Suvestinė redakcija nuo 2016-04-28

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13072

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ, KURIEMS UŽ DARBĄ APMOKAMA IŠ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, DĖL EKONOMIKOS KRIZĖS NEPROPORCINGAI SUMAŽINTO DARBO UŽMOKESČIO (ATLYGINIMO) DALIES GRĄŽINIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 903
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Grąžintinos asmeniui neišmokėto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies, socialinių ir kitų nuo darbo užmokesčio (atlyginimo) skaičiuojamų išmokų skirtumo apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą;

1.2. Valstybinio socialinio draudimo išmokų ir valstybinių pensijų, kurių dydis priklausė nuo neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo), neišmokėtos dalies apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Saulius Skvernelis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 903

 

 

 

GRĄŽINTINOS ASMENIUI NEIŠMOKĖTO DARBO UŽMOKESČIO (ATLYGINIMO) DALIES, SOCIALINIŲ IR KITŲ NUO DARBO UŽMOKESČIO (ATLYGINIMO) SKAIČIUOJAMŲ IŠMOKŲ SKIRTUMO APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Grąžintinos asmeniui neišmokėto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies, socialinių ir kitų nuo darbo užmokesčio (atlyginimo) skaičiuojamų išmokų skirtumo apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato grąžintinos asmeniui neišmokėto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies, socialinių ir kitų nuo darbo užmokesčio (atlyginimo) skaičiuojamų išmokų skirtumo apskaičiavimo ir išmokėjimo, prašymų išmokėti grąžintiną asmeniui neišmokėto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį pateikimo tvarką ir taikomas Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytoms institucijoms ar įstaigoms (toliau – institucija ar įstaiga) apskaičiuojant ir išmokant Įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems asmenims (toliau – asmuo arba asmenys):

1.1. grąžintiną asmeniui neišmokėto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį, apskaičiuotą pagal Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą formulę (toliau – grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalis);

1.2. dėl ekonomikos krizės metu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) (toliau – sumažintas darbo užmokestis) mokėjimo susidariusį socialinių išmokų, mokėtų statutiniams valstybės tarnautojams pagal jų profesinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus (toliau – socialinės išmokos), skirtumą;

1.3. dėl sumažinto darbo užmokesčio mokėjimo susidariusį kitų nuo darbo užmokesčio (atlyginimo) (toliau – darbo užmokestis) sumažintą darbo užmokestį mokėjusios institucijos ar įstaigos skaičiuotų išmokų (išskyrus vienkartines pinigines išmokas (įskaitant premijas), kurios teisės aktų nustatyta tvarka buvo skirtos kaip skatinimo priemonė) (toliau – kitos išmokos) skirtumą.

2. Apraše nustatyti grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalies, socialinių ir kitų išmokų skirtumo apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka ir terminai mutatis mutandis taikomi ir apskaičiuojant ir išmokant pagal Įstatymą priklausančios grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalies (kartu su socialinių ir kitų išmokų skirtumu) ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu priteistos sumos skirtumo apskaičiavimui ir išmokėjimui.

 

II SKYRIUS

GRĄŽINTINOS NEIŠMOKĖTO DARBO UŽMOKESČIO DALIES, SOCIALINIŲ IR KITŲ IŠMOKŲ SKIRTUMO APSKAIČIAVIMAS

 

3. Asmenims priklausančias grąžintinas neišmokėto darbo užmokesčio dalis už laikotarpį, kai jiems pagal Įstatymo 1 straipsnyje nurodytų įstatymų nuostatas buvo mokamas sumažintas darbo užmokestis (toliau – nurodytasis laikotarpis), taip pat susidariusį socialinių ir kitų išmokų skirtumą apskaičiuoja institucijos ar įstaigos, mokėjusios sumažintą darbo užmokestį. Jeigu sumažintą darbo užmokestį mokėjusi institucija ar įstaiga reorganizuota ir visas jos teises ir pareigas perėmė kelios institucijos ar įstaigos arba likviduota, asmenims priklausančias grąžintinas neišmokėto darbo užmokesčio dalis, taip pat susidariusį socialinių ir kitų išmokų skirtumą apskaičiuoja savivaldybės administracija (kai ši institucija ar įstaiga buvo išlaikoma iš savivaldybės biudžeto) arba ministerija, kurios ministras nurodytuoju laikotarpiu buvo atsakingas už valdymo sritį, kurioje veikė likviduota arba reorganizuota institucija ar įstaiga (kai likviduota arba reorganizuota institucija ar įstaiga buvo išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar kitų valstybės piniginių fondų), arba Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija ar Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, kai likviduota arba reorganizuota institucija ar įstaiga buvo atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui ar Lietuvos Respublikos Prezidentui. Jeigu sumažintą darbo užmokestį mokėjusi institucija ar įstaiga reorganizuota ir visas jos teises ir pareigas perėmė viena institucija ar įstaiga, asmenims priklausančias grąžintinas neišmokėto darbo užmokesčio dalis, taip pat susidariusį socialinių ir kitų išmokų skirtumą apskaičiuoja institucija ar įstaiga, perėmusi visas reorganizuotos institucijos ar įstaigos teises ir pareigas.

4. Asmenims priklausančios grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalys, taip pat susidaręs socialinių ir kitų išmokų skirtumas apskaičiuojami ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d., išskyrus Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytus atvejus.

5. Asmenims, gaunantiems (gavusiems) pareigūnų ir karių valstybines pensijas arba teisėjų valstybines pensijas, kurių dydis priklausė nuo sumažinto darbo užmokesčio, priklausančios grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalys, taip pat susidaręs socialinių ir kitų išmokų skirtumas apskaičiuojami ir patikslinti duomenys apie pasikeitusį darbo užmokesčio vidurkį, reikalingi šioms valstybinėms pensijoms perskaičiuoti, pateikiami valstybinių pensijų skyrimą administruojančioms įstaigoms ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 31 dienos.

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų ir teisėjų valstybinių pensijų skyrimą administruojančios įstaigos ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 11 d. Aprašo 3 punkte nurodytoms institucijoms ir įstaigoms pateikia duomenis apie pareigūnų ir karių valstybinių pensijų ir teisėjų valstybinių pensijų, kurių dydis priklausė nuo sumažinto darbo užmokesčio, gavėjus.

6. Asmenims, kuriems sumažintą darbo užmokestį mokėjusi institucija ar įstaiga reorganizuota ir visas jos teises ir pareigas perėmė kelios institucijos ar įstaigos arba likviduota, priklausančios grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalys, taip pat susidaręs socialinių ir kitų išmokų skirtumas apskaičiuojami ne vėliau kaip iki 2016 m. kovo 31 d., išskyrus Aprašo 5 punkte nurodytus atvejus.

7. Jeigu nurodytuoju laikotarpiu sumažintą darbo užmokestį mokėjo kelios institucijos ar įstaigos, kiekviena institucija ar įstaiga apskaičiuoja ir išmoka atitinkamą, atsižvelgiant į asmenų darbo šiose institucijose ar įstaigose laikotarpį, grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalies, socialinių ir kitų išmokų skirtumo dalį.

8. Asmeniui pateikus rašytinį laisvos formos prašymą, institucija ar įstaiga, per Aprašo 4–6 punktuose nustatytus terminus apskaičiavusi jam priklausančią grąžintiną neišmokėto darbo užmokesčio dalį, taip pat susidariusį socialinių ir kitų išmokų skirtumą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda pažymą apie apskaičiuotą grąžintiną neišmokėto darbo užmokesčio dalį, taip pat socialinių ir kitų išmokų skirtumą.

 

III SKYRIUS

GRĄŽINTINOS NEIŠMOKĖTO DARBO UŽMOKESČIO DALIES, SOCIALINIŲ IR KITŲ IŠMOKŲ SKIRTUMO IŠMOKĖJIMAS

 

9. Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalies procentinė dalis, išskaičiavus už asmenį priklausančius mokėti gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, pervedama į asmens nurodytą sąskaitą mokėjimo įstaigoje ne vėliau kaip Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nurodytų metų IV ketvirčio paskutinį mėnesį. Institucijos ar įstaigos, atsižvelgdamos į joms patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar savivaldybės biudžeto asignavimus ir papildomai skirtas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, gali nuspręsti asmenims priklausančias grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalies procentines dalis mokėti dalimis, laikydamosi Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nustatytų atitinkamos neišmokėto darbo užmokesčio dalies procentinės dalies galutinių išmokėjimo terminų. Kartu su grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalimi tokiomis pat procentinėmis dalimis ir terminais, kaip nustatyta Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, asmeniui išmokamas susidaręs socialinių ir kitų išmokų skirtumas.

10. Asmenims, kurie vadovaujantis Įstatymo 2 straipsnio 5 ir 6 dalimis turi pateikti prašymą išmokėti grąžintiną neišmokėto darbo užmokesčio dalį, grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalis išmokama, jeigu šie asmenys iki 2020 m. lapkričio 30 d. pateikia institucijai ar įstaigai rašytinį laisvos formos prašymą, kuriame nurodo sąskaitos mokėjimo įstaigoje numerį, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Įstatymo 1 straipsnyje nurodytų asmenų įpėdiniai kartu su prašymu taip pat turi pateikti paveldėjimo teisės liudijimą ir (arba) pergyvenusio sutuoktinio nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas šių dokumentų kopijas.

11. Aprašo 10 punkte nurodyti dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į instituciją ar įstaigą, atsiųsti registruotu laišku arba elektroninio ryšio priemonėmis. Asmenų prašymai, atsiųsti institucijai ar įstaigai elektroninio ryšio priemonėmis, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia nustatyti asmens tapatybę ir užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Prie elektroninio ryšio priemonėmis teikiamų prašymų pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos elektroniniu parašu, išskyrus tuos atvejus, kai jos teikiamos institucijos ar įstaigos, kuriai paduodamas prašymas, informacinės sistemos priemonėmis, kurios leidžia nustatyti asmens tapatybę ir užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

12. Jeigu Aprašo 10 punkte nurodytas prašymas pateikiamas iki 2016 m. rugsėjo 1 d., grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalis kartu su socialinių ir kitų išmokų skirtumu (toliau – išmokėtina suma) išmokama Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nustatytomis procentinėmis dalimis ir terminais. Jeigu Aprašo 10 punkte nurodytas prašymas pateikiamas po 2016 m. rugsėjo 1 d., bet ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 30 d., iki kreipimosi dienos priklausiusi išmokėtinos sumos dalis išmokama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo gavimo institucijoje ar įstaigoje dienos, o likusi jos dalis, jeigu tokia yra, išmokama Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nustatytomis procentinėmis dalimis ir terminais. Visais atvejais visa asmeniui priklausanti išmokėtina suma turi būti jam išmokėta ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Jeigu institucijai ar įstaigai apskaičiavus asmenims priklausančias grąžintinas neišmokėto darbo užmokesčio dalis esama mažareikšmių neviršijančių 30 eurų sumų, kurios atsižvelgiant į institucijos ar įstaigos finansines galimybes galėtų būti išmokėtos 2016 metais, ir taip nebūtų sudaroma kliūčių įvykdyti kitų institucijos ar įstaigos finansinių įsipareigojimų, institucijos ar įstaigos vadovo sprendimu nustatoma, kad asmenims, kuriems apskaičiuota grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalis neviršija institucijos ar įstaigos vadovo sprendime nurodytos sumos, iki 2016 m. gruodžio 31 d. būtų išmokama visa grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalis iš karto.

Punkto pakeitimai:

Nr. 391, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10493

 

––––––––––––––––––––

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 903

 

 

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ IR VALSTYBINIŲ PENSIJŲ, KURIŲ DYDIS PRIKLAUSĖ NUO NEPROPORCINGAI SUMAŽINTO DARBO UŽMOKESČIO (ATLYGINIMO), NEIŠMOKĖTOS DALIES APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo išmokų ir valstybinių pensijų, kurių dydis priklausė nuo neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo), neišmokėtos dalies apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) taikomas už valstybinio socialinio draudimo išmokų ir valstybinių pensijų apskaičiavimą ir mokėjimą atsakingoms institucijoms ir įstaigoms perskaičiuojant valstybinio socialinio draudimo išmokas ir valstybines pensijas, taip pat išmokant paskirtųjų valstybinio socialinio draudimo išmokų ir valstybinių pensijų dydžių skirtumą asmenims (jiems mirus – jų įpėdiniams), kuriems buvo mokamas dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis (atlyginimas), pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą (toliau – Įstatymas).

 

II SKYRIUS

PASKIRTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ

DYDŽIŲ SKIRTUMO APSKAIČIAVIMAS IR IŠMOKĖJIMAS

 

2. Valstybinio socialinio draudimo išmokos, kurioms taikomas Aprašas, – valstybinės socialinio draudimo pensijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatyme, ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, nustatytos Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, netekto darbingumo vienkartinės ir periodinės kompensacijos, periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos pašalpos, nustatytos Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme, nedarbo socialinio draudimo išmokos, nustatytos Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatyme (toliau – nedarbo išmokos), jas reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenis, atsižvelgiant į papildomai asmenims apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas.

3. Institucija ar įstaiga patikslintus duomenis apie apdraustiesiems asmenims apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai (toliau – Fondo administravimo įstaiga) teikia per Aprašo 12 punkte nustatytus terminus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) nustatyta tvarka, atskirai nurodydama mėnesius, už kuriuos šios pajamos tikslinamos. Tikslinant 2009 metų duomenis, privalo būti nurodomos asmens draudžiamosios pajamos ir valstybinio socialinio draudimo įmokos ketvirčiais. Patikslinti duomenys apie draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų gavimo dienos įrašomi į Registrą, nurodant mėnesius, o tikslinant 2009 metų duomenis – ketvirčius, už kuriuos neišmokėto darbo užmokesčio dalis apskaičiuota.

4. Fondo valdyba, vadovaudamasi institucijų ar įstaigų pateiktais duomenimis, suformuoja ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo Aprašo 12 punkte nurodytų terminų pabaigos per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą pateikia institucijoms ar įstaigoms (išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus aptarnaujamus draudėjus) sąrašus asmenų, kuriems 2009 metais buvo paskirta ir mokama valstybinė socialinio draudimo pensija, kuri privalo būti perskaičiuota. Institucijos ar įstaigos ne vėliau kaip per mėnesį nuo šio sąrašo pateikimo Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje dienos Fondo valdybos nustatyta tvarka privalo pateikti informaciją apie šiuose sąrašuose nurodytų asmenų 2009 metų draudžiamųjų pajamų paskirstymą mėnesiais. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius, vadovaudamasis institucijų ar įstaigų pateiktais duomenimis, sudaro šiuos sąrašus ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo Aprašo 12 punkte nurodytų terminų pabaigos pateikia savo aptarnaujamiems draudėjams. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus aptarnaujami draudėjai ne vėliau kaip per mėnesį nuo sąrašo gavimo dienos privalo pateikti informaciją apie šiuose sąrašuose nurodytų asmenų 2009 metų draudžiamųjų pajamų paskirstymą mėnesiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 391, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10493

 

5. Valstybinio socialinio draudimo išmokas perskaičiuoja ir susidariusį valstybinio socialinio draudimo išmokų dydžių skirtumą (toliau – skirtumas) išmoka Fondo administravimo įstaigos. Susidaręs skirtumas apskaičiuojamas be asmenų prašymo.

6. Asmeniui pateikus rašytinį laisvos formos prašymą, Fondo administravimo įstaiga, per Aprašo 13 punkte nustatytus terminus apskaičiavusi susidariusį skirtumą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda pažymą apie susidariusį skirtumą.

7. Perskaičiuoti pradedama nuo anksčiausiai išmokėtos valstybinio socialinio draudimo pašalpos ar nedarbo išmokos. Nustatant grąžintiną socialinio draudimo pašalpų ar nedarbo išmokų dalį, perskaičiuotų pašalpų ar išmokų mėnesio grąžintini dydžiai, kurie yra neigiami, nesumuojami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 391, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10493

 

8. Susidaręs skirtumas asmeniui išmokamas be atskiro prašymo, išskyrus šiame punkte nurodytas išimtis. Jeigu laikotarpiu, per kurį asmeniui turi būti išmokamas susidaręs skirtumas (nuo 2016 m. kovo 1 d. iki Aprašo 14 punkte nurodyto termino pabaigos), Fondo administravimo įstaiga asmeniui moka (mokėjo) bet kurią išmoką, susidaręs skirtumas išmokamas tokiu pat būdu kaip ir kita Fondo administravimo įstaigų mokama (mokėta) išmoka. Jeigu asmuo laikotarpiu, per kurį asmeniui turi būti išmokamas susidaręs skirtumas, iš Fondo administravimo įstaigų gauna (gavo) kelias išmokas, skirtumas išmokamas tokiu būdu, kokiu asmuo gauna (gavo) periodines išmokas. Jeigu asmuo laikotarpiu, per kurį asmeniui turi būti išmokamas susidaręs skirtumas, iš Fondo administravimo įstaigų gauna (gavo) ir valstybinio socialinio draudimo periodines išmokas, ir iš valstybės biudžeto mokamas periodines išmokas, skirtumas išmokamas tokiu būdu, kokiu asmuo gauna (gavo) valstybinio socialinio draudimo periodines išmokas. Jeigu laikotarpiu, per kurį turi būti išmokamas susidaręs skirtumas, asmuo jokių Fondo administravimo įstaigų mokamų išmokų negauna (negavo), susidariusį skirtumą Fondo administravimo įstaiga išmoka tokiu pat būdu, kokiu mokėta išmoka, kuri perskaičiuojama pagal Aprašą, įskaitant ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių darbo biržų iki 2012 m. gruodžio 31 d. mokėtas nedarbo išmokas. Kai perskaičiuojama išmoka mokėta asmens nuolatinės ar faktinės gyvenamosios vietos adresu, ji mokama tuo pačiu adresu, jeigu asmuo šiame punkte nustatyta tvarka nepateikia prašymo pakeisti adreso ar mokėjimo būdo. Jeigu perskaičiuojama išmoka mokėta į skirtumo išmokėjimo laikotarpiu nebeveikiančią kredito ar mokėjimo įstaigą arba asmeninė sąskaita, į kurią pervesta perskaičiuojama išmoka, yra uždaryta, arba asmuo, kuriam turi būti išmokėtas skirtumas, nebegyvena adresu, kuriuo mokėta išmoka, arba asmuo nori pakeisti kredito ar mokėjimo įstaigą, sąskaitą, adresą ar skirtumo mokėjimo būdą į kitą galimą mokėjimo būdą, jis Aprašo 9 ir 14 punktuose nustatyta tvarka turi kreiptis į pasirinktą Fondo administravimo įstaigą su rašytiniu prašymu, kuriame nurodo susidariusiam skirtumui išmokėti reikalingus duomenis – vieną iš galimų Fondo valdybos nustatytų išmokos mokėjimo būdų ir kitą skirtumui mokėti tuo būdu reikalingą informaciją (pavyzdžiui, sąskaitos kredito ar mokėjimo įstaigoje numerį), ir patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar, teikdamas prašymą registruotu laišku, – notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, o kreipdamasis elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašyti prašymą elektroniniu parašu.

Dėl mirusiam asmeniui susidariusio skirtumo išmokėjimo asmenys Aprašo 9 ir 14 punktuose nustatyta tvarka kreipiasi į pasirinktą Fondo administravimo įstaigą su rašytiniu prašymu ir pateikia susidariusiam skirtumui išmokėti reikalingus duomenis – nurodo vieną iš galimų Fondo valdybos nustatytų išmokos mokėjimo būdų ir kitą skirtumui mokėti tuo būdu reikalingą informaciją (pavyzdžiui, sąskaitos kredito ar mokėjimo įstaigoje numerį), taip pat pateikia paveldėjimo teisės liudijimą ir (arba) pergyvenusio sutuoktinio nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą ir patvirtina savo tapatybę pateikdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar, teikdami prašymą registruotu laišku, – notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, o kreipdamiesi elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašo prašymą elektroniniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 391, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10493

 

9. Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į pasirinktą Fondo administravimo įstaigą, atsiųsti registruotu laišku, elektroniniu paštu, taip pat Fondo valdybos Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (toliau – EGAS) priemonėmis.

Asmenų prašymai, atsiųsti elektroniniu paštu, taip pat elektroniniai prašymai, pateikti Fondo administravimo įstaigai elektroninėje laikmenoje, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu (toliau – kvalifikuotas elektroninis parašas), kartu su prašymu teikiamų dokumentų kopijos taip pat turi būti patvirtintos kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Prašymas ir kartu su juo teikiamų dokumentų kopijos neprivalo būti pasirašyti (patvirtinti) kvalifikuotu elektroniniu parašu, jeigu jie teikiami per EGAS.

10. Išmokos, apskaičiuotos pagal vidutinį mėnesinį kompensuojamąjį uždarbį, apribotą kompensuojamuoju laikotarpiu nustatyta maksimalia tų metų draudžiamųjų pajamų suma, neperskaičiuojamos. Jeigu valstybinio socialinio draudimo išmokos, kurias reikia perskaičiuoti ir išmokėti susidariusį jų skirtumą, nebuvo apskaičiuotos pagal vidutinį mėnesinį kompensuojamąjį uždarbį, apribotą kompensuojamuoju laikotarpiu nustatyta maksimalia tuo metu galiojusia draudžiamųjų pajamų suma, Fondo administravimo įstaigos, perskaičiuodamos išmokas, jų gavėjo vidutinį mėnesinį kompensuojamąjį uždarbį apskaičiuoja taikydamos kompensuojamuoju laikotarpiu nustatytą maksimalią tų metų draudžiamųjų pajamų sumą. Perskaičiuojant nedarbo išmokas, jų maksimalus dydis nustatomas pagal tuo metu galiojusius teisės aktus.

11. Jeigu asmuo tais metais, už kuriuos apskaičiuota nesumokėta darbo užmokesčio dalis, buvo sudaręs su pensijų kaupimo bendrove pensijų kaupimo sutartį ir ši sutartis buvo įsigaliojusi, Fondo administravimo įstaiga apskaičiuoja papildomą kaupiamosios pensijos įmokos sumą nuo papildomai apskaičiuotos nesumokėtos darbo užmokesčio dalies, nuo kurios skaičiuojamos draudimo įmokos, taikydama kaupiamosios pensijų įmokos tarifo dalį, kuri galiojo tais metais, už kurį apskaičiuota papildoma nesumokėta darbo užmokesčio dalis.

Papildoma kaupiamoji pensijų įmokų suma į pensijų kaupimo bendrovių valdomus pensijų fondus pervedama laikantis tos pačios tvarkos ir terminų kaip ir kaupiamosios pensijų įmokos, apskaičiuotos nuo patikslintų praėjusį laikotarpį asmens draudžiamųjų pajamų, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

12. Institucija ar įstaiga, apskaičiavusi asmeniui grąžintiną neišmokėto darbo užmokesčio dalį, patikslintus duomenis apie asmens draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo visos grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalies pateikia Fondo administravimo įstaigoms:

12.1. Grąžintinos asmeniui neišmokėto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies, socialinių ir kitų nuo darbo užmokesčio (atlyginimo) skaičiuojamų išmokų skirtumo apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip iki 2016 m. vasario 29 dienos;

12.2. Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 30 dienos;

12.3. Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip iki 2016 m. gegužės 30 dienos.

13. Fondo administravimo įstaigos paskirtųjų valstybinio socialinio draudimo išmokų dydžių skirtumą apskaičiuoja per šiuos terminus:

13.1. paskirtųjų valstybinio socialinio draudimo išmokų, išskyrus valstybines socialinio draudimo pensijas, dydžių skirtumas apskaičiuojamas:

13.1.1. Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 30 dienos;

13.1.2. Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip iki 2016 m. balandžio 30 dienos;

13.1.3. Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 30 dienos;

13.2. paskirtųjų valstybinių socialinio draudimo pensijų dydžių skirtumas apskaičiuojamas per šiuos terminus:

13.2.1. Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 30 dienos;

13.2.2. Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 30 dienos;

13.2.3. Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip iki 2017 m. vasario 28 dienos.

14. Susidaręs visų socialinio draudimo išmokų skirtumas išmokamas ne vėliau kaip per Aprašo 13.2 papunktyje nurodytus terminus.

Jeigu Fondo administravimo įstaiga mokėjo susidariusius perskaičiuotų išmokų skirtumus per Aprašo 13.2 papunktyje nurodytus terminus, tačiau mokėjimas neatliktas, nes perskaičiuojama išmoka mokėta į skirtumo išmokėjimo laikotarpiu nebeveikiančią kredito ar mokėjimo įstaigą arba asmeninė sąskaita, į kurią turėjo būti pervesta perskaičiuojama išmoka, uždaryta, arba asmuo, kuriam turėjo būti išmokėtas skirtumas, nebegyvena adresu, kuriuo mokėta išmoka, skirtumas išmokamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos, jeigu šie asmenys prašymą pateikia iki 2017 m. lapkričio 30 dienos.

Asmuo, norintis pakeisti kredito ar mokėjimo įstaigą, sąskaitą, adresą ar skirtumo mokėjimo būdą į kitą galimą mokėjimo būdą, ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki jam priklausančio skirtumo išmokėjimo termino, nurodyto Aprašo 13.2 papunktyje, pabaigos pateikia rašytinį prašymą Fondo administravimo įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 391, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10493

 

III SKYRIUS

NEDARBO IŠMOKŲ, KURIAS MOKĖJO LIETUVOS DARBO BIRŽA, PERSKAIČIAVIMAS

 

15. Nedarbo išmokas, kurias mokėjo Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža), perskaičiuoja ir susidariusį skirtumą Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka išmoka Fondo valdybos įgaliota Fondo administravimo įstaiga.

16. Duomenis nedarbo išmokoms, kurias Aprašo 1 punkte nurodytiems asmenims iki 2012 m. gruodžio 31 d. apskaičiavo ir mokėjo Lietuvos darbo biržos teritorinės darbo biržos, perskaičiuoti Fondo valdybai pateikia Lietuvos darbo birža.

17. Lietuvos darbo birža, gavusi Fondo valdybos sudarytą gavusių nedarbo išmokas asmenų, kuriems remiantis Registro duomenimis patikslintos asmens draudžiamosios pajamos, sąrašą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų Fondo valdybai pateikia šiuos duomenis:

17.1. asmens, gavusio nedarbo išmoką, vardą, pavardę, asmens kodą;

17.2. teisės į nedarbo išmoką įgijimo datą;

17.3. laikotarpį (-ius), už kurį (-iuos) paskirta ir išmokėta nedarbo išmoka, ir išmokos mokėjimo būdą, kuriuo mokėta išmoka, taip pat reikalingus mokėjimui atlikti duomenis (pavyzdžiui, sąskaitos kredito ar mokėjimo įstaigoje numerį);

Punkto pakeitimai:

Nr. 391, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10493

 

17.4. asmens nedarbo draudimo stažą, pagal kurį skirta nedarbo išmoka;

17.5. koeficientus, pagal kuriuos apskaičiuota nedarbo išmoka (nurodydama kiekvieno mėnesio koeficientą, apskaičiuotą pagal asmens draudžiamąsias pajamas);

17.6. už kiekvieną mėnesį jam apskaičiuotą ir išmokėtą sumą (atskirai nurodydama pagal Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo 15 straipsnį atimtas sumas).

 

IV SKYRIUS

VALSTYBINIŲ PENSIJŲ NEIŠMOKĖTOS DALIES APSKAIČIAVIMAS IR IŠMOKĖJIMAS

 

18. Valstybinės pensijos, kurioms taikomas Aprašas, – pareigūnų ir karių valstybinės pensijos, nustatytos Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatyme, ir teisėjų valstybinės pensijos, nustatytos Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatyme (toliau kartu – valstybinės pensijos), perskaičiuojamos atsižvelgiant į apskaičiuotą grąžintiną neišmokėto darbo užmokesčio dalį.

19. Paskirtųjų ir, jeigu buvo taikomas ribojimas, – apribotų pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalį valstybinių pensijų dydžių skirtumas valstybinių pensijų gavėjams apskaičiuojamas be asmenų prašymo.

20. Asmeniui pateikus rašytinį laisvos formos prašymą, valstybinių pensijų skyrimą administruojanti įstaiga, apskaičiavusi susidariusį valstybinių pensijų dydžių skirtumą per Aprašo 21 punkte nustatytą terminą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda pažymą apie susidariusį valstybinių pensijų dydžių skirtumą.

21. Valstybinių pensijų skyrimą administruojanti įstaiga valstybinių pensijų dydžių skirtumus apskaičiuoja iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir, jeigu valstybinių pensijų mokėjimą administruoja kita įstaiga, šiuos duomenis pateikia valstybinių pensijų mokėjimą administruojančiai įstaigai per 5 mėnesius nuo valstybinių pensijų dydžių skirtumų apskaičiavimo pabaigos.

22. Valstybinių pensijų dydžių skirtumą valstybinių pensijų mokėjimą administruojančios įstaigos išmoka ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 30 dienos.

23. Dėl valstybinių pensijų dydžių skirtumo išmokėjimo asmenys, kuriems išmokų mokėjimas nutrauktas, ir asmenys, kuriems paveldėjimo tvarka perėjo mirusiojo asmens turtas, su rašytiniu laisvos formos prašymu ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 31 d. turi kreiptis į valstybinių pensijų mokėjimą administruojančią įstaigą Aprašo 8 ir 9 punktuose nustatyta tvarka (prašymai išmokėti teisėjų valstybinių pensijų dydžių skirtumą teikiami Aprašo 9 punkte nurodytais būdais, išskyrus teikimą per EGAS).

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 391, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10493

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo