Suvestinė redakcija nuo 2018-04-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30034

 

Nauja redakcija nuo 2018-04-27:

Nr. T1-628, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06628

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ nusižengimų PROTOKOLUS SUTEIKIMO, duomenų suvedimo į administracinių nusižengimų registrą ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje taisyklių patvirtinimo

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. T1-2097

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“:

1. S u t e i k i u įgaliojimus Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) valstybės tarnautojams surašyti administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau ANK) nurodytus nusižengimus:

1.1. už ANK 54 straipsnyje nurodytus nusižengimus – Specialistų licencijavimo skyriaus, Pacientų teisių priežiūros skyriaus, Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus valstybės tarnautojams;

1.2. už ANK 55 ir 61 straipsniuose nurodytus nusižengimus – Įstaigų vertinimo skyriaus, Specialistų licencijavimo skyriaus, Pacientų teisių priežiūros skyriaus, Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus valstybės tarnautojams;

1.3. už ANK 59 straipsnyje nurodytus nusižengimus – Medicinos priemonių priežiūros skyriaus valstybės tarnautojams;

1.4. už ANK 505 ir 507 straipsniuose nurodytus nusižengimus – Medicinos priemonių priežiūros skyriaus, Sveikatos technologijų skyriaus, Įstaigų vertinimo skyriaus, Specialistų licencijavimo skyriaus, Pacientų teisių priežiūros skyriaus, Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus valstybės tarnautojams. 

2. Nustatau, kad administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka VASPVT nagrinėja nuolatinė VASPVT direktoriaus įsakymu sudaryta Administracinių nusižengimų nagrinėjimo komisija (toliau – Komisija).

3. Pavedu:

3.1. VASPVT valstybės tarnautojams, nurodytiems šio įsakymo 1 punkte:

3.1.1. administracinių nusižengimų protokolus pildyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 “Dėl administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinta administracinio nusižengimo protokolo forma ir jos pildymo taisyklėmis;

3.1.2. suvesti į Administracinių nusižengimų registrą (toliau – ANR) visus administracinių nusižengimų protokolus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jų surašymo;

3.2. Komisijai:

3.2.1. nutarimus administracinių nusižengimų bylose pildyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 “Dėl administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinta nutarimo administracinio nusižengimo byloje forma ir jos pildymo taisyklėmis;

3.2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarime Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ nustatytais terminais suvesti į ANR visus nutarimus administracinių nusižengimų bylose, teismų sprendimus, susijusius su 3.1.1 papunktyje nurodytais valstybės tarnautojų į ANR suvestais administracinių nusižengimų protokolais, kai administracinių nusižengimų bylos buvo nagrinėjamos teisme, bei kitus su administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimu susijusius, į ANR privalomus suvesti dokumentus.

4. Tvirtinu Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo VASPVT tvarkos taisykles (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                      Nora Ribokienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės akreditavimo sveikatos

priežiūros veiklai tarnybos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. T1-2097

(Valstybinės akreditavimo sveikatos

priežiūros veiklai tarnybos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2018 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. T1-628 redakcija)

 

 

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO VALSTYBINĖJE AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOJE

TVARKOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato administracinių nusižengimų teisenos VASPVT tvarką: VASPVT valstybės tarnautojų surašytų administracinių nusižengimo protokolų (toliau – Protokolas) perdavimo kitiems subjektams pagrindus ir tvarką, atvejus, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjamo VASPVT procedūrą, administracinių nusižengimų bylas nagrinėjančius subjektus.

2. VASPVT valstybės tarnautojas, baigęs administracinio nusižengimo tyrimą, surašo Protokolą, kurį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po surašymo suveda į Administracinių nusižengimų registrą (toliau – ANR). Jeigu į Protokolą buvo įrašytas administracinis nurodymas, valstybės tarnautojas kontroliuoja jo vykdymą. Administracinis nurodymas į Protokolą įrašomas, kai nėra Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 610 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų.

3. Administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui per ANK 610 straipsnio 1 dalyje nurodytus terminus sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas, ir administracinio nusižengimo teisena pasibaigia.

4. Jeigu į Protokolą nebuvo surašytas administracinis nurodymas, Protokolas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo surašymo momento, arba jeigu į Protokolą administracinis nurodymas buvo surašytas, tačiau jis nebuvo įvykdytas per ANK 610 straipsnio 1 dalyje nurodytus terminus, per 5 darbo dienas nuo termino administraciniam nurodymui įvykdyti pabaigos, Protokolas perduodamas:

4.1. Taisyklių 5 punkte nurodytai komisijai: dėl ANK 54, 55, 59 ir 61 straipsniuose nurodytų administracinių nusižengimų, už kuriuos numatyta maksimali bauda neviršija vieno tūkstančio penkių šimtų eurų;

4.2. Teismui:

4.2.1. dėl ANK 505 ir 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų, kai šie nusižengimai buvo padaryti VASPVT valstybės tarnautojams, kurie surašė administracinio nusižengimo protokolą;

4.2.2. dėl administracinių nusižengimų, už kuriuos pagal ANK specialiosios dalies straipsnio ar straipsnio dalies sankciją numatyta bauda, kurios maksimalus dydis viršija vieną tūkstantį penkis šimtus eurų;

4.2.3. dėl administracinių nusižengimų, už kuriuos administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo arba nukentėjusysis yra nepilnametis.

5. Administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka VASPVT nagrinėja VASPVT direktoriaus įsakymu dvejiems metams sudaryta Administracinių nusižengimų nagrinėjimo komisija (toliau – Komisija). Tas pats valstybės tarnautojas negali tirti administracinio nusižengimo ir priimti nutarimo administracinio nusižengimo byloje (nagrinėti administracinio nusižengimo bylos). Komisija sudaroma iš 5 narių, nurodant Komisijos pirmininką ir sekretorių. Komisija gali dirbti, kai dalyvauja ne mažiau kaip du Komisijos nariai.  

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOS NAGRINĖJIMAS

 

6. Administracinių nusižengimų bylas Komisija nagrinėja rašytinio proceso tvarka, nekviečiant administracinių bylų teisenoje dalyvaujančių asmenų į bylos nagrinėjimą pagal administracinio nusižengimo padarymo vietą.

7.  Komisija, gavusi Protokolą ir kitą bylos medžiagą, registruotu paštu siunčia administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir nukentėjusiajam prašymus pateikti paaiškinimus dėl administracinio nusižengimo, jo aplinkybių. Prireikus, prašymas pateikti parodymus, eksperto išvada ar specialisto paaiškinimas pateikiamas ir liudytojams, ekspertams ir specialistams. Šioje dalyje nurodyti paaiškinimai ir parodymai turi būti pateikti per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo išsiuntimo dienos. Paaiškinimų ar parodymų nepateikimas laiku neužkerta kelio nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

8.  Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens reikalavimu bylos nagrinėjimas vyksta žodinio proceso tvarka. Apie tai Komisija praneša administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims. Jeigu reikalavimas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nebuvo įrašytas administracinio nusižengimo protokole, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę šį reikalavimą pateikti ne vėliau kaip iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pradžios. Jeigu administracinio nusižengimo protokole nenurodyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo reikalauja nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, ir per šiame punkte nustatytą terminą nepateiktas reikalavimas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka arba jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir nukentėjusysis neatvyksta į žodinį bylos nagrinėjimą, byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka. 

9.  Ruošdamasi nagrinėti administracinio nusižengimo bylą iš esmės, Komisija išnagrinėja ir išsprendžia šiuos klausimus:

9.1. ar priklauso jos kompetencijai nagrinėti bylą, ar ją nedelsiant perduoti kompetentingai institucijai;

9.2. ar nėra ANK 591 straipsnyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių administracinio nusižengimo teisena negalima;

9.3. ar tinkamai surašytas Protokolas;

9.4. ar reikia į posėdį iškviesti specialistą, ekspertą ir liudytojus;

9.5. nustato posėdžio datą ir valandą ir užtikrina, kad administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims būtų išsiųsti pranešimai;

9.6. nustačiusi, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nebuvo išaiškintos jo procesinės teisės ir pareigos, išsiunčia pranešimą su šių teisių ir pareigų išaiškinimu;

9.7. nustačiusi, kad byloje trūksta įrodymų, kad būtų galima priimti pagrįstą nutarimą, išreikalauja konkrečius papildomus įrodymus pateikti ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų;

9.8. ar tenkintini, ar atmestini administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens, nukentėjusiojo, jų atstovų pagal įstatymą, advokatų ar kitų įgaliotųjų atstovų prašymai ir nušalinimai.

10.  ANK 591 straipsnyje numatytais atvejais Komisija nutraukia administracinio nusižengimo teiseną nutarimu.

11.  Prieš pradedant žodinį bylos nagrinėjimą, Komisijos sekretorius patikrina į posėdį atvykusių asmenų tapatybę pagal pateiktus asmens dokumentus, iš atstovų, jeigu jie dalyvauja byloje, pareikalauja atstovavimo sutarčių ar atstovų pagal įstatymą dokumentų, patvirtinančių atstovavimą.

12.  Komisijos pirmininkas pristato Komisijos sudėtį, paskelbia, kokia administracinio nusižengimo byla bus nagrinėjama, kas traukiamas administracinėn atsakomybėn, kas nukentėjusieji ir kas atliko administracinio nusižengimo tyrimą bei išaiškina visiems dalyvaujantiems nagrinėjant bylą asmenims jų teises ir pareigas.

13.  Komisijos sekretorius praneša, kas iš suinteresuotų ar kviestų asmenų atvyko, kas neatvyko ir kokios neatvykimo priežastys, ir nurodo, ar neatvykusiems asmenims buvo tinkamai pranešta apie posėdžio vietą ir laiką.

14.  Komisija išsiaiškina, ar nėra pareikšta nušalinimų, išklauso administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančių asmenų prašymus, paskelbia iki posėdžio pateiktus prašymus, kurie nebuvo apsvarstyti rengiantis nagrinėti bylą, išsiaiškina, ar galima nagrinėti bylą be kurio nors neatvykusio kviesto asmens, ir priima sprendimus pareikštais klausimais.

15.  Žodinis bylos nagrinėjimas iš esmės pradedamas trumpu pranešimu, už kokį administracinį nusižengimą asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn, ir išsiaiškinama, ar šis asmuo pripažįsta kaltę. Po to suteikiamas žodis posėdyje dalyvaujantiems administracinio nusižengimo tyrimą atlikusiam asmeniui, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir nukentėjusiajam. Paaiškinimus žodžiu duodantys asmenys neturi nukrypti nuo nagrinėjamos bylos esmės. Komisijos nariai turi teisę nutraukti kalbantįjį, jeigu jis kartojasi ar nukrypsta nuo bylos esmės. Pasisakiusiems asmenims klausimus pirmiausia užduoda Komisijos nariai, paskui – priešinga šalis ir šios atstovai. Pasisakius šalims, apklausiami liudytojai, išklausomi specialistai, ekspertai, paskelbiami byloje surinkti duomenys, su kuriais iki posėdžio administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys nebuvo susipažinę. Prieš baigiant bylą nagrinėti išsprendžiami nauji prašymai.

16.  Baigiant bylą nagrinėti, pradedama klausyti baigiamųjų kalbų. Baigiamosiose kalbose pirmas kalba administracinio nusižengimo tyrimą atlikęs asmuo, po jo – nukentėjusysis ir administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančio asmens prašymu jam gali būti suteikta replikos teisė. Po šių kalbų laikoma, kad bylos nagrinėjimas baigtas, ir nauji įrodymai, kuriais būtų galima remtis priimant sprendimą, nebepriimami.

17.  Kai bylos nagrinėjimas baigtas, Komisijos pirmininkas paskelbia, kokią dieną ir valandą bus paskelbtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje.

18.  Jeigu baigus nagrinėti bylą, tačiau nepaskelbus nutarimo, paaiškėjo aplinkybių, kurios nebuvo tirtos nagrinėjant bylą, Komisija nutarimu gali atnaujinti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą. Atnaujinus administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą, jos nagrinėjimas tęsiamas nuo to veiksmo, kuriuo jis buvo baigtas, tačiau, ištyrus naujas aplinkybes, Komisija vėl išklauso baigiamųjų kalbų bendra tvarka.

19.  Komisija, nagrinėdama bylą, privalo nustatyti:

19.1.    ar buvo padarytas administracinis nusižengimas;

19.2.    ar asmuo kaltas jo padarymu ir ar trauktinas administracinėn atsakomybėn;

19.3.    ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių;

19.4.    ar nėra ANK 591 straipsnyje nurodytų aplinkybių;

19.5.    išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

20.  Nagrinėdama administracinio nusižengimo bylą, Komisija turi teisę pakeisti nuorodą į ANK straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, kuriame nustatyta atsakomybė už atitinkamą nusižengimą, jeigu Protokole nurodyta administracinio nusižengimo esmė yra įrodyta, tačiau suklysta nurodant ANK straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, kuriame nustatyta atsakomybė už padarytą administracinį nusižengimą.

21.  Kiekvienas žodinis bylos nagrinėjimas fiksuojamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas. Įrašai saugomi skaitmeninėse laikmenose ir saugomi kartu su kitais procesiniais dokumentais.

22.  Byla paprastai turi būti išnagrinėta per 20 darbo dienų nuo Taisyklių 7 punkte nurodyto termino pabaigos. Jeigu asmuo vengia administracinės atsakomybės, neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, ilgam išvykęs ar gyvena užsienyje, ilgai serga, paskelbiama jo paieška arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų objektyvių priežasčių nustatytais terminais negalima išspręsti jo administracinės atsakomybės klausimo, bylos nagrinėjimo terminas pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip dvejiems metams, šį terminą skaičiuojant nuo administracinio nusižengimo padarymo ar paaiškėjimo dienos.  Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti ir kitokius administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo terminus.

23.  Išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą ir vadovaudamasi ANK 619 straipsniu, Komisija priima vieną iš šių nutarimų:

23.1.    skirti administracinę nuobaudą;

23.2.    nutraukti administracinio nusižengimo teiseną;

23.3.    motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitai institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, ar teismui.

24. Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytų minimalios ir maksimalios baudų vidurkį, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra vien atsakomybę lengvinančių aplinkybių, numatytų ANK 35 straipsnyje, ir kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių aplinkybių, skiriama ne didesnė negu vidurkis bauda. Kai yra vien atsakomybę sunkinančių aplinkybių, numatytų ANK 36 straipsnyje, ir kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, skiriama ne mažesnė negu vidurkis bauda. Esant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, taip pat kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių ir bloginančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą. Baudos dydžio mažinimas ar didinimas turi būti motyvuojamas nutarime.

25.  Komisija, atsižvelgdama į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. Komisija kiekvieną savo sprendimą privalo motyvuoti. Komisijos sprendimą sankcionuoja apylinkės teismo teisėjas, kuris nurodo savo darbovietę, pareigas, vardą, pavardę, datą ir pasirašo. Sankcijos negavus, nutarimo dalis dėl administracinės nuobaudos sušvelninimo ar neskyrimo neįsigalioja, todėl turi būti vykdoma pirmoji nutarimo rezoliucinė dalis dėl administracinės nuobaudos paskyrimo.

26.  Vadovaudamasi ANK 675 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į traukiamo ar patraukto administracinėn atsakomybėn asmens materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens rašytiniu prašymu, kai jis pateikia įrodymus (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pažymas, turto deklaracijas, pažymas apie darbo užmokestį ir gaunamas socialines išmokas ar pan.), Komisija, priimdama nutarimą administracinio nusižengimo byloje, arba ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos, gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų, atsižvelgdama į paskirtos baudos dydį. Taikydama baudos mokėjimo dalimis būdą Komisija turi nurodyti baudos mokėjimo periodiškumą ir kiekvieną mokėjimo periodą mokėtinos sumos dydį.

27.  Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

28.  Nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo teiseną gali būti priimamas, kai yra bent viena ANK 591 straipsnyje ir 592 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių:

28.1.    padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių;

28.2.    priešingą teisei veiką padarė jaunesnis negu šešiolikos metų asmuo;

28.3.    padaręs priešingą teisei veiką asmuo yra nepakaltinamas;

28.4.    yra ANK IV skyriuje nurodyta aplinkybė;

28.5.    priimamas amnestijos aktas, kuriuo panaikinamas administracinės nuobaudos skyrimas;

28.6.    panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas;

28.7.    iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pasibaigia ANK 39 straipsnyje nurodytas administracinės nuobaudos skyrimo terminas;

28.8.    dėl to paties fakto administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui yra priimtas teismo ar ne teismo tvarka institucijos (pareigūno) nutarimas skirti administracinę nuobaudą arba yra įvykdytas administracinis nurodymas, arba nepanaikintas nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo teiseną, arba dėl to nusižengimo pradėtas ikiteisminis tyrimas;

28.9.    mirė asmuo, kuriam buvo pradėta administracinio nusižengimo teisena;

28.10.  nustačius, kad padaryta veika turi nusikalstamos veikos požymių, ir iš ikiteisminio tyrimo institucijos ar prokuroro gavus pranešimą apie ikiteisminio tyrimo pradžią.

29. Nutarimas administracinėje byloje paskelbiamas tą pačią Komisijos posėdžio dieną, o sudėtingų bylų atvejais – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos posėdžio dienos, pranešant nutarimo paskelbimo laiką.

30.  Išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą žodinio proceso tvarka, nutarimo rezoliucinė dalis paskelbiama žodžiu, taip pat trumpai išdėstomi sprendimo motyvai; administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui ir nukentėjusiajam išduodamos nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopijos (nuorašai). Jeigu šie asmenys nedalyvavo skelbiant nutarimą, nutarimo kopijos (nuorašai) jiems išsiunčiamos registruotu paštu per 3 darbo dienas nuo nutarimo paskelbimo.

31.  Rašytinio proceso tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopijos (nuorašai) per 3 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos registruotu paštu išsiunčiamos ar išduodamos asmeniui, dėl kurio priimtas nutarimas, ir nukentėjusiajam.

32.  ANK 573 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais nutarimas administracinio nusižengimo byloje siunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis.

 

IIi SKYRIUS

nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimas

ir vykdymas

 

33.  Nutarimą administracinio nusižengimo byloje gali apskųsti asmuo, kurio atžvilgiu jis priimtas.

34.  Komisijos nutarimas per 20 dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti apskųstas apylinkės teismui pagal ANK 622 straipsnyje nustatytas taisykles. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu rašytinio proceso tvarka gali atnaujinti apylinkės teismas.

35.  Komisija, priėmusi nutarimą administracinio nusižengimo byloje, nepažeisdama ANK 622 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino, gali visiškai ar iš dalies sutikti su skundu dėl Komisijos priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, panaikinti skundžiamą nutarimą ir, netaikydama ANK 616 straipsnyje nurodytų procedūrų, priimti naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje. Komisijai priėmus naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje, Taisyklių 34 punkte nustatytas apskundimo terminas skaičiuojamas nuo naujo nutarimo priėmimo dienos. Apskundus naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje, jį priėmusi Komisija negali priimti kito naujo nutarimo ir privalo ANK 622 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka skundą dėl Komisijos priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kartu su byla pasiųsti apylinkės teismui.

36.  Komisijos nutarimai turi būti vykdomi suėjus jų apskundimo terminui. Apskundus nutarimą, jis turi būti vykdomas įsiteisėjus teismo nutarčiai, jei šis nutarimas nebuvo panaikintas.

37.  Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

38.  Tuo atveju, kai priimami keli nutarimai skirti administracines nuobaudas vienam asmeniui, kiekvienas nutarimas vykdomas atskirai.

39.  Nutarimą skirti administracinę nuobaudą priėmusi Komisija nutarimo vykdymą nutraukia savo nutarimu šiais atvejais:

39.1.    kai paaiškėja, kad priešingą teisei veiką padarė nepakaltinamas asmuo;

39.2.    kai panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas;

39.3.    kai miršta asmuo, dėl kurio priimtas nutarimas.

40.  Nutrauktas nutarimo administracinėje byloje vykdymo procesas gali būti pradėtas iš naujo tik tuo atveju, kai paaiškėja, kad Taisyklių 39.1 – 39.3 papunkčiuose nurodytos aplinkybės buvimas buvo konstatuotas klaidingai.

41.  Taisyklių 39.2 – 39.3 papunkčiuose nurodytais atvejais administracinės nuobaudos vykdymas, kai vykdomieji veiksmai buvo pradėti, nutraukiamas toje dalyje, kuri yra likusi neįvykdyta.

42.  Negali būti vykdomas nutarimas skirti administracinę nuobaudą, kuris nebuvo perduotas vykdyti per tris mėnesius nuo priėmimo dienos, išskyrus ANK 676 straipsnyje nurodytus atvejus.

43.  Jeigu nutarimas skirti administracinę nuobaudą yra apskųstas, Taisyklių 42 punkte nurodyto termino eiga sustabdoma iki skundo išnagrinėjimo. Pagal ANK 675 straipsnio 3 dalį išdėsčius nutarimu paskirtos baudos mokėjimą, Taisyklių 42 punkte nurodyto termino eiga sustabdoma iki išdėstymo termino pabaigos.

 

Iv skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

44Jei ANK nuostatos dėl jų pakeitimo pradeda prieštarauti šioms Taisyklėms, turi būti taikomos aktualios ANK nuostatos, nelaukiant, kol bus pakeistos šios Taisyklės. 

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. T1-628, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06628

Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. T1-2097 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus suteikimo, duomenų suvedimo į Administracinių teisės pažeidimų registrą ir Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo