Suvestinė redakcija nuo 2019-05-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-08-04, i. k. 2016-21304

 

Nauja redakcija nuo 2019-05-09:

Nr. 4-297, 2019-05-08, paskelbta TAR 2019-05-08, i. k. 2019-07430

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TURISTO (-Ų) GRĄŽINIMO Į PRADINĘ JO (JŲ) IŠVYKIMO VIETĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 4-513

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 38 straipsnio 3 punktu ir Kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 756 „Dėl Kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19.1 ir 19.5 papunkčiais,

t v i r t i n u  Turisto (-ų) grąžinimo į pradinę jo (jų) išvykimo vietą tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                Evaldas Gustas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 4-513

(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

inovacijų ministro

2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 4-297

redakcija)

 

TURISTO (-Ų) GRĄŽINIMO Į PRADINĘ JO (JŲ) IŠVYKIMO VIETĄ

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Turisto (-ų) grąžinimo į pradinę jo (jų) išvykimo vietą tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 38 straipsnio 3 punkte (toliau – Turizmo įstatymas) ir Kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 756 „Dėl Kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Prievolių aprašas), nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos (toliau – Įgaliota institucija) organizuojamą turisto (-ų) grąžinimą į pradinę jo (jų) išvykimo vietą, įskaitant būtiną apgyvendinimą, numatytą organizuotos turistinės kelionės sutartyje, laikotarpiu, kol turistas (-ai) grąžinamas (-i) į pradinę jo (jų) išvykimo vietą, jeigu prasidėjus organizuotai turistinei kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negali toliau vykdyti organizuotos turistinės kelionės sutarties (-čių).

2. Turistas (-ai) į pradinę jo (jų) išvykimo vietą grąžinamas (-i) vadovaujantis Turizmo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Prievolių aprašu, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, šiuo Aprašu ir kitais turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą reguliuojančiais teisės aktais.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Turizmo įstatyme nustatytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TURISTO (-Ų) GRĄŽINIMO Į PRADINĘ JO (JŲ) IŠVYKIMO VIETĄ

ORGANIZAVIMO PROCEDŪROS

 

4. Įgaliota institucija, gavusi informacijos arba duomenų (nepriklausomai nuo informacijos šaltinio ir duomenų gavimo būdo), kad, prasidėjus organizuotai turistinei kelionei, paaiškėjo, jog kelionių organizatorius negalės toliau vykdyti organizuotos turistinės kelionės sutarties, per kuo trumpesnį laiką turi:

4.1. išsiaiškinti, kokiose užsienio valstybėse yra turistas (-ai), jų skaičių, kelionės pabaigos datą ir pradinę jo (-jų) išvykimo vietą pagal pasirašytas organizuotos turistinės kelionės sutartis, taip pat oro ir (arba) kitus vežėjus, kurie pagal kelionių organizatoriaus pasirašytą sutartį turi grąžinti turistą (-us) į pradinę jo (jų) išvykimo vietą;

4.2. susisiekti su šio Aprašo 4.1 papunktyje nurodytais oro ir (arba) kitais vežėjais, aptarti turisto (-ų) grąžinimo į pradinę jo (jų) išvykimo vietą sąlygas, pareikalauti su kelionių organizatoriumi sudarytoje sutartyje nurodyto skrydžių grafiko, jo vykdymo;

4.3. šio Aprašo 4.1 papunktyje nurodytiems oro ir (arba) kitiems vežėjams atsisakius vykdyti su kelionių organizatoriumi sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kreiptis į kitus galimus vežėjus su prašymu pateikti pasiūlymų dėl turisto (-ų) grąžinimo į pradinę jo (jų) išvykimo vietą.

5. Spręsdama turisto (-ų) grąžinimo į pradinę jo (jų) išvykimo vietą klausimą ir ieškodama galimų vežėjų, Įgaliota institucija imasi toliau išdėstytų veiksmų tokia tvarka:

5.1. įvertina savarankiško turisto (-ų) grįžimo į pradinę jo (jų) išvykimo vietą galimybes, įskaitant būtiną apgyvendinimą, numatytą organizuotos turistinės kelionės sutartyje, laikotarpiu, kol turistas (-ai) grąžinamas (-i) į pradinę jo (jų) išvykimo vietą, ir tokio grąžinimo sąnaudas;

5.2. įvertina turisto (-ų) grąžinimo į pradinę jo (jų) išvykimo vietą autobusais ir (arba) reguliariais reisais galimybes, įskaitant būtiną apgyvendinimą, numatytą organizuotos turistinės kelionės sutartyje, laikotarpiu, kol turistas (-ai) grąžinamas (-i) į pradinę jo (jų) išvykimo vietą, ir tokio grąžinimo sąnaudas;

5.3. kreipiasi į visus užsakomuosius skrydžius iš Lietuvos Respublikos ir (arba) į Lietuvos Respubliką vykdančius oro vežėjus dėl duomenų apie laisvas vietas (nurodo maršrutą ir galimas skrydžio datas), skrydžio kainos ir kitų sąlygų pateikimo;

5.4. prireikus kreipiasi į toje užsienio valstybėje, iš kurios turistas (-ai) turi būti grąžinimas   (-i) pradinę į jo (jų) išvykimo vietą, užsakomuosius skrydžius vykdančius oro vežėjus dėl duomenų apie laisvas vietas (nurodo maršrutą ir galimas skrydžio datas), skrydžio kainos ir kitų sąlygų pateikimo;

5.5. prireikus kreipiasi į bet kurį kitą užsakomuosius skrydžius vykdantį oro vežėją dėl duomenų apie laisvas vietas (nurodo maršrutą ir galimas grąžinimo (vežimo) datas), grąžinimo (vežimo) kainos ir kitų sąlygų pateikimo.

6. Įgaliota institucija, atsižvelgdama į ekonomiškai naudingiausią ir pagal terminus optimalų oro vežėjo arba šio Aprašo 5.2 papunktyje nustatytu atveju kito vežėjo pasiūlymą, sudaro sutartį su pasirinktu vežėju dėl turisto (-ų) grąžinimo į pradinę jo (jų) išvykimo vietą, patvirtinusi grąžinimo (vežimo) grafiką.

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-297, 2019-05-08, paskelbta TAR 2019-05-08, i. k. 2019-07430

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 4-513 „Dėl Turistų grąžinimo į pradinę jų išvykimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo