Suvestinė redakcija nuo 2020-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-01, i. k. 2017-19259

 

valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie aplinkos ministerijos viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL DEKLARACIJOS APIE statinio (-ių), JO (JŲ) DALIES (-IŲ)

(KAI STATYBĄ NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAIS) STATYBOS UŽBAIGIMĄ /

statinio (-ių) JO (JŲ) DALIES (-IŲ) / patalpos (-ų) PASKIRTIES PAKEITIMĄ REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-152

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 7 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, 93.1 papunkčiu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais:

1. T v i r t i n u  Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitus (pridedama).

2.   P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. 1V-20 „Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo“.

3.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja  2017 m. gruodžio 18 d.

 

 

 

L. e. viršininko pareigas                                                                                                Eglė Kuklierienė

 

Rekvizitai patvirtinti  

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-152

(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2020 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-177 redakcija)

 

 

DEKLARACIJA APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) (KAI STATYBĄ NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAIS) STATYBOS UŽBAIGIMĄ / STATINIO (-IŲ),

JO (JŲ) DALIES (-IŲ) / PATALPOS (-Ų) PASKIRTIES PAKEITIMĄ

 

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. ____________ , versijos Nr. ______

(Data)                                 (reg. numeris)

____________________

(vieta)

 

 

Statytojo pateikti deklaracijos    

registracijos duomenys

data __________ , Nr. _______________

 

 

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą

Yra / Nėra

Pavadinimas ______________________________________________________________________

Išdavimo data __________________ , Nr. ______________________________________________ 

Išdavęs subjektas ___________________________________________________________________

 

 

ŠIA deklaracija skelbiama, kad pagal statinio projekto sprendinius ir teisės aktų reikalavimus užbaigta statinIO (-ių), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) (KAI STATYBĄ NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAIS) statyba / pakeista statinIO (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpOS (-ų) paskirtis (tinkamą pabraukti).

 

Tinkamą pabraukti:

1. Pastatytas (-i) naujas (-i) statinys (-iai), jo dalis (-ys).

2. Atliktas statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) rekonstravimas.

3. Atliktas statinio (-ių), jo (jų) dalies (ių) kapitalinis remontas.

4. Atliktas statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) paprastasis remontas.

5. Pakeista statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) paskirtis / pakeista patalpos (-ų) paskirtis.

6. Nugriautas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys).

 

Paskirtis ______________________ , buvusi paskirtis

___________________________________________

Pavadinimas ___________________ , buvęs pavadinimas

________________________________________

Kategorija _____________________ , buvusi kategorija

_________________________________________

Unikalus Nr. ______________________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. _________________________________________________________________

Adresas (-ai) ____________________________________________________________________________

 

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atlikti statybos darbai, duomenys

Unikalus Nr. ___________________________________

Paskirtis  _____________________ , buvusi paskirtis

____________________________________________

Pavadinimas __________________ , buvęs pavadinimas

_________________________________________

 

Duomenys apie rangovą (-us)

Yra / Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens pavadinimas, kodas __________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________________________________________

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)____________________________ .

 

Kontaktinė informacija

El. p.________________ , tel. ______________ , mob. tel. _____________

 

 

Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Yra / Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas _________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________________________________________

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)_______________________________ .

Kontaktinė informacija

El. p.___________________, tel. _______________ , mob. tel. ____________

 

Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Yra / Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas _______________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________________________________________

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)___________________________ .

Kontaktinė informacija El. p.__________________ , tel. _______________, mob. tel. _____________

 

 

Duomenys apie statinio projektą

Yra / Nėra

Pavadinimas ____________________________________________________________________________

Parengimo metai ___________, numeris ____________________________________________

 

Duomenys apie statytoją

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens pavadinimas, kodas_______________________

Kontaktinė informacija

El. p.__________________ , tel. ______________ , mob. tel. ______________

 

Duomenys apie statinio projektuotoją

Yra / Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens pavadinimas, kodas

_____________________________________________________________________________

 

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Yra / Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas _______________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________________________________________

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)_______________________________ .

Kontaktinė informacija

El. p.________________ , tel. ______________ , mob. tel. ________________

 

 

Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą

Yra / Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas _________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________________________________________

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)_______________________________ .

Kontaktinė informacija

El. p.________________ , tel. ______________ , mob. tel. ________________

 

 

Duomenys apie statiniO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) (KAI STATYBĄ

NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAIS) bendruosius rodiklius

 

Pastabos:

1.   Kiekvieno statinio ar jo dalies (-ių) (kai statyba užbaigiama etapais) rodikliai pildomi

atskirai.

2.   Bendrieji statinio rodikliai nurodomi remiantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedu.

 

Bendrųjų rodiklių pavadinimas

Mato vnt.

Rodiklių reikšmės

pagal statinio projektą

pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys apie pastatytų naujų pastatų, JŲ DALIŲ (kai statybą numatyta užbaigti etapais) rodiklius

 

Pastaba. Kiekvieno naujai statomo statinio arba jo dalies (-ių) (kai statyba užbaigiama etapais) rodikliai pildomi atskirai.

 

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Pasta-tų skai-čius

Butų skai-čius

Negyvena-mojo pastato butų skaičius

Ben-drasis plotas, m2

Negyvena-mojo pastato butų bendrasis plotas

Naudin-gasis

plotas, m2

Negyvena-mojo pastato butų naudinga-sis plotas

Tū-ris, m3

Negyvena-mojo pastato butų tūris

Gyvenamieji pastatai, iš viso

 

 

X

 

X

 

X

 

X

Vieno buto namai

 

 

X

 

X

 

X

 

X

Dviejų butų namai

 

 

X

 

X

 

X

 

X

Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai) namai

 

 

X

 

X

 

X

 

X

Įvairių socialinių grupių asmenims skirti pastatai

 

 

X

 

X

 

X

 

X

Negyvenamieji pastatai pagal paskirtį, iš viso

 

×

 

 

 

×

 

 

 

Įstaigų pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

 

Gamybos, pramoniniai pastatai ir sandėliai

 

×

 

 

 

×

 

 

 

iš jų

Sandėliavimo paskirties pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

 

Žemės ūkio ir kiti ūkiniai pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

 

Transporto ir ryšių pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

 

Prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

 

iš jų

viešbučių ir kitų panašių pastatų

 

×

 

 

 

×

 

 

 

 

prekybos pastatų

 

×

 

 

 

×

 

 

 

Švietimo ir mokslo pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

 

iš jų

- bendrojo lavinimo mokyklų

 

×

 

 

 

×

 

 

 

 

- ikimokyklinių ugdymo mokyklų

 

×

 

 

 

×

 

 

 

Gydymo paskirties pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

 

Kultūros ir sporto renginių pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

 

Kitos paskirties pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

 

iš jų

Religinės paskirties pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

 

 

 

Pastatyti butai pagal užsakovus

Statytojas (užsakovas)

Butų skaičius

Bendrasis plotas, m2

Naudingasis plotas, m2

Viešasis sektorius

 

 

 

iš jo savivaldybių

 

 

 

Privatus sektorius

 

 

 

 

 

Pastatyti butai pagal kambarių skaičių

Kambarių skaičius

Butų skaičius

Butai, iš viso

 

Iiš jų

vieno kambario

 

dviejų kambarių

 

trijų kambarių

 

keturių kambarių

 

penkių kambarių

 

šešių kambarių

 

septynių kambarių

 

aštuonių kambarių ir didesni

 

 

 

Pastatyti gyvenamieji pastatai ir butai pagal sienų medžiagas

Sienų medžiaga

Pastatų skaičius

Butų skaičius

Iš viso

 

 

Iiš jų

Plytų mūras

 

 

Stambiaplokštės, blokai

 

 

Monolitinis akmens betonas

 

 

Metalo konstrukcijų sistema

 

 

Mediena (rąstai)

 

 

Su mediniu karkasu, mediniai skydai

 

 

Stiklo ir plastiko konstrukcijos

 

 

Kitos sieninės medžiagos (blokeliai, akmenų mūras, molis ir kiti neišvardyti)

 

 

 

 

Pastatyti gyvenamieji pastatai ir butai pagal aukštų skaičių

Aukštų skaičius

Pastatų skaičius

Butų skaičius

1 aukšto

 

 

2 aukštų

 

 

3 aukštų

 

 

4 aukštų

 

 

5 aukštų

 

 

6 aukštų

 

 

7 aukštų

 

 

8 aukštų

 

 

9 aukštų ir daugiau

 

 

 

 

Pastatyti gyvenamieji pastatai ir butai pagal turimus patogumus

Patogumai

Pastatų skaičius

Butų skaičius

Vandentiekis

 

 

Nuotekų šalinimas (kanalizacija)

 

 

Karštas vanduo

 

 

Vonia (dušas)

 

 

Centrinis šildymas (vietinis centrinis šildymas, centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų)

 

 

 

Pastatytuose pastatuose esančių negyvenamųjų patalpų plotas

Patalpos

Bendrasis plotas, m2

Gyvenamuosiuose pastatuose esančių negyvenamųjų patalpų

 

 

Pastaba. Jei kurie nors duomenys nepildomi, atitinkamos pastraipos, eilutės ar lentelės gali būti ištrinamos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi, atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos (kai ji netvirtinama ir neregistruojama).

Jeigu Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytais atvejais deklaracija registruojama atlikus statinio ekspertizę, ją gali atlikti tik ekspertizės rangovas – juridinis asmuo.

 

Įstatymų nustatyta atsakomybė už šioje deklaracijoje pateiktų duomenų ir prie prašymo patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą pridėtų dokumentų atitiktį tikrovei žinoma. Įsipareigoju nuolat saugoti mano turimus ir prie prašymo pridėtus statybos dokumentus, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

 

 

___________________             ____________________________________________

(parašas)                    ( statytojo (jo įgalioto atstovo) vardas ir pavardė)               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-177, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21761

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-152 „Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių) jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo