Įsakymas netenka galios 2017-01-21:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-68, 2017-01-20, paskelbta TAR 2017-01-20, i. k. 2017-01236

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. D1-125 „Dėl Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2014-08-02 iki 2017-01-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01234

 

 

HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ ATESTAVIMO, ATESTATŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO IR ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 7 d. Nr. D1-125

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų planavimo įstatymo 281 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Valentinas Mazuronis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. D1-125

 

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ ATESTAVIMO, ATESTATŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO IR ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato:

1.1. atestavimo tvarką, kuri privaloma Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių (trečiųjų šalių) piliečiams, įgijusiems Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytą aukštąjį išsilavinimą ir pageidaujantiems Lietuvos Respublikoje įgyti teisę eiti teritorijų planavimo vadovų (toliau – vadovų) pareigas pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis:

1.1.1. valstybės lygmens bendrojo plano vadovo;

1.1.2. savivaldybės lygmens bendrojo plano vadovo;

1.1.3 valstybės, savivaldybės ir (ar) vietovės lygmenų specialiojo teritorijų planavimo dokumento vadovo:

1.1.3.1. saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovo;

1.1.3.2. miškų tvarkymo schemos vadovo;

1.1.3.3. inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vadovo;

1.1.3.4. žemės gelmių naudojimo plano vadovo;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

1.2. Teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos (toliau – Atestavimo komisija) sudarymo tvarką.

2. Asmenų, pageidaujančių gauti Aplinkos ministerijos atestatą (toliau – atestatas), kvalifikaciniai reikalavimai pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis nustatyti Tvarkos aprašo II skyriuje.

3. Šis tvarkos aprašas netaikomas asmenims, įgijusiems aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą ir pageidaujantiems gauti Aplinkos ministerijos atestatą. Jiems kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka nustatyti Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos ir architektų kvalifikacinių reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos ir architektų kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinimo“.

4. Vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumento (žemėtvarkos schemų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų) rengimui turi teisę asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos žemės įstatymo reikalavimus.

5. Tvarkos aprašas netaikomas Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams ir Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, kitiems fiziniams asmenis, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo Europos ekonominės erdvės valstybėse ir Šveicarijos Konfederacijoje teisėmis, jeigu jie turi kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą atestatą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jie turi teisę vadovauti tokių dokumentų rengimui.

6. Atestavimą organizuoja VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius (toliau – SPSC).

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

8. Asmuo, pageidaujantis gauti atestatą, suteikiantį teisę vadovauti valstybės lygmens bendrojo plano ir savivaldybės lygmens bendrojo plano (išskyrus miestų savivaldybes) (toliau – pareiškėjas), rengimui, privalo:

8.1. turėti socialinių mokslų srities visuomeninės geografijos krypties ar teritorijų planavimo krypties, arba technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties urbanistinės inžinerijos šakos ar lygiavertį aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

8.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, skaičiuojant nuo diplomo gavimo dienos, rengiant atitinkamo lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus arba teritorijų planavimo vadovo patirtį rengiant žemesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus;

8.3. Neteko galios nuo 2014-08-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

8.4. išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą programą.

9. Asmuo, pageidaujantis gauti atestatą, suteikiantį teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimui (toliau – pareiškėjas), privalo:

9.1. turėti aukštąjį (universitetinį ar koleginį) arba lygiavertį išsilavinimą, atitinkantį specialiojo teritorijų planavimo dokumento rūšį:

9.1.2. miškų tvarkymo schemos vadovo atestatui gauti – aukštąjį (universitetinį ar koleginį) arba lygiavertį biomedicinos mokslų studijų srities žemės ūkio ar miškininkystės studijų krypties;

9.1.3. inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vadovo atestatui gauti – technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, energijos inžinerijos, mechanikos inžinerijos studijų krypties;

9.1.4. žemės gelmių naudojimo plano vadovo atestatui gauti – technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos studijų krypties ir fizinių mokslų studijų srities geologijos studijų krypties;

9.1.5. saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovo atestatui gauti – biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, botanikos, zoologijos, žemės ūkio ar miškininkystės studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities geologijos, aplinkotyros ir gamtinės geografijos studijų krypčių arba technologijų mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos, statybos inžinerijos ir inžinerijos mokslų studijų krypčių arba socialinių mokslų studijų srities visuomeninės geografijos ir teritorijų planavimo studijų krypties;

9.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, skaičiuojant nuo diplomo gavimo dienos, rengiant atitinkamo lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus arba teritorijų planavimo vadovo patirtį rengiant žemesnio lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

9.3. Neteko galios nuo 2014-08-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

9.4. išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą programą;

10. Neteko galios nuo 2014-08-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

11. Neteko galios nuo 2014-08-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

III. ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

12. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti Tvarkos aprašo 1.1 papunktyje nurodytą atestatą, pateikia SPSC Tvarkos aprašo 1 priede nurodytos formos prašymą (raštu ar elektroniniu būdu)   pagal pageidaujamą teritorijų planavimo dokumentų rūšį (rūšis) ir teritorijų planavimo lygmenį (lygmenis).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

13. Prašyme turi būti nurodyta – pageidaujamos teritorijų planavimo vadovo pareigos pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšį (rūšis) ir teritorijų planavimo lygmenis – iš nurodytų Tvarkos aprašo 1.1.1–1.1.3 papunkčiuose.

14. Prie prašymo pridedama:

14.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei keisti vardas ar pavardė, – jų keitimo dokumentai;

14.2. pareiškėjo patvirtinta diplomo kopija (užsienyje įgyto diplomo kopija kartu su vertimu į valstybinę kalbą),

14.3. darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos aprašymas (curriculum vitae);

14.4. atestato kopija – papildymo (kitomis pareigomis) ar keitimo atveju;

14.5. per pastaruosius 3 metus parengtų teritorijų planavimo dokumentų ir (ar) patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų arba teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kurių rengimui vadovavo, sąrašas nurodant patvirtinimo datą, bendradarbių indėlį procentais, raštu patvirtintą bendradarbių, jei tokie yra;

14.6. per pastaruosius 3 metus parengtų ir patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų arba teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kurių rengimui vadovavo, pagrindinių brėžinių ir teisės aktų, kuriais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai, kopijos;

14.7. Neteko galios nuo 2014-08-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

14.8. pareiškėjas gali teikti ir kitus dokumentus, įrodančius jo kvalifikacinį pasirengimą.

15. SPSC, gavęs pareiškėjo prašymą ir Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytus dokumentus, juos patikrina ir:

15.1. jei pateikti visi reikiami dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos įregistruoja prašymą ir apie tai raštu arba elektroniniu būdu informuoja pareiškėją;

15.2. jei pateikti ne visi reikiami dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos raštu arba elektroniniu būdu praneša pareiškėjui apie trūkstamus dokumentus, nurodydamas terminą (ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos), per kurį šie dokumentai turi būti pateikti;

15.3. per nurodytą terminą gavęs trūkstamus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo trūkstamų dokumentų gavimo dienos įregistruoja prašymą ir apie tai raštu arba elektroniniu būdu informuoja pareiškėją;

15.4. per nurodytą terminą negavęs trūkstamų dokumentų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio termino suėjimo dienos raštu arba elektroniniu būdu informuoja pareiškėją, kad jo prašymas neregistruojamas.

16. Pareiškėjas turi išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą Teritorijų planavimo vadovų teisinių žinių egzamino programą (toliau – Programa). Teisinių žinių patikrinimą ir įvertinimą organizuoja SPSC. Teisinės žinios vertinamos testais, suderintais su Aplinkos ministerija. Teisinių žinių patikrinimo testai keičiami ar papildomi pasikeitus teisės aktams. Teisinių žinių egzaminas vykdomas valstybine kalba.

17. Teisinių žinių vertinimo egzaminą organizuoja SPSC per 10 dienų nuo prašymo įregistravimo. Pareiškėjui neatvykus į teisinių žinių vertinimo egzaminą du kartus iš eilės, atestavimo procedūra atidedama ir netaikomi Aprašo 22 punkte nurodyti terminai.

18. Gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, pareiškėjas gali pakartotinai laikyti egzaminą ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo egzamino įvertinimo gavimo dienos. Šiuo atveju netaikomi Tvarkos aprašo 22 punkte nurodyti terminai.

19. Įregistravus pareiškėjo prašymą, SPSC per 15 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyto prašymo užregistravimo organizuoja Atestavimo komisijos posėdį. SPSC pateikia Atestavimo komisijai pareiškėjo atestavimo dokumentus, teisinių žinių įvertinimo rezultatus, kitus dokumentus.

20. Atestavimo komisija posėdyje išnagrinėja SPSC pateiktus pareiškėjo dokumentus, įvertina pareiškėjo darbo (profesinę) patirtį pagal pateiktų teritorijų planavimo dokumentų arba teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kurių rengimui vadovavo, sąrašus, pagrindinių brėžinių ir teisės aktų kopijas ir parengia išvadą dėl atestato išdavimo. Atestavimo komisija atsako už savo išvadų pagrįstumą ir objektyvumą.

21. Aplinkos ministerija, vadovaudamasi Atestavimo komisijos išvada, ne vėliau kaip per 3 dienas nuo Atestavimo komisijos posėdžio priima šiuos sprendimus:

21.1. išduoti atestatą;

21.2. neišduoti atestato:

21.2.1 jei pareiškėjo išsilavinimas ar profesinė patirtis neatitinka Tvarkos aprašo II skyriuje nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;

21.2.2. jei padaryti pažeidimai nurodyti Tvarkos aprašo VI skyriuje;

21.3. atidėti pareiškėjo atestavimo procedūrą:

21.3.1. jei pareiškėjo atžvilgiu padarytų pažeidimų ir skundų vykdomoje veikloje klausimą pradėjo nagrinėti teismas. Atestavimo procedūra sustabdoma, kol bus baigtas tyrimas ar teismas išnagrinės skundą;

21.3.2. paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kai reikia gauti papildomos informacijos;

21.3.3. pareiškėjo prašymu.

22. Aplinkos ministerijai priėmus sprendimą išduoti atestatą, SPSC įteikia pareiškėjui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu įgalioto asmens pasirašytą atestatą (pagal 2 priedą). Atestatas įteikiamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo visų dokumentų atestatui gauti pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

23. Aplinkos ministerijai priėmus sprendimą atestato neišduoti, SPSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aplinkos ministerijos sprendimo priėmimo dienos apie tai raštu ar elektroniniu būdu informuoja pareiškėją nurodydamas neišdavimo priežastis ir pateikdamas sprendimo neišduoti atestato pareiškėjui ar sprendimo atidėti atestavimo procedūrą kopijas.

24. SPSC, vadovaudamasis Aplinkos ministerijos sprendimu atidėti pareiškėjo atestavimo procedūrą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo posėdžio raštu ar elektroniniu būdu informuoja pareiškėją ir nurodo atidėjimo priežastis ir pateikia sprendimo neišduoti atestato pareiškėjui ar sprendimo atidėti atestavimo procedūrą kopijas.

25. Pareiškėjams, pageidaujantiems papildyti atestatą, taikomos Tvarkos aprašo III skyriuje nurodytos procedūros – pareiškėjas pateikia Tvarkos aprašo 1 priede nurodytos formos prašymą ir Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus 14.1 ir 14.2 papunkčiuose. Kai atestatas yra papildomas, jo numeris išlieka nepakeistas, o naujai išduodamame atestate pakeičiamas tekstas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

26. Atestatas išduodamas neterminuotam laikui.

27. Atestate nurodoma:

27.1. atestato numeris;

27.2. teritorijų planavimo vadovo vardas, pavardė;

27.3. teritorijų planavimo vadovo pareigos pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis – iš nurodytų Tvarkos aprašo 1.1.1–1.1.3 papunkčiuose;

27.4. atestatą pasirašiusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas;

27.5. atestato išdavimo data. Atestato išdavimo data laikoma Atestavimo komisijos posėdžio data;

27.6. pirmojo atestato išdavimo data.

28. Jei atestato originalas pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas, dokumento savininkas per 10 darbo dienų nuo atestato praradimo dienos privalo informuoti SPSC ir pateikti paaiškinimą raštu. SPSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiškinimo gavimo dienos interneto svetainėje www.spsc.lt paskelbia informaciją apie atestato praradimą. Dokumento savininkui išduodamas atestato dublikatas su ankstesniu numeriu, kurį pasirašo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įgaliotas asmuo, neatliekant Tvarkos aprašo III skyriuje nustatytų procedūrų.

29. Atestatų ir atestavimo dokumentų kopijos saugomos SPSC 10 metų nuo jų galiojimo panaikinimo dienos.

 

IV. ATESTAVIMO KOMISIJA

 

30. Atestavimo komisiją sudaro ne mažiau kaip 7 nariai. Atestavimo komisijos pirmininkas yra Aplinkos ministerijos padalinio, atsakingo už teritorijų planavimą, vadovas, valstybės tarnautojas, Atestavimo komisijos pirmininko pavaduotojas – SPSC atstovas. Kiti Atestavimo komisijos nariai: du Aplinkos ministerijos padalinio, atsakingo už teritorijų planavimą, valstybės tarnautojai, Aplinkos ministerijos padalinio, atsakingo už saugomas teritorijas ir kraštovaizdį, vadovas, valstybės tarnautojas, SPSC deleguoti atstovai, turintys darbo patirtį teritorijų planavimo srityje. Atestavimo komisijos sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu. Atestavimo komisijos sudėtis keičiama vadovaujantis Teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos darbo reglamentu. SPSC gali kviesti į Atestavimo komisijos posėdį nepriklausomų specialistų ir ekspertų. Atestavimo komisijos sekretorių skiria SPSC vadovas.

31. Atestavimo komisija savo darbe vadovaujasi Tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu Teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos darbo reglamentu. Atestavimo komisija turi teisę gauti papildomą informaciją apie pareiškėją iš valstybės ir savivaldos institucijų, ūkio subjektų, mokslo studijų institucijų, asociacijų, nepriklausomų specialistų, teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijų.

32. Atestavimo komisija posėdžiuose išnagrinėja pareiškėjo dokumentus, įvertina posėdžio metu pateiktą informaciją, pareiškėjo darbo (profesinę) patirtį pagal pateiktų parengtų teritorijų planavimo dokumentų arba teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kurių rengimui vadovavo, sąrašus, pagrindinių brėžinių ir teisės aktų kopijas ir parengia išvadą:

32.1. išduoti atestatą;

32.2. neišduoti atestato nurodant neišdavimo priežastis;

32.3. atidėti pareiškėjo atestavimo procedūrą nurodant atidėjimo priežastis.

33. Atestavimo komisijos sprendimai priimami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu Teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

 

V. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

34. Asmenys, gavę atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo:

34.1. tobulinti kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 val. teritorijų planavimo dokumentų rengimo, teisinių ir profesinių žinių srities paskaitų pagal institucijų, organizuojančių kvalifikacijų tobulinimo kursus šios srities specialistams, patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas, suderintas su Aplinkos ministerija;

34.2. išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą programą. Teisinių žinių patikrinimą ir įvertinimą organizuoja SPSC.

35. SPSC kas 5 metus peržiūri išduotus atestatus. Atestato turėtojas ne rečiau kaip kas 5 metai privalo pateikti SPSC peržiūrai reikalingus dokumentus (raštu ar elektroniniu būdu):

35.1. prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą pagal SPSC patvirtintą formą;

35.2. kvalifikacijos, susijusios su atestate nurodyta veikla, tobulinimo dokumentus (kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimus, atestatus, sertifikatus, protokolus);

35.3. per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

36. SPSC gavęs pareiškėjo dokumentus, patikrina, ar jie atitinka Tvarkos aprašo 35 punkte nurodytus dokumentus, ir:

36.1. jei pateikti visi Tvarkos aprašo 35.2 ir 35.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įregistruoja prašymą ir raštu arba elektroniniu būdu informuoja pareiškėją;

36.2. jei pateikti ne visi reikiami dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu arba elektroniniu būdu praneša pareiškėjui, kad pateikti dokumentai neatitinka Tvarkos aprašo 35.2 ir 35.3 papunkčių reikalavimų ir nurodo terminą trūkstamiems dokumentams pateikti;

36.3. per nurodytą terminą gavęs trūkstamus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įregistruoja prašymą ir raštu arba elektroniniu būdu informuoja pareiškėją;

36.4. per nurodytą terminą negavęs trūkstamų dokumentų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas  raštu arba elektroniniu būdu informuoja pareiškėją, kad jo prašymas neregistruojamas ir bus taikoma Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nustatyta poveikio priemonė.

37. Neteko galios nuo 2014-08-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

38. Atestavimo komisija įvertina pareiškėjo pateiktus 36 punkte nurodytus dokumentus, teisinių žinių vertinimo rezultatus ir teikia Aplinkos ministerijai išvadą apie pareiškėjo kvalifikacijos tobulinimą.

39. Komisijai pateikus išvadą pretendento kvalifikacijos tobulinimą pripažinti tinkamu, SPSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Aplinkos ministerijos sprendimo priėmimo raštu arba elektroniniu būdu informuoja pareiškėją.

40. Atestavimo komisijai pateikus išvadą pareiškėjo kvalifikacijos tobulinimą pripažinti netinkamu, Aplinkos ministerija taiko Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nustatytą poveikio priemonę.

41. Institucijos, organizuojančios teritorijų planavimo dokumentų rengimo, teisinių ir profesinių žinių srities paskaitas, kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas teikia derinti Aplinkos ministerijai. Institucijos įgyja teisę rengti kvalifikacijos tobulinimo kursus, kai patvirtina su Aplinkos ministerija suderintas kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas.

42. Jeigu asmenys, gavę atestatą nevykdo Tvarkos aprašo 34 punkte nustatytų reikalavimų, Aplinkos ministerija taiko Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje poveikio priemonę.

 

VI. ATESTATO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, galiojimo sustabdymo panaikinimas iR galiojimo PANAIKINIMAS

 

43. Aplinkos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 40 straipsnio 5, 6, 7, 8 ir 9 dalimis, gali:

43.1. atestato galiojimą sustabdyti 6 mėnesiams Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytais atvejais;

43.2. panaikinti atestato galiojimo sustabdymą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju;

43.3. atestato galiojimą panaikinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju;

43.4. priimti sprendimą atestato galiojimo nestabdyti ir (ar) atestato galiojimo nenaikinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 9 dalyje nustatytu atveju.

44. Panaikinus atestato galiojimą, dėl naujo atestato išdavimo galima kreiptis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 10 dalyje nurodytais terminais.

45. SPSC ne vėliau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aplinkos ministerijos sprendimo priėmimo dienos dėl atestato galiojimo sustabdymo, atestato galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo turi paskelbti apie tai  SPSC interneto svetainėje www.spsc.lt.

 

VII. vadovų sąrašŲ tvarkymas

 

46. SPSC tvarko vadovų sąrašą, kuris skelbiamas ir nuolat atnaujinamas SPSC interneto svetainėje www.spsc.lt.

47. Sąraše skelbiami šie duomenys:

47.1. atestato numeris;

47.2. vadovo vardas ir pavardė;

47.3. teritorijų planavimo vadovo pareigos pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis – iš nurodytų Tvarkos aprašo 1.1.1–1.1.3 papunkčiuose;

47.4. atestato išdavimo data ir numeris;

47.5. pirmojo atestato išdavimo data;

47.6. atestato galiojimo sustabdymo data ir sustabdymo terminas. Pasibaigus atestato galiojimo sustabdymo terminui, informacija apie atestato galiojimo sustabdymą SPSC interneto svetainėje panaikinama;

47.7. atestato galiojimo panaikinimo data.

 

VIII. KVALIFIKACIJOS ATESTATŲ TĘSTINUMAS

 

48. Iki 2014 m. sausio 1 d. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoti neterminuoti kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teritorijų planavimo specialisto kvalifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo nuostatomis prilyginami teritorijų planavimo vadovo pareigoms ir turi tokią pačią teisinę galią kaip Tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduoti atestatai. Atestavimo komisija, Tvarkos aprašo V skyriaus nustatyta tvarka gavusi pareiškėjo, turinčio teritorijų planavimo specialisto kvalifikacijos atestatą ir prašymą, įvertina jo patirtį rengiant teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) vadovaujant jų rengimui ir teikia išvadą dėl atestato, suteikiančio teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis Tvarkos aprašo 20 punkte ir Teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos darbo reglamento 17 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

49. Iki 2014 m. sausio 1 d. išduoti Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teritorijų planavimo specialisto kvalifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo nuostatomis prilyginami teritorijų planavimo vadovo pareigoms ir galioja iki juose nurodytos datos ir keičiami į neterminuotus pasibaigus jų galiojimo terminui. Atestavimo komisija, Tvarkos aprašo III skyriaus nustatyta tvarka gavusi pareiškėjo, turinčio teritorijų planavimo specialisto kvalifikacijos atestatą, prašymą, įvertina jo patirtį rengiant teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) vadovaujant jų rengimui ir teikia išvadą dėl atestato, suteikiančio teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis Tvarkos aprašo ir Teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

50. Neteko galios nuo 2014-08-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

51. Iki 2014 m. sausio 1 d. Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti detalieji planai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami vadovaujant detaliojo teritorijų planavimo specialistui pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52. Pareiškėjas už atestavimo paslaugų organizavimą ir atestato išdavimą iki Atestavimo komisijos posėdžio turi sumokėti SPSC Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyto dydžio įmoką per 5 darbo dienas po prašymo pateikimo dienos ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo. Jei atestavimas atidedamas ar pareiškėjas neatestuojamas, pinigai negrąžinami..

53. Pareiškėjas, nesutinkantis su Atestavimo komisijos sprendimu, gali skųstis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

54. SPSC, pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per du mėnesius teikia apibendrintą informaciją apie atestavimo veiklą Aplinkos ministerijai nurodydamas pareiškėjų skaičių, išduotų atestatų skaičių, profesinę kvalifikaciją tobulinusių pareiškėjų skaičių, pareiškėjų skundų skaičių, duomenis apie sustabdytus ir (ar) panaikintus atestatus.

55. Tvarkos aprašo 1.1.3.1 ir 9.1.5 papunkčiai įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

__________________


 

Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo išduoti (papildyti, pakeisti) atestatą forma)

(Vardas, pavardė)

(Ankstesnis vardas, pavardė (jei keitėsi))

(Asmens kodas)

(Adresas)

(Pagrindinė darbovietė)

(Pareigos)

(Darbovietės telefonas kontaktams, privatus telefonas)

(El. pašto adresas)

 

PRAŠYMAS

 

(Data)

 

Prašau išduoti (papildyti, pakeisti) atestatą (Nr.              ) ir suteikti teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis (nurodytų pagal Tvarkos aprašo 1.1.1–1.1.3 papunkčius (reikalingą pabraukti):

Už paslaugą apmokėsiu arba apmokės darbovietė: (nurodyti įmonės pavadinimą, adresą, el. paštą, įmonės kodą, įmonės PVM mokėtojo kodą).

Su kvalifikaciniais reikalavimais, atestatų išdavimo ir papildymo bei peržiūros tvarka, atestatų galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarka bei šių paslaugų įkainiais susipažinau.

Patvirtinu, kad visa prašyme pateikta ir pridedama informacija yra teisinga. Pateikti dokumentai ir dokumentų kopijos patvirtintos mano parašu.

PRIDEDAMA:

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei keisti vardas ar pavardė – jų keitimo dokumentai, ....lapų.

2. Pareiškėjo patvirtinta diplomo kopija (užsienyje įgyto diplomo kopija kartu su vertimu į valstybinę kalbą, ....lapų.

3. Darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos aprašymas (curriculum vitae),...lapų.

4. Atestato kopija – papildymo ar keitimo atveju, ....lapų.

5. Per pastaruosius 3 metus parengtų teritorijų planavimo dokumentų ir/ar patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis) sąrašas, nurodant patvirtinimo datą bei bendradarbių indėlį procentais, raštu patvirtintas bendradarbių, jei tokie yra, ....lapų.

6. per pastaruosius 3 metus parengtų ir patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis) pagrindinių brėžinių ir teisės aktų, kuriais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai, kopijos, ....lapų.

7. Neteko galios nuo 2014-08-02

8. Kiti pareiškėjo dokumentai, patvirtinantys kvalifikacinį pasirengimą, .... lapų.

 

 

(Parašas)                             (Vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 


 

 

(Atestato forma)

 

herbas-M_spalvotas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

ATESTATAS

 

Nr. TPV (0000)

 

 

(Asmens vardas ir pavardė)

 

 

yra atestuotas

 

Teritorijų planavimo vadovas

 

 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:

 

_______________________________________________________________________________

(valstybės, savivaldybės (išskyrus miestų savivaldybes) lygmens bendrieji planai, detalieji planai)

 

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies:

 

_______________________________________________________________________________

(valstybės, savivaldybės, vietovės lygmens saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo

dokumentai, valstybės, savivaldybės, vietovės lygmens miškų tvarkymo schemos, valstybės,

savivaldybės, vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai, žemės gelmių

naudojimo planai)

 

 

(Pareigų pavadinimas)             (Parašas)                      (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Išduotas (atestato išdavimo data)

Pirmojo atestato išdavimo data (data, kada atestatas buvo išduotas pirmą kartą)

 

Papildyta priedu:

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-629, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10786

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. D1-125 „Dėl Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. D1-531 „Dėl Profesinių žinių vertinimo programos statybos inžinieriams, siekiantiems eiti teritorijų planavimo vadovų pareigas, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios