Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 141-7145; TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00240

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 27 d. Nr. O3-761

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 8 straipsnio 9 dalies 18 punktu, 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) 24 straipsnio 2 dalimi ir 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 9 straipsnio 3 dalies 6 ir 16 punktais, 4 dalies 4 punktu, 15 straipsnio 12 dalies 2 punktu, 13 dalies 3 punktu, 16 straipsnio 15 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 8 dalimi, 27 straipsnio 11 dalimi, 31 straipsnio 21 ir 22 punktais, 33 straipsnio 4 dalimi, 51 straipsnio 5 ir 9 dalimis, 53 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 54 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 63 straipsnio 6 dalies 1 punktu, 64 straipsnio 1 dalimi, 65 straipsnio 9 dalimi, 68 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 63-3164) 9 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 22 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 25 straipsniu, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

Patvirtinti Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                         Diana Korsakaitė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761

 

VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų, vykdančių veiklą, kuriai reikalinga licencija, leidimas, ir (ar) kuriems taikomos valstybės reguliuojamos kainos, taip pat nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – Asmenys) ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) viešai privalomos skelbti informacijos reikalavimus.

2. Šis Aprašas taikomas Komisijai ir Asmenims, vykdantiems reguliuojamą veiklą.

3. Šis Aprašas parengtas atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. direktyvą Nr. 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią Direktyvą 2003/54/EB (OL 2009, L 211, p. 55):

3.1. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. reglamentu (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 (OL 2009 L 211, p. 15);

3.2. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančių Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL 2009 L 211, p. 36);

3.3. 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL 2011 L 326, p. 1);

3.4. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576);

3.5. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (Žin., 2012, Nr. 63-3164);

3.6. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626; 2011, Nr. 87-4186);

3.7. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2012, Nr. 17-752);

3.8. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259);

3.9. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 82-3260);

3.10. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu (Žin., 2011, Nr. 62-2936);

3.11. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu (Žin., 2012, Nr. 68-3466).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-27, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-01-27, i. k. 2014-00527

 

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 3 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

II. ASMENŲ VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SKELBIMO MASTAS,
TVARKA IR SĄLYGOS

 

5. Asmenų interneto svetainėse turi būti skelbiama tik aktuali ir teisinga Apraše nurodyta informacija. Asmenys, neturintys savo interneto svetainių, Apraše nurodytą informaciją skelbia savivaldybių, kurių teritorijose vykdo reguliuojamą veiklą, interneto svetainėse arba viešai skelbti informaciją pateikia Komisijai, kuri gautą informaciją paskelbia savo interneto svetainėje.

6. Asmenys, kurie vykdo licencijuojamą veiklą arba kurių teikiamų paslaugų kainos yra reguliuojamos valstybės (išskyrus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje veikiančius asmenis), aiškiai, prieinamai, detaliai ir viešai skelbia valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį bei kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas (priedus, priemokas, premijas prie darbo užmokesčio ir kita) šio Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka. Informacija apie darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas turi būti atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus.

7. Asmenys (išskyrus asmenis, turinčius gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją, energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją ar vykdančius elektros biržos operatoriaus veiklą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje veikiančius asmenis ir nepriklausomus šilumos gamintojus) savo interneto svetainėse skelbia bei, įvykus pasikeitimams, nedelsdami, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, jeigu Aprašo 3 punkte nurodyti teisės aktai nenustato kitaip, apie reguliuojamą veiklą atnaujina tokią informaciją:

7.1. detalų teikiamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą;

7.2. standartines paslaugų teikimo (sutarčių) sąlygas taip, kaip tai numato atitinkami Aprašo punktai;

7.3. paslaugų teikimo kainas;

7.4. kainų ir tarifų struktūrą, jei kainos yra reguliuojamos;

7.5. prijungimo prie sistemų ir tinklų kainų struktūrą, sąlygas bei numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus;

7.6. reguliuojamos veiklos sąnaudas, jei kainos yra reguliuojamos;

7.7. duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą;

7.8. siūlomas techninės priežiūros paslaugų rūšis;

7.9. paslaugų teikimo atnaujinimo ir nutraukimo bei sutarties sudarymo, pratęsimo ir nutraukimo sąlygas;

7.10. informaciją apie vartotojų ir/arba sistemos naudotojų teises bei skundų nagrinėjimą arba nuorodas į šią informaciją.

8. Kituose teisės aktuose gali būti nustatyti papildomi viešos informacijos skelbimo reikalavimai Asmenims.

 

I. ASMENŲ, VEIKIANČIŲ DUJŲ SEKTORIUJE, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

9. Asmuo, turintis gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus licenciją, savo interneto svetainėje papildomai:

9.1. Nuolat skelbia ir atnaujina tokią informaciją:

9.1.1. reguliuojamų kainų diferencijavimo taisykles;

9.1.2. pajėgumų pardavimo sąlygas;

9.1.3. naudojimosi perdavimo sistema taisykles;

9.1.4. perdavimo sistemos balansavimo taisykles;

9.1.5. nustatytas suskystintų gamtinių dujų terminalo, saugyklų, pakartotinio dujinimo suskystintų gamtinių dujų įrenginių ir vartotojų nediskriminuojančio prijungimo prie perdavimo sistemų skaidrias ir veiksmingas procedūras bei įkainius;

9.1.6. avarijos atveju – apie perdavimo sistemos operatoriaus eksploatavimo procedūras;

9.1.7. patogias vartotojams naudoti priemones, skirtas apskaičiuoti kainas ir tarifus;

9.1.8. atitinkamus duomenis apie apibendrintą prognozuojamą ir faktinę perdavimo pajėgumų pasiūlą bei paklausą;

9.1.9. apie vamzdynų ir jungiamųjų vamzdynų prieinamumą bei jų naudojimą;

9.1.10. techninę informaciją, būtiną tinklo naudotojams veiksmingai naudotis perdavimo sistema:

9.1.10.1. tinklo kodeksą ir (arba) standartines sąlygas, kuriose nurodytos visų tinklo naudotojų teisės ir pareigos;

9.1.10.2. nuostatas dėl pajėgumų paskirstymo, perkrovos valdymo, draudimo kaupti atsargas ir pakartotinio panaudojimo;

9.1.10.3. taisykles, taikomas perdavimo sistemos operatoriui prekybai balansavimo dujomis gamtinių dujų biržoje;

9.1.10.4. santykines matavimo paklaidas, įskaitomas į perdavimą ir kitus mokesčius;

9.1.10.5. išsamų dujų sistemos aprašymą, nurodant visus aktualius taškus, jungiančius perdavimo sistemos operatoriaus sistemą su kitų perdavimo sistemos operatorių sistemomis ir (ar) dujų infrastruktūra (pvz., suskystintų dujų infrastruktūra, infrastruktūra, būtina papildomoms paslaugoms);

9.1.10.6. slėgio reikalavimus.

9.2. Kartą per metus paskelbia:

9.2.1. sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų perdavimo ir naujų vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo standartines sąlygas, kurios turi būti paskelbtos ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki sutarčių sudarymo ar sutarčių sąlygų pakeitimo;

9.2.2. apibendrintą informaciją apie sudarytas dujų perdavimo sutartis;

9.2.3. perdavimo paslaugų kainas;

9.2.4. audito išvadą dėl tvarkomos apskaitos atitikties perdavimo sistemos operatoriaus parengtai ir (ar) Komisijos patvirtintai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui, ir sąnaudų apskaitos taisyklėse bei kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

9.2.5. metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą;

9.2.6. visus planuojamus techninės priežiūros laikotarpius, kurie gali turėti įtakos perdavimo sutartyse numatytoms tinklo naudotojų teisėms. Informaciją apie visus planuojamų techninės priežiūros laikotarpių pakeitimus ir pranešimą apie neplanuotą techninę priežiūrą. Techninės priežiūros vykdymo laikotarpiu – reguliariai atnaujinamus išsamius duomenis apie techninę priežiūrą, numatomą jos trukmę bei poveikį.

9.3. Kartą per mėnesį paskelbia metinius laisvus, užsakytus ir techninius pajėgumus 10 metų į priekį perdavimo sistemos aktualiuose taškuose.

9.4. Paskelbia kartą per metus atnaujinamą informaciją apie sistemos balansavimo priemones, kurių buvo imtasi, dėl to patirtas sąnaudas ir gautas pajamas.

9.5. Kasdien paskelbia:

9.5.1. kaloringumo ar Vobe indekso (angl. Wobbe index) vertes visose dujų skirstymo stotyse. Preliminarūs skaičiai turi būti paskelbti ne vėliau kaip per tris dienas po dujų įvertinimo dienos. Galutiniai duomenys turi būti skelbiami per tris mėnesius nuo atitinkamo mėnesio;

9.5.2. apibendrintus duomenis apie siūlomus pajėgumus ir perleistus antrinėje pajėgumų rinkoje. Ši informacija turi apimti:

9.5.2.1. tašką, kuriame pajėgumai parduoti;

9.5.2.2. pajėgumų rūšį, (įėjimo, išėjimo, nuolatiniai, pertraukiami);

9.5.2.3. pajėgumų kiekį ir laikotarpį;

9.5.2.4. pardavimo tipą (suteikimas ar perleidimas);

9.5.2.5. pardavėjų skaičius;

9.5.3. pagal balansavimo zoną apibendrintus duomenis apie vartotojų disbalanso būklę balansavimo laikotarpio pradžioje ir prognozę balansavimo laikotarpio pabaigoje;

9.5.4. balansavimo dujų kainas atitinkamam balansavimo laikotarpiui bei mokesčių už sukeltą disbalansą dydžius;

9.5.5. techninius abipusių srautų pajėgumus;

9.5.6. bendrus sutartinius nuolatinius ir pertraukiamus abipusio srauto pajėgumus;

9.5.7. laisvus nuolatinius ir pertraukiamus abipusio srauto pajėgumus;

9.5.8. suteiktus ir antrinėje rinkoje perleistus abipusio srauto pajėgumus;

9.5.9. faktinius srautus;

9.5.10. planuotus ir faktinius pertraukiamų pajėgumų nutraukimus;

9.5.11. planuotų ir neplanuotų nutraukimų kokybės rodiklius (nutraukimų skaičius ir trukmė);

9.5.12. kitą informaciją, kuri būtina norint saugiai ir efektyviai naudotis perdavimo sistema.

10. Aprašo 9.2.4–9.2.6 punktuose nurodyta informacija turi būti paskelbta ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.

11. Aprašo 9.5.5–9.5.11 punktuose nurodoma skelbiama informacija turi būti pateikta už paskutinius 5 metus.

12. Aprašo 9.5.5 ir 9.5.7 punktuose nurodyta skelbiama informacija turi būti paskelbta 18 mėnesių į priekį.

13. Asmuo, turintis gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus licenciją, savo interneto svetainėje papildomai:

13.1. Nuolat skelbia ir atnaujina tokią informaciją:

13.1.1. sutarčių su buitiniais vartotojais garantinio tiekimo atveju ir naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo standartines sąlygas, kurias paskelbia ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki sutarčių sudarymo ar sutarčių sąlygų pakeitimo;

13.1.2. reguliuojamų kainų diferencijavimo taisykles ir konkrečių skirstymo kainų skaičiavimo metodikas;

13.1.3. jeigu skirstymo sistemos operatorius yra atsakingas už skirstymo sistemos subalansavimą, skelbia tarifus, kuriais skirstymo sistemos operatoriai teikia skirstymo sistemos subalansavimo paslaugas;

13.1.4. naudojimosi skirstymo sistema taisykles ir jų pakeitimus;

13.1.5. skirstymo sistemos balansavimo taisykles ir pakeitimus (jeigu skirstymo sistemos operatorius yra atsakingas už skirstymo sistemos subalansavimą).

13.2. Kartą per metus paskelbia:

13.2.1. skirstymo paslaugų kainas;

13.2.2. gamtinių dujų skirstymo sistemos atitikties programą ir Sistemos operatoriaus vadovo paskirto atitikties pareigūno kontaktinius duomenis;

13.2.3. audito išvadą dėl tvarkomos apskaitos atitikties skirstymo sistemos operatoriaus parengtai ir (ar) Komisijos patvirtintai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui, ir sąnaudų apskaitos taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

13.2.4. metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą;

13.2.5. kitą informaciją, kuri būtina norint saugiai ir efektyviai naudotis skirstymo sistema;

13.2.6. Europos Komisijos parengtą energijos vartotojams skirtą klausimų ir atsakymų sąrašą.

14. Aprašo 13.2.3–13.2.4 punktuose nurodyta informacija turi būti paskelbta ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.

15. Asmuo, turintis gamtinių dujų tiekimo įmonės licenciją, savo interneto svetainėje papildomai nuolat skelbia ir atnaujina tokią informaciją:

15.1. Priemones, kurias naudojant galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus.

15.2. Sutarčių dėl gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo su buitiniais vartotojais standartines sąlygas, kurios turi būti skelbiamos ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki sutarčių sudarymo ar sutarčių sąlygų pakeitimo.

15.3. Kas pusmetį atnaujintus gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams.

15.4. Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.:

15.4.1. audito išvadą dėl tvarkomos apskaitos atitikties tiekimo įmonės parengtai ir (ar) Komisijos patvirtintai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui, ir sąnaudų apskaitos taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

15.4.2. metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą.

15.5. Europos Komisijos parengtą energijos vartotojams skirtą klausimų ir atsakymų sąrašą.

16. Asmuo, turintis gamtinių dujų skystinimo licenciją, savo interneto svetainėje papildomai nuolat skelbia ir atnaujina tokią informaciją:

16.1. Siūlomų paslaugų ir mokesčių už jas sąrašą bei toms paslaugoms sudaromų sutarčių sąrašą.

16.2. Su Komisija suderintas ir patvirtintas naudojimosi suskystintų gamtinių dujų sistema taisykles.

16.3. Išsamų metodų ir procesų aprašymą, kuriais vadovaujantis atliekami techninių pajėgumų skaičiavimai.

16.4. Suskystintų gamtinių dujų įrenginių priežiūros planą.

16.5. Visą techninę informaciją, būtiną Suskystintų gamtinių dujų terminalo įrenginių naudotojams, siekiantiems efektyviai pasinaudoti suskystintų gamtinių dujų terminalo infrastruktūra.

16.6 Atgabenamų suskystintų gamtinių dujų tvarkaraščio sudarymo principus ir tvarką.

16.7. Maksimalų ir minimalų pajėgumų faktinį suvartojimą per mėnesį.

16.8. Aplinkybes, kurios gali turėti įtakos sutartyje nustatytiems pajėgumams naudoti.

16.9. Pertraukiamųjų pajėgumų naudojimo sąlygas.

16.10. Suskystintų gamtinių dujų infrastruktūros bei jungiamųjų taškų su kitomis sistemomis aprašymą.

16.11. Jei taikytina, galimų sankcijų skyrimo ar kompensavimo mechanizmų vartotojams taisykles.

16.12. Atsižvelgiant į Reikalavimais naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėse nustatytą grafiką, krovinių iškrovimo datas.

16.13. Ne rečiau nei kartą per dieną atnaujinamą informaciją apie:

16.13.1. kiekviename suskystintų gamtinių dujų įrenginyje turimą dujų kiekį;

16.13.2. įleidžiamą ir išdujinamą gamtinių dujų kiekį;

16.13.3. turimus techninius ir laisvus, nuolatinius ir pertraukiamuosius suskystintų gamtinių dujų įrenginių pajėgumus.

16.14. Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.:

16.14.1. audito išvadą dėl tvarkomos apskaitos atitikties skystinimo įmonės parengtai ir (ar) Komisijos patvirtintai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui, ir sąnaudų apskaitos taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

16.14.2. suskystintų gamtinių dujų terminalo prijungimo prie magistralinio dujotiekio taške, minimalius ir maksimalius užpildymo pajėgumus;

16.14.3. gamtinių dujų patiekimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą pajėgumų maksimalias ir minimalias ribas;

16.14.4. gamtinių dujų patiekimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą pajėgumus;

16.14.5. plaukiojančiosios suskystintų gamtinių dujų saugyklos talpinimo iš atplaukusio tanklaivio maksimalų laiko periodą suskystintų gamtinių dujų kroviniui iškrauti;

16.14.6. metams į priekį skelbia ir, situacijai pasikeitus, atnaujina suskystintų gamtinių dujų terminalo priežiūros planus;

16.14.7. metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą.

17. Asmuo, turintis gamtinių dujų laikymo licenciją, savo interneto svetainėje papildomai nuolat skelbia ir atnaujina tokią informaciją:

17.1. Suderintas su Komisija ir patvirtintas naudojimosi gamtinių dujų saugykla taisykles.

17.2. Kiekvienoje saugykloje turimą dujų kiekį, įleidžiamą bei išleidžiamą kiekį ir turimus saugyklų pajėgumus.

17.3. Informaciją apie prieinamas paslaugas ir naudojimąsi jomis.

17.4. Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.:

17.4.1. audito išvadą dėl tvarkomos apskaitos atitikties laikymo įmonės parengtai ir (ar) Komisijos patvirtintai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui, ir sąnaudų apskaitos taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

17.4.2. metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą.

18. Jeigu gamtinių dujų saugykla naudojasi vienintelė gamtinių dujų įmonė, ji gali pateikti prašymą Komisijai užtikrinti Aprašo 17.2 punkte skelbiamų duomenų konfidencialumą. Komisija, nustačiusi, kad toks prašymas yra pagrįstas, gali leisti Asmeniui, turinčiam gamtinių dujų laikymo licenciją, viešai neskelbti Aprašo 17.2 punkte nurodytų duomenų ne trumpiau nei 1 metus.

19. Asmuo, turintis gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją, savo interneto svetainėje nuolat skelbia ir atnaujina tokią informaciją:

19.1. Statistinę dienos, savaitės ir mėnesio informaciją apie perkamų ir parduodamų gamtinių dujų kiekius bei kainas.

19.2.  Apie su rinkos operatoriumi susijusiam ūkio subjektui ar ūkio subjektų grupei, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, priklausančių subjektų sąrašą ir sąsajumo pobūdį bei bet kokius tokios informacijos pokyčius.

19.3. Nedelsdamas rinkos dalyvių pateiktą reikšmingą informaciją, turinčią įtakos prekybai biržoje.

20. Gamtinių dujų gavybos veiklą vykdanti įmonė, nuosavybės teise valdanti gamtinių dujų gavybos tinklus ir jais paduodanti išgautas gamtines dujas į Lietuvos gamtinių dujų sistemas, nuolat skelbia ir atnaujina tokią informaciją:

20.1. Gamtinių dujų įmonių ir vartotojų teises bei pareigas avarinės situacijos, ekstremalios padėties atveju.

20.2. Suderintą su Komisija prašymo pasinaudoti gavybos tinklais formą, nagrinėjimo procedūrą ir vertinimo kriterijus.

20.3. Sutarties, sudaromos su gamtinių dujų įmonėmis ir vartotojais, standartinę su Komisija suderintą formą.

20.4. Informacijos, reikalingos gamtinių dujų įmonėms ir vartotojams pasinaudoti gavybos tinklais, sąrašą, kurį sudaro:

20.4.1. siūlomų paslaugų ir mokesčių už jas sąrašas, toms paslaugoms sudaromų sutarčių sąrašas;

20.4.2. visi gavybos taškai ir su tuo susiję gavybos tinklai, apie kuriuos privalo būti skelbiama ši informacija;

20.4.3. paros gamtinių dujų išgavimo techniniai pajėgumai;

20.4.4. kasdien užsakyti gavybos tinklų pajėgumai;

20.4.5. kasdien turimi laisvi gavybos tinklų pajėgumai;

20.4.6. nuo gavybos pradžios faktiškai išgautas ir patiektas į gamtinių dujų sistemas gamtinių dujų kiekis;

20.4.7. gavybos taške likęs neišgautas gamtinių dujų kiekis;

20.4.8. įleidimo į perdavimo sistemą taškai ir galimi techniniai pajėgumai tuose taškuose.

20.5. Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.:

20.5.1. audito išvadą dėl tvarkomos apskaitos atitikties laikymo įmonės parengtai ir (ar) Komisijos patvirtintai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui, ir sąnaudų apskaitos taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

20.5.2. metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą.

 

II. ASMENŲ, VEIKIANČIŲ ELEKTROS SEKTORIUJE, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

21. Asmuo, turintis elektros energijos perdavimo licenciją, savo interneto svetainėje papildomai nuolat skelbia ir atnaujina:

21.1. naudojimosi elektros tinklais tvarką;

21.2. su jungiamosiomis linijomis, sistemos naudojimu ir pajėgumų paskirstymu suinteresuotoms šalims susijusią informaciją:

21.2.1. visus aktualius duomenis, susijusius su tinklo buvimu, prieiga prie jo ir naudojimusi juo, įskaitant ataskaitą apie perkrovos buvimo vietą ir priežastis, perkrovai valdyti taikomus metodus ir jos valdymo planus ateityje (bent 1 metų laikotarpiu);

21.2.2. bendrą skirtingomis aplinkybėmis taikomo perkrovos valdymo metodo, kuriuo siekiama padidinti rinkai skirtus pajėgumus, apibūdinimą ir bendrą schemą tinklų sujungimo pajėgumui skirtingais laikotarpiais apskaičiuoti, remiantis elektrinėmis ir fizinėmis tinklo savybėmis;

21.2.3. informaciją apie perkrovos valdymą ir naudojamas pajėgumų paskirstymo procedūras, taip pat nurodo laiką ir pajėgumams taikomas procedūras, apibūdina siūlomus produktus ir savo bei pajėgumus gaunančios šalies įpareigojimus bei teises, įskaitant atsakomybę, kuri atsiranda nevykdant įpareigojimų;

21.2.4. saugos, eksploatavimo bei planavimo standartus.

21.3. kartą per metus informaciją apie ilgalaikę perdavimo infrastruktūros raidą ir jos įtaką tarpsisteminiams perdavimo pajėgumams;

21.4. kas mėnesį rinkai skirtų perdavimo pajėgumų prognozes mėnesiui ir vieneriems metams, atsižvelgiant į visą susijusią turimą informaciją tokios prognozės metu (pvz., vasaros ir žiemos sezonų įtaką linijų pajėgumams, tinklų priežiūrą, turimus gamybos vienetus ir t. t.);

21.5. kas savaitę rinkai skirtų perdavimo pajėgumų prognozes vienai savaitei, atsižvelgiant į visą susijusią turimą informaciją tokios prognozės metu (oro prognozes, planuojamus tinklo remonto darbus, turimus gamybos vienetus ir pan.);

21.6. kasdien rinkai skirtus perdavimo pajėgumus vienai dienai ir keletą kartų per dieną vykdomiems perdavimams kiekvienam rinkos laiko vienetui, atsižvelgiant į visus sujungtus vienos dienos skyrimus, į vienos dienos gamybos grafikus, prognozuojamus poreikius ir planuojamus tinklo remonto darbus;

21.7. bendrus jau paskirstytus pajėgumus pagal rinkos laiko vienetą ir visas susijusias sąlygas, kuriomis tie pajėgumai gali būti naudojami (aukciono kliringo kainą, įpareigojimus dėl pajėgumų naudojimo būdo ir pan.), kad būtų galima nustatyti visus likusius pajėgumus;

21.8. nedelsdamas po kiekvieno paskirstymo – paskirstytus pajėgumus, taip pat mokėtą kainą;

21.9. iškart po skyrimo – informaciją apie iš viso panaudotus pajėgumus pagal rinkos laiko vienetą;

21.10. nedelsdamas informaciją apie suteiktų komercinių ir fizinių srautų sumą pagal rinkos laiko vienetą, įskaitant perdavimo sistemos operatoriaus vykdytų visų korekcinių veiksmų poveikio apibūdinimą (pvz., apribojimus), sprendžiant tinklo arba sistemos problemas;

21.11. informaciją apie planuojamus elektros energijos tiekimo nutraukimus ir informaciją apie praėjusios dienos planuotus ir neplanuotus tiekimo nutraukimus didesniuose nei 100 MW gamybos vienetuose;

21.12. tipines atsinaujinančių išteklių energijos elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygas, kurios nediskriminavimo pagrindais vienodai taikomos visiems gamintojams, įvertinus specialiuosius reikalavimus atskiroms gamintojų grupėms;

21.13. tipines išankstines atsinaujinančių išteklių energijos elektrinės prijungimo prie elektros tinklų sąlygas;

21.14. skirstomųjų tinklų, gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių, prijungtų prie perdavimo tinklų, veikimo sąlygas, kurios užtikrintų elektros energetikos sistemos darbo saugumą, stabilumą ir patikimumą;

21.15. jungiamųjų linijų valdymą, pralaidumo paskirstymą ir reguliavimą reglamentuojančias taisykles;

21.16. prognozuojamą ilgalaikį elektros energetikos sistemos galios balansą ir informaciją apie prognozuojamą generuojamos ar perdavimo galios trūkumą arba ribojimus;

21.17. tipines elektros energijos paslaugų teikimo sutarčių sudarymo sąlygas;

21.18. kartą per metus audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties Komisijos nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei sąnaudų apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams išvadą;

21.19. kartą per metus atitikties programos, nustatančios darbuotojams įpareigojimus ir priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią diskriminuojančiam elgesiui, ir užtikrinančios tinkamą nustatytų priemonių bei įpareigojimų laikymosi priežiūrą, priemonių, kurių buvo imtasi vykdant šią programą, ataskaitą;

21.20. duomenis apie elektros energijos perdavimo sąnaudas;

21.21. pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą.

22. Asmuo, turintis elektros energijos skirstymo licenciją, savo interneto svetainėje papildomai nuolat skelbia ir atnaujina tokią informaciją:

22.1. su jungiamosiomis linijomis, sistemos naudojimu ir pajėgumų paskirstymų suinteresuotoms šalims susijusią informaciją;

22.2. naudojimosi elektros tinklais tvarką;

22.3. Europos Komisijos parengtą energijos vartotojams skirtą klausimų ir atsakymų sąrašą;

22.4. tipines atsinaujinančių išteklių energijos elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygas, kurios nediskriminavimo pagrindais vienodai taikomos visiems gamintojams, įvertinus specialiuosius reikalavimus atskiroms gamintojų grupėms;

22.5. išankstines atsinaujinančių išteklių energijos elektrinės prijungimo prie elektros tinklų sąlygas;

22.6. elektros energijos paslaugų teikimo sutarčių sudarymo sąlygas;

22.7. informaciją, kuri privalo būti sutartyse, sudaromose su buitiniais vartotojais, apie buitinių vartotojų teises, susijusias su ginčų sprendimo būdais;

22.8. kartą per metus atitikties programos, nustatančios darbuotojams įpareigojimus ir priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią diskriminuojančiam elgesiui, ir užtikrinančios tinkamą nustatytų priemonių ir įpareigojimų laikymosi priežiūrą, priemonių, kurių buvo imtasi vykdant šią programą, ataskaitą;

22.9. kartą per metus audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties Komisijos nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei sąnaudų apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams išvadą;

22.11. duomenis apie elektros energijos skirstymo sąnaudas;

22.12. pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą.

23. Asmuo, turintis elektros energijos visuomeninio tiekimo licenciją, savo interneto svetainėje papildomai nuolat skelbia ir atnaujina tokią informaciją:

23.1. apie prieigos priemones vartotojams, kurias naudojant galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektą elektros energiją kalendoriniais metais, palyginimą su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu bei vidutiniu tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimu;

23.2. kokią tiekėjo patiektos elektros energijos gamybai sunaudoto kuro išteklių, tarp jų ir atsinaujinančių energijos išteklių, dalį praėjusiais metais sudarė kiekvienas energijos šaltinis, jeigu tokia informacija yra prieinama;

23.3. nuorodas į informacijos šaltinius, kuriuose pateikiama suprantama informacija apie poveikį aplinkai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir radioaktyviųjų atliekų kiekius, susidariusius dėl elektros energijos gamybos per praėjusius metus;

23.4. vartotojų organizacijų, asociacijų, agentūrų ar panašių įstaigų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kur pateikiama informacija apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamuosius galutinių vartotojų apibūdinimus ir (ar) objektyvias energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

23.5. Europos Komisijos parengtą energijos vartotojams skirtą klausimų ir atsakymų sąrašą;

23.6. kartą per metus audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties Komisijos nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei sąnaudų apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams išvadą;

23.7. duomenis apie elektros energijos visuomeninio tiekimo sąnaudas.

24. Asmuo, turintis leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, tais atvejais, kai vykdo mažmeninę prekybą, savo interneto svetainėje papildomai nuolat skelbia ir atnaujina tokią informaciją:

24.1. apie prieigos priemones vartotojams, kurias naudojant galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektą elektros energiją kalendoriniais metais, kai tai įmanoma, palyginimą su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu bei vidutiniu tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimu;

24.2. kokią tiekėjo patiektos elektros energijos gamybai sunaudoto kuro išteklių, tarp jų ir atsinaujinančių energijos išteklių, dalį praėjusiais metais sudarė kiekvienas energijos šaltinis, jeigu tokia informacija yra prieinama;

24.3. nuorodas į informacijos šaltinius, kuriuose pateikiama suprantama informacija apie poveikį aplinkai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir radioaktyviųjų atliekų kiekius, susidariusius dėl elektros energijos gamybos per praėjusius metus;

24.4. vartotojų organizacijų, asociacijų, agentūrų ar panašių įstaigų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kur pateikiama informacija apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamuosius galutinių vartotojų apibūdinimus ir (ar) objektyvias energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

24.5. Europos Komisijos parengtą energijos vartotojams skirtą klausimų ir atsakymų sąrašą;

25. Asmuo, turintis leidimą gaminti elektros energiją, gavus leidimą naudoti Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą ir Lietuvos Respublikos išskirtinę ekonominę zoną Baltijos jūroje ir (ar) pajūrio juostą elektrinių statybai ir jų eksploatacijai bei įgijus išimtinę teisę per ne ilgesnį kaip 4 metų terminą nustatytoje teritorijoje atlikti tyrimus, savo interneto svetainėje papildomai nuolat skelbia ir atnaujina atliktų tyrimų, reikalingų priimti sprendimą dėl elektrinės statybos, duomenis.

26. Asmuo, paskirtas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriumi, iki kiekvieno mėnesio 5 d. savo interneto svetainėje skelbia vidutinę praėjusio mėnesio elektros energijos rinkos kainą.

 

III. ASMENŲ, VEIKIANČIŲ ŠILUMOS SEKTORIUJE, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

27. Asmuo, turintis šilumos tiekimo licenciją, savo interneto svetainėse papildomai nuolat skelbia ir atnaujina tokią informaciją:

27.1. kasmet nustatytas šilumos kainos dedamąsias;

27.2. kiekvieną mėnesį iki 25 d. apskaičiuotas šilumos kainas;

27.3. neteko galios nuo 2018-05-18;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-150, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07877

 

27.4. neteko galios nuo 2018-05-18;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-150, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07877

 

27.5. neteko galios nuo 2018-05-18;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-150, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07877

 

27.6. neteko galios nuo 2018-05-18;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-150, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07877

 

27.7. neteko galios nuo 2018-05-18;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-150, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07877

 

27.8. nustatytus techninius reikalavimus – šilumnešio kokybę pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafiką, slėgį, šilumnešio srautą, termofikacinio vandens kokybę ir pan.);

27.9. nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas;

27.10. duomenis apie šilumos gamybos ir šilumos perdavimo sąnaudas;

27.11. naudojamą Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašą bei Metinę atskaitomybę.

28. Karšto vandens tiekėjas savo interneto svetainėse papildomai nuolat skelbia ir atnaujina tokią informaciją:

28.1. kasmet nustatytas karšto vandens kainos dedamąsias;

28.2. kiekvieną mėnesį iki 25 d. apskaičiuotas karšto vandens kainas.

29. Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas savo interneto svetainėje skelbia bei, įvykus pasikeitimams, nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, jeigu Aprašo 3 punkte nurodyti teisės aktai nenustato kitaip, atnaujina tokią informaciją apie reguliuojamą veiklą:

29.1. kasmet nustatytas šilumos gamybos kainos dedamąsias;

29.2. kiekvieną mėnesį iki 25 d. apskaičiuotas šilumos gamybos kainas;

29.3. apie ateinančio mėnesio šilumos kainos dedamąsias (kintamąją ir pastoviąją), nustatytas vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), viešai praneša ne vėliau kaip 17 einamojo kalendorinio mėnesio dieną;

29.4. naudojamą Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašą bei Metinę atskaitomybę.

30. Nepriklausomas šilumos gamintojas, gaminantis šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių ir (ar) iškastinio kuro, privalo kas mėnesį (iki mėnesio 10 dienos) viešai paskelbti duomenis apie praėjusio ataskaitinio mėnesio šilumos kiekį, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir šilumos kiekį, pagamintą iš iškastinio kuro.

 

IV. ASMENŲ, VEIKIANČIŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIUJE, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

31. Asmuo, veikiantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje, savo interneto svetainėse ar kitu Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos apraše numatytu būdu skelbia bei, įvykus pasikeitimams, nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, jeigu Aprašo 3 punkte nurodyti teisės aktai nenustato kitaip, atnaujina tokią informaciją apie reguliuojamą veiklą:

31.1. detalų teikiamų paslaugų aprašymą;

31.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas;

31.3. tiekiamo geriamojo vandens kokybę, jos pablogėjimą, avarijas, planuojamus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkius ir kitus pokyčius, galinčius turėti įtakos abonentams (vartotojams);

31.4. geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros naudojimą, jos plėtrą;

31.5. metinę veiklos ataskaitą;

31.6. geriamojo vandens naudojimą;

31.7. sąrašą įmonės darbuotojų, nurodydami jų pareigybes, vardus, pavardes ir telefonų numerius, į kuriuos paslaugų abonentai (vartotojai) gali kreiptis informacijos;

31.8. kontaktinį telefono numerį, kuriuo būtų galima pranešti apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas.

 

V. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

32. Asmuo, turintis energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją, savo interneto svetainėje nuolat skelbia ir reguliariai atnaujina tokią informaciją:

32.1. per 30 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos ketvirčio ataskaitą;

32.2. kasmet iki kovo 1 d. metinę energijos išteklių operatoriaus veiklos ataskaitą;

32.3. energijos išteklių biržos dalyvių sąrašą;

32.4. apibendrintus statistinius dienos, savaitės ir mėnesio prekybos biržoje duomenis apie:

32.4.1. perkamus ir parduodamus atskirų biokuro rūšių kiekius ir kainas;

32.4.2. perkamų ir parduodamų gamtinių dujų kiekius ir kainas;

32.4.3. ilgalaikių pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų per energijos išteklių biržą, pagrindu perkamus ir parduodamus elektros energijos ir gamtinių dujų kiekius ir kainas;

32.4.4. aktyvių biržos dalyvių skaičių;

32.5. apie su biržos operatoriumi susijusiam ūkio subjektui ar ūkio subjektų grupei, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, priklausančių subjektų sąrašą ir sąsajumo pobūdį bei bet kokius tokios informacijos pokyčius;

32.6. nedelsdamas rinkos dalyvių pateiktą reikšmingą informaciją.

32.1 Operatorius kiekvieną mėnesį šilumos aukciono informacinėje sistemoje, Šilumos aukciono reglamente numatytais terminais paskelbia:

321.1. šilumos aukciono vykdymo datą ir laiką;

321.2. konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas;

321.3. prognozuojamą sistemos šilumos poreikį;

321.4. šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų pateikimo terminą bei įvykus šilumos aukcionui – šilumos aukciono rezultatus; 

321.5. galutinius šilumos aukciono rezultatus, kuriuose pateikia šilumos aukciono dalyvių pasiūlymus su nurodytais šilumos kiekiais bei kainomis, šilumos tiekėjo nurodytus planuojamus supirkti šilumos kiekius ir šilumos tiekėjo surašyto šilumos kiekių nustatymo protokolo kopiją;

321.6. informaciją apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį, šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintą šilumos kiekį ir šilumos tiekėjo iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo nupirktą šilumos kiekį.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-150, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07877

 

Papildyta punktu:

Nr. O3E-150, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07877

 

III. KOMISIJOS VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SKELBIMO MASTAS,
TVARKA IR SĄLYGOS

 

33. Komisija, neatskleisdama informacijos, kuri laikoma komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi, apie atskirus rinkos dalyvius ar atskirus sandorius Komisijos interneto svetainėje skelbia informaciją, padedančią užtikrinti rinkos skaidrumą, konkurencingumą ir kontrolę.

34. Komisija savo interneto svetainėje nuolat skelbia ir atnaujina:

34.1. atitinkamų rinkų, kuriose nustatyti didelę įtaką turintys asmenys, sąrašą;

34.2. rinkų tyrimų ataskaitas, išskyrus informaciją, kuri laikoma konfidencialia;

34.3. galutinius sprendimus dėl rinkos tyrimo rezultatų ar jų dalis be konfidencialios informacijos;

34.4. informaciją apie didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčius asmenis:

34.4.1. tokių asmenų sąrašą ir jiems nustatytus įpareigojimus ar jų dalis, išskyrus informaciją, kuri laikoma konfidencialia;

34.4.2. nutarimą panaikinti ir (ar) pakeisti įpareigojimus, nustatytus pripažintiems turinčiais didelę įtaką atitinkamoje rinkose asmenims, išskyrus informaciją, kuri laikoma konfidencialia;

34.5. ketvirtines ir metines gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitas;

34.6. metines elektros energetikos tinklų patikimumo stebėsenos ataskaitas;

34.7. ketvirtines elektros energijos, energijos išteklių rinkos stebėsenos ataskaitas.

34.8. metines gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją srautų stebėsenos ataskaitas;

34.9. kasmet iki rugpjūčio 1 d. metinę gamtinių dujų ir elektros energetikos sektorių ataskaitą, teikiamą Europos Komisijai;

34.10. kasmet iki gegužės 1 d. metinę veiklos ir finansinę ataskaitą;

34.11. ne rečiau kaip kartą per metus rekomendacijas, susijusias su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir teikia jas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai;

34.12. didmeninių gamtinių dujų ir elektros energetikos rinkų dalyvių registrą;

34.13. informaciją apie įpareigotųjų gamtinių dujų įmonių į Lietuvos Respubliką jungiamaisiais ir kitais perdavimo sistemos gamtinių dujų vamzdynais planuojamus patiekti gamtinių dujų kiekius, taip pat perdavimo sistemos operatoriaus patvirtintus gamtinių dujų kiekius, kuriuos įpareigotosios gamtinių dujų įmonės turi įsigyti kiekvienais kalendoriniais metais;

34.14. informaciją, susijusią su visomis vykstančiomis viešosiomis konsultacijomis, bei viešųjų konsultacijų rezultatus, išskyrus informaciją, kuri yra valstybės, tarnybos ar komercinė (gamybinė) ar profesinė paslaptis;

34.15. licencijuojamos ar leidimais reguliuojamos veiklos paslaugų kainas, gamtinių dujų tarifus buitiniams ir nebuitiniams vartotojams bei elektros energijos tarifus;

34.16. Komisijos priimamus teisės aktus, reguliuojančius gamtinių dujų, elektros energetikos, energijos išteklių, šilumos ir vandens sektorių veiklą;

34.17. gamtinių dujų sistemų operatorių patvirtintas naudojimosi sistema taisykles ir jų pakeitimus, skelbiamus ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo momento;

34.18. gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriaus perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros plano įgyvendinimo vertinimo rezultatus;

34.19. naudojimosi gamtinių dujų saugyklomis ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis kriterijus bei siūlomas saugyklas ar jų dalis ir atitinkamų gamtinių dujų laikymo vamzdyne paslaugų rūšis;

34.20. sąnaudų apskaitos sistemą (-as), metodą (-us) ir (arba) modelį (ius), skirtus konkrečioms gamtinių dujų įmonių paslaugoms teikti, taip pat privalomus didelę įtaką elektros energijos rinkoje turinčiam asmeniui, taip pat elektros energijos perdavimo, elektros energijos skirstymo paslaugų teikėjui ir (ar) visuomeniniam tiekėjui;

34.21. nacionaliniu lygmeniu apibendrintus energijos vartojimo duomenis;

34.22. galutinį sprendimą dėl elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo. Kartu su Komisijos sprendimu skelbiama gauta Europos Komisijos išvada. Kai Komisijos sprendimas skiriasi nuo Europos Komisijos išvados, kartu paskelbiamas priimto sprendimo pagrindimas;

34.23. viešųjų konsultacijų rezultatus dėl perdavimo sistemos operatoriaus tinklų plėtros, visų pirma galimą investicijų į tinklų plėtrą poreikį;

34.24. periodiškai atnaujinamą elektros energijos vartotojams skirtų klausimų ir atsakymų sąrašą, parengtą bendradarbiaujant su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kuriame teikiama informacija apie vartotojų teises;

34.25. Europos Komisijos parengtą energijos vartotojams skirtą klausimų ir atsakymų sąrašą;

34.26. per 30 kalendorinių dienų nuo elektros energijos paslaugų teikėjo prašymo gavimo dienos, paslaugos teikėjo nustatytas kainas ir tarifus;

34.27. asmenų, kurie verčiasi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, sąrašą ir kontaktinius duomenis;

34.28. kas mėnesį atnaujinamą elektros energijos gamintojų, gaminančių ir savo ūkiniams poreikiams suvartojančių elektros energiją, sąrašą;

34.29. kas mėnesį atnaujinamą gamintojų, kuriems leidimas gaminti elektros energiją yra išduotas po Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo ir kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 10 kW, sąrašą;

34.30. ne vėliau kaip iki liepos 1 d. informaciją apie gamtinių dujų, elektros energetikos ir šilumos įmonių finansinį pajėgumą;

34.31. du kartus per metus gamtinių dujų kainų buitiniams vartotojams palyginimą Baltijos ir Europos šalyse;

34.32. du kartus per metus gamtinių dujų ir elektros energijos tarifų struktūrą;

34.33. kartą per metus suderintus prijungimo prie gamtinių dujų sistemos įkainius;

34.34. reguliuojamų gamtinių dujų paslaugų viršutines kainų ribas;

34.35. kiekvieną mėnesį importuojamų į Lietuvą gamtinių dujų vidutinę mėnesio kainą;

34.36. tais atvejais, kai Komisija atlieka gerą praktinį pavyzdį turinčių Lietuvos ir/ar Europos Sąjungos šalių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamąją analizę, ji skelbiama Komisijos tinklalapyje ne vėliau kaip prieš savaitę iki reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo;

34.37. iki rugpjūčio 1 d. gamtinių dujų sektoriaus vidutinę svertinę kapitalo kainą (WACC);

34.38. iki rugpjūčio 1 d. Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) kasmet rengiamoje ataskaitoje apie investavimo sąlygas Europos Sąjungos šalyse pateikiamų Europos Sąjungos valstybių gamtinių dujų sektoriaus rizikos matmens, kai įmonė veiklai finansuoti nenaudoja skolinto kapitalo, aritmetinio vidurkio duomenis;

34.39. iki kiekvieno mėnesio 5 dienos vidutinę praėjusio mėnesio elektros energijos rinkos kainą;

34.40. ne vėliau kaip iki balandžio 30 d. elektros energijos vartotojų įrenginių prijungimo įkainius;

34.41. kasmet iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 15 d. paskelbia sąrašą gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus buvo išduotas konkurso būdu arba leidimas gaminti elektros energiją išduotas iki Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) įsigaliojimo dienos ir gamintojų, kurie Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir Komisijos nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki 2011 m. gegužės 23 d. suderino su Komisija reguliuojamos veiklos investicijų programą, kurioje numatomos investicijos į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės statybą, ir kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant investicijų programoje nurodytą elektrinę išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., nurodydama kiekvieno jų skatinimo laikotarpį, šių gamintojų elektrinėse naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių rūšį, elektrinės įrengtąją galią, vadovaudamasi Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos pateikta informacija bei atsižvelgdama į viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriaus pateiktą informaciją;

34.42. kasmet iki einamųjų kalendorinių metų spalio 15 d. paskelbia sąrašą gamintojų, gaminančių ir savo ūkiniams poreikiams suvartojančių elektros energiją, vadovaudamasi Energetikos ministerijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos pateikta informacija bei atsižvelgdama į viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriaus pateiktą informaciją;

34.43. kas ketvirtį atsinaujinančių išteklių energetikos fiksuotus tarifus elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir fiksuotų tarifų didžiausius galimus dydžius aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams bei jų diferencijuojamus dydžius ateinantiems metams;

34.44. iki einamųjų metų spalio 1 d. elektros energijos rinkos kainą ateinantiems kalendoriniams metams;

34.45. elektros energijos rinkos stebėsenos ketvirtines ataskaitas ir konkurencijos intensyvumo rinkoje vertinimo rodiklius;

34.46. informaciją apie skelbiamus ir organizuojamus atsinaujinančių išteklių energetikos skatinimo aukcionus;

34.47. kasmet iki liepos 31 d. ataskaitą apie iš perkrovos perdavimo tinkle gautas pajamas per 12 mėn. laikotarpį iki tų pačių metų birželio 30 d., ir apie tai, kaip jos buvo panaudotos, kartu su patvirtinimu, kad tas panaudojimas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. reglamentą (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003, ir kad visa iš perkrovos gautų pajamų suma yra panaudota nustatytiems tikslams;

34.48. informaciją apie elektros energetikos sektoriaus licencijų išdavimą, pakeitimą, licencijų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, dublikatų išdavimą;

34.49. iki kiekvieno mėnesio 20 dienos atnaujintą informaciją apie kuro, šilumos, perkamos iš nereguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų, kainas, naudotinas skaičiuojant šilumos kainas, ir geriamojo vandens kainas, naudotinas skaičiuojant karšto vandens kainas;

34.50. kas mėnesį atnaujintą informaciją apie šilumos kainas ir jų struktūrą, taip pat karšto vandens, reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei pardavimo kainas;

34.51. kas mėnesį atnaujintus duomenis apie šilumos tiekėjų ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų taikomas nepadengtų kuro sąnaudų ar papildomai gautų pajamų dedamąsias;

34.52. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčius;

34.53. nepriklausomų šilumos gamintojų sąrašą, informaciją apie nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimą ar nepripažinimą nereguliuojamais;

34.54. neteko galios nuo 2018-05-18;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-150, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07877

 

34.55. tyrimo ataskaitas ir Komisijos sprendimus dėl pripažinimo konkurenciniu šilumos vartotoju, išskyrus konfidencialią informaciją;

34.56. Komisijos nustatytus alternatyvaus šilumos šaltinio techninius-ekonominius rodiklius;

34.57. maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti;

34.58. sprendimus dėl vartotojų ir (ar) energetikos įmonių skundo ar ginčo išsprendimo, kiek tai nepažeidžia valstybės, tarnybos, komercinės (gamybinės) ar profesinės paslapties ar fizinio asmens privataus gyvenimo apsaugos;

34.59. kasmet apibendrintą informaciją apie per ataskaitinius metus iš vartotojų gautus skundus, prašymus ir paklausimus;

34.60. ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 1 d. – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės rodiklius;

34.61. ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 1 d. – šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės rodiklius;

34.62. kasmet iki liepos 1 d. nuosavo ir skolinto kapitalo kainos dydį, proc., taikytiną šilumos sektoriaus reguliavimo tikslams ateinančiu ataskaitiniu laikotarpiu;

34.63. manipuliavimo energijos išteklių rinka formų pavyzdinį sąrašą.

35. Komisijai kituose teisės aktuose gali būti nustatyti papildomi reikalavimai viešai skelbiamai informacijai.

36. Tais atvejais, kai Komisija, gavusi listinguojamos energetikos įmonės informaciją, nurodytą kaip konfidencialią ir viešai neatskleistą, pagal teisės aktų reikalavimus privalo šią informaciją paviešinti, prieš skelbdama šią informaciją viešai Komisija informuoja energetikos įmonę.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

38. Komisijos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant Aprašą gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

_______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-27, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-01-27, i. k. 2014-00527

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ korektūros klaidos ištaisymo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-150, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07877

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo“ pakeitimo