracijos departamento sudarytą užsieniečių, dėl kurių priimti sprendimai išduoti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytu pagrindu, sąrašą (-us),
kuriame (-iuose) nurodoma asmens kodas, pilietybė ir savivaldybė, kurios teritorijoje asmuo gyvena. Migracijos departamento elektroninėmis ryšių priemonėmis pateikti duomenys automatiškai įrašomi į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-302, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07656

 

8. Nustatau, kad leidimą gyventi gavę užsieniečiai, siekiantys gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, atleidžiami nuo pareigos deklaruoti turtą ir gautas pajamas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka.

Leidimą gyventi gavę užsieniečiai, turintys teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, pateikdami pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip 6 mėnesiams sudarytą būsto nuomos sutartį.

Leidimą gyventi gavusiems užsieniečiams būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis nustatomas ir perskaičiuojamas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka pagal būsto nuomos sutartyje nurodytą kartu gyvenančių leidimą gyventi gavusių užsieniečių skaičių ir nuomojamo būsto naudingąjį plotą, faktiškai tenkantį vienam asmeniui (kv. metrais).

Apskaičiuojant būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydį, leidimą gyventi gavusiems užsieniečiams tinkamu būstu laikomas būstas, kurio naudingasis plotas vienam leidimą gyventi gavusiam užsieniečiui yra ne didesnis kaip 14 kvadratinių metrų, netaikant minimalaus tinkamo būsto naudingojo ploto normatyvo.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-302, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07656

 

9. Nustatau, kad leidimą gyventi gavusiam užsieniečiui skiriant ir (ar) atnaujinant (pratęsiant) šalpos išmokos mokėjimą pagal Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo 15 straipsnio 51 dalį, taip pat skiriant piniginę socialinę paramą, laikoma, kad informacijos ir (ar) duomenų apie užsienio valstybių pensijas ar pensijų išmokas, taip pat apie pajamas, nurodytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, piniginei socialinei paramai gauti, kurias leidimą gyventi gavęs užsienietis gauna arba turi teisę gauti ar kitų dokumentų, reikalingų piniginei socialinei paramai skirti, iš kompetentingos užsienio valstybės institucijos, įstaigos ar organizacijos gauti negalima, jeigu užsienio valstybę, iš kurios jis atvykęs, yra ištikusi humanitarinė krizė kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatyme.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-302, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07656

 

10. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ 1 punkte nustatytu laikotarpiu.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-315, 2022-04-20, paskelbta TAR 2022-04-20, i. k. 2022-07998

 

 

 

 

Teisingumo ministrė,

pavaduojanti vidaus reikalų ministrą                                                                    Evelina Dobrovolska

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-183, 2022-03-10, paskelbta TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04614

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-145 „Dėl nacionalinių vizų, leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimų išdavimo, užsieniečių teisės dirbti Lietuvos Respublikoje ir sveikatos priežiūros paslaugų“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-216, 2022-03-20, paskelbta TAR 2022-03-20, i. k. 2022-05010

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-145 „Dėl užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, taikomų reikalavimų, sąlygų ir paslaugų teikimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-302, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07656

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-145 „Dėl užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ar negalinčių grįžti į Ukrainą, taikomų reikalavimų, sąlygų ir paslaugų teikimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-315, 2022-04-20, paskelbta TAR 2022-04-20, i. k. 2022-07998

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-145 „Dėl užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ar negalinčių grįžti į Ukrainą, taikomų reikalavimų, sąlygų ir paslaugų teikimo“ pakeitimo