Suvestinė redakcija nuo 2022-07-26

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-04-21, i. k. 2022-08138

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS TEIKIMO UKRAINOS PILIEČIŲ STUDIJOMS

 

2022 m. balandžio 21 d. Nr. V-609

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. 258 „Dėl lėšų skyrimo“ 3.6 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 596 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ 1 punktu ir siekdama suteikti paramą Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams, neturintiems Ukrainos pilietybės, ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Ukrainoje, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir priimtiems studijuoti į Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų arba vientisųjų studijų programas:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-998, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-15, i. k. 2022-12785

 

n u s t a t a u, kad:

 

1. Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams, neturintiems Ukrainos pilietybės, ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Ukrainoje, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir priimtiems studijuoti į Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų nuo 2022 m. vasario 24 d. pirmosios, antrosios pakopų arba vientisųjų studijų programas, gali būti skiriama tikslinė stipendija (toliau – stipendija).  

 

2. Stipendijos dydis – 300 eurų per mėnesį.

3. Stipendija teikiama 2022 kalendoriniais metais, pradedant mokėti už balandžio mėnesį. Stipendija mokama nuo mėnesio, kai šio įsakymo 1 punkte nurodytas asmuo buvo priimtas studijuoti. Stipendijos teikimas nutraukiamas, asmenį pašalinus iš aukštosios mokyklos, jam nutraukus arba pabaigus studijas arba jam išėjus akademinių atostogų. Tokiu atveju aukštoji mokykla savo nustatyta tvarka turi teisę stipendiją skirti kitam šio įsakymo 1  punkte nurodytus kriterijus atitinkančiam asmeniui, jeigu tokių yra.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-998, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-15, i. k. 2022-12785

 

4. Stipendijoms mokėti skirtos lėšos pervedamos aukštosioms mokykloms vadovaujantis Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis apie deklaruotus 1 punkto nustatytus kriterijus atitinkančius asmenis:

4.1. 1 punkte nurodytiems asmenims, atvykusiems iki 2022 m. balandžio 29 d., – už balandžio–rugpjūčio mėnesius – balandžio 29 d. duomenimis. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, neviršydamas šiam tikslui skirtų lėšų, paskirsto jas ir stipendijų skaičių aukštosioms mokykloms;

4.2. 1 punkte nurodytiems asmenims, atvykusiems po 2022 m. balandžio 29 d., – už gegužės–rugpjūčio mėnesius – birželio 13 d. duomenimis. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, neviršydamas šiam tikslui skirtų lėšų, paskirsto jas ir stipendijų skaičių aukštosioms mokykloms; 

4.3. už rugsėjo ir spalio mėnesius – rugsėjo 15 d. duomenimis. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, neviršydamas šiam tikslui skirtų lėšų, paskirsto jas ir stipendijų skaičių aukštosioms mokykloms už rugsėjo ir spalio mėnesius;

4.4. už lapkričio ir gruodžio mėnesius – lapkričio 1 d. duomenimis. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, neviršydamas šiam tikslui skirtų lėšų, paskirsto jas ir stipendijų skaičių aukštosioms mokykloms už lapkričio ir gruodžio mėnesius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-998, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-15, i. k. 2022-12785

Nr. V-1192, 2022-07-25, paskelbta TAR 2022-07-25, i. k. 2022-16113

 

5. Jeigu aukštųjų mokyklų priimtųjų asmenų, kuriems gali būti teikiama stipendija, bendras skaičius viršija stipendijoms skirtas lėšas, lėšos aukštosioms mokykloms paskirstomos proporcingai priimtam į aukštąsias mokyklas tokių asmenų skaičiui.

6. Aukštosios mokyklos stipendijas paskirsto savo nustatyta tvarka, įvertinusios asmenų, kuriems reikalinga parama, poreikius.

7. Asmuo, tą patį mėnesį gavęs stipendiją pragyvenimo išlaidoms pagal kitas programas, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, negali pretenduoti į stipendijas šiame įsakyme nustatyta tvarka.

8. Šio įsakymo nurodytam tikslui skirtų, bet nepanaudotų lėšų likutį aukštosios mokyklos grąžina į valstybės biudžetą iki 2022 m. gruodžio 27 d.

9. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriui aukštosios mokyklos iki 2022 m. gruodžio 27 d. pateikia informaciją, parengtą pagal Pavyzdinę pavedimo įvykdymo ataskaitos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-75 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-998, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-15, i. k. 2022-12785

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-609 „Dėl paramos teikimo Ukrainos piliečių studijoms“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1192, 2022-07-25, paskelbta TAR 2022-07-25, i. k. 2022-16113

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-609 „Dėl paramos teikimo Ukrainos piliečių studijoms“ pakeitimo