Suvestinė redakcija nuo 2021-07-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20468

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMŲ REGIONŲ PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 22 d. Nr. 1V-893

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 7.2 papunkčiu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-442, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10099

 

1. T v i r t i n u Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašą (toliau – aprašas) (pridedama).

2. Pavedu Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentui teikti paaiškinimus dėl aprašo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-531, 2020-06-01, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11848

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                         Saulius Skvernelis

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.1V-893

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-442 redakcija)

 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMŲ REGIONŲ PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų (toliau – regionų projektai) atranka, siūlomų finansuoti regionų projektų sąrašų sudarymas, tvirtinimas ir keitimas.

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės).

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų regionui limitas (toliau – ES fondų lėšų limitas) – 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkrečios įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – projektų finansavimo sąlygų aprašas) nustatyta Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų dalis, skirta regiono projektams įgyvendinti 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiu.

3.2. Regiono projektų sąrašas – pagal Apraše nustatytus reikalavimus ir finansų ministro įsakymu patvirtintą formą sudarytas ir regiono plėtros tarybos kiekvienai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami regionų projektai (toliau – priemonė), patvirtintas regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašas.

3.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320) (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1303/2013); 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL L 347, p. 470)‚ Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“; Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“.

4. Tais atvejais, kai Apraše nustatyti veiksmai turi būti atliekami naudojant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemį (toliau – SFMIS2014), vadovaujamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-511 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – SFMIS2014 taisyklės). Jei  SFMIS2014 funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, atitinkami veiksmai atliekami teikiant ar kaupiant reikalingą informaciją raštu.

 

II SKYRIUS

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DĖL REGIONO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMO, VERTINIMO TVARKA IR REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO SUDARYMAS

 

5. Kvietimus teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) kiekvienai priemonei (toliau – kvietimas teikti projektinius pasiūlymus) skelbia Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Regioninės plėtros departamentas). Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas raštu informuojant savivaldybių vykdomąsias institucijas (toliau – savivaldybių institucijos) ir regionų plėtros tarybas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tos dienos, kai Regioninės plėtros departamentas informuojamas apie atitinkamai priemonei patvirtintą projektų finansavimo sąlygų aprašą. Jei projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyti projektinių pasiūlymų pateikimo tarpiniai etapai bei nustatyti ES fondų lėšų limitai atskiriems regionams, kvietime teikti projektinius pasiūlymus turi būti nurodyti šie etapai ir limitai. Savivaldybių institucijos, gavusios informaciją apie Regioninės plėtros departamento paskelbtą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus, raštu ir paskelbdamos informaciją savivaldybės interneto svetainėje informuoja apie tai galimus pareiškėjus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

6. Savivaldybių institucijos, atsižvelgdamos į poreikius ir galimybes pagal ES fondų lėšų limitus, regionų plėtros planus, savivaldybių strateginio planavimo dokumentus, projektų finansavimo sąlygų aprašus ir integruotas teritorijų vystymo programas (jei reikalavimas, kad regiono projektas atitiktų integruotos teritorijos vystymo programos veiksmų plano nuostatas, nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše) gauti finansavimą iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kvietime teikti projektinius pasiūlymus nustatyta tvarka teikia Regioninės plėtros departamentui projektinius pasiūlymus pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą ir informuoja atitinkamo regiono plėtros tarybas raštu apie projektinių pasiūlymų pateikimą Regioninės plėtros departamentui. Savivaldybės institucija pateikia projektinio pasiūlymo originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir elektronines jo priedų versijas elektroniniu paštu. Projektinis pasiūlymas gali būti teikiamas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kartu su jo priedais. Jei projektinis pasiūlymas kartu su priedais pateikiamas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, popieriniai dokumentai ir skenuotos kopijos neteikiamos. Projektiniai pasiūlymai teikiami iki kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino, kuris nustatomas atsižvelgiant į atitinkamą projektų finansavimo sąlygų aprašą, bet ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 31 d. (netaikoma esant Aprašo III, IV skyriuose, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1221 punkte ir 20 skirsnyje nurodytiems atvejams).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

7. Projektinis pasiūlymas Regioninės plėtros departamentui gali būti pateikiamas, kai yra parengti visi projektinio pasiūlymo priedai, nurodyti projektų finansavimo sąlygų apraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

8. Regioninės plėtros departamentas, gavęs pateiktą projektinį pasiūlymą, per 20 dienų nuo šio projektinio pasiūlymo gavimo dienos įvertina pagal Aprašo 2 priedo 2 punkte nustatytus vertinimo aspektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

9. Projektinio pasiūlymo vertinimas pratęsiamas:

9.1. 10 dienų, jeigu vertinant projektinį pasiūlymą yra vertinama jo atitiktis Aprašo 2 priedo 2.7 arba 2.8 papunkčiuose nustatytiems vertinimo aspektams. Jeigu, vertinant projektinio pasiūlymo atitiktį Aprašo 2 priedo 2.7 arba 2.8 papunkčiuose nustatytiems vertinimo aspektams, nustatoma, kad turi būti patikslintas kartu su projektiniu pasiūlymu pateiktas investicijų projektas (toliau – investicijų projektas), projektinio pasiūlymo vertinimo terminas pratęsiamas dar 14 dienų; terminas, per kurį tikslinamas investicijų projektas, į vertinimo terminą neįskaičiuojamas;

9.2. 10 dienų, jeigu vertinant projektinį pasiūlymą nėra vertinama jo atitiktis Aprašo 2.7 arba 2.8 papunkčiuose nustatytiems vertinimo aspektams, tačiau vertinimo metu nustatoma, kad vertinimui pagal kitus Aprašo 2 priedo 2 punkte nustatytus vertinimo aspektus pateikta ne visa reikiama informacija arba dėl projektiniame pasiūlyme pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos negalima tinkamai įvertinti projektinio pasiūlymo ir projektinis pasiūlymas turi būti tikslinamas.

10. Jeigu paskelbus kvietimą teikti projektinius pasiūlymus keičiamos esminės projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatos, pagal kompetenciją už veiksmų programos priemonę atsakinga ministerija (toliau – atsakinga ministerija) apie šiuos keitimus raštu informuoja Vidaus reikalų ministeriją, kuri atitinkamai raštu informuoja regiono plėtros tarybas ir Regioninės plėtros departamentą. Jei atsakinga ministerija, informuodama apie planuojamą esminių projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatų pakeitimą, kartu nurodo, kad turi būti sustabdytas projektinių pasiūlymų priėmimas ir (arba) projektinių pasiūlymų vertinimas, Regioninės plėtros departamentas apie projektinių pasiūlymų priėmimo ir (arba) projektinių pasiūlymų vertinimo sustabdymą ne vėliau kaip per 2 dienas nuo atsakingos ministerijos nurodymo gavimo dienos raštu informuoja regionų plėtros tarybas ir savivaldybių institucijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

11. Atsakingai ministerijai informavus apie pakeistą projektų finansavimo sąlygų aprašą, Regioninės plėtros departamentas, atsižvelgdamas į projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus, ne vėliau kaip per 10 dienų patikslina kvietimą teikti projektinius pasiūlymus ir apie tai raštu informuoja regionų plėtros tarybas bei savivaldybių institucijas ir (arba) paprašo projektinius pasiūlymus pateikusių savivaldybės institucijų per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 30 dienų, pateikti patikslintą projektinį pasiūlymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

12. Regioninės plėtros departamentas, įvertinęs savivaldybės institucijos pateiktą projektinį pasiūlymą, užpildo projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo vertinimo išvados (toliau – projektinio pasiūlymo vertinimo išvada) formą (Aprašo 2 priedas) ir ją patvirtina Regioninės plėtros departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

13. Regioninės plėtros departamentas, apibendrindamas regiono savivaldybių institucijų pateiktą (-us) projektinį (-ius) pasiūlymą (-us), iš regiono projekto (-ų), atitinkančio (-ių) visus Aprašo 2 priedo 2 punkte nustatytus vertinimo aspektus, parengia regiono projektų sąrašo projektą 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui, užpildydamas Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės ar regiono projektų sąrašo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-199 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių įgyvendinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

14. Regioninės plėtros departamentas regiono projektų sąrašo projektą, išspausdintą iš SFMIS2014, pateikia regiono plėtros tarybai svarstyti ir tvirtinti. Kartu su regiono projektų sąrašo projektu regiono plėtros tarybai pateikiama:

14.1. projektinių pasiūlymų, kurie vertinimo metu buvo įvertinti kaip neatitinkantys Aprašo 2 priedo 2 punkte nustatytų vertinimo aspektų, projektinių pasiūlymų vertinimo išvadų kopijos;

14.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkte keliamų reikalavimų ir atitikties projektų finansavimo sąlygų apraše regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas vadovaujantis pateiktais projektiniais pasiūlymais ir (ar) stebėsenos rodiklių informacija iš SFMIS2014;

14.3. aiškinamąjį raštą ir, kai regiono projektų sąrašas keičiamas, jo lyginamąjį variantą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

15. Regiono plėtros taryba artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip per 25 dienas nuo regiono projektų sąrašo projekto gavimo dienos, vadovaudamasi strateginio planavimo dokumentais, nurodytais projektų finansavimo sąlygų apraše, regiono plėtros planu, veiksmų programa, jos priedu, priemonių įgyvendinimo planu, Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais specialiaisiais projektų atrankos kriterijais, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, projektų finansavimo sąlygų aprašu, svarsto regiono projektų sąrašo projektą ir savo sprendimu tvirtina jį 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui kiekvienai priemonei.

16. Regiono projektų sąrašas sudaromas kaupiamuoju būdu, t. y. regiono projektų sąrašas sudaromas ne visam pagal priemonę skirtam ES fondų lėšų limitui iš karto, o dalimis, atsižvelgiant į regiono plėtros plane nustatytus terminus. Regiono projektų sąrašas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 ir 51 punktuose nustatytus reikalavimus ir projektų finansavimo sąlygų apraše regionui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. Patvirtintame regiono projektų sąraše esančių visų regiono projektų preliminari tinkamų finansuoti ES fondų lėšų suma turi neviršyti ES fondų lėšų limito, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

17. Regiono projektų sąrašas visam pagal priemonę skirtam ES fondų lėšų limitui turi būti sudarytas iki 2018 m. gruodžio 31 d., jei projektų finansavimo sąlygų apraše nenurodyta ankstesnė data. Jeigu dėl svarbių priežasčių regiono projektų sąrašas nesudarytas iki 2018 m. gruodžio 31 d., regiono plėtros taryba kreipiasi į atsakingą ministeriją dėl sutikimo pratęsti regiono projektų sąrašo sudarymo terminą. Regiono plėtros tarybai gavus atsakingos ministerijos sutikimą ir siūlomą nustatyti regiono projektų sąrašo sudarymo terminą, kuris negali būti vėlesnis kaip 2020 m. liepos 31 d., Regioninės plėtros departamentas patikslina kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodytą projektinių pasiūlymų pateikimo terminą. Pateikti projektiniai pasiūlymai vertinami ir regiono projektų sąrašo projektas parengiamas vadovaujantis Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-659, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-07-23, i. k. 2019-12096

Nr. 1V-531, 2020-06-01, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11848

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

18. Regiono plėtros taryba, priėmusi sprendimą dėl regiono projektų sąrašo patvirtinimo, ne vėliau kaip per 3 dienas apie tai elektroniniu paštu informuoja Regioninės plėtros departamentą, pateikdama jam regiono plėtros tarybos sprendimą, kuriuo patvirtintas regiono projektų sąrašas. Regioninės plėtros departamentas, gavęs iš regiono plėtros tarybos informaciją apie regiono plėtros tarybos priimtą sprendimą dėl regiono projektų sąrašo patvirtinimo, ne vėliau kaip per 4 dienas į SFMIS2014 suveda informaciją apie regiono projektų sąrašą ir įkelia regiono plėtros tarybos sprendimą, kuriuo patvirtintas regiono projektų sąrašas, į regiono projektų sąrašą įtrauktų projektinių pasiūlymų ir jų priedų bei projektinių pasiūlymų vertinimo išvadas. Taip pat apie regiono plėtros tarybos sprendimą dėl regiono projektų sąrašo patvirtinimo informuoja įgyvendinančiąją instituciją, atsakingą ministeriją ir Vidaus reikalų ministeriją bei paskelbia priimtą sprendimą ir regionų projektų sąrašą interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

III SKYRIUS

REGIONŲ PROJEKTŲ SĄRAŠŲ KEITIMAS

 

19. Regiono projektų sąrašas gali būti keičiamas šiais būdais:

19.1. išbraukiant regiono projektus ir (arba) įtraukiant naujus regiono projektus;

19.2. keičiant regiono projekto informaciją, pateikiamą patvirtintame regiono projektų sąraše.

20. Regiono projektų sąrašas turi būti keičiamas pagal Aprašo 19.1 papunktį esant bent vienai iš išvardytų sąlygų:

20.1. pareiškėjui nusprendus nebeteikti paraiškos dėl regiono projekto finansavimo (toliau – paraiška) įgyvendinančiajai institucijai ir apie savo sprendimą raštu informavus savivaldybės instituciją ir įgyvendinančiąją instituciją;

20.2. pareiškėjo prašymu nutraukus regiono projekto, esančio regiono projektų sąraše, paraiškos vertinimą, kai pareiškėjas nusprendžia pakartotinai nebeteikti paraiškos įgyvendinančiajai institucijai ir apie savo sprendimą raštu informavus savivaldybės instituciją;

20.3 atsakingai ministerijai pripažinus sprendimą dėl regiono projekto, esančio regiono projektų sąraše, finansavimo netekusiu galios;

20.4. paaiškėjus, kad lieka neišnaudotas ES fondų lėšų limitas ir (arba) atsakingai ministerijai pakeitus regionams skirtas ES fondų lėšas, nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše;

20.5. Vidaus reikalų ministerijai arba atsakingai ministerijai nustačius, kad regiono projektas neatitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 49 punkto nuostatų ir pasiūlius tokį regiono projektą iš regiono projektų sąrašo išbraukti;

20.6. jei pareiškėjas nesilaiko Aprašo 22.4 papunktyje nustatytų terminų;

20.7. atsakingai ministerijai priėmus sprendimą nefinansuoti regiono projekto;

20.8. pasikeitus regiono plėtros plano ir (ar) integruotos teritorijų vystymo programos (jei reikalavimas, kad regiono projektas atitiktų integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plano nuostatas, nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše) tikslams ir (ar) jų įgyvendinimo projektams / veiksmams (taikoma regiono projektams, kurių paraiškos įgyvendinančiajai institucijai nėra pateiktos);

20.9. įgyvendinančiajai institucijai atmetus vertinamą paraišką esant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 122, 1221, 133, 136 ir 138 punktuose nustatytiems pagrindams.

21. Kai, esant Aprašo 20 punkte nurodytoms sąlygoms, į regiono projektų sąrašą planuojama įtraukti naują (-us) regiono projektą (-us), suėjus Aprašo 6 punkte nustatytam projektinių pasiūlymų pateikimo terminui, regiono plėtros taryba raštu kreipiasi į atsakingą ministeriją dėl sutikimo suplanuoti nesuplanuotą ES fondų lėšų limito dalį regiono projektams finansuoti arba atsakinga ministerija išankstinį sutikimą gali duoti nustatydama priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše naują regiono projekto įtraukimo į regiono projektų sąrašą terminą. Regiono plėtros tarybai gavus atsakingos ministerijos raštą, kuriuo ji pareiškia savo sutikimą ir nurodo jos siūlomą nustatyti regiono projekto įtraukimo į regiono projektų sąrašą terminą arba esant priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytam naujam regiono projekto įtraukimo į regiono projektų sąrašą terminui, kuris negali būti vėlesnis kaip 2020 m. lapkričio 30 d., Regioninės plėtros departamentas patikslina kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodytą projektinių pasiūlymų pateikimo terminą. Naujai pateikti projektiniai pasiūlymai vertinami ir regiono projektų sąrašo projektas parengiamas vadovaujantis Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka. Tokie regiono projektai į regiono projektų sąrašą įtraukiami iki 2020 m. lapkričio 30 d., jei projektų finansavimo sąlygų apraše ar atsakingos ministerijos rašte nenurodytas ankstesnis terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-659, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-07-23, i. k. 2019-12096

Nr. 1V-531, 2020-06-01, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11848

Nr. 1V-826, 2020-08-20, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17563

Nr. 1V-1205, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24773

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

211. Kai atsakinga ministerija atitinkamos priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše paskirsto ES fondų lėšų limitą su veiklos lėšų rezervu regionams, nurodo jos siūlomą nustatyti regiono projekto (-ų) įtraukimo į regiono projektų sąrašą terminą, kuris negali būti vėlesnis kaip 2020 m. lapkričio 30 d., ir į regiono projektų sąrašą planuojamą (-us) įtraukti naują (-us) regiono projektą (-us), Regioninės plėtros departamentas patikslina kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodytą projektinių pasiūlymų pateikimo terminą. Naujai pateikti projektiniai pasiūlymai vertinami ir regiono projektų sąrašo projektas parengiamas vadovaujantis Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka. Tokie regiono projektai į regiono projektų sąrašą įtraukiami iki 2020 m. lapkričio 30 d., jei projektų finansavimo sąlygų apraše nenurodytas ankstesnis terminas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-659, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-07-23, i. k. 2019-12096

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-531, 2020-06-01, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11848

Nr. 1V-826, 2020-08-20, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17563

Nr. 1V-1205, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24773

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

22. Regiono projektų sąrašas turi būti keičiamas pagal Aprašo 19.2 papunktį esant bent vienai iš išvardytų sąlygų:

22.1. regiono plėtros tarybai priėmus sprendimą tenkinti savivaldybės institucijos pateiktą prašymą dėl regiono projektų sąraše regiono projektui suplanuotų lėšų padidinimo pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1222.3 papunkčio ir 20 skirsnio nuostatas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-659, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-07-23, i. k. 2019-12096

 

22.2. regiono projekto sutartį pasirašius dėl mažesnės finansavimo sumos, negu numatyta šiam regiono projektui regiono projektų sąraše, ir jei nėra gautas savivaldybės institucijos prašymas dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo, regiono projekto sutartyje pakeitus tinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos paskirstymą pagal finansavimo šaltinius;

22.3. baigus įgyvendinti regiono projektą (įgyvendinančiajai institucijai patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą) pagal faktiškai patirtas ir regiono projektui įgyvendinti išmokėtas lėšas;

22.4. kai keičiamas paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas; bendra termino pratęsimo (-ų) trukmė negali viršyti 12 mėnesių ir terminas negali būti vėlesnis nei nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše (jei toks terminas nustatytas);

22.5. pareiškėjui atsiėmus paraišką ar nutraukus regiono projekto, esančio regiono projektų sąraše, paraiškos vertinimą, jei pareiškėjas nusprendžia teikti paraišką įgyvendinančiajai institucijai pakartotinai ir apie savo sprendimą yra raštu informavęs savivaldybės instituciją;

22.6. jei įvertinus projektinį pasiūlymą, patikslintą atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, nustatoma, kad projektinis pasiūlymas atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus ir keičiasi regiono projekto informacija, nurodyta regiono projektų sąraše.

23. Kai regiono projektų sąrašas keičiamas esant Aprašo 22 punkte nustatytoms sąlygoms, projektiniai pasiūlymai nėra tikslinami, išskyrus atvejus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1221 punkte ir 196.1, 196.5 papunkčiuose (kai siekiamas gauti papildomas finansavimas sudaro 5 ir daugiau procentų projekto vertės).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-719, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-21, i. k. 2020-16153

 

24. Esant Aprašo 20.1, 20.2, 20.8, 22.4, 22.5 papunkčiuose išvardytoms sąlygoms, savivaldybės institucija raštu kreipiasi į regiono plėtros tarybą ir Regioninės plėtros departamentą, prašydama atitinkamai pakeisti regiono projektų sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

25. Regiono projektų sąrašas keičiamas Aprašo 14–17 punktuose nustatyta tvarka patvirtinant naują regiono projektų sąrašo redakciją. Pakeisto regiono projektų sąrašo projektai turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus. Patvirtinta nauja regiono projektų sąrašo redakcija paskelbiama ir apie ją informuojama Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

26. Regiono projektų sąrašas keičiamas taip, kad regiono projektų sąraše esančių regiono projektų preliminari tinkamų finansuoti ES fondų lėšų suma neviršytų ES fondų lėšų limito.

 

IV SKYRIUS

PAKARTOTINIS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

 

27. Projektinis pasiūlymas vertinamas pakartotinai esant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1222 punkte nurodytiems esminiams paraiškos pakeitimams.

28. Regioninės plėtros departamentas, gavęs Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1221 punkte nurodytą įgyvendinančiosios institucijos kreipimąsi su informacija apie nustatytus esminius paraiškos pakeitimus (toliau ‒ kreipimasis), per 3 dienas nuo kreipimosi gavimo kreipiasi į savivaldybės instituciją su prašymu pateikti patikslintą atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus projektinį pasiūlymą ir patikslintą investicijų projektą (jei taikoma).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

29. Savivaldybės institucijos pateiktas projektinis pasiūlymas, patikslintas atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus ,vertinamas Aprašo 8–9 punktuose nustatyta tvarka.

30. Įvertinęs projektinį pasiūlymą, patikslintą atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, Regioninės plėtros departamentas parengia projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir pateikia ją įgyvendinančiajai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

31. Jei, įvertinus projektinį pasiūlymą, patikslintą atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, nustatoma, kad regiono projektų sąrašas neturi būti keičiamas, Regioninės plėtros departamentas per 2 darbo dienas informuoja atitinkamą regiono plėtros tarybą ir per 7 dienas nuo įvertinimo dienos įkelia į SFMIS2014 šio projektinio pasiūlymo, jo priedų, projektinio pasiūlymo vertinimo išvados kopijas SFMIS2014 taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

32. Jei, įvertinus projektinį pasiūlymą, patikslintą, atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, nustatoma, kad turi būti keičiamas regiono projektų sąrašas, jis keičiamas Aprašo 25 punkte nustatyta tvarka.

33. Jei, įvertinus projektinį pasiūlymą, patikslintą, atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, nustatoma, kad jis neatitinka bent vieno iš Aprašo 2 priedo 2 punkte nustatytų vertinimo aspektų, ir per SFMI2014 gavus įgyvendinančiosios institucijos sprendimą atmesti paraišką, regiono projektų sąrašas keičiamas vadovaujantis Aprašo 20.9 papunkčiu.

___________________________

 

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

bendrai finansuojamų regionų projektų

atrankos tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo forma)

 

__________________________________________

(savivaldybės vykdomosios institucijos, teikiančios projektinį pasiūlymą, pavadinimas)

 

____________________________________________________________

(priemonės, kurios sąrašui sudaryti teikiamas projektinis pasiūlymas dėl regiono projekto įgyvendinimo,

pavadinimas ir kodas)

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS DĖL REGIONO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

 

_____________ Nr. ___________

(data)                                              

 

Projekto pavadinimas

 

(Galimas simbolių skaičius – 150)

 

1. Projekto pareiškėjo duomenys

 

Pavadinimas, kodas

 

(Galimas pavadinimo ženklų skaičius – 140)

Kontaktai (adresas, telefonas, faksas, el. p. adresas)

 

 

Vadovas / atsakingas asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas)

 

 

Kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas)

 

 

 

2. Duomenys apie projekto partnerį

 

Ar projektas turi
partnerį (-ius)

o taip

o ne (jeigu pažymima „ne“, kita lentelė nepildoma)

 

Partnerio Nr. (...) rekvizitai

Pavadinimas

 

Kodas

 

 

3. Projekto aprašymas (santrauka)

 

Trumpas projekto esmės aprašymas

 

 

(Galimas ženklų skaičius – 1000)

 

 

Projekto atitiktis:

 

1) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai (toliau – Veiksmų programa) (projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną Veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą);

 

2) regiono plėtros planui (nurodant regiono plėtros plano tikslą, įgyvendinimo uždavinį, priemonę ir projektą);

 

3) projektų finansavimo sąlygų apraše ir (arba) jo priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nurodytiems nacionalinio strateginio planavimo dokumentams;

 

4) Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems projektų atrankos kriterijams;

 

5) integruotai teritorijos vystymo programai, jei projektas prisideda prie Integruotos teritorijos vystymo programos įgyvendinimo (nurodant atitiktį konkrečiam integruotos teritorijos vystymo programos veiksmų plano tikslui, uždaviniui ir veiksmui).

 

 

 

 

Projekto atitiktis projektų parengtumo sąlygoms, nustatytoms projektų finansavimo sąlygų apraše (atlikti parengiamieji projekto darbai iki projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas), pateikimo bei darbai, kurie bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos, bei data, kada planuojama tokius darbus atlikti).

 

 

Pildoma tuo atveju, jei projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti projektų parengtumo reikalavimai. Galimas ženklų skaičius – 600.

 

 

“.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-659, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-07-23, i. k. 2019-12096

 

4. Projekto tikslas, uždavinys (-iai), veikla (-os), fiziniai rodikliai

 

Projekto tikslas:

 

(Nurodomas projekto tikslas. Galimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.)

Projekto uždavinys

Planuojamos projekto veiklos pavadinimas

Planuojamos projekto veiklos aprašymas

Fiziniai rodikliai

1

2

3

4

Detalizuojamas projekto tikslas per aprašomus uždavinius. Kiekvienas uždavinys nurodomas atskiroje eilutėje.

Galimas simbolių skaičius – 450.

Nurodyti privaloma.

Nurodomos projekto veiklos. Kiekviena veikla nurodoma atskiroje eilutėje.

Galimas simbolių skaičius – 400. Nurodyti privaloma.

Prie vieno projekto uždavinio galima nurodyti ir kelias planuojamas projekto veiklas.

Aprašoma kiekviena projekto veikla, ją pagrindžiant. Galimas simbolių skaičius – 10 000.

Nurodomi fizinių rodiklių pavadinimai, siektinos reikšmės ir mato vienetai. Galimas simbolių skaičius – 220.

1.

1.1. nurodoma konkreti veikla uždaviniui pasiekti

Pateikiamas nurodytos konkrečios veiklos aprašymas, ją pagrindžiant.

Nurodomas įgyvendinus konkrečią veiklą planuojamas pasiekti fizinis rodiklis.

 

1.2. nurodoma konkreti veikla uždaviniui pasiekti

Pateikiamas nurodytos konkrečios veiklos aprašymas, ją pagrindžiant.

Nurodomas įgyvendinus konkrečią veiklą planuojamas pasiekti fizinis rodiklis.

2.

2.1.

 

 

(...)

 

 

 

 

5. Stebėsenos rodikliai[1]

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo vnt.

Planuojama rodiklio reikšmė

Produkto rodikliai

Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti stebėsenos produkto rodikliai.

Nurodomas rodiklio matavimo vienetas, pvz.: kilometras (km), valandos (h) ir pan.

Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti rodiklio reikšmė.

Rezultato rodikliai

Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti stebėsenos rezultato rodikliai.

Nurodomas rodiklio matavimo vienetas, pvz.: procentas (proc.).

 

Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti rodiklio reikšmė.

 

6. Preliminarus projekto biudžetas (preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma)

 

Išlaidų kategorijos   Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Planuojama projekto išlaidų suma, Eur

Išlaidų pagrindimas, priskyrimas projekto veikloms, nurodytoms projektinio pasiūlymo 4 punkte

1

2

3

4

1.

Žemė

 

 

2.

Nekilnojamasis turtas

 

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kt. turtas

 

 

5.

Projekto vykdymas

 

 

6.

Informavimas apie projektą

 

 

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal vienodo dydžio normą

 

 

Iš viso:

 

 

 

7. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai

 

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma, eurais

1

2

1. Prašomos skirti lėšos

 

1.1+1.2 Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma.

1.1. Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų lėšos

 

Nurodoma prašoma skirti ES struktūrinių fondų lėšų suma.

1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos

 

Nurodoma prašoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas.

2.1. Viešosios lėšos

 

2.1.1+2.1.2+2.1.3 Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ar kitų viešųjų lėšų šaltinių.

2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

2.1.2. Savivaldybių biudžeto lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybių biudžeto lėšos.

2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, lėšos).

2.2. Privačios lėšos

 

2.2.1+2.2.2 nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių.

2.2.1. Nuosavos lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra nuosavos lėšos.

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola.

3. Iš viso

 

1+2 Nurodoma bendra projekto išlaidų suma. 1 ir 2 punktų suma turi sutapti su bendra  išlaidų suma, nurodyta projektinio pasiūlymo dalyje „Projekto biudžetas“.

 

8. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

 

Preliminari projekto pradžios data ir įgyvendinimo trukmė mėnesiais

Nurodoma planuojama preliminari projekto pradžia mėnesio tikslumu ir mėnesių skaičius, kiek laiko planuojama įgyvendinti projektą.

 

9. Projektinio pasiūlymo priedai:

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Priedo lapų skaičius

1.

 

 

2.

 

 

(...)“

 

 

 

10. Duomenys apie kitas su projektu susijusias lėšas, gautas / gaunamas iš ES struktūrinių fondų, tarptautinio bendradarbiavimo programų, Lietuvos Respublikos valstybės / savivaldybių biudžetų finansuojamų programų

 

Susijusio projekto pavadinimas

Finansavimo lėšų šaltinis (ES struktūrinis fondas, tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo programa, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, Valstybės investicijų programa, kita)

Finansavimo suma, eurais

Sąsaja su projektu, dėl kurio teikiamas projektinis pasiūlymas

 

 

 

 

 

Pažymiu, kad projekte numatomos įgyvendinti veiklos, kurioms prašoma skirti ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės / savivaldybių biudžeto lėšų, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų šaltinių, jei teikiamas projektas bus įtrauktas į  ____________________regiono projektų sąrašą.

 

 

11. Projekto paraiškos rengimas

 

Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Nurodoma data (metai, mėnuo, diena), kada planuojama pateikti projekto paraišką įgyvendinančiajai institucijai

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                            (Parašas)                                                                     (Vardas ir pavardė)

 

 

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

bendrai finansuojamų regionų projektų

atrankos tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo vertinimo išvados forma)

 

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 

 

PROJEKTINIO PASIŪLYMO DĖL REGIONO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO IŠVADA[2]

 

_____________

(data)

 

_____________

(vieta)

 

 

1. Projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) duomenys

 

Projektiniame pasiūlyme nurodyto projekto (toliau – projektas) pavadinimas

 

 

Savivaldybės vykdomosios institucijos, pateikusios projektinį pasiūlymą, pavadinimas

 

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) prioriteto įgyvendinimo priemonės pavadinimas ir numeris

 

 

Projektinio pasiūlymo gavimo data ir registravimo numeris

 

(Įrašoma raštu gauto projektinio pasiūlymo data, kuri turi būti vėlesnė nei projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo data. Registravimo numeris įrašomas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrose nustatyta tvarka.)

 

2. Projektinio pasiūlymo įvertinimas

 

Nr.

Vertinimo aspektas

Taip / ne / netaikoma

Pastabos / paaiškinimai

(Nurodomas pasirinkto vertinimo „Taip / ne / netaikoma“ pagrindimas, taip pat dokumentai, kurie buvo peržiūrėti siekiant įvertinti konkretų vertinimo aspektą)

2.1.

Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną Veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

 

Vertinama, ar regiono projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį, nurodytą projektų finansavimo sąlygų aprašo priede – Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelėje, ir siekiamą rezultatą.

2.2

Projektas atitinka regiono plėtros plano nuostatas.

 

Vertinama, ar regiono projektas atitinka regiono plėtros plano nuostatas, t. y. ar projektiniame pasiūlyme nurodytas regiono projekto pareiškėjas, regiono projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plano atitinkamos priemonės konkretaus projekto atitinkamą informaciją, regiono projektu siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės yra ne mažesnės, nei nurodytos regiono plėtros plane, ES fondų lėšų dydis neviršija regiono plėtros plane nurodyto konkretaus projekto ES fondų lėšų dydžio.

2.3

Projektas atitinka integruotos teritorijos vystymo programos veiksmų plano nuostatas.

 

Vertinama, ar regiono projektas atitinka integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plano nuostatas (jei toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše), t. y. ar projektiniame pasiūlyme nurodytas regiono projekto pareiškėjas, regiono projekto veiklos atitinka integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plano konkretaus veiksmo aprašyme pateiktą informaciją, o ES fondų lėšų dydis neviršija konkrečiam veiksmui nurodyto ES fondų lėšų dydžio.

2.4.

Projektas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyto (-ų) nacionalinio (-ų) strateginio planavimo dokumento (-ų) nuostatas.

 

Vertinama, ar regiono projektas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše ir (arba) jo priede – Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo lentelėje nurodyto (-ų) nacionalinio (-ių) strateginio planavimo dokumento (-ų) nuostatas.

2.5.

Projektas atitinka specialiuosius projektų atrankos kriterijus.

 

Vertinama, ar regiono projektas atitinka Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintus specialiuosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.

2.6.

Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus arba gali tenkinti tokį reikalavimą suėjus paraiškos pateikimo terminui.

 

Vertinama, ar regiono projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir (ar) gali tenkinti nustatytus reikalavimus suėjus paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo terminui (Jei regiono projekto parengtumas neatitinka nurodyto reikalavimo, susijusio su dokumentų, kurie teikiami su projektiniu pasiūlymu, parengimu, žymima „Ne“;

jei regiono projekto parengtumas neatitinka nurodyto reikalavimo, susijusio su dokumentų, kurie teikiami su paraiška, parengimu, bet gali tenkinti tokį reikalavimą suėjus paraiškos pateikimo terminui, papildomai nurodoma, kokia sąlyga turi būti nurodyta regiono projektų sąraše, jei projektą rekomenduojama įtraukti į sąrašą.). Šis vertinimo aspektas netaikomas vertinant projektinį pasiūlymą Aprašo IV skyriuje nurodytais atvejais.

Kai vertinamas projektinis pasiūlymas dėl papildomo finansavimo skyrimo, šis vertinimo aspektas taikomas, jei toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.

2.7.

Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

 

Atitiktis šiam vertinimo aspektui vertinama (jei taikoma) vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika (toliau – Optimalios alternatyvos pasirinkimo vertinimo metodika), kurios skelbiamos interneto svetainė www.esinvesticijos.lt ir projektų finansavimo sąlygų aprašu; šio aspekto vertinimui pildomas Investicijų projektų rengimo metodikos 9 priedas;

2.7.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

2.7.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

2.7.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

2.7.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

Įsitikinama, kad optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal didžiausią ekonominės grynosios dabartinės vertės reikšmę (kuri turi būti didesnė nei 0), palyginus ekonominį naudos ir išlaidų santykį (kuris turi būti didesnis nei 1) bei ekonominę vidinę grąžos normą (kurios reikšmė visais atvejais turi būti didesnė nei taikoma socialinė diskonto norma).

Kai vertinamas projektinis pasiūlymas dėl papildomo finansavimo skyrimo:

- jei pirminis projektinis pasiūlymas buvo rengtas be investicijų projekto, o vertinamas projektinis pasiūlymas su investicijų projektu dėl papildomo finansavimo skyrimo, įsitikinama, kad optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal didžiausią ekonominės grynosios dabartinės vertės reikšmę;

- jei pirminis projektinis pasiūlymas buvo rengtas su investicijų projektu ir vertinamas projektinis pasiūlymas su atnaujintu investicijų projektu dėl papildomo finansavimo skyrimo, įsitikinama, kad optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal didžiausią ekonominės grynosios dabartinės vertės reikšmę, kuri su papildomu finansavimu yra didesnė nei pirminio projektinio pasiūlymo.

2.7.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

2.8.

Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

 

 

Šis vertinimo aspektas taikomas regiono projektams, kuriems netaikomas  projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 2.7 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas.

Atitiktis šiam vertinimo aspektui vertinama vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, Optimalios alternatyvos pasirinkimo vertinimo  metodika ir projektų finansavimo sąlygų aprašu.

Kai regiono projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, vertinama atsižvelgiant į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktą vertinimo išvadą dėl partnerystės ar koncesijos socialinės ir ekonominės naudos; šio aspekto vertinimui pildomas Investicijų projektų rengimo metodikos 9 priedas.

2.9.

Projekto veiklos atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše numatytas remiamas veiklas.

 

Šis vertinimo aspektas netaikomas vertinant projektinį pasiūlymą Aprašo IV skyriuje nurodytais atvejais.

2.10.

Projektas atitinka veiklų kompleksiškumo reikalavimą

 

Vertinimo aspektas taikomas, jei toks reikalavimas numatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.

Šis vertinimo aspektas netaikomas vertinant projektinį pasiūlymą Aprašo IV skyriuje nurodytais atvejais.

2.11.

Projekte nėra nustatyta dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizika.

 

(taip – jei regiono projekte nėra nustatyta dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizika, ne – jei tokia rizika regiono projekte yra nustatyta).

Šis vertinimo aspektas netaikomas vertinant projektinį pasiūlymą Aprašo IV skyriuje nurodytais atvejais.

2.12.

Pateikti visi projektinio pasiūlymo priedai, nurodyti projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

 

 

3. Išvados dėl projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 2 punkte nurodytiems reikalavimams atitikties:

 

Projektinis pasiūlymas / patikslintas projektinis pasiūlymas atitinka visus projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 2 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Projektinis pasiūlymas / patikslintas projektinis pasiūlymas neatitinka bent vieno iš projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 2 punkte nustatytų reikalavimų, t. y. ____________(nurodoma, kurių reikalavimų neatitinka).

 

 

 

 

__________________________                                                         ____________________

(vertintojo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės)[3])                                                 (parašas)

 

 

4. Išvados tvirtinimas

 

Pritarti vertintojo išvadai

Nepritarti vertintojo išvadai

 

Pastabos

 

(nurodomos pastabos arba nustatyti trūkumai)

 

__________________________                                                         ____________________

(išvadą tvirtinančio asmens vardas, pavardė)                                              (parašas)

 

 

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-371, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13616

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-442, 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10099

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-659, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-07-23, i. k. 2019-12096

Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-531, 2020-06-01, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11848

Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-719, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-21, i. k. 2020-16153

Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-826, 2020-08-20, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17563

Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1205, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24773

Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-574, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15312

Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Visoje lentelėje galimas įrašyti maksimalus ženklų skaičius – 1000.

[2] Šią išvadą Regioninės plėtros departamentas teikia įgyvendinančiajai institucijai per 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemį (toliau – SFMIS2014), jei yra funkcinės galimybės, arba raštu.

Įgyvendinančioji institucija, vertindama projekto tinkamumą finansuoti, remiasi šia išvada, pildydama atitinkamus tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės, patvirtintos Veiksmų programos prioriteto konkrečios įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo priede, aspektus.

[3] Pasirašoma remiantis institucijos vidaus procedūromis