Suvestinė redakcija nuo 2020-04-04

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11123

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS STIPRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. TS-192

Utena

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-103 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 10.1.5.1 priemonę „Emigracijos, nedarbo mažinimo ir pagalbos jaunai šeimai veiklų įgyvendinimas“, Utenos rajono savivaldybės emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai 2018-2021 metams programos, patvirtintos Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS–119 „Dėl Utenos rajono savivaldybės emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai 2018-2021 metams programos pavirtinimo“, 4 uždavinį „Kurti jaunai šeimai palankią aplinką, apimančią švietimo, užimtumo, palankios gyvenamosios aplinkos kūrimo, socialinės paramos ir paslaugų, sveikatos sritis“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte patvirtintas Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašas, išskyrus VII skyrių, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

3Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti skelbiamas Teisės aktų registre, savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt ir vietos spaudoje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

 

 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-192

(2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS-276 redakcija)

 

Utenos rajono savivaldybės ŠEIMOS STIPRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vienkartinės išmokos gimus vaikui, būsto nuomos jaunoms šeimoms kompensacijos, finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmam būstui įsigyti, šeimos nuolaidų kortelės jaunai šeimai, auginančiai 1 ar daugiau vaikų, kortelės Utenos rajono pirmokams kanceliarinėms prekėms įsigyti, išmokų ir kompensacijų rūšis, skyrimo, mokėjimo tvarką, atsakomybės ir kontrolės tvarką Utenos rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2. Pagrindinės šio Aprašo sąvokos:

2.1. Būstas – vienbutis gyvenamasis namas, butas ar kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, tinkami gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkantys statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus.

2.2. Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresni kaip 40 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas yra ne vyresnis kaip 40 metų ir vienas augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), vaiką ar daugiau vaikų, kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

2.3. Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis, arba nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

2.4. Šeimos nuolaidų kortelė jaunai šeimai – Utenos rajono savivaldybės jaunai šeimai, auginančiai 1 ar daugiau vaikų, išduodama kortelė, galiojanti Utenos rajone ir suteikianti teisę gauti specialius pasiūlymus, lengvatas, nuolaidas įvairioms prekėms, paslaugoms, renginiams ir kt.;

2.5. Kortelė Utenos rajono pirmokams kanceliarinėms prekėms įsigyti Utenos rajono savivaldybės pirmokams išduodama kortelė galiojanti Utenos rajone ir suteikianti teisę kanceliarinėms prekėms įsigyti;

2.6. Naujagimio kraitelisbūtiniausių daiktų ir priemonių kūdikio priežiūrai rinkinys.

3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ RŪŠYS

 

4. Išmokų ir kompensacijų rūšys:

4.1. Vienkartinė išmoka gimus vaikui;

4.2. Būsto nuomos jaunoms šeimoms kompensacija;

4.3. Finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti;

4.4. Šeimos nuolaidų kortelė jaunai šeimai, auginančiai 1 ar daugiau vaikų;

4.5. Kortelė Utenos rajono pirmokams kanceliarinėms prekėms įsigyti;

4.6. Naujagimio kraitelis.

 

III SKYRIUS

VIENKARTINĖS IŠMOKOS GIMUS VAIKUI SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

5. Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 200,00 Eur vienkartinė išmoka gimus vaikui ir 150,00 Eur papildoma vienkartinė išmoka, jei gimdyvė raštu atsisakė naujagimio kraitelio (vienkartinė išmoka ir papildoma vienkartinė išmoka – toliau Vienkartinė išmoka). Vienkartinė išmoka neskiriama, jeigu kreipiantis dėl šios išmokos skyrimo, vaikas yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.

6. Vienkartinė išmoka skiriama bendrai gyvenantiems asmenims, iš kurių bent vienas iš tėvų iki kūdikio gimimo ne mažiau kaip 3 mėnesiai Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir faktiškai bendrai gyvenantys asmenys gyvena Savivaldybėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-73, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07075

 

7. Bendrai gyvenantys asmenys, pageidaujantys gauti Vienkartinę išmoką, raštu kreipiasi į Savivaldybės administracijos skyrių, atsakingą už socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos organizavimą (toliau – Skyrius), pateikdami Prašymą išmokai gauti (toliau – Prašymas) (Aprašo 1 priedas) ir visus reikalingus dokumentus (priklausomai nuo aplinkybių):

7.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, leidimą gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams), išskirtiniais atvejais - asmens tapatybę nustatančius dokumentus (naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas, pensijos gavėjo ar neįgaliojo pažymėjimas);

7.2. vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre ( toliau – Gyventojų registras).

8. Kreipimosi dėl Vienkartinės išmokos diena laikoma ta diena, kurią pateiktas Prašymas. Kai kreipiantis dėl Vienkartinės išmokos su Prašymu pateikiami ne visi reikiami dokumentai, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį (Aprašo 2 priedas), o šis įteikiamas pareiškėjui. Visi trūkstami dokumentai, reikalingi Vienkartinei išmokai skirti, pateikiami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo pateikimo dienos. Jeigu pareiškėjas per vieną mėnesį nepateikia reikiamų dokumentų, per 5 darbo dienas priimamas sprendimas neskirti Vienkartinės išmokos.

9. Skyriaus socialinių išmokų specialistas patikrina duomenis Socialinės paramos informacinės sistemos (toliau – SPIS) duomenų bazėse (Gyventojų registro, SODROS, Mokinių registro) ir atspausdina išrašą. Jei reikia, papildomai raštu paprašo valstybės ar Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų, kitų institucijų suteikti reikalingą informaciją.

10. Prašymai gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą. Jeigu Prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu, prie Prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Vienkartinė išmoka skiriama Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu.

12. Vienkartinė išmoka skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Ši nuostata taikoma dėl vaikų, gimusių nuo 2019 m. sausio 1 d.

13. Sprendimas dėl Vienkartinės išmokos skyrimo (neskyrimo) priimamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

14. Bendrai gyvenantys asmenys apie priimtą sprendimą dėl Vienkartinės išmokos skyrimo (neskyrimo) informuojami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

15. Jeigu Vienkartinė išmoka neskiriama, nurodoma neskyrimo motyvai ir šio sprendimo apskundimo tvarka.

16. Vienkartinės išmokos gavimo būdą pasirenka išmokos gavėjas, išskyrus asmenis, patiriančius socialinę riziką.

17. Vienkartinė išmoka asmenims, patiriantiems socialinę riziką, teikiama:

17.1. piniginėmis lėšomis vaiką prižiūrintiems motinai ar tėvui;

17.2. nepinigine forma: socialinėmis kortelėmis, skirtomis pirkti maisto parduotuvėse.

18. Aprašo 17.2 papunktyje nurodyta Vienkartinės išmoka teikiama Išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-61 „Dėl Išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

19. Vienkartinė išmoka išmokama už praėjusį mėnesį.

20. Nustačius, kad bendrai gyvenantys asmenys Vienkartinę išmoką gavo neteisėtai, nes kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis apie šeimos sudėtį arba kitus duomenis, reikalingus Vienkartinei išmokai skirti, turi grąžinti neteisėtai gautą pinigų sumą arba ją sumokėti dalimis Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu.

21. Jeigu neteisėtai gauta Vienkartinė išmoka negrąžinta per nustatytą terminą, lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

 

IV SKYRIUS

BŪSTO NUOMOS JAUNOMS ŠEIMOMS KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

22. Jaunos šeimos, pageidaujančios gauti būsto nuomos jaunoms šeimoms kompensaciją (toliau – Kompensacija), pateikia prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui gauti būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją (toliau – Prašymas) (Aprašo 3 priedas) ir visus reikalingus dokumentus:

22.1. pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vienam mėnesiui sudarytą būsto nuomos sutartį, įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;

22.2. asmens ar nuomotojo mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitos numerį;

22.3. valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymą, patvirtinančią, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio nuomojamas būstas. Jeigu pateiktoje pažymoje nurodoma, kad jaunos šeimos nariai su asmeniu, iš kurio nuomojamas būstas, susiję artimos giminystės ryšiais, Kompensacija neskiriama.

23. Įregistravus prašymą Kompensacijai gauti įteikiamas pareiškėjui informacinis lapelis (Aprašo 4 priedas).

24. Administracija surenka informaciją iš valstybės ar Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų reikalingą Kompensacijai skirti, patikrina duomenis VĮ Registrų centre, SPIS duomenų bazėje (Gyventojų registro) ir atspausdina išrašus.

25. Kompensacijos dydis apskaičiuojamas pagal šeimos narių skaičių, mokant 30 Eur/mėn. vienam šeimos nariui Utenos mieste ir 40 Eur/mėn. vienam šeimos nariui Utenos rajone, bet suma negali būti didesnė nei nurodyta nuomos sutartyje. Kompensacija mokama nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo skirti Kompensaciją priėmimo dienos iki vienerių metų. Imant paskolą būsto statybai, kompensacija gali būti mokama iki trejų metų, pateikus būsto nuomos sutartį ir būsto paskolos paėmimą patvirtinančius dokumentus.

26. Kompensacija skiriama jaunoms šeimoms, jei ne mažiau kaip 3 mėnesius Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvena Savivaldybėje.

27. Teisę į Kompensaciją turi jaunos šeimos, kurios visi šeimos nariai neturi nuosavybės teise priklausančio būsto.

28. Kompensacija mokama Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, kuris priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Prašymo pateikimo dienos.

29. Kompensacija mokama už praėjusį mėnesį.

30. Kompensacija pervedama ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 kalendorinės dienos nuomininkui.

31. Kompensacijos gavėjas privalo informuoti Savivaldybės administraciją apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į Kompensaciją.

32. Kompensacijos gavėjas privalo sudaryti Savivaldybės administracijos darbuotojams galimybę tikrinti nuomojamą butą, kompensacijos gavėjui raštu pranešus prieš 10 kalendorinių dienų ir kas tris mėnesius nuo kompensacijos mokėjimo pradžios Savivaldybės administracijai kompensacijos gavėjai turi pateikti informaciją apie būsto nuomos mokesčio sumokėjimą nuomotojui ir tai patvirtinančius dokumentus (paštu, el. paštu ar kitu piliečiui priimtinu būdu).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-73, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07075

 

33. Nustačius, kad asmenys Kompensaciją gavo neteisėtai, nes kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis ar Kompensacijos teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešė apie gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą nuosavybės teise, būsto nuomos sutarties pasibaigimą, neteisėtai gauta Kompensacija grąžinama visa iš karto arba dalimis. Jeigu neteisėtai gauta Kompensacija negrąžinta per nustatytą terminą, lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

34. Asmenys ar šeimos, norinčios grąžinti permokėtą Kompensaciją dalimis, Savivaldybės administracijai pateikia prašymą, kuriame nurodo laikotarpį, per kurį ketina grąžinti permokėtą Kompensaciją, ir nurodo kas mėnesį grąžinamų lėšų dydį. Sprendimą dėl Kompensacijos grąžinimo dalimis priima Savivaldybės administracijos direktorius.

 

V SKYRIUS

FINANSINĖS PASKATOS JAUNAI ŠEIMAI PIRMAM BŪSTUI ĮSIGYTI SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

35. Finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti teikiama jaunoms šeimoms, jei ne mažiau kaip 3 mėnesiai Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą visa šeima arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvena Savivaldybėje.

36. Finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti teikiama jaunoms šeimoms, atitinkančioms šio Aprašo 40 punkte nurodytus reikalavimus ir imančioms būsto kreditą pirmajam būstui pirkti ar (ir) statyti, taip pat jaunoms šeimoms, kurios nesinaudoja mokėjimo ar kredito įstaigos paskola būstui įsigyti. Paskata skiriama:

36.1.  jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų, suteikiama paskata, kurios dydis ne daugiau kaip 5 procentai, Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar perkamo būsto be paskolos sumos;

36.2.  jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama paskata, kurios dydis ne daugiau kaip 8 procentai Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar perkamo būsto be paskolos sumos;

36.3. jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama paskata, kurios dydis ne daugiau kaip 10 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar perkamo būsto be paskolos sumos;

36.4. jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama paskata, kurios dydis ne daugiau kaip 15 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti sumos, būsto kredito pirmajam būstui ar perkamo būsto be paskolos įsigyti sumos.

37. Jeigu jauna šeima, gavusi šio Aprašo 36 punkte nustatyto dydžio paskatą, įgyja teisę į didesnę šio Aprašo 36 punkte nustatytą paskatą, jai suteikiama šių paskatų skirtumo dydžio papildoma paskata. Kreipimosi dėl papildomos finansinės paskatos metu jauna šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą.

38. Administracija surenka informaciją iš valstybės ar Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų reikalingą finansinei paskatai jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti skirti, patikrina duomenis VĮ Registrų centre, SPIS duomenų bazėje (Gyventojų registro) ir išspausdina išrašus.

39. Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti suma, nuo kurios jaunoms šeimoms suteikiama Savivaldybės finansinė paskata, negali būti didesnė kaip 50 tūkstančių eurų perkant būstą ir 87 tūkstančių eurų statant namą. Jaunoms šeimoms, kurios jau iki prašymo skirti finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti pateikimo Savivaldybės administracijai yra pradėjusios pirmojo būsto statybas ir nesinaudoja mokėjimo ar kredito įstaigos paskola, didžiausia suma, nuo kurios suteikiama finansinė paskata (t. y. ne didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų), mažinama būsto statybos baigtumo procentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-73, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07075

 

40. Teisę į finansinę paskatą jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti turi jaunos šeimos, atitinkančios visus šiame punkte nurodytus reikalavimus:

40.1. iki kreipimosi į Savivaldybę dėl finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmam būstui įsigyti dienos neturėjo ir kreipimosi metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise registruoto būsto arba pateikia institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, apie tai, kad nuosavybės teise turimas/turėtas būstas yra/buvo netinkamas gyventi;

40.2. įsigyja pirmąjį būstą Savivaldybės teritorijoje;

40.3. ne daugiau kaip prieš 6 mėnesius turi įsigiję pirmąjį būstą ar ne daugiau kaip prieš 24 mėnesius gavę leidimą statyti pirmąjį būstą Utenos rajono savivaldybėje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-73, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07075

 

41. Jaunos šeimos, atitinkančios šio Aprašo 40 punkto nurodytus reikalavimus, pageidaujančios gauti finansinę paskatą jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, pateikia prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl finansinės paskatos jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti (Aprašo 5 priedas) ir dokumentus:

41.1. sutarties kopiją su kredito davėju, teikiančiu būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-73, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07075

 

41.2. jei būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti suteikiamas būsto statybai ar statomas būstas be paskolos – teisės aktų nustatyta tvarka išduoto statybą leidžiančio dokumento kopiją ir žemės sklypo dokumentus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-73, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07075

 

41.3. jaunos šeimos, kurios nesinaudoja mokėjimo ar kredito įstaigos paskola, pateikia notariškai patvirtintos būsto pirkimo – pardavimo sutarties kopiją;

41.4. jaunos šeimos, pradėjusios pirmojo būsto statybas ir nesinaudojančios mokėjimo ar kredito įstaigos paskola, privalo pateikti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kuriame nurodomas būsto statybos baigtumo procentas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-73, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07075

 

42. Jauna šeima, imanti būsto kreditą pirmam būstui įsigyti ar įsigyjanti būstą be paskolos, privalo pateikti valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymą, patvirtinančią, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas.

43. Jeigu pateiktoje pažymoje nurodoma, kad jaunos šeimos nariai su asmeniu, iš kurio perkamas būstas, susiję artimos giminystės ryšiais, Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis nesudaroma.

44. Įregistravus prašymą finansinei paskatai jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti gauti įteikiamas pareiškėjui informacinis lapelis (Aprašo 6 priedas).

45. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl finansinės paskatos jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo kartu su papildomais dokumentais gavimo Savivaldybės administracijoje dienos.

46. Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą skirti finansinę paskatą jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, pasirašoma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis (toliau – Sutartis). Sutarties formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Jeigu jauna šeima nepasirašo Sutarties ar raštu neinformuoja Savivaldybės administracijos, kad dėl pateisinamų priežasčių negali pasirašyti Sutarties ir neprašo pratęsti termino sudaryti Sutartį, laikoma, kad ji atsisako skirtos finansinės paskatos.

461. Jaunos šeimos, kurioms suteikta finansinė paskata pirmojo būsto statybai be paskolos, privalo naudoti gautas Savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas pirmojo būsto statybai, tik pagal tikslinę paskirtį, ir per vienerius metus nuo lėšų gavimo dienos Utenos rajono savivaldybės administracijai pateikti dokumentus, pagrindžiančius lėšų panaudojimą (sąskaitas faktūras, sutartis, pirkimo – pardavimo kvitus ir kitus dokumentus).

Papildyta punktu:

Nr. TS-73, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07075

 

462. Suteikus finansinę paskatą pirmojo būsto statybai be paskolos, jauna šeima įsipareigoja statomą gyvenamąjį namą, kaip baigtą statybą, įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ne vėliau kaip per 3 metus nuo Sutarties pasirašymo dienos. Neįvykdžius šio punkto reikalavimo, Sutartyje nustatyta tvarka, Lėšų gavėjas privalo grąžinti skirtas lėšas į Sutartyje nurodytą Lėšų davėjo sąskaitą.

Papildyta punktu:

Nr. TS-73, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07075

 

47. Finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti neskiriama, jeigu jauna šeima neatitinka šiame Apraše 40 punkte nurodytų reikalavimų.

471. Finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti Savivaldybėje suteikiama atsižvelgiant į Utenos rajono savivaldybės biudžeto asignavimus skirtus, atitinkamiems metams finansinei paskatai jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti.

Papildyta punktu:

Nr. TS-73, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07075

 

48. Savivaldybės administracija, atlikdama kontrolę, tikrina duomenis VĮ Registrų centre, SPIS duomenų bazėje (Gyventojų registro) kasmet ir atspausdina išrašus.

49. Nustačius, kad jaunos šeimos, kurios kreipiasi dėl finansinės paskatos pateikė neteisingus dokumentus, arba tuo atveju, kai paskatos gavėjas, kuriam suteikta finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, anksčiau kaip per 5 metus įsigytą būstą perleidžia kito asmens nuosavybėn ir (ar) per 5 metus deklaruoja gyvenamąją vietą ne Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, suteikta paskata grąžinama į Savivaldybės biudžetą, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

50. Jeigu neteisėtai gauta Finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti negrąžinta per nustatytą terminą, lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

 

VI SKYRIUS

Šeimos nuolaidų kortelė jaunai šeimai auginančiai 1 ar daugiau vaikų

 

51. Šeimos nuolaidų kortelė jaunai šeimai teikiama jaunoms šeimoms, jei ne mažiau kaip 3 mėnesiai Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvena Savivaldybėje.

52. Jauna šeima, auginanti 1 ar daugiau vaikų, pageidaujanti gauti šeimos nuolaidų kortelę jaunai šeimai (toliau – Šeimos kortelė), raštu kreipiasi į Skyrių, pateikdama Prašymą šeimos kortelei gauti (Aprašo 7 priedas), pateikdama teisingus asmens duomenis. Nepateikus privalomų duomenų, Šeimos kortelė neišduodama. Jeigu pasikeičia jaunos šeimos asmenų duomenys, apie tai ji turi informuoti Skyrių, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

53. Jaunai šeimai išduodama viena Šeimos kortelė trejiems metams. Šeimos kortelė išduodama nemokamai Skyriuje. Pametus ar kitaip praradus Šeimos kortelę būtina informuoti Skyrių. Kita kortelė išduodama iš naujo užpildžius Prašymą šeimos kortelei gauti.

54. Skyriaus socialinių išmokų specialistas patikrina duomenis SPIS duomenų bazėse (Gyventojų registro) ir atspausdina išrašą. Jei reikia, papildomai raštu paprašo valstybės ar Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų, kitų institucijų suteikti reikalingą informaciją.

55. Šeimos kortelės negalima perleisti ne šeimos nariams.

56. Šeimos kortelės turėtojas turi pateikti Šeimos kortelę, prieš mokėdamas už prekes ar paslaugas (kam suteikiama nuolaida ar specialus pasiūlymas). Kitu atveju specialus pasiūlymas ar nuolaida nebus taikoma. Šeimos kortelės nėra debetinės, kreditinės ar garantinės.

57. Šeimos kortelė parenkama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

KORTELĖS UTENOS RAJONO PIRMOKAMS KANCELIARINĖMS PREKĖMS ĮSIGYTI SKYRIMO TVARKA

 

58. Kiekvienam Utenos rajono pirmokui skiriama 50,00 Eur vertės kortelė kanceliarinėms prekėms įsigyti (toliau – Kortelė ), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. V-622 „Dėl Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašo patvirtinimo“.

59. Kortelė pirmokui įteikiama pirmą mokslo metų dieną mokykloje.

60. Tėvai (įtėviai, globėjai) Kortelę panaudoja toje kanceliarinių prekių parduotuvėje, su kuria pirmoko lankoma mokykla yra pasirašiusi pirkimo sutartį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

61. Utenos rajono mokyklos kanceliarinių prekių parduotuvėms pateikia pirmokų sąrašus, kuriuose nurodo mokinio vardą ir pavardę.

62. Tėvai (įtėviai, globėjai), atvykę į kanceliarinių prekių parduotuvę ir įsigiję kanceliarines prekes, pasirašo, kad jas gavo.

63. Kortelės negalima perleisti kitiems asmenims.

64. Kortelė galioja nuo kiekvienų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

65. Kiekvienos Utenos rajono mokyklos vadovas yra atsakingas už Kortelių savo mokyklos pirmokams įteikimą.

 

 

VIII SKYRIUS

NAUJAGIMIO KRAITELIS

 

66. Kiekvienam VšĮ Utenos ligoninėje (toliau – Ligoninė) gimusiam vaikui skiriamas 150,00 Eur vertės naujagimio kraitelis. Gimdyvei raštu atsisakiusiai naujagimio kraitelio, skiriama 150 Eur papildoma Vienkartinė išmoka III skyriaus nustatyta tvarka.

67. Naujagimio kraitelį sudaro: rankšluostis su gobtuvu, pledas, patalynės komplektas (paklodė, užvalkalai), naujagimio drabužėliai (šliaužtinukai, smėlinukai su pirštinėmis, kepurės ir pan.), sauskelnių pakuotė, vienkartiniai paklotai, kūdikių higienos priemonės, žaisliukas – kramtukas, termometras vandens temperatūrai ir naujagimio kūno temperatūrai matuoti ir kiti kūdikiams būtini daiktai, informacinis lankstinukas apie naujagimio priežiūrą. Viskas sudėta į dovanų dėžę, paženklintą Utenos rajono savivaldybės simbolika.

68. Naujagimio kraitelis skiriamas ir įteikiamas visoms gimdyvėms Ligoninėje gimus kūdikiui. Naujagimio kraitelis gali būti išduodamas ir motinoms, pagimdžiusioms kūdikius aukštesnio lygio šalies ligoninėse, kai Ligoninė ar VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras buvo išdavę siuntimą dėl gimdymo to lygio ligoninėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-73, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07075

 

69. Ligoninės direktoriaus paskirtas asmuo, atiduodamas naujagimio kraitelį, pildo naujagimio kraitelio išdavimo registrą (Aprašo 9 priedas). Ligoninė gimdyvių atsisakymo naujagimio kraitelio kopiją per 5 d. d. persiunčia Skyriui.

70. Ligoninė naujagimio kraitelį parenka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

71.  Savivaldybės administracija skiria lėšas Ligoninei naujagimio kraiteliams įsigyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių nustatyta tvarka.

72. VšĮ Utenos ligoninės vadovas yra atsakingas už naujagimio kraitelio įteikimą.

 

IX SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

 

73. Savivaldybės administracija atsako:

73.1. už teisingą prašymų ir dokumentų Vienkartinei išmokai, Šeimos kortelei, Kompensacijai, finansinei paskatai jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti gauti priėmimą, dokumentų parengimą joms išmokėti;

73.2. už asmenų pateiktų duomenų konfidencialumą;

73.3. už duomenų apie pareiškėjus, jiems skiriamą, neskiriamą Vienkartinę išmoką SPIS tvarkymą.

73.4. Savivaldybės administracija kaupia Šeimos kortelės turėtojo pateiktą informaciją kortelių registre (Aprašo 8 priedas).

74. Bendrai gyvenantys asmenys, jaunos šeimos atsako už:

74.1. pateiktos informacijos apie šeimos narius ir pateiktų duomenų teisingumą;

74.2. jiems (jai) paskirtos Vienkartinės išmokos, Kompensacijos, finansinės paskatos jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, Šeimos kortelės, Kortelės tikslinį panaudojimą.

75. Lėšų, skiriamų Vienkartinei išmokai, Kompensacijai, finansinei paskatai jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti išmokėti iš Savivaldybės biudžeto lėšų, panaudojimo kontrolę atlieka valstybės bei Savivaldybės institucijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

76. Verslo ir viešojo sektoriaus įmonės, įstaigos apie Šeimos kortelės turėtojui suteikiamas nuolaidas informuoja Savivaldybę raštu arba elektroniniu paštu, leisdami naudoti savo įmonės, įstaigos logotipą viešinimo priemonėse.

77. Savivaldybė įsipareigoja viešinti įmonių, įstaigų pateiktą informaciją apie teikiamas nuolaidas Šeimos kortelės turėtojams Savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, socialiniuose tinkluose, spaudoje bei kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

78. Visi dokumentai, susiję su Vienkartinės išmokos, Šeimos kortelės, Kompensacijos, finansinės paskatos jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti skyrimu ir teikimu, yra saugomi Savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

79. Sprendimai dėl Vienkartinės išmokos, Kompensacijos, finansinės paskatos jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

80. Šis Aprašas gali būti keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-276, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17738

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės

šeimos stiprinimo tvarkos aprašo

1 priedas

┌                                        ┐

 

Dokumento gavimo registracijos žyma

└                                                      ┘

(Prašymo vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti forma)

 

ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL IŠMOKOS

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba gyvenamosios vietos adresas, kai asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą

Telefono Nr.

 

 

El. paštas

 

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas1

1Nurodomas tik tuo atveju, jeigu asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba jo faktinė gyvenamoji vieta nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta

 

Pareiškėjas yra (reikalingą variantą pažymėkite Q):

vaiko (vaikų) motina (įmotė)

vaiko (vaikų) tėvas (įtėvis)

globėjas (rūpintojas)

 

Utenos rajono savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS VIENKARTINEI IŠMOKAI GIMUS VAIKUI GAUTI

20__ m. _______________________ d.

Prašau skirti (reikalingą išmokos rūšį pažymėkite Q):

Vienkartinę išmoką gimus vaikui papildomą vienkartinę išmoką gimus vaikui

 

1. Duomenys apie vaikus

Eilės Nr.

 

Vardas ir pavardė

Asmens kodas, jo nesant – gimimo data

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildoma informacija

2.1. Jei dėl išmokų kreipiasi vienas iš vaiko tėvų, nurodoma kito iš vaiko tėvų (motinos arba tėvo) (pabraukti):

Motinos arba tėvo

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Ar Jūsų, tėvų, kito iš vaiko tėvų deklaruota gyvenamoji vieta sutampa?          Taip Ne

Jei atsakėte „Ne“, nurodykite jų deklaruotos gyvenamosios vietos adresą

_______________________________________________________________________________

3. IŠMOKĄ PRAŠAU (pažymėti pasirinktą būdą Q):

3.1. PERVESTI Į SĄSKAITĄ:

pareiškėjo asmeninę vaiko vardu atidarytą

3.1.1. Lietuvoje esančioje mokėjimo ar kredito įstaigoje (banke ar kt.)

Taip Ne

Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas __________________________________

Sąskaitos numeris (20 simbolių):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. IŠMOKĖTI KITOJE MOKĖJIMO AR KREDITO ĮSTAIGOJE (bet kuriame AB „Lietuvos paštas“ skyriuje ar kt.)______________________________________________________________

(mokėjimo ar kredito įstaigos pavadinimas)

4. PATEIKIU:

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, leidimą gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams), pensijos gavėjo ar neįgaliojo pažymėjimą (pabraukti).

5. PRIDEDAMA* (pažymėti pridedamus dokumentus Q):

5.1. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, _____lapų.

5.2. Kiti _______________________________________________________________.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų

6. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS DĖL IŠMOKOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO PRAŠAU TEIKTI:

paštu, korespondencijos adresas

___________________________________________________________________________;

elektroniniu paštu, el. p. adresas _______________________________________________

 

7. PATVIRTINU, KAD INFORMACINĮ LAPELĮ GAVAU7 _________________________

(pareiškėjo parašas)

7Kai šis Prašymas gauti išmoką teikiamas elektroniniu būdu, pareiškėjas susipažįsta su informacija, kuri nurodyta informaciniame lapelyje.

8. TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

9. ŽINAU IR SUTINKU:

9.1. Kad išmokos mokėjimo tikslais apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis iš kitų institucijų bus renkama informacija, reikalinga išmokai skirti, ir kad duomenys apie skirtą išmoką man ir kartu gyvenantiems asmenims gali būti teikiami kitoms institucijoms.

9.2. Teikti visą teisingą informaciją, reikalingą išmokoms gauti, ir būtinus dokumentus ir išmoką panaudoti pagal jos tikslinę paskirtį.

9.3. Kad nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus išmokoms gauti, ir permokos atveju turėsiu grąžinti savivaldybei neteisėtai gautas išmokų sumas arba jos bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka.

Pareiškėjas                ________________                             __________________          

(parašas)                                          (vardas ir pavardė)    

 

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS

Prašymas Vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti pateiktas ________________ Nr. ____________

(gavimo data)

  Pateikti visi reikalingi dokumentai

  Nepateikti išmokai skirti reikalingi dokumentai

 

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Dokumento pateikimo terminas

Pateikimo

data

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė

_________________________

(pareigų pavadinimas)

___________________        _____________________________

(parašas)       (vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-276, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17738

 

 

Utenos rajono savivaldybės

šeimos stiprinimo tvarkos aprašo

2 priedas

(Informacinio lapelio forma)

 

INFORMACINIS LAPELIS

________________________________________________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas lapelis, vardas, pavardė)

 

Bylos Nr. _________

Prašymas Vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti pateiktas ___________ Nr. ________

(gavimo data)

    Pateikti visi reikalingi dokumentai

    Nepateikti išmokai skirti reikalingi dokumentai

 

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė

 

 

 

________________________

(pareigų pavadinimas)

___________________    _____________________________

(parašas)                      (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

BŪTINA ŽINOTI

 

1. Vienkartinė išmoka gimus vaikui skiriama ir mokama vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

2. Asmuo, pateikęs prašymą Vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti, trūkstamus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

3. Vienkartinė išmoka gimus vaikui gali būti neskiriama nustačius, kad asmuo pateikė neteisingus duomenis apie šeimos narius ir pan.

4. Bendrai gyvenantiems asmenims, patyrusiems socialinę riziką, Vienkartinė išmoka gimus vaikui gali būti teikiama pasirenkant ir derinant teikimo formą (formas) (pinigais ir (ar) nepinigine forma).

5. Vienkartinė išmoka išmokama už praėjusį mėnesį.

6. Nustačius, kad bendrai gyvenantys asmenys Vienkartinę išmoką gimus vaikui gavo neteisėtai, nes kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis apie šeimos sudėtį arba kitus duomenis, reikalingus Vienkartinei išmokai gimus vaikui skirti, turi grąžinti neteisėtai gautą pinigų sumą arba ją sumokėti dalimis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu.

7. Sprendimai dėl Vienkartinės išmokos gimus vaikui gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-276, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17738

 

 

Utenos rajono savivaldybės

šeimos stiprinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Prašymo būsto nuomos kompensacijai jaunai šeimai gauti forma)

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. _______________________

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

 

PRAŠYMAS BŪSTO NUOMOS KOMPENSACIJAI JAUNAI ŠEIMAI GAUTI

 

20___ m. _____________________ d. ________ val.

 

Prašau skirti būsto nuomos kompensaciją jaunai šeimai.

Mano ______ asmenų šeima gyvena nuomojamame bute (name), esančiame ________________________________________________________________________________

2. Mano šeimos nariai yra (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą)

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo liudijimo Nr.

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą teikiantis asmuo, žmona arba vyras, vaikas (įvaikis), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama, kita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Būsto nuomos kompensaciją jaunai šeimai PERVESTI Į ŠIĄ SĄSKAITĄ:

Sąskaitos numeris (20 simbolių):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas____________________________________

 

4. PAPILDOMI DOKUMENTAI:

4.1. Nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopija ______ lapas (-ai).

4.2. valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažyma, patvirtinanti, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio nuomojamas būstas ______ lapas (-ai).

4.3. Kiti dokumentai_____ lapas (-ai).

___________________________________________________________________

5. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL BŪSTO NUOMOS KOMPENSACIJOS JAUNAI ŠEIMAI PRAŠAU PATEIKTI :

paštu ___________________________________________________________________;

(deklaruotos gyvenamosios vietos arba gyvenamosios vietos adresas)

elektroniniu paštu _________________________________________________.

(el. pašto adresas)

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

ĮSIPAREIGOJU ne vėliau kaip per mėnesį nuo gyvenamosios vietos, būsto įsigijimo, kontaktinei informacijai (adresui, telefono numeriui, elektroniniam paštui), pasibaigus Nekilnojamojo turto registre įregistruota ir nepratęsta ar nesudaroma nauja būsto nuomos sutartis.

ŽINAU IR SUTINKU, kad būsto nuomos kompensavimo tikslais apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis iš kitų institucijų bus renkama informacija, reikalinga kompensacijai skirti, ir kad duomenys apie skirtą kompensaciją man ir kartu gyvenantiems asmenims gali būti teikiami kitoms institucijoms.

Teikti visą teisingą informaciją, reikalingą būsto nuomos kompensacijai gauti, ir būtinus dokumentus ir būsto nuomos kompensaciją panaudoti pagal tikslinę paskirtį.

Kad nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus būsto nuomos kompensacijai gauti, ir permokos atveju turėsiu grąžinti Utenos rajono savivaldybės administracijai neteisėtai gautą būsto nuomos kompensacijos sumą arba ji bus išieškota įstatymų nustatyta tvarka.

 

PATVIRTINU, kad informacinį lapelį gavau _____________________           .

(pareiškėjo parašas)

________________                 _________________________________

(prašymą pateikusio asmens parašas)               (prašymą pateikusio asmens vardas, pavardė)

 

Pilnamečių šeimos narių sutikimas (išskyrus asmenį, pateikusį prašymą):

 

_________________________          ___________________________

(parašas)                                       (vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-276, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17738

 

 

Utenos rajono savivaldybės

šeimos stiprinimo tvarkos aprašo

4 priedas

(Informacinio lapelio forma)

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

_____________________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas būsto nuomos jaunoms šeimoms mokesčių dalies kompensacijai gautas

 

_____________

(gavimo data)

 

Prašymą priėmė

 

__________________________     ___________       ______________________   

(pareigų pavadinimas)                (parašas)                 (vardas ir pavardė)

 

1.Būsto nuomos kompensacija skiriama ir mokama vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

2. Asmuo pateikęs prašymą būsto nuomos kompensacijai gauti, trūkstamus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

3. Būsto nuomos kompensacija gali būti neskiriama nustačius, kad asmuo pateikė neteisingus duomenis apie šeimos narius ir kt. dokumentus.

4. Būsto nuomos kompensaciją gaunančios šeimos privalo per mėnesį nuo gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją praradimo dienos informuoti Utenos rajono savivaldybės administraciją.

5. Jeigu Utenos rajono savivaldybės administracija nustato, kad kreipdamiesi dėl paskatos būstui išsinuomoti pateikėte neteisingus duomenis, reikalingus kompensacijai teikti, arba kompensacijai būstui išsinuomoti teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešėte apie gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, būsto nuomos sutarties pasibaigimą arba teisės į būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją praradimą, neteisėtai gauta kompensaciją būstui išsinuomoti turi būti grąžinta visa iš karto arba jūsų rašytiniu prašymu ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu dalimis.

 

________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-276, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17738

 

 

Utenos rajono savivaldybės

šeimos stiprinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Prašymo finansinės paskatos jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti forma)

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ

Vardas

 

 

 

Pavardė

 

Asmens kodas

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

 

Tel. Nr.

 

El. paštas

 

 

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

 

PRAŠYMAS FINANSINEI PASKATAI JAUNAI ŠEIMAI PIRMAM BŪSTUI ĮSIGYTI

 

20___ m. _____________________ d.

 

1. Prašau mano _________ asmenų šeimai skirti finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti

(įrašyti skaičių)

(reikiamus papunkčius pažymėti ):

1.1.   būstui pirkti be paskolos;

1.2.   □ būsto kredito daliai apmokėti.

1.3.   □ būstui statyti be paskolos;

2Mano šeimos nariai yra(įskaitant asmenį, pateikusį prašymą):

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo metai

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą pateikęs asmuo, žmona arba vyras, vaikas (įvaikis), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama, kita)

 

3FINANSINĘ PASKATĄ JAUNAI ŠEIMAI PIRMAM BŪSTUI ĮSIGYTI PERVESTI Į MOKĖJIMO AR KREDITO ĮSTAIGOS SĄSKAITĄ:

 

Sąskaitos numeris (20 simbolių):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas ____________________________________ .

 

4PAPILDOMI DOKUMENTAI:

4.1  Sutarties kopija su kredito davėju, teikiančiu būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti _____ lapas (-ai);

4.2  išduotas statybos leidimas ir žemės sklypo dokumentai _____ lapas (-ai);

4.3  notariškai patvirtintos būsto pirkimo – pardavimo sutarties kopija _____ lapas (-ai);

4.4  valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažyma, patvirtinanti, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas _____ lapas (-ai);

4.5  institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, apie tai, kad nuosavybės teise turimas/turėtas būstas yra/buvo netinkamas gyventi _____ lapas (- ai);

4.6  kiti dokumentai _____ lapas (-ai):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

5INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL FINANSINĖS PASKATOS PIRMAM BŪSTUI ĮSIGYTI PATVIRTINIMO PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti):

 

□ paštu __________________________________________________________________;

(deklaruotos gyvenamosios vietos arba gyvenamosios vietos adresas)

□ elektroniniu paštu _______________________________________________________ .

(el. pašto adresas)

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

SUTINKU, kad Utenos rajono savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka tvarkytų ir gautų mano (šeimos narių) asmens duomenis ir informaciją iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, ir kitą reikalingą informaciją, kuria vadovaujantis nustatoma teisė į finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti.

PATVIRTINU, kad informacinį lapelį gavau ___________________________________.

(pareiškėjo parašas)

 

_____________________                 _____________________________

(prašymą pateikusio asmens parašas)    (prašymą pateikusio asmens vardas ir pavardė)

 

Pilnamečių šeimos narių sutikimas (išskyrus asmenį, pateikusį prašymą):

_____________________                 _____________________________

(parašas)                                             (vardas ir pavardė)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-276, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17738

Nr. TS-73, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07075

 

 

Utenos rajono savivaldybės

šeimos stiprinimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Informacinio lapelio forma)

INFORMACINIS LAPELIS

_____________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas finansinei paskatai jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti gautas ___________

(gavimo data)

Prašymą priėmė

__________________________          _______________       ___________________

(pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

1Finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti skiriama vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Utenos rajono savivaldybės paramos šeimai tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

2Finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti teikiama jaunoms šeimoms, atitinkančioms šio Aprašo nurodytus reikalavimus ir imančioms būsto kreditą pirmajam būstui pirkti ar (ir) statyti taip pat jaunoms šeimoms, kurios nesinaudoja mokėjimo ar kredito įstaigos paskola būstui pirkti. Paskata skiriama:

2.1.   jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų, suteikiama paskata, kurios dydis ne daugiau kaip 5 procentai Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar perkamo būsto be paskolos sumos;

2.2.   jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama paskata, kurios dydis ne daugiau kaip 8 procentai Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar perkamo būsto be paskolos sumos;

2.3.   jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama paskata, kurios dydis ne daugiau kaip 10 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar perkamo būsto be paskolos sumos;

2.4.   jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama paskata, kurios dydis ne daugiau kaip 15 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar perkamo būsto be paskolos sumos.

3Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti suma, nuo kurios jaunoms šeimoms suteikiama Savivaldybės finansinė paskata, negali būti didesnė kaip 50 tūkstančių eurų perkant būstą ir 87 tūkstančių eurų statant namą. Jaunoms šeimoms, kurios jau iki prašymo skirti finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti pateikimo Savivaldybės administracijai yra pradėjusios pirmojo būsto statybas ir nesinaudoja mokėjimo ar kredito įstaigos paskola, didžiausia suma, nuo kurios suteikiama finansinė paskata (t. y. ne didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų), mažinama būsto statybos baigtumo procentu.

4Jei kreipiatės dėl finansinės paskatos jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, privalote:

4.1.   Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Savivaldybėje;

4.2.   įsigyti pirmą būstą Savivaldybės teritorijoje.

4.3.   Pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią Jūsų teisę gauti finansinę paskatą jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti.

4.4.   Jaunos šeimos, nesinaudojančios mokėjimo ar kredito įstaigos paskola, privalo pateikti notariškai patvirtintos būsto pirkimo – pardavimo sutarties kopiją.

4.5.   Jaunos šeimos, imančios būsto kreditą pirmam būstui įsigyti ar įsigyjančios būstą be paskolos, privalo pateikti valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymą, patvirtinančią, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas.

4.6.   Institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, apie tai, kad nuosavybės teise turimas/turėtas būstas yra/buvo netinkamas gyventi.

4.7.   Pateikti sutarties kopiją su kredito davėju, teikiančiu būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti.

4.8.   Jei būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti suteikiamas būsto statybai ar statomas būstas be paskolos – teisės aktų nustatyta tvarka išduoto statybą leidžiančio dokumento kopiją ir žemės sklypo dokumentus.

4.9.   Ne daugiau kaip prieš 6 mėnesius turi įsigiję pirmąjį būstą ar ne daugiau kaip prieš 24 mėnesius gavę leidimą statyti pirmąjį būstą Utenos rajono savivaldybėje.

4.10Jaunos šeimos, pradėjusios pirmojo būsto statybas ir nesinaudojančios mokėjimo ar kredito įstaigos paskola, privalo pateikti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kuriame nurodomas būsto statybos baigtumo procentas.

5Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus įsakymą skirti finansinę paskatą jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, pasirašoma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis (toliau – Sutartis). Jeigu jauna šeima nepasirašo Sutarties ar raštu neinformuoja Savivaldybės administracijos, kad dėl pateisinamų priežasčių negali pasirašyti Sutarties ir neprašo pratęsti termino sudaryti Sutartį, laikoma, kad ji atsisako skirtos finansinės paskatos. Taip pat sutartis nepasirašoma jeigu pateiktoje valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymoje, nurodoma, kad jaunos šeimos nariai su asmeniu, iš kurio perkamas būstas, susiję artimos giminystės ryšiais.

5.1.   Jaunos šeimos, kurioms suteikta finansinė paskata pirmojo būsto statybai be paskolos, privalo naudoti gautas Savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas pirmojo būsto statybai, tik pagal tikslinę paskirtį, ir per vienerius metus nuo lėšų gavimo dienos Utenos rajono savivaldybės administracijai pateikti dokumentus, pagrindžiančius lėšų panaudojimą (sąskaitas faktūras, sutartis, pirkimo – pardavimo kvitus ir kitus dokumentus).

5.2.   Suteikus finansinę paskatą pirmojo būsto statybai be paskolos, jauna šeima įsipareigoja statomą gyvenamąjį namą, kaip baigtą statybą, įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ne vėliau kaip per 3 metus nuo Sutarties pasirašymo dienos. Neįvykdžius šio punkto reikalavimo, Sutartyje nustatyta tvarka, Lėšų gavėjas privalo grąžinti skirtas lėšas į Sutartyje nurodytą Lėšų davėjo sąskaitą.

6Nustačius, kad jaunos šeimos, kurios kreipiasi dėl finansinės paskatos pateikė neteisingus dokumentus, arba tuo atveju, kai paskatos gavėjas, kuriam suteikta finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, anksčiau kaip per 5 metus įsigytą būstą perleidžia kito asmens nuosavybėn ir (ar) per 5 metus deklaruoja gyvenamąją vietą ne Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, suteikta paskata grąžinama į Savivaldybės biudžetą, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

7Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas neskirti finansinės paskatos jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, taip pat Utenos rajono savivaldybės administracijos neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-73, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07075

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės

šeimos stiprinimo tvarkos aprašo

7 priedas

┌                            ┐

 

Dokumento gavimo registracijos žyma

└                           ┘

(Prašymo šeimos kortelei jaunai šeimai gauti forma)

 

 

ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL IŠMOKOS

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba gyvenamosios vietos adresas, kai asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą

Telefono Nr.

 

 

El. paštas

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas1

1Nurodomas tik tuo atveju, jeigu asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba jo faktinė gyvenamoji vieta nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta

 

Pareiškėjas yra (reikalingą variantą pažymėkite Q):

vaiko (vaikų) motina

vaiko (vaikų) tėvas

 

 

Utenos rajono savivaldybės administracijai

PRAŠYMAS

DĖL ŠEIMOS NUOLAIDŲ KORTELĖS JAUNAI ŠEIMAI IŠDAVIMO

20... m. ...........................................d.

 

Prašau išduoti šeimos nuolaidų kortelę jaunai šeimai.

Pateikiu savo ir šeimos narių asmens duomenis:

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Telefono Nr.

El. paštas

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikti duomenys yra tikslūs, išsamūs ir teisingi.

□ Sutinku, kad Utenos rajono savivaldybės administracija naudotų šiame prašyme pateiktus mano ir mano šeimos narių asmens duomenis Šeimos nuolaidų kortelės jaunai šeimai nuolaidų programos administravimo tikslais.

□ Esu informuota (-as), kad teisę naudotis Šeimos nuolaidų kortele jaunai šeimai turiu aš ir mano šeimos nariai, nurodyti šiame prašyme. Pastebėjus, jog Šeimos nuolaidų kortele jaunai šeimai naudojasi asmenys, neturintys teisės ja naudotis, Utenos rajono savivaldybės administracija turi teisę sustabdyti mano naudojimąsi šia kortele.

________________        ______________________________________

(Parašas)                               (Vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-276, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17738

 

 

Utenos rajono savivaldybės

šeimos stiprinimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Šeimos nuolaidų kortelių jaunai šeimai registro forma)

 

ŠEIMOS NUOLAIDŲ KORTELIŲ JAUNAI ŠEIMAI REGISTRAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Telefonas

 

Elektroninis paštas

Kortelės numeris

Kortelės išdavimo data

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

(pareigų pavadinimas)

___________________               _____________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-276, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17738

 

 

Utenos rajono savivaldybės

šeimos stiprinimo tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Kūdikio kraitelio išdavimo registro forma)

 

NAUJAGIMIO KRAITELIO IŠDAVIMO REGISTRAS

 

 

 

Eil. Nr.

Gimdyvės vardas, pavardė

Gimimo data

Adresas, telefonas, 

Kūdikio gimimo data

Kūdikio kraitelio išdavimo data

Gimdyvės parašas

Atsakingo asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

Papildyta priedu:

Nr. TS-276, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17738

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-276, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17738

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-73, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07075

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo