Suvestinė redakcija nuo 2017-10-11

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05610

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI, NAUDOTI IR JAIS DISPONUOTI LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJAI PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

2017 m. kovo 29 d. Nr. 238

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir 10 straipsniu ir įgyvendindama Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Perduoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu valstybės įmonių „Automagistralė“, „Alytaus regiono keliai“, „Kauno regiono keliai“, „Klaipėdos regiono keliai“, „Marijampolės regiono keliai“, „Panevėžio regiono keliai“, „Šiaulių regiono keliai“, „Tauragės regiono keliai“, „Telšių regiono keliai“, „Utenos regiono keliai“, „Vilniaus regiono keliai“ patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – valstybinės reikšmės kelius, nurodytus valstybinės reikšmės automobilių kelių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, kurių bendra likutinė vertė 2017 m. kovo 28 d. – 2 022 917 271,16 euro (du milijardai dvidešimt du milijonai devyni šimtai septyniolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt  vienas euras šešiolika centų), valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Punkto pakeitimai:

Nr. 802, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16069

 

2. Nustatyti, kad, perdavus 1 punkte nurodytą turtą, valstybės įmonių „Automagistralė“, „Alytaus regiono keliai“, „Kauno regiono keliai“, „Klaipėdos regiono keliai“, „Marijampolės regiono keliai“, „Panevėžio regiono keliai“, „Šiaulių regiono keliai“, „Tauragės regiono keliai“, „Telšių regiono keliai“, „Utenos regiono keliai“, „Vilniaus regiono keliai“ turto vertės, nurodytos priede, sumažėjimas turi būti registruojamas valstybės įmonių turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalyje.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis


 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 238
priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 802
redakcija)

 

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJAI PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PERDUODAMO VALSTYBĖS ĮMONIŲ TURTO VERČIŲ, KURIOMIS REGISTRUOJAMAS TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANČIO KAPITALO SUMAŽĖJIMAS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Įmonės pavadinimas

Turto likutinės vertės 2017 m. kovo 28 d., kuriomis registruojamas turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo sumažėjimas, eurais

1.

Valstybės įmonė „Alytaus regiono keliai“

84 775 025,34

2.

Valstybės įmonė „Kauno regiono keliai“

206 677 682,94

3.

Valstybės įmonė „Klaipėdos regiono keliai“

177 761 682,24

4.

Valstybės įmonė „Marijampolės regiono keliai“

141 694 290,61

5.

Valstybės įmonė „Panevėžio regiono keliai“

137 496 157,15

6.

Valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“

273 674 719,45

7.

Valstybės įmonė „Tauragės regiono keliai“

113 751 314,15

8.

Valstybės įmonė „Telšių regiono keliai“

89 474 879,69

9.

Valstybės įmonė „Utenos regiono keliai“

156 247 331,14

10.

Valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“

332 983 283,09

11.

Valstybės įmonė „Automagistralė“

308 380 905,36

Iš viso

2 022 917 271,16

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 802, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16069

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 802, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16069

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 238 „Dėl valstybinės reikšmės kelių perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jais disponuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos“ pakeitimo