Suvestinė redakcija nuo 2021-01-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22655

 

Nauja redakcija nuo 2019-06-21:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.1-ESFA-V-913 PRIEMONĖS „VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO patvirtinimo

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1V-594

Vilnius

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu:

1. Tvirtinu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. Pavedu Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentui teikti paaiškinimus dėl šio įsakymo 1 punkte patvirtinto aprašo.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                                Tomas Žilinskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus

reikalų ministro

2016 m. rugpjūčio 25 d.

įsakymu Nr.1V-594

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.1-ESFA-V-913 PRIEMONĖS „VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014)6397, (toliau – Veiksmų programa) 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 2014LT16M8PA001;

2.2. Veiksmų programą;

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.4. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“;

2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas Nr. 498);

2.8. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2016–2018 metų veiksmų planas);

2.9. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2019–2020 metų veiksmų planas);

2.10. Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodiką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – ES struktūrinių fondų svetainė www.esinvesticijos.lt);

2.11. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1011, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20697

 

3. Apraše vartojama sąvoka – valstybės debesijos paslaugų teikėjasvalstybės įsteigtas centralizuotas vienetas, kuris valstybės institucijoms ir įstaigoms teikia debesijos paslaugas, susijusias su valstybės institucijų ir įstaigų valstybės informacinių išteklių infrastruktūros tvarkymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 16 690 210 eurų (šešiolikos milijonų šešių šimtų devyniasdešimties tūkstančių dviejų šimtų dešimties eurų), iš jų iki 5 109 416 eurų (penkių milijonų vieno šimto devynių tūkstančių keturių šimtų šešiolikos eurų) – ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų, iki 6 589 244 eurų (šešių milijonų penkių šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt keturių eurų) – ES struktūrinių fondų veiklos lėšų rezervo lėšų, iki 3 919 724 eurų (trijų milijonų devynių šimtų devyniolikos tūkstančių septynių šimtų dvidešimt keturių eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir iki 1 071 826 eurų (vieno milijono septyniasdešimt vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt šešių eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto veiklos lėšų rezervo lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

Nr. 1V-40, 2021-01-13, paskelbta TAR 2021-01-13, i. k. 2021-00486

 

9. Priemonės tikslas – padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą.

10. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

10.1. viešojo valdymo institucijų bendrųjų (vidaus administravimo) funkcijų efektyvumui didinti reikalingų priemonių (įrankių) kūrimas ar pritaikymas, tobulinimas, diegimas;

10.2. kokybės vadybos metodų / sistemų diegimas, projektų, procesų valdymo diegimas viešojo administravimo subjektams, viešojo administravimo institucijų ir įstaigų veiklos ir gebėjimų vertinimas (taip pat vertinimo metu nustatytų tobulinimo sričių veiksmų planų rengimas);

10.3. viešojo valdymo institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojai), kompetencijų stiprinimas (mokymas, konsultavimas, keitimasis gerąja patirtimi) remiamas tiek, kiek jo reikia kitoms pagal Priemonę remiamoms veikloms įgyvendinti ir (ar) kitų pagal Priemonę remiamų veiklų metu sukurtų produktų (priemonių, įrankių) tinkamam taikymui (naudojimui) užtikrinti; mokymo programų rengimas remiamas tik tokiu atveju, kai to reikia projekte numatytoms mokymo veikloms vykdyti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

11. Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla atskirai nėra finansuojama, ji gali būti finansuojama tik kartu su kitomis Aprašo 10.1–10.2 papunkčiuose numatytomis veiklomis.

12. Pagal Aprašą nefinansuojama:

12.1. kokybės vadybos metodų / sistemų, projektų, procesų valdymo diegimas Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinėse darbo biržose; taip pat veiksmai, susiję su Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų veiklos ir gebėjimų vertinimu ir šio vertinimo metu nustatytų tobulinimo sričių  veiksmų planų rengimu;

12.2. personalo valdymui tobulinti skirti veiksmai, išskyrus centralizuotos personalo valdymo informacinės sistemos kūrimą ir įdiegimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

13. Pagal Aprašo 10 punkte nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašą (-us) numatoma sudaryti 2016 m. III ketvirtį. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ valstybės projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V-388 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašas), nustatyta tvarka gali būti sudaromas rezervinis valstybės projektų sąrašas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

14. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai:

14.1. valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos;

14.2. viešosios įstaigos, kurių savininkė – valstybė ir kurioms suteikti viešojo administravimo įgaliojimai;

14.3. viešojo valdymo institucijos, centralizuotai atliekančios bendrąsias funkcijas;

14.4. Lietuvos savivaldybių asociacija, Savivaldybių kontrolierių asociacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

15. Konkretūs galimi pareiškėjai nustatomi pagal Aprašo 18 punkte nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

16. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.  

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

17.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

18. Projektai turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų, t. y. projektai atitinka bent vieną iš 2016–2018 metų veiksmų plano 3 tikslo „Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą“ 3.1 uždavinio „Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą“ priemonių 3.1.4 „Gerinti viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimą – diegti projektinį ir procesų valdymą“, 3.1.5 „Užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos kokybės vertinimą ir išryškinti jos svarbą viešajam valdymui“ ar 3.2 uždavinio „Nuolat didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą“ priemonių 3.2.2 „Optimizuoti viešojo valdymo institucijų atliekamas funkcijas, nuolat vertinti ir tobulinti šių institucijų valdymą ir gebėjimus“, 3.2.3 „Didinti viešajam valdymui skiriamų išteklių valdymo efektyvumą“ ar bent vieną iš 2019–2020 metų veiksmų plano 3 tikslo „Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą” 3.2 uždavinio „Nuolat didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą” 3.2.2 priemonės „Didinti viešajam valdymui skiriamų išteklių valdymo efektyvumą“ įgyvendinimo veiksmų. Laikoma, kad projektas atitinka šį specialųjį projektų atrankos kriterijų, jei projektas (projekto tikslas, projekto pareiškėjas, projektui prašoma skirti lėšų suma ir finansavimo šaltinis) atitinka bent viename iš šiame papunktyje nurodytų 2016–2018 metų veiksmų plano ar 2019–2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo veiksmų pateiktą informaciją apie projekto tikslą, įgyvendinančią instituciją, lėšų sumą, reikalingą projekto vykdymui (laikoma, kad šį reikalavimą atitinka, jeigu projektui prašoma skirti lėšų suma neviršija 2016–2018 metų veiksmų plane ar 2019–2020 metų veiksmų plane konkrečiam veiksmui įgyvendinti numatytos lėšų sumos), ir finansavimo šaltinį „2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1011, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20697

 

19. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

20. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, arba Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka skyrus projektui papildomą finansavimą, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių 19 skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau nei iki 2023 m. rugsėjo 1 d. ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

21. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.

22. Tinkama projekto tikslinė grupė yra viešojo valdymo institucijų ir įstaigų darbuotojai.

23. Projektu turi būti siekiama bent vieno iš išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių ir turi būti siekiama Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio:

23.1. rezultato pokyčio rodiklio – „Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones“ (rodiklio kodas – R.S.394-2);

23.2. produkto rodiklio – „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones“ (rodiklio kodas – P.S.409);

23.3. produkto rodiklio – „Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymui ar institucijų veiklos valdymo tobulinimui reikalingas kompetencijas“ (rodiklio kodas – P.S.411).

24. Aprašo 23.1–23.3 papunkčiuose nurodyti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai skaičiuojami Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, nustatyta tvarka.

25. Jeigu projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti veiklas, atitinkančias:

25.1. Aprašo 10.1, 10.2 papunkčiuose numatytas veiklas, projektu privalomai turi būti siekiama rezultato pokyčio rodiklio, numatyto Aprašo 23.1 papunktyje, ir produkto rodiklio, numatyto Aprašo 23.2 papunktyje;

25.2. Aprašo 10.3 papunktyje numatytą veiklą, projektu privalomai turi būti siekiama produkto stebėsenos rodiklio, numatyto Aprašo 23.3 papunktyje.

26. Projekto veiklos (taip pat viešieji pirkimai) gali būti pradėtos vykdyti prieš projekto sutarčių pasirašymą, bet ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Jeigu pareiškėjas pradeda projekto veiklas vykdyti iki projekto sutarties pasirašymo dienos, pareiškėjo patirtos išlaidos galės būti kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu jos atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms nustatytus reikalavimus.

27. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

27.1.  prieš teikdamas Ministerijai projektinį pasiūlymą dėl projekto įtraukimo į valstybės projektų sąrašą, pareiškėjas turi:

27.1.1. parengti Aprašo 28–29 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkantį investicijų projektą. Šis reikalavimas taikomas, kai:

27.1.1.1. rengiamas projektas, kuriam planuojamų investicijų į nematerialųjį turtą (t. y. programinę  įrangą ir jos licencijas) ir (ar) įrenginius (t. y. prietaisus, įtaisus energijai, medžiagoms gaminti ir (ar) informacijai priimti, perduoti ar keisti) išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija 300 000 eurų (tris šimtus tūkstančių eurų); ir (arba)

27.1.1.2. rengiamas projektas, kuriam įgyvendinti planuojamos investicijos į registro, valstybės informacinės sistemos ar kitos informacinės sistemos (toliau – IS) kūrimą ar modernizavimą;

27.1.2. pateikti investicijų projektą (tuo atveju, jei jis rengiamas vadovaujantis Aprašo 27.1.1.2 papunkčiu) vertinti Informacinės visuomenės plėtros komitetui (toliau – IVPK) vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punktu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

27.1.3. tuo atveju, kai projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti informacinių technologijų sprendimų, skirtų automatizuoti bendrųjų funkcijų (vidaus administravimo) atlikimą ir (ar) projektų ir (ar) procesų valdymą (išskyrus centralizuotus bendrųjų funkcijų automatizavimo sprendimus), kūrimo, pritaikymo, tobulinimo ir (ar) diegimo veiklas:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

27.1.3.1. išanalizuoti numatomas automatizuoti procedūras (procesus) (tarpinstitucinius ir vidinius institucijos procesus) ir įvertinti poreikį jas optimizuoti (supaprastinti) ir (ar) pertvarkyti (iš esmės pakeisti) (t. y. atsisakyti besidubliuojančių, persidengiančių, pasikartojančių, perteklinių proceso veiksmų, pakeisti organizacinę institucijos ar įstaigos struktūrą  ir pan.), siekiant pagerinti institucijos veiklos valdymą ir (ar) efektyviau vykdyti bendrąsias funkcijas;

27.1.3.2. parengti laisvos formos dokumentą (pažymą), kuriame būtų pateikta informacija apie Aprašo 27.1.3.1 papunktyje nurodytų veiksmų atlikimą (aprašyti taikyti procedūrų (procesų) analizės ir vertinimo metodai, nurodyti taikyti procedūrų (procesų) vertinimo kriterijai, aprašytos analizuotos procedūros (procesai), pateiktas šių procedūrų (procesų) žemėlapis, nurodyti jų tvarką nustatantys (aprašantys) teisės aktai ir kiti dokumentai, išvardinti analizės ir vertinimo metu nustatyti procedūrų (procesų) trūkumai, įvykdyti bei numatomi vykdyti veiksmai šiems trūkumams ištaisyti (įskaitant reikalingus keisti (rengti) ir pakeistus teisės aktus ir kitus procedūroms (procesams) tobulinti reikalingus dokumentus), pateikta kita, pareiškėjo nuomone, svarbi, su numatomų automatizuoti procedūrų (procesų) vertinimu ir tobulinimu susijusi informacija). Šiame papunktyje nurodyta informacija gali būti pateikta pagal Aprašo 27.1.1 papunkčio ir Aprašo 28–29 punktų reikalavimus rengiamame investicijų projekte, nerengiant atskiro dokumento;

27.1.4. jeigu atliekant numatomų automatizuoti procedūrų (procesų) analizę ir vertinimą buvo nustatyti šių procedūrų (procesų) trūkumai ir poreikis juos optimizuoti ar pertvarkyti, parengti visų procedūras (procesus) nustatančių dokumentų (teisės aktų, vidaus procedūrų tvarkų), kurie parengti (patikslinti) remiantis procedūrų (procesų) analizės ir vertinimo rezultatais, projektus; laikoma, kad dokumento projektas parengtas, jeigu jis yra patvirtintas institucijos (projekto vykdytojo ar partnerio) vadovo ar jo įgalioto asmens suderinimo žyma;

27.2. prieš teikdamas įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl projekto finansavimo pareiškėjas turi:

27.2.1. pradėti vykdyti viešuosius pirkimus tų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, kurie reikalingi projekto pirmųjų metų veikloms įgyvendinti (paraiškoje nurodomas viešojo (-ųjų) pirkimo (-ų), reikalingo (-ų) pirmųjų metų veikloms įgyvendinti, pavadinimas, pirkimo skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data, nuoroda į pirkimo skelbimą ir pirkimo numeris (jeigu apie pirkimą skelbta) arba pridedama tiekėjui (-ams) išsiųsto kvietimo teikti pasiūlymus kopija (jeigu apie pirkimą neskelbta); šis reikalavimas netaikomas:

27.2.1.1. viešiesiems pirkimams, kurie skirti IS specifikacijai parengti, IS sukurti (modernizuoti), diegti ir (ar) kompiuterinei, programinei įrangai įsigyti, diegti; 

27.2.1.2. kai duomenys, reikalingi apibūdinti numatomą pirkti objektą, pagal projekto loginį pagrindimą bus nustatyti tik pasiekus pirmiau pradėtos vykdyti projekto veiklos rezultatą;

27.2.2. parengti IS nuostatų arba, kai tinkama, IS aprašo (toliau – IS nuostatai) ar jų pakeitimo projektą (šis reikalavimas netaikomas tuo atveju, kai neplanuojamos investicijos į IS sukūrimą ar modernizavimą);

27.2.3. parengti IS duomenų saugos nuostatų projektą (šis reikalavimas netaikomas, kai neplanuojamos investicijos į IS sukūrimą ar modernizavimą).

28. Investicijų projektas rengiamas vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), kuri paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir šiais reikalavimais:

28.1. projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė investicijų projekte turi būti atlikta taikant sąnaudų ir naudos analizės metodą (SNA) ir (ar) sąnaudų efektyvumo analizės (SEA) metodą; investicijų projekte turi būti pagrįsta projekto įgyvendinimo alternatyvų analizės pasirinkto metodo atitiktis Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatoms;

28.2. turėtų būti išnagrinėtos ir palygintos mažiausiai tokios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

28.2.1. kai projekto, kuris pagal Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatas yra priskirtinas prie viešojo juridinio asmens nematerialiojo turto investavimo objekto tipo projektų, (toliau – nematerialiojo turto projektas) investavimo objektas yra naujo nematerialiojo turto įsigijimas, vertinamos alternatyvos:

28.2.1.1. naujo nematerialiojo turto įsigijimas (t. y. rinkoje esančios prekės (-ių) pirkimas);

28.2.1.2. nematerialiojo turto nuoma;

28.2.1.3. kooperacija;

28.2.2. kai nematerialiojo turto projekto investavimo objektas yra esamo nematerialiojo turto pakeitimas, vertinamos alternatyvos:

28.2.2.1. esamo nematerialiojo turto pakeitimas;

28.2.2.2. esamo nematerialiojo turto tobulinimas;

28.2.2.3. nematerialiojo turto nuoma;

28.2.2.4. kooperacija;

28.2.3. kai nematerialiojo turto projekto investavimo objektas yra esamo nematerialiojo turto tobulinimas, vertinamos alternatyvos:

28.2.3.1. esamo nematerialiojo turto tobulinimas;

28.2.3.2. nematerialiojo turto nuoma;

28.2.4. kai projekto, kuris pagal Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatas yra priskirtinas prie įrenginių investavimo objekto tipo projektų, (toliau – įrenginių projektas) investavimo objektas yra naujų įrenginių įsigijimas (t. y. rinkoje esančios prekės (-ių) pirkimas), vertinamos alternatyvos:

28.2.4.1. naujų technologijos A įrenginių įsigijimas;

28.2.4.2. naujų technologijos B įrenginių įsigijimas;

28.2.4.3. įrenginių nuoma;

28.2.4.4. kooperacija;

28.2.5. kai įrenginių projekto investavimo objektas yra esamų įrenginių pakeitimas, vertinamos alternatyvos:

28.2.5.1. esamų įrenginių tobulinimas;

28.2.5.2. esamų įrenginių pakeitimas į technologiją A;

28.2.5.3. esamų įrenginių pakeitimas į technologiją B;

28.2.5.4. įrenginių nuoma;

28.2.5.5. kooperacija;

28.2.6. kai įrenginių projekto investavimo objektas yra esamų įrenginių tobulinimas, vertinamos alternatyvos:

28.2.6.1. esamų įrenginių tobulinimas;

28.2.6.2. įrenginių nuoma;

28.3. jeigu Aprašo 28.2 papunktyje numatytos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos neleidžia objektyviai įvertinti visų realių projekto įgyvendinimo galimybių, pareiškėjas turi investicijų projekto aprašomojoje dalyje pateikti pagrindimą, kodėl šios alternatyvos yra nepakankamos, ir papildomai suformuluoti ir išnagrinėti naują (papildomą) projekto alternatyvą, kuri leistų įsitikinti, kad planuojamas įgyvendinti projektas yra geriausia problemos (-ų) sprendimo alternatyva;

28.4. kai projektu siekiama tobulinti necentralizuotus dokumentų valdymo ir (ar) finansų valdymo ir apskaitos procesus, papildomai turi būti išnagrinėta alternatyva „valstybės lėšomis sukurtų ir veikiančių bendro naudojimo IT priemonių sprendimų panaudojimas“; valstybės lėšomis suprantamos valstybės biudžeto (įskaitant ES finansinės paramos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos), Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

28.5. investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvų analizės duomenys turi būti apibendrinti  užpildant Investicijų projektų rengimo metodikos 11 priede nustatytą Sąnaudų ir naudos skaičiuoklę (taikoma nematerialiojo turto projekto atveju) arba Investicijų projektų rengimo metodikos 10 priede nustatytą Sąnaudų efektyvumo skaičiuoklę (taikoma įrenginių projekto atveju); 

28.6. kai rengiamas projektas, kuriam įgyvendinti planuojamos investicijos į IS kūrimą ar modernizavimą, papildomai investicijų projekte turi būti pateikta informacija, atsižvelgiant į Informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“, 3 priede nustatytus Galimybių studijos rengimo reikalavimus.

29. Projektas, įgyvendinantis investicijų projektą ar jo dalį, gali būti finansuojamas pagal Aprašą tik tuo atveju, jeigu investicijų projekto ekonominis naudos ir išlaidų santykis (t. y. ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų investicijų projekto sukuriama ekonominė nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas ekonomines išlaidas), apskaičiuotas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodikos 5.4 papunkčio nuostatomis, yra didesnis už 1 (vienetą) (šis punktas taikomas projektams, kurių įgyvendinimo alternatyvų analizei atlikti taikytas sąnaudų ir naudos analizės metodas (SNA).

30. Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Projekto veiklų vykdymo metu sukurti produktai turi būti prieinami visiems tikslinės grupės nariams, turintiems skirtingų poreikių (judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims ir pan.).

31. Projekte neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 

32. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

33. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

34. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

35. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Aprašo 10.3 papunktyje nurodytą veiklą apimančio projekto vykdytojas ir (arba) partneris prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti paraiškoje numatytų Aprašo 10.3 papunktyje nurodytos veiklos dalyvių – valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų (išskyrus iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos darbo užmokestį ar jo dalį gaunančius darbuotojus) darbo užmokesčiu, bet ne daugiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto įgyvendinimo metu padidėjus Aprašo 10.3 papunktyje nurodytą veiklą atitinkančios projekto veiklos apimčiai (t. y. padidėjus dalyvių skaičiui, mokymų trukmei, mokymų skaičiui ir (ar) pan.), paraiškoje nustatyta dalyvių darbo užmokesčio išlaidų suma nėra keičiama.

36. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

37. Kai didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų) projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis, kurie turi būti patikimi ir gali būti patikrinami, arba projekto biudžetu, gali nustatyti projektui taikytinus fiksuotuosius įkainius ir (arba) fiksuotąsias sumas, išskyrus Projektų taisyklių 429 punkte numatytus atvejus.

38. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

38.1. ketvirtoji išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“, į kurią gali būti įtraukiamos:

38.1.1. taikomosios programinės įrangos (t. y. programinės įrangos, skirtos kompiuterinei darbo vietai įrengti ar pagerinti, ar institucijos funkcijoms atlikti skirtos programinės įrangos), kurios neužtikrina pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 498 valstybės debesijos paslaugas valstybės institucijoms ir įstaigoms teikiantys valstybės debesijos paslaugų teikėjai ir (ar) kuri yra susijusi su pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 498 savarankiškai valstybės institucijų ir įstaigų tvarkoma valstybės informacinių išteklių infrastruktūra, kūrimo, pritaikymo, įsigijimo išlaidos ir IS kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant IS projektavimo, išbandymo, techninės priežiūros, apmokymo naudotis ir kitas susijusias išlaidas);

38.1.2. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas); taip pat kompiuterinės įrangos, kuri reikalinga projekto metu sukurtos ar modernizuotos IS funkcionavimui užtikrinti, įsigijimo išlaidos; projekto veikloms vykdyti reikalingų tarnybinių stočių ir kitos kompiuterinės įrangos, kuri nėra susijusi su kompiuterinės darbo vietos įrengimu ar pagerinimu, ir joms skirtos programinės įrangos įsigijimo išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projektų vykdytojai, vadovaudamiesi Vyriausybės nutarimo Nr. 498 3.3 papunktyje nustatytais pagrindais, numato valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą tvarkyti savarankiškai; baldų, kompiuterinės ir kitos biuro įrangos įsigijimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

38.2. penktoji išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“, į kurią gali būti įtraukiamos:

38.2.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos; projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidos finansuojamos pagal kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, nustatytas Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt   (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita);

38.2.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių (įskaitant stažuotes), kelionių, dalyvavimo renginiuose, mokymuose išlaidos; projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 42 ir 44 punktuose;

38.2.3. investicijų projektų, galimybių studijų, leidinių rengimo, tyrimų, vertinimų, mokymų, renginių organizavimo ir vykdymo, renginių dalyvių maitinimo, leidybos ir panašios išlaidos; renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo išlaidos finansuojamos pagal fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 43 ir 44 punktuose;

38.2.4. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito projekto veikloms vykdyti reikalingo trumpalaikio turto, išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius, įsigijimo ir nuomos išlaidos; šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį), nepirkdamas paslaugų;

38.2.5. projekto veikloms vykdyti reikalingos biuro, kompiuterinės ir programinės įrangos nuomos išlaidos;

38.2.6. projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose ir pan. išlaidos; projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 42 ir 44 punktuose;

38.2.7. projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos, išskyrus tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos, darbo užmokesčio išlaidas; šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas; projekto veiklose dalyvaujančių valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos apskaičiuojamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai);

38.2.8. kitos projekto veikloms įvykdyti būtinos ir pagrįstos išlaidos;

38.3. šeštoji išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“, į kurią gali būti įtraukiamos privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450.2 ir 450.6 papunkčiuose, rengimo išlaidos, su projekto pristatymu susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui) ir išlaidos kitiems informavimo apie projektą veiksmams (įskaitant susijusias projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų, taip pat atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų, autorines ar kitas sutartis ir projektą vykdančių asmenų bei projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose, renginių organizavimo, renginių dalyvių maitinimo ir pan. išlaidas); su informavimu apie projektą susijusios projektą vykdančių ir projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 42 ir 44 punktuose; su informavimu apie projektą susijusios renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 43 ir 44 punktuose; išlaidos informavimui apie projektą gali sudaryti ne daugiau kaip 3 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

38.4. septintoji išlaidų kategorija „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją normą“; šiai kategorijai priskiriamos išlaidos, susijusios su projekto administravimu; projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu; konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 priedo 3 punkte nustatytų didžiausių ribų.

39. Mažinant projekto finansavimą ar tvirtinant galutinį mokėjimo prašymą, patirtos išlaidos, kurios nurodytos Aprašo 38.1.2 ir 38.3 papunkčiuose, nėra mažinamos, jei sumažinus ar nepanaudojus kitų projekto išlaidų, jų santykinė dalis projekte padidėja ir viršija nurodytuose Aprašo papunkčiuose numatytoms išlaidoms nustatytą tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį.

40. Projekto biudžetas sudaromas, vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

41. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

41.1. išlaidos, nustatytos Projektų taisyklių VI skyriaus 34 skirsnyje;

41.2. projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos, išskyrus Aprašo 45.1 ir 45.2 papunkčiuose nurodytų projektinio pasiūlymo priedų parengimo išlaidas;

41.3. apmokėjimo už valstybės debesijos paslaugų teikėjų teikiamas debesijos paslaugas, numatytas Vyriausybės nutarime Nr. 498, išlaidos;

41.4. techninės ir programinės įrangos, kuri būtina užtikrinti duomenų perdavimą į valstybės debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūrą, įsigijimo išlaidos;

41.5. techninės ir programinės įrangos perkėlimo į valstybės debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūrą išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

42. Aprašo 38.2.2, 38.2.6 ir 38.3 papunkčiuose numatytos užsienio komandiruočių ir kelionių Lietuvoje išlaidos finansuojamos pagal:

42.1. trumpalaikių išvykų išlaidų fiksuotąjį įkainį ir ilgalaikių išvykų išlaidų fiksuotąjį įkainį, kurių dydžiai ir sudėtinės dalys (išlaidų kategorijos) nustatyti pagal Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai) (taikoma, kai finansuojamos užsienio komandiruočių išlaidos);

42.2. arba  kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje,  bei apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje; ataskaitos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai) (taikoma, kai finansuojamos kelionių Lietuvoje išlaidos).

43. Aprašo 38.2.3 ir 38.3 papunkčiuose numatytos renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo išlaidos finansuojamos pagal fiksuotuosius įkainius, nustatytus Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai).

44. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, negu numatyti Aprašo 38.2.1, 42.1, 42.2 papunkčiuose ir Aprašo 43 punkte nurodytuose dokumentuose.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

45. Galimi pareiškėjai iki kvietime teikti projektinį pasiūlymą nustatytos datos turi Ministerijai pateikti projektinį pasiūlymą pagal formą, nustatytą Valstybės projektų atrankos tvarkos apraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jei projektas susijęs su investicijomis į nematerialųjį turtą (programinę įrangą ir jos licencijas) ir (arba) įrenginius taip, kaip tai numatyta Aprašo 27.1.1 papunktyje, kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:

45.1. investicijų projekto kopiją (jei taikoma pagal Aprašo 28 punktą);

45.2. sąnaudų ir naudos skaičiuoklę arba sąnaudų efektyvumo skaičiuoklę (jei taikoma pagal Aprašo 28.1 papunktį);

45.3. IVPK vertinimo išvadą (jei taikoma pagal Aprašo 27.1.2 papunktį);

45.4. dokumentą, kuriame pateikta informacija apie atliktą numatomų automatizuoti bendrųjų funkcijų (vidaus administravimo) procedūrų (procesų) analizę ir vertinimą (jeigu taikoma pagal Aprašo 27.1.3 papunktį); šis dokumentas gali būti neteikiamas, jeigu Aprašo 27.1.3.2 papunktyje nurodyta informacija yra įtraukta į investicijų projektą;

45.5. dokumentų, kuriuos Aprašo 27.1.4 papunktyje nustatyta tvarka numatyta parengti ar pakeisti siekiant tobulinti bendrųjų funkcijų (vidaus administravimo) procedūras (procesus), projektus (jeigu taikoma pagal Aprašo 27.1.3.2 papunktį); dokumentų projektai gali būti neteikiami, jei pareiškėjas projektiniame pasiūlyme nurodo interneto svetainę, kurioje šių dokumentų projektai yra paskelbti.

46. Ministerija, Valstybės projektų atrankos tvarkos apraše nustatyta tvarka įvertinusi projektinius pasiūlymus, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 6 skirsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

47. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir kartu su ja pateikti įgyvendinančiajai institucijai Aprašo 50.1–50.2 papunkčiuose nurodytus priedus ir kitus priedus (jei taikoma pagal Aprašo 50.3–50.5 papunkčius). Paraiškos iš dalies užpildyta forma PDF formatu ir jos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.  

48. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su Aprašo 50 punkte nurodytais priedais teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

49. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju. Jei vadovaujančioji institucija laikinai neužtikrina DMS funkcinių galimybių ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia iki 7 dienų ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėją per DMS arba raštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės.

50. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

50.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

50.2. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš ES fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

50.3. IS nuostatų ar jų pakeitimo projektą (jei taikoma pagal Aprašo 27.2.2 papunktį);

50.4. IS saugos nuostatų projektą (jei taikoma pagal Aprašo 27.2.3 papunktį);

50.5. įvykdytų viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus ir pirkimų, pradėtų vykdyti iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo, vykdymo metu galimiems tiekėjams išsiųstų kvietimų teikti pasiūlymus kopijas (kai apie viešąjį pirkimą neprivaloma skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) (jei taikoma pagal Aprašo 27.2.1 papunktį).

51. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše. Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis ir raštu suderinusi su Ministerija, priima įgyvendinančioji institucija. Sprendimą įgyvendinančioji institucija priima ne vėliau kaip per 14 dienų nuo paraiškos gavimo datos.

52. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

53. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

54. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

55. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

56. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 60 dienų. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti paraiškų vertinimo terminą priėmimo dienos informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės).

57. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

58. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

59. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

60. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

61. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys (toliau – projekto sutartis) tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

62. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis, ir, jei šis prašymas neprieštarauja Aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

63. Projekto sutarties originalas, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas, gali būti rengiamas ir teikiamas:

63.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

63.2. arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

64. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

65. Projekto vykdytojas ir (jei taikoma) partneris (-iai), įgyvendindami projektą, turi užtikrinti, kad:

65.1. projekto įgyvendinimo metu būtų tinkamai ir laiku vykdomos projekto veiklos;

65.2. ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos būtų sudaryta projekto vykdymo priežiūros grupė (šis reikalavimas taikomas projektams, kurių vertė viršija 300 000 eurų (tris šimtus tūkstančių eurų); į projektų, kurių vertė viršija 1 500 000 eurų (vieną milijoną penkis šimtus tūkstančių eurų), priežiūros grupę būtų įtraukti Ministerijos atstovai;

65.3. Neteko galios nuo 2019-06-21

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

65.4. projekto įgyvendinimo metu projekto finansavimo lėšomis sukurtos ar patobulintos veiklos valdymo tobulinimo priemonės būtų naudojamos ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, o jei projekto vykdymo metu projekto finansavimo lėšomis bus sukurtos ar modernizuotos IS, jos būtų naudojamos vykdant projekto tikslą atitinkančias veiklas ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

65.5. projekto įgyvendinimo metu parengtiems metodiniams dokumentams, institucijų bendros veiklos organizavimą nustatantiems dokumentams, institucijos vidaus procedūras nustatantiems (aprašantiems) dokumentams ir (ar) vertinimo kriterijų sąrašams būtų pritarta institucijos (projekto vykdytojo ar partnerio) vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu arba, kai institucijos vadovas neturi įgaliojimų tokio sprendimo priimti, institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens suderinimo žyma ar kita teisės aktuose nurodyta forma iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

65.6. vykdant veiklas, susijusias su kokybės vadybos metodų / sistemų diegimu ir (arba) su projektų, procesų valdymo diegimu, būtų užtikrintas pakankamas projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų įsitraukimas į šių veiklų įgyvendinimą (pvz., būtų organizuojamos bendros su paslaugų teikėjais (jei veiklų vykdymui įsigyjamos paslaugos) ir darbuotojais diskusijos, analizės, darbo sesijos, būtų vykdomi mokymai ir pan.);

65.7. vykdant veiklas, susijusias su kokybės vadybos metodų / sistemų diegimu, kokybės vadybos sistema būtų sertifikuota (kai tinka) arba būtų parengtas institucijos veiklos tobulinimo veiksmų planas, patvirtintas institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens suderinimo žyma ar kita teisės aktuose nurodyta forma iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

65.8. vykdant veiklas, susijusias su projektų, procesų valdymo diegimu, turi būti atsižvelgiama į Projektų ir procesų valdymo viešojo valdymo institucijose gaires, kurios skelbiamos interneto svetainėje www.vakokybe.vrm.lt, o vykdant veiklas, susijusias su viešojo administravimo institucijų ir įstaigų veiklos ir gebėjimų vertinimu, turi būti atsižvelgiama į Viešojo valdymo įstaigų veiklos ir gebėjimų vertinimo vadovą, kuris skelbiamas interneto svetainėje www.lrv.lt.

65.9. projekto įgyvendinimo metu būtų vykdomi visi būtini veiksmai ES struktūrinių fondų finansavimui viešinti, kaip nustatyta Projektų taisyklių 37 skirsnyje, taip pat vykdomi veiksmai, skirti viešinti projekto metu vykdomas ar įvykdytas veiklas, jų rezultatus ir rezultatų sukuriamą pridėtinę vertę (pvz., organizuojami pristatymo renginiai, rengiamos, publikuojamos (transliuojamos) informacinės laidos, straipsniai);

65.10. būtų apdraustas projekto įgyvendinimui skirtas ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai);

65.11. projekto, kurio metu kuriama ar modernizuojama IS, įgyvendinimo metu būtų:

65.11.1. įsigyjamos IS specifikacijos parengimo paslaugos, IS kūrimo (modernizavimo), diegimo techninės priežiūros paslaugos (šio papunkčio reikalavimai netaikomi, jeigu pareiškėjas informuoja, kad minėtos paslaugos nebus įsigyjamos, ir raštu pagrindžia, kad turi pakankamus gebėjimus parengti IS specifikaciją, kurti (modernizuoti) IS ir (ar) IS kūrimo (modernizavimo) techninę priežiūrą tinkamai atlikti pats, pateikdamas darbuotojų, kuriems pavedama projekto vykdymo metu vykdyti minėtas veiklas, gyvenimo aprašymus);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

65.11.2. ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos būtų patvirtinti kuriamos arba modernizuojamos IS nuostatai (aprašas), IS duomenų saugos nuostatai ar jų pakeitimai ir pradėtas(-i) viešasis (-ieji) pirkimas(-i), skirtas (-i) IS specifikacijos parengimo bei IS kūrimo (modernizavimo) techninės priežiūros paslaugoms įsigyti, o ne vėliau kaip per 2 mėnesius po IS specifikacijos patvirtinimo pradėtas viešasis pirkimas, skirtas įsigyti IS kūrimo (modernizavimo) paslaugas ir (ar) kompiuterinei, programinei įrangai įsigyti, diegti;

65.11.3. projekto vykdytojo ar partnerio sukurtos ar modernizuotos IS įsteigtos ir įteisintos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

651. Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatytais atvejais ir tvarka projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas. Tuo atveju, kai valstybės projektui papildomo finansavimo prašoma papildomoms projekto veikloms įgyvendinti, projekto vykdytojo kreipimasis dėl papildomo finansavimo projektui skyrimo turi atitikti Aprašo 27 punkte nustatytus projekto parengtumo reikalavimus.

Jei iki raštu išreikšto Projektų taisyklių 199 nurodyto pritarimo papildomam finansavimui Ministerija gauna daugiau prašymų skirti papildomą finansavimą ir bendra prašoma papildomo finansavimo lėšų suma viršija faktiškai turimą papildomo finansavimo lėšų sumą, pirmiausia vertinami ir finansuojami projektai, atitinkantys Aprašo 652.1 papunktyje nustatytą projektų atrankos kriterijų.

Jei finansavimo lėšų suma, reikalinga Aprašo 652.1 papunktyje nustatytą kriterijų atitinkantiems projektams papildomai finansuoti, yra mažesnė už Ministerijos faktiškai turimą papildomo finansavimo lėšų sumą, dėl likusios nepaskirstytos papildomo finansavimo lėšų sumos pirmenybė teikiama projektams, atitinkantiems Aprašo 652.2 papunktyje nustatytą projektų atrankos kriterijų, o likus papildomo finansavimo lėšų ir po šių projektų papildomo finansavimo – projektams, atitinkantiems Aprašo 652.3 papunktyje nustatytą kriterijų.

Jei faktiškai turimos papildomo finansavimo lėšų sumos neužtenka visiems tą patį kriterijų atitinkantiems projektams papildomai finansuoti, papildomo finansavimo lėšos tarp tą patį kriterijų atitinkančių projektų paskirstomos proporcingai šiems projektams papildomai reikalingai tinkamų finansuoti išlaidų sumai.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

652. Ministerija prašymus skirti papildomą finansavimą vertina kartu ir priima sprendimus pirmenybę suteikdama projektams:

652.1. kurių įgyvendinimo metu dėl Ministerijos ir (arba) įgyvendinančiosios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių reikalavimų, kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu, atsiranda papildomų išlaidų;

652.2. kurių sutartyje numatytoms projekto veikloms įgyvendinti dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado valstybės projekto įgyvendinimo metu ir kurių nebuvo įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu, padidėja nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma;

652.3. kuriuos numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie veiksmų programos tikslų įgyvendinimo.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

66. Pareiškėjai ir projekto vykdytojai turi teisę apskųsti įgyvendinančiosios institucijos, Ministerijos veiksmus arba neveikimą Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

67. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

68. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai)

 

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ                PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis projekto reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo projekto reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo projekto reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

(Šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus ir jų vertinimo aspekto įvertinimas; jei bendrąjį reikalavimą, specialųjį kriterijų ar jų vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, tai taip pat pažymima šiame stulpelyje)

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, (toliau – Veiksmų programa), prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau − ministerija)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti Veiksmų programos 10 prioriteto 10.1.1 konkretų uždavinį „Padidinti valdymo orientaciją į rezultatus“ ir siekiamą rezultatą.

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, nurodo ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 10 punkte.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 11 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija)

Projektas turi atitikti strateginį planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 18 punkte.

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, nurodo ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

2.2. Projektu prisidedama bent prie vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

Netaikoma

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių ir minimalių jų siektinų reikšmių, nurodytų Aprašo 23 ir 25 punktuose.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

Netaikoma

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma

 

 

4.5. Projektas suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, arba

Netaikoma

 

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų, arba

Netaikoma

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo).

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi Aprašo 32 punkte yra nustatyta, kad pagal Aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjas ir partneris yra juridiniai asmenys.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas Aprašo 14–15 punktuose

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

 

 

 

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

 

 

 

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas (-i) juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

 

 

 

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

 

 

 

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

 

 

 

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

 

 

 

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų ar 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

 

 

 

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

 

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 27 punkte.

Ministerijos įvertinimas pagal Aprašo 27.1 papunktį (jei taikoma)

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas pagal Aprašo 27.2 papunktį

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

 

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Projektas atitinka reikalavimus, nustatytus Aprašo 35 punkte.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Projektas atitinka reikalavimus, nustatytus Aprašo 36 punkte.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Projektas atitinka reikalavimus, nustatytus Aprašo 65.4 papunktyje.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas.).

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 19–21 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma

 

 

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikoma fiksuotoji norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 38.2.1–38.2.3, 38.2.6, 38.2.7 papunkčiuose ir Aprašo 42–44 punktuose.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

- negaunama pajamų;

- gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

- gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše, arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 21 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regiono projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Jei, palyginus su projektiniu pasiūlymu, paraiškoje yra atlikta esminių pakeitimų (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei, palyginus su valstybės projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikta esminių pakeitimų, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei, palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikta neesminių pakeitimų, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti)

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius projektų reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės)

 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį)

 

 

 

____________________________________                                     ______________________        ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (parašas)               (vardas ir pavardė*)

* Jei pildoma popierinė versija

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-564, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09974

Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-594 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1011, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20697

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-594 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-40, 2021-01-13, paskelbta TAR 2021-01-13, i. k. 2021-00486

Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-594 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.