Suvestinė redakcija nuo 2016-03-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09639

 

 

AUDITO IR APSKAITOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 3-IOJO VERSLO APSKAITOS STANDARTO „PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA“ TVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 16 d. Nr. VAS-40

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą“ 1.1.1 punktu, įgyvendindamas 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB, atsižvelgdamas į Apskaitos standartų komiteto 2015 m. balandžio 7 d. nutarimą Nr. 24-3-4.3.3 ir 2015 m. birželio 16 d. nutarimą Nr. 24-7-2.7:

1Tvirtinu 3-iąjį verslo apskaitos standartą „Pelno (nuostolių) ataskaita“ (pridedama).

2Pripažįstu netekusiais galios:

2.1.    viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 3 punktą;

2.2.    viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. spalio 13 d. nutarimą Nr. 9 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno nuostolių ataskaita“ papildymo“;

2.3.    viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus 2006 m. lapkričio 20 d. įsakymą Nr. VAS-11 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ pakeitimo“;

2.4.    viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. VAS-18 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ pakeitimo“;

2.5.    Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. VAS-1 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ pakeitimo“;

2.6.    Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. VAS-7 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ pakeitimo“;

2.7.    Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. VAS-17 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.8.    Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymą Nr. VAS-10 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 3 punkto pakeitimo“;

2.9.    Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. VAS-20 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 3 punkto pakeitimo“.

3Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Audrius Linartas

 


 

PATVIRTINTA

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-40

 

3-IASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS „PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA“

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Šio standarto tikslas – nustatyti, kaip turi būti pateikiama ir grupuojama informacija apie įmonės uždirbtas pajamas, patirtas sąnaudas ir veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį.

2Šis standartas nustato pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymo, pajamų ir sąnaudų grupavimo tvarką, pelno (nuostolių) ataskaitos formas, pateiktas šio standarto priede, išskyrus konsoliduotųjų ir kai kurių specialiųjų sričių įmonių pelno (nuostolių) ataskaitų formas, kurios pateiktos tų įmonių apskaitai skirtuose standartuose. Atskirų rūšių įmonėms skirtos pelno (nuostolių) ataskaitos formos pateikiamos:

2.1. visoms įmonėms, išskyrus nurodytas 2.2 punkte, – 1 priede.

2.2. labai mažoms įmonėms, pasirinkusioms rengti trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą, – 2 priede.

 

II.        PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3Pagrindinės šio standarto sąvokos:

3.1. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita (toliau – pelno (nuostolių) ataskaita) – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai.

3.2. Įmonių grupės įmonė – tos pačios įmonių grupės patronuojančioji arba patronuojamoji įmonė.

3.3. Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo, dėl kurio padidėja įmonės turtas arba sumažėja įsipareigojimų ir dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus.

3.4. Pardavimo savikaina – per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos išlaidos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms ir parduotoms prekėms.

4.    Kitos šiame standarte vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, kaip Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymuose ir kituose verslo apskaitos standartuose.

 

III.       DUOMENŲ PATEIKIMAS PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOJE

 

5.    Duomenys apie įmonės per ataskaitinį laikotarpį uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas pateikiami pelno (nuostolių) ataskaitoje.

6.    Pelno (nuostolių) ataskaitoje informacija išdėstoma tokia tvarka:

6.1.          1. Pardavimo pajamos;

6.2.          2. Pardavimo savikaina;

6.3.          3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis;

6.4.          4. Bendrasis pelnas (nuostoliai);

6.5.          5. Pardavimo sąnaudos;

6.6.          6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos;

6.7.          7. Kitos veiklos rezultatai;

6.8.          8. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos;

6.9.          9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos;

6.10.        10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos;

6.11.        11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas;

6.12.        12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos;

6.13.        13. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą;

6.14.        14. Pelno mokestis;

6.15.        15. Grynasis pelnas (nuostoliai).

7.         Šiame standarte nustatytos pelno (nuostolių) ataskaitos formos ir jose pateikti straipsniai yra privalomi, kai teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka finansinės ataskaitos skelbiamos viešai Juridinių asmenų registre. Įmonės savo nuožiūra negali keisti nustatytų pelno (nuostolių) ataskaitos formų, įrašyti kitokius straipsnių pavadinimus, įterpti naujus ar išbraukti esamus straipsnius, juos pergrupuoti net ir tuo atveju, kai juose nurodytos sumos lygios nuliui. Pelno (nuostolių) ataskaitos formose privalomų straipsnių sumas galima išskaidyti į smulkesnes sudėtines dalis ir parodyti atskirose eilutėse tik tuo atveju, jei yra šios dvi sąlygos:

7.1. to reikia dėl įmonės veiklos specifikos;

7.2. būtina norint pateikti tikrą ir teisingą informaciją apie įmonės veiklos rezultatus.

 

 

IV.       PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIŲ PAAIŠKINIMAS

 

8.      Pardavimo pajamų straipsnyje pateikiamos pardavimo grynosios pajamos, kurias sudaro pardavus prekes ir suteikus paslaugas per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos pajamos, iš kurių atimtos grąžintų prekių pardavimo, nukainojimo, nuolaidų sumos. Per ataskaitinį laikotarpį uždirbtų pardavimo pajamų pripažinimo ir apskaitos reikalavimus nustato 10-asis verslo apskaitos standartas „Pajamos“.

9.      Pardavimo savikainos straipsnyje pateikiama suteiktų paslaugų ir parduotų prekių grynoji pardavimo savikaina, kurią sudaro parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina, iš kurios atimta pirkėjų grąžintų prekių savikaina, nukainojimo ir po pardavimo gautų nuolaidų sumos. Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikainos pripažinimo ir apskaitos reikalavimus nustato 11-asis verslo apskaitos standartas „Sąnaudos“.

10.    Įmonės, kurių veikla yra biologinio turto auginimas, žemės ūkio produktų gamyba ir apdorojimas, pačių pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimas ir kurios biologinį turtą vertina tikrąja verte, biologinio turto tikrosios vertės pokytį parodo biologinio turto tikrosios vertės pokyčio straipsnyje.

11.    Pardavimo sąnaudų straipsnyje parodomos prekių pardavimui ir paslaugų teikimui užtikrinti ar padidinti per ataskaitinį laikotarpį skirtos veiklos sąnaudos, kurių negalima susieti su konkrečiomis parduotomis prekėmis ar paslaugomis. Šiame straipsnyje taip pat parodomos prekybos pastatų ir įrangos nusidėvėjimo, nuomos, eksploatavimo, pagamintų prekių sandėliavimo sąnaudos, komisiniai mokesčiai pardavėjams, prekybos darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, paslaugų ir prekių reklamos ir kitos panašios sąnaudos.

12.       Bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje parodomos sąnaudos, sudarančios sąlygas įmonei veikti, pavyzdžiui, įmonės reprezentavimo, bendro naudojimo ilgalaikio turto eksploatacijos, nuomos, nusidėvėjimo (amortizacijos), nurašymo, vertės sumažėjimo, turto draudimo, kitų gautų paslaugų, ilgalaikio atlygio darbuotojams, mokamo pagal atskirus darbdavio ir darbuotojo susitarimus, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, premijų darbuotojams, tantjemų valdybos ir stebėtojų tarybos nariams ir kitos panašios, atlyginimo už įsigytas teises, jei jis nepripažįstamas nematerialiuoju turtu, bankų ir kitų kredito įstaigų paslaugų, paramos, su įmonės veikla susijusių įvairių mokesčių (nekilnojamojo turto, į atskaitą neįtraukto pridėtinės vertės mokesčio, kurio įmonė neturi teisės įtraukti į PVM atskaitą, ir panašių), išskyrus pelno mokestį, baudų ir delspinigių už netinkamą sutarčių vykdymą ar produkcijos broką ir kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos.

13.       Kitos veiklos straipsnyje parodomi kitos veiklos, kurios įmonė nelaiko pagrindine ir nepriskiria finansinei ir investicinei veiklai, rezultatai, kurie gaunami iš kitos veiklos pajamų atėmus kitos veiklos sąnaudas. Kitos veiklos pajamas sudaro nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto perleidimo pelnas, įmonės veiklai nebūdingų atsargų pardavimo pajamos, gautos kompensacijų sumos, viršijančios patirtus nuostolius, ir panašios pajamos. Kitos veiklos sąnaudas sudaro nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto perleidimo nuostoliai, įmonės veiklai nebūdingų atsargų pardavimo savikaina ir kitos su kitos veiklos pajamomis susijusios sąnaudos.

14.       Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamų straipsnyje parodomi dividendai iš investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas, investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas perleidimo pelnas.

15.       Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamų straipsnyje parodomos kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų palūkanų pajamos, kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų perleidimo pelnas, dividendai iš kitų ilgalaikių investicijų ir kitos panašios pajamos.

16.       Kitų palūkanų ir panašių pajamų straipsnyje parodomos palūkanos už klientams ar įmonės darbuotojams suteiktas ar kitas paskolas, už banke laikomus pinigus, dėl išvestinės finansinės priemonės atsiradęs pelnas, valiutų kursų pokyčio pelnas, baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, investicijų perleidimo pelnas ir pelnas dėl investicijų tikrosios vertės padidėjimo, kitos su finansine ir investicine veikla susijusios pajamos.

17.       Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimo straipsnyje parodoma finansinio turto ir trumpalaikių investicijų, išskyrus vertinamų tikrąja verte, vertės sumažėjimo sąnaudos ir vertės sumažėjimo panaikinimas.

18.       Palūkanų ir kitų panašių sąnaudų straipsnyje parodomos patronuojančiosios, patronuojamųjų, asocijuotųjų ir kitų įmonių suteiktų paskolų palūkanos, palūkanos už finansinės nuomos būdu įsigyjamą turtą, dėl išvestinės finansinės priemonės atsiradę nuostoliai, valiutų kursų pokyčio nuostoliai, investicijų perleidimo nuostoliai ir nuostoliai dėl investicijų tikrosios vertės sumažėjimo, baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus ir kitos su finansine ir investicine veikla susijusios sąnaudos.

19.       Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos, kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos, kitos palūkanų ir panašios pajamos, finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas, palūkanų ir kitos panašios sąnaudos priskiriamos finansinei ir investicinei veiklai. Jei pagrindinė įmonės veikla yra finansinė ir investicinė, šios veiklos sandorių pajamos parodomos pardavimo pajamų straipsnyje, o dėl šių sandorių patirtos sąnaudos – pardavimo savikainos straipsnyje.

20.       Pelno mokesčio straipsnyje parodomos pelno mokesčio sąnaudos, apskaičiuotos pagal mokesčius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ir atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos), apskaičiuotos pagal 24-ąjį verslo apskaitos standartą „Pelno mokestis“.

 

V.        REZULTATŲ PATEIKIMAS PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOJE

 

21.  Pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaičiuojami ir pateikiami ataskaitinio laikotarpio įmonės veiklos rezultatai, t. y. bendrasis pelnas (nuostoliai), pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą ir grynasis pelnas (nuostoliai).

22.  Pelno (nuostolių) ataskaitos bendrasis pelnas (nuostoliai) gaunamas iš pardavimo pajamų atėmus pardavimo savikainą ir atėmus arba pridėjus biologinio turto tikrosios vertės pokytį.

23.  Pelno (nuostolių) ataskaitos pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą gaunamas iš bendrojo pelno (nuostolių) atėmus pardavimo, bendrąsias ir administracines sąnaudas, finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimą, palūkanų ir kitas panašias sąnaudas ir pridėjus kitos veiklos rezultatus, investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas, kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų, kitas palūkanų ir panašias pajamas.

24.  Grynasis pelnas (nuostoliai) parodo galutinį įmonės veiklos rezultatą, t. y. uždirbtą pelną arba nuostolius. Grynasis pelnas (nuostoliai) gaunamas iš pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą atėmus pelno mokesčio sąnaudas.

 

VI.       TRUMPA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA IR JOS STRAIPSNIŲ PAAIŠKINIMAS

 

25.       Labai mažų įmonių, kurios pasirinko rengti 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ 8 punkte nustatytą finansinių ataskaitų rinkinį, trumpoje pelno (nuostolių) ataskaitoje informacija išdėstoma tokia tvarka:

25.1.        1. Pardavimo pajamos;

25.2.         2. Kitos pajamos;

25.3.         3. Įsigytos atsargos ir sunaudoti ištekliai;

25.4.         4. Atsargų likučio pokytis;

25.5.         5. Su darbo santykiais susijusios sąnaudos;

25.6.         6. Nusidėvėjimas, amortizacija ir turto vertės sumažėjimas;

25.7.         7. Kitos sąnaudos;

25.8.         8. Pelno mokestis;

25.9.         9. Grynasis pelnas (nuostoliai).

26.     Pateikiant trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos privalomų straipsnių sumas ir skaidant jas į smulkesnes sudėtines dalis taikomos šio standarto 7 punkto nuostatos.

27.     Pardavimo pajamų straipsnyje pateikiamos pardavimo grynosios pajamos pagal šio standarto 8 punktą.

28.       Kitų pajamų straipsnyje pateikiamas nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto perleidimo pelnas, įmonės veiklai nebūdingų atsargų pardavimo pajamos, gautos kompensacijų sumos, viršijančios patirtus nuostolius, dividendai, investicijų perleidimo pelnas, palūkanų pajamos, valiutų kursų pokyčio pelnas, baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus ir kitos panašios pajamos.

29. Įsigytų atsargų ir sunaudotų išteklių straipsnyje parodoma įsigytų atsargų, pavyzdžiui, žaliavų, medžiagų, komplektavimo detalių, prekių, skirtų perparduoti, savikaina, gamybos, prekybos ar paslaugų įmonės veiklą užtikrinančių materialinių išteklių, pavyzdžiui, ilgalaikio turto eksploatacijos, ir kitos su gaminama produkcija, parduodamomis prekėmis ar teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VAS-59, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20637

 

30.       Atsargų likučio pokyčio straipsnyje parodomas atsargų likučio pokytis, kuris gaunamas iš atsargų likučio laikotarpio pabaigoje atėmus atsargų likutį laikotarpio pradžioje.

31.       Su darbo santykiais susijusių sąnaudų straipsnyje parodomos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, premijų darbuotojams, ilgalaikio atlygio darbuotojams, mokamo pagal atskirus darbdavio ir darbuotojo susitarimus, ir kitos panašios sąnaudos.

32. Nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo straipsnyje parodoma nematerialiojo turto vertės amortizacijos, ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo, nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, finansinio turto, pirkėjų skolų ir kito turto, išskyrus atsargas, vertės sumažėjimo sąnaudos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VAS-59, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20637

 

33. Kitų sąnaudų straipsnyje parodomos sąnaudos, neparodytos kituose pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. VAS-59, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20637

 

34.       Pelno mokesčio straipsnyje parodomos pelno mokesčio sąnaudos, apskaičiuotos pagal mokesčius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ir, jei labai maža įmonė pasirinko taikyti 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ IV–VIII skyrių nuostatas, atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos).

35.       Grynojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas galutinis įmonės veiklos rezultatas, t. y. pelnas arba nuostoliai. Grynasis pelnas (nuostoliai) gaunamas iš pardavimo ir kitų pajamų sumos atėmus įsigytų atsargų ir sunaudotų išteklių vertę, atėmus atsargų likučio padidėjimą arba pridėjus atsargų likučio sumažėjimą, taip pat atėmus su darbo santykiais susijusias, nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo, kitas sąnaudas ir pelno mokesčio sąnaudas.

 

VII.     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36.       Šis standartas taikomas sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

______________________


3-iojo verslo apskaitos standarto

„Pelno (nuostolių) ataskaita“

1 priedas

 

(Pelno (nuostolių) ataskaitos forma)

 

 

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

 

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

 

 

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

 

(Tvirtinimo žyma)

 

20…..M……………D.  PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

 

_____________________________ Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

 

____________________                                                                                           _______________________________

(ataskaitinis laikotarpis)                                                                                                (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Pasta-bos Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1.

Pardavimo pajamos

 

 

 

2.

Pardavimo savikaina

 

 

 

3.

Biologinio turto tikrosios vertės pokytis

 

 

 

4.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

 

5.

Pardavimo sąnaudos

 

 

 

6.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

 

 

 

7.

Kitos veiklos rezultatai

 

 

 

8.

Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos

 

 

 

9.

Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

 

 

 

10.

Kitos palūkanų ir panašios pajamos

 

 

 

11.

Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas

 

 

 

12.

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

 

 

 

13.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

 

14.

Pelno mokestis

 

 

 

15.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

 

 

_______________________________         _________________              ____________________

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

______________________________________         _____________________               _____________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio                  (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


 

3-iojo verslo apskaitos standarto

„Pelno (nuostolių) ataskaita“

2 priedas

 

(Trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos forma)

 

 

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

 

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

 

 

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

 

 

(Tvirtinimo žyma)

 

 

20…..M……………D.  PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

 

_____________________________ Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

 

____________________                                                                                         _______________________________

(ataskaitinis laikotarpis)                                                                                             (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Pasta-bos Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1.

Pardavimo pajamos

 

 

 

2.

Kitos pajamos

 

 

 

3.

Įsigytos atsargos ir sunaudoti ištekliai

 

 

 

4.

Atsargų likučio pokytis

 

 

 

5.

Su darbo santykiais susijusios sąnaudos

 

 

 

6.

Nusidėvėjimas, amortizacija ir turto vertės sumažėjimas

 

 

 

7.

Kitos sąnaudos

 

 

 

8.

Pelno mokestis

 

 

 

9.

Grynasis pelnas (nuostoliai)

 

 

 

 

_______________________________         _________________             ____________________

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

______________________________________         _____________________              _____________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio                    (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Audito ir apskaitos tarnyba, Įsakymas

Nr. VAS-59, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20637

Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. VAS-40 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ tvirtinimo“ pakeitimo