Suvestinė redakcija nuo 2017-02-04 iki 2018-02-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14688

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 metų IGNALINOS PROGRAMOS įgyvendinimo LIETUVOJE TAISYKLių PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1-205/1K-282

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1447 „Dėl programos Sąjungos finansinės paramos priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje 1 ir 2 blokų eksploatavimo nutraukimu, įgyvendinti“ 4.3 papunkčiu:

1. T v i r t i n a m e 2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t a m e netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 1-185/1K-360 „Dėl 2007–2013 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Rokas Masiulis

 

Finansų ministras                                                                                               Rimantas Šadžius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2015 m. rugsėjo 3 d.

įsakymu Nr. 1-205/1K-282

 

2014–2020 metų IGNALINOS PROGRAMOS įgyvendinimo LIETUVOJE TAISYKLĖS

 

I SKyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų ir asmenų, dalyvaujančių administruojant 2014–2020 metais pagal Ignalinos programą Lietuvai skiriamas lėšas, funkcijos, teisės ir atsakomybė, taip pat 2014–2020 metų Ignalinos programos nacionalinės agentūros administruojamų Europos Sąjungos lėšų, skiriamų 2014–2020 metais pagal Ignalinos programą, mokėjimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarka.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1369/2013 dėl Sąjungos paramos Lietuvos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1990/2006 (OL 2013 L 346, p. 7) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1369/2013), 2014 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo Nr. C(2014)5449 final dėl 2014–2020 m. Bulgarijos, Lietuvos ir Slovakijos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programų taikymo taisyklių (toliau – Europos Komisijos sprendimas) ir 2015 m. birželio 1 d. Europos Komisijos ir nacionalinės agentūros įgaliojimo susitarimo nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Ignalinos programa programa Europos Sąjungos finansinės paramos priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje 1 ir 2 blokų eksploatavimo nutraukimu, įgyvendinti.

3.2. Ignalinos programą koordinuojančios institucijos mokėjimo paraiška – Ignalinos programą koordinuojančios institucijos parengtas dokumentas, kuriuo prašoma šios programos lėšų valdymo institucijos jame nurodytas lėšas pervesti į Ignalinos programos nacionalinės agentūros tvarkomą šios programos sąskaitą, iš kurios nacionalinė agentūra apmoka tinkamas finansuoti Ignalinos programos projektų išlaidas.

3.3. Ignalinos programą koordinuojanti institucija (toliau – koordinuojanti institucija) – institucija, atsakinga už Ignalinos programos strateginių tikslų įgyvendinimo koordinavimą ir šios programos lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimo priežiūros užtikrinimą.

3.4. Ignalinos programos finansinis koordinatorius – valstybės tarnautojas, atsakingas už Ignalinos programos nacionalinės agentūros administruojamų Ignalinos programos lėšų naudojimo finansinę priežiūrą.

3.5. Ignalinos programos įgaliojimo susitarimas – pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL 2012 L 298, p. 1) 60 straipsnio ir 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL 2012 L 362, p. 1) 40 straipsnio reikalavimus Europos Komisijos ir nacionalinės agentūros 2015 m. birželio 1 d. sudarytas įgaliojimų perdavimo susitarimas dėl praktinių Ignalinos programos įgyvendinimo sąlygų.

3.6. Ignalinos programos koordinatorius – valstybės tarnautojas, atsakingas už Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų priemonių pagal Ignalinos programą planavimą ir su tuo susijusių dokumentų rengimą bei teikimą Europos Komisijai, Ignalinos programos koordinavimą ir įgyvendinimo priežiūrą.

3.7. Ignalinos programos lėšos – Ignalinos programos nacionalinės agentūros administruojamos Europos Sąjungos lėšos, skiriamos 2014–2020 metų laikotarpiu Ignalinos programos projektams įgyvendinti. Ignalinos programos lėšos išmokamos pagal šios programos administravimo Lietuvoje programą ir negali būti naudojamos kitiems tikslams, negu nustatyta Europos Komisijos patvirtintose Ignalinos programos metinėse darbo programose ir Ignalinos programos projektų aprašuose.

3.8. Ignalinos programos lėšų valdymo institucija (toliau – lėšų valdymo institucija) – institucija, atsakinga už Ignalinos programos lėšų valdymą ir jų naudojimo finansinę priežiūrą.

3.9. Ignalinos programos metinė darbo programa (toliau – metinė darbo programa) – prie atitinkamų 2014–2020 metų metinių finansavimo sprendimų pridedamas Europos Komisijos patvirtintas dokumentas, naudojamas kaip pagrindinis bendrasis metinis Ignalinos programos priemonių planavimo dokumentas.

3.10. Ignalinos programos nacionalinė agentūra (toliau – nacionalinė agentūra) – institucija, atsakinga už Ignalinos programos projektų pirkimų vykdymą ir (ar) kontrolę, projektų sutarčių sudarymą, tinkamų finansuoti projektų išlaidų apmokėjimą ir projektų lėšų naudojimo kontrolę pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus, taip pat kitų Ignalinos programos įgaliojimo susitarime nustatytų užduočių atlikimą.

3.11. Ignalinos programos nacionalinės agentūros įgaliotasis asmuo – nacionalinės agentūros vadovas, atsakingas už tinkamą nacionalinės agentūros veiklą, apimančią Ignalinos programos projektų pirkimų vykdymą ir (ar) kontrolę, projektų sutarčių sudarymą, tinkamų finansuoti projektų išlaidų apmokėjimą ir projektų lėšų naudojimo kontrolę pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus, taip pat kitų nacionalinei agentūrai Ignalinos programos įgaliojimo susitarime nustatytų užduočių atlikimą.

3.12. Ignalinos programos nacionalinės agentūros mokėjimo paraiška – nacionalinės agentūros parengtas ir šios programos finansinio koordinatoriaus patvirtintas dokumentas, kuriuo prašoma koordinuojančios institucijos jame nurodytas lėšas pervesti į nacionalinės agentūros tvarkomą šios programos sąskaitą, iš kurios nacionalinė agentūra apmoka tinkamas finansuoti Ignalinos programos projektų išlaidas.

3.13. Ignalinos programos priežiūros komitetas – pagal Europos Komisijos sprendimo 17 straipsnį sudarytas komitetas, atsakingas už Ignalinos programos įgyvendinimo priežiūrą ir kokybę, taip pat šio Europos Komisijos sprendimo 18 straipsnyje nustatytų užduočių atlikimą.

3.14. Ignalinos programos projektas (toliau – projektas) – projektas, finansuojamas iš Ignalinos programos lėšų ir įgyvendinamas pagal savo aprašą.

3.15. Ignalinos programos projekto aprašas – dokumentas, kuriame aprašomi ir pagrindžiami veiksmai, kurie bus finansuojami iš Ignalinos programos lėšų ir kurių bus imamasi priemonėms pagal šią programą įgyvendinti, laikantis metinės darbo programos.

3.16. Mokėjimo paraiška Europos Komisijai – nacionalinės agentūros parengtas dokumentas, kuriuo prašoma Europos Komisijos jame nurodytas lėšas pervesti į lėšų valdymo institucijos tvarkomą šios programos sąskaitą.

3.17. Tinkamos finansuoti Ignalinos programos projekto išlaidos – Ignalinos programos įgaliojimo susitarimo, projekto finansavimo sutarties ir projekto aprašo nuostatas atitinkančios ir galinčios būti finansuojamos Ignalinos programos lėšomis projekto išlaidos arba jų dalis.

 

II SKYRIUS

Ignalinos programos įgaliotųjų ASMENŲ funkcijos

 

4. Ignalinos programos koordinatorius atlieka šias funkcijas:

4.1. organizuoja metinių darbo programų projektų rengimą (prireikus – Europos Komisijos patvirtintų metinių darbo programų keitimą) ir derinimą;

4.2. iki kiekvienų metų sausio 31 dienos teikia Europos Komisijai metinių darbo programų projektus;

4.3. organizuoja metinės darbo programos projekto tikslinimą ir pakartotinį pateikimą laiku, jeigu, įvertinusi metinės darbo programos projektą, Europos Komisija mano, kad parengtas projektas neatitinka Europos Komisijos sprendimo, ir reikalauja, kad Ignalinos programos koordinatorius inicijuotų metinės darbo programos tikslinimą;

4.4. organizuoja Ignalinos programos derinimą su kitomis Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos programomis ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo veiklą;

4.5. derina su Europos Komisija visus klausimus dėl priemonių pagal Ignalinos programą planavimo;

4.6. organizuoja lėšų valdymo institucijos, nacionalinės agentūros ir kitų suinteresuotų institucijų savalaikį informavimą apie Europos Komisijos patvirtintas metines darbo programas, prireikus – jų pakeitimus;

4.7. užtikrina tinkamų Ignalinos programos įgyvendinimo priežiūros sąlygų sudarymą;

4.8. Europos Komisijos prašymu sudaro sąlygas Europos Komisijos atstovams patekti į Ignalinos atominę elektrinę, kurios eksploatavimas yra nutraukiamas, ir prie su elektrine susijusių įrenginių, kad jie galėtų vykdyti pažangos priežiūrą vietoje;

4.9. bendradarbiaudamas su Europos Komisijos atstovu, organizuoja Ignalinos programos priežiūros komiteto darbo reglamento projekto parengimą;

4.10. kartu su Europos Komisijos atstovu pirmininkauja Ignalinos programos priežiūros komiteto posėdžiams.

5. Ignalinos programos finansinis koordinatorius atlieka šias funkcijas:

5.1. imasi priemonių, būtinų Ignalinos programos lėšų panaudojimo finansinei priežiūrai atlikti (nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškoms tikrinti ir nacionalinės agentūros patikrinimams, susijusiems su Ignalinos programos lėšų panaudojimu, atlikti);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

5.2. Neteko galios nuo 2017-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

5.3. užtikrindamas, kad Europos Komisijai būtų grąžintos neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos Ignalinos programos lėšos, Europos Komisijos prašymu, pasirašo raštą dėl finansinių garantijų suteikimo;

5.4. tvirtina tinkamai parengtas nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškas;

5.5. imasi visų priemonių, kad Europos Komisijai būtų grąžintos neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos Ignalinos programos lėšos;

5.6. dalyvauja Ignalinos programos priežiūros komiteto darbe.

6. Nacionalinės agentūros įgaliotasis asmuo atlieka šias funkcijas:

6.1. organizuoja efektyvią ir tinkamą nacionalinės agentūros veiklą pagal Ignalinos programos įgaliojimo susitarimo nuostatas;

6.2. pagal Europos Komisijos sprendime nustatytą tvarką teikia Europos Komisijai projektų aprašų projektus, prireikus – Europos Komisijos patvirtintų projektų aprašų pakeitimų projektus;

6.3. tvirtina pavyzdines projektams įgyvendinti reikalingų dokumentų formas;

6.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, organizuoja nacionalinės agentūros atliekamų projektų pirkimų vykdymą ir (arba) kontrolę;

6.5. organizuoja projektams įgyvendinti reikalingų sutarčių sudarymą;

6.6. organizuoja projektų išlaidų tinkamumo finansuoti Ignalinos programos lėšomis patikrinimą, tinkamų finansuoti projektų išlaidų apmokėjimą ir Ignalinos programos lėšų panaudojimo kontrolę pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas;

6.7. užtikrina, kad mokėjimo paraiškos Europos Komisijai ir nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškos būtų tinkamai parengtos ir laiku pateiktos atitinkamai Europos Komisijai ir lėšų valdymo institucijai;

6.8. organizuoja kredito įstaigos sąskaitos, nacionalinės agentūros naudojamos tinkamoms finansuoti projektų išlaidoms apmokėti, tvarkymą ir prižiūri, kad Ignalinos programos lėšos, esančios šioje sąskaitoje, būtų naudojamos pagal paskirtį;

6.9. organizuoja tinkamą Ignalinos programos lėšų, esančių nacionalinės agentūros tvarkomoje sąskaitoje, apskaitos tvarkymą;

6.10. sudaro sąlygas atlikti patikrinimus, susijusius su Ignalinos programos lėšų panaudojimu, tam teisę turinčioms Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijoms;

6.11. atsižvelgdamas į nacionalinės agentūros administruojamų projektų įgyvendinimo riziką, organizuoja patikrinimų, susijusių su Ignalinos programos lėšų panaudojimu, projektų administravimo ir įgyvendinimo vietose atlikimą;

6.12. imasi visų priemonių, kad būtų nustatyti ir pašalinti pažeidimai, susiję su projektų įgyvendinimo sutarčių ir (arba) teisės aktų, reglamentuojančių Ignalinos programos įgyvendinimą, nuostatų pažeidimais (toliau – pažeidimai);

6.13. imasi visų priemonių, kad būtų susigrąžintos neteisėtai projektams įgyvendinti išmokėtos ir (arba) panaudotos Ignalinos programos lėšos;

6.14. pasibaigus Ignalinos programos įgaliojimo susitarime nustatytam Ignalinos programos lėšų išmokėjimo laikotarpiui, Europos Komisijai sugrąžina neišmokėtas ir (arba) nepanaudotas Ignalinos programos lėšas;

6.15. organizuoja Ignalinos programos įgyvendinimo priežiūros ataskaitų projektų rengimą pagal Europos Komisijos sprendimo nuostatas, jų derinimą su Ignalinos programos koordinatoriumi ir teikimą Ignalinos programos priežiūros komiteto nariams;

6.16. dalyvauja Ignalinos programos priežiūros komiteto darbe;

6.17. užtikrina, kad būtų vykdomi Europos Komisijos dokumentuose nustatyti nacionalinės agentūros administruojamų projektų viešinimo reikalavimai;

6.18. užtikrina, kad nacionalinė agentūra tinkamai atliktų kitas funkcijas, priskirtas nacionalinei agentūrai pagal Europos Komisijos sprendimą, Ignalinos programos įgaliojimo susitarimą, Taisykles ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Ignalinos programos įgyvendinimą.

 

IIi SKYRIUS

koordinuojančios institucijos funkcijos ir teisės

 

7. Koordinuojanti institucija atlieka šias funkcijas:

7.1. bendradarbiaudama su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku ir nacionaline agentūra organizuoja ir koordinuoja metinių darbo programų projektų rengimą (prireikus – Europos Komisijos patvirtintų metinių darbo programų keitimą) ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis bei teikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

7.2. Ignalinos programos priemonių įgyvendinimą derina su kitomis Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos programomis ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo veikla;

7.3. kartu su Europos Komisija sprendžia visus dėl priemonių pagal Ignalinos programą planavimo kylančius klausimus;

7.4. lėšų valdymo instituciją, nacionalinę agentūrą ir kitas suinteresuotas institucijas informuoja apie Europos Komisijos patvirtintas metines darbo programas, prireikus – jų pakeitimus;

7.5. remdamasi nacionalinės agentūros pateikta metine Ignalinos programos lėšų poreikio prognoze, rengia ir tvirtina Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos (Europos Sąjungos lėšų) detaliąją sąmatą (toliau – Ignalinos programos sąmata) ir elektroniniu paštu teikia nacionalinei agentūrai (info@cpva.lt) ir lėšų valdymo institucijai (finmin@finmin.lt) patvirtintos arba patikslintos Ignalinos programos sąmatos kopiją;

7.6. Ignalinos programos finansinio koordinatoriaus patvirtintų ir pateiktų nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškų pagrindu rengia koordinuojančios institucijos mokėjimo paraiškas ir teikia jas lėšų valdymo institucijai;

7.7. bendradarbiaudama su Europos Komisija, sudaro Ignalinos programos priežiūros komitetą ir parengia šio komiteto darbo reglamento projektą, kurį per pirmąjį savo posėdį tvirtina Ignalinos programos priežiūros komitetas;

7.8. organizuoja Ignalinos programos priežiūros komiteto darbą;

7.9. kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, per mėnesį teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei informaciją apie Ignalinos programos įgyvendinimą;

7.10. teikia pagal kompetenciją, nustatytą Europos Komisijos sprendime, Taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose Ignalinos programos įgyvendinimą, lėšų valdymo institucijai, nacionalinei agentūrai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms jų prašomą informaciją ir dokumentus, susijusius su Ignalinos programos įgyvendinimu;

7.11. apie esamus pažeidimus arba gavusi informacijos apie įtariamus pažeidimus informuoja lėšų valdymo instituciją ir nacionalinę agentūrą;

7.12. apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su Ignalinos programos lėšų gavimu ir panaudojimu, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), lėšų valdymo institucijai ir nacionalinei agentūrai;

7.13. nacionalinės agentūros sugrąžintas į koordinuojančios institucijos kredito įstaigos sąskaitą neteisėtai išmokėtas ir (arba) panaudotas Ignalinos programos lėšas per 5 darbo dienas nuo jų gavimo į koordinuojančios institucijos kredito įstaigos sąskaitą dienos perveda į lėšų valdymo institucijos valdomą valstybės iždo sąskaitą, skirtą Ignalinos programos lėšoms;

7.14. vadovaudamasi Reglamentu (ES) Nr. 1369/2013 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, saugo visus koordinuojančios institucijos funkcijoms atlikti reikiamus dokumentus, susijusius su Ignalinos programos įgyvendinimu, ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms;

7.15. atlieka kitas funkcijas, priskirtas koordinuojančiai institucijai pagal Europos Komisijos sprendimą, Taisykles ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Ignalinos programos įgyvendinimą.

8. Koordinuojanti institucija turi teisę:

8.1. sudaryti darbo grupes, kurios padėtų atlikti jos funkcijas;

8.2. gauti iš lėšų valdymo institucijos ir nacionalinės agentūros informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti.

 

IV SKYRIUS

lėšų valdymo institucijos funkcijos ir teisės

 

9. Lėšų valdymo institucija atlieka šias funkcijas:

9.1. valdo valstybės iždo sąskaitoje esančias iš Europos Komisijos gaunamas Ignalinos programos lėšas;

9.2. tvarko valstybės iždo sąskaitą Lietuvos banke, skirtą Ignalinos programos lėšoms;

9.3 kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos arba koordinuojančios institucijos ar nacionalinės agentūros prašymu teikia informaciją koordinuojančiai institucijai ir (arba) nacionalinei agentūrai apie iš Europos Komisijos gautas Ignalinos programos lėšas ir lėšų valdymo institucijos tvarkomoje sąskaitoje, skirtoje Ignalinos programos lėšoms, sukauptas palūkanas (toliau – lėšų valdymo institucijos sukauptos palūkanos);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

9.4. Neteko galios nuo 2017-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

9.5. vadovaudamasi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės), nustatyta tvarka, pagal koordinuojančios institucijos pateiktas mokėjimo paraiškas iš valstybės iždo sąskaitos Ignalinos programos lėšas perveda į nacionalinės agentūros tvarkomą Ignalinos programos sąskaitą, iš kurios nacionalinė agentūra apmoka tinkamas finansuoti projektų išlaidas;

9.6. tvarko Ignalinos programos lėšų, sukauptų valstybės iždo sąskaitoje, apskaitą;

9.7. atlieka Ignalinos programos lėšų panaudojimo finansinę priežiūrą:

9.7.1. tikrina nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškas, apie jų patvirtinimą informuoja nacionalinę agentūrą ir teikia koordinuojančiai institucijai Ignalinos programos finansinio koordinatoriaus patvirtintas nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškas;

9.7.2. atlieka nacionalinės agentūros patikrinimus, susijusius su Ignalinos programos lėšų panaudojimu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

9.8. teikia pagal kompetenciją, nustatytą Europos Komisijos sprendime, Taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose Ignalinos programos įgyvendinimą, koordinuojančiai institucijai, nacionalinei agentūrai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms jų prašomą informaciją ir dokumentus, susijusius su Ignalinos programos įgyvendinimu;

9.9. pagal Europos Komisijos pateiktas debeto avizas Europos Komisijai grąžina neteisėtai išmokėtas ir (arba) panaudotas Ignalinos programos lėšas;

9.10. įtarusi galimą pažeidimą arba gavusi informacijos apie įtariamus pažeidimus, per 3 darbo dienas apie tai informuoja koordinuojančią instituciją ir nacionalinę agentūrą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

9.11. apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su Ignalinos programos lėšų gavimu ir panaudojimu, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, koordinuojančiai institucijai ir nacionalinei agentūrai;

9.12. vadovaudamasi Reglamentu (ES) Nr. 1369/2013 ir Dokumentų ir archyvų įstatymu, saugo visus lėšų valdymo institucijos funkcijoms atlikti reikiamus dokumentus, susijusius su Ignalinos programos įgyvendinimu, ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms;

9.13. atlieka kitas funkcijas, priskirtas jai pagal Europos Komisijos sprendimą, Taisykles ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Ignalinos programos įgyvendinimą.

10. Lėšų valdymo institucija turi teisę gauti iš koordinuojančios institucijos ir nacionalinės agentūros informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

V SKYRIUS

Nacionalinės agentūros funkcijos ir teisės

 

11. Nacionalinė agentūra atlieka šias funkcijas:

11.1. pagal Europos Komisijos sprendime nustatytą tvarką teikia Europos Komisijai projektų aprašų projektus, prireikus – Europos Komisijos patvirtintų projektų aprašų pakeitimų projektus;

11.2. prieš pateikdama Europos Komisijai tvirtinti, projektų aprašų projektus arba Europos Komisijos patvirtintų projektų aprašų pakeitimų projektus derina su koordinuojančia institucija;

11.3. rengia pavyzdines projektams įgyvendinti reikalingų dokumentų formas;

11.4. sudaro projektams įgyvendinti reikalingas sutartis;

11.5. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, atlieka projektams įgyvendinti reikalingus pirkimus ir (arba) vykdo tokių pirkimų kontrolę;

11.6. atidaro ir tvarko Ignalinos programos sąskaitą, naudojamą tinkamoms finansuoti projektų išlaidoms apmokėti;

11.7. vadovaudamasi Ignalinos programos įgaliojimo susitarimu, rengia ir teikia mokėjimo paraiškas Europos Komisijai ir per 3 darbo dienas nuo mokėjimo paraiškos pateikimo dienos informuoja koordinuojančią ir lėšų valdymo institucijas apie mokėjimo paraiškos Europos Komisijai pateikimo datą, iš Europos Komisijos prašomą pervesti Ignalinos programos lėšų sumą ir, jeigu iš Europos Komisijos prašomos pervesti sumos buvo atimtos nacionalinės agentūros tvarkomoje sąskaitoje, skirtoje Ignalinos programos lėšoms, sukauptos palūkanos (toliau – nacionalinės agentūros sukauptos palūkanos) ir (arba) lėšų valdymo institucijos sukauptos palūkanos, nurodo šių atimtų palūkanų sumas ir paskirstymą pagal ekonominės klasifikacijos kodus ir priemones;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

11.8. rengia nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškas ir teikia jas lėšų valdymo institucijai;

11.9. kiekvienais metais iki sausio 10 dienos teikia (prireikus tikslina) koordinuojančiai institucijai Ignalinos programos lėšų metinio poreikio prognozę, parengtą pagal projektų vykdytojų pateiktą informaciją ir Taisyklių 1 priede nurodytą formą, arba kitą informaciją, reikalingą Ignalinos programos sąmatai parengti;

11.10. tikrina projektų išlaidų tinkamumą finansuoti Ignalinos programos lėšomis, atlieka tinkamų finansuoti projektų išlaidų apmokėjimą ir Ignalinos programos lėšų panaudojimo kontrolę pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas;

11.11. priima sprendimus dėl projektų išlaidų netinkamumo finansuoti Ignalinos programos lėšomis;

11.12. rengia ir koordinuojančiai bei lėšų valdymo institucijoms teikia atlikto tinkamų finansuoti projektų išlaidų apmokėjimo ataskaitas;

11.13. tvarko Ignalinos programos lėšų, esančių nacionalinės agentūros tvarkomoje sąskaitoje, apskaitą;

11.14. rengia ir koordinuojančiai institucijai teikia biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą ir faktinių išlaidų ataskaitą;

11.15. kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos sudaro galimybę koordinuojančiai institucijai gauti informaciją apie Ignalinos programos lėšų panaudojimą ir projektų įgyvendinimą, kurios reikia informacijai apie Ignalinos programos įgyvendinimą Lietuvoje parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kaip nustatyta Taisyklių 7.9 papunktyje;

11.16. teikia koordinuojančiai, lėšų valdymo ir kitoms suinteresuotoms institucijoms jų prašomą informaciją ir dokumentus, susijusius su Ignalinos programos įgyvendinimu pagal kompetenciją, nustatytą Europos Komisijos sprendime, Taisyklėse, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose Ignalinos programos įgyvendinimą, ir Ignalinos programos įgaliojimo susitarime;

11.17. vadovaudamasi Europos Komisijos sprendimu, rengia Ignalinos programos įgyvendinimo priežiūros ataskaitų projektus ir prieš pateikdama juos Ignalinos programos priežiūros komiteto nariams ataskaitų projektus derina su Ignalinos programos koordinatoriumi;

11.18. atsižvelgdama į savo administruojamų projektų įgyvendinimo riziką, projektų administravimo ir įgyvendinimo vietose atlieka patikrinimus, susijusius su Ignalinos programos lėšų panaudojimu;

11.19. nustačiusi, kad esama pažeidimų, arba gavusi informacijos apie įtariamus pažeidimus, atlieka pažeidimų tyrimą ir priima sprendimus dėl tolesnių su projektų įgyvendinimu susijusių veiksmų;

11.20 apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su Ignalinos programos lėšų gavimu ir panaudojimu, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, koordinuojančiai ir lėšų valdymo institucijoms;

11.21. informuoja elektroniniu paštu lėšų valdymo instituciją apie įtariamus pažeidimus per 5 darbo dienas nuo pažeidimo tyrimo pradžios ir informuoja Europos Komisiją, koordinuojančią ir lėšų valdymo institucijas apie nustatytus pažeidimus per 10 darbo dienų nuo jų nustatymo dienos. Jeigu per kalendorinį ketvirtį nebuvo įtarta arba nustatyta pažeidimų, šiam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos, informuoja lėšų valdymo instituciją apie tai, kad per atitinkamą kalendorinį ketvirtį nebuvo įtarta arba nustatyta pažeidimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

11.22. vadovaudamasi Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, priima sprendimus dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų Ignalinos programos lėšų grąžinimo, susigrąžina neteisėtai išmokėtas ir (arba) panaudotas Ignalinos programos lėšas, taip pat teikia informaciją Europos Komisijai, koordinuojančiai ir lėšų valdymo institucijoms apie priimtus sprendimus dėl Ignalinos programos lėšų grąžinimo;

11.23. susigrąžintas neteisėtai išmokėtas ir (arba) panaudotas Ignalinos programos lėšas perveda į koordinuojančios institucijos nurodytą kredito įstaigos sąskaitą tuo atveju, jeigu šiomis lėšomis negali būti apmokėtos kitos tinkamos finansuoti projektų išlaidos;

11.24. pasibaigus Ignalinos programos įgaliojimo susitarime nustatytam Ignalinos programos lėšų išmokėjimo laikotarpiui, Europos Komisijai perveda neišmokėtas ir (arba) nepanaudotas Ignalinos programos lėšas;

11.25. sudaro sąlygas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijoms, turinčioms tam teisę, atlikti patikrinimus, susijusius su Ignalinos programos lėšų panaudojimu;

11.26. vadovaudamasi Reglamentu Nr. 1369/2013, Ignalinos programos įgaliojimo susitarimu ir Dokumentų ir archyvų įstatymu, saugo visus nacionalinės agentūros funkcijoms atlikti reikiamus dokumentus, susijusius su Ignalinos programos įgyvendinimu, ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms;

11.27. atlieka Europos Komisijos dokumentuose nustatytų nacionalinės agentūros administruojamų projektų viešinimo reikalavimų vykdymo priežiūrą;

11.28. atlieka kitas funkcijas, priskirtas nacionalinei agentūrai pagal Europos Komisijos sprendimą, Taisykles ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Ignalinos programos įgyvendinimą, taip pat Ignalinos programos įgaliojimo susitarimą.

11.29. iki kiekvieno mėnesio 5 dienos koordinuojančiai institucijai teikia informaciją apie nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas, nurodydama jų paskirstymą pagal laikotarpius, ekonominės klasifikacijos kodus ir priemones.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

12. Nacionalinė agentūra turi teisę:

12.1. gauti iš koordinuojančios ir lėšų valdymo institucijų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

12.2. teikti koordinuojančiai ir lėšų valdymo institucijoms pasiūlymus dėl Taisyklių pakeitimo.

 

VI SKYRIUS

IGNALINOS PROGRAMOS LĖŠŲ MOKĖJIMO IR JŲ PANAUDOJIMO APSKAITOS TVARKA

 

13. Nacionalinė agentūra rengia nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškas (Taisyklių 2 priedas). Nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškoje (-ose) prašoma Ignalinos programos lėšų suma negali viršyti einamajam ketvirčiui Ignalinos programos sąmatoje numatytos lėšų sumos. Jeigu nacionalinė agentūra numato, kad nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškoje (-ose) prašoma Ignalinos programos lėšų suma gali viršyti einamajam ketvirčiui Ignalinos programos sąmatoje numatytą lėšų sumą, ji pateikia koordinuojančiai institucijai motyvuotą prašymą dėl Ignalinos programos sąmatos patikslinimo. Ketvirtinis lėšų paskirstymo tikslinimas gali būti atliekamas vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki atitinkamo ketvirčio pabaigos.

14. Nacionalinė agentūra prieš teikdama nacionalinės agentūros mokėjimo paraišką arba kartu su pirmąja nacionalinės agentūros mokėjimo paraiška raštu pateikia koordinuojančiai ir lėšų valdymo institucijoms asmenų, įgaliotų pasirašyti mokėjimo paraiškas, duomenis (vardas, pavardė, pareigos) ir parašų pavyzdžius.

15. Lėšų valdymo institucija prieš teikdama Ignalinos programos finansinio koordinatoriaus patvirtintą nacionalinės agentūros mokėjimo paraišką arba kartu su pirmąja patvirtinta nacionalinės agentūros mokėjimo paraiška raštu pateikia koordinuojančiai institucijai Ignalinos programos finansinio koordinatoriaus duomenis (vardas, pavardė, pareigos) ir parašo pavyzdį.

16. Koordinuojanti institucija, gavusi prašymą dėl Ignalinos programos sąmatos patikslinimo, ją patikslina per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ir patikslintą Ignalinos programos sąmatą pateikia nacionalinei agentūrai ir lėšų valdymo institucijai.

17. Nacionalinė agentūra nacionalinės agentūros mokėjimo paraišką teikia lėšų valdymo institucijai tik tada, kai yra patvirtinta (patikslinta) Ignalinos programos sąmata.

18. Nacionalinė agentūra kartu su nacionalinės agentūros mokėjimo paraiška teikia:

18.1. suvestinę Ignalinos programos lėšų poreikio lentelę (Taisyklių 3 priedas);

18.2. Ignalinos programos lėšų poreikio prognozės lentelę (Taisyklių 4 priedas);

18.3. Ignalinos programos finansinę ataskaitą (Taisyklių 5 priedas);

18.4. nacionalinės agentūros tvarkomos kredito įstaigos sąskaitos išrašo (-ų) kopiją (-as).

19. Nacionalinė agentūra lėšų valdymo institucijai teikia du nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškos ir Taisyklių 18 punkte nurodytų dokumentų egzempliorius.

20. Lėšų valdymo institucija, gavusi nacionalinės agentūros mokėjimo paraišką ir Taisyklių 18 punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo dokumentų originalų gavimo dienos pagal kompetenciją juos patikrina ir abu nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškos egzempliorius kartu su Taisyklių 18 punkte nurodytais dokumentais teikia Ignalinos programos finansiniam koordinatoriui tvirtinti arba raštu informuoja nacionalinę agentūrą apie netinkamai parengtus dokumentus.

21. Nacionalinė agentūra, gavusi lėšų valdymo institucijos motyvuotą pranešimą dėl netinkamai parengtos nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškos ar Taisyklių 18 punkte nurodytų dokumentų, atsižvelgdama į lėšų valdymo institucijos išdėstytas pastabas, iš naujo parengia ir pateikia lėšų valdymo institucijai mokėjimo paraišką ir kitus Taisyklių 18 punkte nurodytus dokumentus. Nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškoje pažymima, kad teikiama patikslinta nacionalinės agentūros mokėjimo paraiška.

22. Ignalinos programos finansinis koordinatorius, gavęs nacionalinės agentūros mokėjimo paraišką ir kitus Taisyklių 18 punkte nurodytus dokumentus, patvirtina abu nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškos egzempliorius.

23. Lėšų valdymo institucija teikia koordinuojančiai institucijai vieną Ignalinos programos finansinio koordinatoriaus patvirtintą nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškos egzempliorių kartu su Taisyklių 18 punkte nurodytų dokumentų egzemplioriais ir apie nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškos patvirtinimą raštu informuoja nacionalinę agentūrą.

24. Koordinuojanti institucija, gavusi patvirtintą nacionalinės agentūros mokėjimo paraišką, per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos rengia ir teikia koordinuojančios institucijos mokėjimo paraišką (-as) kompiuterinėje Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemoje (toliau – VBAM sistema) arba raštu informuoja lėšų valdymo instituciją ir nacionalinę agentūrą apie netinkamai parengtą nacionalinės agentūros mokėjimo paraišką.

25. Nacionalinė agentūra, gavusi pranešimą apie netinkamai parengtą nacionalinės agentūros mokėjimo paraišką, atsižvelgdama į koordinuojančios institucijos išdėstytas pastabas, iš naujo parengia ir lėšų valdymo institucijai pateikia nacionalinės agentūros mokėjimo paraišką ir kitus Taisyklių 18 punkte nurodytus dokumentus. Nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškoje pažymima, kad teikiama patikslinta nacionalinės agentūros mokėjimo paraiška.

26. Koordinuojanti institucija, nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškų pagrindu rengdama koordinuojančios institucijos mokėjimo paraiškas VBAM sistemoje, vadovaujasi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis.

27. Lėšų valdymo institucija apmoka koordinuojančios institucijos pateiktas koordinuojančios institucijos mokėjimo paraiškas vadovaudamasi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis.

28. Lėšų valdymo institucija per 3 darbo dienas nuo tinkamai parengtos koordinuojančios institucijos mokėjimo paraiškos gavimo dienos perveda Ignalinos programos lėšas iš savo tvarkomos Ignalinos programos sąskaitos į nacionalinės agentūros tvarkomą Ignalinos programos sąskaitą.

29. Nacionalinė agentūra iš lėšų valdymo institucijos gautas Ignalinos programos lėšas iš savo tvarkomos Ignalinos programos sąskaitos perveda projektų vykdytojams, tiekėjams (lėšų gavėjams) pagal savo sudarytas projektų įgyvendinimo sutartis. Metams pasibaigus nacionalinės agentūros tvarkomoje Ignalinos programos sąskaitoje esančios nepanaudotos Ignalinos programos lėšos neturi būti grąžinamos į valstybės iždo sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

30. Nacionalinė agentūra iki kiekvieno mėnesio 15 dienos elektroniniu paštu (finmin@finmin.lt) teikia lėšų valdymo institucijai Ignalinos programos finansinę ataskaitą (Taisyklių 5 priedas).

31. Nacionalinė agentūra iki kiekvieno mėnesio 5 dienos elektroniniu paštu (info@enmin.lt ir finmin@finmin.lt) teikia koordinuojančiai institucijai ir lėšų valdymo institucijai atliktų mokėjimų ataskaitą (Taisyklių 6 priedas).

32. Nacionalinė agentūra iki kiekvieno mėnesio 5 dienos koordinuojančiai institucijai teikia šiuos dokumentus:

32.1. biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (Taisyklių 7 priedas), kurioje kasinės išlaidos lygios nacionalinės agentūros per ataskaitinį laikotarpį projektų vykdytojams, tiekėjams (lėšų gavėjams) pervestai sumai. Faktinės išlaidos į Taisyklių 7 priede pateiktą formą įtraukiamos pagal faktinių išlaidų pagrindimo dokumentus;

32.2. faktinių ir kasinių išlaidų ataskaitą pagal Taisyklių 8 priede pateiktą formą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

32.3. raštą, kuriame nacionalinės agentūros įgaliotasis asmuo patvirtina, kad ataskaitose nurodytos kasinės ir faktinės išlaidos patirtos vykdant projektus ir patvirtintos atitinkamais buhalterinės apskaitos dokumentais (arba jų patvirtintomis kopijomis), kurie saugomi teisės aktų nustatyta tvarka ir kurių kopijos prireikus gali būti pateiktos koordinuojančiai institucijai.

32.4. raštą, kuriame nacionalinės agentūros įgaliotasis asmuo pateikia informaciją apie nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas (nurodoma palūkanų suma metų pradžioje, iki ataskaitinio laikotarpio ir per ataskaitinį laikotarpį bei paskirstymas pagal ekonominės klasifikacijos kodus ir priemones).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

33. Nacionalinės agentūros sukauptos palūkanos ir lėšų valdymo institucijos sukauptos palūkanos įskaitomos į valstybės biudžetą kaip Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos ir naudojamos tinkamoms finansuoti projektų išlaidoms apmokėti Taisyklėse nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

34. Nacionalinė agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1K-063 „Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“, nacionalinės agentūros sukauptų palūkanų sumą turi įtraukti į Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos formą A6, o koordinuojanti institucija šias palūkanas turi rodyti Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos formoje A7, o šios ataskaitos teikiamos valstybės iždui už atitinkamų metų ataskaitinį ketvirtį.

Papildyta punktu:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

35. Nacionalinė agentūra, gavusi iš lėšų valdymo institucijos Taisyklių 9.3 papunktyje nurodytą informaciją, rengdama mokėjimo paraiškas Europos Komisijai, iš mokėjimo paraiškoje prašomos pervesti sumos atima nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas ir lėšų valdymo institucijos sukauptas palūkanas ir atlieka Taisyklių 11.7 papunktyje numatytus veiksmus.

Papildyta punktu:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

36. Koordinuojanti institucija, gavusi Taisyklių 11.7 papunktyje nurodytą informaciją, per 5 darbo dienas kreipiasi į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentą (toliau – Valstybės iždo departamentas) su prašymu nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas ir lėšų valdymo institucijos sukauptas palūkanas perregistruoti valstybės iždo apskaitoje kaip į valstybės biudžetą gautas Europos Sąjungos finansinės paramos įplaukas ir nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas skirti Ignalinos programai finansuoti, nurodydama Ignalinos programos išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus ir priemones.

Papildyta punktu:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

37. Valstybės iždo departamentas pagal koordinuojančios institucijos Taisyklių 36 punkte pateiktą prašymą valstybės iždo apskaitoje užregistruoja nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas ir lėšų valdymo institucijos sukauptas palūkanas kaip į valstybės biudžetą gautas Europos Sąjungos finansinės paramos įplaukas ir apie tai raštu informuoja koordinuojančią instituciją.

Papildyta punktu:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

38. Koordinuojanti institucija ir Valstybės iždo departamentas Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje užregistruoja gautus Ignalinos programos asignavimus kaip nacionalinės agentūros sukauptų palūkanų sumą. Nacionalinė agentūra viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje perregistruoja nacionalinės agentūros sukauptas palūkanas kaip gautas Europos Sąjungos finansinės paramos įplaukas.

Papildyta punktu:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

39. Lėšų valdymo institucijos sukauptos palūkanos, perregistruotos valstybės iždo apskaitoje kaip į valstybės biudžetą gautos Europos Sąjungos finansinės paramos įplaukos, skiriamos Ignalinos programai finansuoti jas išmokant pagal Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisykles.

Papildyta punktu:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

_________________

 

 

20142020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

1 priedas

 

 

 

(Ignalinos programos lėšų metinio poreikio prognozės forma)

 

___________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

TVIRTINU

________________________

(pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

 

 

IGNALINOS PROGRAMOS LĖŠŲ METINIO POREIKIO PROGNOZĖ

 

__________Nr._________

(data)                         

______________

(sudarymo vieta)

 

 

Priemonės kodas*

Ignalinos programos kodas

Ekonominės klasifikacijos kodas

Projekto pavadinimas

Ignalinos programos lėšų poreikis einamaisiais metais, eurais

 

iš viso

iš jų ketvirčiais

I

II

III

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

* Pildoma vadovaujantis Ignalinos programos sąmatoje nurodytais kodais.

 

 

 

Parengė   

__________________                             ______________                            _______________ 

           (pareigos)                                              (parašas)                                         (vardas ir pavardė)      

                             

 

20142020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

2 priedas

 

(Ignalinos programos nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškos forma)

__________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

TVIRTINU

________________________

(pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

 

IGNALINOS PROGRAMOS NACIONALINĖS AGENTŪROS MOKĖJIMO PARAIŠKA

 

___________Nr._________

(data)                         

______________

(sudarymo vieta)

 

 

Asignavimų valdytojas___________________________

 

Patvirtinta Ignalinos programos sąmatos suma_________________________

 

Priemonės kodas*

Ignalinos programos kodas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Ekonominės klasifikacijos kodas

Mokėjimo suma, eurais

Ignalinos programos sąmatos likutis atlikus šį apmokėjimą, eurais**

 

 

 

 

 

 

* Pildoma vadovaujantis Ignalinos programos sąmatoje nurodytais kodais.

** Pildoma patvirtinus Ignalinos programos sąmatą.

 

Nacionalinės agentūros tvarkomos Ignalinos programos sąskaitos Nr. _____________________

Mokėjimo paraišką pateikė

 ___________________                                    _______________                          __________________  

            (pareigos)                                                      (parašas)                                       (vardas ir pavardė)           

___________________         A.V.

               (data)

Nacionalinės agentūros

vyriausiasis buhalteris                                      _______________                            __________________ 

                                                                                 (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

___________________

               (data)

 

 

20142020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

3 priedas

 

(Suvestinės Ignalinos programos lėšų poreikio lentelės forma)

________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

TVIRTINU

________________________

(pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

 

SUVESTINĖ IGNALINOS PROGRAMOS LĖŠŲ POREIKIO LENTELĖ

 

_______________

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

 

Ignalinos programos lėšų poreikis, eurais

Likutis nacionalinės agentūros tvarkomoje banko sąskaitoje, eurais

Patvirtinta, bet nepervesta suma, eurais

Prašoma suma, eurais

1

2

3

4(1-2-3)

 

 

 

 

 

 

Parengė  

__________________                           ______________                           _______________    

            (pareigos)                                            (parašas)                                 (vardas ir pavardė)   

 

 

2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

4 priedas

 

(Ignalinos programos lėšų poreikio prognozės lentelės forma)

 

________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

TVIRTINU

________________________

            (pareigos)

________________________

            (parašas)

________________________

            (vardas ir pavardė)

________________________

            (data)

 

ignalinos programos lėšų Poreikio prognozėS LENTELĖ

 

___________

(data)

________________

(sudarymo vieta)

 

Projekto (sutarties) Nr.

Projekto (sutarties) pavadinimas

Projekto biudžetas, eurais

Projekto vykdytojas, tiekėjas (lėšų gavėjas) pagal sutartį

Sutarties sudarymo data

Sutarties vertė, eurais

 

Išmokėta lėšų pagal sutartį, eurais

Lėšų trijų mėnesių poreikio prognozė, eurais

n

n+1

n+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė   

__________________                                                                     ______________                                       _______________                                

           (pareigos)                                                                                        (parašas)                                                                  (vardas ir pavardė)

 

 

 

2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

5 priedas

 

(Ignalinos programos finansinės ataskaitos forma)

 

_______________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

TVIRTINU

________________________

            (pareigos)

________________________

            (parašas)

________________________

            (vardas ir pavardė)

________________________

            (data)

 

IGNALINOS PROGRAMOS FINANSINĖ ATASKAITA

 

_________

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

Data

Gauta iš lėšų valdymo institucijos, eurais

 

Sąskaitoje sukauptos palūkanos, eurais

 

Projektų vykdytojų, tiekėjų (lėšų gavėjų) grąžintos lėšos, eurais

 

Grąžinta lėšų valdymo institucijai, eurais

 

Banko mokesčiai, eurais

 

Pervesta pagal sutartis, eurais

 

 

Nuo programos pradžios iki ataskaitinio mėnesio:

 

 

 

 

 

 

 

 

Likutis programai atidarytoje Nr. ... sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje, eurais

 

Per ataskaitinį mėnesį:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso nuo programos pradžios:

 

 

 

 

 

 

 

 

Likutis programai atidarytoje sąskaitoje Nr. ... ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (turi sutapti su atitinkamos sąskaitos banko išrašu), eurais

 

 

Parengė   

__________________                                                                     ______________                                    _______________                                

       (pareigos)                                                                                           (parašas)                                        (vardas ir pavardė)               

              

 

20142020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

6 priedas

 

 

(atliktų mokėjimų ataskaitos forma)

 

___________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

TVIRTINU

________________________

(pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

 

 

ATLIKTŲ MOKĖJIMŲ ATASKAITA

 

__________Nr._________

(data)             

______________

(sudarymo vieta)

 

 

Asignavimų valdytojas___________

 

Biudžeto programa (projekto / sutarties Nr.)

Funkcinės klasifikacijos kodas

Ekonominės klasifikacijos kodas

Mokėjimo data

Mokėjimo suma, eurais

Ignalinos programos sąmatos likutis atlikus apmokėjimą, eurais*

 

 

 

 

 

 

 

* Pildoma patvirtinus Ignalinos programos sąmatą.

 

 

 

Parengė   

__________________                           ______________                              _______________ 

           (pareigos)                                             (parašas)                                         (vardas ir pavardė)       

 

 

20142020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

7 priedas

 

(Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos forma)

 

___________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

____________________________________________________

(registracijos kodas ir buveinės adresas)

 

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO 20__M. _________ D. ATASKAITA

 

___________________ Nr. ___

(data)

 

Programos kodas

 

 

Valstybės funkcijos kodas

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

Išlaidų pavadinimas

Asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus, eurais

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui, įskaitant patikslinimus, eurais

Kasinės išlaidos, eurais

Faktinės išlaidos, eurais

1

2

3

4

5

6

2

9

 

 

 

 

Pervedamos Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (93+95)

 

 

 

 

2

9

1

 

 

 

Subsidijos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektorių)

 

 

 

 

2

9

1

1

1

1

Subsidijos

 

 

 

 

2

9

2

 

 

 

Pervedamos Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos

 

 

 

 

2

9

2

1

 

 

Einamiesiems tikslams

 

 

 

 

2

9

2

1

1

 

Einamiesiems tikslams

 

 

 

 

2

9

2

1

1

1

Einamiesiems tikslams savivaldybėms

 

 

 

 

2

9

2

1

1

2

Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus ūkio subjektams

 

 

 

 

2

9

2

1

1

3

Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui

 

 

 

 

2

9

2

2

 

 

Kapitalui formuoti

 

 

 

 

2

9

2

2

1

 

Investicijos

 

 

 

 

2

9

2

2

1

1

Investicijos skirtos savivaldybėms

 

 

 

 

2

9

2

2

1

2

Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams

 

 

 

 

2

9

2

2

1

3

Investicijos ne valdžios sektoriui

 

 

 

 

 

Įstaigos vadovas                                       __________________           __________________

                                                                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris                              __________________           __________________

                                                                              (parašas)                               (vardas ir pavardė)


 

20142020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

8 priedas

 

 

(Ignalinos programos lėšų faktinių ir kasinių išlaidų ataskaitos forma)

 

___________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

TVIRTINU

________________________

(pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

 

 

IGNALINOS PROGRAMOS LĖŠŲ FAKTINIŲ IR KASINIŲ IŠLAIDŲ ATASKAITA

 

__________Nr._________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

 

Priemonės kodas*

 

Ignalinos programos kodas

 

Ekonominės klasifikacijos kodas

 

Projekto pavadinimas

 

Faktinės išlaidos einamaisiais metais,

iš viso, eurais

 

Faktinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį, eurais

Kasinės išlaidos einamaisiais metais,

iš viso, eurais

Kasinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį, eurais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pildoma vadovaujantis Ignalinos programos sąmatoje nurodytais kodais.

 

 

Parengė   

__________________                                 ______________                               _____________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1-33/1K-44, 2017-02-02, paskelbta TAR 2017-02-03, i. k. 2017-01988

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1-205/1K-282 „Dėl 2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo