Suvestinė redakcija nuo 2021-07-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-10-17, i. k. 2019-16514

 

TAR pastaba. Dėl įsakymo turinio neatitikimų su keičiančiu įsakymu suvestinė redakcija pagal  2021-07-29 įsakymą Nr. V-319 nerengiama.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-319, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16703

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Užimtumo tarybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo“ pakeitimo

 

 

UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl užimtumo tarybos prie užimtumo tarnybos prie lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo

 

2019 m. spalio 17 d. Nr. V-408

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-260 „Dėl Užimtumo tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Užimtumo tarybos veiklos nuostatų (toliau – Nuostatai) 5 - 9 punktais:

1. Neteko galios nuo 2020-06-23

Punkto naikinimas:

Nr. V-227, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13732

 

2. S k i r i u Užimtumo tarybos sekretore, atsakinga už Užimtumo tarybos posėdžių protokolavimą ir techninį aptarnavimą, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) Finansų, teisės ir pirkimų departamento Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Giną Štrofienę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-227, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13732

 

3. P a v e d u:

3.1. Užimtumo tarnybos Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriui parengti Užimtumo tarybos darbo reglamento projektą ir pateikti jį Užimtumo tarybai iki 2019 m. spalio 30 d.;

3.2. Užimtumo tarnybos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje;

3.3. šio įsakymo vykdymo kontrolę Užimtumo tarnybos Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Ligita Valalytė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-227, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13732

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Užimtumo tarybos prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo“ pakeitimo

 

2.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-319, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16703

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Užimtumo tarybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo“ pakeitimo