Suvestinė redakcija nuo 2022-11-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-09-02, i. k. 2022-18257

 

Logo  Description automatically generated with medium confidence

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 20222023 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠČIO IR VYKDYMO BŪDO PATVIRTINIMO

 

2022 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-1379

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6 „Dėl Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 12 punktais,

 

t v i r t i n u  2022–2023 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštį ir vykdymo būdą (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                Jurgita Šiugždinienė


part_3f7284af789e43afa09bfb4fd5fffc4c_end

part_7335846b87924aae9d5a981c03ed5ab8_end

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1379

 

2022–2023 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS

 

Pasiekimų patikrinimas

Data

Pradžia

Vykdymo būdas

1. 4 klasių skaitymas

1.1. I srautas

2023 m. sausio 24 d.

9 val.

Elektroninis

1.2. II srautas

2023 m. sausio 24 d.

11 val.*

Elektroninis

1.3. III srautas

2023 m. sausio 25 d.

9 val.

Elektroninis

2. 4 klasių matematika

2.1. I srautas

2023 m. sausio 31 d.

9 val.

Elektroninis

2.2. II srautas

2023 m. sausio 31 d.

11 val.*

Elektroninis

2.3. III srautas

2023 m. vasario 1 d.

9 val.

Elektroninis

3. 8 klasių lietuvių kalba ir literatūra (skaitymas)

3.1. I srautas

2023 m. vasario 7 d.

9 val.

Elektroninis

3.2. II srautas

2023 m. vasario 7 d.

11 val.

Elektroninis

3.3. III srautas

2023 m. vasario 8 d.

9 val.

Elektroninis

4. 8 klasių matematika

4.1. I srautas

2023 m. vasario 21 d.

9 val.

Elektroninis

4.2. II srautas

2023 m. vasario 21 d.

11 val.*

Elektroninis

4.3. III srautas

2023 m. vasario 22 d.

9 val.

Elektroninis

5. 8 klasių gimtoji kalba (lenkų, rusų, baltarusių) (skaitymas)

5.1. I srautas

2023 m. vasario 24 d.

9 val.

Elektroninis

5.2. II srautas

2023 m. vasario 24 d.

11 val.

Elektroninis

 

*Dalyvauja mokiniai, kurie mokosi mokyklose, kuriose įteisintas mokymas baltarusių, lenkų, rusų kalba.

__________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1763, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22714

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1763, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22714

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-1379 „Dėl 2022–2023 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraščio ir vykdymo būdo patvirtinimo“ pakeitimo