Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-01-19, i. k. 2017-01136

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JŪRŲ TRANSPORTO IŠMETAMO ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO STEBĖSENOS, ATASKAITŲ TEIKIMO IR TIKRINIMO tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2017 m. sausio 16 d. Nr. D1-56

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB (OL 2015 L 123, p. 55), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. rugsėjo 22 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/2071 (OL 2016 L 320, p. 1), (toliau – Reglamentas (ES) 2015/757), nuostatas:

1. T v i r t i n u Jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Aplinkos apsaugos agentūrai nuo 2019 m. sausio 1 d. kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. priimti iš laivybos bendrovių, kurių laivai plaukioja su Lietuvos valstybės vėliava, išmetamo anglies dioksido (toliau CO2) kiekio dujų ataskaitas ir jas saugoti;

2.2. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos nuo 2019 m. birželio 30 d. vykdyti laivybos bendrovių išmetamo CO2 kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų vykdymo kontrolę:

2.2.1. nustačius Reglamento (ES) 2015/757 pažeidimus ir/ar gavus informacijos iš Lietuvos transporto saugos administracijos, kad vykdant Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų vėliavos valstybinę kontrolę arba užsienio laivų valstybinę kontrolę uoste nustatyti Reglamento (ES) 2015/757 pažeidimai, taikyti sankcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;

2.2.2. nedelsiant informuoti Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyrių apie sankcijų taikymą konkrečiam laivų valdytojui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-381, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07697

 

2.3. Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyriui, gavus pranešimą iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos apie taikytas sankcijas laivų valdytojui, apie tai pranešti Europos Komisijai, Europos jūrų saugumo agentūrai (EMSA), kitoms valstybėms narėms ir atitinkamai laivo vėliavos valstybei.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-381, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07697

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                     Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-56

 

 

Jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarkos APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato laivų, įplaukiančių į Europos Sąjungos jūrų uostus, esančių juose arba išplaukiančių iš jų, išmetamo anglies dioksido (toliau – CO2) kiekio ir kitos susijusios informacijos, nurodytos 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB (toliau – Reglamentas (ES) 2015/757), II priede, stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo taisykles, siekiant skatinti ekonomiškai efektyviu būdu mažinti jūrų transporto išmetamo CO2 kiekį.

2. Šiame Tvarkos apraše nustatyti reikalavimai taikomi:

2.1. laivybos bendrovių laivams, vykdantiems reisus, nurodytus Reglamento (ES) 2015/757 2 straipsnio 1 dalyje, kurių bendroji talpa didesnė kaip 5 000 tonų;

2.2. nepriklausomiems vertintojams, kurie atitinka Reglamento 2015/757 3 straipsnio f punkto sąvokos apibrėžtį ir kurie vertina laivybos bendrovių pateiktus stebėsenos planus, išmetamo CO2 kiekio ataskaitas ir išduoda Reglamente (ES) 2015/757 nurodytas patikros ataskaitas ir atitikties patvirtinimo dokumentus, vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 22 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2016/2072 dėl tikrinimo veiklos ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo (OL 2016 L 320, p. 5) (toliau – Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2072) pateiktomis nuostatomis (toliau – nepriklausomi vertintojai);

2.3. Šiame Tvarkos apraše  nurodytoms institucijoms, kurios pagal kompetenciją priima, kaupia ir sistemina laivybos bendrovių teikiamą informaciją ir vykdo valstybinę kontrolę.

3. Šis Tvarkos aprašas netaikomas laivams, išvardintiems Reglamento (ES) 2015/757 2 straipsnio 2 dalyje.

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos, kaip jos yra apibrėžtos Reglamento (ES) 2015/757 3 straipsnyje, 2016 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1928 dėl kitų nei keleiviniai, ro-ro laivai ir konteinervežiai laivų vežamo krovinio nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo (toliau Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1928) 2 straipsnyje, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/2072 2 straipsnyje, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

 

II SKYRIUS

LAIVYBOS BENDROVĖMS TAIKOMI CO2 KIEKIO STEBĖSENOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

 

5. Laivybos bendrovės:

 

5.1. vykdo stebėseną ir teikia ataskaitas Reglamento (ES) 2015/757 4 straipsnyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytais principais ir metodais;

 

5.2. rengia kiekvienam savo laivui išmetamo CO2 kiekio stebėsenos planus pagal Reglamento (ES) 2015/757 6 straipsnio, 2016 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1927 dėl stebėsenos planų, išmetamų teršalų ataskaitų ir atitikties patvirtinimo dokumentų šablonų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo (OL 2016 L299, p. 1) (toliau Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1927) ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1928 nuostatas ir ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. pateikia nepriklausomiems vertintojams. Neatsižvelgiant į tai, laivybos bendrovės, kurių laivams pirmą kartą pradedami taikyti  šio Tvarkos aprašo 2.1 papunktyje nustatyti reikalavimai po 2017 m. rugpjūčio 31 d., išmetamo CO2 kiekio stebėsenos planus nepriklausomiems vertintojams pateikia ne vėliau kaip per du mėnesius nuo kiekvieno laivo pirmojo įplaukimo į Europos Sąjungos valstybės narės jurisdikcijai priklausantį uostą;

 

5.3. atlieka stebėsenos plano pakeitimus Reglamento (ES) 2015/757 7 straipsnyje nurodytais terminais ir sąlygomis;

 

5.4. rengia šio Tvarkos aprašo 5.2 papunktyje nurodytus stebėsenos planus naudodamos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1927 I priede nustatytą stebėsenos plano šabloną;

 

5.5. nuo 2018 m. sausio 1 d., remdamosi nepriklausomo vertintojo įvertintu stebėsenos planu, vykdo:

 

5.5.1. kiekvieno laivo kiekvieno reiso metu ir per metus išmetamo CO2 kiekio stebėseną taikydamos iš Reglamento (ES) 2015/757 I priedo B dalyje nustatytų metodų pasirinktą tinkamą išmetamo CO2 kiekio nustatymo metodą ir apskaičiuodamos išmetamo CO2 kiekį pagal Reglamento (ES) 2015/757 I priedo A dalį;

 

5.5.2. vykdo kiekvieno laivo ir kiekvieno reiso stebėseną, nurodytą Reglamento (ES) 2015/757 9 straipsnio 1 dalyje (išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus), vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/757 II priede ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1928 nustatytomis taisyklėmis;

 

5.5.3. vykdo kiekvieno laivo stebėseną kiekvienais kalendoriniais metais stebėdamos parametrus, nurodytus Reglamento (ES) 2015/757 10 straipsnyje, vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/757 II priede nustatytomis taisyklėmis;

 

5.6. rengia ir teikia nepriklausomiems vertintojams išmetamo CO2 kiekio ataskaitą įvertinti atitiktį  Reglamento (ES) 2015/757 8–12 straipsniuose ir I bei II prieduose nustatytiems reikalavimams;

 

5.7. išmetamo CO2 kiekio ataskaitoje pateikia Reglamento (ES) 2015/757 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, naudodamos Komisijos įgyvendinamo reglamento (ES) 2016/1927 II priede pateiktą ataskaitos šabloną ir teikia ją Europos Komisijai ir Aplinkos apsaugos agentūrai elektroniniu būdu, nurodytu Reglamento (ES) 2016/1927 3 straipsnyje;

 

5.8. jei jų laivai plaukioja su Lietuvos valstybės vėliava, nuo 2019 m. kiekvienais kalendoriniais metais iki  balandžio 30 d. Europos Komisijai ir Aplinkos apsaugos agentūrai teikia išmetamo CO2 kiekio ataskaitas, kuriose nurodomas išmestas CO2 kiekis ir kita susijusi informacija visu ataskaitiniu laikotarpiu apie kiekvieną laivą, už kurį jos yra atsakingos, kurią nepriklausomi vertintojai yra įvertinę kaip tinkamą pagal šio Tvarkos aprašo 6.5 papunktį;

 

5.9. jei nepriklausomų vertintojų patikros įvertinime padaroma išvada, kad išmetamo CO2 kiekio ataskaitoje yra netikslumų arba neatitikčių Reglamento (ES) 2015/757 reikalavimams, ištaiso netikslumus ar pašalina neatitiktis, kad būtų galima laiku užbaigti patikrą, ir pateikia nepriklausomiems vertintojams patikslintą išmetamo CO2 kiekio ataskaitą ir (ar) kitą informaciją, būtiną nustatytoms neatitiktims pašalinti;

 

5.10. užtikrina, kad nuo 2019 m. birželio 30 d. laivuose, atplaukiančiuose į Europos Sąjungos uostą, esančiuose tame uoste arba iš jo išplaukiančiuose, kurie tuo ataskaitiniu laikotarpiu vykdė reisus, turi būti galiojantis atitikties patvirtinimo dokumentas, kurį pagal Reglamento (ES) 2015/757 17 straipsnio nuostatas išduoda nepriklausomi vertintojai;

 

5.11. vykdo kitus Reglamente (ES) 2015/757 laivybos bendrovėms nurodytus reikalavimus.

 

 

 

III SKYRIUS

NEPRIKLAUSOMIEMS VERTINTOJAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

 

6. Nepriklausomi vertintojai:

 

6.1. įvertina laivybos bendrovės pateikto stebėsenos plano atitiktį Reglamento (ES) 2015/757 6 ir 7 straipsniuose nustatytiems reikalavimams;

 

6.2. vadovaudamiesi Reglamento (ES) 2015/757 13 straipsnio 2 dalimi, įvertina laivybos bendrovės pateiktos išmetamo CO2 kiekio ataskaitos atitiktį Reglamento (ES) 2015/757 8–12 straipsniuose ir I bei II prieduose nustatytiems reikalavimams;

 

6.3. jei patikros įvertinime padaroma išvada, kad laivybos bendrovės pateiktoje išmetamo CO2 kiekio ataskaitoje nėra esminių netikslumų, parengia patikros ataskaitą, kurioje nurodo, kad išmetamo CO2 kiekio ataskaita patikrinta ir yra patenkinama;

 

6.4. jei patikros įvertinime padaroma išvada, kad išmetamo CO2 kiekio ataskaitoje yra netikslumų arba neatitikčių Reglamento (ES) 2015/757 reikalavimams, apie tai laiku informuoja laivybos bendrovę, kad būtų galima laiku užbaigti patikrą, ir pateikti nepriklausomam vertintojui patikslintą ataskaitą ir (ar) kitą informaciją, būtiną nustatytoms neatitiktims pašalinti;

 

6.5. parengia atitikties patvirtinimo dokumentą naudodami Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1927 III priede nustatytą atitikties patvirtinimo dokumento šabloną ir išduoda atitikties patvirtinimo dokumentą elektroniniu būdu, nurodytu Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1927 4 straipsnyje;

 

6.6. išduoda atitinkamo laivo atitikties patvirtinimo dokumentą remdamiesi patikros ataskaita, kai išmetamo CO2 kiekio ataskaita atitinka Reglamento (ES) 2015/757 11–15 straipsniuose ir I bei II prieduose nustatytus reikalavimus;

 

6.7. nedelsdami informuoja Europos Komisiją ir Aplinkos apsaugos agentūrą apie atitikties patvirtinimo dokumentų išdavimą ir perduoda Reglamento (ES) 2015/757 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją naudodami  Reglamento (ES) 2016/1927 III priede pateiktą ataskaitos šabloną elektroniniu būdu, nurodytu Reglamento (ES) 2016/1927 4 straipsnyje.

 

7. Nepriklausomi vertintojai laikosi prievolių ir veiklos principų, patikros procedūrų, nustatytų Reglamento (ES) 2015/757 14 ir 15 straipsniuose bei Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2016/2072.

 

 

 

IV SKYRIUS

INSTITUCIJŲ VYKDOMA STEBĖSENOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ KONTROLĖ

 

 

8. Aplinkos apsaugos agentūra priima iš laivybos bendrovių, kurių laivai plaukioja su Lietuvos valstybės vėliava, išmetamo CO2 kiekio ataskaitas, nurodytas šio Tvarkos aprašo 5.7 papunktyje, kaupia ir sistemina jose pateiktą informaciją ir saugo šias ataskaitas penkerius metus.

 

9. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, bendradarbiaudamas su Lietuvos transporto saugos administracija, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2015/757 19 straipsnio reikalavimais, pagal kompetenciją atlieka laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, ir užsienio valstybių laivų patikrinimus Lietuvos Respublikos jūrų uostuose, ar laivuose yra galiojantys atitikties patvirtinimo dokumentai, nurodyti šio Tvarkos aprašo 5.10 ir 6.5 papunkčiuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-381, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07697

 

10. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, įgyvendindamas Reglamento (ES) 2015/757 20 straipsnio 2 dalį, nedelsdamas informuoja Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyrių apie sankcijų taikymą konkrečiam laivų valdytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-381, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07697

 

11. Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyrius, gavęs pranešimą iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos apie pritaikytas sankcijas laivų valdytojui pagal Reglamento (ES) 2015/757 20 straipsnio 2 dalį, apie tai praneša Europos Komisijai, Europos jūrų saugumo agentūrai (EMSA), kitoms valstybėms narėms ir atitinkamai laivo vėliavos valstybei.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-381, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07697

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

12. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-381, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07697

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-56 „Dėl Jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo