Suvestinė redakcija nuo 2017-11-04

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17200

 

r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 29 d.   Nr. T-203(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a patvirtinti Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas

 


 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-203(E)

 

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ TEIKIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo arba atleidimo nuo mokesčio Akmenės rajono savivaldybėje (toliau ‒ Savivaldybė) tvarką.

2.    Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos gali būti suteikiamos vadovaujantis šiuo Aprašu ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos (toliau- Savivaldybės taryba)  patvirtinta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa.

3Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. LENGVATŲ TAIKYMO TVARKA

 

4.  Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos (toliau – mokesčio lengvata) teikiamos juridiniams asmenims:

4.1. teikiantiems paramą (piniginėmis lėšomis, turtu, suteiktomis paslaugomis, darbais) su sportu, švietimu ir kultūra susijusioms Savivaldybės biudžetinių įstaigų veikloms bei nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms Akmenės rajone. Paramos teikėjams gali būti teikiama iki 50 % suteiktos paramos dydžio mokesčio lengvata.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-190(E), 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17419

 

4.2. atliekantiems viso pastato, kuriam taikomas nekilnojamojo turto mokestis, išorės renovaciją. Mokesčio lengvata gali būti suteikiama iki 80 % Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos sumos kiekvienam juridiniam asmeniui, bet ne daugiau kaip 15 % investuojamų lėšų. Mokesčio lengvata gali būti suteikta ne ilgiau kaip 2 metams pagal abiejų šalių raštišką susitarimą. Asmeniui nesilaikančiam susitarimo sąlygų mokesčio lengvata nebetaikoma ir nekilnojamojo turto mokestis mokamas pagal nustatytą galiojantį to laikotarpio tarifą;

4.3. įgyvendinusiems nuosavomis lėšomis investicinius projektus, kurių vertė virš 5 mln. Eur arba jeigu projektų įgyvendinimo metu juridinio asmens nuosavo nekilnojamojo turto mokestinė vertė padidėja daugiau kaip 50 %. Dėl mokesčio lengvatos suteikimo juridinis asmuo gali kreiptis, jeigu investicijos buvo įvykdytos ne anksčiau kaip prieš 3 metus. Mokesčio lengvata gali būti suteikiama iki 30 % Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos sumos ir ne ilgiau kaip 2 metus;

4.4. investavusiems į Savivaldybės infrastruktūrą suteikiama iki 50 % Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos sumos, bet ne daugiau kaip 15 % investuotų sumos.

5. Bendra mokesčio lengvata, nurodyta 4.1–4.4 punktuose, vienam juridiniam asmeniui negali viršyti Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijoje (Akmenės rajone registruoto nekilnojamojo turto) apskaičiuotos sumos.

 

III. PRAŠYMŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

6.  Prašymus dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Akmenės rajono savivaldybės administracijai (toliau- Savivaldybės administracija) gali teikti juridiniai asmenys, Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turintys nekilnojamojo turto.

7.   Juridiniam asmeniui pagal jo prašymą nekilnojamojo turto mokesčio lengvata gali būti teikiama tik tam pastatui, kuriame vykdoma įmonės veikla.

8.  Juridinis asmuo turi būti įvykdęs mokestinius įsipareigojimus.

9.  Asmenys, pageidaujantys gauti mokesčio lengvatą, prašymą Savivaldybei pateikia iki einamųjų metų spalio 1 d. (2015 metais prašymai pateikiami iki lapkričio 10 d.).

10.     Juridiniai asmenys, prašantys suteikti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą, turi pateikti:

10.1.  motyvuotą prašymą, kuriame nurodomi duomenys apie juridinį asmenį, jo vykdomą veiklą, sukurtų darbo vietų skaičių bei mokesčio, kurio lengvatos prašoma suteikti, rūšis ir suma, laikotarpis, už kurį prašoma lengvatos;

10.2.  juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;

10.3.  nekilnojamojo turto mokesčio metinių deklaracijų, pateiktų einamaisiais ir perėjusiais metais Valstybinei mokesčių inspekcijai, kopijas;

10.4.  pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių apie atsiskaitymą su valstybės ir Savivaldybės biudžetais bei fondais (pažymos turi būti išduotos ne anksčiau kaip likus 30 dienų iki prašymo pateikimo datos);

10.5.  juridinio asmens įgyvendintų investicijų patvirtinančius ir jų apimtis įrodančius dokumentus.

11.  Už pateiktų duomenų teisingumą atsako asmenys, pateikę prašymus. Jeigu pateikti ne visi Aprašo 10 punkte nurodyti dokumentai ir po prašymo papildyti informaciją ji nepateikiama, prašymas nesvarstomas.

111. Mokesčio lengvata nesuteikiama, jei juridinis asmuo:

111.1. turi mokestinių įsiskolinimų valstybės ir (arba) Savivaldybės biudžetams bei Socialinio draudimo fondui, išskyrus paskutinio deklaruojamo laikotarpio mokesčių nepriemoką, dėl kurios kreipiasi lengvatos, ir tuos atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimo vyksta mokestinis ginčas;

111.2. per trejus paskutinius metus yra pasinaudojęs valstybės pagalba, kurios dydis, įvertinus ir naujai teikiamą lengvatą, viršija de minimis valstybės pagalbai nustatytą maksimalų dydį, išskyrus juridinius asmenis, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gavusius paramos gavėjo statusą;

111.3. yra bankrutuojantis, likviduojamas ar restruktūrizuojamas;

111.4. jeigu nuomoja nekilnojamąjį turtą kitiems asmenims;

111.5. pastatai (statiniai), kuriems prašoma suteikti mokesčio lengvatą, Tarybos nustatyta tvarka yra pripažinti netvarkomais arba apleistais, arba nenaudojamais, arba tokie pastatai (statiniai) yra valstybinės žemės sklype, kuriam prašoma suteikti mokesčio lengvatą.

Papildyta punktu:

Nr. T-218(E), 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27459

 

12.                      Savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai, patikrinę pateiktus dokumentus, turi teisę prašyti papildomos informacijos. Sprendimų projektai dėl Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo konkretiems paramos teikėjams ir lengvatos gavėjams Savivaldybės tarybai pateikiami ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13.                      Sprendimą dėl suteikiamos nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos dydžio priima Savivaldybės taryba.

14.                        Jeigu paaiškėja, kad asmuo pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą sprendimo dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo priėmimą, Savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio lengvatos suteikimo gali būti pripažįstamas netekusiu galios. Apie tai informuojamas pareiškėjas ir Valstybinė mokesčių inspekcija.

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-218(E), 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27459

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-203(E) „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-190(E), 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17419

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-203(E) ,,Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo