Suvestinė redakcija nuo 2022-07-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-04-12, i. k. 2017-06230

 

Nauja redakcija nuo 2022-07-12:

Nr. D1-223, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15181

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTŪROS TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINŲ PROGRAMOS STATYBOS INŽINIERIAMS, SIEKIANTIEMS EITI BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PAREIGAS, PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 10 d. Nr. D1-293

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 11 ir 19 dalimis ir įgyvendindamas statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“, 18 punktą,

tvirtinu viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros teisinių žinių egzaminų programą statybos inžinieriams, siekiantiems eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas

 

 

 

SUDERINTA

Valstybinė atominės energetikos

saugos inspekcija

2017-02-10 raštu Nr. (3.1-32)22.1-99

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-293

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTŪROS TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINŲ PROGRAMA STATYBOS INŽINIERIAMS, SIEKIANTIEMS EITI BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PAREIGAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-223, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15181

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Programos pavadinimas: viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros teisinių žinių egzaminų programa statybos inžinieriams, siekiantiems eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (toliau – Programa).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-223, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15181

 

2. Programos tikslas: nustatyti teisinių žinių, privalomų statybos inžinieriams, siekiantiems eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, apimtį ir detalumą.

3. Programos paskirtis: tikrinti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių statybos inžinierių, siekiančių Lietuvos Respublikoje eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (toliau – Pareiškėjai), teisines žinias.

4. Programos įgyvendinimo būdas: viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra pagal šią Programą rengia Pareiškėjų teisinių žinių egzaminų testus. Teisinių žinių egzaminų testų klausimai neskelbiami.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-223, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15181

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

 

5. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių statybos inžinieriai, siekiantys Lietuvos Respublikoje eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, privalo išlaikyti viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros suorganizuotą teisinių žinių egzaminą, kurio metu jų teisinės žinios tikrinamos testais, parengtais pagal teisinių žinių egzaminų programą, kurios temos nurodytos priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-223, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15181

 

III SKYRIUS

TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINŲ PROGRAMA

6. Pareiškėjo teisinės žinios vertinamos pagal Programos temas, nurodytas priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-223, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15181

 

IV SKYRIUS

NUORODOS

 

7. Programoje pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

7.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

7.2. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas;

7.5. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas;

7.6. Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatymas;

7.7. Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1873 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statybos ar rekonstravimo projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.8. Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 1165 „Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

7.9. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

7.10. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas.  Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-223, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15181

 

7.11. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“, patvirtinti  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“;

7.12. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos  viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-223, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15181

 

7.14. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“, patvirtinti  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“;

7.15. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-22 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtinimo“;

7.16. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“ patvirtinimo“.

7.17. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-223, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15181

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS KEITIMAS

 

8. Programa keičiama ar papildoma pasikeitus IV skyriuje nurodytiems teisės aktams, kai toks pasikeitimas darytų įtaką III skyriuje nustatytam programos turiniui.

 

___________

part_113112e0b5204395a5fca42a9908945a_end


 

Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros teisinių žinių egzaminų programos statybos inžinieriams, siekiantiems eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas

priedas

 

PROGRAMOS TEMOS

 

 

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Nuoroda į teisės aktą

1.

Branduolinės energijos įstatymo sąvokos:

avarinė parengtis, branduolinė (atominė) elektrinė, branduolinė avarija, branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokas, branduolinės energetikos objektas, branduolinės energetikos objektą eksploatuojanti organizacija, branduolinės energetikos objekto, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga, branduolinės energetikos objekto eksploatavimas, branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimas, branduolinės energetikos objekto modifikacija, branduolinės energetikos objekto projektas, branduolinės energetikos objekto statiniai, branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų saugykla, licencija, licencijos turėtojas, riboto patekimo zona, saugoma zona.

 

Branduolinės energijos įstatymo 2 str. 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 35,   37 d. [7.2]

2.

Branduolinės saugos, radiacinės saugos, fizinės saugos, veiklos su branduolinėmis medžiagomis ir kitos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinis reglamentavimas:

2.1. pagrindiniai Lietuvos Respublikos įstatymai, kuriuose nustatytas radiacinės saugos, fizinės saugos, veiklos su branduolinėmis medžiagomis ir kitos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinis reglamentavimas;

2.2. valstybės įstaiga, atliekanti branduolinės saugos, radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje, branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės, branduolinių medžiagų, kurių kiekis viršija Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytą kiekį, ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, kitos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinio reglamentavimo ir priežiūros funkcijas.

 

Branduolinės energijos įstatymo 19 str. 1d;  19 str. 2 d. [7.2];

Radiacinės saugos įstatymas [7.5]

3.

 

Branduolinės energetikos objektų projektavimo ir statybos specialiosios sąlygos:

3.1. branduolinės energetikos objekto projektavimo teisinės prielaidos;

3.2. branduolinės energetikos objekto projekto derinimo (tvirtinimo) tvarka;

3.3 leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo tvarka.

Branduolinės energijos įstatymo 25 str. [7.2];

Branduolinės energijos įstatymo 26 str. [7.2]; Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašas [7.7];

Branduolinės energijos įstatymo 27 str. [7.2];

Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklės [7.8]

 

4.

Branduolinės energetikos objektų eksploatavimas. Branduolinės energetikos objekto eksploatavimo pradžia.

 

Branduolinės energijos įstatymo 29 str. 2 d. [7.2]

5.

Branduolinės energetikos objekto fizinė sauga:

5.1. fizinės saugos tikslai;

5.2. branduolinės energetikos objekto apsaugos zonos;

5.3. fizinės saugos užtikrinimo pagrindai.

 

Branduolinės energijos įstatymo 33 str.;  34 str.,  35 str. [7.2]

6.

Branduolinės saugos įstatymo pagrindinės sąvokos:

branduolinė sauga, branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti, branduolinės energetikos objekto saugos analizės ataskaita, saugai svarbios branduolinės energetikos objekto konstrukcijos, sistemos ir komponentai.

 

Branduolinės saugos įstatymo  2 str. 2, 3, 4,

8 d. [7.3]

7.

Branduolinės saugos reikalavimai:

7.1. branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų sistema;

7.2. atsakomybė už branduolinę saugą;

7.3. teisės aktai, nustatantys branduolinės energetikos objekto statinių statybos dalyvių teises, pareigas ir reikalavimus šiems asmenims;

7.4. branduolinės saugos vertinimo samprata, branduolinę saugą vertinantys asmenys ir branduolinės saugos vertinimo etapai;

7.5. branduolinės energetikos objekto veiklos ir kitos su branduolinėmis ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagomis susijusios veiklos saugos analizės ir pagrindimo dokumentai.

 

Branduolinės saugos įstatymo  5 str.;  16 str.; 

19 str.; 30 str. 32 str. [7.3]

 

 

8.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas:

8.1. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo sąvokos: radioaktyviosios atliekos, radioaktyviųjų atliekų atliekynas, radioaktyviųjų atliekų saugykla, radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sauga;

8.2. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių aikštelių parinkimo, projektavimo ir statybos principai ir reikalavimai.

 

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo
 2 str.;

šeštasis skirsnis [7.4]

 

9.

Radiacinės saugos pagrindinės sąvokos:

apšvita, branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitą patiriantis darbuotojas, jonizuojančioji spinduliuotė.

 

Radiacinės saugos įstatymo 2 str. 4, 5, 14 ir 20 d. [7.5]

 

 

 

10.

Statybos techninės veiklos pagrindinės sritys:

10.1. branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos sritys, kurioms taikomas reikalavimas dėl atestavimo;

10.2 teisės aktai, kurie  privalomi visiems branduolinės energetikos objekto statybos dalyviams.

 

Statybos įstatymas 12 str. 19 d.;

8 str. 1 ir 2 d. [7.1]

 

11.

Radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginių konstrukcijų, sistemų ir komponentų skirstymo į saugai svarbius ir neturinčius įtakos saugai tikslas ir principas.

Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo
13 str. [7.6]

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 22 ir 23 p.  [7.17]

 

 

12.

Branduolinės energetikos objektų valstybinė priežiūra:

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) kompetencija atliekant branduolinės energetikos objektų valstybinę priežiūrą ir ūkio subjektų patikrinimo turinys.

 

Branduolinės saugos reikalavimų

BSR-1.1.3-2016

2 ir 3 p. [7.11]

 

 

13.

Saugai svarbūs produktai:

13.1. saugai svarbaus produkto, saugai svarbaus produkto tiekėjo, saugos kultūros apibrėžimai;

13.2. saugai svarbaus produkto tiekimo reikalavimai.

Branduolinės saugos reikalavimų

BSR-1.4.1-2016

3.5p.; 3.6p.; 3.7p.;

VI sk. pirmasis skirsnis [7.12]

 

14.

Branduolinės energetikos objekto modifikacijos:

14.1. modifikacijų atlikimo tvarka branduolinės energetikos objekto statybos ir saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų bandymų, nenaudojant branduolinių ar branduolinio kuro ciklo medžiagų, metu;

14.2. branduolinės energetikos objekto modifikacijos tikslai;

14.3. modifikacijų kategorijos;

14.4. modifikacijų atlikimo atvejai;

14.5. modifikacijos techninė specifikacija;

14.6. modifikacijos įgyvendinimas.

 

Branduolinės saugos reikalavimų

BSR-1.8.2-2015 IV sk., ketvirtasis skirsnis; 7 p.;

16 p., 40 ir 41 p.; 49 p.; 66 p. [7.13]

 

 

15.

Atominės elektrinės (toliau – AE) elementai:

15.1. neprojektinės ir projektinės avarijų apibrėžimai;

15.2. AE sistemų ir elementų skirstymo principai;

15.3. AE sistemų ir elementų skirstymas pagal atliekamų saugos funkcijų pobūdį;

15.4. saugos klasių skaičius ir turinys pagal AE elementų poveikį saugai.

 

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010, 5.35 ir  5.46 p.;

39 p.; 42 p.; 43 p. [7.14]

 

16.

Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga:

16.1. branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos tikslai;

16.2. saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos  užtikrinimo priemonių projektavimo principai.

 

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.7.1-2014 III sk.; 8 p. [7.16]

 

17.

Branduolinės energetikos objekto projektavimas:

17.1. teisės aktai, nustatantys papildomus reikalavimus branduolinės energetikos objekto statinio projektavimui;

17.2. informacija pateikiama branduolinės energetikos objekto statinio projekto branduolinės saugos dalyje.

 

STR 1.04.04:2017 2.1 p.;

8 priedas, 44 p. [7.9]

 

18.

Branduolinės energetikos objekto statybos techninė priežiūra:

19.1. branduolinės energetikos statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos;

19.2. saugai svarbių konstrukcijų, sistemų, komponentų ir (arba) statybos vietos perdavimas vieno statybos dalyvio kitam tvarka;

19.3. informacija apie saugai svarbias konstrukcijas, sistemas ir komponentus, kuri  turi būti pateikta branduolinės energetikos objekto statinio projekto techninėje specifikacijoje;

19.4. saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų bandymo, tikrinimo ir priežiūros reikalavimai.

 

Branduolinės saugos reikalavimų

BSR-1.4.2-2014 9 p.;

25 p.; 36 p.;

VI sk. septintasis skirsnis [7.15]

 

19.

Branduolinės energetikos objekto užbaigimas.

Branduolinės energetikos objekto užbaigimo tvarka.

STR 1.05.01:2017

V skyrius, trečiasis skirsnis [7.10]

 

 

_________________________

 

Papildyta priedu:

Nr. D1-223, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15181

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-223, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15181

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. D1-293 „Dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių egzaminų programos statybos inžinieriams, siekiantiems eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_e8d6b1589a8d4de2992adec9b0c7937f_end