Suvestinė redakcija nuo 2019-12-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-02-27, i. k. 2017-03102

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL ĮMONIŲ, KURIOS NĖRA SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAI, ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO ATLIKIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 22 d. Nr. 1-46

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu ir Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 11 straipsniu:

1. T v i r t i n u  Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a s k i r i u viešąją įstaigą Lietuvos energetikos agentūrą vykdyti įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-345, 2018-12-17, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20673

 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. 1-235 „Dėl Energijos vartojimo audito, kurį privalo atlikti įmonės pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 8 straipsnio 4 ir 6 dalių bei VI priedo nuostatų reikalavimus, atlikimo gairių aprašo patvirtinimo“.

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, valstybės įmonei Energetikos agentūrai pirmą kartą privalo pateikti energijos vartojimo audito ataskaitą ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 1 d;

4.2. įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo auditas, atliktas Lietuvos arba kitų Europos Sąjungos valstybių narių kvalifikuotų ir (arba) atestuotų auditorių ne anksčiau nei prieš ketverius metus iki šio aprašo įsigaliojimo datos, yra laikomas lygiaverčiu pirmą kartą atliekamam energijos vartojimo auditui. Įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, pateikia šio energijos vartojimo audito ataskaitą vadovaujantis šio įsakymo 4.1 papunktyje nustatyta tvarka;

4.3. įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, įgyvendinusios arba įgyvendinančios nepriklausomos organizacijos pagal atitinkamus Europos Sąjungos ir tarptautinius standartus sertifikuotą energijos vartojimo arba aplinkos vadybos sistemą valstybės įmonei Energetikos agentūrai pirmą kartą privalo pateikti informaciją, nurodytą šio Aprašo 24.1 papunktyje, ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 1 d.;

4.4. po šio Aprašo įsigaliojimo įsteigtos įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai pirmą kartą privalo pateikti energijos vartojimo audito atskaitą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo įmonės veiklos pradžios.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-345, 2018-12-17, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20673

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Žygimantas Vaičiūnas  

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-46

 

 

ĮMONIŲ, KURIOS NĖRA SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAI, ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO ATLIKIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato energijos vartojimo audito (toliau – Auditas) atlikimo, Audito ataskaitos parengimo ir jos pateikimo viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

Nr. 1-345, 2018-12-17, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20673

 

2. Šis Aprašas yra taikomas Lietuvos Respublikoje registruotoms ir jos teritorijoje ekonominę veiklą vykdančioms įmonėms, kurios nepriskiriamos labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms (toliau – Didelės įmonės), atliekančioms Auditą joms nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose, įrenginiuose, technologiniuose procesuose, geležinkelių bei sausumos kelių transporto priemonėse, skirtose keleiviams ir kroviniams pervežti (toliau – Transporto priemonės), neatsiejamuose nuo Didelės įmonės vykdomos ekonominės veiklos ir būtinų šiai veiklai vykdyti, išskyrus Didelių įmonių turtą valdomą pagal nuomos arba išperkamosios nuomos sutartį, ir Audito priežiūrą atliekančiai institucijai viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai (toliau – Agentūra).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

Nr. 1-345, 2018-12-17, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20673

 

3.  Įvertinimas, ar Auditas yra privalomas įmonei, atliekamas pagal Aprašo priede pateikiamą  schemą.

4. Neteko galios nuo 2017-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

 

5. Auditas atliekamas vadovaujantis pagrindiniais Audito atlikimo principais, nurodytais Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 „Dėl Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo“ (toliau – Viešojo naudojimo paskirties pastatų metodika), Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ (toliau – Technologinių procesų ir įrenginių metodika).

6. Didelės įmonės privalo atlikti Auditą ne rečiau kaip kas ketverius metus skaičiuojant nuo paskutinio praėjusio Audito atlikimo.

7. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, atsižvelgiant į Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148 „Dėl Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Audito atlikimo ir specialistų rengimo tvarkos aprašas) nuostatas, bei kitais Auditui taikytinais Lietuvos Respublikos standartais.

8. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir šiuos įstatymus įgyvendinančiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS

AUDITO ATLIKIMAS DIDELĖSE ĮMONĖSE

 

9Didelė įmonė yra atsakinga už jai nuosavybės teise priklausančių pastatų, įrenginių ar technologinių procesų ir transporto priemonių, neatsiejamų nuo Didelės įmonės veiklos bei būtinų šiai veiklai vykdyti, Audito atlikimą, išskyrus Didelių įmonių turtą valdomą pagal nuomos arba išperkamosios nuomos sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

 

10. Auditą Didelėse įmonėse turi teisę atlikti savarankiškai dirbantis fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas, kuriam teisė atlikti Auditą suteikta pagal Aprašo 7 punkte nurodyto Audito atlikimo ir specialistų rengimo tvarkos aprašo nuostatas (toliau – Auditorius), Didelės įmonės vidaus ekspertas ir kitų Europos Sąjungos valstybės narių kvalifikuoti, akredituoti ir (arba) atestuoti auditoriai (toliau – ES auditoriai) ar įmonės. Jei Auditas atliekamas ES auditorių ar įmonių, privaloma pateikti Auditą parengusio ES auditoriaus ar įmonės kvalifikacijos, akreditacijos ir (arba) atestacijos atestato kopiją ir ją patvirtinančius dokumentus su vertimu į lietuvių kalbą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

 

11. Neteko galios nuo 2017-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

 

12. Transporto priemonėse energijos sąnaudas gali įvertinti bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių pasiūlymus rengia Auditorius, kuriam suteikta teisė Auditą atlikti įrenginiuose ir technologiniams procesams.

13. Jei Didelės įmonės yra įgyvendinusios nepriklausomos organizacijos pagal atitinkamus Europos Sąjungos ir tarptautinius standartus sertifikuotą energijos vartojimo arba aplinkos vadybos sistemą, kuri apima Auditą, tai toks Auditas turi būti atliktas įmonės vidaus eksperto ar Auditoriaus, turinčio kvalifikacinį atestatą, suteikiantį teisę atlikti Auditą įrenginiuose ir technologiniams procesams pagal Audito atlikimo ir specialistų rengimo tvarkos aprašą.

14.  Auditas Didelėse įmonėse yra atliekamas siekiant įvertinti:

14.1. pastato energijos sąnaudas, skirtas netechnologiniams procesams ir įrenginiams;

14.2. energijos sąnaudas technologiniuose procesuose ir įrenginiuose;

14.3. energijos sąnaudas Transporto priemonėse.

15.  Auditas Didelėse įmonėse turi būti atliekamas ir Audito ataskaita turi būti pateikiama vadovaujantis šiais minimaliais reikalavimais:

15.1. atliekant Auditą Didelėse įmonėse, surenkama reikalinga Auditui atlikti informacija apie:

15.1.1. įmonės veiklą, gaminamą produkciją bei teikiamas paslaugas;

15.1.2.   energijos, energijos išteklių, geriamojo ir pramoninio vandens (toliau – vandens) sąnaudas bei išlaidas per paskutinius trejus kalendorinius metus, kurios pateikiamos kiekvienam energijos išteklių ar energijos rūšiai atskirai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-321, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19918

 

15.2. nustatomi energijos, energijos išteklių ir vandens srautai bei nustatomas jų pasiskirstymas pastatuose, padaliniuose, įrenginiuose, technologiniams procesams, Transporto priemonėms ir pagrindinėms galutinio vartojimo įrenginių grupėms. Sudaromi energijos, energijos išteklių ir vandens balansai;

15.3. nustatomos galutinio vartojimo įrenginių techninės bei energetinės charakteristikos;

15.4. atliekama energijos, energijos išteklių ir vandens sąnaudų ir išlaidų analizė bei pateikiamos energijos sąnaudas ir (arba) išlaidas mažinančios energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės;

15.5. pateikiamos ir įvertinamos energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo efektyvumo didinimo priemonės bei energijos kiekių sutaupymai ir jų vertės;

15.6. įvertinamos atsinaujinančių energijos išteklių bei kogeneracinių jėgainių panaudojimo galimybės ir nauda;

15.7. atliekamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių ekonominio efektyvumo vertinimas vadovaujantis Viešojo naudojimo paskirties pastatų metodikos 11 skyriaus ir Technologinių procesų ir įrenginių metodikos 13 skyriaus nuostatomis;

15.8. pateikiama informacija apie anksčiau atliktų Auditų (jei jų buvo atlikta) ataskaitose rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimo rezultatus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-321, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19918

 

16. Audito metu turi būti analizuojama ne mažiau kaip 90 proc. visų Didelei įmonei nuosavybės teise priklausančių pastatų, įrenginių, technologinių procesų ir Transporto priemonių, neatsiejamų nuo Didelės įmonės veiklos bei būtinų šiai veiklai vykdyti, energijos sąnaudų, jei jos yra pakankamos energijos vartojimo efektyvumo rodikliams įvertinti ir sudaro galimybes patikimai nustatyti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

Nr. 1-130, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07007

 

17. Nustatant galutinio vartojimo įrenginių technines charakteristikas ir vertinant technologinių parametrų energetines charakteristikas atliekami matavimai, jei be jų neįmanoma nustatyti energijos, energijos išteklių ir vandens nuostolių, kurie reikalingi išvadoms apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupymą pateikti. Šių matavimų rezultatai pateikiami Audito ataskaitoje.

18. Jei Audito atlikimo metu nustatoma, kad vienai ar kelioms daugiausiai energijos vartojančių pastatų, įrenginių ar transporto priemonių grupėms, technologiniam procesui ar jo daliai tikslinga atlikti detalesnį Auditą, Audito ataskaitoje teikiamas pasiūlymas papildomam Auditui atlikti. Šiuo atveju Audito ataskaitoje yra pagrindžiamas papildomo Audito atlikimo būtinumas, nurodomas jo tikslas ir trukmė.

19. Neteko galios nuo 2017-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

 

20. Auditorius yra atsakingas už atlikto Auditą ir Audito ataskaitoje pateiktus duomenis.

 

III SKYRIUS

AUDITO ATASKAITOS TEIKIMAS

 

21Didelės įmonės ne rečiau kaip kas ketverius metus, skaičiuojant nuo paskutinio praėjusio Audito atlikimo, parengia ir pateikia Agentūrai Audito ataskaitos kopiją. Audito ataskaitos kopija Agentūrai turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki gruodžio 5 d., išskyrus teikiant Audito ataskaitą pirmą kartą pagal šio įsakymo 4.1 papunktyje nustatytą reikalavimą.

22. Audito ataskaitos tituliniame lape turi būti nurodyta Auditą atlikusio Auditoriaus kvalifikacija, atestato numeris, Auditoriaus vardas, pavardė, Audito atlikimo data. Ataskaitą pasirašo Auditą atlikę Auditorius (-iai) ir ataskaitą priėmęs Didelės įmonės vadovas.

23. Audito ataskaitos kopija Agentūrai teikiama elektroniniu paštu arba duomenų laikmenoje (.docx, xls ir (ar) .pdf formatais) lietuvių kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

Nr. 1-321, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19918

 

IV SKYRIUS

KITOS BŪTINOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS

 

24. Didelės įmonės pateikia Agentūrai kitą būtiną informaciją:

24.1. jeigu Didelės įmonės yra įgyvendinusios arba įgyvendina nepriklausomos organizacijos pagal atitinkamus Europos Sąjungos ir tarptautinius standartus sertifikuotą energijos vartojimo arba aplinkos vadybos sistemą, ir aplinkos vadybos sistema apima Audito atlikimą pagal Aprašo 5 punkto teisės aktų pagrindinius reikalavimus, jos yra atleidžiamos nuo prievolės atlikti Auditą pagal Aprašo 6 punktą. Tokiu atveju Didelės įmonės kasmet iki gruodžio 5 d. Agentūrai privalo pateikti:

24.1.1. įgyvendinamos energijos vartojimo arba aplinkos vadybos sistemos, kur Aplinkos vadybos sistema apima Audito atlikimą pagal Aprašo 5 punkto teisės aktų pagrindinius reikalavimus, aprašymą;

24.1.2. visų Didelei įmonei siūlomų energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo efektyvumo didinimo priemonių pasiūlymų suvestinę, nurodytą Technologinių procesų ir įrenginių metodikos 6 priede;

24.1.3. energijos vartojimo arba aplinkos vadybos sistemos galiojančio sertifikato kopiją.

24.2. jei Didelės įmonės nuosavybės teise priklausančiam pastatui yra išduotas pastato energinio naudingumo sertifikatas, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 51 straipsnio nuostatas, Agentūrai kartu su Audito ataskaita privalo pateikti ir šio pastato energinio naudingumo sertifikato kopiją;

24.3. jei Didelė įmonė turi pastatų, patalpų, įrenginių, Transportų priemonių, valdomų pagal nuomos arba išperkamosios nuomos sutartį, Agentūrai kartu su Audito ataskaita Didelė įmonė privalo pateikti:

24.3.1. pastatų, patalpų sąrašą, kuriame nurodomi jų paskirtys, adresai, unikalūs numeriai, sutarčių numeriai, sutarčių sudarymo datos, sutarčių pabaigos datos;

24.3.2. įrenginių, Transportų priemonių sąrašą, kuriame nurodomi jų pavadinimai, sutarčių numeriai, sutarčių sudarymo datos, sutarčių pabaigos datos.

24.4. jei Didelė įmonė neturi pastatų, patalpų, įrenginių, Transporto priemonių, valdomų nuosavybės teise, tai Auditas nėra atliekamas ir apie tai informuojama Agentūra raštu, pasirašytu įmonės vadovo, pridedant atitinkamas pažymas pagal 24.3 papunkčio nuostatas;

24.5. jei Didelė įmonė atitinka nors vieną iš sąlygų, nurodytų Aprašo 28 punkte, apie tai ji informuoja Agentūrą, pateikdama tai pagrindžiančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

 

V SKYRIUS

AUDITO PRIEŽIŪRA

 

25. Didelių įmonių Audito atlikimo priežiūrą vykdo Agentūra.

26. Agentūra atlieka šias funkcijas:

26.1. kaupia ir sistemina informaciją apie Didelių įmonių atliktus Auditus ir Auditų ataskaitų rekomendacijas (energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių suvestines);

26.2. atlieka Audito ataskaitų atitikties pagrindiniams audito metodikoje nustatytiems reikalavimams patikrą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-321, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19918

 

26.3. kasmet atlieka nuo 5 iki 20 procentų visų pateiktų Auditų ataskaitų kokybės vertinimą;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-321, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19918

 

26.4. teikia konsultacijas įmonėms dėl šio Aprašo reikalavimų įgyvendinimo;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-321, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19918

 

26.5.  ne rečiau kaip kartą per metus teikia Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai informaciją apie Didelėse įmonėse atliekamus Auditus.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-321, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19918

 

27. Agentūra kasmet iki gruodžio 31 d. informuoja Dideles įmones apie jų prievolę kitais metais pateikti Audito ataskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pateiktais duomenimis, gautais iš Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos už praėjusius kalendorinius metus:

27.1. juridinio asmens kodas, pavadinimas ir adresas;

27.2. vidutinis metinis darbuotojų skaičius;

27.3. įmonės metinės pajamos, mln. eurų;

27.4. įmonės balanse nurodyto turto vertė, mln. eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

 

VI SKYRIUS

AUDITO ATLIKIMUI TAIKOMOS IŠIMTYS

 

28. Auditas neatliekamas Didelėse įmonėse, kurios atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

28.1. yra bankrutavusios, likviduojamos, sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklą;

28.2. iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros;

28.3. nevykdo ekonominės veiklos, nepriklausomai nuo Didelės įmonės teisinės formos;

28.4. metinės energijos sąnaudos visuose nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose, įrenginiuose, technologiniuose procesuose ir Transporto priemonėse, neatsiejamuose nuo Didelės įmonės veiklos bei būtinų šiai veiklai vykdyti, sudaro 20 ar mažiau procentų nuo visų metinių energijos sąnaudų, nepriklausomai nuo įmonės audituojamų objektų turto valdymo formos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

 

29. Jei Didelės įmonės nuosavybės teise priklausančiam pastatui yra išduotas pastato energinio naudingumo sertifikatas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 51 straipsnio nuostatas, Didelė įmonė neatlieka šio pastato Audito, tačiau turi būti tenkinami šio Aprašo 16 punkto reikalavimai ir pastato energinio naudingumo sertifikate nurodytos energijos sąnaudos tinkamos vertinti tik pastato sąnaudas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

 

30. Auditas yra neatliekamas Didelėse įmonėse, kuriose yra vykdomas reorganizavimo arba pertvarkymo procesas iki tol, kol baigsis reorganizavimo arba pertvarkymo procedūros. Tokiu atveju Audito atlikimo prievolė atnaujintam juridiniam vienetui yra vertinama pagal Aprašo priedą per dvejus metus nuo atnaujinto juridinio vieneto veiklos pradžios.

Papildyta punktu:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako  Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

 

————————

 

Įmonių, kuriuos nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo

priedas

 

PRIVALOMAS ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO ATLIKIMAS DIDELĖSE ĮMONĖSE

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-236, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14487

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-46 „Dėl Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-345, 2018-12-17, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20673

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-46 „Dėl Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-130, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07007

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-46 „Dėl Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-321, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19918

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-46 „Dėl Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo