Suvestinė redakcija nuo 2022-02-25

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25298

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 1K-379
„DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
3-IOJO STANDARTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 27 d. Nr. 1K-388

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u 3-iąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Veiklos rezultatų ataskaita“, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Viešojo sektoriaus subjektas, rengiantis žemesniojo ir (arba) aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos rezultatų ataskaitoje privalo pateikti informaciją pagal šio standarto 1–4 prieduose nurodytas formas.“

1.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Šio standarto 1–4 prieduose pateiktose formose nurodyti straipsniai yra privalomi. Viešojo sektoriaus subjekto nuožiūra veiklos rezultatų ataskaitos formos negali būti keičiamos, įterpiant naujus straipsnius, išbraukiant pateiktuosius ar juos pergrupuojant, taip pat tuo atveju, jei pateiktų formų straipsnių likučiai lygūs nuliui.“

1.3. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Viešojo sektoriaus subjektų, rengiančių žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos rezultatų ataskaita skiriasi atsižvelgiant į tai, ar rengiamas mokesčių fondų ir (arba) išteklių fondų (įskaitant socialinės apsaugos fondus) (toliau – mokesčių ir išteklių fondai), teismų, kitų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys. Mokesčių fondų ir išteklių fondų administratoriai ar tvarkytojai, rengdami minėtų fondų finansinių ataskaitų rinkinį, pildo šio standarto 1 priede pateiktą veiklos rezultatų ataskaitos formą, teismai – šio standarto 4 priede, kiti viešojo sektoriaus subjektai – šio standarto 2 priede. Pagrindiniai šių veiklos rezultatų ataskaitų formų skirtumai yra tie, kad mokesčių ir socialinių įmokų pajamų straipsniai yra rodomi tik mokesčių fondų ir išteklių fondų veiklos rezultatų ataskaitoje, o pagrindinės veiklos sąnaudų dalyje rodomos tik mokesčių ir išteklių fondams būdingos sąnaudos pagal pobūdį. Teismų veiklos rezultatų ataskaitos formoje išskirtos žyminio mokesčio pajamos. Šių žemesniojo lygio veiklos rezultatų ataskaitų straipsnių paaiškinimas pateiktas šio standarto III ir IV skyriuose.“

1.4. Pakeičiu 12.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.3.2. straipsnyje „Pervestinos pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodoma pajamų, nurodytų šio standarto 12.3.1 papunktyje, dalis, kurią viešojo sektoriaus subjektas pagal teisės aktų reikalavimus privalo pervesti į valstybės ar savivaldybės biudžetą ir kuri neturi būti sugrąžinta viešojo sektoriaus subjektui.“

1.5. Papildau 12.4 papunkčiu:

12.4. Teismų veiklos rezultatų ataskaitos formos straipsnyje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos pagrindinės veiklos kitos pajamos grynąja suma, apskaičiuojamos kaip žyminio mokesčio kartu su pagrindinės veiklos kitomis pajamomis ir pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų skirtumas:

12.4.1. straipsnyje „Žyminio mokesčio pajamos“ rodomas įskaitytas žyminis mokestis, kuris pripažįstamas bylos nagrinėjimo inicijavimo metu, ir grąžintinas žyminis mokestis, kuris pripažįstamas teismams priėmus nutartis dėl žyminio mokesčio ar jo dalies grąžinimo. Dėl žyminio mokesčio ar jo dalies grąžinimo teismo ataskaitinio laikotarpio žyminio mokesčio pajamos gali būti neigiamos;

12.4.2. straipsnyje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodoma pajamų, kurios gaunamos iš paslaugų teikimo, jei tokių paslaugų teikimas priskirtas prie teismo pagrindinės veiklos, suma;

12.4.3. straipsnyje „Pervestinos pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodoma pajamų, nurodytų šio standarto 12.4.1 ir 12.4.2 papunkčiuose, sumos dalis, kurią pagal teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių, rinkliavų ar kitų įmokų surinkimą, reikalavimus mokesčių, rinkliavų mokėtojai arba teismai privalo sumokėti ar pervesti į valstybės ar savivaldybės biudžetą ir kuri neturi būti grąžinta teismams.“

1.6. Pakeičiu 21.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.2.3. straipsnyje „Kitų mokesčių“ rodomos visos kitos mokesčių, kurie nurodyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, išskyrus mokesčius, nurodytus šio standarto 21.2.1–21.2.2 papunkčiuose, pajamos;“.

1.7. Pakeičiu 2 priedo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)“.

1.8. Papildau 4 priedu (pridedama).

2N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas:

2.1. finansinių ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2020 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius;

2.2. teikiant finansinių ataskaitų rinkinių duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1K-54, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-24, i. k. 2022-03494

 

 

 

 

Laikinai einantis finansų ministro pareigas                                                                Vilius Šapoka

 

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

4 priedas

 

(Teismų veiklos rezultatų ataskaitos forma)

 

__________________________________________________________________________

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

 

TEISMŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 20___M._________D. DUOMENIS

 

_________________________Nr._____

(data)

 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

 

 

 

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

 

 

 

I.1.

Iš valstybės biudžeto

 

 

 

I.2.

Iš savivaldybių biudžetų

 

 

 

I.3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

 

 

 

I.4.

Iš kitų finansavimo šaltinių

 

 

 

II.

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

 

 

 

III.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

 

 

 

III.1.

Žyminio mokesčio pajamos

 

 

 

III.1.1.

Įskaitytas žyminis mokestis

 

 

 

III.1.2.

Grąžintinas žyminis mokestis

 

 

 

III.2.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

 

 

 

III.3.

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

 

 

 

B.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

 

 

 

I.

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

 

 

 

II.

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

 

 

 

III.

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

 

 

 

IV.

KOMANDIRUOČIŲ

 

 

 

V.

TRANSPORTO

 

 

 

VI.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

 

 

 

VII.

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

 

 

 

VIII.

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

 

 

 

IX.

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

 

 

 

X.

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

 

 

 

XI.

NUOMOS

 

 

 

XII.

FINANSAVIMO

 

 

 

XIII.

KITŲ PASLAUGŲ

 

 

 

XIV.

KITOS

 

 

 

C.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

 

 

 

D.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

I.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

 

 

 

II.

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

 

 

 

III.

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

 

 

 

E.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

F.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

 

 

 

G.

PELNO MOKESTIS

 

 

 

H.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

 

 

 

I.

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

 

 

 

J.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

 

 

 

I.

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

 

 

 

II.

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

 

 

 

 

_________________________

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________________

(ataskaitas sudarančio ir pasirašančio asmens pareigų pavadinimas )

________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-54, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-24, i. k. 2022-03494

Dėl finansų ministro 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo