Suvestinė redakcija nuo 2015-02-02 iki 2017-03-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-03-31, i. k. 2014-03709

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 26 d. Nr. 278
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17 straipsnio 7 ir 8 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Paskirti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją institucija, atsakinga už valstybės turto, skirto vystomojo bendradarbiavimo veiklai vykdyti, neatlygintino perdavimo tvarkos įgyvendinimo priežiūrą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                               Linas Antanas Linkevičius

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278

 

 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato finansinius reikalavimus dvišalei paramai vystymuisi teikti, dvišalės ir daugiašalės paramos vystymuisi teikimo, vystomojo bendradarbiavimo veiklos viešinimo, valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, patikėjimo teise valdomo institucijų, skirto vystomojo bendradarbiavimo veiklai, perdavimo ir vystomojo bendradarbiavimo veiklos ataskaitų teikimo tvarką (toliau – vystomojo bendradarbiavimo veikla).

2. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymu (toliau – Įstatymas) ir Aprašu, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau – institucija) pagal kompetenciją turi teisę priimti sprendimus dėl dalyvavimo vystomojo bendradarbiavimo veikloje ir iš joms patvirtintų biudžeto asignavimų teikti dvišalę ir (ar) daugiašalę paramą vystymuisi.

3. Priėmusi sprendimą į veiklos planą įtraukti vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir iš jai patvirtintų biudžeto asignavimų teikti dvišalę ir (ar) daugiašalę paramą vystymuisi, institucija apie tokį sprendimą per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo praneša Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai (toliau – Užsienio reikalų ministerija).

4. Institucija sudaro vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisiją, vadovaujamą institucijos vadovo paskirto asmens. Ši komisija įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir organizuoja humanitarinės pagalbos teikimą. Sudarydama vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisiją, institucija nustato jos veiklos tikslus ir funkcijas, narių teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.

5. Institucija, vadovaudamasi Aprašu, turi teisę rengti savo vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašą, tvirtinamą institucijos vadovo. Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarka nustatoma Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, tvirtinamame užsienio reikalų ministro įsakymu.

6. Apraše vartojamos sąvokos:

6.1Bendrasis finansavimas – paramos vystymuisi teikimo būdas, kai daugiau nei viena valstybė donorė ar tarptautinė organizacija kartu finansuoja paramos vystymuisi projektus ir programas, skirtas valstybei partnerei.

6.2Parama demokratijai – vystomojo bendradarbiavimo politikos dalis, kuria siekiama skatinti demokratizacijos procesų plėtrą valstybėje partnerėje – įtvirtinti joje gero valdymo principus, užtikrinti demokratinių vertybių sklaidą, įstatymų viršenybę ir taip prisidėti prie grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui mažinimo.

6.3Patikslinta vystomojo bendradarbiavimo projekto paraiška – pagal nustatytą formą parengta vystomojo bendradarbiavimo projekto paraiška, kurioje atsižvelgta į vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos nustatytas išlygas ir valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos pateiktas rekomendacijas.

6.4Vystomojo bendradarbiavimo projektas – Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslams valstybėje partnerėje arba Lietuvos Respublikoje įgyvendinti skirta nekomercinė veikla, vykdoma per tam tikrą laikotarpį turint nustatytus išteklius ir siekiant numatyto rezultato.

6.5Vystomojo bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo sutartis – sutartis, kurią valstybės, savivaldybės institucija ar įstaiga sudaro su vystomojo bendradarbiavimo projekto vykdytoju šio projekto paraiškoje ir (arba) patikslintoje paraiškoje numatytiems vystomojo bendradarbiavimo tikslams įgyvendinti.

6.6Vystomojo bendradarbiavimo projekto koncepcija – pirminis vystomojo bendradarbiavimo projektų atrankos konkursų dokumentas, kurį priklausomai nuo kvietimo teikti projektų paraiškas rūšies rengia valstybės, savivaldybės institucija ar įstaiga arba projekto teikėjas ir kuriame pristato projekto idėją, numatomus pasiekti tikslus ir rezultatus.

6.7Vystomojo bendradarbiavimo projekto paraiška – pagal nustatytą formą parengtas būtinas vystomojo bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo sutarties priedas, kuriame nurodomi to projekto tikslai ir uždaviniai ir kuris teikiamas svarstyti vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos komisijai.

6.8Vystomojo bendradarbiavimo projekto vadovas – asmuo, vystomojo bendradarbiavimo projekto vykdytojo paskirtas organizuoti šio projekto įgyvendinimą pagal projekto įgyvendinimo sutartį. Už vystomojo bendradarbiavimo projekto vadovo veiksmus, jų poveikį projektui ar atitiktį projekto įgyvendinimo sutarties nuostatoms ir tikslams atsako projekto vykdytojas.

6.9Vystomojo bendradarbiavimo projekto valdymas – vystomojo bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo organizavimas, planavimas, sprendimų priėmimas, kontrolė ir kiti veiksmai, kuriais siekiama įgyvendinti projektą.

6.10. Vystomojo bendradarbiavimo projekto vykdytojas – Lietuvos ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita organizacija, jų padalinys arba fizinis asmuo, su kuriais valstybės, savivaldybės institucija ar įstaiga sudaro vystomojo bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo sutartį to projekto paraiškoje ir (arba) patikslintoje projekto paraiškoje numatytiems tikslams įgyvendinti.

7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme.

 

II SKYRIUS

DVIŠALĖS PARAMOS VYSTYMUISI TEIKIMO TVARKA

 

8. Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisija (toliau –Komisija) priima sprendimą dėl kvietimo teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas (toliau – projekto paraiška) arba vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijas (toliau – projekto koncepcija) (toliau – kvietimas) turinio ir skelbimo būdo, projektų paraiškų arba projektų koncepcijų teikimo terminų ir kitų susijusių klausimų. Komisijos sprendimai įforminami protokolu.

9. Kvietimai gali būti dviejų rūšių:

9.1. kvietimas teikti projektų paraiškas pagal institucijos parengtas ir Komisijos patvirtintas projektų koncepcijas;

9.2. kvietimas teikti projektų koncepcijas pagal Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis.

10. Priimdama sprendimą dėl kvietimo teikti projektų paraiškas ir (arba) projektų koncepcijas, Komisija paskirsto pinigines lėšas, skirtas vystomojo bendradarbiavimo projektams (toliau – projektas) įgyvendinti, pagal kiekvieną kvietimo rūšį.

11. Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų paraiškos arba projektų koncepcijos su nuskenuotais priedais siunčiamos institucijos nurodytu elektroniniu paštu arba užpildytos ir pasirašytos projektų paraiškos ar projektų koncepcijos su priedais siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos institucijos nurodytu adresu iki kvietime nurodyto termino pabaigos. Projektų paraiškos ir projektų koncepcijos, pasirašytos kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu, gali būti teikiamos institucijai, jeigu toks pateikimo būdas nurodytas institucijos kvietime.

12. Pagal kvietime nurodytas sąlygas ir terminus gautos projektų paraiškos (rekomenduojama forma tvirtinama užsienio reikalų ministro įsakymu) arba projektų koncepcijos (rekomenduojama forma tvirtinama užsienio reikalų ministro įsakymu) institucijos nustatyta tvarka užregistruojamos.

13. Vystomojo bendradarbiavimo projekto vykdytojas (toliau – projekto vykdytojas) projekto paraiškoje privalo nurodyti bent vieną projekto vykdytojo partnerį valstybėje partnerėje ir prie projekto paraiškos pridėti jo sutikimą bendradarbiauti vykdant vystomojo bendradarbiavimo veiklą. Projekto vykdytojo partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu ar parama demokratijai, arba tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas yra valstybės partnerės subjektas ar tarptautinė organizacija. Projekto vykdytojo partneriu laikomas subjektas, su kuriuo projekto vykdytojas bendradarbiauja įgyvendindamas projektą ir kurį nurodo projekto paraiškoje.

14. Teikiama projekto paraiška ir projekto koncepcija turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir valstybės partnerės, su kuria bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės plėtros strategijas, taip pat Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis.

15. Pasibaigus projektų paraiškų arba projektų koncepcijų teikimo terminui, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informacija apie registruotas projektų paraiškas arba projektų koncepcijas paskelbiama institucijos interneto svetainėje. Nurodomas bendras gautų projektų paraiškų arba projektų koncepcijų skaičius, paraiškų arba koncepcijų teikėjai, projektų pavadinimai ir bendra prašoma skirti lėšų suma.

16. Projektų paraiškas ir projektų koncepcijas vertina ir Komisijai svarstyti teikia institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens paskirti valstybės tarnautojai ir (arba) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai). Vertinti pradedama pasibaigus kvietimo terminui. Vertinant projektų paraiškas ir projektų koncepcijas, laikomasi šių principų:

16.1. lygiateisiškumo – visoms projektų paraiškoms ir projektų koncepcijoms turi būti taikomi vienodi vertinimo ir atrankos principai;

16.2. skaidrumo – projektų paraiškų ir projektų koncepcijų atrankos rezultatai turi būti viešinami;

16.3. nešališkumo – visi projektų paraiškų ir projektų koncepcijų vertinimą ir projektų atranką atliekantys asmenys privalo deklaruoti galimą interesų konfliktą, turi būti supažindinti su savo funkcijomis ir atsakomybe;

16.4. konfidencialumo – turi būti užtikrinta, kad projektų paraiškose arba projektų koncepcijose pateikta informacija bus naudojama tik vertinimo tikslais ir informacija apie projektus neskleidžiama, išskyrus tuos atvejus, kai, vadovaujantis teisės aktais ir vystomojo bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo sutartimi (toliau – sutartis), vykdomos informavimo ir viešinimo veiklos.

17. Projektų paraiškos ir projektų koncepcijos vertinamos šiais etapais:

17.1. atliekamas projekto paraiškos arba projekto koncepcijos atitikties administraciniams reikalavimams vertinimas (rekomenduojamos formos tvirtinamos užsienio reikalų ministro įsakymu), tai yra nustatoma, ar projekto paraiška arba projekto koncepcija tinkamai užpildyta, ar pateikti visi projekto paraiškos arba projekto koncepcijos priedai ir panašiai;

17.2. atliekamas projekto paraiškos arba projekto koncepcijos vertinimas (rekomenduojamos formos tvirtinamos užsienio reikalų ministro įsakymu), tai yra įvertinama, ar projekto paraiška arba projekto koncepcija atitinka institucijos nustatytus turinio ir lėšų planavimo kriterijus ir ar projektas yra tinkamas finansuoti.

18. Jeigu vertinant projekto paraišką arba projekto koncepciją nustatoma, kad ji neatitinka administracinio vertinimo reikalavimų, projekto paraiškos arba projekto koncepcijos teikėjui elektroniniu paštu arba registruotu paštu išsiunčiama informacija apie nustatytus trūkumus ir nurodomas terminas jiems pašalinti, ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų nuo informacijos apie nustatytus trūkumus gavimo. Jeigu projekto paraiškos arba projekto koncepcijos teikėjas neįvykdo reikalavimų per nustatytą laiką, Komisija priima sprendimą atmesti projekto paraišką arba projekto koncepciją. Jeigu Komisija priima sprendimą atmesti projekto paraišką arba projekto koncepciją, sprendimo motyvai nurodomi protokole. Projekto paraiškos arba projekto koncepcijos teikėjui apie tai pranešama per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo elektroniniu paštu arba registruotu paštu.

19. Jeigu administracinio vertinimo metu nustatoma, kad projekto paraiška arba projekto koncepcija buvo pateikta pasibaigus nustatytam laikui, terminas trūkumams pašalinti nenustatomas, o Komisija priima sprendimą atmesti projekto paraišką arba projekto koncepciją. Projekto paraiškos arba projekto koncepcijos teikėjui apie tai pranešama per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo elektroniniu paštu arba registruotu paštu.

20. Informacija, susijusi su projektų vertinimu ir sprendimų dėl finansavimo priėmimu, yra konfidenciali, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

21. Jeigu Komisija priima sprendimą projekto koncepcijai pritarti arba pritarti su išlyga, koncepcijos teikėjui siūloma parengti projekto paraišką. Išlyga gali būti nustatoma dėl projekto apimties, veiklų tikslinimo ar keitimo, finansavimo dydžio keitimo ir kitais atvejais.

22. Jeigu Komisija priima sprendimą projekto paraiškai pritarti arba pritarti su išlygomis, siekdama užtikrinti, kad tie patys projektai nebūtų finansuojami 2 kartus, institucija, prieš pranešdama projekto paraiškos teikėjui, raštu apie tai praneša Užsienio reikalų ministerijai. Nurodomi projektų vykdytojai, projektų pavadinimai, projektų veiklos ir valstybės partnerės (jeigu yra). Jeigu Užsienio reikalų ministerija nustato, kad projekto veiklos jau yra finansuojamos kitos institucijos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo apie tai raštu praneša informaciją pateikusiai institucijai.

23. Su patvirtintos projekto paraiškos teikėju pasirašoma sutartis. Prie sutarties pridedama projekto paraiška arba patikslinta vystomojo bendradarbiavimo projekto paraiška (toliau – patikslinta projekto paraiška). Patikslintą projekto paraišką rengia projekto vykdytojas, konsultuodamasis su institucija, pagal Komisijos pateiktas išlygas (jeigu yra) ir institucijos rekomendacijas dėl neesminių projekto paraiškos pakeitimų projekto paraiškos pagrindu.

24. Sutartyje turi būti nustatyta:

24.1. sutarties dalykas;

24.2. projekto įgyvendinimo pradžios ir pabaigos datos;

24.3. sutarties šalių teisės ir įsipareigojimai;

24.4. finansavimo lėšų dydis, mokėjimo terminai ir tvarka;

24.5. sutarties šalių atsakomybė;

24.6. sutarties keitimo ir nutraukimo sąlygos ir tvarka;

24.7. ginčų sprendimo tvarka;

24.8. projekto vykdymo ataskaitos (rekomenduojama forma tvirtinama užsienio reikalų ministro įsakymu) ir tarpinės projekto vykdymo ataskaitos (jeigu yra) pateikimo tvarka.

25. Sutartyje gali būti nustatytos ir kitos suderintos sąlygos, susijusios su projekto vykdymu.

26. Sprendimą dėl mokėjimo pagal sutartį terminų ir tvarkos priima institucija.

27. Projekto vykdytojas yra atsakingas už projekto komandos su aiškiai apibrėžtomis funkcijomis ir nustatyta atsakomybe suformavimą. Projekto vykdytojas skiria vystomojo bendradarbiavimo projekto vadovą (toliau – projekto vadovas).

28. Projekto įgyvendinimo trukmė skaičiuojama nuo sutarties pasirašymo dienos, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. Sprendimą dėl projekto įgyvendinimo trukmės skaičiavimo nuo kitos dienos negu sutarties pasirašymo diena turi teisę priimti Komisija.

29. Įgyvendinant projektą institucija vykdo nuolatinę projekto įgyvendinimo priežiūrą ir informuoja Komisiją apie projekto eigą.

30. Sutartyje gali būti numatyta galimybė projekto įgyvendinimo metu leisti projekto vykdytojui atlikti projekto paraiškoje arba patikslintoje projekto paraiškoje numatytų veiklų ir (arba) jų plano pakeitimus, neturinčius esminio poveikio projekto apimčiai, tikslui ir uždaviniams pasiekti. Jeigu būtina atlikti tokius pakeitimus, projekto vadovas elektroniniu paštu arba registruotu paštu kreipiasi į instituciją su motyvuotu prašymu leisti atlikti neesminius veiklų ir (arba) jų plano pakeitimus. Apsvarsčiusi prašymą, institucija pritaria, pritaria iš dalies arba atmeta prašymą ir apie priimtą sprendimą praneša projekto vykdytojui elektroniniu paštu arba registruotu paštu per 5 darbo dienas.

31. Jeigu būtina, projekto lėšos gali būti perkeliamos iš vienos sąmatos eilutės į kitą, bet ne daugiau kaip 15 procentų eilutės vertės. Dėl lėšų perkėlimo projekto vykdytojas su motyvuotu prašymu kreipiasi į instituciją elektroniniu paštu arba registruotu paštu. Institucija, apsvarsčiusi prašymą, jam pritaria, pritaria iš dalies arba jį atmeta ir apie priimtą sprendimą praneša projekto vykdytojui elektroniniu paštu arba registruotu paštu per 5 darbo dienas.

32. Jeigu projekto įgyvendinimo metu sutaupoma lėšų ir projekto vykdytojas siūlo jas panaudoti naujoms nenumatytoms veikloms arba atsiranda objektyvių priežasčių, dėl kurių reikia keisti projekto įgyvendinimo terminus, projekto vykdytojas apie tai elektroniniu paštu arba registruotu paštu praneša už projekto priežiūrą atsakingam institucijos asmeniui, o šis – Komisijai. Komisija gali priimti sprendimą pakeisti projekto įgyvendinimo terminus ir (ar) leisti panaudoti sutaupytas lėšas kitoms projekte nenumatytoms veikloms, kurios suteiktų projektui pridėtinės vertės.

33. Jeigu Komisija priima sprendimą iš sutaupytų lėšų leisti įgyvendinti naujas nenumatytas veiklas, atitinkančias projekto tikslą, ir (ar) pakeisti projekto įgyvendinimo terminus taip, kad jų pakeitimas užtikrintų veiksmingą projekto įgyvendinimą, turi būti pasirašomas papildomas susitarimas prie sutarties. Papildomame susitarime nurodomos naujos veiklos, jeigu tokios numatytos, ir naujų arba neįvykdytų veiklų nauji įvykdymo terminai ir sąlygos. Jeigu pasirašomas papildomas susitarimas dėl sutaupytų lėšų panaudojimo, prie jo pridedama sąmata, kurioje turi būti nurodyta, kiek lėšų kiekvienai iš veiklų skiriama. 

34. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas iki einamųjų metų gruodžio 1 d., jeigu sutartyje nenumatyta kitaip, pateikia institucijai projekto vykdymo ataskaitą. Projekto vykdymo ataskaita (projekto vykdymo ataskaitos originalas su parašais kartu su projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų patvirtintomis kopijomis) siunčiama registruotu paštu arba pristatoma institucijos nurodytu adresu. Projekto vykdymo ataskaitos gavimo data laikoma projekto vykdymo ataskaitos registracijos institucijoje data.

35. Projekto vykdymo ataskaitą sudaro dalykinė ir finansinė projekto ataskaitos.

36. Dalykinėje ataskaitoje turi būti aptarta projekto:

36.1. aktualumas – ar gauti rezultatai atitinka numatytus tikslus ir tikslinės grupės poreikius;

36.2. veiksmingumas – ar racionaliai buvo naudojami finansiniai ištekliai rezultatams pasiekti ir ar projekto finansinės ir kitos sąnaudos (žmogiškosios, laiko ir panašiai) buvo siejamos su projekto rezultatais;

36.3. tvarumas – ar projekto rezultatai užtikrins tęstinumą ir duos naudos gavėjams pasibaigus projektui;

36.4. poveikis – ar projektas ateityje turės įtakos naudos gavėjų socialiniams ir ekonominiams pokyčiams;

36.5. rizikos veiksniai – su kokiomis problemomis buvo susidurta įgyvendinant projektą (jeigu buvo) ir kokios įtakos jos turėjo projekto rezultatams, kokios aplinkybės ar veiksniai turėtų būti įvertinti planuojant tęsti projektą ar įgyvendinti panašias naujas veiklas.

37. Projekto vykdymo ataskaitos finansinė dalis rengiama pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme pateiktus reikalavimus.

38. Institucija, gavusi projekto vykdymo ataskaitą, užregistruoja ją nustatyta tvarka. Atliekamas projekto vykdymo ataskaitos vertinimas, kaip sudedamoji projekto vertinimo dalis (rekomenduojama forma tvirtinama užsienio reikalų ministro įsakymu).

39. Projekto vykdymo vertinimo tikslai yra šie:

39.1. įvertinti pasiektus projekto rezultatus;

39.2. įvertinti projekto poveikį tikslinėms grupėms;

39.3. nustatyti projekto privalumus ir trūkumus;

39.4. įvertinti, ar buvo tinkamai pasirinktas projektas, vykdytojas, veiklos;

39.5. įvertinti, ar racionaliai buvo panaudotos lėšos projekto veikloms įgyvendinti ir tikslui pasiekti.

40. Atsižvelgdama į projekto vykdymo ataskaitą, Komisija priima sprendimą projekto vykdymo ataskaitai pritarti, pritarti iš dalies arba ją atmesti. Jeigu Komisija priima sprendimą pritarti projekto vykdymo ataskaitai iš dalies, sprendimo motyvai ir tinkamomis pripažįstamų projekto išlaidų suma nurodomi protokole. Jeigu Komisija priima sprendimą atmesti projekto vykdymo ataskaitą, sprendimo motyvai nurodomi protokole.

41. Jeigu Komisija priima sprendimą pritarti projekto vykdymo ataskaitai iš dalies arba ją atmesti, projekto vykdytojas institucijai grąžina atitinkamą dalį arba visas projektui vykdyti institucijos skirtas ir pervestas pinigines lėšas. Jeigu sutartyje buvo numatyta mokėti projekto vykdytojui dalimis ir sumokėta ne visa suma, Komisijos sprendimu institucija atitinkamai sumažina projekto vykdytojui mokėtiną sumą.

42. Komisijai patvirtinus projekto vykdymo ataskaitą, per 10 darbo dienų, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip, turi būti pasirašytas visų sutartyje numatytų ir už skirtas lėšas įgyvendintų veiklų patvirtinimo aktas (toliau – veiklų įgyvendinimo patvirtinimo aktas) (rekomenduojama forma tvirtinama užsienio reikalų ministro įsakymu). Jame taip pat nurodomos projekto vykdytojo institucijai grąžintinos lėšos (jeigu yra) ir institucijos projekto vykdytojui pervedamos lėšos (jeigu yra) bei atsiskaitymo terminai.

43. Projektas laikomas baigtu, kai yra įvykdyti sutarties šalių įsipareigojimai ir pasirašytas veiklų įgyvendinimo patvirtinimo aktas.

44. Dvišalė parama vystymuisi apima ir projektus, kuriuose numatytas bendradarbiavimas su daugiau negu viena valstybe partnere.

 

III SKYRIUS

FINANSINIAI REIKALAVIMAI DVIŠALEI PARAMAI VYSTYMUISI TEIKTI

 

45. Iš vystomojo bendradarbiavimo veiklai įgyvendinti skirtų asignavimų, numatytų dvišalei paramai vystymusi teikti, gali būti finansuojamos tik Komisijos patvirtintų projektų veiklos ir Aprašo V skyriuje numatyta parama vystymuisi, kurią institucijos teikia valstybių partnerių valstybės arba savivaldybių institucijoms ar įstaigoms.

46. Iš vystomojo bendradarbiavimo veiklai įgyvendinti skirtų asignavimų negali būti finansuojamas ginklų, karinės ir kitos įrangos, branduolinės technologijos, neskirtos taikiems tikslams, prabangos prekių, paslaugų ar dovanų įsigijimas, komercinė ir kita veikla, prieštaraujanti Lietuvos Respublikos užsienio politikos interesams.

47. Jeigu sudaroma sutartis dėl ilgiau negu vienus metus trunkančio projekto vykdymo, einamųjų kalendorinių metų pabaigoje iki sutartyje nustatytos datos teikiama tarpinė ataskaita. Sutartyje dėl ilgiau negu vienus metus trunkančio projekto vykdymo numatoma išlyga, kad kiekvienais kalendoriniais sutarties galiojimo metais projekto finansavimas priklauso nuo institucijai skirtų biudžeto asignavimų. Institucija kiekvienais kalendoriniais metais su projekto vykdytoju taip pat gali sudaryti papildomą susitarimą prie pasirašytos sutarties dėl finansavimo einamaisiais kalendoriniais metais.

48Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad įgyvendinant projektą būtų įvykdytos visos numatytos veiklos (darbai atlikti, paslaugos suteiktos ir panašiai), išlaidos būtų realios ir tinkamos finansuoti, tai yra būtų faktiškai patirtos įgyvendinant projektą. Lėšų panaudojimas turi būti užfiksuotas projekto vykdytojo apskaitos dokumentuose.

49. Išlaidas tinkamomis finansuoti pripažįsta Komisija, tvirtindama ataskaitą ir tarpinę ataskaitą (jeigu yra).

50. Finansuotinomis išlaidomis gali būti pripažintos tik tos išlaidos, kurios:

50.1. yra numatytos prie sutarties pridedamoje projekto paraiškoje arba patikslintoje projekto paraiškoje;

50.2. atitinka sutarties sąlygas ir yra skirtos projekto tikslams įgyvendinti;

50.3. patirtos įgyvendinant projektą;

50.4. atitinka ekonomiškumo principą;

50.5. pagrįstos projekto vykdytojo išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais, kurie lengvai patikrinami, o dokumentų įrašai teikia išsamią informaciją apie faktiškai patirtas išlaidas. Jeigu mokėjimo įrodymo dokumentai yra gauti valstybėje partnerėje, aiškinamieji įrašai ant dokumento turi būti įrašyti asmens, atsakingo už finansinę projekto įgyvendinimo veiklą, lietuvių kalba.

51. Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos:

51.1. išlaidos, skirtos numatytoms veikloms finansuoti, pavyzdžiui, honorarai pranešėjams, ekspertams, jų socialinio draudimo įmokos; darbo užmokesčio išlaidos, susijusios su projekto veiklų įgyvendinimu, ir su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos; komandiruočių / kelionių išlaidos, neviršijančios valstybei partnerei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų dydžių; atitinkančių rinkos kainas paslaugų (ekspertų, pranešėjų paslaugų, renginių organizavimo, maitinimo, transporto, įrangos renginiams nuomos ir panašiai) pirkimo išlaidos, įrangos įsigijimo, jeigu tai yra projekto sudedamoji dalis, išlaidos; darbų atlikimo (rangos) išlaidos, jeigu tai yra projekto sudedamoji dalis; su projekto viešinimu (straipsniai, plakatai, lankstinukai ir panašiai) susijusios išlaidos ir kitos;

51.2. kitos numatytos projekto vykdymo išlaidos: biuro patalpų, transporto nuomos ir išlaikymo, trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ar nuomos, ryšių, finansinių paslaugų (sąskaitų aptarnavimo ir kitų banko operacijų, išskyrus valiutos keitimo), išorės audito išlaidos ir panašiai. Kitos išlaidos negali viršyti 10 procentų institucijos finansuojamos projekto dalies vertės, išskyrus atvejus, kai kitos išlaidos yra skirtos tiesioginėms projekto veikloms vykdyti;

51.3. administravimo išlaidos: projekto vadovo, koordinatoriaus, atsakingo už finansus, ir panašus faktinis darbo užmokestis, jų socialinio draudimo įmokos ir kitos su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos, jeigu jos apskaičiuotos ir išmokėtos už faktinį darbo vykdant projektą laiką. Darbo užmokesčio išlaidas rekomenduojama skaičiuoti nuo išdirbto laiko (darbuotojo darbo vykdant projektą laikas valandomis nuo bendro darbuotojo darbo laiko). Projekto administravimo išlaidos negali viršyti 10 procentų institucijos finansuojamos projekto dalies vertės;

51.4. nenumatytosios išlaidos, jeigu iš šių lėšų buvo finansuojamos sutartyje nenumatytos veiklos, kurių, projekto vykdytojo manymu, reikėjo projektui sėkmingai įgyvendinti arba jos suteikė papildomą pridėtinę vertę projektui. Prieš panaudodamas nenumatytąsias projekto išlaidas, projekto vykdytojas elektroniniu paštu arba registruotu paštu iš institucijos privalo gauti leidimą jas panaudoti, jeigu sutartyje nenurodyta kitaip. Nenumatytosios išlaidos negali viršyti 5 procentų institucijos finansuojamos projekto dalies vertės;

51.5. pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurio projekto vykdytojas negali susigrąžinti;

51.6. atlyginimas valstybės tarnautojams, dalyvaujantiems projektuose, skirtuose vykdyti su institucijos misija ir tikslais susijusią veiklą, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatoms;

51.7. būtinos projekto vykdymo išlaidos, kurias vykdant projektą apmokėjo projekto vykdytojo partneris.

52. Netinkamomis finansuoti pripažintos išlaidos nepadengiamos. Netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis yra laikomos:

52.1. palūkanos, kurias sumokėjo projekto vykdytojas, pasinaudojęs suteiktomis lėšomis;

52.2. nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai tai yra projekto sudedamoji dalis;

52.3. ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos ir išlaidos kitoms investicijoms, įskaitant statybos darbus, išskyrus atvejus, kai tai yra projekto sudedamoji dalis;

52.4. sutartyje nenumatyti įnašai natūra vietoj numatyto finansavimo;

52.5. išlaidos, kurios jau finansuojamos iš kitų šaltinių;

52.6. išlaidos, kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nepadidindamos jo vertės;

52.7. PVM, kurį projekto vykdytojas gali susigrąžinti;

52.8. kitos išlaidos, kurias netinkamomis finansuoti pripažįsta Komisija motyvuotu sprendimu.

53. Jeigu viena ar kelios projekto veiklos neįvykdytos, įvykdytos iš dalies arba netinkamai, nepasiekti numatyti rezultatai arba jie nepakankami, tai veiklai numatyta išlaidų suma ar jos dalis Komisijos sprendimu gali būti laikoma netinkamomis finansuoti išlaidomis.

54. Paraiškos teikėjas projekto paraiškoje ir patikslintoje projekto paraiškoje (jeigu yra) privalo nurodyti bendrą projekto vertę, kokią dalį prašoma finansuoti iš institucijos biudžeto, kokia yra / bus finansavimo iš kitų šaltinių, jeigu jis numatytas, suma, koks (jeigu yra) paraiškos teikėjo finansinis indėlis arba indėlis natūra.

55. Projekto sąmata yra sudedamoji projekto paraiškos dalis. Ji turi būti sudaryta pagal projekto struktūrą ir atitikti projekto veiklas.

56. Maitinimo išlaidos negali būti padengiamos, jeigu ekspertams, kursų, mokymų vedėjams ir kitiems projekto dalyviams komandiruočių metu mokami dienpinigiai.

57. Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomi dienpinigiai ir nakvynės išlaidos, apskaičiuotos vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

58. Palūkanos, gautos už projekto lėšų disponavimą banko sąskaitoje, turi būti grąžinamos institucijai per veiklų įgyvendinimo patvirtinimo akte nurodytą laiką, bet ne vėliau kaip iki ateinančių metų sausio 5 dienos.

59. Projekto vykdytojas į projekto vykdymo ataskaitos finansinę dalį gali įtraukti tik tas išlaidas, kurios patirtos ir apmokėtos projekto įgyvendinimo metu.

60. Finansinės išlaidos turi būti pateisinamos išlaidų apmokėjimo apskaitos dokumentais – mokėjimo nurodymais, sąskaitų išrašais, kasos išlaidų orderiais, kvitais (čekiais) ar kitais dokumentais, kuriais įrodoma, kad buvo atliktas mokėjimas. Projekto vykdytojo buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės tvarka turi leisti tiesiogiai palyginti deklaruojamas projekto veiklos išlaidas ir pajamas su atitinkamais apskaitos dokumentais ir juos pagrindžiančiais dokumentais.

61. Veiklos, kurios negali būti pagrįstos apskaitos dokumentais, pagrindžiamos su jomis susijusių ūkinių / finansinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais – rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo–priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių ar kitais dokumentais.

62. Banko ataskaitos, sąskaitų išrašai, tarp jų ir skirti išankstiniam mokėjimui, turi būti pasirašyti projekto vykdytojo darbuotojų, atsakingų už finansų kontrolę. Iš elektroninės bankininkystės sistemos atspausdinti sąskaitos banke išrašai, pateikiami kaip išlaidų mokėjimo dokumentai, privalo turėti visus privalomus rekvizitus, nurodytus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje.

63. Jeigu sutartyje numatytas išorės auditas, prie ataskaitos pridedamos auditoriaus išvados ir sutarties su audito įmone ar atestuotu auditoriumi, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, kopijos.

64. Projektų vykdytojas po atsiskaitymo privalo grąžinti nepanaudotų lėšų likutį per veiklų įgyvendinimo patvirtinimo akte nurodytą laiką, bet ne vėliau kaip iki ateinančių metų sausio 5 dienos.

 

IV SKYRIUS

DAUGIAŠALĖS PARAMOS VYSTYMUISI TEIKIMO TVARKA

 

65. Vadovaudamasi Įstatymu ir Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis, institucija teikia daugiašalę paramą vystymuisi mokėdama privalomus įnašus ir įmokas į vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančius ar koordinuojančius fondus ir tarptautines organizacijas, tarptautines finansų institucijas, įskaitant dalį įmokų į Europos Sąjungos biudžetą. Sprendimą dėl privalomų įnašų ir įmokų mokėjimo priima institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

66. Institucija taip pat gali priimti sprendimą teikti daugiašalę paramą vystymuisi mokant savanoriškus įnašus ir įmokas į vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančius ar koordinuojančius fondus ir tarptautines organizacijas, tarptautines finansų institucijas. Sprendimą dėl savanoriškų įnašų ir įmokų mokėjimo priima institucijos vadovas, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją.

67. Komisija, svarstydama klausimą dėl savanoriškų įnašų ir įmokų mokėjimo ir teikdama rekomendaciją, vadovaujasi Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis ir aktualumo, veiksmingumo, tęstinumo užtikrinimo ir skaidrumo kriterijais.

 

V SKYRIUS

PARAMOS VYSTYMUISI TEIKIMO KITAIS BŪDAIS TVARKA

 

68. Vadovaudamasi Įstatymu ir Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis, institucija gali priimti sprendimą teikti dvišalę ir daugiašalę paramą vystymuisi ir kitais Įstatyme nustatytais būdais, tokiais kaip techninė parama, deleguotasis ir įgaliotasis bendradarbiavimas, kitų valstybių lėšomis vykdomų projektų ir programų bendrasis finansavimas ir parama biudžetui.

69. Sprendimą teikti paramą vystymuisi Aprašo 68 punkte nurodytais būdais priima institucijos vadovas, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją. Komisija, svarstydama klausimą dėl paramos vystymuisi teikimo būdo, vadovaujasi Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis ir aktualumo, veiksmingumo, tęstinumo užtikrinimo ir skaidrumo kriterijais.

70. Jeigu priimamas sprendimas teikti techninę paramą valstybei partnerei kartu su kita institucija, sprendimą priėmusi institucija gali sudaryti biudžeto lėšų naudojimo sutartį su kita nepavaldžia biudžetine įstaiga Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

71. Šio skyriaus tvarka netaikoma, jeigu techninė parama teikiama arba bendrasis finansavimas vykdomas vadovaujantis Aprašo II ir III skyriuose nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLĄ

 

72. Institucijos informaciją apie vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir jos įgyvendinimą turi skelbti savo interneto svetainėse, taip pat gali skelbti ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

73. Jeigu institucijos teikia dvišalę paramą vystymuisi Aprašo II ir III skyriuose nustatyta tvarka, jos, vadovaudamosi teisės aktais ir sutartimi, informaciją apie įgyvendinamą projektą viešai skelbia tik po sutarties pasirašymo.

74. Teikiant dvišalę paramą vystymuisi Aprašo II ir III skyriuose nustatyta tvarka, sutartyje turi būti numatyta, kad projekto vykdytojas informaciją apie vykdomus projektus po sutarties pasirašymo skelbtų savo interneto svetainėse (jeigu yra), taip pat, jeigu yra galimybė, viešintų kitose visuomenės informavimo priemonėse ir kitais būdais užtikrintų institucijos matomumą projekte.

75. Komisijos sprendimu informacija apie paramos demokratijai projektų paraiškas, koncepcijas, veiklas, vykdytojus, lėšas ir panašiai, kurios paviešinimas galėtų turėti neigiamos įtakos jo vykdymui ar vykdytojams, taip pat galėtų sukelti nepageidaujamų pasekmių jį įgyvendinus, neskelbiama. Šio punkto išlyga taikoma Aprašo 15 punktui, 16.2 papunkčiui ir 72–74 punktams.

 

VII SKYRIUS

VALSTYBEI ARBA SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO, PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO INSTITUCIJŲ, SKIRTO VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLAI, PERDAVIMAS

 

76. Valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas, patikėjimo teise valdomas institucijų, skirtas vystomojo bendradarbiavimo veiklai, gali būti neatlygintinai perduotas tarptautinių organizacijų, kitų valstybių valstybės ar savivaldybių institucijų arba viešųjų juridinių asmenų nuosavybėn, jeigu tai yra projekto sudedamoji dalis arba turto perdavimas neatlygintai nuosavybėn (toliau – perdavimas), atitinkantis Įstatymą ir Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis, yra vykdomas pagal tarptautinės organizacijos, valstybės partnerės valstybės ar savivaldybės institucijos arba viešojo juridinio asmens motyvuotą prašymą ir toks turto perdavimas yra būtinas siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptyse numatytą paramą konkrečiai valstybei partnerei.

77. Su turto perdavimu susijusius klausimus svarsto ir rekomendacijas turto valdytojui teikia institucijų Komisijos. Komisijos taip pat gali svarstyti ir teikti turto valdytojui rekomendacijas dėl konkretaus turto priskyrimo turtui, kuris gali būti skirtas vystomojo bendradarbiavimo veiklai vykdyti.

78. Jeigu Komisija priima sprendimą rekomenduoti turto valdytojui perduoti valstybės nekilnojamąjį turtą arba kilnojamąjį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio likutinė vertė, įskaitant nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, didesnė negu 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų, institucija inicijuoja atitinkamo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto parengimą ir jo pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 58, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-01, i. k. 2015-01374

 

79. Prie teikiamo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto ar valstybės turto valdytojo sprendimo dėl valstybės turto perdavimo vystomojo bendradarbiavimo veiklai vykdyti projekto turi būti pridėta:

79.1. tarptautinės organizacijos, kitos šalies valstybės ar savivaldybės institucijos arba viešojo juridinio asmens motyvuotas prašymas perduoti valstybės nekilnojamąjį turtą ar kilnojamąjį ilgalaikį materialųjį turtą arba trumpalaikį turtą;

79.2. institucijos Komisijos protokolinis sprendimas rekomenduoti perduoti turtą;

79.3. turto valdytojo perduodamo turto sąrašas (rekomenduojamos perduodamo ilgalaikio (išskyrus nekilnojamąjį) ir (ar) trumpalaikio materialiojo ir nekilnojamojo turto sąrašų formos tvirtinamos užsienio reikalų ministro įsakymu);

79.4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko informaciniai išrašai ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų kopijos, jeigu perduodamas nekilnojamasis daiktas;

79.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

80. Turto valdytojas ar jo įgaliotas asmuo ir perduodamo turto gavėjas ar įgaliotas asmuo per 15 kalendorinių dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo arba turto valdytojo sprendimo pasirašymo pasirašo valstybės kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, skirto vystomojo bendradarbiavimo veiklai, perdavimo–priėmimo aktą (rekomenduojama forma tvirtinama užsienio reikalų ministro įsakymu).

 

VIII SKYRIUS

ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

81. Institucijos, vykdančios vystomojo bendradarbiavimo veiklą, iki kiekvienų metų sausio 31 d. pateikia Užsienio reikalų ministerijai metines savo vystomojo bendradarbiavimo veiklos ataskaitas, įskaitant praėjusių kalendorinių metų statistinę suteiktos paramos vystymuisi ataskaitą ir informaciją apie faktiškai per kiekvienus kalendorinius metus perduotą turtą.

82. Užsienio reikalų ministerija, vykdydama valstybės turto, skirto vystomojo bendradarbiavimo veiklai vykdyti, perdavimo tvarkos įgyvendinimo priežiūrą, renka ir kaupia informaciją apie perduotą turtą ir informuoja Lietuvos Respublikos visuomenę, kiekvienais metais savo interneto svetainėje teikdama vystomojo bendradarbiavimo veiklos ataskaitą.

83. Užsienio reikalų ministerija iki kiekvienų metų kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikia Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo praėjusių kalendorinių metų ataskaitą.

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 58, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-01, i. k. 2015-01374

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo