Suvestinė redakcija nuo 2014-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-07-09, i. k. 2014-09963

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SMULKOJO IR VIDUTINIO VERSLO PASKOLŲ GARANTIJŲ TEIKIMO,

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO MIKROKREDITAVIMO, SMULKAUS IR

VIDUTINIO VERSLO RIZIKOS KAPITALO INVESTAVIMO IR  PASKOLŲ PALŪKANŲ DALINIO KOMPENSAVIMO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS ADMINISTRAVIMO

ADMINISTRAVIMO VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. spalio 29 d. Nr. 322

 

Vilnius

 

 

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 4-501, 2007-11-29, Žin., 2007, Nr. 126-5144 (2007-12-04), i. k. 1072020ISAK0004-501

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 4-502, 2007-11-29, Žin., 2007, Nr. 126-5145 (2007-12-04), i. k. 1072020ISAK0004-502

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“ (Žin., 2001, Nr. 62-2272) 4.5 punktą,

tvirtinu pridedamus:

1. Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-501, 2007-11-29, Žin., 2007, Nr. 126-5144 (2007-12-04), i. k. 1072020ISAK0004-501

 

2. Neteko galios nuo 2006-05-28

Punkto naikinimas:

Nr. 4-182, 2006-05-22, Žin. 2006, Nr. 60-2165 (2006-05-27), i. k. 1062020ISAK0004-182

 

3Smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo investavimo nuostatus;

4. Paskolų palūkanų dalinio kompensavimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams administravimo nuostatus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-502, 2007-11-29, Žin., 2007, Nr. 126-5145 (2007-12-04), i. k. 1072020ISAK0004-502

 

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                                                      Petras Čėsna


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2001 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 322

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-501

redakcija)

 

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PASKOLŲ GARANTIJŲ TEIKIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja garantijų institucijos – uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Bendrovė) garantijų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimo ir įsipareigojimų pagal suteiktas garantijas vykdymo sąlygas bei tvarką.

2. Pagrindinės šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Bendrovės atsakomybės limitas – Bendrovės suteikiamoje garantijoje nustatyta Bendrovės garantija užtikrinama paskolos dalis, išreikšta procentais.

Garantija – Bendrovės įsipareigojimas sumokėti garantijos gavėjui paskolos gavėjo negrąžintos paskolos dalį, kurios grąžinimą užtikrino Bendrovė.

Garantijos gavėjas – kredito įstaiga – paskolos gavėjo kreditorė, kuriai suteikiama garantija.

Garantijos išmoka – pinigų suma, sumokama garantijos gavėjui, paskolos gavėjui negrąžinus paskolos.

Garantijos suma – maksimali Bendrovės mokėtina suma garantijos gavėjui pagal suteiktą garantiją.

Paskola – paskolos gavėjo imamas kreditas (paskola), kurio grąžinimą užtikrina Bendrovė, suteikdama garantiją.

Paskolos pirmoji dalis – paskolos dalis, kurios grąžinimą garantijos gavėjui garantuoja Bendrovė ir kuri pirmiausia yra dengiama paskolos gavėjui grąžinant paskolą.

Paskolos gavėjas – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, gavęs paskolą, kai šios paskolos dalies grąžinimą užtikrina Bendrovės suteikta garantija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-470, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 119-5123 (2009-10-06), i. k. 1092020ISAK0004-470

 

3. Vadovaudamasi šiais Nuostatais, Bendrovė teikia garantijas tik dėl paskolų, suteikiamų paskolos gavėjams, kurie pagal Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2002, Nr. 105-4689) atitinka smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto apibrėžtyje nustatytus reikalavimus ir kuriems netaikomi valstybės pagalbos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams apribojimai.

4. Bendrovės įsipareigojimų pagal suteiktas garantijas įvykdymą garantuoja valstybė. Bendrovės teikiamos garantijos prilyginamos valstybės garantijai.

5. Pagal šiuos Nuostatus suteikiamai valstybės pagalbai smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams taikomas 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-399, 2014-06-18, paskelbta TAR 2014-06-20, i. k. 2014-07890

 

II. GARANTIJOS TEIKIMAS

 

6. Už garantijos suteikimą paskolos gavėjas Bendrovei sumoka Bendrovės valdybos nustatytą garantijos atlyginimą.

7. Garantijos teikiamos kredito įstaigoms, sudariusioms su Bendrove sutartį dėl bendradarbiavimo (toliau – Bendradarbiavimo sutartis), kurioje turi būti nustatyta:

7.1. prašymo suteikti garantiją turinys ir forma bei dokumentai, kuriuos būtina pateikti prašant suteikti garantiją. Bendradarbiavimo sutartyje taip pat turi būti nustatyta, kad garantijos gavėjas Bendrovei pateikia suteikiamos paskolos įvertinimo ataskaitą, kurioje yra paskolos rizikingumo analizė;

7.2. pagrindiniai reikalavimai paskolos gavėjui ir finansuojamam projektui, įskaitant reikalavimą į finansuojamą projektą investuoti ne mažiau kaip 20 procentų piniginių lėšų ar kito turto. Reikalavimas investuoti ne mažiau kaip 20 procentų piniginių lėšų ar kito turto netaikomas paskolos gavėjui, kuris prašymo suteikti garantiją pateikimo (registravimo) Bendrovei dieną veikė trumpiau nei 12 mėnesių;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-727, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5935 (2010-09-30), i. k. 1102020ISAK0004-727

 

7.3. garantijos suteikimo sąlygos (garantijos suteikimo procedūros; Bendrovės ir garantijos gavėjo atsakomybė, su garantija susijusios teisės ir pareigos; įvykiai, kuriems įvykus garantijos gavėjas įgyja teisę reikalauti Bendrovės įsipareigojimų pagal suteiktą garantiją įvykdymo, ir įvykiai, kuriems įvykus garantijos gavėjas šios teisės neįgyja; garantijos išmokos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai);

7.4. ginčų tarp Bendrovės ir garantijos gavėjo sprendimo tvarka;

7.5. garantijos gavėjo įsipareigojimas informuoti Bendrovę apie finansuojamo projekto įgyvendinimo ir paskolos grąžinimo eigą, laikantis Bendradarbiavimo sutartyje nustatytų informavimo periodiškumo bei turinio reikalavimų;

7.6. garantijos gavėjo įsipareigojimas be Bendrovės raštiško sutikimo nekeisti paskolos sutarties sąlygų;

7.7. paskolos grąžinimui užtikrinti įkeisto turto realizavimo tvarka;

7.8. kitos sąlygos.

8. Garantijos gavėjas iki paskolos suteikimo pateikia Bendrovei prašymą suteikti garantiją ir dokumentus, kuriuos pagal Bendradarbiavimo sutartį būtina pateikti prašant suteikti garantiją.

9. Sprendimus suteikti garantijas priima Bendrovės valdymo organai Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka. Apie priimtą sprendimą Bendrovė raštu informuoja garantijos gavėją. Priėmusi sprendimą suteikti garantiją, Bendrovė Bendradarbiavimo sutartyje nustatytomis sąlygomis suteikia garantijos gavėjui rašytinę garantiją. Rašytinėje garantijoje gali būti nustatyta, kad suteikta garantija įsigalioja nuo atlyginimo už garantijos suteikimą sumokėjimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-470, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 119-5123 (2009-10-06), i. k. 1092020ISAK0004-470

Nr. 4-849, 2011-11-22, Žin., 2011, Nr. 142-6691 (2011-11-24), i. k. 1112020ISAK0004-849

 

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI GARANTIJOMS, PASKOLOMS IR PASKOLŲ GAVĖJAMS

 

10. Pagal suteikiamą garantiją Bendrovės atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 80 procentų paskolos.

11. Bendrovės garantijos suma negali būti didesnė kaip 5 mln. litų, o paskolos gavėjo, kuris prašymo suteikti garantiją pateikimo (registravimo) Bendrovei dieną veikė trumpiau nei 3 metus, atveju – didesnė kaip 2 mln. litų.

12. Jei vienam paskolos gavėjui yra suteiktos kelios garantijos, bendra garantijų suma, atsižvelgiant į grąžintas paskolų dalis, negali viršyti šių Nuostatų 11 punkte nustatyto dydžio.

13. Pagal šiuos Nuostatus gali būti suteikiamos garantijos, tik jei tenkinamos šios sąlygos:

13.1. paskolos turi būti skirtos investicijoms ar apyvartinėms lėšoms, reikalingoms smulkiajam ar vidutiniam verslui plėtoti;

13.2. paskolos gavėjas ar paskolos gavėjo dalyviai (akcininkai, savininkai ir kt.) į finansuojamą projektą turi investuoti ne mažiau kaip 20 procentų piniginių lėšų ar kito turto. Reikalavimas investuoti ne mažiau kaip 20 procentų piniginių lėšų ar kito turto netaikomas paskolos gavėjui, kuris prašymo suteikti garantiją pateikimo (registravimo) Bendrovei dieną veikė trumpiau nei 12 mėnesių;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-727, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5935 (2010-09-30), i. k. 1102020ISAK0004-727

 

13.3. paskolos gavėjas nėra bankrutuojantis, restruktūrizuojamas ir jis atitinka Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 6 dalies a punkto reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-399, 2014-06-18, paskelbta TAR 2014-06-20, i. k. 2014-07890

 

13.4. pagal šių Nuostatų 5 punkte nurodytą reglamentą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti suteikta atitinkamo dydžio de minimis valstybės pagalba.

14. Bendrovės valdyba turi teisę nustatyti papildomas sąlygas, nei nustatyta šių Nuostatų 13 punkte, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo politiką ir siekdama valdyti pagal suteikiamas garantijas prisiimamą riziką.

15. Garantijos gali būti suteikiamos paskoloms litais arba užsienio valiuta. Garantijos suma už paskolas užsienio valiuta turi būti išreikšta litais.

16. Garantija teikiama su sąlyga, kad finansuojamas projektas, kuriam teikiama paskola, yra Bendrovės pripažįstamas finansiniu požiūriu pagrįstu (atsiperkančiu) ir kredituotinu ir yra tenkinami šių Nuostatų 13 ir 14 punktuose nustatyti reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-470, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 119-5123 (2009-10-06), i. k. 1092020ISAK0004-470

Nr. 4-399, 2014-06-18, paskelbta TAR 2014-06-20, i. k. 2014-07890

 

IV. BENDROVĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL SUTEIKTAS GARANTIJAS VYKDYMAS

 

17. Bendrovė garantijos gavėjui garantuoja paskolos gavėjui suteiktos paskolos pirmosios dalies, atitinkančios Bendrovės atsakomybės limitą, grąžinimą. Paskolos gavėjui grąžinus dalį paskolos, šia suma pirmiausia sumažinama Bendrovės garantija užtikrinta paskolos dalis (tai yra šia suma sumažinama garantijos suma). Pagal suteikiamą garantiją Bendrovės atsakomybė yra subsidiari. Kai paskolos gavėjas negrąžina paskolos, Bendrovė garantijos išmoką moka garantijos gavėjui, jei paskolos gavėjas negrąžino paskolos pirmosios dalies ir garantijos gavėjui jos nepavyko ar dėl objektyvių priežasčių tikėtina, kad nepavyks išsiieškoti iš paskolos gavėjo pateiktų paskolos grąžinimą užtikrinančių būdų. Paskolos negrąžinimo atveju iš paskolos gavėjo pateiktų paskolos grąžinimą užtikrinančių būdų išieškotos pinigų sumos pirmiausia dengiama Bendrovės garantija neužtikrinta paskolos dalis, tada Bendrovės garantija užtikrinta paskolos dalis.

18. Paskolos gavėjui negrąžinus paskolos, garantijos gavėjo Bendrovei pateikiamas reikalavimas įvykdyti Bendrovės įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją turi būti pagrįstas dokumentais ir kitais įrodymais. Taip pat turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys tikslinį paskolos panaudojimą ir garantijos suteikimo sąlygų įvykdymą.

19. Priėmusi sprendimą vykdyti įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, Bendrovė garantijos išmoką sumoka garantijos gavėjui Bendradarbiavimo sutartyje nustatyta tvarka.

20. Bendrovė, įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į tokią paskolos gavėjo pinigų sumą, kurią Bendrovė sumokėjo už paskolos gavėją.

 

V. GARANTIJŲ APSKAITA

 

21. Suteikusi garantiją, Bendrovė pradeda kaupti dokumentus ir informaciją apie garantijos suteikimo sąlygų vykdymą, paskolos gavėjui suteiktos paskolos naudojimą bei grąžinimą, taip pat kitą informaciją, susijusią su garantija, paskolos gavėju ir paskolos gavėjui suteikta paskola.

22. Su garantijų teikimu susijusius finansinius srautus Bendrovė apskaito atskirai.

23. Bendrovė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ataskaitas, reikalingas valstybės skolinių įsipareigojimų apskaitai.

 

 

SUDERINTA                                                  SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                      Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos                                          konkurencijos tarybos

2007-05-14 raštu                                              2007-05-22 raštu

Nr. (13.23-0303)-6K-0705412                        Nr. (9.8-10)-6V-530

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-255, 2003-06-30, Žin., 2003, Nr. 65-2977 (2003-07-04), i. k. 1032020ISAK0004-255

Nr. 4-501, 2007-11-29, Žin., 2007, Nr. 126-5144 (2007-12-04), i. k. 1072020ISAK0004-501

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2006-05-28

Priedo naikinimas:

Nr. 4-182, 2006-05-22, Žin. 2006, Nr. 60-2165 (2006-05-27), i. k. 1062020ISAK0004-182

 

 

PATVIRTINTA

Ūkio ministro

2001 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 322

 

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RIZIKOS KAPITALO INVESTAVIMO

 

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Šie nuostatai reglamentuoja rizikos kapitalo investavimą, vykdomą uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Bendrovė), bei su šiuo investavimu susijusią Bendrovės veiklą. Rizikos kapitalas – tai Bendrovės lėšos, naudojamos pradedamo ar sparčiai plėtojamo perspektyvaus ir kartu rizikingo verslo finansavimui, įgyjant dalį nuosavybės ir valdymo teisių verslo subjektuose, vykdančiuose šį verslą.

 

2. Vadovaudamasi šiais nuostatais, Bendrovė:

 

 

2.1. investuoja Bendrovės lėšas į akcines bendroves bei uždarąsias akcines bendroves, kurios pagal Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą (Žin., 1998, Nr. 109-2993) yra smulkaus ar vidutinio verslo subjektai (toliau – smulkios ir vidutinės bendrovės), įsigydama šių bendrovių akcijų;

 

2.2. gali skolinti smulkioms ir vidutinėms bendrovėms, į kurias yra investavusi pagal šių nuostatų 2.1 punktą, pinigines lėšas, sudariusi su jomis paskolos sutartis (toliau – akcininko paskolos);

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI RIZIKOS KAPITALO INVESTAVIMUI

 

3Bendrovė turi teisę investuoti rizikos kapitalą į steigiamas arba įregistruotas ir veikiančias smulkias ir vidutines bendroves.

4Smulkios ir vidutinės bendrovės, į kurias Bendrovė investuoja rizikos kapitalą, negali verstis Lietuvos Respublikos Vyriausybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektams nustatytomis neskatintinomis veiklomis.

5Veikla, kuriai vykdyti ar plėtoti numatoma naudoti Bendrovės investiciją, turi būti perspektyvi ir skatinanti inovacijų kūrimą ar diegimą, naujų darbo vietų kūrimą, eksporto plėtojimą. Verslo planas ar investicijų projektas, kuriam įgyvendinti investuojamas rizikos kapitalas,  turi  būti  Bendrovės  pripažintas finansiniu požiūriu pagrįstu (atsiperkančiu), jo pelningumo ar atsipirkimo rodikliai turi atitikti Verslo plėtojimo tarybos aprobuotus ir Ūkio ministro patvirtintus normatyvus.

6. Bendrovės investicija į vieną smulkią ar vidutinę bendrovę:

6.1. negali viršyti 500 000 litų;

6.2. negali sudaryti daugiau kaip 50 procentų šios bendrovės įstatinio kapitalo;

6.3. turi būti pakankamo dydžio, kad pagal smulkios ar vidutinės bendrovės įstatus be Bendrovės sutikimo nebūtų galima priimti visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų dėl smulkios ar vidutinės bendrovės:

 

6.3.1. įstatų pakeitimo ar papildymo;

6.3.2. įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo;

6.3.3. reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;

6.3.4. pelno paskirstymo;

 

6.3.5. visų akcininkų pirmumo teisės įsigyti smulkios ar vidutinės bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo.

 

III. RIZIKOS KAPITALO INVESTAVIMO TVARKA

 

7Sprendimą investuoti rizikos kapitalą priima Bendrovės valdyba, Bendrovei išnagrinėjus šių nuostatų 8.1 ar 8.2 punktuose nurodytų asmenų (ar jų įgalioto asmens) pateiktą paraišką, dokumentus, įrodančius, kad tenkinamos šių nuostatų 2.1 ir 4 punkte nustatytos sąlygos, ir verslo planą ar investicijų projektą. Bendrovė paraiškos pateikėjų gali pareikalauti ir kitų dokumentų ar informacijos, reikalingos verslo plano ar investicijų projekto pagrįstumui įrodyti.

 

8Rizikos kapitalo investavimo sąlygos nustatomos sutartyje dėl rizikos kapitalo investavimo (toliau – investicijos sutartis), kurią Bendrovė sudaro su:

 

 

8.1. smulkios ar vidutinės bendrovės steigėjais, jei investuojama į steigiamą smulkią ar vidutinę bendrovę;

 

8.2. smulkios ar vidutinės bendrovės akcininkais (akcininku), kuriems (kuriam) nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 3/4 smulkios ar vidutinės bendrovės akcijų, jei investuojama, įsigyjant veikiančios smulkios ar vidutinės bendrovės naujos emisijos akcijų.

9.  Investicijos sutartyje gali būti nustatyta:

9.1. investicijų dydis;

9.2. investavimo terminai;

9.3. Bendrovės dalis smulkios ar vidutinės bendrovės įstatiniame kapitale;

9.4. veikla, kuriai vykdyti ar plėtoti numatoma naudoti Bendrovės investiciją;

 

9.5. nuostatos dėl Bendrovės dalyvavimo smulkios ar vidutinės bendrovės valdyme, smulkios ar vidutinės bendrovės valdymo pertvarkymo iki rizikos kapitalo investavimo;

 

9.6. privalomos smulkios ir vidutinės bendrovės įstatų nuostatos;

 

9.7.       šių nuostatų 8.1 ar 8.2 punktuose nurodytų asmenų įsipareigojimas išpirkti Bendrovės turimas smulkios ar vidutinės bendrovės akcijas ir išpirkimo terminai,  sąlygos bei tvarka;

 

9.8. kiti šių nuostatų 8.1 ar 8.2 punktuose nurodytų asmenų įsipareigojimai, susiję su jų turimų smulkios ar vidutinės bendrovės akcijų perleidimu, balsavimu visuotiniame akcininkų susirinkime ir pan.;

 

9.9. pirmumo teisė šių nuostatų 8.1 ar 8.2 punktuose nurodytiems asmenims išpirkti Bendrovei priklausančias smulkios ar vidutinės bendrovės akcijas;

 

 

9.10. rizikos kapitalo investavimo trukmė, atsižvelgiant į verslo plano ar investicijų projekto, kuriam įgyvendinti numatoma investuoti rizikos kapitalą, įgyvendinimo laikotarpį;

 

9.11. kitos nuostatos, susijusios su rizikos kapitalo investavimu.

 

 

10Sudarius investicijos sutartį ir įvykdžius įsipareigojimus, kurie turi būti įvykdyti iki rizikos kapitalo investavimo, Bendrovė Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka pasirašo ir apmoka smulkios ar vidutinės bendrovės akcijas.

 

11Įgyvendinus verslo planą ar investicijų projektą, kuriam įgyvendinti buvo investuotas rizikos kapitalas, Bendrovė turi imtis priemonių perleisti jos turimas smulkios ar vidutinės bendrovės akcijas kitiems šios bendrovės akcininkams ar tretiesiems asmenims. Bet kuriuo atveju investavimo laikotarpis (verslo plano ar investicijų projekto įgyvendinimo laikotarpis) negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

 

12Bendrovė turi teisę perleisti jos turimas smulkios ar vidutinės bendrovės akcijas iki verslo plano ar investicijų projekto įgyvendinimo pabaigos, nepažeisdama investicijos sutartyje nustatytų sąlygų, jei:

 

 

12.1.   susiklostė šių nuostatų 14 punkte numatytos aplinkybės ir Bendrovės valdyba priėmė sprendimą perleisti smulkios ar vidutinės bendrovės akcijas;

 

12.2.   smulkios ar vidutinės bendrovės akcininkas ar tretysis asmuo pareiškė pageidavimą įsigyti iš Bendrovės jos turimas smulkios ar vidutinės bendrovės akcijas už kainą, atitinkančią šių akcijų vertę, ir Bendrovės valdyba priėmė sprendimą šias akcijas parduoti. Bendrovės valdyba, spręsdama, ar už akcijas siūloma kaina atitinka šių akcijų vertę, turi atsižvelgti į smulkios ar vidutinės bendrovės akcijų įsigijimo kainą ir smulkios ar vidutinės bendrovės veiklos rezultatus arba remtis smulkios ar vidutinės bendrovės turto vertinimo, atlikto Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka, rezultatais.

 

 

13Bendrovei priklausančių smulkios ar vidutinės bendrovės akcijų perleidimas dalimis galimas tik neperžengiant minimalios Bendrovės investicijos ribos, nustatytos šių nuostatų 6.3 punkte.

 

14Tais atvejais, kai smulkios ar vidutinės bendrovės veiklos rezultatas yra daug blogesnis už numatytą verslo plane ar investicijų projekte, t.y. pelnas (nuostolis), tenkantis vienai akcijai, neatitinka planuoto daugiau negu 50 procentų, Bendrovės valdyba parengia ir patvirtina Bendrovės veiksmų planą, siekdama sumažinti nuostolius.

 

IV. SU RIZIKOS KAPITALO INVESTAVIMU SUSIJUSI BENDROVĖS VEIKLA

 

15Bendrovė, vadovaudamasi Akcinių bendrovių įstatymu, gali teikti akcininko paskolas smulkioms ir vidutinėms bendrovėms, į kurias yra investavusi rizikos kapitalą.

 

16Sprendimą dėl akcininko paskolos suteikimo priima atitinkamas Bendrovės valdymo organas pagal Bendrovės įstatuose nustatytas savo kompetencijos ribas. Priėmusi sprendimą smulkiai ar vidutinei bendrovei suteikti akcininko paskolą, Bendrovė sudaro su ja paskolos sutartį.

 

17Akcininko paskolos sąlygos (paskolos ir palūkanų dydis, palūkanų mokėjimo, paskolos grąžinimo terminai ir tvarka, paskolintų lėšų naudojimo tikslai, naudojimo kontrolė ir pan.) nustatomos paskolos sutartyje, atsižvelgiant į šiuos reikalavimus:

 

 

17.1. akcininko paskolos turi būti naudojamos investicijoms arba apyvartinėms lėšoms, reikalingoms smulkios ar vidutinės bendrovės veiklai plėtoti;

 

17.2. veikla, kurios plėtojimui numatoma naudoti akcininko paskolą, turi būti perspektyvi ir skatinanti inovacijų kūrimą ar diegimą, naujų darbo vietų kūrimą, eksporto plėtojimą;

 

17.3negrąžintų akcininko paskolų suma vienai smulkiai ar vidutinei bendrovei vienu metu negali būti didesnė kaip 100 000 litų;

 

17.4akcininko paskolos visiško gražinimo terminas turi būti ne ilgesnis nei numatyta rizikos kapitalo investavimo trukmė (verslo plano ar investicijų projekto, kuriam įgyvendinti investuotas rizikos kapitalas, įgyvendinimo laikotarpis);

 

17.5akcininko paskolų grąžinimas turi būti užtikrintas trečiųjų asmenų turto įkeitimu (hipoteka), garantijomis ar laidavimu.

 

V. RIZIKOS KAPITALO APSKAITA

 

18. Priėmusi sprendimą investuoti rizikos kapitalą, Bendrovė pradeda bylą, kurioje kaupiami visi dokumentai ir kita informacija dėl:

 

18.1.   rizikos kapitalo investavimo (investicijų sutartis ir dokumentai, kurių pagrindu ši sutartis pasirašyta, akcijų pasirašymo sutartys ir pan.);

 

18.2.   smulkios ar vidutinės bendrovės veiklos (verslo plano ar investicijų projekto įgyvendinimo), jų tarpe smulkios ar vidutinės bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentai ir veiklos ataskaitos;

 

18.3.   Bendrovės dalyvavimo smulkios ar vidutinės bendrovės valdyme;

 

18.4. Bendrovės turimų smulkios ar vidutinės bendrovės akcijų perleidimo;

 

18.5. akcininko paskolų smulkiai ar vidutinei bendrovei;

 

19. Šių nuostatų 18 punkte nustatyta byla tvarkoma, kol Bendrovė perleidžia visas jos turimas smulkios ar vidutinės bendrovės akcijas.

 

20. Bendrovės finansinius srautus, susijusius su rizikos kapitalo investavimu, Bendrovė apskaito atskirai.

 

_______________

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministrė                                                Dalia Grybauskaitė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2001 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 322

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-502 redakcija)

 

PASKOLŲ PALŪKANŲ DAUNIO KOMPENSAVIMO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS ADMINISTRAVIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paskolų palūkanų dalinio kompensavimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams administravimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Bendrovė) paskolų palūkanų dalinio kompensavimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams administravimo tvarką.

2. Pagrindinės šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Garantija – Bendrovės suteikta garantija, užtikrinanti paskolos gavėjo paimtos paskolos dalies grąžinimą.

Garantijos gavėjas – Lietuvos Respublikoje įregistruota kredito įstaiga – paskolos gavėjo kreditorius, suteikęs paskolos gavėjui paskolą, kuriai suteikiama garantija.

Paskola – paskolos gavėjo imamas kreditas (paskola), kurio grąžinimą užtikrina Bendrovė, suteikdama garantiją.

Paskolos gavėjas – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, imantis iš garantijos gavėjo paskolą, kurios grąžinimui užtikrinti yra suteikiama Bendrovės garantija.

3. Pagal šiuos Nuostatus paskolų palūkanos (toliau – palūkanos) iš dalies kompensuojamos iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Specialiosios smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo programos, kitų programų ir (ar) Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

4. Pagal šiuos Nuostatus suteikiamai valstybės pagalbai taikomas 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5).

 

II. PALŪKANŲ DALINIS KOMPENSAVIMAS

 

5. Pagal šiuos Nuostatus gali būti iš dalies kompensuojamos palūkanos, jei tenkinamos visos sąlygos:

5.1. paskolai yra suteikta Bendrovės garantija;

5.2. paskola yra suteikta investicijoms finansuoti. Jei paskola yra skirta investicijoms finansuoti ir apyvartinėms lėšoms papildyti, investicijoms finansuoti skirta paskolos dalis turi būti ne mažesnė kaip 70 proc. visos paskolos sumos;

5.3. paskolos suma neviršija 2,5 mln. Lt. Jei paskolos gavėjui yra suteiktos kelios paskolos, vėliausiai suteiktos paskolos palūkanos gali būti iš dalies kompensuojamos, jei šios paskolos ir paskolų, kurių palūkanos kompensuojamos, suma, neatsižvelgiant į grąžintas paskolų dalis, neviršija 2,5 mln. Lt;

5.4. paskolos gavėjas nėra bankrutuojantis, restruktūrizuojamas;

5.5. garantijos gavėjas nėra nutraukęs paskolos sutarties;

5.6. pagal šių Nuostatų 4 punkte nurodytą reglamentą paskolos gavėjui gali būti suteikta atitinkamo dydžio de minimis valstybės pagalba.

6. Maksimali metinė palūkanų norma, kuri iš dalies kompensuojama, yra 7 procentai. Jeigu paskolos metinė palūkanų norma viršija šiame punkte nustatytą maksimalią metinę palūkanų normą, kompensacija skaičiuojama nuo nustatytos maksimalios metinės palūkanų normos.

7. Paskolos gavėjui kompensuojama iki 50 procentų sumokėtų palūkanų. Konkrečius palūkanų kompensavimo dydžius atskiroms paskolų gavėjų grupėms nustato Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

8. Iš dalies kompensuojamos palūkanos, sumokėtos nuo garantijos įsigaliojimo dienos. Palūkanos iš dalies kompensuojamos garantijos galiojimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 36 kalendorinius mėnesius.

9. Kai garantija suteikiama paskolai, skirtai finansuoti projektui, iš dalies finansuojamam Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, paskolos gavėjui palūkanos nėra kompensuojamos.

 

III. PALŪKANŲ DALINIO KOMPENSAVIMO ADMINISTRAVIMAS IR APSKAITA

 

10. Palūkanų dalinį kompensavimą administruoja Bendrovė.

11. Palūkanos iš dalies kompensuojamos esant paskolos gavėjo prašymui. Bendrovei pateikiamo prašymo formą tvirtina Bendrovės valdyba.

12. Palūkanos iš dalies kompensuojamos pagal garantijos gavėjo kas mėnesį pateiktą pažymą apie paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas ir taikytą palūkanų normą.

13. Palūkanos iš dalies kompensuojamos kas ketvirtį.

14. Palūkanų dalinį kompensavimą Bendrovė administruoja su šių Nuostatų 3 punkte nurodytų biudžeto asignavimų valdytoju sudarytos sutarties pagrindu. Šioje sutartyje, be kitų sąlygų, turi būti nustatoma lėšų, skirtų palūkanoms iš dalies kompensuoti, pervedimo Bendrovei tvarka.

15. Bendrovė, gavusi paskolos gavėjo prašymą, garantijos gavėjo pažymą apie palūkanų sumokėjimą ir palūkanoms iš dalies kompensuoti skirtas lėšas, per 10 darbo dienų perveda atitinkamą lėšų sumą į paskolos gavėjo sąskaitą.

16. Bendrovė su palūkanų daliniu kompensavimu susijusius finansinius srautus apskaito atskirai.

17. Bendrovė šių Nuostatų 3 punkte nurodytų biudžeto asignavimų valdytojui sutartyje dėl lėšų skyrimo nustatyta tvarka ir terminais teikia Bendrovei pervestų lėšų panaudojimo ataskaitas.

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2007-05-14 raštu Nr. (13.23-0303)-6K-0705412

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-112, 2003-03-27, Žin., 2003, Nr. 32-1353 (2003-04-02), i. k. 1032020ISAK0004-112

Nr. 4-502, 2007-11-29, Žin., 2007, Nr. 126-5145 (2007-12-04), i. k. 1072020ISAK0004-502

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-112, 2003-03-27, Žin., 2003, Nr. 32-1353 (2003-04-02), i. k. 1032020ISAK0004-112

Dėl ūkio ministro 2001 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 322 "Dėl smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo, smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo, smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo investavimo ir dalinio paskolų palūkanų dengimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams administravimo veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-255, 2003-06-30, Žin., 2003, Nr. 65-2977 (2003-07-04), i. k. 1032020ISAK0004-255

Dėl ūkio ministro 2001 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 322 "Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo, Smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo, Smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo investavimo ir Dalinio paskolų palūkanų dengimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams administravimo veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-407, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 165-6041 (2004-11-13), i. k. 1042020ISAK0004-407

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 322 "Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo, smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo, smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo investavimo ir dalinio paskolų palūkanų dengimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams administravimo veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-65, 2005-02-10, Žin., 2005, Nr. 22-713 (2005-02-15), i. k. 1052020ISAK00004-65

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 322 "Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo, Smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo, Smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo investavimo ir Dalinio paskolų palūkanų dengimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams administravimo veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-182, 2006-05-22, Žin., 2006, Nr. 60-2165 (2006-05-27), i. k. 1062020ISAK0004-182

Dėl Mikrokreditų teikimo ir administravimo taisyklių patvirtinimo

 

6.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-62, 2007-02-13, Žin., 2007, Nr. 22-842 (2007-02-20), i. k. 1072020ISAK00004-62

Dėl valstybės pagalbos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams per uždarąją akcinę bendrovę "Investicijų ir verslo garantijos" teikimo

 

7.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-501, 2007-11-29, Žin., 2007, Nr. 126-5144 (2007-12-04), i. k. 1072020ISAK0004-501

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 322 "Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo, Smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo, Smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo investavimo ir Dalinio paskolų palūkanų dengimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams administravimo veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-502, 2007-11-29, Žin., 2007, Nr. 126-5145 (2007-12-04), i. k. 1072020ISAK0004-502

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 322 "Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo, Smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo, Smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo investavimo ir Dalinio paskolų palūkanų dengimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams administravimo veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-470, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 119-5123 (2009-10-06), i. k. 1092020ISAK0004-470

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 322 "Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo, smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo, smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo investavimo ir Dalinio paskolų palūkanų dengimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams administravimo veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-727, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5935 (2010-09-30), i. k. 1102020ISAK0004-727

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 322 "Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo, Smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo, Smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo investavimo ir Paskolų palūkanų dalinio kompensavimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams administravimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-849, 2011-11-22, Žin., 2011, Nr. 142-6691 (2011-11-24), i. k. 1112020ISAK0004-849

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 322 "Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo, Smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo, Smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo investavimo ir Paskolų palūkanų dalinio kompensavimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams administravimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-399, 2014-06-18, paskelbta TAR 2014-06-20, i. k. 2014-07890

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 322 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo, Smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo, Smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo investavimo ir Paskolų palūkanų dalinio kompensavimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams administravimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo