LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 24 D. SPRENDIMO NR. V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 17 d. Nr. V-351

Vilnius

 

1P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Rekomenduoti ugdymo įstaigose ugdomiems mokiniams (toliau – mokiniai), norintiems testuotis ugdymo įstaigų darbuotojams (įskaitant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą, vykdomą toje pačioje ugdymo įstaigoje, kurioje organizuojamas testavimas tos pačios ugdymo įstaigos mokiniams) (toliau – ugdymo įstaigų darbuotojai), išskyrus mokinius ir ugdymo įstaigų darbuotojus, kuriems mažiau nei prieš 90 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota atlikus PGR ar antigeno testą, dalyvauti periodiniame profilaktiniame testavime ir (ar) šio sprendimo 81 punkte nustatytais atvejais organizuojamame testavime.“

1.2. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2. ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą – savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas).“

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.

1.4. Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3. savikontrolės tyrimo metodu:

5.3.1. ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą – kas 3-5 dienas;

5.3.2. ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą šio sprendimo 81 punkte nustatytais atvejais – Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliacijos taisyklės), 9 priede nustatytu periodiškumu.“

1.5. Pakeičiu 8.31 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.31. tais atvejais, kai organizuojamas savikontrolės tyrimas šio sprendimo 5.3.1 papunktyje nustatytu periodiškumu ir numatoma testavimo diena yra savaitgalį, mokiniams rekomenduojama išduoti po 1 savikontrolei skirtą greitąjį antigeno testą, kuris atliekamas paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo procesą. Organizuojant savikontrolės tyrimą šiuo būdu turi būti užtikrinamas šio sprendimo 8.3 papunktyje numatytas rezultatų fiksavimas;“.

1.6. Pakeičiu 81.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

81.1. teigiamo patvirtinamojo tyrimo atveju, taikomos Izoliacijos taisyklės;“.

1.7. Pakeičiu priedo I skyrių ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

 

Šioje sutikimo / nesutikimo formoje pateikiama informacija apie ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas ar pirminį profesinį mokymą vykdančioje ugdymo įstaigoje (toliau – mokykloje) vykdomą savanorišką pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ar pirminio profesinio mokymo programą ugdomų mokinių (toliau – mokiniai) testavimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) (toliau – COVID-19 liga) įtarti ar diagnozuoti (toliau – testavimas) ir asmens duomenų, susijusių su testavimo procesu, tvarkymą.

Testavimą vykdanti įstaiga

Testavimas vykdomas: _______________________________________________

[nurodomas mokyklos pavadinimas].

Už testavimo organizavimą atsakingas asmuo: _____________________________________

[nurodoma už testavimo organizavimą atsakingo asmens vardas, pavardė,  pareigos ir kontaktai].

Testavimo tikslas

Kai mokykloje organizuojamas savikontrolės tyrimas:

Testavimo procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių. Šiuo tikslu numatoma periodiškai organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos nustatymo savikontrolės būdu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus (toliau – savikontrolės tyrimas).

Kai mokykloje organizuojamas testavimas po turėto didelės rizikos sąlyčio, skirto COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti:

Testavimo procesu siekiama spręsti dėl izoliacijos taikymo sąlytį su patvirtintu COVID-19 ligos atveju, turėjusiems asmenims, užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių. Šiuo tikslu numatoma nustatytu periodiškumu po turėto kontakto organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos nustatymo tyrimus savikontrolės būdu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus (toliau – antigeno testas).

Kai mokykloje organizuojamas rekomenduojamas testavimas, mokiniui nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, kol laukiama tokio mokinio patvirtinamojo tyrimo rezultato ar jei patvirtinamojo tyrimo atlikti neplanuojama (esant COVID-19 ligos įtarimui):

Testavimo procesu siekiama skubiai identifikuoti potencialius COVID-19 ligos atvejus tarp galimai sąlytį turėjusių asmenų, užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių. Šiuo tikslu numatoma nustatytu periodiškumu po turėto kontakto su asmeniu, galimai sergančių COVID-19 liga, organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos nustatymo tyrimus savikontrolės būdu atliekant antigeno testus.

Testavimo vykdymo teisinis pagrindas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ ar jį keičiantis teisės aktas bei šio sprendimo pagrindu priimtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas bei Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo taisyklės).

Testavimo proceso dalyvio teisės

Kai mokykloje organizuojamas savikontrolės tyrimas:

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl mokinio (-ės) atstovas pagal įstatymą ar mokinys (-ė), jei jis (ji) yra vyresnis (-ė) nei 16 metų, turi teisę atsisakyti jame dalyvauti, o priėmęs (-usi) sprendimą testuotis ir pradėjęs (-usi) gali bet kada iš jo pasitraukti, parašydamas (-a) laisvos formos prašymą.

Kai mokykloje organizuojamas testavimas po turėto didelės rizikos sąlyčio, skirto COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti:

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl mokinio (-ės) atstovas pagal įstatymą ar mokinys (-ė), jei jis (ji) yra vyresnis (-ė) nei 16 metų, turi teisę atsisakyti jame dalyvauti. Tokiu atveju taikoma izoliacija vadovaujantis Izoliavimo taisyklių nuostatomis (izoliacija netaikoma pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomiems mokiniams).

Kai mokykloje organizuojamas rekomenduojamas testavimas mokiniui nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, kol laukiama tokio mokinio patvirtinamojo tyrimo rezultatų ar jei patvirtinamojo tyrimo atlikti neplanuojama  (esant COVID-19 ligos įtarimui):

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl mokinio (-ės) atstovas pagal įstatymą ar mokinys (-ė), jei jis (ji) yra vyresnis (-ė) nei 16 metų, turi teisę atsisakyti jame dalyvauti.“

1.8. Pakeičiu priedo IV skyriaus lentelę ir ją išdėstau taip:

„Periodinis savikontrolės tyrimas

□ sutinku

□ nesutinku

savikontrolės tyrimas esant sąlyčiui su patvirtintu COVID-19 ligos atveju ir sprendžiant dėl izoliacijos taikymo (izoliacija netaikoma pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomiems mokiniams)

□ sutinku

□ nesutinku

savikontrolės tyrimas klasėje mokiniui nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, kol laukiama tokio mokinio patvirtinamojo tyrimo rezultatų ar jei patvirtinamojo tyrimo atlikti neplanuojama (esant COVID-19 ligos įtarimui)

□ sutinku

□ nesutinku“

 

2.  N u s t a t a u, kas šis sprendimas įsigalioja 2022 m. vasario 21 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys