Suvestinė redakcija nuo 2021-01-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14889

 

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDUTINIŲ LAIKO SĄNAUDŲ, REIKALINGŲ PRIVALOMAJAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINEI APŽIŪRAI ATLIKTI, PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 2 d. Nr. 2BE-223

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Kelių transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą atliekančių įmonių skaičiaus, jų išsidėstymo šalies teritorijoje, atsižvelgiant į kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros poreikį, nustatymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-263 „Dėl Kelių transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą atliekančių įmonių skaičiaus, jų išdėstymo šalies teritorijoje, atsižvelgiant į kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros poreikį, nustatymo metodikos patvirtinimo“, 7 punktu:

1. Tvirtinu Vidutines laiko sąnaudas, reikalingas privalomajai transporto priemonių techninei apžiūrai atlikti (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. 2B-35 „Dėl Vidutinių laiko sąnaudų pirminei ir pakartotinei valstybinei techninei apžiūrai atlikti patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

4. Informuoju, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                   Tomas Kolendo

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos

administracijos direktoriaus

2020 m. liepos 2 d. įsakymu

Nr. 2BE-223

 

 

VIDUTINĖS LAIKO SĄNAUDOS, REIKALINGOS PRIVALOMAJAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINEI APŽIŪRAI ATLIKTI

 

Eil. Nr.

Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros procedūra

Privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra (minutėmis)

Pakartotinė privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra (minutėmis)

1.

L1 ir L3 klasių mopedai ir motociklai

10

6

2.

L2, L4, L5, L6 ir L7 klasių mopedai ir motociklai

15

8

3.

M1 klasės transporto priemonės

18

10

4.

M2 klasės mažieji autobusai

20

11

5.

M3 klasės autobusai, troleibusai

26

14

6.

M3 klasės sujungtieji autobusai, troleibusai

29

15

7.

N1 klasės krovininės transporto priemonės

18

10

8.

N2 klasės krovininės transporto priemonės ir T5 klasės ratiniai traktoriai

21

11

9.

N3 klasės krovininės transporto priemonės

29

15

10.

O1 klasės priekabos

8

5

11.

O2 klasės priekabos (puspriekabės)

13

7

12.

O3 klasės priekabos (puspriekabės)

22

12

13.

O4 klasės priekabos (puspriekabės)

25

13

14.

Papildoma transporto priemonių, skirtų pavojingiesiems kroviniams vežti, patikra

7

4

15.

Papildoma saugių transporto priemonių patikra

7

4

16.

Transporto priemonės dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikra

4

4

17.

Papildoma procedūra transporto priemonių dyzeliu varomų variklių išmetamųjų dujų dūmingumui patikrinti

2

2

18.

Papildoma procedūra transporto priemonių su pneumatine, hidrauline arba mišria stabdžių sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumui patikrinti

8

8

19.

Papildoma istorinių motorinių transporto priemonių patikra

73

36

 

_____________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2BE-35, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01636

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-35, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01636

Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 2BE-223 „Dėl Vidutinių laiko sąnaudų, reikalingų privalomajai transporto priemonių techninei apžiūrai atlikti, patvirtinimo“ pakeitimo