Suvestinė redakcija nuo 2020-02-21

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20448

 

 

PanevezioHerbas

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 18 d. Nr. 1-378

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 21 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsnio 2 dalimi, 1611 straipsniu, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. 1-10-15 „Dėl Panevėžio miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

2.2. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. 1-10-30 „Dėl Savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-10-15 patvirtintų Panevėžio miesto atliekų tvarkymo taisyklių 61.1 papunkčio pakeitimo, komunalinių atliekų surinkimo, jų tvarkymo tarifų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 1-11-19 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietos spaudoje ir Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Satkevičius

 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 1-378

 

 

Panevėžio miesto SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, valstybiniu atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 ir kitais teisės aktais.

2. Taisyklės reglamentuoja komunalinių atliekų Panevėžio miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje tvarkymą: komunalinių atliekų surinkimą, rūšiavimą, šalinimą ir apdorojimą, saugojimą, apskaitos tvarką, komunalinių atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkytojų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybes, jos yra skirtos užtikrinti Savivaldybės ir Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planų įgyvendinimą.

3. Taisyklės yra privalomos visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams, išskyrus įmones, turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus leidimus. Taisyklių reikalavimai, nustatyti juridiniams asmenims, taikomi ir jų filialams, atstovybėms ir bet kokio tipo atskirai esantiems struktūriniams ar ūkiniams padaliniams (toliau – Juridinių asmenų padaliniai).

4. Skirtingų komunalinių atliekų srautų tvarkymo reikalavimai gali būti nustatomi atskirose šių atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose dokumentuose, kurie, esant būtinybei, gali būti keičiami, tikslinami, taisomi ir papildomi.

5. Taisyklėse nepaminėtos kitos Savivaldybės teritorijoje susidarančios atliekos yra tvarkomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

 

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

6.1. antrinės žaliavos – tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirbti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

6.2. atliekos – medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti;

6.3. atliekų turėtojas – atliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų;

6.4. atliekų tvarkytojas – įmonė(-ės), kuri(-ios) surenka ir (ar) veža, ir (ar) naudoja, ir (ar) šalina atliekas, atlieka šių veiklų organizavimą ir stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Prie atliekų tvarkytojų priskiriami prekiautojai atliekomis ar tarpininkai, vykdantys nurodytą veiklą;

6.5. biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ir anaerobiniu būdu;

6.6. didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelėsaikštelės, esančios Savitiškio g. 8 ir Senamiesčio g. 114B, kuriose iš atliekų turėtojų, nurodytų Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, priimamos didžiosios, biologiškai skaidžios (žaliosios ir augalinės kilmės maisto), tekstilės, statybinės, griovimo, popieriaus, kartono, plastiko, stiklo, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, buityje susidarančios pavojingos atliekos, padangos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

6.7. didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėaikštelė, esanti Pilėnų g. 43, kurioje iš atliekų turėtojų, nurodytų Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, priimamos biologiškai skaidžios (žaliosios ir augalinės kilmės maisto) atliekos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

6.8. elektros ir elektroninė įranga – įranga, kuriai tinkamai funkcionuoti reikalingos elektros srovės arba elektromagnetiniai laukai, ir įranga, skirta kurti, perduoti arba išmatuoti tokias sroves ar laukus, priklausanti Aplinkos ministerijos nustatytoms kategorijoms ir skirta naudoti su ne didesne kaip 1000 V įtampa esant kintamajai srovei ir su ne didesne kaip 1500 V įtampa esant nuolatinei srovei;

6.9. medicininės atliekos – žmonių sveikatos priežiūros, gyvūnų sveikatos priežiūros ir su jomis susijusių mokslinių tyrimų atliekos;

6.10. įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą – tai Savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta įmoka (tarifas arba vietinė rinkliava), galiojanti Savivaldybės teritorijoje;

6.11. komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

6.12. komunalinių atliekų tvarkymo paslauga – viešoji paslauga, apimanti komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą;

6.13. komunalinių atliekų tvarkymo sistema – organizacinių, techninių ir teisinių priemonių visuma, susijusi su Savivaldybės funkcijų įgyvendinimu komunalinių atliekų tvarkymo srityje;

6.14. komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius – vienos, kelių ar visų į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančių savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo, savivaldybės (savivaldybių) pavedimu atliekantis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas ir (ar) teikiantis atliekų tvarkymo paslaugas;

6.15. komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildanti atliekų surinkimo sistema (papildanti atliekų surinkimo sistema) – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytoms gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo užduotims įvykdyti, gamintojų, importuotojų, jų įsteigtų organizacijų ar atliekas tvarkančių įmonių, kurioms gamintojai ir importuotojai sutartiniais pagrindais paveda tvarkyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, diegiama ar įdiegta gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimo iš komunalinių atliekų srauto sistema;

6.16. leidimas – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas arba taršos leidimas, rengiami ir išduodami teisės aktų nustatyta tvarka;

6.17. mišrios komunalinės atliekos – nerūšiuotos arba po pirminio rūšiavimo likusios komunalinės atliekos;

6.18. pakuočių atliekos – pakuotės ir pakuočių medžiagos, pagal atliekų apibrėžimą priskiriamos atliekoms, išskyrus pakuočių gamybos atliekas;

6.19. pavojingos atliekos – atliekos, kurios pasižymi viena ar keliomis pavojingomis savybėmis, nurodytomis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 priede;

6.20. regioninė komunalinių atliekų tvarkymo sistema – techninių, organizacinių ir teisinių priemonių visuma, susijusi su Savivaldybės funkcijų įgyvendinimu atliekų tvarkymo srityje ir veikianti Panevėžio regiono savivaldybių administruojamose teritorijose;

6.21. regioninis sąvartynas – Panevėžio regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas (atliekų šalinimo įrenginys), esantis Panevėžio rajone Dvarininkų kaime, kuriame atliekos priimamos Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro nustatyta tvarka;

6.22. atliekų šalinimo sąvartyne mokestis – regioninį sąvartyną eksploatuojančio juridinio asmens nustatytas užmokestis už priimamų šalinti sąvartyne komunalinių atliekų svorio vienetą. Į šį mokestį yra įskaičiuotos visos regioninės sistemos eksploatavimo sąnaudos, įskaitant sąvartynų uždarymo ir priežiūros po uždarymo, regioninių atliekų tvarkymo įrenginių eksploatavimo, surinktų atskirų atliekų srautų – didžiųjų atliekų, statybinių, griovimo atliekų, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo, visuomenės informavimo ir švietimo, regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo, investicijų, reikalingų plėtoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą ir kitas sąnaudas;

6.23. statybos ir griovimo atliekos – atliekos, susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius;

6.24. žaliosios atliekos – šakos, lapai, nupjauta žolė ir kitos panašios kilmės atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu;

6.25. žaliųjų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelė – aikštelė, esanti Dvarininkų kaime, Panevėžio rajone, kurioje priimamos ir tvarkomos atliekos Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro nustatyta tvarka;

6.26. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos – suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo taisyklėse.

 

 

III. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMA

 

7. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo, rūšiavimo, apdorojimo ir šalinimo, visuomenės informavimo ir švietimo paslaugas visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams.

8. Komunalinių atliekų turėtojai skirstomi į šias grupes:

8.1. Daugiabučių namų gyventojai (fiziniai asmenys);

8.2. Individualių namų valdų gyventojai (fiziniai asmenys);

8.3. juridiniai asmenys, jų filialai, atstovybės, fiziniai asmenys, užsiimantys individualia veikla.

9. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima šių atliekų tvarkymą:

9.1. mišrių komunalinių atliekų;

9.2. antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių ir pakuočių atliekas;

9.3. biologiškai skaidžių, įskaitant žaliąsias, maisto / virtuvės atliekas;

9.4. didžiųjų atliekų ir naudotų padangų;

9.5. statybos ir griovimo atliekų;

9.6. tekstilės atliekų;

9.7. buityje susidarančių pavojingųjų atliekų;

9.8. elektros ir elektroninės įrangos atliekų;

9.9. gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavų;

9.10. bešeimininkių atliekų;

9.11. kitų atliekų, kurios išskiriamos pagal poreikį kitais teisės aktais, įskaitant Savivaldybės priimtus teisės aktus.

10. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema neapima šių atliekų tvarkymo:

10.1. atliekų, kurių tvarkymo nereglamentuoja Atliekų tvarkymo įstatymas;

10.2. juridinių asmenų, kurių taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose arba taršos leidimuose nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų negali įvykdyti Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema;

10.3. pakartotinio naudojimo ir kitų pakuočių atliekų, įtrauktų į užstato sistemą;

10.4. fekalijų, srutų, nuotekų, kitų skystų atliekų;

10.5. atliekų, kurios surenkamos Savivaldybės organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančiose atliekų surinkimo sistemose;

10.6. netinkamų eksploatuoti transporto priemonių;

10.7. medicininių atliekų.

 

 

IV. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS ORGANIZAVIMAS IR FINANSAVIMAS

 

 

11. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius (toliau – Administratorius) atlieka dalį Savivaldybės, įstatymų nustatyta tvarka pavestų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijų:

11.1. apskaičiuoja įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžius;

11.2. surenka Savivaldybės tarybos patvirtintas įmokas iš komunalinių atliekų turėtojų;

11.3. sudaro sutartis su komunalinių atliekų turėtojais;

11.4. registruoja komunalinių atliekų turėtojus ir tvarko jų registrą;

11.5. įgyvendina visuomenės švietimo ir informavimo priemones.

12. Daliai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo funkcijų vykdyti Savivaldybė kartu su kitomis regiono savivaldybėmis yra įsteigusi Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrą (toliau – PRATC), kuris vykdo veiklą pagal PRATC įstatus ir kitus dokumentus:

12.1. įrengia ir eksploatuoja komunalinių atliekų šalinimo, apdorojimo įrenginius;

12.2. užtikrina esamų sąvartynų uždarymą ir priežiūrą po uždarymo;

12.3. užtikrina atliekų panaudojimą, apdorojimą, utilizavimą ir šalinimą;

12.4. eksploatuoja jam nuosavybes teise priklausančias Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles, žaliųjų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikšteles.

13. Administratoriui ir PRATC nepavestas atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas Savivaldybė atlieka įstatymų nustatyta tvarka. Savivaldybė komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje atlieka šias funkcijas:

13.1. organizuoja komunalinių atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymą;

13.2. tvirtina Savivaldybės atliekų tvarkymo planą ir taisykles;

13.3. tvirtina tarifą už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas;

13.4. įstatymų nustatyta tvarka parenka komunalinių atliekų tvarkytojus;

13.5. kontroliuoja komunalinių atliekų tvarkytojų, Administratoriaus ir PRATC veiklą Savivaldybėje;

13.6. derina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatytoms gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo užduotims įvykdyti, gamintojų, importuotojų, jų įsteigtų organizacijų ar atliekas tvarkančių įmonių, kurioms gamintojai ir importuotojai sutartiniais pagrindais paveda tvarkyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, gaminių ir (ar) pakuotės atliekų surinkimo iš komunalinių atliekų srauto sistemų diegimo sąlygas;

13.7. derina ir rengia konteinerinių aikštelių įrengimo vietas ir schemas, nustatyta tvarka sprendžia žemės sklypų aikštelėms skyrimo ir detaliųjų planų rengimo klausimus, teikia ataskaitas apie komunalinių atliekų tvarkymą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir gyventojams;

13.8. kontroliuoja, kaip gyventojai, įmonės ir organizacijos laikosi Taisyklių;

13.9. vykdo visuomenės švietimo funkciją.

14. Administratorius turi teisę:

14.1 spręsti dėl tvarkos konteinerių aikštelėse ir su komunalinių atliekų surinkimu kylančias problemas;

14.2. vykdyti autonominį vaizdo stebėjimą konteinerių aikštelėse, siekiant nustatyti Taisyklių pažeidėjus ir, nustatęs Taisyklių pažeidimo faktą ir (ar) konkretų pažeidėją, teikti informaciją Savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriui, nurodydamas konteinerių aikštelės sutvarkymo kaštus.

Papildyta punktu:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

15. Apmokestinamųjų gaminių, elektros ir elektroninės įrangos, pakuočių atliekų tvarkymą organizuoja ir (ar) dalyvauja organizuojant gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą Savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje gamintojai ir importuotojai arba jų licencijuotos organizacijos (toliau – Organizacijos).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

16. Siekiant pagerinti pakuočių, pakuočių atliekų, elektros ir elektronikos atliekų atskyrimą iš bendro komunalinių atliekų srauto, Savivaldybės teritorijoje, įstatymų numatyta tvarka, gali būti diegiamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos (toliau – Papildanti atliekų surinkimo sistema).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

17. Savivaldybės tarybos patvirtintas įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą dydis privalo būti nustatytas toks, kad surenkamomis lėšomis būtų padengtos visos su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

18. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema organizuojama, eksploatuojama ir plėtojama taip, kad būtų įgyvendintas principas „teršėjas moka“ t. y. visas komunalinių atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų komunalinių atliekų turėtojai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

19. Apmokestinamųjų gaminių, elektros ir elektroninės įrangos, pakuočių atliekų tvarkymo sąnaudos, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai (jų Organizacijos), neįtraukiamos į gyventojų mokamą įmoką už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

20. Įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą lėšos naudojamos Savivaldybės ir regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemai, Panevėžio regiono ir Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planų įgyvendinimui finansuoti.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

21. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra gali būti finansuojama iš Savivaldybės biudžeto, specialiųjų fondų ir programų, investicijų projektų, kreditų ir privačiomis lėšomis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

V. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

22. Komunalinių atliekų turėtojai turi teisę:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

22.1. gauti Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytos kokybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą;

22.2. gauti informaciją, susijusią su komunalinių atliekų tvarkymu;

22.3. kreiptis į Administratorių dėl papildomos komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos suteikimo už papildomą mokestį;

22.4. kreiptis į Administratorių ar Savivaldybės administraciją dėl komunalinių atliekų tvarkytojo neveikimo ar netinkamo veikimo;

22.5. informuoti Savivaldybės administraciją, Administratorių ir Organizacijas apie Taisyklių reikalavimų nevykdymą.

23. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2 papunktyje, vadovaudamiesi Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo tvarkos aprašu gali pasikeisti mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerį į tokio dydžio konteinerį, kuris atitinka realų šalinamų mišrių komunalinių atliekų kiekį (tačiau ne mažesnį nei 70 proc. mišrių komunalinių atliekų metinės susikaupimo normos) ir tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip 3 mėnesiai ir ne ilgesnį kaip vieneri metai) gali būti atleidžiami nuo kintamosios dvinarės įmokos dedamosios mokėjimo, deklaravę, kad nesinaudos nekilnojamojo turto objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu nebus surenkamos komunalinės atliekos. Praėjus deklaruotam laikotarpiui, nekilnojamojo turto objekto savininkai ar jų įgalioti asmenys privalo iš naujo pateikti prašymą ir kitą prašomą informaciją Administratoriui dėl kintamosios dvinarės įmokos dalies atleidimo naujam laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

24. Komunalinių atliekų turėtojams, nurodytiems Taisyklių 8.2 papunktyje, mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineris ir jo ištuštinimo dažnis gali būti keičiamas, kai keičiasi gyventojų skaičius individualioje namų valdoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

25. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1 papunktyje, vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo tvarkos aprašu, gali būti atleidžiami nuo kintamosios dvinarės įmokos dedamosios mokėjimo tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip 3 mėnesiai ir ne ilgesnį kaip vieneri metai) deklaravę, kad nesinaudos nekilnojamojo turto objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu nebus surenkamos komunalinės atliekos. Praėjus deklaruotam laikotarpiui, nekilnojamojo turto objekto savininkai ar jų įgalioti asmenys privalo iš naujo pateikti prašymą ir kitą prašomą informaciją Administratoriui dėl kintamosios dvinarės įmokos dalies atleidimo naujam laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

26. Komunalinių atliekų turėtojai, kuriems nuosavybės teise priklauso garažų paskirties objektas (garažo boksas) ar sodų paskirties objektas, vadovaudamiesi Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo tvarkos aprašu, pateikę prašymą Administratoriui, turi teisę tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip 3 mėnesiai ir ne ilgesnį kaip vieneri metai) nemokėti kintamosios dvinarės įmokos dedamosios deklaravę, kad nesinaudos nekilnojamojo turto objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu nebus surenkamos komunalinės atliekos. Praėjus deklaruotam laikotarpiui, nekilnojamojo turto objekto savininkai ar jų įgalioti asmenys privalo iš naujo pateikti prašymą ir kitą prašomą informaciją Administratoriui dėl kintamosios dvinarės įmokos dalies atleidimo naujam laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

27. Komunalinių atliekų turėtojai privalo:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

27.1. tvarkyti komunalines atliekas pagal Taisykles;

27.2. naudotis tik to komunalinių atliekų tvarkytojo paslaugomis, kuris įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka komunalinių atliekų turėtojo teritorijoje yra parinktas Savivaldybės administracijos;

27.3. sudaryti sutartis su Administratoriumi;

27.4. sutartyse su Administratoriumi nurodytais terminais mokėti Savivaldybės tarybos nustatytą (patvirtintą) įmoką už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

 

27.5. naudotis Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema;

27.6. rūšiuoti susidarančias komunalines atliekas jų susidarymo vietoje į šias frakcijas:

27.6.1. pakuotes, pakuočių atliekas ir antrines žaliavas (popierių, kartoną, stiklą, plastiką, metalą, kombinuotų pakuočių atliekas);

27.6.2. biologiškai skaidžias (žaliąsias ir augalinės kilmės maisto) atliekas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

27.6.3. maisto / virtuvės atliekas (nuo 2019 m. pradėjus veikti atskirai maisto / virtuvės atliekų surinkimo sistemai);

27.6.4. didžiąsias atliekas;

27.6.5. statybines, griovimo atliekas;

27.6.6. tekstilės atliekas;

27.6.7. elektros ir elektroninės įrangos atliekas;

27.6.8. buityje susidarančias pavojingas atliekas;

27.6.9. mišrias (likusias po pirminio rūšiavimo) komunalines atliekas;

27.6.10. naudotas padangas;

27.7. pakuotes, pakuočių atliekas ir antrines žaliavas šalinti į sutartyse su Administratoriumi šioms atliekoms skirtus kolektyvinius konteinerius, dėti į konteinerį tik tas atliekas, kurioms jie yra skirti (komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1 papunktyje);

27.8. pakuotes, pakuočių atliekas ir antrines žaliavas šalinti į Savivaldybės, komunalinių atliekų tvarkytojų ar Organizacijų išdalytus individualius pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius arba maišus (komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2 papunktyje);

27.9. biologiškai skaidžias (žaliąsias ir augalinės kilmės maisto) atliekas kompostuoti savo kompostavimo įrenginiuose (kompostavimo dėžėse), pristatyti jas į žaliųjų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelę, į Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles, Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę, naudotis Savivaldybės administracijos nurodytomis kitomis šių atliekų surinkimo priemonėmis, o komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1 papunktyje, gali naudotis kolektyvinių (bendrų) konteinerių aikštelėse pastatytais rūšiavimo konteineriais biologinėms atliekoms surinkti (išskyrus daugiabučių namų teritorijų priežiūros metu susidarančias žaliąsias atliekas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

27.10. pradėjus veikti atskirai maisto / virtuvės atliekų surinkimo sistemai, maisto / virtuvės atliekas šalinti į artimiausius šioms atliekoms skirtus konteinerius;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

27.11. didžiąsias atliekas, statybos ir griovimo atliekas, elektros ir elektronines atliekas, naudotas padangas pristatyti į Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles arba į Savivaldybės administracijos nurodytose vietose pastatytas kitas šių atliekų surinkimo priemones;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

27.12. pavojingas atliekas pristatyti į Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles arba pasinaudoti kitomis pavojingų atliekų surinkimo sistemomis;

27.13. tekstilės atliekas šalinti į artimiausius šioms atliekoms skirtus konteinerius arba į Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

27.14. mišrias komunalines atliekas, jas sudėjus į specialius plastikinius (polietileninius) ar kitus maišelius ir juos užrišus, šalinti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius;

27.15. naudotis konteineriais ir juos naudoti tik pagal paskirtį, laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų, dėti į konteinerius tik tas komunalines atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti, uždaryti konteinerių dangčius po atliekų išmetimo į konteinerius;

27.16.  palaikyti jų valdomoje teritorijoje esančių visų komunalinių atliekų konteinerių švarą ir tvarką aplink konteinerius (komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2, 8.3 papunkčiuose);

27.17. užtikrinti, kad šiukšliavežiai netrukdomi privažiuotų prie komunalinių atliekų konteinerių tuo laiku, kada jie turi būti ištuštinami pagal komunalinių atliekų tvarkytojo ir Savivaldybės administracijos sudarytą ir suderintą, viešai paskelbtą grafiką;

27.18. konteinerių ištuštinimo dieną išstumti patalpose ar teritorijose esančius konteinerius į su komunalinių atliekų tvarkytoju suderintą vietą, prie kurios gali laisvai privažiuoti šiukšliavežiai (komunalinių atliekų turėtojų, nurodytų Taisyklių 8.2, 8.3 papunkčiuose);

27.19. žiemos metu prie komunalinių atliekų konteinerių ar jų išstūmimo vietos nuvalyti sniegą, ledą, pabarstyti prieigas smėliu ar žvyru (komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2, 8.3 papunkčiuose);

27.20. pareikalavus Administratoriui pateikti informaciją apie gyventojų, darbuotojų skaičių, patalpų plotą, naudojamų konteinerių kiekį, tūrį ir kt.;

27.21. gavę Administratoriaus arba komunalinių atliekų tvarkytojo pranešimą apie netinkamą atliekų rūšiavimą, komunalinių atliekų konteinerį trukdančias ištuštinti kliūtis ar kitus pažeidimus, nedelsdami pašalinti nurodytus pažeidimus.

28. Komunalinių atliekų turėtojams griežtai draudžiama:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

28.1. deginti komunalines atliekas;

28.2. šalinti komunalines atliekas ne tam skirtose vietose;

28.3. presuoti ar grūsti komunalines atliekas į konteinerius;

28.4. maišyti komunalines atliekas su kitomis gamybinėmis ar ūkinės veiklos atliekomis;

28.5. mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius: degančias, medicinines, buityje susidarančias pavojingas, pakuotės, žaliąsias, elektros ir elektronines atliekas, žemės gruntą;

28.6. mesti mišrias komunalines atliekas į kitiems asmenims priklausančius ar kitiems komunalinių atliekų turėtojams sutartyse su Administratoriumi priskirtus mišrių komunalinių atliekų konteinerius (pavyzdžiui, į kaimyninio daugiabučio namo konteinerį ar atvežti mišrias komunalines atliekas iš kitų savivaldybių teritorijų, garažų, individualių valdų ar kolektyvinių sodų į daugiabučių namų konteinerius ir pan.);

28.7. gadinti ir laužyti komunalinių atliekų konteinerius;

28.8. raustis komunalinių atliekų konteineriuose, imti iš jų atliekas, pakuotės atliekas ir (ar) antrines žaliavas;

28.9. išmesti komunalines atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, kitose viešose vietose ir palikti komunalines atliekas šalia konteinerių;

28.10. pernešti privačiose teritorijose susidariusias žaliąsias atliekas į bendrojo naudojimo teritorijas;

28.11. savarankiškai pakeisti komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo vietą;

28.12. užstatyti transporto priemonėmis komunalinių atliekų konteinerių aikštelių ar stovėjimo vietų aptarnavimo zonas.

29. Renginių miesto teritorijoje organizatoriai privalo vadovautis Renginių organizavimo Panevėžio viešosiose vietose tvarkos aprašu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

30. Komunalinių atliekų turėtojas, sugadinęs atliekų tvarkymo įrangą ar kitaip pažeidęs Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

VIKOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

31. Komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

31.1. patikrinti komunalinių atliekų konteinerių turinį ir rūšiavimo kokybę;

31.2. įspėti komunalinių atliekų turėtojus dėl Taisyklių nesilaikymo;

31.3. atsisakyti tuštinti komunalinių atliekų konteinerius šiais atvejais:

31.3.1. jei komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2 ir 8.3 papunkčiuose, nepristato (neišstumia) individualių konteinerių ar patalpose ir uždarose teritorijose esančių kolektyvinių (bendrų) konteinerių nustatytu jų ištuštinimo laiku į nurodytas vietas;

31.3.2. komunalinių atliekų tvarkytojo personalui yra kliūčių ar grėsmių, kurios neleidžia ar trukdo suteikti paslaugą (pavyzdžiui, jei žiemą nuo konteinerių stovėjimo vietos ar konteinerių aikštelės nėra nuvalytas sniegas, jei konteinerių stovėjimo vietos ar aikštelės užstatytos autotransporto priemonėmis ir pan.);

31.3.3. jei atliekų surinkimo priemonėse yra daiktų ir (ar) atliekų, kurių buvimas neleistinas pagal Taisykles ir (ar) kelia pavojų žmogaus saugumui ir (ar) aplinkai;

31.3.4. jei tuštinimo metu nustatyta, kad konteineryje yra kitokių atliekų, nei numatyta į tokius atliekų konteinerius mesti, komunalinių atliekų tvarkytojas apie tai informuoja komunalinių atliekų turėtoją, o esant būtinybei (pasikartojant tokiam atvejui daugiau kaip 3 kartus) raštu informuoja Savivaldybės administraciją;

31.4. pakeisti komunalinių atliekų konteinerius į didesnės talpos arba padidinti komunalinių atliekų surinkimo dažnumą, jeigu konteineriai perpildomi (konteinerių dangčiai turi laisvai užsidaryti, o konteineriai be dangčių užpildyti tik iki viršutinio konteinerio krašto) daugiau kaip du kartus iš eilės (pagal konteinerių ištuštinimo grafiką) arba per 1 mėnesį.

32. Komunalinių atliekų tvarkytojas privalo:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

32.1. teikti paslaugas vadovaudamasis Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, kitų teisės aktų nuostatomis ir sutarties su Savivaldybės administracija sąlygomis;

32.2. rinkti komunalines atliekas tik tokiomis transporto priemonėmis, kurios atitinka teisės aktų ir sutartyje su Savivaldybės administracija nurodytus reikalavimus;

32.3. palaikyti švarą ir tvarką, valyti ir surinkti atliekas kolektyvinių (bendrų) konteinerių aikštelėse ar laikinose konteinerių pastatymo vietose ir 5 metrų zonoje aplink šias aikšteles;

32.4. komunalinių atliekų turėtojus, pasirašiusius sutartį su Administratoriumi, aprūpinti komunalinių atliekų surinkimo priemonėmis, pagal sutarties, sudarytos su Savivaldybės administracija, sąlygas;

32.5. pagal komunalinių atliekų turėtojo motyvuotą kreipimąsi raštu, anksčiau skirtą konteinerį pakeisti kito dydžio konteineriu per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti konteinerį priėmimo, tačiau ne ilgiau kaip per 10 dienų nuo rašytinio prašymo gavimo;

32.6. neaprūpinęs komunalinių atliekų turėtojų reikiamo dydžio ar reikiamu skaičiumi konteinerių, surinkti komunalines atliekas, kurios paliekamos maišeliuose ar kitoje tinkamoje pakuotėje prie pilnų joms skirtų konteinerių;

32.7. ne rečiau kaip 2 kartus per metus organizuoti didžiųjų atliekų, pavojingų atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų, nurodytų Taisyklių 8.1 ir 8.2 papunkčiuose, apvažiavimo būdu;

32.8. esant poreikiui, vykdyti komunalinių atliekų susidarymo normų tyrimus, pagal Savivaldybės patvirtintą programą ir skirtą finansavimą;

32.9. informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie apvažiavimo būdu surenkamas didžiąsias, pavojingas atliekas skelbimais ir Savivaldybės tinklalapyje, kuriuose nurodytų kokios komunalinės atliekos bus surenkamos, surinkimo vietą ir laiką. Skelbimai apie tam tikrų išrūšiuotų komunalinių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu yra skelbiami komunalinių atliekų tvarkytojo ir Savivaldybės tinklalapiuose likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki numatomo surinkimo;

32.10. plauti ir (ar) dezinfekuoti komunalinių atliekų kolektyvinius (bendrus) konteinerius, pastatytus daugiabučių namų teritorijose, ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį;

32.11. pavogtus, sugadintus ir techniškai netvarkingus konteinerius suremontuoti ar pakeisti kitais to paties dydžio ir tos pačios paskirties kokybiškais konteineriais suderinus su Savivaldybės administracija ir (ar) sutartyje nustatyta tvarka;

32.12. registruoti visus komunalinių atliekų turėtojų skundus ir prašymus (žodinius ir raštiškus), nurodydamas datą, pareiškėjo vardą, gyvenamąją vietą, išsamų skundo ar prašymo aprašymą, planuojamas priemones trūkumams pašalinti ar prašymui patenkinti, preliminarią įvykdymo datą. Informuoti apie priimtą sprendimą atliekų turėtoją raštu;

32.13. teikti informaciją Administratoriui arba Savivaldybės administracijai apie gaunamus skundus ar prašymus sudarytoje paslaugų teikimo sutartyje su Savivaldybės administracija nustatyta tvarka;

32.14. Administratoriaus arba Savivaldybės administracijos reikalavimu teikti duomenis apie gyventojus, įmones, įstaigas ir organizacijas, kurie naudojasi komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugomis ir duomenis, reikalingus susidarančių ir šalinamų komunalinių atliekų kiekiui ir teikiamų atliekų surinkimo paslaugų apimčiai nustatyti;

32.15. nuolat skelbti savo interneto svetainėje mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo ir išvežimo grafikus, didžiųjų atliekų, buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafikus.

33. Komunalinių atliekų tvarkytojui griežtai draudžiama:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

33.1. mišrias komunalines atliekas maišyti su pakuočių atliekomis, antrinėmis žaliavomis ir kitomis atskirai surenkamomis atliekomis;

33.2. maišyti atskirai surinktas komunalines atliekas su kitomis atliekų rūšimis ir antrinėmis žaliavomis;

33.3. savarankiškai pakeisti komunalinių atliekų surinkimo konteinerių stovėjimo vietą;

33.4. keisti mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimo periodiškumą prieš tai to nesuderinus su Administratoriumi ir Savivaldybės administracija.

34. Komunalinių atliekų tvarkytojas gali teikti viešąsias atliekų tvarkymo paslaugas Savivaldybės teritorijoje tik sudaręs sutartis su Savivaldybės administracija. Savivaldybės teritoriją aptarnaujančių komunalinių atliekų tvarkytojų teisės ir pareigos apibrėžtos sutartyse tarp komunalinių atliekų tvarkytojo ir Savivaldybės administracijos, Taisyklėse.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

35. Komunalinių atliekų tvarkytojas turi būti registruotas atliekas tvarkančių įmonių registre, vykdyti pirminę atliekų apskaitą, teikti informaciją nustatyta tvarka atitinkamoms valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms ir Savivaldybės administracijai, įstatymų nustatyta tvarka saugoti atliekų tvarkymo ir apskaitos dokumentaciją.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

36. Komunalinių atliekų tvarkytojas privalo laikytis konteinerių ištuštinimo periodiškumo, ant konteinerių nurodyti savo kontaktinius duomenis, kad konteinerių perpildymo atveju komunalinių atliekų turėtojai galėtų apie tai pranešti.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

37. Komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo grafiką komunalinių atliekų tvarkytojas turi skelbti viešai. Apie konteinerių tuštinimo dienos pasikeitimą komunalinių atliekų tvarkytojas praneša komunalinių atliekų turėtojams ne vėliau kaip prieš dvi savaites.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

38. Komunalinės atliekos, kurių turėtojo neįmanoma nustatyti, tvarkomos paslaugų teikimo sutartyje tarp komunalinių atliekų tvarkytojo ir Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

39. Kitos komunalinių atliekų tvarkytojo teisės ir pareigos, užduotys yra apibrėžiamos komunalinių atliekų tvarkytojo ir Savivaldybės administracijos pasirašytoje paslaugų teikimo sutartyje.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

VII. MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR ŠALINIMAS

 

40. Savivaldybės teritorijoje mišrias komunalines atliekas surenka įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos parinktas komunalinių atliekų tvarkytojas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

41. Mišrios komunalinės atliekos surenkamos visoje Savivaldybės teritorijoje iš visų komunalinių atliekų turėtojų.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

42. Komunalinių atliekų turėtojai mišrias komunalines atliekas (likusias po rūšiavimo komunalines atliekas) turi išmesti į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

43. Savivaldybės teritorijoje mišrios komunalinės atliekos surenkamos mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

44. Komunalinių atliekų turėtojams, kurie naudojasi individualiais konteineriais, konteinerių perdavimas fiksuojamas pasirašytinai. Komunalinių atliekų turėtojui atsisakius priimti konteinerius ir (ar) pasirašyti priėmimo ir perdavimo dokumentus, Administratorius gali sudaryti komisiją, kuri patvirtintų konteinerio perdavimo arba atsisakymo priimti faktą. Komunalinėms atliekoms surinkti naudojant kolektyvinius (bendrus) konteinerius, komunalinių atliekų turėtojai informuojami apie jiems priskirto konteinerio pastatymo vietą sutartyje su Administratoriumi nurodyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

45. Iš individualių namų valdų, sodų paskirties nekilnojamojo turto objektų, kuriuose nuolatos gyvenama, mišrios komunalinės atliekos surenkamos mišrių komunalinių atliekų konteineriais ne mažesniais kaip 0,12 m3.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

46. Iš daugiabučių namų mišrios komunalinės atliekos surenkamos kolektyviniais (bendraisiais) mišrių komunalinių atliekų konteineriais, kurių skaičius ir dydis mišrių komunalinių atliekų aikštelėje arba stovėjimo vietoje nustatomas pagal poreikį. Esant poreikiui, gali būti naudojami ir kitokios talpos konteineriai, taip pat antžeminiai, požeminiai arba pusiau požeminiai konteineriai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

46.1. Iš sodų ir garažų bendrijų mišrios komunalinės atliekos surenkamos mišrių komunalinių atliekų konteineriais, kurių skaičius ir dydis mišrių komunalinių atliekų aikštelėje arba stovėjimo vietoje nustatomas pagal poreikį sutarties su Administratoriumi pagrindu.

46.2. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, turintys teritoriją, kurioje gali būti pastatyti individualūs mišrių komunalinių atliekų konteineriai, naudojasi individualiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, kurių dydis ir skaičius nustatomas pagal poreikį laikantis Savivaldybės tarybos patvirtintų komunalinių atliekų susidarymo normų. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, kurie neturi teritorijos, kurioje gali būti pastatyti individualūs mišrių komunalinių atliekų konteineriai, naudojasi kolektyviniais (bendraisiais) mišrių komunalinių atliekų konteineriais, nurodytais sutartyje su Administratoriumi.

47. Mišrių komunalinių atliekų konteinerių tuštinimo dažnis:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

47.1. kolektyvinio naudojimo, skirti daugiabučių namų gyventojams – 7 kartus per savaitę, jei Savivaldybės administracija ir komunalinių atliekų tvarkytojas bendru susitarimu nenustato kitaip;

47.2. komunalinių atliekų turėtojams, nurodytiems Taisyklių 8.2 papunktyje, – atsižvelgus į Savivaldybės tarybos patvirtintas atliekų susidarymo (susikaupimo) normas ir gyventojų skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

 

47.3. Savivaldybės administracija turi teisę nustatyti ir kitokį mišrių komunalinių atliekų surinkimo dažnį, kuris nepablogina teikiamos paslaugos kokybės.

48. Individualūs mišrių komunalinių atliekų konteineriai turi stovėti komunalinių atliekų turėtojo teritorijoje.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

49. Mišrių kolektyvinių (bendrų) komunalinių, pakuotės, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo kolektyvinių (bendrų) konteinerių išdėstymas nustatytas Atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo Panevėžio mieste schemoje.  

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

VIII. BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

50. Biologiškai skaidžias (žaliąsias ir augalinės kilmės maisto) atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų konteinerius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

 

51. Komunalinių atliekų turėtojai biologiškai skaidžias (žaliąsias ir augalinės kilmės maisto) atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje:

51.1. komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2 ir 8.3 papunkčiuose, kurie turi galimybę, biologiškai skaidžias (žaliąsias ir augalinės kilmės maisto) atliekas kompostuoja kompostavimo įrenginiuose (komposto dėžėse) savo individualių namų valdoje ar įmonių teritorijose specialiai tam skirtoje vietoje;

51.2. komunalinių atliekų turėtojai, kurie neturi galimybių kompostuoti biologiškai skaidžių (žaliųjų ir augalinės kilmės maisto) atliekų, šias atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje, atskirtas biologiškai skaidžias (žaliąsias ir augalinės kilmės maisto) atliekas privalo:

51.2.1. pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę;

51.2.2. pristatyti į artimiausią Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelę arba Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę;

51.2.3. naudotis Savivaldybės administracijos nurodytomis kitomis šių atliekų surinkimo priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

52. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, įmonės (laikino apgyvendinimo įstaigos, maitinimo įstaigos, prekybos centrai ir kt.), kurių ūkinėje veikloje susidaro maisto, virtuvės atliekų, susidariusias ir išrūšiuotas biologiškai skaidžias atliekas turi perdirbti (kompostavimo įrenginiuose) arba kitaip panaudoti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugiu būdu, arba šias atliekas gali sutartiniu pagrindu perduoti apdorojimo įmonėms. Šioms įmonėms maisto ir virtuvės atliekas draudžiama dėti į mišrių komunalinių atliekų, biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

53. Biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas, kurios susidaro tvarkant kapaviečių ir kapinių teritorijas, komunalinių atliekų turėtojai privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje ir išmesti į tam skirtus atliekų surinkimo konteinerius, pastatytus bendrose kapinių teritorijose arba už jų.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

54. Savivaldybėje įdiegus atskirą maisto atliekų surinkimą, komunalinių atliekų turėtojai privalo maisto atliekas šalinti į specialius šių atliekų surinkimo konteinerius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

 

55. Bendro naudojimo teritorijų priežiūros metu susidarančias žaliąsias atliekas miestą tvarkančios įmonės pristato į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

56. Daugiabučių namų teritorijų priežiūros metu susidarančios žaliosios atliekos tvarkomos pagal Savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

IXPAKUOČIŲ ATLIEKŲ, ĮSKAITANT ANTRINES ŽALIAVAS, TVARKYMAS

 

57. Komunalinių atliekų turėtojai privalo naudotis Savivaldybės sukurta pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo sistema.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

58. Komunalinių atliekų turėtojai pakuočių atliekas ir antrines žaliavas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

59. Komunalinių atliekų tvarkytojas komunalinių atliekų turėtojams turi pateikti specialius pakuotės atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius arba tam skirtus maišus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

60.  Komunalinių atliekų turėtojams, nurodytiems Taisyklių 8.2 papunktyje, pakuotės atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių perdavimas fiksuojamas pasirašytinai. Komunalinių atliekų turėtojui atsisakius priimti šiuos konteinerius ir (ar) pasirašyti priėmimo ir perdavimo dokumentus, Administratorius gali sudaryti komisiją, kuri patvirtintų konteinerio perdavimo arba atsisakymo priimti faktą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

61. Pakuočių atliekos (išskyrus stiklo atliekas) ir antrinės žaliavos individualių namų valdose surenkamos specialiais 0,24 m³ talpos pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais arba tam pritaikytais specialiais plastikiniais maišais, kuriuos nemokamai pateikia komunalinių atliekų tvarkytojas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

62.  Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriai arba specialiai tam skirti maišai tuštinami pagal grafiką, bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

63. Stiklo pakuočių atliekos individualių namų valdose surenkamos specialiais 0,12 m³ talpos stiklo pakuočių atliekų surinkimo konteineriais.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

64. Stiklo pakuočių atliekų surinkimo konteineriai tuštinami pagal grafiką, bet ne rečiau kaip 1 kartą per tris mėnesius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

65. Esant poreikiui gali būti naudojami ir kitokios talpos pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriai. Gali būti naudojami požeminiai arba pusiau požeminiai konteineriai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

66. Jeigu komunalinių atliekų turėtojas konteinerių tuštinimo dieną į nurodytas vietas pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių neišstumia arba komunalinių atliekų tvarkytojas negali ištuštinti konteinerių dėl kitų priežasčių, konteineriai ištuštinami ir atliekos surenkamos kitą pagal grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

67. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1 papunktyje, pakuočių atliekas ir antrines žaliavas šalina į kolektyvinius (bendrus) pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

68. Įmonės, įstaigos ar organizacijos gali naudotis Savivaldybės sukurta pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo sistema arba tvarkyti jas pagal dvišales sutartis su atliekų tvarkytojais.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

69. Kolektyviniai (bendri) rūšiavimo konteineriai tuštinami pagal grafiką ne rečiau kaip:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

69.1. 1 kartą per du mėnesius stiklinių pakuočių ir stiklo atliekų;

69.2. 1 kartą per mėnesį popierinių ir kartoninių pakuočių, popieriaus ir kartono atliekų;

69.3. 1 kartą per mėnesį plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekų;

69.4. 4 kartus per metus tekstilės atliekų;

69.5. 25 kartus per metus biologinių (žaliųjų ir maisto) atliekų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-360, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15155

 

70. Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo kolektyvinių (bendrų) konteinerių išdėstymas nustatytas Atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo Panevėžio mieste schemoje.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

71. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2 papunktyje, gali papildomai naudotis kolektyvinių (bendrų) pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelėmis, nurodytomis sutartyse su Administratoriumi, Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo ar Papildančiomis atliekų surinkimo sistemomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

 

72. Jeigu antrinių žaliavų gabaritai netinka antrinių žaliavų surinkimo konteineriams, komunalinių atliekų turėtojai privalo jas susmulkinti arba pristatyti į Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

 

73. Surūšiuotos ir į pakuočių atliekų konteinerius metamos pakuočių atliekos turi būti be priemaišų (maisto likučių, skysčio, kitų medžiagų likučio).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

74. Surenkamos ir vežamos skirtingų rūšių, atskirose atliekų surinkimo priemonėse surinktos pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos negali būti maišomos tarpusavyje ir (ar) su mišriomis komunalinėmis atliekomis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

75. Kolektyviniuose (bendruose) pakuočių atliekų surinkimo konteineriuose draudžiama deginti atliekas, raustis juose, išimti iš jų atliekas, mesti atliekas, kurios negali būti šalinamos šiuose konteineriuose.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

76. Šalia kolektyvinių (bendrų) pakuočių atliekų surinkimo konteinerių draudžiama palikti bet kokias atliekas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

 

77. Komunalinių atliekų tvarkytojas turi teisę neištuštinti individualaus pakuočių atliekų surinkimo konteinerio, jeigu tuštinimo metu nustatyta, kad konteineryje yra kitokių atliekų, nei numatyta į tokius konteinerius mesti. Komunalinių atliekų tvarkytojas apie tai elektroniniu paštu informuoja komunalinių atliekų turėtoją, o esant būtinybei (pasikartojant tokiam atvejui daugiau kaip 3 kartus), informuoja Savivaldybės administraciją. 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

78. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, privalo tvarkyti šias atliekas pagal dvišales sutartis su atliekų tvarkytojais.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

79. Viešųjų renginių metu renginių organizatoriai privalo užtikrinti, kad būtų pastatyti laikinieji specialieji konteineriai, skirti ne tik mišrioms komunalinėms atliekoms, bet ir pakuočių atliekoms surinkti. Konteineriai ir jų pastatymo vietos turi būti estetiški ir patogūs lankytojams, atitikti visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

X. DIDŽIŲJŲ, NAUDOTŲ PADANGŲ, STATYBINIŲ IR GRIOVIMO ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

80. Didžiosios atliekos (seni baldai, namų ūkio santechnikos įrenginiai (vonios, kriauklės, praustuvai ir pan.), būsto įrenginiai (seni langų rėmai, durys ir pan.), virtuvės įranga (senos dujinės viryklės ir pan.), kiti dideli namų apyvokos daiktai) iš komunalinių atliekų turėtojų, nurodytų Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, surenkamos apvažiavimo būdu pagal grafiką ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

81. Didžiųjų atliekų surinkimas pagal iš anksto suderintus maršrutus ir datas yra skelbiamas viešai komunalinių atliekų tvarkytojo interneto tinklalapyje ir Savivaldybės interneto puslapiuose.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

82. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1 papunktyje, didžiąsias atliekas atliekų surinkimo dieną turi išnešti prie sutartyje su Administratoriumi nurodytos mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelės, o komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.2 papunktyje, – šalia savo namų valdos. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, didžiąsias atliekas gali pristatyti į Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

 

83. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, didžiąsias atliekas perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusios netinkamos naudoti padangos turi būti paliekamos variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

84. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, naudotas padangas (iki 5 vnt.) nemokamai gali pristatyti į Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

 

85. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, nemokamai gali atiduoti naudotas padangas padangų platintojams, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka atliekų turėtojo perkamų padangų skaičių.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

86. Komunalinių atliekų turėtojui, kreipusis (žodžiu ar raštu) dėl buityje susidariusių didžiųjų atliekų surinkimo papildomos paslaugos, komunalinių atliekų tvarkytojas privalo tokią paslaugą suteikti už papildomą mokestį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kreipimosi dienos, apie tai iš anksto informavęs besikreipusį komunalinių atliekų turėtoją.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

87. Draudžiama didžiąsias atliekas, naudotas padangas mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

88. Taisyklės reglamentuoja statybinių ir griovimo atliekų, susidarančių komunalinių atliekų turėtojams, nurodytiems Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, atliekant smulkius patalpų statybos (griovimo) ar remonto darbus, kuriems vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka nėra privalomas statybos leidimas ar rašytinis pritarimas statinio projektui, tvarkymą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

89. Atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, savo statybos ir griovimo atliekas tvarko arba perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

90. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, statybines ir griovimo atliekas, taip pat atliekas, užterštas pavojingomis medžiagomis, privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje, pagal galimybę išrūšiuoti, sudėti į patvarius maišus ar dėžes ir pristatyti į Savivaldybėje esančias Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

 

91. Komunalinių atliekų turėtojai, kurie per kalendorinius metus sukaupė didesnį statybos ir griovimo atliekų kiekį nei yra leidžiama pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, jas pristato į Panevėžio regiono nepavojingų atliekų sąvartyną ir perduoda šias atliekas tvarkančiai (apdorojančiai) įmonei patys arba per atliekų vežėją sutartiniais pagrindais.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

92. Statybines ir griovimo atliekas, susidarančias statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kai tokiems darbams reikalingas statybos leidimas, tvarko atliekų tvarkytojai, nustatyta tvarka turintys teisę teikti tokių atliekų tvarkymo paslaugas pagal individualias sutartis, vadovaudamiesi Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

93. Statybines ir griovimo atliekas draudžiama šalinti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerius ar palikti šias atliekas šalia šių konteinerių.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

XIBUITYJE SUSIDARANČIŲ PAVOJINGŲ, ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

94. Komunalinių atliekų turėtojai buityje susidarančias pavojingas atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

95. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, buityje susidarančias pavojingas atliekas pristato į Didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikšteles. Šios atliekos taip pat surenkamos apvažiavimo būdu 2 kartus per metus pagal viešai skelbiamą grafiką.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

96. Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas pagal iš anksto suderintus maršrutus ir datas yra skelbiamas viešai komunalinių atliekų tvarkytojo interneto tinklalapyje ir Savivaldybės interneto puslapiuose.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

97.  Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, pavojingas atliekas perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

98. Komunalinių atliekų turėtojai susikaupusias medicinines atliekas turi perduoti vaistinėms, kurios šias atliekas priima Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

99. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, elektros ir elektroninės įrangos atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje ir pristatyti į artimiausią Didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelę. Šios atliekos taip pat surenkamos apvažiavimo būdu 2 kartus per metus pagal viešai skelbiamą grafiką.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

100. Teisės aktų nustatyta tvarka komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.1, 8.2 papunkčiuose, gali perduoti elektros ir elektroninės įrangos platintojams (pardavėjams), kurie privalo, nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, jei vartotojo atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties kaip jo perkama elektros ir elektroninė įranga ir jei atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį. Platintojai (pardavėjai) prekybos vietoje privalo informuoti vartotojus apie tai, kaip jie gali atiduoti šias atliekas platintojams ir (ar) pardavėjams.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

101. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, elektros ir elektroninės įrangos atliekas perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

102. Buityje susidarančias pavojingas atliekas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų ar pakuočių atliekų surinkimo konteinerius ar palikti šalia jų.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

XII. TEKSTILĖS ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

103. Buityje susidariusias tekstilės atliekas komunalinių atliekų turėtojai privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų ir šalinti jas tam skirtuose specialiai pažymėtuose konteineriuose ar pristatyti į savivaldybės teritorijoje esančias Didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles ar naudotis kitomis Savivaldybės administracijos nurodytomis šių atliekų surinkimo priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

 

104. Buityje susidariusias tekstilės atliekas draudžiama šalinti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerius ar palikti šalia jų.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

105. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 8.3 papunktyje, tekstilės atliekas perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

XIII. GATVIŲ, ŠALIGATVIŲ IR KITŲ TERITORIJŲ VALYMO SĄŠLAVŲ TVARKYMAS

 

106. Už gatvėse, šaligatviuose ir kitose teritorijose (viešosiose erdvėse) susikaupusių sąšlavų išvežimą atsakingos teritorijas valančios ir prižiūrinčios įmonės ir teritorijų savininkai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

107. Gatvių ir kitų teritorijų tvarkymo metu susidarančios sąšlavos turi būti šalinamos sąvartyne.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

108. Draudžiama gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymo sąšlavas pilti į komunalinių atliekų konteinerius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

XIV. APMOKĖJIMAS UŽ ATLIEKŲ TVARKYMĄ

 

109. Apmokestinami nekilnojamojo turto objekto savininkai arba kita teise nekilnojamąjį turtą valdantys subjektai privalo sutartyse su Administratoriumi nustatytais terminais sumokėti įmokas už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

110. Atliekų turėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys (individualių namų savininkai, butų savininkai, daugiabučių namų savininkų bendrijos, sodų ir garažų savininkai ar jų įgalioti atstovai, įmonės, organizacijos ir kt.), jų įgalioti asmenys – už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą privalo mokėti pagal Savivaldybės tarybos nustatytus (patvirtintus) įkainius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

111. Įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius nustato Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika, įstatymų nustatyta tvarka pasirinktojo komunalinių atliekų tvarkytojo ir Administratoriaus pateikta informacija, atliktais kaštų (sąnaudų) skaičiavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

112. Komunalinių atliekų metinės susidarymo (susikaupimo) normos tvirtinamos Savivaldybės tarybos sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

XV. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APSKAITOS DUOMENŲ SURINKIMAS IR KAUPIMAS

 

113. Savivaldybės teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų apskaitos duomenis renka ir kaupia Administratorius ir kiti Savivaldybės teritorijoje veikiantys atliekų tvarkytojai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

114. Administratorius renka ir kaupia duomenis apie komunalinių atliekų susidarymą įvairiuose šaltiniuose Savivaldybės teritorijoje, jų surinkimą, pervežimą ir perdavimą šalinti ir naudoti, apie sutarčių su komunalinių atliekų tvarkytoju vykdymą ir kitus komunalinių atliekų tvarkymo planavimui, priemonių įgyvendinimui ir kontrolei reikalingus duomenis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

115. Iki sausio 30 dienos Savivaldybės teritorijoje veikiantis komunalinių atliekų tvarkytojas ir papildančiųjų atliekų tvarkymo sistemų valdytojai Savivaldybės administracijai teikia duomenis (raštu ir elektronine forma) apie surinktas ir (ar) sutvarkytas atliekas sutartyse nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

116. Savivaldybės administracijai pareikalavus, Administratorius ir atliekų tvarkytojai privalo pateikti visą naujausią turimą informaciją, susijusią su komunalinių atliekų tvarkymu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

XVIVISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

117. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, plėtrą ir eksploatavimą reglamentuojantys dokumentai yra vieši ir prieinami visuomenei. Visi fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę su jais susipažinti įstatymų nustatyta tvarka. Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės skelbiamos Savivaldybės ir Administratoriaus interneto svetainėse.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

118. Komunalinių atliekų turėtojai sutartyse su Administratoriumi nustatyta tvarka informuojami apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, Savivaldybės teritorijoje veikiančius komunalinių atliekų tvarkytojus, jiems priskirtas teritorijas, paslaugų kainas ir pan. Ši informacija teikiama Savivaldybės ir (ar) Administratoriaus, komunalinių atliekų tvarkytojo interneto svetainėse, buveinėse raštu, telefonu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis nemokamai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

119. Komunalinių atliekų tvarkytojas, sutartyse su Savivaldybės administracija nustatyta tvarka, privalo periodiškai informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie esamus atliekų tvarkymo įrenginius ir sistemas, Savivaldybės teritorijos atliekų tvarkymo sistemos plėtros ir eksploatavimo ypatumus, teikiamas paslaugas, antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų atskyrimo būdus ir ypatumus siekiant surinkti geros kokybės pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas, atliekų pavojingumą, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų surinkimo galimybes ir kt.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

120. Gamintojai (importuotojai) ar jų organizacijos nustatyta tvarka pateikia išsamią ataskaitą apie pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, kitų apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą Savivaldybės teritorijoje ir skiria lėšų visuomenės švietimo ir informavimo veiklai teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

121. Savivaldybės administracija ir Administratorius įgyvendina visuomenės švietimo ir informavimo priemones, numatytas Savivaldybės atliekų tvarkymo plane, Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras įgyvendina visuomenės švietimo ir informavimo priemones, numatytas Panevėžio regioniniame atliekų tvarkymo plane.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

122. Komunalinių atliekų rūšiavimui skatinti, Savivaldybės administracija privalo ne rečiau kaip 1 kartą per metus informuoti Savivaldybės gyventojus apie antrinių žaliavų, pakuotės ir pakuočių atliekų surinkimą Savivaldybės teritorijoje, pateikti informaciją apie surinktus kiekius ir surinkimo dinamiką, informuoti apie numatomas per artimiausius metus įdiegti ir (ar) vykdyti rūšiuojamojo pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo priemones.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

123. Savivaldybės administracija ne rečiau kaip 1 kartą per metus turi visiems gyventojams pateikti išsamią informaciją apie pavojingųjų atliekų tvarkymą ir šią informaciją skelbti interneto svetainėje. Pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta pavojingųjų atliekų tvarkymo svarba, pavojingųjų atliekų surinkimo Savivaldybės teritorijoje vietos (nurodomos surenkamos atliekos, darbo laikas, kontaktinė informacija, kainos, jei tokios nustatytos), gyventojų teisės perduodant pavojingąsias atliekas atitinkamų gaminių platinimo vietose.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

XVIISKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

124. Komunalinių atliekų turėtojų skundus ir prašymus dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos teikiamų paslaugų kokybės nagrinėja Administratorius ir Savivaldybės administracija.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

125. Komunalinių atliekų turėtojas turi teisę raštiškai kreiptis tiesiai į Savivaldybės administraciją ir (ar) Administratorių su skundu dėl komunalinių atliekų tvarkytojo neveikimo ar netinkamo veikimo.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

126. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikiantys komunalinių atliekų tvarkytojai privalo įdiegti ir palaikyti kokybės užtikrinimo ir ataskaitų apie teikiamą paslaugą teikimo sistemą, vykdyti teikiamų paslaugų kokybės stebėseną pagal sutartyje su Savivaldybės administracija nustatytus reikalavimus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

127. Komunalinių atliekų turėtojų skundai ir prašymai nagrinėjami Savivaldybės administracijos ar Administratoriaus nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

XVIII. ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ

 

128. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracija. Teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus už Taisyklių nesilaikymą turi Savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus specialistai ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodyti pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

129. Komunalinių atliekų tvarkymo, įskaitant rūšiavimo susidarymo vietoje kokybės kontrolę vykdo Savivaldybės administracija ir komunalinių atliekų tvarkytojas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

130. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo užduočių vykdymo ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų kokybę kontroliuoja Savivaldybės administracija.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

131. Asmenims, pažeidusiems Taisyklių reikalavimus, taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

132. Asmens patraukimas atsakomybėn neatleidžia jo nuo prievolės laikytis Taisyklių ir pašalinti pažeidimo pasekmes, atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

 

________________________________________

I priedas. Neteko galios nuo 2017-02-03

Priedo naikinimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

 

II priedas. Neteko galios nuo 2017-02-03

Priedo naikinimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

 

III priedas. Neteko galios nuo 2017-02-03

Priedo naikinimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

 

IV priedas. Neteko galios nuo 2017-02-03

Priedo naikinimas:

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-13, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01902

Dėl Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 1-378, pakeitimo

 

2.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-360, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15155

Dėl Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 1-378, pakeitimo

 

3.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-62, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03706

Dėl Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 1-378, pakeitimo