Suvestinė redakcija nuo 2022-11-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20801

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. TS-326

Utena

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, atsižvelgdama į Švietimo įstaigų vadovų tarybos pirmininko Rolando Gruodinsko 2019 m. lapkričio 15 d. prašymą „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašo pakeitimo“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1Patvirtinti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. TS-85 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.  Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

4.  Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre, savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt ir vietos spaudoje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Alvydas Katinas


 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-326

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato atlyginimo dydį už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) švietimo įstaigose, atlyginimo lengvatų taikymo sąlygas, dokumentų lengvatoms taikyti pateikimo tvarką, atlyginimo už vaikų išlaikymą mokėjimo terminus.

2.  Atlyginimą už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigose (toliau – atlyginimas už vaiko išlaikymą) moka tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai (toliau – tėvai).

 

II SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS

 

3.    Atlyginimą už vaikų išlaikymą per mėnesį sudaro:

3.1. atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą, t.y. 15 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio atlyginimas, nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus. Grupėse, dirbančiose keturias valandas per dieną, šis atlyginimas mažinamas 50 proc.

3.2. atlyginimas už vaikų maitinimą grupėse, dirbančiose ilgiau nei 4 val. per dieną, kurio dydis lygus:

3.2.1.     sunaudotų maisto produktų kainai;

3.2.2. 20,00 Eur maisto gamybos kaštams (virtuvės darbuotojų darbo užmokestis, komunalinės paslaugos ir kt.) padengti, nepriklausomai nuo lankytų dienų ir maitinimų skaičiaus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-233, 2022-10-27, paskelbta TAR 2022-10-27, i. k. 2022-21755

 

3.3. Tvarkos aprašo 3.1 papunktyje nurodytas atlyginimas už vaikų išlaikymą netaikomas vaikams ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

 

III SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMAS

 

4.  Vaikai, pradėję lankyti švietimo įstaigą iki mėnesio 15 dienos (įskaitytinai) ar išvykstantys iš jos po mėnesio 15 dienos, moka visą Tvarkos aprašo 3.1 ir 3.2.2. papunkčiuose numatytą atlyginimą. Vaikai, pradedantys lankyti po mėnesio 15 dienos ar išvykstantys iki mėnesio 15 dienos (įskaitytinai), moka pusę minėto atlyginimo.

5. Atlyginimas už vaikų išlaikymą nemokamas,  jeigu švietimo įstaigoje ugdymo veikla nutraukiama vasaros laikotarpiu ar dėl higienos normų pažeidimo, karantino, dėl avarinių darbų, ekstremalios situacijos ar kitų nenumatytų aplinkybių, jeigu vaikas nelanko (laikinai) kitos ugdymo įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-78, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07078

 

5¹. Atlyginimas už vaikų išlaikymą nemokamas, kai švietimo įstaigos ugdymo grupėje (-ėse) ugdymo procesas sustabdomas, kai ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, kai vaikas laikinai nelanko švietimo įstaigos karantino laikotarpiu.

Papildyta pastraipa:

Nr. TS-15, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01522

 

52. Atlyginimas už vaikų išlaikymą nemokamas už nuo karo bėgančių Ukrainos piliečių vaikus, kurie atvyko laikinai gyventi į Utenos rajono savivaldybę.

Papildyta punktu:

Nr. TS-83, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-25, i. k. 2022-05821

 

6.  Tėvams pateikus prašymą ugdymo įstaigos vadovui  gali rinktis, ar vaikas valgys pusryčius ar pavakarius, bet netrumpesniam kaip savaitės laikotarpiui.

 

IV SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

 

7.    Atlyginimas numatytas Tvarkos aprašo 3.2 papunktyje mažinamas 90 procentų, jeigu:

7.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

7.2. šeima gauna socialinę pašalpą (pateikus Savivaldybės administracijos skyriaus, atsakingo už socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos organizavimą, pažymą);

7.3. vaikui nustatytas sunkus neįgalumo lygis (pateikus neįgalumo lygį patvirtinantį dokumentą).

8.    Atlyginimas numatytas Tvarkos aprašo 3.2. papunktyje mažinamas 50 procentų, jeigu:

8.1. vaikui nustatytas vidutinis neįgalumo lygis (pateikus neįgalumo lygį patvirtinantį dokumentą);

8.2. vaikas turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo sprendimu pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, apribota valdžia neterminuotam laikotarpiui, nenustatyta tėvystė), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

8.3. šeima augina tris ar daugiau vaikų iki 18 metų ar vyresnius, kurie mokosi mokymo įstaigų, teikiančių formalųjį švietimą, dieniniuose skyriuose, pateikus mokymosi įstaigos pažymą ir šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

8.4. vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigos, teikiančios formalųjį švietimą (nuolatinės studijos), pateikus pažymą;

8.5. jeigu vienas iš tėvų yra pašauktas į nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą;

81. Atlyginimas numatytas Tvarkos aprašo 3.2 papunktyje mažinamas 25 procentais, kai vaikui nustatytas lengvas neįgalumo lygis (pateikus neįgalumo lygį patvirtinantį dokumentą).

9.    Savivaldybės taryba ugdymo įstaigos vadovo siūlymu gali 90 ar 50 procentų sumažinti Tvarkos aprašo 3.2 papunktyje numatyto atlyginimo dydį vaikams iš šeimų, kurioms paskirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslaugos.

10.  Gali būti taikoma tik viena Tvarkos aprašo 7–9 punktuose numatyta atlyginimo už vaikų išlaikymą lengvata.

11.  Vaikams, kuriems netaikoma Tvarkos aprašo 7–9 punktuose numatyta atlyginimo už vaikų išlaikymą lengvata, bet gaunantiems įstatymų nustatyta tvarka nemokamus pusryčius ir pietus, Tvarkos aprašo 3.2.2 papunktyje nustatytas atlyginimas mažinamas 90 proc., o vaikams, gaunantiems nemokamus pietus – 50 proc.

12.  Tvarkos aprašo 7–9, 11 punktuose numatyto atlyginimo lengvatų išlaidos (maitinimo ir gamybos kaštų) dengiamos iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų ugdymo įstaigai, kurią vaikas lanko.

121. Tvarkos aprašo 7-9, 11 punktuose atlyginimo už vaikų išlaikymą lengvatos taikomos vaikams, kurių vieno iš tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra Utenos rajone.

 

V SKYRIUS

DOKUMENTŲ LENGVATOMS TAIKYTI PATEIKIMAS

 

13.  Dokumentus (nurodytus Tvarkos aprašo 7-9 punktuose), įrodančius lengvatos taikymą kartu su prašymu, tėvai pateikia ugdymo įstaigos vadovui priimant vaiką į ugdymo įstaigą arba pasikeitus aplinkybėms. Lengvata taikoma nuo dokumentų pateikimo dienos. Už praėjusį ataskaitinį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

14.  Pateikus dokumentus, įrodančius lengvatos taikymą, tarkos aprašo 7 punkte 7.2 papunktyje numatyta atlyginimo lengvata taikoma nuo einamojo mėnesio 1 dienos ir tęsiama tiek mėnesių, kiek skirta socialinė pašalpa.

15.  Tėvai, nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis atlyginimo lengvatai gauti už vaikų išlaikymą, privalo šios lengvatos išlaidas padengusiai ugdymo įstaigai grąžinti neteisėtai gautos lengvatos dydžio pinigines lėšas. Neteisėtai gautos ir negrąžintos piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMO TERMINAI

 

16.  Atlyginimas už vaikų išlaikymą turi būti sumokamas už praėjusį mėnesį iki kiekvieno mėnesio 20 dienos. Tėvui pateikus prašymą dėl vaiko išbraukimo iš ugdymo įstaigos sąrašų, atlyginimas sumokamas paskutinę lankymo dieną.

17Jeigu tėvai atlyginimo už vaiko išlaikymą savivaldybės ugdymo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje nesumoka ilgiau kaip du mėnesius, ugdymo įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš švietimo įstaigos grupės sąrašo, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 10 (dešimt) dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus, Utenos rajono savivaldybės administracijos skyrių, administruojantį centralizuotą vaikų priėmimą į Utenos miesto ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, ir skyrių, atsakingą už socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos organizavimą. Į kitą savivaldybės ugdymo įstaigą vaikas, ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, priimamas tik tėvams  visiškai atsiskaičius su ankstesne ugdymo įstaiga.

18.  Lėšos, nesumokėtos laiku, išieškomos iš tėvų  įstatymų nustatyta tvarka. Atlyginimo už vaikų išlaikymą apskaitą vykdo ugdymo įstaigos buhalterija.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19.  Atlyginimo už vaikų išlaikymą lengvatos suteikiamos ugdymo įstaigos vadovui priėmus įsakymą.

20.  Asmenys, pažeidę šį Tvarkos aprašą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-78, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07078

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-15, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01522

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-83, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-25, i. k. 2022-05821

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-233, 2022-10-27, paskelbta TAR 2022-10-27, i. k. 2022-21755

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_bf2be0cea9ab453aaa085373b9a1184b_end