Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06082

 

TAR pastaba. Nauja redakcija išdėstytomis įsakymo Nr. VA-27 nuostatomis vadovaujamasi, administruojant neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų:   mokestines nepriemokas, susidariusias nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.;  kurie buvo įtraukti į iki 2020 m. gruodžio 31 d. sudarytus viešai skelbiamus neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų sąrašus, tačiau įtraukiami ir į nuo 2021 m. sausio 1 d. sudaromus neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų sąrašus, mokestines nepriemokas, susidariusias nuo 2020 m. kovo 16 d.;  neigiamą poveikį patyrusiems mokesčių mokėtojams, kurie buvo įtraukti į iki 2020 m. gruodžio 31 d. sudarytus viešai skelbiamus sąrašus ir kurių nepriemokos susidarė iki 2020 m. gruodžio 31 d., tačiau šie mokesčių mokėtojai neįtraukiami į nuo 2021 m. sausio 1 d. sudaromus neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų sąrašus, mokestinės pagalbos priemonės taikomos, vadovaujantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusiomis Įsakymo Nr. VA-27 nuostatomis.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-91, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29103

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2021-01-01:

Nr. VA-91, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29103

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAGALBOS PRIEMONIŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS, PAVEIKTIEMS KORONAVIRUSO (COVID-19) SUKELTŲ NEIGIAMŲ PASEKMIŲ

 

2020 m. kovo 26 d. Nr. VA-27

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 ir 110 straipsniais, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu, Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID – 19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. protokoliniu sprendimu Nr. 14, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. posėdžio protokolu Nr. 59 ir siekdama valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, galiojimo laikotarpiu padėti verslui išsaugoti likvidumą:

1. Nurodau Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį:

1.1. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. mokesčių mokėtojus įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viešai skelbiamą sąrašą „Juridiniai asmenys, kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19“, taip pat fizinių asmenų, vykdančių veiklą, viešai skelbiamą individualių veiklų, vykdomų pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimus, kurių veiklai nuo karantino paskelbimo, t. y. 2020 m. lapkričio 7 d. nustatyti draudimai / apribojimai, sąrašą, taikant pasirinktą (pagal nusimatytus vertinimo kriterijus) pagrįstumo kontrolę, t. y. pareikalaujant mokesčių mokėtojo pateikti papildomą informaciją / duomenis, kurie pagrindžia patirtas neigiamas pasekmes dėl koronaviruso (COVID-19) paplitimo;

1.2. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. priimti ir nagrinėti neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų prašymus sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) ar pakeisti jau sudarytos MPS sąlygas dėl nepriemokų, susidariusių iki 2021 m. balandžio 30 d., privalomai neteikiant papildomų dokumentų, nurodytų Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų apraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 236 „Dėl Mokestinės paskolos sutarties ir Fizinių asmenų anketos formų bei Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), jei prašomas mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo laikotarpis yra ne ilgesnis nei iki 2021 m. birželio 30 d., o išdėstymo laikotarpis – ne ilgesnis nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jei prašoma mokestinės nepriemokos sumokėjimo pradžią atidėti ilgesniam nei iki 2021 m. birželio 30 d. laikotarpiui, o mokestinės nepriemokos mokėjimą išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, o atidedama / išdėstoma suma fiziniams asmenims yra lygi arba didesnė nei 100 000 Eur, juridiniams asmenims – lygi arba didesnė nei 300 000 Eur, turi būti pateikti Apraše numatyti prašymą pagrindžiantys ir finansinę būklę apibūdinantys dokumentai.

Kai prašoma mokestinės nepriemokos mokėjimą išdėstyti ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, visais atvejais turi būti pateikti Apraše numatyti prašymą pagrindžiantys ir finansinę būklę apibūdinantys dokumentai.

Bendras mokestinės nepriemokos atidėjimo / išdėstymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai nuo prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos.

Visais šiame papunktyje numatytais atvejais, kai nereikalaujama pateikti Apraše numatytų prašymą pagrindžiančių ir finansinę būklę apibūdinančių dokumentų, gali būti taikoma pasirinkta (pagal nusimatytus vertinimo kriterijus) teikiamų prašymų pagrįstumo kontrolė;

1.3. nuo 2021 m. sausio 1 d. neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų pateiktų prašymų pagrindu iki 2021 m. birželio 30 d. sudarytoms ar pakeistoms MPS dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., netaikyti palūkanų visą mokestinės nepriemokos atidėjimo / išdėstymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jei prašomas ar keičiamas mokestinės nepriemokos išdėstymo laikotarpis yra ilgesnis nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., nuo 2023 m. sausio 1 d. skaičiuojamos palūkanos;

1.4. galiojančioms MPS, kurios sudarytos iki 2020 m. gruodžio 31 d. su neigiamą poveikį patyrusiais mokesčių mokėtojais netaikyti palūkanų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.;

1.5. nagrinėjant neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų pateiktus prašymus sudaryti ar pakeisti MPS dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., jei prašoma mokestinės nepriemokos mokėjimą atidėti / išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, nereikalauti mokestinės prievolės užtikrinti hipoteka, įkeitimu, laidavimu ar garantija, tačiau pasiliekant tokią teisę pagal atskirai numatytus vertinimo kriterijus.

Jeigu prašoma sudaryti MPS, išdėstant mokėjimus ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, o išdėstoma suma fiziniams asmenims yra lygi arba didesnė nei 100 000 Eur, juridiniams asmenims – lygi arba didesnė nei 300 000 Eur, iš mokesčių mokėtojo gali būti pareikalauta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka užtikrinti mokestinės nepriemokos sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija. Jei mokesčių mokėtojas sudaro ne pirmą MPS, užtikrinimo priemonės taikomos toms MPS, kurių sudarymo metu pasiekiama šioje pastraipoje nurodyta suma.

2. Nustatau, kad:

2.1. neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų nepriemokoms, susidariusioms nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., išieškojimo veiksmai neinicijuojami iki 2021 m. birželio 30 d.;

2.2. jei iki 2020 m. gruodžio 31 d. nepriemokų išieškojimo veiksmai jau buvo pradėti vykdyti, neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų mokestinės nepriemokos išieškojimo veiksmai stabdomi iki 2021 m. birželio 30 d. pagal atskirą prašymą dėl išieškojimo veiksmų stabdymo;

2.3. neigiamą poveikį patyrę mokesčių mokėtojai atleidžiami nuo delspinigių, skaičiuojamų už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.;

2.4. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. neigiamą poveikį patyrę mokesčių mokėtojai nebus laikomi skolingi valstybės ir savivaldybės biudžetams bei fondams, jeigu mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2021 m. sausio 1 d.. iki 2021 m. balandžio 30 d.

Ši nuostata netaikoma likviduojamiems arba siūlomiems likviduoti, bankrutuojantiems / restruktūrizuojamiems mokesčių mokėtojams;

2.5. neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų deklaruotos mokesčių nepriemokos, susidariusios nuo 2021 m. sausio 1 d., permoka (skirtumu) neįskaitomos, jei iki 2021 m. balandžio 30 d. yra pateiktas mokesčių mokėtojų Prašymas grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas (FR0781 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“);

2.6. gyventojams, nevykdantiems veiklos, taip pat taikomos šio įsakymo nuostatos;

2.7. šio įsakymo nuostatos netaikomos, administruojant baudas už administracinius nusižengimus ir prievoles pagal vykdomuosius dokumentus.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-33, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08868

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-37, 2020-05-15, paskelbta TAR 2020-05-15, i. k. 2020-10443

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-60, 2020-08-06, paskelbta TAR 2020-08-06, i. k. 2020-17032

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-67, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20278

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-73, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22060

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-81, 2020-11-17, paskelbta TAR 2020-11-17, i. k. 2020-24143

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-91, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29103

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo