Suvestinė redakcija nuo 2020-05-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-02-15, i. k. 2016-02844

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.4.1-LVPA-K-106 PRIEMONĖS ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 1 PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 12 d. Nr. 1-33

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                             Rokas Masiulis     

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015 m. gruodžio 28 d.  raštu

Nr. ((24.39)-5K-1526216)-6K-1509571

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2015 m. gruodžio 1 d. raštu

Nr. R4-7183(15.16)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2016 m. vasario 12 d. Nr. 1-33

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.4.1-LVPA-K-106 PRIEMONĖS ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014) 6397) (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ (toliau – priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija), atliekanti paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis:

2.1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320);

2.2. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.1301/2013, dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289);

2.3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2017 L 187, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau – Reglamentas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

2.4. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.6. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K–316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės);

2.7. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.8. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

2.9. Pažangiųjų elektros tinklų technologijų ir plėtros kryptimis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Pažangiųjų elektros tinklų technologijų ir plėtros krypčių patvirtinimo“;

2.10. Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Elektros skirstomieji tinklaitarpusavyje sujungtų oro ir (ar) kabelių elektros linijų, transformatorių pastočių, skirstyklų, skirstomųjų punktų ir transformatorinių skirtų elektrai persiųsti 0,4 – 35 kV įtampos elektros tinkluose;

4.2. Pasirengimo projektui veiklos – projekto veiklos, apimančios parengiamuosius projekto darbus (techninį projektavimą), kurie pagal Reglamentą nėra laikomi darbais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

4.3. Pažangiojo elektros tinklo elementai – skirstomojo elektros tinklo elementai, gebantys elektros energetikos sistemos dalyvių veiklą valdyti taip, kad užtikrintų ekonominį efektyvumą, elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais nuostoliais bei aukštą elektros kokybę, jos persiuntimo patikimumą ir saugą. Pažangiojo elektros tinklo elementai įdiegiami laikantis Pažangiųjų elektros tinklų technologijų ir plėtros krypčių;

4.4. Skirstykla – elektros įrenginys, skirtas elektrai priimti ir skirstyti, turintis komutavimo aparatus, magistralines ir jungiamąsias šynas, pagalbinius įrenginius (kompresorius, akumuliatorius ir kt.), taip pat apsaugos ir automatikos įtaisus ir matavimo prietaisus;

4.5. Skirstomasis punktas (6–10 kV) – statinyje įrengti pirminės ir antrinės komutacijos įrenginiai, skirti 6–10 kV įtampos elektrai skirstyti tam tikroje teritorijoje su dviem ar daugiau šynų sekcijomis, dviem ar daugiau įvadinėmis linijomis, relinės apsaugos ir automatikos įtaisais, savųjų reikmių arba 6–10 kV galios transformatoriais. Bent viena iš įvadinių linijų yra iš 35–110 kV transformatorių pastočių ar skirstomųjų punktų. Įvadinėms ir išeinančioms linijoms komutuoti naudojami 6–10 kV jungtuvai.

4.6. Sunkumus patirianti įmonėįmonė, kuri susiduria su bent viena iš Reglamento I skyriaus 2 straipsnio 18 punkte nurodytų aplinkybių;

4.7. Transformatorinė – 6–10 kV įtampos stacionarioji, betoninė, modulinė, komplektinė, požeminė ar stulpinė transformatorinė, jų 6–10 kV įtampos elektros įrenginiai, 6–10 kV galios transformatoriai ir žemosios įtampos elektros įrenginiai;

4.8. Transformatorių pastotė – 35 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklo dalis, užimanti tam tikrą teritoriją arba patalpą, apimanti transformatorius, skirstyklą ir kitus įrenginius ir statinius;

4.9. Veiklos pelnas suprantamas taip, kaip apibrėžta Reglamento I skyriaus 2 straipsnio 39 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) ir įgyvendinančioji institucija.

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 40 039 892 (keturiasdešimt milijonų trisdešimt devynių tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt dviejų) eurų, iš kurių iki 40 039 892 (keturiasdešimt milijonų trisdešimt devynių tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt dviejų) eurų Sanglaudos fondo lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

Nr. 1-76, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-03-25, i. k. 2019-04550

Nr. 1-119, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10221

 

9. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę Aprašo 8 punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

10. Priemonės tikslas – siekiant užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarią elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais elektros energijos skirstymo nuostoliais, aukštą elektros energijos tiekimo kokybę, didesnį tiekimo saugumą ir saugą, įgyvendinti pilotinius elektros skirstomojo tinklo projektus, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

11. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

11.1. transformatorių pastočių ir (ar) skirstyklų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus;

11.2. elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir (ar) elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

12. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2016 m. I ketvirtį, 2018 m. I ketvirtį ir 2020 m. II ketvirtį. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus ir taip pat pateikiama Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas Ministerijos ir http://www.esinvesticijos.lt svetainėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

Nr. 1-119, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10221

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai. Partneriai negalimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

14. Neteko galios nuo 2017-12-23

Punkto naikinimas:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

15. Pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri EK sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-119, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10221

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

16. Projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

17. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. spalio 28 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-9.1 (11), 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P–4 (34) ir 2020 m. balandžio 10 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-6 (54):

17.1. Projektas turi prisidėti prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 42.5.1 ir  42.5.2 papunkčių įgyvendinimo;

17.2. turi atitikti įmonės investicijų (plėtros) planus, suderintus su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT). Pareiškėjai, užsiimantys energetikos veikla, ir kurių kainos yra reguliuojamos, turi suderinti projektui numatytas investicijas su VERT jos nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-266, 2018-10-02, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15682

Nr. 1-119, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10221

 

18. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos 2012 m. kovo 23 d. Europos Komisijos komunikatu Nr. COM(2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame 2017 m. kovo 20 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. SWD(2017)118, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį. Dokumentai skelbiami Europos Komisijos svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1 .

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

Nr. 1-266, 2018-10-02, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15682

 

19. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede:

19.1. Didesnis įdiegtų (modernizuotų) pažangiojo elektros skirstomojo tinklo elementų skaičius;

19.2. Kompleksiškas elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas;

19.3. Elektros energijos skirstymo technologinių nuostolių sumažinimas elektros skirstomųjų tinklų įrenginiuose;

19.4. Senesnių elektros įrenginių atnaujinimas (modernizavimas).

20. Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede. Pagal šį aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 35.

21. Atitiktis Aprašo 19.3 papunktyje nurodytam prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinama paraiškos vertinimo metu pagal pareiškėjo pateiktą informaciją apie technologinius nuostolius elektros skirstomųjų tinklų įrenginiuose. Pateikti duomenys tikrinami praėjus vieneriems metams po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos pagal projekto vykdytojo pateiktą informaciją apie technologinius nuostolius elektros skirstomųjų tinklų įrenginiuose. Abiem atvejais pildomas Aprašo 6 priedas.

22. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektas nesurenka Aprašo 19 punkte nurodytos minimalios balų sumos, paraiška atmetama. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, tuomet projektai išdėstomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

23. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

24. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip   32 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-119, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10221

 

25.  Tam tikrais atvejais, dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 1 d. ir nepažeidžiant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Prireikus pratęsti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį ilgiau, nei nurodyta šiame punkte, projekto sutarties keitimas turi būti derinamas su ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

Nr. 1-119, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10221

 

26. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

27. Projektu turi būti siekiama 27.1 papunktyje ir bent vieno 27.2 ar 27.3 papunktyje išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-119, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10221

27.1. produkto bendrasis rodiklis „Papildomai prie pažangiųjų tinklų prijungtų vartotojų skaičius“, kodas P.B.233;

27.2. produkto stebėsenos rodiklis „Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės, skirstomieji punktai ir (arba) skirstyklos, sukuriant bent 3 naujas pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines savybes“, kodas P.S.320;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-76, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-03-25, i. k. 2019-04550

 

27.3. nacionalinio produkto rodiklio „Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos 10/0,4 kV transformatorinės su priklausiniais (10 kV ir 0,4 kV elektros linijos), sukuriant bent 3 naujas pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines savybes“, kodas P.N.112.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-119, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10221

 

28. Nustatant stebėsenos rodiklius, skaičiuojant pasiektas jų reikšmes ir atsiskaitant už juos turi būti vadovaujamasi stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašais, kurie skelbiami Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje (toliau – ES struktūrinių fondų svetainė) http://www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, dokumentų kategorijoje „Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai“.  Aprašo 27.1 ir 27.2 papunkčiuose nurodytų stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas nustatytas Rodiklių skaičiavimo apraše. Aprašo 27.3 papunktyje nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-119, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10221

 

29. Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 22 skirsnio nuostatos.

30. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

30.1. pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs investicijų projektą (jame turi būti nurodyti ir aprašyti visi diegiami pažangiojo elektros tinklo elementai) su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle vienai siūlomai įgyvendinti projekto alternatyvai. Investicijų projektas su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle rengiamas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje  http://www.esinvesticijos.lt, skyriuje „Dokumentai“, srityje „Finansavimo skyrimas“, dalyje „Metodikos“ arba http://www.ppplietuva.lt/, skyriuje „Teisinė ir metodinė informacija“, srityje „Metodiniai dokumentai“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

30.2. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas), privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

30.3. pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kai pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo;

30.4. kai planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi(-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti atlikęs „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą.

31. Rengiant viešųjų pirkimų dokumentus rekomenduojama įvertinti galimybę prisidėti prie Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 11 punkte nustatytų energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų taikymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

32. Projekto veiklos, kurioms prašoma finansavimo, gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo iki projekto sutarties sudarymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projekto veiklos, išskyrus pasirengimo projektui veiklas, pradedamos įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

33. Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

34. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo ekonomikos ir aplinkosaugos srityse, t. y. įgyvendinant projekto veiklas turi būti prisidedama prie Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, aprašytų ilgalaikių energetikos tikslų, jų uždavinių, laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytų aplinkosaugos reikalavimų ir vadovaujamasi statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

35. Projektu turi būti prisidedama prie Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. XI-2375 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“, ir Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, tikslo „siekti, kad išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje dalyvaujančiuose sektoriuose 2020 metais neviršytų 8,53 mln. tonų CO2e, taip užtikrinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų įgyvendinimą“ uždavinio „pasirengti elektros energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo infrastruktūros modernizavimui ir jį vykdyti, maksimaliai didinant galimybes efektyviai reaguoti į paklausą ir plėtoti paskirstytą gamybą“ įgyvendinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

36. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams[1], paskelbtose ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt[2], išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

37. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto veiklų išlaidos, patirtos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

38. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 300 000 eurų (trys šimtai tūkstančių eurų), vertinama vadovaujantis Aprašo 4 priedu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2018-03-09, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04095

 

39. Pagal Aprašą projekto veiklos(-ų) finansavimas yra valstybės pagalba, teikiama pagal Reglamentą. Valstybės pagalbos energetikos infrastruktūrai teikimo sąlygos, kurios atitinka Reglamento nuostatas yra suderinamos su vidaus rinka.

40. Įgyvendinančioji institucija tikrina projekto atitiktį Reglamento I skyriuje nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir Reglamento III skyriaus 48 straipsnyje nustatytiems valstybės pagalbos energetikos infrastruktūrai teikimo reikalavimams pagal projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą (pildomas Aprašo 5 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

41. Valstybės pagalba turi būti skaidri, kaip nurodyta Reglamento 5 straipsnio 1 dalyje.

42. Vadovaudamasis Reglamento 48 straipsnio 5 dalimi, pareiškėjas turi parengti informaciją apie valstybės pagalbą projektui, t. y. prognozuojamus finansinius srautus (pildomas Aprašo 4 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

43. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

44. Projekto pajamomis laikomos visos dėl projekto įgyvendinimo gaunamos pajamos iš reguliuojamų paslaugų (produktų) teikimo bei nereguliuojamų paslaugų (produktų) teikimo. Kai rengiant Aprašo 30.1 papunktyje nurodytus dokumentus  prognozuojamos pajamos iš reguliuojamų paslaugų (produktų) teikimo dėl projekto įgyvendinimo, vadovaujamasi projektinio pasiūlymo teikimo metu galiojančiais reguliuojamų paslaugų tarifais. Į projekto pajamas taip pat turėtų būti įskaičiuojami sutaupymai, atsiradę dėl projekto įgyvendinimo.

45. Projektas negali būti dirbtinai išskaidomas, kaip nurodyta Reglamento I skyriaus 4 straipsnio 2 dalyje.

46. Pagal Aprašą valstybės pagalba nėra teikiama pareiškėjui, jeigu jis nėra grąžinęs anksčiau gautą valstybės pagalbą, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.[3]

47. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne nei reikalaujama lėšų suma.

48. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

481. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

Papildyta punktu:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

49. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

50. Pagal Aprašą ir Reglamento 7 ir 48 straipsnius tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos  yra šios:

50.1. 3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo ir kt. darbai, tiesiogiai susiję su projekto veiklomis;

50.2. 3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis;

50.3. 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kt. turtas“ – tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalinga įranga, įrenginiai ir kt. turtas: kompiuterinės technikos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) išlaidos. Finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį, tai yra finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) būdu įsigytas ilgalaikis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe;

50.4. 6 išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“ – išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams, kaip nurodyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 37 skirsnyje. Šios išlaidos gali būti priskirtos ir kitoms projekto biudžeto išlaidų kategorijoms, jei su privalomo informavimo apie projektą priemonėmis susiję darbai ar paslaugos perkamos kartu su kitais darbais ar paslaugomis (pavyzdžiui, jei perkant statybos darbus kartu perkamas informacinių stendų įrengimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

51. Darbų, projektavimo ir kitų paslaugų, numatytų Aprašo 50 punkte, įkainiai nustatomi vadovaujantis naujausios redakcijos statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis[4] (toliau – Rekomendacijos), ir jei įkainiai nėra nustatyti Rekomendacijose, rinkoje egzistuojančiomis darbų ar paslaugų kainomis. Pareiškėjas privalo turėti dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (projektinės sąmatos arba techniniai projektai, arba tiekėjų komerciniai pasiūlymai, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas arba galimybių studijos ir panašiai).

52. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Įsigyjamas turtas turi būti naujas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

53. Pagal šį Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

53.1. išlaidos, neišvardytos šio Aprašo 50 punkte;

53.2. Neteko galios nuo 2017-06-16

Punkto naikinimas:

Nr. 1-149, 2017-06-12, paskelbta TAR 2017-06-15, i. k. 2017-10046

 

53.3. išlaidos, aprašytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 34 skirsnyje;

53.4. paraiškos ir investicijų projekto rengimo išlaidos.

54. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

54.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

54.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, pagal Reglamentą taikoma tai pagalbai.

55. Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Reglamento III skyriaus 48 straipsnio 5 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

551. Projekto išlaidos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą. Pareiškėjas pildo Aprašo 3 priedą, kuriame nurodo informaciją apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius.

Papildyta punktu:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, REGISTRAVIMAS, VERTINIMAS IR SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO

 

56. Įgyvendinančioji institucija kvietimą teikti paraiškas skelbia ES struktūrinės paramos svetainėje http://www.esinvesticijos.lt Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

57. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės http://www.esinvesticijos.lt skiltyje  „Finansavimas“ [5]

58. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 63 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

59. Pareiškėjas prieš pateikdamas paraišką, turi užsiregistruoti DMS naudotoju, jei iki paraiškos teikimo nėra registruotas DMS naudotoju. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per DMS tvarkos apraše (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedas).

60. Tuo atveju, kai DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar neužtikrinamos, paraiška su priedais įgyvendinančiajai institucijai teikiami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka, pasirašyti raštu popierinėje laikmenoje arba pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje). Kai paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos teikiami tokiu pat būdu, kaip paraiška, išskyrus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 16 punkte nustatytas išimtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

61. Jei paraiška kartu su Aprašo 63 punkte nurodytais priedais teikiama popierinėje laikmenoje, įgyvendinančiajai institucijai teikiamas paraiškos originalas, pasirašytas raštu, ir jos priedai, kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir jos priedus. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Įgyvendinančioji institucija, nustačiusi, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

62. Jei paraiška kartu su Aprašo 63 punkte nurodytais priedais elektroninėje laikmenoje, įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas paraiškos originalas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

63. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti:

63.1. Investicijų projektą (.docx formatu) su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle (.xlsx formatu)  kaip nurodyta Aprašo 30.1 papunktyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

63.2. informaciją apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius, kaip nurodyta Aprašo 54 punkte (Aprašo 3 priedas);

63.3. smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo” (netaikoma, jei pareiškėjas yra didelė įmonė);

63.4. dokumentus, jų nuorašus arba kopijas apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus, kaip nurodyta Aprašo 30.2, 30.3 ir 30.4 papunkčiuose;

63.5. informaciją apie valstybės pagalbą projektui, kaip nurodyta Aprašo 42 punkte (Aprašo 4 priedas);

63.6. informaciją apie technologinius nuostolius elektros skirstomųjų tinklų įrenginiuose, kaip nurodyta Aprašo 21 punkte (Aprašo 6 priedas);

63.7. VERT nutarimą dėl investicijų sąrašo derinimo arba nutarimą dėl investicijų projekto derinimo, apimantį projekte numatytas investicijas. Teikiamas su paraiška arba ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo paraiškos pateikimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

Nr. 1-119, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10221

 

63.8. jei taikoma, dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą, kaip nurodyta Aprašo 51 punkte;

63.9. Neteko galios nuo 2017-12-23

Punkto naikinimas:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

63.10. numatomų modernizuoti statinių ir (ar) įrenginių amžių ir vertę pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų ir (ar) Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dalių, susijusių su numatomais modernizuoti statiniais ir (ar) įrenginiais, išrašus ar kopijas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

63.11. pareiškėjo paskutinių finansinių metų patvirtintą finansinių ataskaitų rinkinį ir įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jei jį pareiškėjas privalo rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

Nr. 1-119, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10221

 

63.12. įrodymus, kad turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis lėšomis. Pareiškėjo nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai turi buti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realus paraiškos pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikomi:

63.12.1. banko paskola. Tokiu atveju su paraiška pateikiama pažyma, kurioje nurodytas banko sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, esant ar įvykdžius tam tikras sąlygas. Pasirašytos kredito sutarties kopija turi būti pateikta iki projekto sutarties pasirašymo datos;

63.12.2. pareiškėjo piniginės lėšos. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio(-ios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriais nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą juridinio asmens lėšų sumą;

63.12.3. savininko ir (ar) dalyvių piniginiai įnašai. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas savininko ir (ar) dalyvių sprendimas (susirinkimo protokolo kopija) skirti konkrečią lėšų sumą projektui įgyvendinti bei dokumentai, patvirtinantys savininko ir (ar) dalyvių finansinius pajėgumus skirti lėšas (patvirtintos finansinės atskaitomybes dokumentų kopijos, aktuali pajamų deklaracija, patvirtinta VMI žyma ir (ar) kt.).

64. Paraiškų pateikimo terminas nustatomas kvietimo teikti paraiškas skelbime. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Jei teikdamas paraišką pareiškėjas Aprašo 63 punkte nurodytus priedus yra pateikęs įgyvendinančiajai institucijai su ankstesne paraiška, juos teikti pakartotinai neprivalo, bet turi nurodyti rašto, kuriuo pateiktas(-i) priedas(-ai), pavadinimą, numerį ir išsiuntimo datą. Jei informacija pateikta rašto priede – priedo pavadinimą ir (ar) numerį. Jeigu ankstesnė paraiška teikta per DMS, nurodo jų pateikimo per DMS datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

65. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

66. Įgyvendinančioji institucija   ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos per DMS arba raštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, informuoja pareiškėją apie paraiškos registravimą ir jai suteiktą unikalų paraiškos kodą.

67. Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbia informaciją apie registruotas paraiškas, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 99 punktu.

68. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 4 ir 5 skirsniuose nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, kaip nurodyta Aprašo 56 punkte.

69. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede „Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

70. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti prašomą informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 14 ir 15 skirsniais. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jei pareiškėjas nepateikia Aprašo 63.1 papunktyje nurodyto priedo.

71. Kai projektams, surinkusiems vienodą balų skaičių, finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį Apraše nustatytą prioritetinį projektų atrankos kriterijų, o jei projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį kriterijų, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį kriterijų. Jei pagal visus prioritetinius projektų atrankos kriterijus tokie projektai įvertinti vienodai, įgyvendinančioji institucija atrinktų projektų ataskaitoje nurodo juos teigiamai įvertintų projektų, kuriems finansuoti neužteko kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, sąraše.

72. Paraiškos vertinamos įgyvendinančios institucijos ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

73. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą dėl priežasčių, nurodytų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, arba raštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

74. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Aprašo 22 ir 70 punktuose ir (arba) Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 14-16 skirsniuose pagal juose nustatytą tvarką. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės – raštu, ir paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

75. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

76. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

77. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka. Priėmusi sprendimą dėl projekto finansavimo Ministerija, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre. Tais atvejais, kai vienam pagalbos gavėjui vienu sprendimu skiriama pagalbos suma viršija Reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, Ministerija per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją apie skirtą pagalbą per Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo modulį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

78. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS, o jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės – raštu, pateikia sprendimą dėl projekto finansavimo jame nurodytiems pareiškėjams.

79. Paskutinio mokėjimo prašymo tikrinimo metu projektui suteikta valstybės pagalba bus diskontuojama, vadovaujantis Reglamento 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

80. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos.

81. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka ir pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą bei nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 7 dienos, jei projekto sutarties šalys nesusitaria kitaip. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas iki įgyvendinančios institucijos nustatyto pasiūlymo galiojimo termino pabaigos turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis ir atsižvelgdama į Aprašo 80 punkte nustatytą projektų sutarčių sudarymo terminą, turi teisę pratęsti sutarties pasirašymo terminą, ir apie savo sprendimą informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

82. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

82.1.arba pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje;

82.2. arba pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

83. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir Apraše nustatytus reikalavimus.

84. Projekto vykdytojas praėjus vieneriems metams po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti informaciją apie technologinius nuostolius elektros skirstomųjų tinklų įrenginiuose, kaip nurodyta Aprašo 21 punkte (pildomas Aprašo 6 priedas).

85. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka.

86. Projekto vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas, ir ne mažiau kaip penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

87. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 27 skirsnyje.

88. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

89. Neteko galios nuo 2017-12-23

Punkto naikinimas:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

90. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 42 skirsnyje ir  Reglamento 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

91. Elektros energetikos infrastruktūrai taikomos trečiųjų asmenų prieigos taisyklės pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 35 straipsnio 2 dalį ir 59 straipsnio 3 dalį.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

92. Aprašo keitimo tvarka yra nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 11 skirsnyje.

93. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Galimas simbolių skaičius – 25.

Pareiškėjo pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Galimas simbolių skaičius – 140.

Projekto pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Galimas simbolių skaičius – 150.

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

(Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau –veiksmų programa)  prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.4.1. konkretų uždavinį „Išbandyti pažangiojo tinklo technologijų diegimo perspektyvas“ ir siekiamą rezultatą.

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 11 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.    

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 23, 32, 38 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) kartu su

paraiška pateikti dokumentai, ir (arba) investicijų projektas.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti nacionalinį strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 17.1 papunktyje.

 

Informacijos šaltinis: investicijų projektas.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d.  komunikatu Nr. COM(2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį. (Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše).

Projektas turi prisidėti prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslo įgyvendinimo, kaip tai nustatyta Aprašo 18 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos  ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 27 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.)

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

Projektas turi siūlyti konkrečius veiksmus, nurodytus Aprašo 34 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama „de minimis“ pagalba. Pildomas projektų atitikties „de minimis“ pagalbos taisyklėms patikros lapas);

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p. 1–78), laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal reglamentą (ES) Nr. 651/2014. Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas);

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis“ pagalba nėra teikiama. Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo, kurio forma skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt).

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytus reikalavimus, nurodytus šio Aprašo 39 ir 40 punktuose ir Aprašo 5 priedą.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Informacijos šaltinis: paraiška ir VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenys.

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų sąrašas yra nurodytas šio Aprašo 13 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai bei viešai prieinama informacija.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Informacijos šaltinis: kartu su paraiška pateikti dokumentai, viešai prieinama informacija.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruoti juridiniai asmenys ar užsienyje gyvenantys fiziniai asmenys (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui;

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

Atsakant į 5.4 klausimą vadovaujamasi pareiškėjo (partnerio) pateikta deklaracija.

Pareiškėjo (partnerio) deklaracijoje pateiktų teiginių dėl 5.4 papunktyje nurodytų apribojimų tikrumas tikrinamas atrankiniu būdu vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis: Paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 30 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai

 

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

Netaikoma.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas.

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 43 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti finansavimo šaltinius patvirtinantys dokumentai.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti finansavimo šaltinius patvirtinantys dokumentai.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko (toliau – EIB) nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui perskolintų EIB paskolos lėšų, vadovaujantis Europos investicijų banko paskolos, skirtos iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšų bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti, perskolinimo gairių, skelbiamų svetainėse www.finmin.lrv.lt ir www.esinvesticijos.lt, nuostatomis. Atsakant į šį klausimą įvertinama projekto atitiktis EIB nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 11 priede nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai:

- projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui perskolintų EIB paskolos lėšų, tačiau projektas neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio ir, nesant kitų pagrįstų nuosavo įnašo finansavimo užtikrinimo šaltinių, 6.1 papunkčio vertinimas turi būti „Ne“.

- projektą planuojama bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos), tačiau jis neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio vertinimas turi būti „Ne“.

Jei šio papunkčio vertinimo aspektas įvertinamas neigiamai, tai neturi įtakos bendram atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimui.)

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais (toliau – SNA):

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671 punktą) ir investicijų projekto skaičiuoklė, ir kurių įgyvendinimo alternatyvų analizė ir palyginimas atlikti taikant SNA metodą. Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas. Kai projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, ministerijos ar Regioninės plėtros departamento sprendimas priimamas atsižvelgiant į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktą vertinimo išvadą dėl partnerystės ar koncesijos projekto socialinės ir ekonominės naudos. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir /ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika) ir Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika (toliau – Kokybės metodika), kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jei Investicijų projektų rengimo metodiką numatoma taikyti su išimtimis, tokios išimtys turi būti suderintos su vadovaujančiąja institucija ir numatytos projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams ir projekto įgyvendinimo metu, išskyrus atvejus, kai taikomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.1 arba 196.5 papunkčio reikalavimai.)

 

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Informacijos šaltinis: Paraiška ir investicijų projektas.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Informacijos šaltinis: Paraiška ir investicijų projektas.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

Informacijos šaltinis: Paraiška ir investicijų projektas.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, sąnaudų ir naudos santykio) reikšmes;

Informacijos šaltinis: Paraiška ir investicijų projektas.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

Informacijos šaltinis: Paraiška ir investicijų projektas.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų veiksmingumo analizės (toliau – SVA) rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems įgyvendinti teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671 punktą) ir investicijų projektų skaičiuoklė, kuriuose alternatyvų analizė ir palyginimas atlikti taikant SVA metodą.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas. Kai projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, ministerijos ar Regioninės plėtros departamento sprendimas priimamas atsižvelgiant į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktą vertinimo išvadą dėl partnerystės ar koncesijos projekto socialinės ir ekonominės naudos. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika ir Kokybės metodika.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams ir projekto įgyvendinimo metu, išskyrus atvejus, kai taikomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.1 arba 196.5 papunkčio reikalavimai.)

Informacijos šaltinis: Paraiška ir investicijų projektas.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas turi atitikti šio Aprašo 24 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir investicijų projektas.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Netaikoma.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 1 000 000 eurų, kai iš ESF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 100 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams, jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat techninės paramos projektams, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies a arba aa punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais.)

Netaikoma.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai (arba ES, kai vykdomos projektų veiklos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmosios pastraipos 1 punktą) ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos, informavimo, komunikacijos ir ES struktūrinių fondų matomumo didinimo veiklos;

8.1.2. iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

-     ES teritorijoje;

-     ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos. 

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 26 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 


 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Jei pažymimas rezultatas „Ne“ arba „Taip su išlyga“, pildomas komentaras.)

 

2)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

3)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[6], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

 

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

 

____________________________________                                     ______________________   ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-60, 2018-03-09, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04095

Nr. 1-266, 2018-10-02, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15682

Nr. 1-76, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-03-25, i. k. 2019-04550

Nr. 1-119, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10221

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros  skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

2 priedas

 

PROJEKTO Naudos ir kokybės vertinimo LENTELĖ

 

Ši lentelė naudos ir kokybės vertinimo metu pildoma kiekvienam projektui individualiai.

 

Paraiškos kodas

Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 25.

Pareiškėjo pavadinimas

Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 140.

Projekto pavadinimas

Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 150.

Projektą planuojama įgyvendinti: Pažymima projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.

su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.

 

 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus  (toliau – kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus vertinimas (jei taikomi svoriai)1

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius

Minimalus privalomas surinkti balų skaičius2

Komentarai

Kriterijaus įvertinimas

Svorio koeficien-tas

1. Didesnis įdiegtų (modernizuotų) pažangiojo elektros skirstomojo tinklo elementų skaičius.

Siekiant saugesnio ir efektyvesnio elektros skirstomųjų tinklų eksploatavimo bei efektyvesnio ir operatyvesnio elektros tinklo valdymo, taip pat siekiant sudaryti galimybes kurti naujas paslaugas vartotojams, pirmenybė teikiama pilotiniams projektams, kuriuos įgyvendinant, bus diegiamas kuo didesnis kiekis nuotolinio valdymo, skaitmeninių ir automatinių pažangiojo elektros tinklo elementų.

 

Balų skaičiavimas.

Balai bus suteikiami projektams už kiekvieną įdiegiamą nuotolinio valdymo, skaitmeninį ir (ar) automatinį pažangiojo elektros tinklo elementą galintį:1) užtikrinti elektros skirstomuosiuose tinkluose persiunčiamos elektros energijos kiekių ir kokybinių charakteristikų apskaitą;

Paaiškinimas: apskaitos (pvz. elektros energijos apskaitos skaitikliai) ir stebėsenos prietaisai/sistemos, skirti matuoti ir (ar) stebėti elektros energijos charakteristikas (pvz. įtampą, srovę, dažnį, aktyviąją ir reaktyviąją galią bei aktyviąją ir reaktyviąją energiją), numatant galimybę kaupti, saugoti ir (ar) apdoroti informaciją bei suformuoti jos ataskaitas.

 Ne (0 balų); Taip (1 balas)

 

2) spartinti elektros tinklų sutrikimo pasekmių likvidavimą;

Paaiškinimas: užfiksuoti trikdžius ir (ar) energijos srautų pokyčius ir (ar) nustatyti jų vietą elektros tinkluose bei nedelsiant, automatiniu nuotoliniu būdu perduoti šią informaciją, siekiant išlaikyti elektros tinklų veikimo patikimumą, saugumą ir pagreitinti elektros tinklų sutrikimo pasekmių likvidavimą (pvz. trumpojo jungimo indikatoriai, išmaniosios apskaitos sistemos, kurią sudaro kontrolinė apskaita – pastotėse ir komercinė apskaita – galutinis vartotojas, „save gydančio“ tinklo sprendimai ir t.t.).

Ne (0 balų); Taip (1 balas)

3) užtikrinančių didesnį elektros tinklo saugumą nuo išorinių ir vidinių trikdžių;

Paaiškinimas: diegti sprendimus/sistemas naudojančias pažangius algoritmus, galinčius padėti identifikuoti bei leisti užkirsti kelią kibernetinėms grėsmėms ir (ar)diegti „save gydančio“ tinklo sprendimus arba pasirinktose tinklo vietose įrengti valdomus komutavimo aparatus.

Ne (0 balų); Taip (1 balas)

 

4) suteikti galimybes automatizuoti elektros tinklo veikimą;

Paaiškinimas: diegti tinklo stebėsenos ir valdymo sistemas bei įrangą, kurios pagalba būtų atliekamas tiesioginis/automatizuotas elektros tinklo valdymas (pvz. teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys (TSPĮ) ir (ar) dispečerinio valdymo sistema ar  skirstomojo tinklo valdymo sistema – angl. Distribution Management System bei valdomi komutavimo aparatai ir t.t.). 

Ne (0 balų); Taip (1 balas)

5) mažinti elektros tinklo eksploatavimo ir (ar) priežiūros kaštus;

Paaiškinimas: diegti tinklo parametrų analizatorius ir (ar) jutiklius ir (ar) indikatorius ir (ar) signalizacijos prietaisus nuotoliniu būdu persiunčiančius informaciją ir  leidžiančius įvertinti esamus ar galimus gedimus elektros tinkle. 

Ne (0 balų); Taip (1 balas)

 

6)  užtikrinti elektros tinklo apkrovų valdymą;

Paaiškinimas: galimi apkrovų atsako (angl. Demand side response) ir apkrovų valdymo sprendimai (angl. Demand side management), kurie leidžia užtikrinti elektros tinklo apkrovų valdymą (pvz. sprendimą gali sudaryti išmanioji apskaita bei stebėsenos ir valdymo sistema, sėkmingam veikimui būtina efektyvi kainodara ir t.t.).

Ne (0 balų); Taip (1 balas)

 

7) didinti elektros energijos persiuntimo patikimumo lygį (trumpinamas SAIDI ir mažinamas SAIFI rodikliai) vartotojams.

Paaiškinimas: tinklo valdomumą didinantys sprendimai   (pvz. “save gydantis” tinklas), valdomų komutavimo aparatų naudojimas, trumpojo jungimo indikatoriai, stebėsenos ir valdymo sistemos (pvz. angl. SCADA ar Distribution management system).

Ne (0 balų); Taip (1 balas)

0 arba 35 balai

 

5

 

 

 

2. Kompleksiškas elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas.

Balai suteikiami projektams, kurių metu įgyvendinama daugiau nei viena remtina priemonės veikla.

 

Balų skaičiavimas.

Numatomas vykdyti veiklų skaičius:

1) viena (0 balų);

2) dvi (5 balai)

0 arba 20 balai

 

4

 

 

 

3. Elektros energijos skirstymo technologinių nuostolių sumažinimas elektros skirstomųjų tinklų įrenginiuose.

Balai suteikiami projektams, kurių veiklos numato sumažinti elektros energijos skirstymo technologinius nuostolius elektros įrenginiuose.

Technologinių nuostolių elektros įrenginiuose skaičiavimai atliekami tik transformatoriuose ir elektros linijose, jei elektros linijose esami laidininkai keičiami didesnio skerspjūvio laidininkais (turinčiais mažesnę varžą).

Technologinių nuostolių pokytis (procentais) skaičiuojamas lyginant faktinį nuostolių dydį (procentais), apskaičiuotą pareiškėjo paraiškos teikimo metais, su nuostolių dydžiu, kurį pareiškėjas prognozuoja pasiekti, praėjus metams po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir kuris bus patikrintas, praėjus metams po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, vertinant pareiškėjo ataskaitose pateiktą faktinį nuostolių dydį (procentais).

Pareiškėjas turi pateikti skaičiavimus, įrodančius elektros energijos skirstymo technologinių nuostolių sumažėjimą įgyvendinus projektą.

 

Balų skaičiavimas.         

1)iki 0,2 % (0 balų);

2) daugiau negu 0,2 % (5 balai)

Pastaba:

Jei projekte numatoma modernizuoti (atnaujinti) ir transformatorius ir elektros linijas, tuomet skaičiuojamas suminis technologinių nuostolių sumažėjimas (procentais) nuo persiųsto elektros energijos kiekio, (%) pagal formulę:

 

 

W∑%- suminis technologinių nuostolių sumažėjimas (procentais) nuo persiųsto elektros energijos kiekio, %;                                                    

Wtri - technologinių elektros energijos nuostolių pasikeitimas modernizavus (atnaujinus) transformatoriuje, kWh;

WLj - technologinių elektros energijos nuostolių pasikeitimas modernizavus (atnaujinus) elektros liniją (turinčią mažesnę varžą), kWh;

WPTi - elektros energijos kiekis persiųstas per modernizuojamą (atnaujinamą) transformatorių, kWh; 

 WPLj - elektros energijos kiekis persiųstas per modernizuojamą (atnaujinamą) elektros liniją (turinčią mažesnę varžą), kWh;

n – modernizuojamų (atnaujinamų)  transformatorių skaičius;

m modernizuojamų (atnaujinamų)  elektros linijų (turinčias mažesnę varžą) skaičius.

0 arba 25 balai

 

5

 

 

 

4. Senesnių elektros įrenginių atnaujinimas (modernizavimas)

Siekiant sumažinti avarijų riziką, padidinti elektros tiekimo patikimumą ir vartotojams užtikrinti kokybišką elektros energijos tiekimą pirmenybė teikiama projektams, kuriais atnaujinami (modernizuojami) senesni elektros įrenginiai, todėl aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriais numatoma atnaujinti (modernizuoti) senesnius elektros įrenginius diegiant pažangiojo tinklo elementus. Balai apskaičiuojami atsižvelgiant į atnaujinamų (modernizuojamų) elektros įrenginių amžių: atnaujinant (modernizuojant) senesnius elektros įrenginius bus skiriamas didesnis balas, o atnaujinant (modernizuojant) naujesnius elektros įrenginius – mažesnis balas.

 

Balų skaičiavimas.

Numatomų modernizuoti įrenginių amžius:

1) iki 25 metų (0 balų);

2) nuo 25 iki 30 metų (daugiau negu 0 – mažiau negu 5 balai), apskaičiuojami pagal formulę:

X = (A – 25) / 2,

čia:

X – balų skaičius;

A – modernizuojamų elektros įrenginių amžius, metais

3) 30 metų ir daugiau (5 balai).

 

Pastaba.

Jei projekte numatyta atnaujinti (modernizuoti) kelis elektros įrenginius, kurie yra skirtingos eksploatacijos trukmės (nevienodo senumo), tuomet skaičiuojamas numatomų atnaujinti (modernizuoti) elektros įrenginių amžiaus svertinis vidurkis pagal įsigijimo vertę.

 

Svertinis vidurkis apskaičiuojamas pagal formulę:

Kur:

 – elektros įrenginių amžiaus svertinis vidurkis, metais;

  – elektros įrenginių amžius, metais;

 – elektros įrenginių įsigijimo vertė, Eur;

n – elektros įrenginių skaičius.

0-20 balai

 

4

 

 

 

Suma:

100

 

 

(Sumuojama skiltyje įrašytų skaičių suma, kuri negali viršyti 100. Galimas simbolių skaičius – 3 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.)

 

 

Minimali privaloma surinkti balų suma:

35

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________                                     ________________             ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos                                                           (data)                                (vardas ir pavardė, parašas3)

atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                                                                    

 

___________________

1 Jei svoriai nenustatomi, 4 ir 5 skiltys išbraukiamos (nespausdinamos).

2 Jei minimalus privalomas surinkti balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nenustatomas, 7 skiltis išbraukiama (nespausdinama).

3 Pasirašoma, jei pildoma popierinė lentelės versija.

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

3 priedas

 

INFORMACIJA APIE GAUTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ IR KITUS FINANSAVIMO ŠALTINIUS

 

1. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba.

 

Planuojama gauti valstybės

pagalbos suma (ne iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos)

Gautos

valstybės pagalbos

suma (ne iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos)

Valstybės pagalbos

teikėjas

(institucija)

Teisės aktas, kuriuo remiantis skirta valstybės pagalba

Valstybės pagalbos

suteikimo data

 

Materialiosios

investicijos

 

 

 

 

 

Nematerialiosios

investicijos

 

 

 

 

 

De minimis pagalba

 

 

 

 

 

Kita įvairių formų

valstybės finansinė

parama juridiniams

asmenims

 

 

 

 

 

 

2. Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai.

2.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninio plėtros fondo (toliau – ERPF), Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai)?

 Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų

numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

 Ne

2.2. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai?

 Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius,

datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)

 Ne

2.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)?

 Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų

numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

 Ne

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

5 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

PRIEMONĖ NR. 04.4.1-LVPA-K-106 „ELEKTROS  SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“

I. Priemonės teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau - Reglamentas), I skyrius, III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 48 straipsnis „Investicinė pagalba energetikos infrastruktūrai“

 

 

II. Duomenys apie paraišką/projektą

Paraiškos/projekto numeris

 

Pareiškėjo/projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

 

III. Projekto patikra dėl atitikties Reglamento I skyriaus bendriesiems ir Reglamento III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 48 straipsnis „Investicinė pagalba energetikos infrastruktūrai“ reikalavimams

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos:

Bendrieji reikalavimai

1. 

Ar pagalba nėra teikiama su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. pagalbai, tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba su kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla? (Reglamento 1 straipsnio 2 dalies c punktas)

□ Taip

□ Ne

 

2. 

Ar dėl pagalbos nėra remiamas vietinių prekių naudojimas, vietoj importuojamų prekių? (Reglamento 1 straipsnio 2 dalies d punktas)

□ Taip

□ Ne

 

3. 

Ar pagalba nėra teikiama žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui, kuriam taikomas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 išskyrus pagalbą mokymui, pagalbą labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ)  gauti finansavimą, pagalbą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams, regioninę investicinę pagalbą atokiausiuose regionuose ir regioninės veiklos pagalbos schemas? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies a punktas)

□ Taip

□ Ne

 

4. 

Ar pagalba nėra teikiama pirminės žemės ūkio produktų[i] gamybos sektoriuje[ii] išskyrus regioninę investicinę pagalbą atokiausiuose regionuose, regioninės veiklos pagalbos schemas, MVĮ teikiamą pagalbą konsultavimui, rizikos finansų pagalbą, pagalbą moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą aplinkos apsaugai, pagalbą mokymui bei pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies b punktas)

□ Taip

□ Ne

 

5. 

Ar pagalba nėra teikiama žemės ūkio produktų perdirbimo[iii] ir prekybos jais sektoriuje šiais atvejais: kai pagalbos suma nustatoma pagal iš pirminės produkcijos gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų tokių produktų kainą arba kiekį; kai pagalba priklauso nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa perduota pirminės produkcijos gamintojams? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies c punktas)

□ Taip

□ Ne

 

6. 

Ar pagalba nėra teikiama nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti, kuriai taikomas Tarybos sprendimas Nr. 2010/787/ES[7]? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies d punktas)

□ Taip

□ Ne

 

7. 

Tuo atveju jei pareiškėjas veikia ir 3, 4 ir 5 punktuose nurodytuose sektoriuose, ir sektoriuose, kurie įtraukti į šio reglamento taikymo sritį, ar teikiant pagalbą bus užtikrinta tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar išlaidas, kad nebūtų suteikta pagalba į Reglamento taikymo sritį neįtrauktuose sektoriuose? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies paskutinė pastraipa)

□ Taip

□ Ne

 

8. 

Ar pagalba nėra teikiama įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal Komisijos sprendimą, kuriame  tos pačios valstybės narės suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka? (Reglamento 1 straipsnio 4 dalies a punktas)

□ Taip

□ Ne

 

9. 

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas (Reglamento 1 priedas)? (komentaruose nurodyti pagrindimą)

□ Taip

□ Ne

 

 

□ Labai mažos ar mažos įmonės

□ Taip

□ Ne

 

 

□ Vidutinės įmonės

□ Taip

□ Ne

 

 

□ Didelės įmonės

□ Taip

□ Ne

 

10. 

Ar pagalba nėra teikiama sunkumų patiriančiai įmonei?[iv] (Reglamento 1 straipsnio 4 dalies c punktas)

□ Taip

□ Ne

 

11. 

Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje? (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies a punktas)

□ Taip

□ Ne

 

12. 

Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti šalyje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas? (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies b punktas)

□ Taip

□ Ne

 

13. 

Ar pagalbos teikimas nėra susietas su ribojimu pagalbos gavėjui galimybių naudoti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų rezultatus kitose valstybėse narėse? (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies c punktas)

□ Taip

□ Ne

 

14. 

Ar nėra viršijama investicinė pagalba energetikos infrastruktūrai: 50 mln. eurų vienos įmonės vienam investiciniam projektui? (Reglamento 4 straipsnio 1 dalies x punktas)

□ Taip

□ Ne

 

15.

Ar nėra apeinamos pranešimo ribos, nustatytos arba nurodytos 4 straipsnio 1 dalies x punkte, dirbtinai išskaidant pagalbos schemas arba projektus? (Reglamento 4 straipsnio 2 dalis)

□ Taip

□ Ne

 

16. 

Ar teikiama pagalba yra skaidri, atitinkanti Reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

 

17. 

Ar yra pagrįstas pagalbos skatinamasis poveikis atitinkantis Reglamento 6 straipsnio reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

 

18. 

Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų nustatytų Reglamento 8 straipsnyje?

□ Taip

□ Ne

 

19. 

Ar nustatyta pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo, kaip nurodyta Reglamento III skyriaus 7 skirsnio 48 straipsnio 5 dalyje?

□ Taip

□ Ne

 

 

IV. Valstybės pagalbos atitikties vertinimas

 

 

20.

 

Ar teikiama/suteikta valstybės pagalba atitinka visas Reglamento I skyriuje nustatytas sąlygas ir Reglamento III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 48 straipsnyje „Investicinė pagalba energetikos infrastruktūrai“ nustatytus reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

Pastabos:

 

______________________________________

(Vertintojas)

 

____________

(Parašas)

 

____________

(Data)

 

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

______________________________________

(Vertintojo tiesioginis vadovas)

____________

(Parašas)

____________

(Data)

 

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

PFSA Priedas 4 - Pelno skaiciavimo lentele - instrukcijos

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-149, 2017-06-12, paskelbta TAR 2017-06-15, i. k. 2017-10046

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1–33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-339, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21069

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1–33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-60, 2018-03-09, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04095

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1–33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-266, 2018-10-02, paskelbta TAR 2018-10-03, i. k. 2018-15682

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-76, 2019-03-22, paskelbta TAR 2019-03-25, i. k. 2019-04550

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-119, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10221

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] 2014 – 2020 metų rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais).

[2] Dokumentai→Finansavimo skyrimas→Gairės ir rekomendacijos

[3] Žr. Reglamento 1 straipsnio 4 dalies a punktą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1995 m. rugsėjo 13 d. sprendimą C-188/92 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH v Vokietija.

[4] Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

[5] Finansavimas→Konkursiniai kvietimai teikti paraiškas→Paskelbti kvietimai→Kvietimo pavadinimas→Susiję dokumentai

[6] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[7] 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas 2010/787/ES dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti[i] žemės ūkio produktas – Sutarties I priede išvardyti produktai, išskyrus 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 I priede išvardytus žvejybos ir akvakultūros produktus.

[ii] pirminė žemės ūkio produktų gamyba – Sutarties I priede išvardytų dirvožemio ir gyvulininkystės produktų gamyba nesiimant tolesnių veiksmų, kuriais keičiamas tokių produktų pobūdis

[iii] žemės ūkio produktų perdirbimas – bet kokia operacija su žemės ūkio produktu, kurią atlikus taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, išskyrus ūkyje vykdomą veiklą, susijusią su pasiruošimu pirmą kartą parduoti gyvūninį arba augalinį produktą

[iv] sunkumus patiriančios įmonės apibrėžtis nustatyta Reglamento 2 straipsnio 18 punkte.