Įsakymas netenka galios 2023-01-06:

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-179, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26387

Dėl deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą (tvirtinamos statinio (dalies) ekspertizės rangovo / tik registruojamos) rekvizitų patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01 iki 2023-01-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-01, i. k. 2017-19259

 

Nauja redakcija nuo 2022-05-01:

Nr. 1V-53, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07839

 

valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie aplinkos ministerijos viršininkas

 

DĖL DEKLARACIJOS APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) STATYBOS UŽBAIGIMĄ / STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) / PATALPOS (-Ų) PASKIRTIES PAKEITIMĄ (TVIRTINAMOS STATINIO (DALIES) EKSPERTIZĖS RANGOVO / TIK REGISTRUOJAMOS) REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-152

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 3 ir 4 dalimis, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 93, 102 punktais ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais,

t v i r t i n u Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio   (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą (tvirtinamos statinio (dalies) ekspertizės rangovo / tik registruojamos) rekvizitus (pridedama).

 

 

 

L. e. viršininko pareigas                                                                                           Eglė Kuklierienė

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Deklaracija (pagal 1V-53)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-177, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21761

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-152 „Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių) jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-144, 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-18, i. k. 2021-21753

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-152 „Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių) jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-53, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07839

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-152 „Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą (tvirtinamos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos / registruojamos, kai atlikta statinio bendroji ekspertizė / tik registruojamos) rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo