Suvestinė redakcija nuo 2019-06-18

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16671

 

Nauja redakcija nuo 2017-09-28:

Nr. V-213, 2017-09-15, paskelbta TAR 2017-09-27, i. k. 2017-15144

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REKOMENDUOJAMŲ FORMŲ, REIKALINGŲ VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLAI ĮGYVENDINTI IR INFORMACIJAI APIE SUTEIKTĄ HUMANITARINĘ PAGALBĄ TEIKTI, PATVIRTINIMO

 

2014 m. lapkričio 11 d. Nr. V-226

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu ir Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 ir 112  punktais,

t v i r t i n u rekomenduojamas formas, reikalingas vystomojo bendradarbiavimo veiklai įgyvendinti ir informacijai apie suteiktą humanitarinę pagalbą teikti (pridedama):

1. Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos  parengtos vystomojo bendradarbiavimo projekto koncepcijos formą;

2. Vystomojo bendradarbiavimo projekto koncepcijos formą;

3. Vystomojo bendradarbiavimo projekto paraiškos formą;

4. Vystomojo bendradarbiavimo projekto koncepcijos/paraiškos administracinio vertinimo formą;

5. Vystomojo bendradarbiavimo projekto koncepcijos turinio vertinimo formą;

6. Vystomojo bendradarbiavimo projekto paraiškos turinio vertinimo formą;

7. Vystomojo bendradarbiavimo projekto vykdymo tarpinės/galutinės ataskaitos formą;

8. Vystomojo bendradarbiavimo projekto vykdymo ataskaitos vertinimo formą;

9. Veiklų įgyvendinimo patvirtinimo akto formą;

10. Vystomojo bendradarbiavimo projekto pažangos ataskaitos formą;

11. Informacijos apie suteiktą paramą vystymuisi ir humanitarinę pagalbą formą;

12. Perduodamo ilgalaikio (išskyrus nekilnojamąjį) ir (ar) trumpalaikio materialiojo turto sąrašo formą;

13. Perduodamo nekilnojamojo turto sąrašo formą;

14. Valstybės kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, skirto vystomojo bendradarbiavimo veiklai, perdavimo–priėmimo akto formą;

15. Finansinės ataskaitos apie skirtų asignavimų panaudojimą formą.

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                    Linas Linkevičius

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos parengtos vystomojo bendradarbiavimo projekto koncepcijos forma

 

Vystomojo bendradarbiavimo projekto koncepcijos forma

Priedo pakeitimai:

Nr. V-171, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-17, i. k. 2019-09721

 

Vystomojo bendradarbiavimo projekto paraiškos forma

Priedo pakeitimai:

Nr. V-171, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-17, i. k. 2019-09721

 

Vystomojo bendradarbiavimo projekto koncepcijos . paraiškos administracinio vertinimo forma

 

Vystomojo bendradarbiavimo projekto koncepcijos turinio vertinimo forma

 

Vystomojo bendradarbiavimo projekto paraiškos turinio vertinimo forma

 

Vystomojo bendradarbiavimo projekto vykdymo tarpinės/galutinės ataskaitos forma

Priedo pakeitimai:

Nr. V-171, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-17, i. k. 2019-09721

 

Vystomojo bendradarbiavimo projekto vykdymo ataskaitos vertinimo forma

 

Veiklų įgyvendinimo patvirtinimo akto forma

 

Vystomojo bendradarbiavimo projekto pažangos ataskaitos forma

 

Informacijos apie suteiktą paramą vystymuisi ir humanitarinę pagalbą forma

 

Perduodamo ilgalaikio (išskyrus nekilnojamąjį) ir (ar) trumpalaikio materialiojo turto sąrašo forma

 

Perduodamo nekilnojamojo turto sąrašo forma.

 

Valstybės kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, skirto vystomojo bendradarbiavimo veiklai, perdavimo–priėmimo akto forma

 

Finansinės ataskaitos apie skirtų asignavimų panaudojimą forma

 

Vystomojo bendradarbiavimo projekto vykdymo tarpinės/galutinės ataskaitos formos priedas

Papildyta priedu:

Nr. V-171, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-17, i. k. 2019-09721

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-213, 2017-09-15, paskelbta TAR 2017-09-27, i. k. 2017-15144

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl rekomenduojamų formų, reikalingų vystomojo bendradarbiavimo veiklai įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-171, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-17, i. k. 2019-09721

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl rekomenduojamų formų, reikalingų vystomojo bendradarbiavimo veiklai įgyvendinti ir informacijai apie suteiktą humanitarinę pagalbą teikti, patvirtinimo“ pakeitimo