Suvestinė redakcija nuo 2022-09-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-16, i. k. 2017-10111

 

Nauja redakcija nuo 2019-09-28:

Nr. 4-550, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15272

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl 2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „INOpatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

 

 

2017 m. birželio 16 d. Nr. 4-353

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 6.2.7 papunktį,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 4-1072, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21275

 

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                 Mindaugas Sinkevičius

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2017-04-07 raštu Nr. ((24.37-02)-5K-1705750; 5K-1706955)-6K-1702623

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2017 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 4-353

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 01.2.1-MITA-T-845 „INOPATENTAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvos Respublikai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014  m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – de minimis reglamentas);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30  d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir dokumentuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-1072, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21275

 

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Bendrijos dizainas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos dizaino įstatyme.

4.2. Bendrijos dizaino registravimas – pareiškėjo veiksmai, susiję su Bendrijos dizaino registracijos pažymėjimo gavimu.

4.3. Dizaino registravimas tarptautiniu mastu – veikla, apimanti Bendrijos dizaino registravimą arba tarptautinės dizaino registracijos registravimą.

4.4. Eurazijos patentas –Eurazijos patentų tarnybos išduotas patentas.

4.5. Europos patentas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos patentų įstatyme.

4.6. Europos patento paraiška – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos patentų įstatyme.

4.7. Europos patentų konvencija – Europos patentų išdavimo konvencija (Europos patentų konvencija), pasirašyta 2000 m. lapkričio 29 d. Miunchene.

4.8. Išradimų paieška Europos patentų tarnyboje – patento paraiškoje nurodyto išradimo technikos lygio paieška Europos patentų tarnyboje.

4.9. Išradimų patentavimas pagal Europos patentų konvenciją – pareiškėjo veiksmai, susiję su Europos patento gavimu.

4.10. Išradimų patentavimas pagal Paryžiaus konvenciją – pareiškėjo veiksmai, susiję su užsienio valstybėje tiesiogiai paduotos patento paraiškos pagrindu išduoto patento gavimu.

4.11. Išradimų patentavimas pagal Patentinės kooperacijos sutartį – pareiškėjo veiksmai, susiję su tarptautinės patento paraiškos pagrindu išduoto patento gavimu.

4.12. Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu – veikla, apimanti išradimų patentavimą pagal Paryžiaus konvenciją, išradimų patentavimą pagal Patentinės kooperacijos sutartį, išradimų patentavimą pagal Europos patentų konvenciją arba išradimų paiešką Europos patentų tarnyboje.

4.13. Nacionalinis patentas – patentas, išduotas nacionalinės intelektinės nuosavybės tarnybos.

4.14. Paryžiaus konvencija – 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, peržiūrėta Stokholme 1967 m. liepos 14 d. ir papildyta 1979 m. rugsėjo 28  dieną.

4.15. Patentinės kooperacijos sutartis – Patentinės kooperacijos sutartis, pasirašyta 1970  m. birželio 19 d. Vašingtone, peržiūrėta 1979 m. rugsėjo 28 d. ir 1984 m. vasario 3 dieną.

4.16. Patentinis patikėtinis – asmuo, įrašytas į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą, arba užsienio valstybėje veikiantis užsienio valstybės asmuo, turintis teisę teikti paslaugas intelektinės nuosavybės apsaugos srityje.

4.17. Prioritetinė patento paraiška – patento paraiška, kurios pagrindu pareiškėjas prašo suteikti prioritetą pagal Paryžiaus konvenciją.

4.18. Reglamentas dėl Bendrijos dizainų – 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino.

4.19. Tarptautinė dizaino registracija – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos dizaino įstatyme.

4.20. Tarptautinės dizaino registracijos paraiška – suprantama kaip tarptautinė paraiška, apibrėžta Lietuvos Respublikos dizaino įstatyme.

4.21. Tarptautinės dizaino registracijos registravimas – pareiškėjo veiksmai, susiję su tarptautinės dizaino registracijos atlikimu.

4.22. Tarptautinė patento paraiškakaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos patentų įstatyme.

4.23. Tarptautinės patento paraiškos pagrindu išduotas patentas patentas, išduotas tarptautinės patento paraiškos pagrindu pagal Patentinės kooperacijos sutartį.

4.24. Užsienio valstybėje tiesiogiai paduota patento paraiška – patento paraiška, paduota užsienio valstybės intelektinės nuosavybės tarnybai pagal Paryžiaus konvenciją.

4.25. Užsienio valstybėje tiesiogiai paduotos patento paraiškos pagrindu išduotas patentas – patentas, išduotas užsienio valstybėje intelektinės nuosavybės tarnybai paduotos patento paraiškos pagrindu pagal Paryžiaus konvenciją.

4.26. Viena įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Inovacijų agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-962, 2022-09-01, paskelbta TAR 2022-09-01, i. k. 2022-18173

 

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama tęstinės projektų atrankos būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 1 412 303 Eur (vieno milijono keturių šimtų dvylikos tūkstančių trijų šimtų trijų eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Jeigu paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal teigiamai įvertintas paraiškas prašoma skirti lėšų suma yra didesnė negu pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas numatyta skirti lėšų suma, įgyvendinančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime teikti paraiškas numatytos skirti lėšų sumos padidinimo. Ministerijai pritarus pagal kvietimą teikti paraiškas numatyta skirti lėšų suma gali būti padidinta, neviršijant Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeidžiant teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

9. Priemonės tikslas – paskatinti juridinius asmenis teikti paraiškas tarptautiniu mastu patentuoti išradimus ir registruoti dizainą, taip stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu ir skatinti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.

10. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

10.1. išradimų patentavimas tarptautiniu mastu;

10.2. dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

11. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 m. II ketvirtį.

12. Pagal Aprašą pagalba bus teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu. Aprašas nustato pagalbos teikimo sąlygas, kurios atitinka de minimis reglamento nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra juridiniai asmenys.

14. Pagal Aprašą galimi partneriai yra juridiniai asmenys.

15. Kai paraiška teikiama kartu su partneriais, prie paraiškos turi būti pridedama galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir visi projekto partneriai.

16. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kita) ir šalių atsakomybė.

17. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus de minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006, 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus.

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

18.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus. Kai pagal Priemonę įgyvendinami projektai atitinka Aprašo 10 (Aprašo 1  priedo 1.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 13 (Aprašo 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 14 (Aprašo 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 17 (Aprašo 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 21 (Aprašo 1  priedo 1.3 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 26 (Aprašo 1 priedo 1.3 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas) punktuose ir Aprašo 19.1 (Aprašo 1 priedo 2.1 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 19.2 (Aprašo 1 priedo 1.3 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas) ir 19.3 (Aprašo 1 priedo 1.3 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas) papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus, Aprašo 1 priedo 1.1, 3.2, 3.3, 5.1 ir 7.3  papunkčiuose nurodyti bendrieji reikalavimai atliekant paraiškų vertinimą atskirai nebetikrinami. Atitiktis Aprašo 10, 13, 14, 17, 21, 26 punktuose ir 19.1, 19.2, 19.3 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams vertinama projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

19. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016  m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 44P-12.1(14), 2018 m. vasario 22 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-1(31) ir 2019 m. rugpjūčio 8 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-8 (44) (projektas turi atitikti Aprašo 19.1 arba 19.4 papunkčiuose nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų ir visus kitus Aprašo 19.2–19.3 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus):

19.1. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014  m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-491 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2014–2017 m. veiksmų planas), įgyvendinimo (vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka 2014–2017 m. veiksmų plano 2 tikslo „Didinti verslo inovacinį potencialą“ 2.2 uždavinio „Skatinti naujų produktų pateikimą rinkai“ 2.2.1 veiksmą „Teikti ūkio subjektams finansavimą pramoninės nuosavybės teisių apsaugai“). Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos iki 2014–2017 m. veiksmų plano galiojimo termino pabaigos.

19.2. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės  plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės  plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programa), nuostatas ir bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką (vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos ir atitinka bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką).

19.3. Patentuojamas išradimas ir (arba) registruojamas dizainas turi komercinį potencialą (vertinama, ar patentuojamas išradimas ir (arba) registruojamas dizainas turi komercinį potencialą, įvertinant patentuojamo išradimo ir (arba) registruojamo dizaino pagrindu kuriamo produkto konkurencingumą, atsižvelgiant į konkurencinę aplinką, rinkos tendencijas, rinkos pasiskirstymą, prognozes, potencialius vartotojus, taip pat produkto vystymo verslo strategiją, siekiant jį pateikti numatytoms rinkoms ir užtikrinti jo sėkmę. Finansavimas išradimams patentuoti ir (arba) dizainui registruoti bus skiriamas atlikus ekspertinį vertinimą. Bus finansuojamas tokių išradimų patentavimas ir (arba) dizaino registravimas, kuriuos ekspertai, atsižvelgę į įvairių aplinkybių (išradimo sritį, konkurencinę aplinką, pareiškėjo patirtį komercinant išradimus, komercinimo planą ir pan.) visumą, įvertins kaip turinčius pakankamą komercinį potencialą (pvz., numatomas reikšmingas paramą gavusio projekto vykdytojo pajamų padidėjimas iš išradimo ir (arba) dizaino komercinimo). Tinkamuose finansuoti projektuose turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodomas produkto unikalumas, patrauklumas vartotojui, rinkos dydis, technologijos gyvybingumas, investicijų į išradimo patentavimą ir (arba) dizaino apsaugą grąža ir panašūs aspektai).

19.4. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2018–2020 m. veiksmų planas), įgyvendinimo (vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka 2018–2020 m. veiksmų plano 2 tikslo „Didinti verslo inovacinį potencialą“ 2.2 uždavinio „Skatinti naujų produktų pateikimą rinkai“ 2.2.1 veiksmą „Teikti ūkio subjektams finansavimą pramoninės nuosavybės teisių apsaugai“). Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos nuo 2018–2020 m. veiksmų plano įsigaliojimo dienos.

20. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128 (toliau – ES BJRS), kuri skelbiama Europos Komisijos svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, tikslo įgyvendinimo pagal ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017) 118 final, kuris skelbiamas Europos Komisijos svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, numatytą politinę sritį „Inovacijos.“

21. Pagal Aprašą nefinansuojami iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojami didelės apimties projektai.

22. Pagal Aprašą nefinansuojami projektai, kuriais patentuojami išradimai ar registruojamas dizainas, kuriems apsaugoti buvo skirtos lėšos pagal Veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.2-LVPA-K-717 „Intelektas. Bendri moksloverslo projektai“.

23. Pagal Aprašą nefinansuojami pareiškėjai, jei jie yra priskiriami sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, kaip ji apibrėžta Europos Komisijos komunikate – Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2014/C 249/01).

24. Teikiamų pagal Aprašo 10.1 papunktį finansuojamų projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos, o pagal Aprašo 10.2 papunktį – ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

25. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpiai, nurodyti Aprašo 24 punkte, gali būti pratęsti Projektų taisyklių nustatyta tvarka ne ilgiau kaip 6 mėnesiams nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

26. Paraiškos pagal Aprašą gali būti teikiamos iki 2021 m. kovo 31 dienos, o dotacijos sutartys turi būti pasirašomos iki 2021 m. birželio 30 dienos. Įgyvendinančioji institucija gali sustabdyti paraiškų priėmimą ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymą, kai dotacijos sutartyse, pagal kurias pagal Aprašą remiamų veiklų tinkamų finansuoti išlaidų dalies kompensavimas dar nėra pasibaigęs, nurodyta bendra didžiausia leistina finansavimo suma pasiekia kvietime teikti paraiškas, paskelbtame pagal Aprašo 8 punktą, nurodytą sumą. Informacija apie paraiškų priėmimo ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymo sustabdymą skelbiama interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir https://mita.lrv.lt. Ministerijai pritarus Priemonei skirti papildomą lėšų sumą, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, gali sudaryti rezervinį projektų sąrašą, įvertinusi prašomą skirti finansavimo lėšų sumą pagal teigiamai įvertintas paraiškas, kurioms finansuoti neužteko lėšų, atsižvelgdama į Priemonei finansuoti skirtų lėšų sumą. Į rezervinį projektų sąrašą projektai įrašomi ta pačia eile, kaip jie buvo išdėstyti atrinktų projektų ataskaitoje (pagal paraiškų registravimo įgyvendinančioje institucijoje eilę). Rezervinis projektų sąrašas, jei toks sudaromas, skelbiamas interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir https://mita.lrv.lt, nurodomi pareiškėjų pavadinimai ir didžiausia galima projekto finansavimo lėšų suma.

27. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Jeigu projekto veiklos vykdomos ne Lietuvos Respublikoje, tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 15 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas, kaip jis apibrėžtas Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

28. Pareiškėjas paraiškoje nurodo, kuriam iš MTEPI prioritetų, nurodytų Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje, priskiriamas projektas, taip pat nurodo, kurią prioriteto įgyvendinimo tematiką atitinka projektas. Galutinį priskyrimą arba nepriskyrimą konkrečiam prioritetui ir jo įgyvendinimo tematikai nustato įgyvendinančioji institucija vertinimo metu. Tuo atveju, jeigu įgyvendinančioji institucija nustato, kad projektas priskiriamas kitam prioritetui, kitai įgyvendinimo tematikai, nei pareiškėjas nurodė paraiškoje, pareiškėjui pasiūloma pagal įgyvendinančiosios institucijos atliktą vertinimą patikslinti paraiškoje nurodytą informaciją, kuriam iš prioritetų ir įgyvendinimo tematikų priskiriamas projektas. Pareiškėjui nesutikus patikslinti šios informacijos, paraiška atmetama.

29. Projektu turi būti siekiama toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, iš kurių nurodyti Aprašo 29.1, 29.2, 29.13 ir 29.131 papunkčiuose yra privalomi įgyvendinant abi Aprašo 10 punkto veiklas, ir bent vienas Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklis, nurodytas Aprašo 29.3–29.9 ir 29.12 papunkčiuose, yra privalomas įgyvendinant Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą veiklą arba bent vienas Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklis, nurodytas Aprašo 29.10–29.11 papunkčiuose, yra privalomas įgyvendinant Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą, 29.14 papunktyje nurodytas Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklis yra privalomas įgyvendinant Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą veiklą ir kai pareiškėjas yra mokslo ir studijų institucija:  

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-1072, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21275

29.1. produkto stebėsenos rodiklio „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas
P.B. 202;

29.2. produkto stebėsenos rodiklio „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams“, kodas P.B. 227;

29.3. produkto stebėsenos rodiklio „Paduotos tarptautinės patento paraiškos“, kodas P.N. 829;

29.4. produkto stebėsenos rodiklio „Užsienio valstybėse tiesiogiai paduotos patento paraiškos“, kodas P.N. 830;

29.5. produkto stebėsenos rodiklio „Tarptautinių patento paraiškų pagrindu išduoti patentai“, kodas P.N. 831;

29.6. produkto stebėsenos rodiklio „Paduotos Europos patento paraiškos“, kodas P.N. 832;

29.7. produkto stebėsenos rodiklio „Gauti pranešimai apie ketinimą išduoti Europos patentą“, kodas P.N. 833;

29.8. produkto stebėsenos rodiklio „Išduoti ir nurodytose valstybėse galiojantys Europos patentai“, kodas P.N. 834;

29.9 produkto stebėsenos rodiklio „Gautos paieškos Europos patentų tarnyboje ataskaitos“, kodas P.N. 835;

29.10. produkto stebėsenos rodiklio „Išduoti Bendrijos dizaino registracijos pažymėjimai“, kodas P.N. 836;

29.11. produkto stebėsenos rodiklio „Atliktos tarptautinės dizaino registracijos“, kodas P.N. 837;

29.12. produkto stebėsenos rodiklio „Užsienio valstybėse tiesiogiai paduotų patento paraiškų pagrindu išduoti patentai“, kodas P.N. 838;

29.13. rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas“, kodas R.N. 805 (rodiklis naudojamas tik pradinei reikšmei nurodyti);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-1072, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21275

 

29.131. rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo“, kodas R.N. 843 (rodiklis naudojamas tik galutinei reikšmei nurodyti);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 4-1072, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21275

 

29.14. produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos“, kodas P.S. 305.

30. Aprašo 29.3–29.131 papunkčiuose nurodytiems Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliams skaičiuoti taikomas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Aprašo 29.1, 29.2 ir 29.14 papunkčiuose nurodytiems Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliams skaičiuoti taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų Aprašo 29 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Už visų Aprašo 29 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių įvedimą į 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį (toliau – SFMIS2014) yra atsakinga įgyvendinančioji institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-1072, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21275

 

31. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

31.1. kai įgyvendinama Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla:

31.1.1. išradimų patentavimo pagal Paryžiaus konvenciją projekto atveju – intelektinės nuosavybės tarnybai paduota prioritetinė patento paraiška arba intelektinės nuosavybės tarnybai užsienio valstybėje tiesiogiai paduota patento paraiška;

31.1.2. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį iki tarptautinės patento paraiškos padavimo (bendrojo etapo) projekto atveju – intelektinės nuosavybės tarnybai paduota prioritetinė patento paraiška;

31.1.3. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Europos) lygio iki Europos patento paraiškos padavimo (pirmojo etapo) projekto atveju – iš intelektinės nuosavybės tarnybos gauta paieškos ataskaita;

31.1.4. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Europos) lygio iki ekspertizės mokesčio sumokėjimo (antrojo etapo) projekto atveju – iš Europos patentų tarnybos gauta paieškos ataskaita;

31.1.5. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Europos) lygio iki gauto pranešimo apie ketinimą išduoti Europos patentą (trečiojo etapo) projekto atveju – Europos patentų tarnybai sumokėtas ekspertizės mokestis;

31.1.6. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Europos) lygio iki Europos patento įsigaliojimo pareiškėjo nurodytose valstybėse (ketvirtojo etapo) projekto atveju – iš Europos patentų tarnybos gautas pranešimas apie ketinimą išduoti Europos patentą;

31.1.7. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – nacionalinio lygio iki nacionalinio patento išdavimo projekto atveju – iš intelektinės nuosavybės tarnybos gauta paieškos ataskaita;

31.1.8. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Eurazijos) lygio iki ekspertizės mokesčio sumokėjimo (pirmojo etapo) projekto atveju – iš intelektinės nuosavybės tarnybos gauta paieškos ataskaita;

31.1.9. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Eurazijos) lygio iki Eurazijos patento išdavimo (antrojo etapo) projekto atveju – Eurazijos patentų tarnybai sumokėtas ekspertizės mokestis;

31.1.10. išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją iki Europos patento paraiškos padavimo (pirmojo etapo) projekto atveju – intelektinės nuosavybės tarnybai paduota prioritetinė patento paraiška;

31.1.11. išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją iki ekspertizės mokesčio sumokėjimo (antrojo etapo) projekto atveju – iš Europos patentų tarnybos gauta paieškos ataskaita;

31.1.12. išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją iki gauto pranešimo apie ketinimą išduoti Europos patentą (trečiojo etapo) projekto atveju – Europos patentų tarnybai sumokėtas ekspertizės mokestis;

31.1.13. išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją iki Europos patento įsigaliojimo pareiškėjo nurodytose valstybėse (ketvirtojo etapo) projekto atveju – iš Europos patentų tarnybos gautas pranešimas apie ketinimą išduoti Europos patentą;

31.1.14. išradimų paieškos Europos patentų tarnyboje projekto atveju – iš Valstybinio patentų biuro gautas patvirtinimas, kad patento paraiška yra tinkamai parengta paieškai Europos patentų tarnyboje atlikti;

31.2. kai įgyvendinama Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla:

31.2.1. Bendrijos dizaino registravimo projekto atveju – Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai paduota Bendrijos dizaino paraiška;

31.2.2. tarptautinės dizaino registracijos projekto atveju – Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijai paduota tarptautinės dizaino registracijos paraiška;

31.3. iki paraiškos finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai pareiškėjas su partneriu (-iais) turi būti sudarę jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais).

32. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį vyrų ir moterų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

33. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

34. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, kai už jas sumokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) už jas būtų sumokėta daugiau nei vieną kartą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

35. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

36. Projekto vykdytojui tinkamų finansuoti projektų išlaidų dalis kompensuojama, jei yra įgyvendintos visos šios sąlygos:

36.1. Aprašo nustatyta tvarka su įgyvendinančiąja institucija yra pasirašyta dotacijos sutartis;

36.2. pasiektas dotacijos sutartyje numatytas projekto rezultatas ir įgyvendinančiajai institucijai per 30 dienų nuo rezultato pasiekimo pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai:

36.2.1. kai įgyvendinama Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla:

36.2.1.1. išradimų patentavimo pagal Paryžiaus konvenciją projekto atveju – patentai (kopijos), išduoti intelektinės nuosavybės tarnybų užsienio valstybėse tiesiogiai paduotų patento paraiškų pagrindu pagal Paryžiaus konvenciją, jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad užsienio valstybėse tiesiogiai paduotų patento paraiškų pagrindu pagal Paryžiaus konvenciją intelektinės nuosavybės tarnybų išduoti patentai, arba intelektinės nuosavybės tarnybų sprendimai (kopijos) dėl atsisakymo išduoti patentą, jų nuorašai;

36.2.1.2. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį iki tarptautinės patento paraiškos padavimo (bendrojo etapo) projekto atveju – Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijai paduotos tarptautinės patento paraiškos (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijai paduotos tarptautinės patento paraiškos;

36.2.1.3. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Europos) lygio iki Europos patento paraiškos padavimo (pirmojo etapo) projekto atveju – Europos patentų tarnybai paduotos Europos patento paraiškos (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Europos patentų tarnybai paduotos Europos patento paraiškos;

36.2.1.4. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Europos) lygio iki ekspertizės mokesčio sumokėjimo (antrojo etapo) projekto atveju – Europos patentų tarnybai sumokėto ekspertizės mokesčio mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Europos patentų tarnybai sumokėtas ekspertizės mokestis;

36.2.1.5. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Europos) lygio iki gauto pranešimo apie ketinimą išduoti Europos patentą (trečiojo etapo) projekto atveju – iš Europos patentų tarnybos gauti pranešimai apie ketinimą išduoti Europos patentą (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad iš Europos patentų tarnybos gauti pranešimai apie ketinimą išduoti Europos patentą, arba Europos patentų tarnybos sprendimai (kopijos) dėl atsisakymo išduoti Europos patentą, jų nuorašai;

36.2.1.6. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Europos) lygio iki Europos patento įsigaliojimo pareiškėjo nurodytose valstybėse (ketvirtojo etapo) projekto atveju – Europos patentų tarnybos išduoti ir pareiškėjo nurodytose valstybėse galiojantys Europos patentai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Europos patentų tarnybos išduoti Europos patentai yra galiojantys pareiškėjo nurodytose valstybėse;

36.2.1.7. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – nacionalinio lygio iki nacionalinio patento išdavimo projekto atveju – intelektinės nuosavybės tarnybų tarptautinių patento paraiškų pagrindu išduoti patentai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad intelektinės nuosavybės tarnybos tarptautinių patento paraiškų pagrindu yra išdavusios nacionalinius patentus, arba intelektinės nuosavybės tarnybų sprendimai (kopijos) dėl atsisakymo išduoti nacionalinį patentą, jų nuorašai;

36.2.1.8. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Eurazijos) lygio iki ekspertizės mokesčio sumokėjimo (pirmojo etapo) projekto atveju – Eurazijos patentų tarnybai sumokėto ekspertizės mokesčio mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Eurazijos patentų tarnybai sumokėtas ekspertizės mokestis;

36.2.1.9. išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Eurazijos) lygio iki Eurazijos patento išdavimo (antrojo etapo) projekto atveju – Eurazijos patentų tarnybos išduoti Eurazijos patentai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad tarptautinių patento paraiškų pagrindu Eurazijos patentų tarnyba yra išdavusi Eurazijos patentą, arba Eurazijos patentų tarnybos sprendimai (kopijos) dėl atsisakymo išduoti Eurazijos patentą, jų nuorašai;

36.2.1.10. išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją iki Europos patento paraiškos padavimo (pirmojo etapo) projekto atveju – Europos patentų tarnybai paduotos Europos patento paraiškos (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Europos patentų tarnybai paduotos Europos patento paraiškos;

36.2.1.11. išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją iki ekspertizės mokesčio sumokėjimo (antrojo etapo) projekto atveju – Europos patentų tarnybai sumokėto ekspertizės mokesčio mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Europos patentų tarnybai sumokėtas ekspertizės mokestis;

36.2.1.12. išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją iki gauto pranešimo apie ketinimą išduoti Europos patentą (trečiojo etapo) projekto atveju – iš Europos patentų tarnybos gauti pranešimai apie ketinimą išduoti Europos patentą (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad iš Europos patentų tarnybos gauti pranešimai apie ketinimą išduoti Europos patentą, arba Europos patentų tarnybos sprendimai (kopijos) dėl atsisakymo išduoti Europos patentą, jų nuorašai;

36.2.1.13. išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją iki Europos patento įsigaliojimo pareiškėjo nurodytose valstybėse (ketvirtojo etapo) projekto atveju – Europos patentų tarnybos išduoti ir pareiškėjo nurodytose valstybėse galiojantys Europos patentai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Europos patentų tarnybos išduoti Europos patentai yra galiojantys pareiškėjo nurodytose valstybėse;

36.2.1.14. išradimų paieškos Europos patentų tarnyboje projekto atveju – iš Europos patentų tarnybos gautos paieškos Europos patentų tarnyboje ataskaitos (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad iš Europos patentų tarnybos gautos paieškos Europos patentų tarnyboje ataskaitos;

36.2.2. kai įgyvendinama Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla:

36.2.2.1. Bendrijos dizaino registravimo projekto atveju – Bendrijos dizaino registracijos pažymėjimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad iš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos gauti Bendrijos dizaino registracijos pažymėjimai, nurodantys registruotų ir paskelbtų dizainų skaičių, arba Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos sprendimai (kopijos) dėl atsisakymo išduoti Bendrijos dizaino registracijos pažymėjimą, jų nuorašai;

36.2.2.2. tarptautinės dizaino registracijos projekto atveju – Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos atliktos tarptautinės dizaino registracijos (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija atliko tarptautinę dizaino registraciją, ir nurodantys registruotų ir paskelbtų dizainų skaičių, arba Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos sprendimai (kopijos) dėl atsisakymo atlikti tarptautinę dizaino registraciją, jų nuorašai;

36.2.3. kai įgyvendinama Aprašo 10.1 arba 10.2 papunkčiuose nurodyta veikla – tarp pareiškėjo ir patentinio patikėtinio pasirašytų paslaugų teikimo dėl išradimų patentavimo ar dizaino registravimo sutarčių pagrindu sudaryti paslaugų perdavimo–priėmimo aktai (kopijos), jų nuorašai ar kiti dokumentai, kuriuose nurodomas patentinio patikėtinio faktiškai dirbtas darbo laikas, suskirstytas pagal faktiškai atliktus išradimų patentavimo ar dizaino registravimo veiksmus.

37. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma, skiriama tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu, yra 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų), t. y. gali būti įgyvendinami keli projektai tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu, tačiau skiriama bendra finansavimo lėšų suma išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu negali viršyti 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų). Keli projektai tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu gali būti įgyvendinami tuo atveju, jeigu tas pats išradimas patentuojamas ar dizainas registruojamas keliais etapais, kiekviename jų pagal standartinę tvarką ir procedūras vykdant skirtingus veiksmus, privalomus atlikti visais atvejais siekiant patentuoti išradimą ar registruoti dizainą tarptautiniu mastu.

38. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 95 proc. Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje (toliau – Tyrimo ataskaita), paskelbtoje ES struktūrinių fondų svetainėje https://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/isradimu-patentavimo-ir-dizaino-registravimo-tarptautiniu-mastu-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita, nustatyto fiksuotojo įkainio dydžio.

39. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų. Projekto vykdytojas apmoka visas išradimo patentavimo ir (ar) dizaino registravimo išlaidas, ir, laikantis visų įsipareigojimų pagal dotacijos sutartį, jam yra kompensuojamos patirtos išlaidos Aprašo 38 punkte nustatyta didžiausia galima projekto finansuojamąja dalimi.

40. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

41. Tinkamos finansuoti išlaidos yra mokesčiai už išradimų patentavimą ir dizaino registravimą tarptautiniu mastu, patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu ir dizaino registravimu tarptautiniu mastu susijusios paslaugos. Detalesnis tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pateiktas Tyrimo ataskaitos 2 priede.

42. Įgyvendinant projektų veiklas patirtos Aprašo 41 punkte nurodytos išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto įkainius (toliau – fiksuotasis įkainis). Fiksuotieji įkainiai nustatyti vadovaujantis Tyrimo ataskaita. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo pateikiami Aprašo 4 priede. Atnaujinus Tyrimo ataskaitą ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais vadovaujantis nustatyti fiksuotieji įkainiai, ir pasikeitus fiksuotiesiems įkainiams, atnaujinti fiksuotieji įkainiai bus taikomi tik pasirašomoms naujoms dotacijos sutartims.

43. Išlaidos, apmokamos tik supaprastintai pagal Tyrimo ataskaitoje nustatytus fiksuotuosius įkainius, turi atitikti šias nuostatas:

43.1. pagal fiksuotuosius įkainius apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktajame skirsnyje ir Aprašo 4 priede nustatytus reikalavimus;

43.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotuosius įkainius, nei jam taikomi Aprašo 4 priede nurodyti fiksuotieji įkainiai;

43.3. turi būti įgyvendinta sąlyga, nurodyta Aprašo 36.2 papunktyje.

44. Projekto vykdytojai neteikia mokėjimo prašymų įgyvendinančiajai institucijai. Lėšas projekto vykdytojui įgyvendinančioji institucija perveda per 60 dienų nuo projekto vykdytojo įgyvendinančiajai institucijai rezultato pasiekimą pagrindžiančių dokumentų, nurodytų Aprašo 36.2  papunktyje, pateikimo.

45. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

46. Pareiškėjui (partneriui) teikiama de minimis pagalba:

46.1. Vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje http://www.kt.gov.lt/.

46.2. Įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo (partnerio) teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą (pildomas Aprašo 2 priedas). Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju (partneriu) susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 ir http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014–2020-m-programavimo-laikotarpis/inopatentas-lt paskelbtą rekomenduojamą formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje. Įgyvendinančioji institucija turi per 5 darbo dienas informuoti pareiškėją (partnerį), kad jam suteikiama de minimis pagalba, ir apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą de minimis pagalbą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti Registrui.

47. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

48. Projekto vykdytojui (partneriui) suteikiamos de minimis pagalbos dydis ir didžiausia galima finansavimo lėšų suma yra nurodoma įgyvendinančiosios institucijos sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio. De minimis pagalba laikoma suteikta įgyvendinančiajai institucijai priėmus sprendimą dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

49. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma nustatyta Aprašo 5 priede ir PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“.

50. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 54 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba užpildyta paraiška ir jos priedai, išskyrus Aprašo 54.6–54.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus, nebus vertinama.

51. Jeigu vadovaujantis Aprašo 50 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

51.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

51.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

52. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

53. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

54. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 54.2 ir 54.3  papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, dokumento tipas „paraiškų priedų formos“):

54.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) (Aprašo 6 priedas);

54.2. užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

54.3 užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją;

54.4. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais);

54.5. informaciją, reikalingą projekto atitikčiai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti (Aprašo 3 priedas);

54.6. dokumentus, patvirtinančius projekto atitiktį Aprašo 31 punkte nurodytiems projekto parengtumo reikalavimams;

54.7. tarp pareiškėjo ir patentinio patikėtinio pasirašytas paslaugų teikimo dėl išradimų patentavimo ar dizaino registravimo sutartis (kopijas), jų nuorašus ar kitus dokumentus, kuriuose nurodomas patentinių patikėtinių planuojamas dirbti darbo laikas, suskirstytas pagal paraiškoje numatytus atlikti išradimų patentavimo ar dizaino registravimo veiksmus.

55. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

56. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

57. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

58. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

59. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos ir visų joje nurodytų tinkamai užpildytų priedų gavimo (registravimo) įgyvendinančioje institucijoje dienos. Netinkamai užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nėra vertinami, o pareiškėjas per 15 dienų nuo paraiškos gavimo (registravimo) įgyvendinančioje institucijoje dienos apie tai yra informuojamas paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu, nurodomos koreguotinos paraiškos vietos ir (ar) jos priedai. Pakoreguotą ir tinkamai užpildytą paraišką ir (ar) jos priedus pareiškėjas teikia pakartotinai per įgyvendinančiosios institucijos pranešime nurodytą terminą.

60. Nepavykus paraiškų įvertinti per Aprašo 59 punkte nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Projektų taisyklių 127 punkte nustatyta tvarka įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, taip pat Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 9 punktu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per SFMIS2014), ir nurodo termino pratęsimo priežastis.

61. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše, Projektų taisyklių 93 punkte, Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – informuojamas per DMS) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos. Paraiškos, pateiktos pasibaigus kvietime teikti paraiškas nustatytam paraiškų pateikimo terminui, yra atmetamos.

62. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie įgyvendinančiosios institucijos sprendimą.

63. Atlikusi paraiškų vertinimą, įgyvendinančioji institucija sudaro dotacijų sutartis su atrinktais pareiškėjais.

64. Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Aprašo 7 priede pateiktą formą parengia ir pateikia pareiškėjui dotacijos sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti dotacijos sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti vėlesnis negu 2021 m. birželio 30 diena. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius dotacijos sutarties, pasiūlymas pasirašyti dotacijos sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti dotacijos sutarties pasirašymo terminą, tačiau jis negali būti vėlesnis negu 2021 m. birželio 30 diena.

65. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

65.1.  pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje arba

65.2.  pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

66. Per 14 dienų nuo paraiškų vertinimo ir atrankos pabaigos įgyvendinančioji institucija ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbia sąrašą pareiškėjų, kurių projektai nebuvo atrinkti finansuoti, ir apie tai raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per DMS) informuoja pareiškėjus.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

67. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

68. Vadovaujantis Projektų taisyklių 219–223 punktais, dotacijos sutartyje gali būti numatytas avansas, kurio suma negali viršyti 30 procentų nuo dotacijos sutartyje nustatytos projekto vykdytojui skiriamos finansavimo lėšų sumos. Jeigu numatomas avansas, projekto vykdytojas turi pateikti avanso draudimo dokumentą (finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl visos avanso sumos). Avansas išmokamas per 60 dienų nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos.

69. Įgyvendinančioji institucija perveda lėšas projektų vykdytojams už pasiektus rezultatus per 60 dienų nuo Aprašo 36.2 papunktyje nurodytų dokumentų gavimo įgyvendinančioje institucijoje dienos.

70. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

71. Projekto vykdytojas įsipareigoja teikti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos, MTEPI prioritetų ir MTEPI prioritetų veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenai ir vertinimui atlikti reikalingą informaciją stebėseną ir poveikio vertinimą atliekančiai (-ioms) institucijai (-oms), nurodytai (-oms) Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių plėtros ir jų prioritetų įgyvendinimo stebėsenos ir poveikio vertinimo bei verslo subjektų ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-1218/4-911 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtros ir jų prioritetų įgyvendinimo stebėsenos ir poveikio vertinimo bei verslo subjektų ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

72. Projekto vykdytojas, teikdamas informaciją statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms tam tikrą sritį reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įsipareigoja pateikti informaciją ir apie MTEPI veikloms skirtas išlaidas.

73. Įgyvendinančioji institucija turi teisę vykdyti patikras projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje. Atlikdama patikras įgyvendinančioji institucija gali pasitelkti ekspertus.

74. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje.

75. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

76. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

77. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-1072, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21275

 

part_6e55cca298dd4329ba2c466a42316c06_end

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų

skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Laikoma, kad visų projektų tikslai ir uždaviniai atitinka veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 1.2.1 konkretų uždavinį „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ ir siekiamą rezultatą, jei jie atitinka 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną Aprašo 10 punkte nurodytą veiklą.

 

Informacijos šaltinis – paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška).

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti Aprašo 19.2 ir 19.3 papunkčiuose, 21 ir 26 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 3 priedas.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

 

Projektas turi atitikti nacionalinius strateginio planavimo dokumentus, nurodytus Aprašo 19.1 arba 19.4 papunkčiuose.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017) 118 final, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Projektas turi prisidėti prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslo įgyvendinimo, kaip tai nustatyta Aprašo 20 punkte.

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 29 punkte.

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

.

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

Netaikoma.

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai;

Projektui teikiamas finansavimas neturi viršyti nustatytų de minimis pagalbos ribų ir turi atitikti reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, kurie yra nustatyti
2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai ir Aprašo 46 ir 47 punktuose.

Vertindama atitiktį šiam vertinimo aspektui, viešoji įstaiga Inovacijų agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija) pildo Aprašo 2 priedą.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 2 priedas, dokumentai, nurodyti Aprašo 54.3 papunktyje, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo.

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties
107 ir 108 straipsnius, laikantis ten nustatytų reikalavimų;

Netaikoma.

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Netaikoma.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Laikoma, kad projektas atitinka šį reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytą bendrąjį reikalavimą.

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Pareiškėjai ir partneriai turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo 13–17 punktuose.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Netaikoma.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruoti juridiniai asmenys ar užsienyje gyvenantys fiziniai asmenys (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis                    (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Informacijos šaltiniai: paraiška, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Juridinių asmenų registro duomenys, taip pat kita viešajai įstaigai Inovacijų agentūrai (toliau – įgyvendinančioji institucija) prieinama informacija.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, vadovaujamasi pareiškėjo (partnerio) pateikta deklaracija.

Pareiškėjo (partnerio) deklaracijoje pateiktų teiginių dėl atitikties šiam vertinimo aspektui nurodytų apribojimų tikrumas tikrinamas atrankiniu būdu vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 31 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo lėšų dalimi, nurodyta Aprašo 39 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Netaikoma.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Netaikoma.

 

 

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

Netaikoma.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

Netaikoma.

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, sąnaudų ir naudos santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar atliktas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo 24 punkte.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikomi fiksuotieji projekto išlaidų įkainiai turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo 42 ir 43 punktuose.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

Netaikoma.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai (arba ES, kai vykdomos projektų veiklos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmosios pastraipos 1 punktą) ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos, informavimo, komunikacijos ir ES struktūrinių fondų matomumo didinimo veiklos;

8.1.2. iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

– ES teritorijoje;

– ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 27 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

Taip                                                   Ne                                                              Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

2)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

Taip, nebandė

Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti Europos Komisijai (toliau – EK) išlaidos:

Bendra projekto vertė (apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas), Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

 

____________________________________                               ______________________                         ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                           (data)                                            (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė versija)

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-161, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-22, i. k. 2018-04329

Nr. 4-550, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15272

Nr. 4-186, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06220

Nr. 4-962, 2022-09-01, paskelbta TAR 2022-09-01, i. k. 2022-18173

 

part_4cb3f574245d4eee955756069109718b_end

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų

skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES DE Minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

PRIEMONĖ NR. 01.2.1-MITA-T-845 „INOPATENTAS“

 

 

1. Priemonės teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – de minimis reglamentas).

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Partnerio pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

 

3. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties de minimis reglamentui

 

Eil.

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

 

Taip

Ne

Netaikoma

 

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000?

 

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas /partneris veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai  pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai de minimis pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose valstybėse arba Europos Sąjungos valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui / partneriui teikiama de minimis pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris vykdo veiklą šio priedo 3.1–3.4 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, tačiau kartu bent viename sektoriuje, kuriam taikomas de minimis reglamentas, ir pastarajam sektoriui pagalba teikiama ar užtikrinama, kad tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems de minimis reglamentas netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal de minimis reglamentą?  (Jei taikoma)

 

 

3.8.

Ar de minimis pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta de minimis reglamente, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvos Respublikoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur (du šimtus tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų) per trejų finansinių metų laikotarpį ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (Jei taikoma)

 

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (Jei taikoma)

 

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo? Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba yra skaidri (de minimis reglamento 4 straipsnis)?

(de minimis reglamento 4 straipsnio 2 dalis)

 

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal de minimis reglamento reikalavimus (de minimis reglamento 5 straipsnis)?

 

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į de minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finansavimo atitikties de minimis reglamentui  vertinimas

 

Ar teikiamas finansavimas atitinka de minimis reglamentą?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

(projekto vertintojas)

___________

(parašas)

 

______

(data)

 

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

 

 

______________________________________

(skyriaus vadovas)

____________

(parašas)

____________

(data) ________________

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-161, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-22, i. k. 2018-04329

Nr. 4-186, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06220

 

part_31357923d25244efb24627d3f9cce4d2_end


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 1 prioriteto

„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir

inovacijų skatinimas“ priemonės

Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

INFORMACIJa, reikalingA projekto atitikČIAI 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti

 

1. Pareiškėjo (partnerio) vykdomų veiklų ir projekto veiklų priskyrimas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.), patvirtintam Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.) (taikoma vertinant projekto atitiktį 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 13, 14 punktų nuostatoms).

1.1. Vykdoma veikla (-os) pagal EVRK 2 red.:

 

1.1.1. Pareiškėjo

 

1.1.2. Partnerio

 

1.2. Veikla (-os) pagal EVRK 2 red., kuriai (-ioms) vykdyti bus naudojami projekto rezultatai (jei projekto rezultatai tenka kelioms veikloms, reikia nurodyti rezultatų padalijimą
procentais):

 

1.2.1. Pareiškėjo

 

1.2.2. Partnerio

 

 

2. Patentuojamo išradimo / registruojamo dizaino komercinis potencialas (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 19.3 papunkčio nuostatoms).

2.1. Patentuojamo išradimo / registruojamo dizaino pagrindu kuriamo produkto (toliau – produktas) pritaikymo / panaudojimo sritis (energetika, medicina, žemės ūkis ar pan.)

 

2.2. Produkto konkurencinė aplinka, potencialus rinkos dydis

 

2.3. Potencialūs produkto vartotojai

 

2.4. Produkto unikalumas ir patrauklumas

 

2.5. Produkto komercinimo planas

 

2.6. Planuojamas pajamų padidėjimas dėl produkto komercinimo

 

2.7. Pareiškėjo patirtis komercinant panašius produktus

 

2.8. Kita aktuali informacija

 

 

3. Projektas priskiriamas Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, nurodytam prioritetui ir įgyvendinimo tematikai (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 19.2 papunkčio nuostatoms):

Mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) prioritetas (pasirenkamas vienas variantas)

MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematika

(pasirenkamas vienas variantas)

3.1. Energetika ir tvari aplinka

3.1.1. Paskirstytojo ir centralizuoto generavimo, tinklų ir efektyvaus energijos vartojimo sistemos sąveikumo stiprinimas.

3.1.2. Esamų ir naujų galutinių vartotojų poreikių tenkinimas, energijos vartojimo efektyvumo, išmanumo stiprinimas.

3.1.3. Atsinaujinančiųjų biomasės ir saulės energijos išteklių panaudojimo ir atliekų perdirbimo energijai gauti plėtra.

3.2. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos

3.2.1. Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai.

3.2.2. Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai.

3.2.3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.

3.3. Agroinovacijos ir maisto technologijos

3.3.1. Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugus maistas.

3.3.2. Beatliekis biožaliavų perdirbimas į vertingus komponentus.

3.4. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos

3.4.1. Fotoninės ir lazerinės technologijos.

3.4.2. Pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos.

3.4.3. Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologijos.

3.5. Išmanusis, netaršus, susietas transportas

3.5.1. Išmaniosios transporto sistemos.

3.5.2. Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos (modeliai).

3.6. Informacinės ir ryšių technologijos

3.6.1. Dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys.

3.6.2. Daiktų internetas.

3.6.3. Įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas.

3.6.4. Kibernetinis saugumas.

3.6.5. Finansinės technologijos ir blokų grandinės.

3.7. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė

3.7.1. Modernios ugdymosi technologijos ir procesai.

3.7.2. Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos ir produktai.

3.7.3. Socialinės ir kultūrinės inovacijos visuomenės vystymo produktams ir paslaugoms kurti,  novatoriški verslo modeliai.

3.7.4. Lanksčiosios ir taikomosios procesų valdymo technologijos.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-550, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15272

 

4. Projekto parengtumo ir išlaidų atitikimas Aprašo reikalavimams (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 31 ir 41 punktų nuostatoms).

 

Nurodomas projekto parengtumas pagal Aprašo 31 punktą. Išvardijamos visos projekto biudžete numatytos išlaidų rūšys (išvardijami mokesčiai už išradimų patentavimą ar dizaino registravimą (nurodant jų kiekį), patentinių patikėtinių teikiamų paslaugų valandų skaičius).

 

___________________

part_40af95a84caf4ea09d59a6572bec3271_end


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 1 prioriteto

„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir

inovacijų skatinimas“ priemonės

Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

 

METODINIAI NURODYMAI DĖL FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ TAIKYMO

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.  Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) taikomi fiksuotieji įkainiai, kurių taikymo sąlygos nustatytos Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje (toliau – Tyrimo ataskaita).

2. Tyrimo ataskaita skelbiama Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje https://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/isradimu-patentavimo-ir-dizaino-registravimo-tarptautiniu-mastu-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-550, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15272

 

3Metodiniuose nurodymuose dėl fiksuotųjų įkainių taikymo sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Apraše.

 

II SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI projekto IŠLAIDOS

 

4. Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomi mokesčiai už išradimų patentavimą ir dizaino registravimą tarptautiniu mastu ir patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu ir dizaino registravimu tarptautiniu mastu susijusios paslaugos. Detalus tinkamų finansuoti projekto išlaidų sąrašas (išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu išlaidų rūšys) nurodytas Tyrimo ataskaitos 2 priede, o dokumentai, kurie įrodo projekte pasiektus rezultatus ir kuriuos turi pateikti projekto vykdytojas, nurodyti Aprašo 36.2 papunktyje.

5. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apskaičiuojamos ir apmokamos taikant fiksuotąjį vienos valandos patentinio patikėtinio paslaugų įkainį kartu su išradimų patentavimo ar dizaino registravimo tarptautiniu mastu atitinkamais mokesčiais. Mokesčių rūšys ir jų mokėjimų terminai priklauso nuo išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu etapo. Pavyzdžiui, jei projekto vykdytojas išradimą patentuoja pagal Patentinės kooperacijos sutartį iki tarptautinės patento paraiškos padavimo (bendrojo etapo), tai projekto išlaidos susidarys iš patentinio patikėtinio paslaugų valandinio įkainio (be arba su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), padauginto iš patentinio patikėtinio suteiktų paslaugų valandų skaičiaus, prioritetinės patento paraiškos padavimo (Lietuvos Respublikoje) ir paraiškos patvirtintos kopijos išdavimo mokesčių, tarptautinės patento paraiškos padavimo ir perdavimo mokesčių ir paieškos Europos patentų tarnyboje arba Rusijos patentų tarnyboje mokesčio. Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu išlaidų dydžiai nurodyti Tyrimo ataskaitos 4 priede.

6. Kiekvieną kartą baigusi paraiškos finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą vertinimą, viešoji įstaiga Inovacijų agentūra priima sprendimą dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio (toliau – Sprendimas), kuris turi būti ne didesnis kaip Aprašo 37 punkte nurodyta didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, skiriama tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu, kuriame nurodo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumą, nustatytą pagal Tyrimo ataskaitos III skyriuje pateiktus tyrimo rezultatus, ir pareiškėjui taikomą didžiausią galimą projekto finansuojamąją dalį pagal Aprašo 38 punkto nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-962, 2022-09-01, paskelbta TAR 2022-09-01, i. k. 2022-18173

 

7. Sprendime ir dotacijos sutartyje nurodyta tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma yra galutinė ir negali keistis projekto įgyvendinimo metu.

 

III SKYRIUS

FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI

 

8. Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu fiksuotieji įkainiai nurodyti Tyrimo ataskaitos III skyriuje.

9. Visi privalomi projekto įgyvendinimo rezultatą įrodantys dokumentai yra nurodyti Tyrimo ataskaitoje.

10. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės), nustatyta, kada PVM yra netinkamas finansuoti.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Atsiskaitymas pagal fiksuotuosius įkainius administruojamas vadovaujantis Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktuoju skirsniu.

 

_____________________

part_75824f0fee3e4cd4962dd97820093501_end


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,

eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“

priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

5 priedas

 

(Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą

forma)

 

 

PARAIŠKA

FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

 

____________                                        ______________

 

(pildymo data)                                        (patikslinimo data)

 

____________

 

(pildymo vieta)

 

1. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ

 

1.1. Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas

NR. 01.2.1-MITA-T-845 „INOPATENTAS“

1.2. Kvietimo teikti paraišką arba patvirtinto sąrašo numeris

01

1.3. Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma lėšų, pavadinimas. Rekomenduojama pavadinimą nurodyti pagal planuojamas vykdyti veiklas (pvz., „Išradimo X patentavimas“, „Dizaino Y registravimas“). Pavadinime neturėtų būti rašomi įmonių ar įstaigų pavadinimai.

Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis.

Galimas simbolių skaičius – 150.

Nurodyti privaloma.

 

2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Pareiškėjo rekvizitai:

2.1. Pareiškėjo pavadinimas / vardas ir pavardė

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens, juridinio asmens filialo, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) visas pavadinimas (nurodytas Juridinių asmenų registre). Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių asmenų registre (pvz., UAB „Rangovas“, VšĮ „Konsultacinės paslaugos“).

 

Arba nurodomi paraišką teikiančio fizinio asmens vardas ir pavardė. Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip įrašyta galiojančiame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

 

Galimas simbolių skaičius – 140.

Nurodyti privaloma.

2.2. Pareiškėjo kodas

Nurodomas juridinio asmens kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.

Lietuvos juridinių asmenų nurodomas 7 arba 9 simbolių kodas. Užsienio juridinių asmenų nurodomas nuo 5 iki 15 simbolių kodas.

Jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo, nurodoma jo gimimo data be tarpų formatu YYYYMMDD, simbolių skaičius – 8.

 

Pareiškėjas yra fizinis asmuo

 

Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo / užsienyje gyvenantis fizinis asmuo

Pažymima, jeigu pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo arba užsienyje gyvenantis fizinis asmuo. Jeigu pareiškėjas yra Lietuvoje registruotas juridinis asmuo ar Lietuvoje gyvenantis fizinis asmuo, žymėti nereikia.

Adresas:

2.3. Gatvė

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, gatvės pavadinimas. 

Galimas simbolių skaičius – 100.

Nurodyti privaloma.

2.4. Namo numeris

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, namo eilės ir buto numeris (jei taikoma).

Galimas simbolių skaičius – 10.

Nurodyti privaloma.

2.5. Pašto kodas

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, pašto kodas (pvz., 02134).

Galimas simbolių skaičius – 10.

Nurodyti privaloma.

2.6. Miestas / rajonas

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, miesto ar rajono pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 100.

Nurodyti privaloma.

2.7. Šalis

Jeigu projekto veiklas įgyvendina pareiškėjas – užsienyje registruotas juridinis asmuo ar užsienyje gyvenantis fizinis asmuo, nurodomas (pasirenkamas) šalies pavadinimas (pagal susirašinėti skirtą adresą).

Galimas simbolių skaičius – 100. Pareiškėjai (juridiniai asmenys), kurių juridinio asmens buveinės adresas įregistruotas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Lietuvoje gyvenantys fiziniai asmenys šios skilties nepildo.

2.8. Telefono numeris

Nurodomas pareiškėjo telefono numeris.

Telefono numeris nurodomas taip: +370 5 216 2222, +370 6 111 0977.

Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

2.9. El. pašto adresas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens elektroninio pašto adresas (pvz., info@mokslas.lt ir pan.).

Galimas simbolių skaičius – 50.

Nurodyti privaloma.

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo:

2.10. Vardas, pavardė

Nurodomas paraišką teikiančios organizacijos vadovo ar jo vardu įgalioto asmens vardas ir pavardė.

Galimas simbolių skaičius – 70.

Jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo, nurodyti privaloma.

2.11. Pareigos

Nurodomos paraišką teikiančios organizacijos vadovo ar jo vardu paraišką teikti įgalioto asmens pareigos (pvz., UAB „Mokslas“ direktorius ir pan.).

Galimas simbolių skaičius – 150.

Jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo, nurodyti privaloma.

Už paraišką atsakingas asmuo:

2.12. Vardas, pavardė

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė. Už paraišką atsakingas asmuo gali būti ir organizacijos vadovas, jeigu jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į klausimus, susijusius su projekto rengimu ir teikimu vertinti.

Galimas simbolių skaičius – 70.

Nurodyti privaloma.

2.13. Pareigos

Nurodomos už paraišką atsakingo asmens pareigos.

Galimas simbolių skaičius – 150.

Nurodyti privaloma.

2.14. Telefono numeris

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens telefono numeris.

Telefono numeris nurodomas taip: +370 5 216 2222, +370 6 111 0977.

Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

2.15. El. pašto adresas

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vienas elektroninio pašto adresas.

Galimas simbolių skaičius – 50.

Nurodyti privaloma.

 

3. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (-IUS)

 

3.1. Ar projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais)?

 

 

Taip (jeigu projektas bus įgyvendinamas su partneriu (-iais), pažymimas šis punktas ir pildoma toliau esanti lentelė)

Ne (jeigu projektą įgyvendinantis pareiškėjas neturi partnerių, pažymimas šis punktas. Jeigu pažymima „ne“, toliau informacija apie partnerį (-ius) nepildoma)

 

3.2. Partneriai

 

Eil.

Nr.

Fizinis asmuo

Užsienyje registruo-tas juridinis asmuo / užsienyje gyvenantis fizinis asmuo

Partnerio pavadinimas / vardas, pavardė

Partnerio kodas

Telefono numeris

El. pašto adresas

Adresas

gatvė

namo numeris

miestas / rajonas

šalis

Įveda-mas

auto-matiš-kai

Pažymima, kai partne-ris yra fizinis asmuo

Pažymima, kai partneris yra užsienyje registruotas juridinis asmuo arba užsienyje gyvenantis fizinis asmuo.

 

Galimas simbolių skaičius – 1.

Jeigu partneris yra juridinis asmuo, nurodomas partnerio organizacijos pavadinimas pagal juridinio asmens steigimo dokumentus ir nurodytas Juridinių asmenų registre.

Jeigu partneris yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, šalia pavadinimo nurodomas galiojantis Juridinių asmenų registre nurodytas kodas.

Jeigu partneris yra fizinis asmuo, nurodoma partnerio vardas ir pavardė, kaip įrašyta galiojančiame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

Jeigu yra daugiau nei vienas partneris, kiekvienam partneriui pildoma atskira eilutė. Tas pats subjektas negali būti nurodomas daugiau nei vieną kartą.

Galimas simbolių skaičius – 140. Nurodyti privaloma.

Jeigu partneris yra juridinis asmuo, nurodomas kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.

Jeigu partneris yra fizinis asmuo, nurodoma jo gimimo data be tarpų formatu YYYYMMDD, simbolių skaičius – 8.

 

Galimas simbolių skaičius – nuo 5 iki 15. Įvedus mažiau nei 5 simbolius, rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma.

 

Nurodomas partnerio telefono numeris.

 

Telefono numeris nurodomas taip: (8 5) 216 2222, (8 6) 111 0977. Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

Nurodomas partnerio vienas elektroninio pašto adresas.

 

Galimas simbolių skaičius – 50.

Nurodyti privaloma.

Nurodomas partnerio susirašinėti skirto adreso gatvės pavadini-mas.

 

Galimas simbolių skaičius –100.

Nurodyti privaloma.

Nurodomas partnerio susirašinėti skirto adreso namo (ir buto, jeigu reikia) numeris.

 

Galimas simbolių skaičius – 10.

Nurodyti privaloma.

Nurodomas partnerio susirašinėti skirto adreso miesto ar rajono pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 100. Nurodyti privaloma.

Jeigu projekto veiklas įgyvendina partneris – užsienyje registruotas juridinis asmuo ar užsienyje gyvenantis fizinis asmuo, nurodomas (pasirenkamas) šalies pavadinimas (pagal susirašinėti skirtą adresą).

Galimas simbolių skaičius – 100. Partneriai (juridiniai asmenys), kurių juridinio asmens buveinės adresas įregistruotas Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba Lietuvoje gyvenantys fiziniai asmenys šios skilties nepildo.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

 

 

 

4. PROJEKTO VEIKLOS TERITORIJA

 

4.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų

 

Apskritis

Savivaldybė

Seniūnijų grupė (-s)

Nurodoma apskritis, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų (nurodoma apskritis, kurioje registruotas pareiškėjas).

 

Paspaudus apskrities įvedimo lauko dešiniajame šone esančią rodyklę, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Iš sąrašo pasirenkamas apskrities pavadinimas. Jeigu sudėtinga nustatyti apskritį, kuriai tenka didžioji dalis lėšų, ji gali būti nurodoma pagal pareiškėjo veiklos vykdymo adresą.

 

Nurodyti privaloma.

Nurodomas savivaldybės, kurioje planuojama vykdyti pagrindines projekto veiklas, pavadinimas (nurodoma savivaldybė, kurioje registruotas pareiškėjas). Turi būti nurodoma tik viena savivaldybė.

Jeigu projektas įgyvendinamas keliose savivaldybėse, nurodoma projekto savivaldybė, kuriai tenka didžiausia lėšų ir veiklų dalis. Didžiausia dalis skaičiuojama pagal skiriamų lėšų dydį. Jeigu sudėtinga nustatyti savivaldybę, kuriai tenka didžioji dalis lėšų, ji gali būti nurodoma pagal pareiškėjo veiklos vykdymo adresą.

Paspaudus ant apskrities įvedimo lauko, savivaldybės įvedimo lauko dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Iš sąrašo pasirenkamas savivaldybės pavadinimas.

Parinkus arba pakeitus apskritį ir nenurodžius jai priklausančios savivaldybės, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Jei skiltyje „Savivaldybė“ pasirenkama viena iš šių  savivaldybių: Jonavos r. sav., Kauno r. sav., Marijampolės sav., Mažeikių r. sav., Plungės r. sav., Šilutės r. sav., Tauragės r. sav., Telšių r. sav., Utenos r. sav. arba Vilniaus r. sav., tuomet skiltyje „Seniūnija“ pareiškėjas pažymi seniūnijos (-ų), kurioje (-iose) planuoja vykdyti pagrindines projekto veiklas, grupę, o jeigu tokios (-ių) seniūnijos (-ų) pasirinkimų sąraše nėra, iš sąrašo pasirenkama reikšmė „Kita seniūnija“.

Nurodyti privaloma, jeigu pasirenkama viena iš nurodytų  savivaldybių.

 

4.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų (Šis papunktis nežymimas, jei projektas įgyvendinamas vienoje savivaldybėje)

 

Visos savivaldybės

 

Šis punktas žymimas, jei didžioji projekto lėšų dalis tenka bendrai visoms Lietuvos Respublikos savivaldybėms. Pažymėjus „Visos savivaldybės“, skiltyje „Nurodytos savivaldybės“ nėra nurodoma nė viena konkreti savivaldybė.

Nurodytos savivaldybės:

Šiame lauke pažymimos pasirinktos savivaldybės (pasirenkama iš sąrašo). Galima pasirinkti daugiau nei vieną savivaldybę:

Akmenės rajono

Alytaus miesto

Alytaus rajono

Anykščių rajono

Birštono

Biržų rajono

Druskininkų

Elektrėnų

Ignalinos rajono

Jonavos rajono

Joniškio rajono

Jurbarko rajono

Kaišiadorių rajono

Kalvarijos

Kauno miesto

Kauno rajono

Kazlų Rūdos

Kėdainių rajono

Kelmės rajono

Klaipėdos miesto

Klaipėdos rajono

Kretingos rajono

Kupiškio rajono

Lazdijų rajono

Marijampolės

Mažeikių rajono

Molėtų rajono

Neringos

Pagėgių

Pakruojo rajono

Palangos miesto

Panevėžio miesto

Panevėžio rajono

Pasvalio rajono

Plungės rajono

Prienų rajono

Radviliškio rajono

Raseinių rajono

Rietavo

Rokiškio rajono

Skuodo rajono

Šakių rajono

Šalčininkų rajono

Šiaulių miesto

Šiaulių rajono

Šilalės rajono

Šilutės rajono

Širvintų rajono

Švenčionių rajono

Tauragės rajono

Telšių rajono

Trakų rajono

Ukmergės rajono

Utenos rajono

Varėnos rajono

Vilkaviškio rajono

Vilniaus miesto

Vilniaus rajono

Visagino miesto

Zarasų rajono.

 

4.3. Projekto įgyvendinimo vieta

4.3 papunktis nežymimas, jei projektas įgyvendinamas tik Lietuvos Respublikoje.

 

1. o Projektas ar jo dalis įgyvendinami kitoje Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėje narėje (ne Lietuvos Respublikoje).

Šis punktas žymimas, jeigu projekto veikla (-os) ar jų dalis planuojama (-os) įgyvendinti ne Lietuvos Respublikoje, o kitoje ES valstybėje narėje.

2. o Projektas ar jo dalis įgyvendinami už ES teritorijos ribų.

Šis punktas žymimas, jeigu projekto veikla (-os) ar jų dalis planuojama (-os) įgyvendinti ne Lietuvos Respublikoje, o kitoje (-ose) valstybėje (-ėse) (ne ES).

 

5. PROJEKTO APRAŠYMAS

 

5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas

Aprašoma problema ir projekto poreikis, problemos sprendimo būdas, projekto siekiami rezultatai: nurodoma (-os) problema (-os), kurią (-ias) siekiama spręsti įgyvendinant projektą; projekto poreikis pagrindžiamas atsakant į tokius klausimus: kodėl verta investuoti ES struktūrinių fondų lėšas į šį projektą (pvz., siekiama apsaugoti intelektinę nuosavybę; be ES struktūrinių fondų finansavimo verslas nesiryžtų arba neturėtų galimybių patirti išradimų patentavimo ar dizaino registravimo išlaidų); kokius rinkos netolygumus projektu siekiama spręsti (pvz., patentuoti išradimą, kuris prastai matantiems žmonėms padeda orientuotis aplinkoje) ir kt. Šioje dalyje turi atsispindėti ES struktūrinių fondų finansavimo skatinamasis poveikis, t. y. kokių rezultatų be ES struktūrinių fondų lėšų nebūtų galima pasiekti.

Aprašoma projekto nauda, nurodoma, kodėl projektas yra naudingas ir (arba) būtinas. Jeigu projekto veiklomis siekiama tų pačių ar panašių tikslų, kaip vykdant ankstesnius projektus, ar projekto veiklos sietinos su įprastomis veiklomis, kurias vykdo pareiškėjas, būtina pagrįsti tokių veiklų sukuriamą pridėtinę vertę, papildomumą, t. y. kokią papildomą naudą organizacijai (įmonei, įstaigai), bendruomenei, regionui, valstybei ar makroregionui duos iš ES fondų lėšų finansuojama projekto veikla. Pridėtinė vertė Baltijos jūros regionui (kaip makroregionui) nustatoma įvertinant, ar projekto tematika atitinka ES Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane išdėstytas prioritetines sritis, horizontaliuosius veiksmus ir (ar) pavyzdinius projektus, taip pat įvertinant tarptautinio bendradarbiavimo aspektą (jei numatomas).

Galimas simbolių skaičius – 15 000.

Nurodyti privaloma.

 

 

5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)

Trumpai ir glaustai aprašoma projekto esmė, t. y. projekto tikslas, kokios projekto veiklos bus įgyvendinamos ir kokių rezultatų šiomis veiklomis siekiama. Ši informacija skelbiama viešai ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – svetainė www.esinvesticijos.lt).

Galimas simbolių skaičius – 2 000.

Nurodyti privaloma.

 

5.3. Projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas.

Partnerių pasirinkimo pagrįstumas

Aprašoma projektą administruojančio personalo atsakomybė ir funkcijos, detalizuojami pareiškėjo ir (arba) jo partnerių (jei jų yra) turimi administravimo gebėjimai, reikalingi projektui įgyvendinti.

Pateikiamas partnerio (jeigu jis yra) pasirinkimo pagrindimas: pagrindžiamas partnerio pasirinkimas ir jo indėlis į projektą, nurodoma, kodėl projektas turi būti įgyvendinamas su partneriu, kokia gaunama nauda iš partnerio įtraukimo į projektą; ar partneris prisidės prie projekto tikslo įgyvendinimo ir kokiomis veiklomis;  ar partneris turi reikiamos patirties ir gebėjimų įgyvendinti nurodytas projekto veiklas ir kt.

Nurodomas ir pagrindžiamas avanso projektui įgyvendinti poreikis, jo dydis ir išmokėjimo laikotarpis.

Galimas simbolių skaičius – 15 000.

Nurodyti privaloma.

 

5.4. Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas

Netaikoma.

 

5.5. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Netaikoma.

 

6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS

 

Projekto tikslas:

(Glaustai suformuluojamas projekto tikslas aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y. ko siekiama įgyvendinant projektą. Projekto tikslas – užtikrinti aktualios problemos sprendimą. Projektas negali turėti daugiau kaip vieno tikslo. Projekto tikslas turi atitikti projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus veiksmų programos priemonės tikslus arba prisidėti prie jų įgyvendinimo. Galimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.)

Uždavinio Nr.

Uždavinys

Veiklos Nr.

Veikla

Priemonės Nr.

Fizinio rodiklio Nr.

Fizinio rodiklio pavadinimas

Fizinio rodiklio matavimo vnt.

Fizinio rodiklio siekiama reikšmė

Biudžeto išlaidų kategori-ja

Aprašy-mas

Uždavinio numeris nurodo-mas iš eilės, pvz., 1, 2, 3. Projektas negali turėti daugiau kaip 5 uždavinius.

Galimas simbolių skaičius – 1.

Nurodyti privaloma.

 

Projekto tikslas detalizuoja-mas aprašant uždavinius.

Uždavinys turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas. Tikslą galima išskaidyti į vieną ar kelis uždavinius. Uždaviniai turi prisidėti prie bent vienos projektų finansavi-mo sąlygų apraše nurodytos remiamos priemonės veiklos srities arba veiklos įgyvendini-mo.

Kiekvienas uždavinys nurodomas atskiroje eilutėje.

 

Galimas simbolių skaičius – 450.

Nurodyti privaloma.

Projekto veiklos numeris

nurodo-mas iš eilės pridedant uždavinio numerį, pvz., 1.1, 1.2, 1.3 ir kt.

Galimas simbolių skaičius – 4.

 

Nurodyti privalo-ma.

 

 

 

 

 

Nurodo-mos projekto veiklos, kuriomis įgyvendi-namas konkretus projekto uždavinys. Projekto veikla turi konkretų įgyvendini-mo laikotarpį ir išlaidas (biudžetą).

 

Kiekviena veikla nurodoma atskiroje eilutėje.

Rekomen-duojama sujungti smulkias veiklas į grupes pagal jų pobūdį (pvz., bendrieji mokymai, specialieji mokymai ir t. t.) arba pagal tikslines grupes ir pan.

 

Galimas simbolių skaičius – 400. Nurodyti privaloma.

Ši skiltis  pildoma, kai įgyvendina-mas jungtinės priemonės projektas
(t. y. kai projekto veiklos finansuoja-mos iš keleto veiksmų programos priemonių).

Tokiu atveju prie kiekvienos projekto veiklos nurodomas veiksmų programos priemonės, iš kurios lėšų 4 skiltyje nurodyta veikla gali būti finansuojama, numeris arba nurodoma „pro rata“ principu“,

jei veikla finansuojama iš keleto priemonių „pro rata“ principu.

Projektams, kurių veiklos finansuojamos pagal vieną priemonę, ši skiltis nepildoma.

Galimas simbolių skaičius – 22.

 

Fiziniu veiklos įgyvendinimo rodikliu (toliau – fizinis rodiklis) laikomas konkretus planuojamas produktas (pvz., pastatas, įranga) ar veiksmas (pvz., mokymai, paroda). Fizinio rodiklio numeris

nurodomas iš eilės pridedant uždavinio ir veiklos numerį, pvz., 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ir t. t.

Vienai projekto veiklai turi būti nurodomas bent vienas fizinis rodiklis. Žemės pirkimas nurodomas kaip atskiras fizinis rodiklis.

Galimas simbolių skaičius – 6.

Nurodyti privaloma.

 

 

 

Nurodomas fizinio rodiklio pavadinimas. Fiziniai rodikliai – kiekybiškai išmatuojamas tiesioginis įgyvendintos projekto veiklos rezultatas. Fiziniu rodikliu nurodoma, kas bus pasiekta įvykdžius konkrečią projekto veiklą. Konkrečių projekto veiklų fiziniai rodikliai gali nesutapti su projekto stebėsenos rodikliais. Vienai veiklai gali būti nurodoma  keletas fizinių rodiklių, o prireikus sukuriamos naujos eilutės.

Jeigu viena veikla finansuojama pagal keletą biudžeto išlaidų kategorijų, kiekvienai iš jų turi būti nurodytas atskiras fizinis rodiklis.

 

Galimas simbolių skaičius –  200.

Nurodyti privaloma.

Nurodomas fizinio rodiklio matavimo vienetas (naudojant visuotinai priimtus mato vienetus, galima trumpinti, pvz., vnt., asm., km, kv. m).

 

Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

Nurodo-ma siektina fizinio rodiklio reikšmė skaičiais.

 

Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Nurodyti privalo-ma.

Iš pasirenka-mo sąrašo vienam fiziniam rodikliui priskiriama viena biudžeto išlaidų kategorija (pagal paraiškos formos  7 punkte „Projekto biudžetas“ nurodytas išlaidų kategori-jas).

Nurodyti privaloma.

 

Patei-kiamas projekto veiklos aprašy-mas ir jos būtinu-mo pagrindi-mas.

Galimas simbolių skaičius – 2 000.

 

 

 

Patei-kiamas kiekvie-no fizinio rodiklio aprašy-mas ir jo būtinu-mo pagrin-dimas.

 

Galimas simbolių skaičius

10 000.

 

Nurody-ti privalo-ma.

 

 

1.

(...)

(...)

(...)

 

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

 

 

 

6.1. Projekto loginio pagrindimo santrauka:

(Pildant paraiškos formą matoma ir spausdinama projekto loginio pagrindimo lentelė be aprašymo skilties).

7. PROJEKTO BIUDŽETAS

 

(1–3 išlaidų kategorijos pildomos tik iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansuojamiems projektams, taip pat tais atvejais, kai iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamiems projektams prašoma kryžminio finansavimo. 4–7 išlaidų kategorijos taikomos visiems projektams. Projekto biudžete gali būti nurodomos tik tinkamos finansuoti išlaidos remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašuose nurodytomis iš ES struktūrinių fondų lėšų tinkamomis finansuoti išlaidomis. Projekto biudžeto eilutės pagal kiekvieną išlaidų kategoriją pildomos atsižvelgiant į Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt. Projekto biudžeto išlaidų kategorijų suma apskaičiuojama automatiškai susumavus skiltyje „Tinkamų finansuoti išlaidų suma“ įrašytas reikšmes.)

 

 

(eurais)

Fizinio rodiklio Nr.

Fizinio rodiklio pavadinimas

Fizinio rodiklio matavimo vnt.

Fizinio rodiklio vnt. skaičius

Tinkamų finansuoti išlaidų suma

Vykdoma ne programos teritorijoje

Išlaidų pagrindimas

Toliau nurodyti išlaidų kategorijų numeriai nekeičiami. Fizinių rodiklių numeriai automatiškai perkeliami iš paraiškos
6 punkto
„Projekto loginis pagrindimas“6 skilties.

Galimas simbolių skaičius – 9. Nurodyti privaloma.

 

 

Toliau nurodyti išlaidų kategorijų pavadinimai nekeičiami. Eilutės pildomos duomenis automatiškai perkeliant iš paraiškos 6 punkto „Projekto loginis pagrindimas“ 
7 skilties „Fizinio rodiklio pavadinimas“. Fiziniai rodikliai prireikus gali būti detalizuojami, nurodant antro lygio fizinio rodiklio pavadinimą ir sukuriant papildomas eilutes (pvz., pirmoje skiltyje įrašant numerį 1.1.1.1). Galima sukurti tiek detalizuojančių eilučių, kiek reikia (eilučių skaičius neribojamas).

Galimas simbolių skaičius – 200. Nurodyti privaloma.

Reikšmės automatiškai perkeliamos iš paraiškos
6 punkto „Projekto loginis pagrindimas“  8 skilties „Fizinio rodiklio matavimo vnt.“.
Galimas simbolių skaičius – 20. Nurodyti privaloma.

 

Siektinos fizinio rodiklio reikšmės skaičiais automatiškai perkeliamos iš paraiškos
6 punkto „Projekto loginis pagrindimas“
9 skilties „Fizinio rodiklio siekiama reikšmė“. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio. Nurodyti privaloma.

 

Prie kiekvieno fizinio rodiklio įrašoma jam pasiekti reikalinga tinkamų finansuoti išlaidų suma. Galimas simbolių skaičius –
9 iki kablelio ir 2 po kablelio. Nurodyti privaloma.

Pažymima, jeigu fizinio rodiklio siekiama Europos socialinio fondo  projekto veiklą vykdant ne ES arba Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo  projekto veiklą vykdant kitoje ES valstybėje narėje (ne Lietuvoje), o skiltyje „Išlaidų pagrindimas“ nurodoma, kurioje šalyje bus vykdoma veikla  (netaikoma, jeigu pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdoma reprezentacijai skirta veikla). Galimas simbolių skaičius – 1.

Prie kiekvieno fizinio rodiklio (arba jį detalizuojančiose eilutėse) pagrindžiamas nurodomų išlaidų poreikis, jų apskaičiavimo būdas, dokumentai, kuriais remiantis buvo apskaičiuotos planuojamos išlaidos, ir kita svarbi informacija.

Galimas simbolių skaičius  –
2 000. Nurodyti privaloma.

 

 

1.

Žemė

 

 

Žemės pirkimas nurodomas kaip atskiras fizinis rodiklis.

 

 

 

2.

Nekilnojamasis turtas

 

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

 

 

5.

Projekto vykdymas

 

 

6.

Informavimas apie projektą

6 biudžeto išlaidų kategorija neskaidoma į atskiras eilutes. Paraiškos 15 punkte išvardytoms priemonėms įgyvendinti reikalinga tinkamų finansuoti išlaidų suma įrašoma 5 skiltyje ir pagrindžiama 7 skiltyje.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

7 biudžeto išlaidų kategorija neskaidoma į atskiras eilutes. Reikalinga tinkamų finansuoti išlaidų suma, apskaičiuota  projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytomis sąlygomis, įrašoma 5 skiltyje ir pagrindžiama 7 skiltyje.

Iš viso

 

7.1. Projekto biudžeto santrauka:

(Pildant paraiškos formą matomas ir spausdinamas projekto biudžetas be išlaidų pagrindimo).

8. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS (NETAIKOMA)

 

9 . INFORMACIJA APIE VYKDOMUS IR ĮVYKDYTUS PIRKIMUS IKI PARAIŠKOS PATEIKIMO (NETAIKOMA)

 

10. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PAJAMAS (NETAIKOMA)

 

11. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

(eurais)

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma

1. Prašomos skirti lėšos

Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.  Nurodyti privaloma. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos

(2.1+2.2) Nurodoma nuosavų lėšų (įnašo) suma, t. y. lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas. Apskaičiuojama automatiškai 2.1 ir 2.2 papunkčių eilučių bendra suma.

2.1. Nacionalinės viešosios lėšos

(2.1.1+2.1.2+2.1.3) Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ar kitų viešųjų lėšų šaltinių.  Apskaičiuojama automatiškai 2.1.1–2.1.3 papunkčių eilučių bendra suma.

2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas. Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybių biudžetų lėšos Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, lėšos). Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2.2. Privačios lėšos

(2.2.1+2.2.2) Automatiškai apskaičiuojama 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčiuose nurodytų lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių.

2.2.1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

Nurodoma pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų, kurios nėra viešosios lėšos, suma, kurią užtikrins pareiškėjas. Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola. Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

3. Iš viso

(1+2) Nurodoma bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (automatiškai apskaičiuojama šios lentelės 1 ir 2 punktuose nurodytų lėšų suma). Ši suma turi sutapti su bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, nurodyta paraiškos 7 punkto „Projekto biudžetas“ lentelėje. Jei sumos nesutampa, finansavimo šaltinių eilutė „Iš viso“ spalvinama raudonai ir rodomas klaidos pranešimas.

3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos

Nurodoma apskaičiuotų numatomų gauti grynųjų pajamų suma, kuria mažinama tinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų suma. Ši suma lygi tinkamų finansuoti išlaidų sumai, kuri padengiama iš projekto numatomų gauti grynųjų pajamų, todėl šiai sumai finansuoti negali būti teikiamas finansavimas iš ES struktūrinių fondų ir ji turi būti finansuota pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) nuosavomis (įnašo) lėšomis. Atsižvelgiant į lėšų, kurias naudos pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) šiai sumai finansuoti, šaltinį, turi būti užpildyta šios lentelės 2 punkto „Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos“ atitinkama skiltis.

Galima įvesti tik skaičių, kuris negali būti didesnis kaip šios lentelės 2 punkte nurodytas skaičius. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio. Jei pažymėtas paraiškos 10.2 papunktis, nurodyti privaloma.

 

12. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS (NETAIKOMA)

 

13. STEBĖSENOS RODIKLIAI

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė

Siektinos reikšmės pagrindimas

13.1. Produkto stebėsenos rodikliai

Iš sąrašo privalomai pasirenkami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 29.1 ir 29.2 papunkčiuose nurodyti stebėsenos rodikliai ir bent vienas stebėsenos rodiklis, nurodytas Aprašo 29.3–29.9 ir 29.12 papunkčiuose, yra privalomas įgyvendinant Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą veiklą arba bent vienas stebėsenos rodiklis, nurodytas Aprašo 29.10–29.11 papunkčiuose, yra privalomas įgyvendinant Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą.

 

Stebėsenos rodiklių sąrašas pateikiamas tik tada, kai paraiškos dalyje „Duomenys apie paraišką“ yra nurodoma konkreti veiksmų programos priemonė.

 

Galimas simbolių skaičius – 500. Nurodyti privaloma.

Pasirinkus stebėsenos rodiklį, automatiškai nurodomas jo matavimo vienetas, pvz., kilometrai (km), valandos (h) ir pan. Galimas simbolių skaičius – 20. Nurodyti privaloma.

 

 

 

 

Nurodoma siektina produkto stebėsenos rodiklio reikšmė, kurią planuojama pasiekti iki Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nurodyto pasiekimo momento, kuris gali būti iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos arba po projekto finansavimo pabaigos.

 

Siektina reikšmė gali būti nenurodoma tik bazinio ir (arba) pokyčio stebėsenos rodiklių, kurie, vadovaujantis Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, yra kintamieji.

 

Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 12 simbolių iki kablelio ir 2 simboliai po kablelio.  Nurodyti privaloma.

Pateikiami siektinos reikšmės apskaičiavimo principai, kuriais remiantis galima būtų įsitikinti, kad siektina reikšmė reali ir bus pasiekta iki Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nurodyto pasiekimo momento.

 

Nurodant šiuos principus, nepakanka pateikti nuorodą į kitame teisės akte ar strateginiame dokumente nustatytus įpareigojimus pasiekti vieną ar kitą stebėsenos rodiklio siektiną reikšmę; būtina nurodyti sąsajas su paraiškoje nurodyta informacija, kuri patvirtintų siektinos reikšmės pagrįstumą įgyvendinant projektą ar projekto tęstinumo laikotarpiu (kaip projekto įgyvendinimo pasekmė).

 

Jei nurodyta projektų finansavimo sąlygų apraše, gali būti pateikiami stebėsenos rodiklio pasiekimo pagrindimo dokumentai.

 

Galimas simbolių skaičius – 2 000. Nurodyti privaloma.

13.2. Rezultato stebėsenos rodikliai

Iš sąrašo privalomai pasirenkami Aprašo 29.13 ir 29.131 papunkčiuose  nurodyti stebėsenos rodikliai.

 

Pasirinkus procentais matuojamą stebėsenos rodiklį, taip pat automatiškai nurodomi bazinis ir pokyčio stebėsenos rodikliai.

 

Stebėsenos rodiklių sąrašas pateikiamas tik tada, kai paraiškos dalyje „Duomenys apie paraišką“ yra nurodoma konkreti veiksmų programos priemonė.

 

Galimas simbolių skaičius – 500.

Pasirinkus stebėsenos rodiklį, automatiškai nurodomas jo matavimo vienetas, pvz., procentai (proc.).

 

Galimas simbolių skaičius – 20. Nurodyti privaloma.

Nurodoma siektina rezultato stebėsenos rodiklio reikšmė, kurią planuojama pasiekti iki Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nurodyto stebėsenos rodiklio pasiekimo momento, kuris gali būti iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos arba po projekto finansavimo pabaigos.

 

Siektina reikšmė gali būti nenurodoma tik bazinio ir (arba) pokyčio stebėsenos rodiklių, kurie, vadovaujantis Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, yra kintamieji.

 

Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 12 simbolių iki kablelio ir 2 simboliai po kablelio.  Nurodyti privaloma.

Pateikiami siektinos reikšmės apskaičiavimo principai, kuriais remiantis galima būtų įsitikinti, kad siektina reikšmė reali ir bus pasiekta iki Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nurodyto pasiekimo momento.

 

Nurodant šiuos principus, nepakanka pateikti nuorodą į kitame teisės akte ar strateginiame dokumente nustatytus įpareigojimus pasiekti vieną ar kitą stebėsenos rodiklio siektiną reikšmę; būtina nurodyti sąsajas su paraiškoje nurodyta informacija, kuri patvirtintų siektinos reikšmės pagrįstumą įgyvendinant projektą ar projekto tęstinumo laikotarpiu (kaip projekto įgyvendinimo pasekmė).

 

Jei nurodyta projektų finansavimo sąlygų apraše, gali būti pateikiami stebėsenos rodiklio pasiekimo pagrindimo dokumentai.

 

Galimas simbolių skaičius – 2 000. Nurodyti privaloma.

 

14. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS PRINCIPAMS

 

14.1. o Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis

Horizontalieji principai – darnus vystymasis, moterų ir vyrų lygybė, nediskriminavimas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos (toliau – nediskriminavimas). Žymima tuo atveju, jei projektas nepažeidžia horizontaliųjų principų.

Galimas simbolių skaičius – 1. Nurodyti privaloma.

14.2. Ar projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo?

Netaikoma.

 

15. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ (NETAIKOMA)

 

 

16. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PRADŽIA

Nurodoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia, pvz., 2014-01-01. Galimas simbolių skaičius – 10. Nurodyti privaloma.

 

 

 

17. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PABAIGA

Remiantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 24 punktu įrašoma data: kai įgyvendinama Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla – ne daugiau kaip 36 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos, kai įgyvendinama Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla – ne daugiau kaip 12 mėnesių (pvz., jei įgyvendinama Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla, ir numatoma dotacijos sutarties pasirašymo diena yra 2017-08-16, tai numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga nurodoma ne vėliau kaip 2020-08-15). Galimas simbolių skaičius – 10. Nurodyti privaloma.

 

18. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO KREDITO ĮSTAIGOJE ATIDARYTĄ SĄSKAITĄ

 

18.1. Kredito įstaigos pavadinimas

Įrašomas kredito įstaigos pavadinimas. Galimas simbolių skaičius – 50. Nurodyti privaloma.

18.2. Sąskaitos numeris

Nurodomas pareiškėjo sąskaitos, turimos nurodytoje kredito įstaigoje, numeris. Į nurodytą pareiškėjo sąskaitą, jeigu būtų skiriamas finansavimas, būtų pervedamos lėšos projektui įgyvendinti. Galimas simbolių skaičius – 20. Nurodyti privaloma.

 

19. KITI KLAUSIMAI

 

Eil. Nr.

Klausimo pavadinimas

Atsakymas į klausimą

19.1.

Ar pareiškėjas gali pridėtinės vertės mokestį (toliau PVM) įtraukti į PVM atskaitą (Nurodoma ar, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 421.2 papunkčiu, pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus gali PVM įtraukti į PVM atskaitą.)

(Atsakius „Ne“, pateikiamas užpildytas Aprašo 54.2 papunktyje nurodytas dokumentas.)

Atsakymai – „Taip“ arba „Ne“. Nurodyti privaloma.

19.2.

Pareiškėjo ekonominės veiklos kodas

Nurodyti privaloma, jeigu pareiškėjas vykdo ekonominę veiklą.

19.3.

Ar pareiškėjas yra PVM mokėtojas

Atsakymai – „Taip“ arba „Ne“. Nurodyti privaloma.

19.4.

Pareiškėjo PVM mokėtojo kodas

Pildoma, jeigu pareiškėjas yra PVM mokėtojas.

 

20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS

(Pareiškėjas lentelėje įrašo priedus, kuriuos privalo pateikti pagal Aprašą. Prie kiekvieno lentelėje nurodyto priedo pavadinimo 3 skiltyje pažymi „Teikiama“, jeigu toks priedas yra privalomas teikti pagal Aprašo 54 punkto reikalavimus ir pareiškėjas jį teikia. Lentelės pabaigoje įrašomi kiti priedai, jei Apraše nurodyta juos pateikti. Visos paraiškos priedų formos skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.)

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Žymima, jeigu teikiama

Lapų skaičius

1.

Partnerio deklaracija

Taip, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais)

2.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas

Ne

3.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą)

Ne

4.

Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus

Ne

5.

Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio  tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (žymima „Taip“, tik jei pareiškėjas paraiškoje nurodo, kad jis negali PVM įtraukti į PVM atskaitą)

6.

Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius

Taip, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais)

7.

Investicijų projektas

Ne

8.

Didelės apimties projekto paraiškos priedai

Ne

9.

Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta kredito įstaigos darbuotojo

Taip, jei pareiškėjas vadovaujasi Aprašo 68 punktu

10.

„Vienos įmonės“ deklaracija

Taip

11.

Informacija, reikalinga projekto atitikčiai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti (Aprašo 3 priedas).

Taip

12.

Dokumentai, patvirtinantys projekto atitikimą Aprašo 31 punkte nurodytiems projekto parengtumo reikalavimams

Taip

13.

Dokumentai, kuriuose nurodomas patentinių patikėtinių planuojamas dirbti darbo laikas, suskirstytas pagal paraiškoje numatytus atlikti išradimų patentavimo ar dizaino registravimo veiksmus

Taip

 

21. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2. Prašomas finansavimas yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.

3. Esu susipažinęs (-usi) su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais projektų finansavimo sąlygų apraše. Jeigu keičiant projektų finansavimo sąlygų aprašą bus nustatyta naujų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.

4. Man žinoma, kad projektas, kuriam finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

5. Įsipareigoju per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikiamą informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir ES atsakingų institucijų nurodytus veiksmus, vykdomus dėl projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą, taikymo.

6. Aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu nesame pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienyje gyvenantis fizinis asmuo, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

7. Aš arba mano atstovaujamo pareiškėjo vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

8. Mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra perkėlęs gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.

9. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

10. Mano atstovaujamam pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka                          (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos.

11. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

12. Mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui; šis deklaracijos punktas netaikomas tuo atveju, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo).

13. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) ir jeigu įgyvendinant projektą bus patiriamos PVM išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, patvirtinu, kad jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais užtikrinsiu, kad įgyvendinant projektą numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai bus skirti neekonominei partnerio veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20–26, 29, 33 straipsniuose nustatytoms veiklos rūšims (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims arba užsienyje gyvenantiems fiziniams asmenims).

14. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS), o susigrąžinus PVM reikia nedelsiant apie tai informuoti įgyvendinančiąją instituciją.

15. Mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo (fizinio asmens) ar mano, kaip pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.

16. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.

17. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų lėšų finansavimo laikotarpiu.

18. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.

19. Esu informuotas (-a), kad įgyvendinančioji institucija tvarkys visus paraiškoje nurodytus asmens duomenis paraiškų administravimo tikslu pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą.

20. Esu informuotas (-a), kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys gali audituoti ar tikrinti mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą projekto įgyvendinimo tikslu. Esu informuotas (-a), kad minėtos institucijos veiksmų programos administravimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti gali prašyti ir gauti visą reikalingą informaciją apie mane, mano atstovaujamą pareiškėją, paraiškoje nurodytus asmenis iš valstybės, užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.

21. Esu informuotas (-a), kad paraiška gali būti atmesta, jeigu Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais nebus pateikti prašomi dokumentai ir (ar) informacija.

22. Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo pateiktą paraišką (vardas, pavardė arba pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) viešinimo tikslais bus skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt.

23. Esu informuotas (-a), kad informacija apie projekto veiklas, su projekto išlaidų apmokėjimu susijusi informacija, mano kontaktiniai duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims ir naudojami atliekant tyrimą ir (arba) apklausą dėl priemonės ir (ar) šio projekto įgyvendinimo.

24. Esu informuotas (-a), kad paraiškoje pateikti duomenys bus apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje 10 metų nuo paskutinio dokumento datos, bet ne trumpiau nei 2 metus po veiksmų programos užbaigimo.

 

 

 

(pareiškėjo / pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

asmens pareigų pavadinimas, jei galima nurodyti)

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-550, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15272

Nr. 4-962, 2022-09-01, paskelbta TAR 2022-09-01, i. k. 2022-18173

 

part_2c348196c3df4094976b6871494605a4_end


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir

inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

6 priedas

 

(Partnerio deklaracijos forma)

 

 

_____________________________________

(partnerio pavadinimas, adresas)

 

PARTNERIO DEKLARACIJA

 

__________

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

 

Aš, ___________________, patvirtinu, kad:

(vardas ir pavardė)

1.    Esu susipažinęs (-usi) su teikiamu projektu, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą.

2.    Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

3. Aš arba mano atstovaujamas partneris paraiškos pateikimo dieną galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu nesame pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei partneris yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienyje gyvenantis fizinis asmuo, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

4.  Aš arba mano atstovaujamo partnerio vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti partnerio apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl partnerio per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei partnerio veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

5.  Mano atstovaujamam partneriui, kuris yra perkėlęs gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.

6.  Esu susipažinęs (-usi) su paraiškos priede „Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis nustatymą“ pateiktais duomenimis apie mane arba mano atstovaujamą partnerį ir patvirtinu, kad šie duomenys teisingi (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims).

7.  Man arba mano atstovaujamam partneriui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS) arba susigrąžinus PVM reikia nedelsiant apie tai informuoti įgyvendinančiąją instituciją.

8.  Dėl manęs arba mano atstovaujamo partnerio nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma Lietuvos Respublikoje registruotiems viešiesiems ir užsienyje registruotiems juridiniams asmenims ar užsienio piliečiams).

9.  Mano atstovaujamam partneriui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo ar pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras atlikti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam partneriui, kuris yra fizinis asmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos.

10.  Man arba mano atstovaujamam partneriui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

11. Mano atstovaujamas partneris paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui) (šis deklaracijos punktas netaikomas tuo atveju, kai partneris yra fizinis asmuo).

12.  Mano arba mano atstovaujamo partnerio (fizinio asmens) ar mano, kaip partnerio vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.

13.  Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.

14.  Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti  įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų lėšų finansavimo laikotarpiu.

15.  Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.

16.  Esu informuotas (-a), kad įgyvendinančioji institucija tvarkys visus paraiškoje nurodytus asmens duomenis paraiškų administravimo tikslu pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą.

17.  Esu informuotas (-a), kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys gali audituoti ar tikrinti mano, kaip projekto partnerio, ūkinę ir finansinę veiklą projekto įgyvendinimo tikslu. Esu informuotas (-a), kad minėtos institucijos veiksmų programos administravimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti gali prašyti ir gauti visą reikalingą informaciją apie mane, mano atstovaujamą partnerį, paraiškoje nurodytus asmenis iš valstybės, užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.

18.  Esu informuotas (-a), kad paraiška gali būti atmesta, jeigu Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais nebus pateikti prašomi dokumentai ir (ar) informacija.

19.  Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano arba mano atstovaujamo partnerio pateiktą paraišką (vardas, pavardė arba partnerio pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) viešinimo tikslais bus skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt.

20. Esu informuotas (-a), kad informacija apie projekto veiklas, su projekto išlaidų apmokėjimu susijusi informacija, mano kontaktiniai duomenys bus perduoti trečiosioms šalims ir naudojami priemonės (nurodyti priemonės pavadinimą) ir (ar) šio projekto įgyvendinimo tyrimo ir (arba) apklausos tikslais.

21. Esu informuotas (-a), kad paraiškoje pateikti duomenys bus apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje 10 metų nuo paskutinio dokumento datos, bet ne trumpiau nei 2 metus po veiksmų programos užbaigimo.

 

_________________________                                           _________________                                                _________________

(partnerio / partnerio vadovo ar jo                                                  (parašas)                                                          (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens  pareigų pavadinimas,

jei galima nurodyti)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-161, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-22, i. k. 2018-04329

Nr. 4-550, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15272

Nr. 4-962, 2022-09-01, paskelbta TAR 2022-09-01, i. k. 2022-18173

 

part_58e09d0afb2c49b2bcf8377d0febe46f_end


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 1 prioriteto

„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės

plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės

Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

7 priedas

 

(Dotacijos sutarties forma)

 

DOTACIJOS SUTARTIS

 

___________ Nr. _______ (Įrašomas projekto kodas)

(data)                        (numeris)

 

Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija), atstovaujama _____________________ , veikiančio (-ios) pagal ______________________________, ir          (vardas, pavardė)                            (atstovavimo pagrindas)

________________________________________________________________________________   (projekto vykdytojo pavadinimas)

(toliau – projekto vykdytojas), atstovaujamas (-a) _______________________, veikiančio (-ios)

(vardas, pavardė)

pagal_____________________, toliau kartu – Šalys, sudaro šią dotacijos sutartį (toliau – Sutartis).
           (atstovavimo pagrindas)                                                                                                         

 

1.       Sutarties dalykas

 

1.1.    Sutartyje yra nustatoma iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto _______________________________(nurodomas projekto pavadinimas) (toliau – projektas), finansuojamo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ (toliau – Priemonė), finansavimo tvarka ir sąlygos.

 

2. Sutarties Šalių teisės ir įsipareigojimai

 

2.1. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja pasiekti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 36 papunktyje nurodytus rezultatus ir siekti Aprašo 29 punkte nurodytų rodiklių.

2.2. Projektas finansuojamas vadovaujantis Apraše, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės), taip pat vėlesniuose jų pakeitimuose ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

2.3.    Šalys susitaria, kad, vadovaujantis Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu (Projektų taisyklių 1 priedas) (toliau – Duomenų teikimo tvarkos aprašas), per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę, jeigu įdiegtos tokios funkcinės galimybės, atliekami Sutarties keitimai ir Sutarties nutraukimas, siunčiami Šalių vienos kitai pranešimai (įskaitant sprendimus dėl nustatytų pažeidimų, lėšų grąžinimo, papildomo finansavimo skyrimo, sutaupytų lėšų panaudojimo, mokėjimo prašymo patvirtinimo, projekto išlaidų pripažinimo netinkamomis finansuoti, ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos patvirtinimo, viešųjų pirkimų tinkamumo, patikros vietoje organizavimo ir rekomendacijų, pradėtos Sutarties nutraukimo procedūros, bet neapsiribojant šiais sprendimais) ir projekto vykdytojo teikiami dokumentai ir duomenys.

2.4.    Projekto vykdytojas sutinka:

2.4.1. kad paraiškoje ir jos prieduose pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi įgyvendinančiosios institucijos vidaus informacinėje sistemoje ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje;

2.4.2. besąlygiškai grąžinti nepagrįstai gautą fiksuotąjį įkainį ar jo dalį, jei jis būtų gautas dėl klaidos, pateiktos neteisingos informacijos, atsiradusio privalomų reikalavimų ar sąlygų neatitikimo ar kitų teisės aktais nustatytų priežasčių pagal įgyvendinančiosios institucijos rašytinį pareikalavimą per nurodytą terminą. Grąžinimas vykdomas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

2.5. Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, jeigu keičiasi projekto įgyvendinimo laikotarpis, nustatytas Sutarties 4.1 papunktyje.

2.6. Įgyvendinančioji institucija vienašališkai gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

2.6.1. kai nevykdomos ar pažeidžiamos išlaidų kompensavimo sąlygos, nurodytos Aprašo IV skyriuje, ar nustatoma, kad projekto vykdytojas pažeidė Sutartį;

2.6.2. keičiasi projekto veiklos ir (arba) techniniai sprendimai, turintys esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams;

2.6.3. kai projekto vykdytojas yra restruktūrizuojamas, bankrutuojantis ar likviduojamas;

2.6.4. kai projekto vykdytojas neprašo kompensuoti fiksuotųjų įkainių dalies;

2.6.5. kai nustatomas pažeidimas dėl Lietuvos Respublikos ar ES teisės aktų nustatytų reikalavimų ir sąlygų laikymosi;

2.6.6. kai buvo nustatyta, kad pagal Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktų nustatytas valstybės pagalbos teikimo taisykles atitinkama pagalba negali būti teikiama;

2.6.7. kai nustatoma, kad paraiškoje pateikti patvirtinimai ar pateikti duomenys yra neteisingi ir per įgyvendinančiosios institucijos nurodytą terminą atitinkami trūkumai nėra pašalinami.

 

3. Projektui skirtos finansavimo lėšos

 

3.1. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų (toliau – tinkamos finansuoti išlaidos) suma – ________________ (skliaustuose nurodoma suma žodžiais).

3.2. Projekto vykdytojui skiriama iki ____________ (skliaustuose nurodoma suma žodžiais) projekto finansavimo lėšų Sutarties 3.1 papunktyje nurodytoms projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

3.3. Projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo ir (arba) partnerio (-ių) (įrašoma, jei numatomi partneriai) lėšų apmokėti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytas projekto tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nėra apmokamos 3.2 papunktyje nurodytomis lėšomis, ir visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.

3.4. Jei Sutarties sąlygų 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytos sumos skaičiais neatitinka sumų žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

 

4. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga

 

4.1. Visos projekto veiklos turi būti įvykdytos per laikotarpį nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, nurodytos Sutarties 1 priede (nurodoma data, kuri turi atitikti Aprašo 24 punkte nustatytą laikotarpį). Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas vadovaujantis Aprašo 25 punktu.

4.2. Visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos  ir apmokėtos iki Sutarties 4.1 papunktyje nurodytos projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

 

5. Mokėjimai

 

5.1. Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu. Mokėjimai projekto vykdytojui atliekami Apraše nustatyta tvarka.

5.2. Projekto vykdytojui, vadovaujantis Aprašo 68 punktu, gali būti išmokamas avansas, kurio suma negali viršyti 30 procentų nuo Sutarties 3.2 papunktyje nustatytos projektui skiriamų finansavimo lėšų sumos. Avansas išmokamas per 60 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei projekto vykdytojas pateikia avanso draudimo dokumentą (finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl visos avanso sumos).

5.3. Jeigu numatoma išmokėti avansą, projekto vykdytojas įsipareigoja turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamoms finansavimo lėšoms. Projekto vykdytojas patvirtina, kad sudarys sąlygas Projektų taisyklių 491 punkte nurodytoms institucijoms susipažinti su jo kredito įstaigų sąskaitų, pagal kurias tvarkoma projektui skiriamų finansavimo lėšų apskaita, išrašais.

 

5.4. Projekto išlaidoms apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų apmokėjimas. Papildomai Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija turi teisę keisti nustatytus supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius ir jų taikymo sąlygas projekto įgyvendinimo metu, jei paaiškėja, kad jie buvo netinkamai nustatyti. Tokiu atveju patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

 

6. Kitos sąlygos

 

6.1. Projekto vykdytojas privalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip iki Projektų taisyklių 484 punkte nurodyto termino. Įgyvendinančiosios institucijos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje nustatyta tvarka. Projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po projekto finansavimo pabaigos projekto vykdytojas įgyvendinančiosios institucijos prašymu, privalo teikti su projektu susijusius duomenis.

6.2. Projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinančiajai institucijai teikti informaciją apie Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, nustatytų Aprašo 29 punkte, pasiekimą laikotarpiu, nurodytu Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“.

6.3. Projekto vykdytojas įsipareigoja teikti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos, mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) prioritetų ir MTEPI prioritetų veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenai ir vertinimui atlikti reikalingą informaciją stebėseną ir poveikio vertinimą atliekančiai (-ioms) institucijai (-oms), nurodytai (-oms) Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių plėtros ir jų prioritetų įgyvendinimo stebėsenos ir poveikio vertinimo bei verslo subjektų ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-1218/4-911 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtros ir jų prioritetų įgyvendinimo stebėsenos ir poveikio vertinimo bei verslo subjektų ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.4. Projekto netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) suma, kuri tenka skiriamų finansavimo lėšų daliai ir kurią įgyvendinančioji institucija pripažino netinkama finansuoti dėl to, kad vertindama PVM tinkamumą finansuoti negalėjo nustatyti, kurios projekto PVM dalies nėra galimybės įtraukti į atskaitą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka, apmokama vadovaujantis Iš Europos Sąjungos fondų ir Europos investicijų banko lėšų bendrai finansuojamų projektų netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro
2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-203 „Dėl Iš Europos Sąjungos fondų ir Europos investicijų banko
lėšų bendrai finansuojamų projektų netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.5. Projekto vykdytojas patvirtina, kad yra informuotas, kad informacija apie jį, kaip pareiškėją, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma bus skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

6.6. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Sutarties Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

 

7. Baigiamosios nuostatos

 

7.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys, ir galioja tol, kol Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį arba Sutartis nutraukiama.

7.2. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7.3. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.4. Šalys privalo viena kitą informuoti apie tai, kad pasikeitė jų adresas, elektroninio pašto adresas ar kiti kontaktiniai duomenys, kuriuos viena kitai nurodė šioje Sutartyje ir Duomenų teikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal naujausius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

7.5 Įgyvendinančiosios institucijos adresas ir rekvizitai:

 

 

 

Įgyvendinančioji institucija

Juridinio asmens kodas

125447177

Adresas

J. Balčikonio g. 3, Vilnius

Pašto kodas

LT-08247

Telefonas

+370 620 75 756

El. paštas

info@inovacijuagentura.lt

 

7.6. Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai nurodyti Sutarties 1 priedo 1 punkte.

 

8. Sutarties priedai

 

8.1. 1 priedas. Projekto aprašymas.

8.2. 2 priedas. Finansavimo sąlygos.

 

9. Šalių parašai

 

 

9.1. Įgyvendinančiosios institucijos atstovas

9.2. Projekto vykdytojas arba projekto vykdytojo atstovas

___________________________________

(pareigos)

___________________________________

(pareigos, jeigu galima nurodyti)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-962, 2022-09-01, paskelbta TAR 2022-09-01, i. k. 2022-18173

 

part_2c60e7e9555a4859a8961bfc381eec55_end


 

Dotacijos sutarties

1 priedas

 

PROJEKTO APRAŠYMAS

 

1. Informacija apie projekto vykdytoją

(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Įkelta informacija gali būti tikslinama.)

Projekto vykdytojo rekvizitai:

Projekto vykdytojo pavadinimas / vardas, pavardė

 

Projekto vykdytojo kodas

 

Adresas:

Gatvė

 

Namo numeris

 

Pašto kodas

 

Miestas / rajonas

 

Šalis

 

Telefono numeris

 

El. pašto adresas

 

Projekto vykdytojas arba jo įgaliotas asmuo:

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Už projektą atsakingas asmuo:

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Telefono numeris

 

El. pašto adresas

 

 

2. Informacija apie partnerį (-ius)

(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Įkelta informacija gali būti tikslinama.)

 

2.1. Ar projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais)?

□ taip

□ ne

(Jeigu pažymima „ne“, toliau informacija apie partnerį (-ius) nepildoma.)

 

2.2. Partneriai:

Eil. Nr.

Užsienyje registruotas juridinis asmuo / užsienio pilietis

Partnerio pavadinimas / vardas, pavardė

Partnerio kodas

Telefono numeris

El. pašto adresas

Adresas

gatvė

namo numeris

miestas / rajonas

šalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Projekto aprašymas

(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Įkelta informacija gali būti tikslinama.)

3.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas

 

3.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)

 

 

4. Projekto loginis pagrindimas

4.1. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia

¨ Projekto veiklų įgyvendinimo pradžios data yra Sutarties įsigaliojimo data

¨ 0000-00-00 (pasirinkus šį lauką, įrašoma konkreti data, kai veiklos pradedamos iki Sutarties įsigaliojimo)

 

4.2. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga

0000-00-00

(Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos data yra vėliausiai pasibaigiančios veiklos pabaigos data, nurodant atitinkamo mėnesio paskutinę dieną. Laukas redaguojamas.)

 

5. Stebėsenos rodikliai

(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Įkelta informacija gali būti tikslinama.)

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė

5.1. Produkto stebėsenos rodikliai

 

 

 

5.2. Rezultato stebėsenos rodikliai

 

 

 

 

 

________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-962, 2022-09-01, paskelbta TAR 2022-09-01, i. k. 2022-18173

 

part_81808fe94d184fbd820edb1189cd165d_end


 

Dotacijos sutarties

2 priedas

 

FINANSAVIMO SĄLYGOS

 

1. Informacija apie projekto mokėjimus

1.1.               

Kredito įstaigos pavadinimas

 

Projekto sąskaitos numeris

 

 

1.2.                Didžiausias galimas avanso dydis (proc.)

 

 

2. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai

(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje.)

                                                                                                                                       (eurais)

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma

1. Skiriamos finansavimo lėšos

 

2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos

2.1+2.2

2.1. Nacionalinės viešosios lėšos

2.1.1+2.1.2+2.1.3

2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

 

2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

 

2.2. Privačios lėšos

2.2.1+2.2.2

2.2.1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

 

3. Iš viso

1+2

3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos

(Numatomų grynųjų pajamų sumai prilyginama išlaidų suma turi būti numatyta finansuoti iš pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavų (įnašo) lėšų.)

 

________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-962, 2022-09-01, paskelbta TAR 2022-09-01, i. k. 2022-18173

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-161, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-22, i. k. 2018-04329

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-718, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18733

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-550, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15272

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-186, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06220

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-1035, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24284

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-1072, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21275

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-962, 2022-09-01, paskelbta TAR 2022-09-01, i. k. 2022-18173

Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_d7f216ad61cf49e99f7656589a9cca7a_end