Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15887

 

Nauja redakcija nuo 2021-01-01:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS PAJAMŲ IR KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 5 d. Nr. O3E-314

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 3  dalimi, 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, 2014 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas, bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2018 m. spalio 3 d. pažymą Nr. O5E-236 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodiką (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                       Inga Žilienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2018 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. O3E-314

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2019 m. vasario 14 d. nutarimo

Nr. O3E-49 redakcija)

 

VALSTYBĖS REGULIUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS

PAJAMŲ IR KAINŲ NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus (toliau – Operatorius) reguliuojamų paslaugų (produktų) pajamų viršutinių ribų ir konkrečių kainų nustatymą.

2. Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (toliau – Energetikos įstatymas), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu (toliau – Gamtinių dujų įstatymas), Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir atsižvelgiant į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentą (ES) 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 984/2013, 2014 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentą Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas (toliau – Balansavimo tinklo kodeksas), ir kitus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 m. birželio 15 d. nuomonę Nr. 03/2015 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo atitikimo Direktyvos 2009/73/EC, Reglamento (EC) Nr. 715/2009 gairėms bei kitoms susijusioms šios direktyvos bei reglamento nuostatoms“, 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau –
Tarifų tinklo kodeksas).

3. Metodikoje vartojamos sąvokos:

3.1. Baziniai gamtinių dujų perdavimo ilgalaikiai pajėgumai (toliau – Pajėgumai) – suskaičiuoti prognozuojami užsakyti perdavimo ilgalaikiai pajėgumai penkerių metų laikotarpiui, išreikšti MWh per parą per metus. Atliekant konkrečių metų reguliuojamų kainų skaičiavimus, įvertinami prognozuojami tų metų gamtinių dujų ilgalaikių perdavimo pajėgumų nuokrypiai, kuriuos pagrindžia Operatorius.

3.2. Bazinės sąnaudos – suskaičiuotos ekonomiškai pagrįstos (būtinosios) reguliuojamos paslaugos sąnaudos penkerių metų laikotarpiui. Atliekant konkrečių metų reguliuojamų pajamų skaičiavimus, Metodikos nustatyta tvarka įvertinami prognozuojami tų metų sąnaudų nuokrypiai, kuriuos pagrindžia Operatorius.

3.3. Bazinis gamtinių dujų kiekis – suskaičiuotas perduodamas gamtinių dujų kiekis penkerių metų laikotarpiui, išreikštas megavatvalandėmis (MWh), naudojant bazinę viršutinę gamtinių dujų degimo šilumos vertę. Atliekant konkrečių metų reguliuojamų kainų skaičiavimus, įvertinami prognozuojami tų metų gamtinių dujų kiekio nuokrypiai, kuriuos pagrindžia Operatorius.

3.4. Įleidimo taškastaškas, į kurį rinkos dalyvis pristato perdavimui skirtas gamtines dujas ir kuriame prasideda dujų perdavimas paslaugos teikėjo sistemoje.

3.5. Išleidimo taškas – taškas, kuriame baigiasi perdavimo paslaugos teikėjo sistema ir gamtinės dujos yra pristatomos į perdavimo sistemos tarpvalstybinius taškus, sujungimo su Lietuvos gamtinių dujų skirstymo sistemomis taškus, tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtas vartotojų sistemas. Išleidimo taškai skirstomi į vidinius, skirtus pristatyti gamtines dujas Lietuvos perdavimo sistemos naudotojams į jų pristatymo vietas arba gamtinių dujų skirstymo stotis, ir išorinius, skirtus pristatyti gamtines dujas į tarpvalstybinius taškus.

3.6. Lokalus tinklas – perdavimo sistemos turto vienetai, kuriais dujos perduodamos tik Lietuvos gamtinių dujų vartotojams.

3.7. Metinės sąnaudos – suskaičiuotos ekonomiškai pagrįstos (būtinosios) reguliuojamos paslaugos sąnaudos vienerių metų laikotarpiui.

3.8. Neutralumo mokestis – su perdavimo sistemos operatoriaus atliekamais balansavimo veiksmais susijęs gautos arba gautinos ir sumokėtos arba mokėtinos sumos skirtumui lygus mokestis, kurį jis atitinkamiems tinklo naudotojams turi mokėti arba iš jų imti.

3.9. Pagrindinis tinklas – perdavimo sistemos turto vienetai, kuriais gali naudotis tiek Lietuvos gamtinių dujų vartotojai, tiek sistemos naudotojai, transportuojantys dujas per tarpvalstybinius įleidimo / išleidimo taškus ir (ar) Klaipėdos SGD terminalą.

3.10. Pajamų viršutinė riba – gamtinių dujų perdavimo paslaugos bazinių sąnaudų bei investicijų grąžos suma, kuri kartą per metus gali būti koreguojama, pasikeitus infliacijos lygiui, Operatoriaus technologinėms reikmėms įsigyjamų gamtinių dujų kainoms, mokesčiams, reguliuojamos paslaugos gamtinių dujų kiekiui ir (ar) pajėgumams, teisės aktų reikalavimams, Operatoriui įgyvendinus su Taryba suderintas investicijas ar nukrypus nuo pagal šią Metodiką nustatytų rodiklių.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

3.11. „Pašto ženklo“ principasgamtinių dujų perdavimo paslaugų referencinių kainų nustatymo principas, pagal kurį nustatomos vienodos gamtinių dujų perdavimo paslaugų referencinės kainos gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo taškuose ir vienodos gamtinių dujų perdavimo paslaugų referencinės kainos gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo taškuose.

3.12. Referencinė kaina – nuolatinio pajėgumo produkto kaina už vienus metus, kuri skaičiuojama pagal dujų įleidimo ir išleidimo taškų duomenis ir naudojama pajėgumais grindžiamiems perdavimo tarifams nustatyti.

3.13. Reguliavimo sąskaita – sąskaita gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainodaros tikslams, kurioje kaupiama informacija apie nepakankamas ir perteklines pajamas, gautas už perdavimo paslaugą, bazinių sąnaudų, koreguotinų pagal Metodiką, nuokrypius, investicijų grąžos neatitiktį ir kitus pagrįstus sąnaudų / pajamų nuokrypius nuo Tarybos nustatytų ar suderintų rodiklių, kurie turi reikšmingos įtakos Operatoriaus veiklai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

3.14. Tarifinis laikotarpis – perdavimo paslaugų kainų taikymo laikotarpis, kuris trunka vienus kalendorinius metus.

3.15. Technologinės sąnaudos – gamtinių dujų sąnaudos, Operatoriaus patiriamos užtikrinant gamtinių dujų transportavimą bei palaikant perdavimo sistemos funkcionalią būklę ir skirstomos taip:

3.15.1. Kuro ir remontų technologinės sąnaudos – perdavimo sistemos operatoriaus patiriamos sąnaudos, kurios susidaro dėl gamtinių dujų kiekio išleidimo į atmosferą remonto ar rekonstrukcijos darbų metu bei gamtinių dujų kaip kuro naudojimo aptarnaujant įrenginius kompresorių stotyse, įskaitant ir mobiliuosius kompresorius, dujų pašildymui ir įrenginių eksploatavimo sąlygoms užtikrinti dujų skirstymo ir apskaitos stotyse;

3.15.2. Paklaidų ir nesandarumų technologinės sąnaudos – gamtinių dujų praradimai dėl matavimo prietaisų ir sistemų paklaidų ir (ar) gamtinių dujų perdavimo sistemai priskiriamų dujotiekių nesandarumų.

3.16. Vartojimo pajėgumai – didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, gamtinių dujų sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje.

4. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme ir kituose gamtinių dujų sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS KAINODAROS TAISYKLĖS

 

5. Pajamų viršutinės ribos yra Tarybos nustatomos 5 metų reguliavimo periodui. Gamtinių dujų kainų reguliavimo periodas gali būti keičiamas motyvuotu Tarybos sprendimu. Apie sprendimą dėl gamtinių dujų kainų reguliavimo periodo pakeitimo Taryba privalo informuoti Vyriausybę ar jos įgaliotą instituciją. Tarybos sprendimas dėl gamtinių dujų kainų reguliavimo periodo pakeitimo pradedamas taikyti ne anksčiau, kaip pasibaigus ankstesniajam gamtinių dujų kainų reguliavimo periodui.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

6. Reguliuojamų perdavimo paslaugų kainoms taikomas ilgalaikių kainų mechanizmas, t. y. tarifiniam laikotarpiui (metams) nustatoma pajamų viršutinė riba, kuri antrajam ir vėlesniam reguliuojamo laikortarpio tarifiniam laikotarpiui (metams) koreguojama, nustatant pakoreguotą pajamų viršutinę ribą.

7. Gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo paslaugų kaina nustatoma skaičiuojant neutralumo mokestį.

8. Tarybai nustatant pajamų viršutines ribas ir tvirtinant Operatoriaus nustatomas reguliuojamų paslaugų kainas, neviršijančias pajamų viršutinės ribos, atsižvelgiama į:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

8.1. perdavimo verslo vienetui ir atitinkamoms paslaugoms (produktams) Tarybos nustatytų bei faktiškai priskirtų reguliuojamos veiklos sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, apimtį praėjusio reguliavimo laikotarpio metu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

8.2. faktiškai suteiktų perdavimo paslaugų (produktų) kiekius praėjusio reguliavimo laikotarpio metu;

8.3. naujos reguliuojamos veiklos pradžios atveju – prognozuojamų sąnaudų apimties ir prognozuojamų paslaugų (produktų) kiekių ir (ar) Pajėgumų pagrįstumą, išskyrus atvejus, kai atitinkamos paslaugos pajamų viršutinės ribos ar konkrečios kainos apskaičiavimo formulėje nustatyta kitaip;

8.4. gerą praktinį pavyzdį turinčių Lietuvos ir (ar) Europos Sąjungos šalių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamosios analizės, iš anksto viešai skelbiamos Tarybos tinklalapyje, duomenis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

8.5. praėjusio reguliavimo periodo Operatoriaus efektyvumo rodiklius;

8.6. suplanuotus Operatoriaus veiklos pokyčius per ateinantį reguliavimo periodą, įskaitant su Taryba suderintų investicijų įgyvendinimą, turėsiančių poveikį sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, bei suteiktų paslaugų (produktų) kiekio ir (ar) Pajėgumų apimčiai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

8.7. po praėjusio reguliavimo periodo įvyksiančius reikšmingus įvykius, turėsiančius įtakos sąnaudų dydžiui ir struktūrai;

8.8. Tarybos atlikto paskutinių reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo metu nustatytą pagrįstą šių sąnaudų dydį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

8.9. pagrįstus reikšmingus pokyčius, kurie turi reikšmingos įtakos Operatoriaus veiklai, sąnaudų dydžiui ir struktūrai.

9. Reguliuojamos paslaugos sąnaudoms yra priskiriamos ekonomiškai pagrįstos sąnaudos, būtinos Operatoriaus reguliuojamai veiklai vykdyti. Būtinos sąnaudos yra suprantamos, kaip sąnaudos, kurių nepatyręs Operatorius negalėtų saugiai ir efektyviai vykdyti reguliuojamos veiklos bei su ja susijusių teisės aktų įpareigojimų. Operatoriaus veiksmai ir sąnaudos, tiesiogiai nesusiję su reguliuojama veikla, reguliacinės turto bazės dydžio pasikeitimu, kuriais gamtinių dujų įmonė įgyja, sukaupia, kontroliuoja ir naudoja finansinį turtą, nepriskiriamos prie reguliuojamos veiklos sąnaudų.

10. Planuojamus sąnaudų pokyčius Operatorius turi argumentuoti. Jei Operatorius nepateikia sąnaudų pasikeitimų motyvų arba jos nėra tinkamai pagrįstos, šios sąnaudos nėra pripažįstamos pagrįstomis. Naujos reguliuojamos veiklos pradžios atveju atsižvelgiama į prognozuojamas sąnaudas, kurias Operatorius turi pagrįsti ir argumentuoti, prognozuojamus paslaugų (produktų) kiekius ir (ar) pajėgumus, išskyrus atvejus, kai atitinkamos paslaugos kainos apskaičiavimo formulėje nustatyta kitaip.

11. Bazinis kiekis ir (ar) pajėgumai reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpiu nustatomi, atsižvelgiant į realizuotiną paslaugos kiekį per vienerius reguliavimo periodo metus atskirai kiekvienam įleidimo ir išleidimo taškui, įvertinus:

11.1. praėjusio reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpio faktinę realizuoto kiekio ir (ar) Pajėgumų metinę apimtį;

11.2. sistemos naudotojų apklausos duomenis;

11.3. priežasčių, kurias Operatorius nurodė kaip lemiančias realizuoto kiekio faktinius apimties pokyčius, pagrįstumą;

11.4. priežasčių, kurias Operatorius nurodė kaip lemiančias realizuotino kiekio apimties būsimus pokyčius, pagrįstumą;

11.5. planuojamas investicijas būsimuoju reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpiu;

11.6. kitų gamtinių dujų įmonių, galinčių daryti įtaką baziniam kiekiui, plėtrą ir teisės aktuose nustatytus įpareigojimus;

11.7. prognozuojamą metinį realizuotiną kiekį, jei veiklą pradeda naujas Operatorius.

12. Operatorius prognozuojamą gamtinių dujų, elektros energijos bei apyvartinių taršos leidimų pirkimo kainą, įvertinus įsigijimo šaltinius, nustato atsižvelgdamas į:

12.1. galiojančiose pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutartyse nustatytas formules ar konkrečias kainas. Jei pagal pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas atitinkamų išteklių kaina pagal formulę perskaičiuojama dažniau nei kartą per metus, suskaičiuojamas prognozuojamos dvylikos mėnesių kainos svertinis vidurkis. Atitinkamų išteklių kaina skaičiuojama kiekvienam mėnesiui pagal galiojančiose pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytas formules ir (ar) kainas pagal sutartis įsigyjamų išteklių kiekių proporcijas;

12.2. per vienerius metus iki duomenų pateikimo gamtinių dujų biržoje įvykusius sandorius ir gamtinių dujų, elektros energijos, apyvartinių taršos leidimų kainų kitimo tendencijas reguliuojamų paslaugų kainų taikymo laikotarpiu.

13. Investicijos derinamos su Taryba, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. Nustatydama ir (ar) koreguodama pajamų viršutines ribas Taryba įvertina Operatoriaus įvykdytų investicijų efektyvumą, atsižvelgdama į Operatoriaus su Taryba suderintų investicijų sprendimo priėmimo dokumentuose nurodytus rodiklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

III SKYRIUS

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS PASLAUGŲ KAINODARA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO MAGISTRALINIU DUJOTIEKIU PASLAUGOS KAINODARA

 

14. Atitinkamos bazinių sąnaudų grupės, priskirtinos perdavimo paslaugai, kuri reguliuojama nustatant pajamų viršutinę ribą penkeriems metams, vertinama:

14.1. Technologinės sąnaudos:

14.1.1. Kuro ir remonto technologinių sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

14.1.1.1. praėjusio reguliavimo periodo paskutinių pasibaigusių ketverių metų vidutinius faktinius gamtinių dujų kuro ir remontų technologinėms reikmėms kiekius;

14.1.1.2. praėjusio reguliavimo periodo paskutinių pasibaigusių ketverių metų vidutinę faktinę gamtinių dujų kuro ir remontų technologinėms reikmėms kiekio metinę apimtį, kai gamtinių dujų kuro ir remontų technologinėms reikmėms kiekiai priklauso nuo realizuoto kiekio;

14.1.1.3. priežasčių, kurias Operatorius nurodė kaip lemiančias gamtinių dujų kuro ir remontų technologinėms reikmėms kiekio faktinius ir būsimus apimties pokyčius, pagrįstumą;

14.1.1.4. praėjusiu reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpiu įgyvendintų investicijų įtaką gamtinių dujų kuro ir remontų technologinių sąnaudų technologinių sąnaudų pokyčius;

14.1.1.5. prognozuojamą gamtinių dujų pirkimo kainą, kuri nustatoma vadovaujantis Metodikos 12 punktu;

14.1.1.6. faktinių kuro ir remontų technologinių sąnaudų nuokrypį nuo buvusių nustatytųjų Tarybos paskutiniam pasibaigusiam tarifiniam periodui, kurį Operatorius pagrindžia Tarybai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

14.1.2. Paklaidų ir nesandarumų technologinių sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

14.1.2.1. Tarybos reguliavimo periodui nustatytą paklaidų ir nesandarumų technologinių sąnaudų procentinį santykį su atitinkamu laikotarpiu Operatoriaus transportuotu gamtinių dujų kiekiu (vertinamu kaip per įleidimo taškus įleistas dujų kiekis), kuris turi neviršyti įleidimo taškuose įdiegtų gamtinių dujų  matavimo įrenginių techniniuose dokumentuose įtvirtintų neapibrėžčių vidurkio, turi būti skaičiuojamas įvertinant faktinius praeitų laikotarpių paklaidų ir nesandarumų technologinių sąnaudų apimtis, atsižvelgiant į įgyvendintų ir naujų investicijų į gamtinių dujų perdavimo infrastruktūrą įtaką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

14.1.2.2. praėjusiu reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpiu įgyvendintų investicijų įtaką gamtinių dujų paklaidų ir nesandarumų technologinių sąnaudų pokyčius;

14.1.2.3. prognozuojamą gamtinių dujų pirkimo kainą, kuri nustatoma vadovaujantis Metodikos 12 punktu;

14.1.3. Nustatant technologinių sąnaudų lygį, atsižvelgiama į naujų investicijų į gamtinių dujų infrastruktūrą lemiamą technologinių sąnaudų apimtį, nustatomą pagal su Taryba suderintas investicijas arba su Taryba suderintus principus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

14.2. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos. Šių sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

14.2.1. metų, kuriems nustatoma pajamų viršutinė riba, pradžioje atitinkamai paslaugai priskirtų ilgalaikio turto vienetų priskaitytiną metinę nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų sumą;

14.2.2. Tarybos nustatyta tvarka suderintas ir įvykdytas investicijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

14.2.3. koreguojančias nusidėvėjimo (amortizacijos) sumas, priskirtinas atitinkamai paslaugai, kurios turi būti nustatytos, jei praėjusio laikotarpio metu Operatorius dėl kokių nors priežasčių turėjo faktinių nukrypimų nuo ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos (investicijų programos) vykdymo;

14.2.4. planuojamus ilgalaikio turto vienetų nurašymus, perleidimus;

14.2.5. Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-316 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

14.2.6. Naujų investicijų (investicijų dalies), kurios yra finansuojamos ne Operatoriaus lėšomis, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nėra pripažįstamos pagrįstomis, skaičiuojant pajamų viršutinę ribą, išskyrus naujų vartotojų ir (ar) sistemų prijungimo investicijas prie Operatoriaus perdavimo sistemos, kurių atsipirkimo laikotarpis nesibaigė, o jų atsipirkimo vertinime buvo skaičiuojami investicijų grąžos ir nusidėvėjimo sąnaudų finansiniai srautai;

14.2.7. Taryba vertina nusidėvėjimo sąnaudų panaudojimą. Vykdydamas investicijas atitinkamoje veikloje Operatorius pirmiausiai turi panaudoti lėšas, sukauptas nusidėvėjimo sąnaudoms šioje veikloje dengti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

14.3. Operacinės sąnaudos, t. y. remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudos, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinės sąnaudos, rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, kitos paskirstomos sąnaudos (toliau – OPEX(be DU)). Šių sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

14.3.1. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų Tarybos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį, įvertinus priešpaskutinių ir paskutinių metų vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (toliau –VKI) pokyčius, pakoreguotus efektyvumo rodikliu, kuris yra lygus 1 proc. Jeigu Operatoriaus praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų faktinė pagrįsta OPEX(be DU) buvo mažesnė už Tarybos nustatytą – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį. Jeigu Operatoriaus praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų OPEX(be DU) apimtis buvo didesnė už Tarybos nustatytą ir Operatorius nepagrindė šio viršijimo – atsižvelgiama į Tarybos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį. Šių sąnaudų faktinė arba nustatyta metinė apimtis skaičiuojama papildomai įvertinus vidutinį pasiektą faktinį efektyvumą per laikotarpį, kurio metu Operatorius buvo skatinamas, neatsižvelgiant į vienkartinius Operatoriaus reikšmingus sąnaudų / pajamų nuokrypius, pagrįstus Tarybai, kurie turi reikšmingos įtakos Operatoriaus veiklai, bei kitus nuo Operatoriaus nepriklausančių veiksnių kylančius sąnaudų / pajamų nuokrypius, įskaitant ir nuokrypius dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Cx). OPEX (be DU) dydis skaičiuojamas:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

14.3.1.1. ekonomiškai pagrįstas metinis OPEX(be DU) dydis pirmiems reguliavimo periodo metams, yra apskaičiuojamas pagal (1) formulę:

 

, Eur                            (1)

 

čia:

OPEXt+1 (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudos, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinės, rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, kitos paskirstomos sąnaudos t+1 metais (pirmaisiais reguliavimo periodo metais);

OPEXt-1 (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo, personalo sąnaudų (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinių, rinkodaros ir pardavimo sąnaudų, kitų paskirstomų sąnaudų praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų Tarybos nustatyta arba faktinė pagrįsta šių sąnaudų metinė apimtis, kuri skaičiuojama papildomai įvertinus vidutinį pasiektą faktinį efektyvumą per laikotarpį, kurio metu Operatorius buvo skatinamas, neatsižvelgiant į vienkartinius Operatoriaus reikšmingus sąnaudų / pajamų nuokrypius, pagrįstus Tarybai, kurie turi reikšmingos įtakos Operatoriaus veiklai, bei kitus nuo Operatoriaus nepriklausančių veiksnių kylančius sąnaudų / pajamų nuokrypius, įskaitant ir nuokrypius dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Cx);

It – Lietuvos statistikos departamento paskutinį mėnesį prieš duomenų pajamų viršutinėms riboms nustatyti pateikimą paskelbto VKI pokytis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, proc.;

It-1 – VKI pokytis t-1 metais, proc. Jis nustatomas Statistikos departamento t-1 metų to paties mėnesio, kaip ir It atveju, paskelbtą VKI, lyginant su praėjusių (t-2) metų to paties mėnesio VKI, proc.;

e – efektyvumo koeficientas, kuris yra lygus 1 proc.;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

14.3.1.2. visais kitais metais, einančiais po pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų, OPEX (be DU) apimtis kiekvieniems metams nustatoma pagal Statistikos departamento paskutinį mėnesį prieš duomenų pajamų viršutinėms riboms koreguoti pateikimą paskelbto VKI pokytį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, ir efektyvumo koeficientą. Antrųjų–penktųjų metų OPEX(be DU)  skaičiuojamas pagal (2) formulę:

 

; Eur                                         (2)

 

čia:

OPEXt+n (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinės, rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, kitos paskirstomos sąnaudos t+n metais (antraisiais–penktaisiais reguliavimo periodo metais);

OPEXt+1 (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudos, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinės sąnaudos, rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, kitos paskirstomos sąnaudos t+1 metais (pirmaisiais reguliavimo periodo metais);

It+n – Statistikos departamento antraisiais–penktaisiais reguliavimo periodo metais paskutinį mėnesį prieš duomenų pajamų viršutinėms riboms koreguoti pateikimą, paskelbto VKI pokytis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, proc.

e – efektyvumo koeficientas, kuris yra lygus 1 proc.;

14.3.1.3. jeigu VKI pokytis ≤ 1 proc., tai OPEX(be DU) sąnaudos nekoreguojamos (paliekamos to paties dydžio);

14.4. Darbo užmokesčio sąnaudos (toliau OPEX(DU)). Šių sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

14.4.1. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų Tarybos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį, įvertinus Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prognozuojamą vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytį ir efektyvumo rodiklį. Jeigu Operatoriaus praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų faktinė pagrįsta darbo užmokesčio sąnaudų apimtis buvo mažesnė už Tarybos nustatytą, atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį. Jeigu Operatoriaus praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų darbo užmokesčio sąnaudos buvo didesnės už Tarybos nustatytas, atsižvelgiama į Tarybos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį. Šių sąnaudų faktinė arba nustatyta metinė apimtis skaičiuojama papildomai įvertinus vidutinį pasiektą faktinį efektyvumą per laikotarpį, kurio metu Operatorius buvo skatinamas, neatsižvelgiant į vienkartinius Operatoriaus reikšmingus sąnaudų / pajamų nuokrypius, pagrįstus Tarybai, kurie turi reikšmingos įtakos Operatoriaus veiklai, bei kitus nuo Operatoriaus nepriklausančių veiksnių kylančius sąnaudų / pajamų nuokrypius, įskaitant ir nuokrypius dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Cx). OPEX(DU) dydis skaičiuojamas:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

14.4.1.1. ekonomiškai pagrįstas darbo užmokesčio sąnaudų dydis pirmiems reguliavimo periodo metams yra apskaičiuojamas pagal (3) formulę:

 

, Eur                       (3)     

 

čia:

OPEXt+1(DU) – darbo užmokesčio sąnaudos t+1 metais (pirmais reguliavimo periodo metais), Eur;

OPEXt-1(DU) – darbo užmokesčio sąnaudos t-1 metais (priešpaskutiniais praėjusio reguliavimo periodo metais). Šių sąnaudų faktinė arba nustatyta metinė apimtis skaičiuojama, papildomai įvertinus vidutinį pasiektą faktinį efektyvumą per laikotarpį, kurio metu Operatorius buvo skatinamas, neatsižvelgiant į vienkartinius Operatoriaus reikšmingus sąnaudų / pajamų nuokrypius, pagrįstus Tarybai, kurie turi reikšmingos įtakos Operatoriaus veiklai, bei kitus nuo Operatoriaus nepriklausančių veiksnių kylančius sąnaudų / pajamų nuokrypius, įskaitant nuokrypius ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Cx), Eur;

ΔDUt – prognozuojamas vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis t metams, proc. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos pateiktą paskutinį ekonominės raidos scenarijų;

ΔDUt+1 – prognozuojamas vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis t+1 metams, proc. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos pateiktą paskutinį ekonominės raidos scenarijų;

e – efektyvumo koeficientas, kuris lygus 1 proc.;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

14.4.1.2. visais kitais metais, einančiais po pirmųjų naujo reguliavimo periodo metų, šių sąnaudų apimtis kiekvieniems metams nustatoma įvertinus Finansų ministerijos prognozuojamą vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytį ateinantiems metams ir efektyvumo rodiklį. Darbo užmokesčio sąnaudos antriesiems–penktiesiems reguliavimo periodo metams skaičiuojamos pagal (4) formulę:

 

; Eur                                          (4)

 

čia:

OPEXt+n(DU) – darbo užmokesčio sąnaudos antraisiais–penktaisiais reguliavimo periodo metais, Eur;

OPEXt+1(DU) – darbo užmokesčio sąnaudos pirmaisiais reguliavimo periodo metais, Eur;

ΔDUt+n – prognozuojamas vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis n-tiesiems metams, proc. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos pateiktą paskutinį ekonominės raidos scenarijų;

e – efektyvumo koeficientas, kuris yra lygus 1 proc.;

14.4.1.3. jeigu pagal 3 arba 4 formulę skaičiuojamų OPEX(DU) sąnaudų ateinančių metų reikšmė gaunama mažesnė, nei prieš tai buvusių metų, OPEX(DU) sąnaudos ateinantiems metams paliekamos to paties dydžio;

14.4.2. kiekvienais metais perskaičiuojant OPEX(DU) pagal Metodikos 3 ir 4 formules vertinami aktualūs Finansų ministerijos pateikti duomenys pagal paskutinį ekonominės raidos scenarijų, t. y. pakoreguojami anksčiau naudoti prognoziniai duomenys pagal faktinius duomenis;

14.4.3. privalomojo socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokų dydžius, nustatomus pagal galiojančių teisės aktų nuostatas;

14.4.4. naujų infrastruktūrų personalo sąnaudos nustatomos atsižvelgiant į Operatoriaus eksploatuojamos infrastruktūros techninės priežiūros reikalavimuose numatytą aptarnaujančio personalo skaičių ir kvalifikaciją;

14.5. Mokesčių sąnaudos. Šios sąnaudos nustatomos vadovaujantis galiojančiais mokesčius reglamentuojančiais teisės aktais. Mokesčių  sąnaudos skaičiuojamos įvertinant metams prieš pajamų viršutinių ribų nustatymą priskaitytinas mokesčių sąnaudas ir per artimiausius vienerius metus, kuriems nustatoma (koreguojama) pajamų viršutinė riba, planuojamas investicijas.

14.6. Investicijų grąža skaičiuojama atsižvelgiant į:

14.6.1. protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos normą r (procentais) pagal (5) formulę:

 

Eur                                                                                                     (5)

 

čia:

ROIpso – investicijų grąža, priskirtina perdavimo paslaugai, Eur;

r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, nustatoma pagal vidutinę svertinę kapitalo kainą (WACC), proc.;

RABpso – gamtinių dujų perdavimo paslaugai priskirtino reguliuojamo turto vertė, apskaičiuota pagal 6 formulę, Eur;

14.6.2. investicijų grąžos normą (toliau – WACC), kuri nustatoma vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu
Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“. WACC nustatoma reguliavimo periodui ir kasmet koreguojama atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos pokytį

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

14.6.2.1. Neteko galios nuo 2021-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

14.6.2.2. investicijoms, susijusioms su gamtinių dujų perdavimu iš trečiosios šalies į trečiąją šalį veikla, kuri iki įleidimo–išleidimo taškų modelio įgyvendinimo perdavimo sistemai buvo nereguliuojama, grąžos norma nustatoma, užtikrinant šių investicijų, atliktų iki reguliavimo įvedimo, atsipirkimą investicijų atsipirkimo laikotarpiui;

14.6.3. perdavimo paslaugai (produktui) priskirtino reguliuojamo turto vertę (RABpso), kuri nustatoma pagal (6) formulę:

 

RABpso = T + A – IT – TS– TD – TV – TN + Tkt įm/2 – TA; (Eur)                                                         (6)

 

čia:

T – Operatoriaus perdavimo paslaugos (produkto) ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto likutinė (balansinė) neperkainuota vertė metų, einančių prieš metus, kuriems nustatomos ar koreguojamos pajamų viršutinės ribos, pabaigoje, Eur;

A – Operatoriaus atsargos, kurias jis privalo nuolat laikyti, Eur;

IT – Operatoriaus perdavimo paslaugos (produkto) nesuderintų su Taryba investicijų į ilgalaikį turtą likutinė vertė, Eur;

TS – turto, kuris nėra pradėtas eksploatuoti (nebaigta statyba), vertė, išskyrus vertę, patvirtintą Investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodikos nustatyta tvarka, bei nebaigtos statybos strategiškai svarbių investicijų, padedančių siekti nacionalinės ir Europinės energetikos politikos tikslų, dėl kurių buvo priimti sprendimai taikyti paskatas koreguojant kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas iki tol kol turtas perduotas eksploatuoti, vertę, Eur;

TD – Operatoriaus perdavimo paslaugos (produkto) turtas, įsigytas už gautas subsidijas, dotacijas, Eur;

TV – Operatoriaus perdavimo paslaugos (produkto) turtas, įsigytas už vartotojų lėšas, Eur;

TN – nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto likutinė vertė, Eur;

Tkt įm – turto dalis, kuri buvo finansuota kitų infrastruktūrinių įmonių dėl inžinerinių darbų sąnaudų pasidalinimo, Eur;

TA – turto vieneto ar turto vieneto komponentės, kai turto vienetas ar turto vieneto komponentė buvo atnaujinta (pakeista) įvykdžius su Taryba suderintas investicijas nepasibaigus to turto vieneto ar turto vieneto komponentės naudingo tarnavimo laikotarpiui, likutinė vertė, kuri nebuvo įvertinta (6) formulės T dedamojoje, Eur.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

14.6.4. į reguliuojamo turto vertę įtraukiamas išnuomotas ar panaudos pagrindais perduotas turtas, kuris ir nevykdant nereguliuojamos veiklos visos apimties naudojamas reguliuojamoje Operatoriaus veikloje.

15. Gamtinių dujų metinės perdavimo paslaugos pajamos (Ppso) skaičiuojamos pagal (7) formulę:

 

Ppso= Spso + ROIpso + P∆.; Eur                                                                                                (7)

 

čia:

Spso – nustatytos metinės perdavimo paslaugos bazinės sąnaudos, skaičiuojamos:

 

Spso = OPEX(be DU) + CL + CDA + OPEXDU + CT; Eur                                                           (8)

 

čia:

OPEX(be DU) – nustatytos perdavimo paslaugos operacinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 14.3 papunktį, Eur;

 

OPEX (be DU) = CM + CP + CA + CS + CO; Eur                                                                      (9)

 

čia:

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

CP – personalo sąnaudos be darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, Eur;

CA – administracinės sąnaudos, Eur;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

CO – kitos paskirstytinos sąnaudos, Eur.

CL – gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms, skaičiuojamos pagal Metodikos 14.1 papunktį, Eur;

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 14.2 papunktį, Eur;

OPEXDU – darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įnašų į garantinį fondą sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 14.4 papunktį, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 14.5. papunktį, Eur;

ROIpso – pagal Metodikos 14.6.1 papunktį suskaičiuota perdavimo veiklos investicijų grąža, Eur;

P– nepakankamos ir perteklinės pajamos, gautos už perdavimo paslaugas, bazinių sąnaudų, koreguotinų pagal Metodiką, nuokrypiai, investicijų grąžos neatitiktis ir kiti pagrįsti sąnaudų / pajamų nuokrypiai nuo Tarybos nustatytų ar suderintų rodiklių, kurie turi reikšmingos įtakos Operatoriaus veiklai ir yra kaupiami reguliavimo sąskaitoje, apskaičiuotoje vadovaujantis Metodikos šio skyriaus II skirsnyje numatytais principais.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

ANTRASIS SKIRSNIS

REGULIAVIMO SĄSKAITOS TVARKYMO PRINCIPAI

 

16. Nuokrypiai nuo perdavimo paslaugai Tarybos nustatytų leidžiamųjų pajamų ir bazinių sąnaudų rodiklių, kaupiami reguliavimo sąskaitoje (P).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

17. Reguliavimo sąskaitoje (P) kaupiami šie nuokrypiai:

17.1. perdavimo paslaugos leidžiamųjų pajamų nuokrypis (PQ) už t-1 metus, skaičiuojamas pagal (10) formulę;

 

PQ, t-1 = Pprognoz., t-1 – Pfakt., t-1 ; Eur                                                                                          (10)

 

čia:

PQ, t-1perdavimo paslaugos leidžiamųjų pajamų nuokrypis už t-1 metus, Eur;

Pprognoz., t-1 – prognozuotos perdavimo paslaugos pajamos už nuolatines, pertraukiamąsias ilgalaikes ir trumpalaikes paslaugas (įskaitant pajamas už užsakomus, vartojimo pajėgumus ir perduodamą dujų kiekį) t-1 metais, įvertintos nustatant pajamų viršutinę ribą t metams, Eur;

Pfakt., t-1 – faktinės perdavimo paslaugos pajamos už nuolatines ir pertraukiamąsias ilgalaikes ir trumpalaikes paslaugas (įskaitant pajamas už užsakomus, vartojimo pajėgumus ir perduodamą dujų kiekį) t-1 metais, Eur;

17.2. perdavimo sistemos disbalanso neutralumo mokestis (CNC) už t-1 metus, skaičiuojamas pagal Metodikos 44 punktą, Eur;

17.3. faktinės t-1 laikotarpio grynosios pajamos, gautos dėl perduodamų gamtinių dujų iš trečiosios šalies į trečiąją šalį kaloringumo skirtumo (Pkal.), Eur;

17.4. investicijų grąžos neatitiktis, apskaičiuojama pagal Metodikos 19−25 punktus (CG);

17.5. Metodikos 14.1 punkte nurodytų sąnaudų nuokrypiai bei kiti reikšmingi sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Tarybai, kurie turi reikšmingos įtakos Operatoriaus veiklai, bei kiti nuo Operatoriaus nepriklausančių veiksnių kylantys sąnaudų / pajamų nuokrypiai, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Cx).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

18. Nustatant reguliavimo sąskaitos dydį (P) pirmiesiems, antriesiems ir ketvirtiesiems reguliavimo periodo metams (po dvejų, ketverių ir penkerių reguliavimo periodo metų), įvertinami reguliavimo sąskaitoje pagal Metodikos 17.1–17.5 papunkčius sukaupti nuokrypiai, o tretiesiems ir penktiesiems reguliavimo periodo metams (po pirmųjų ir trečiųjų reguliavimo periodo metų)  įvertinami pagal Metodikos 17.1–17.3 ir 17.5 punktus sukaupti nuokrypiai.

Reguliavimo sąskaita reguliavimo periodo metams (P) apskaičiuojama pagal (11) formulę:

 

P = PQ – CNC – Pkal. + CG+ Cx; Eur                                                                                     (11)

 

čia:

PQ – perdavimo paslaugos pajamų nuokrypis už t-1 metus, skaičiuojamas pagal (10) formulę, Eur;

CNC – perdavimo sistemos disbalanso neutralumo mokestis už t-1 metus, skaičiuojamas pagal Metodikos 44 punktą, Eur;

Pkal. – faktinės t-1 laikotarpio grynosios pajamos, gautos dėl perduodamų gamtinių dujų iš trečiosios šalies į trečiąją šalį kaloringumo skirtumo, Eur;

CG – investicijų grąžos neatitiktis, apskaičiuojama pagal Metodikos 19−25 punktus;

Cx – Metodikos 14.1 punkte nurodytų sąnaudų nuokrypiai bei kiti reikšmingi sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Tarybai, kurie turi reikšmingos įtakos Operatoriaus veiklai, Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

19. Jeigu dėl Operatoriaus veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX(be DU) ir OPEXDU (toliau kartu – OPEX) suefektyvinimo, kurį Operatorius įrodė Tarybai, reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių ir visų penkerių reguliavimo periodo metų, investicijų grąža, įvertinus taikytinų korekcijų, atliktų vadovaujantis Metodikos 14 punktu, įtaką, yra didesnė, palyginti su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža, šios veiklos atitinkamo periodo leistina investicijų grąža didinama investicijų grąžos dydžiu, kuris yra skaičiuojamas pagal (12) formulę:

 

G1 = (OPEXnust.,pso – OPEXfakt.,pso)/2 ; Eur                                                                                                             (12)

 

čia:

G1– suma, kuria didinama leistina investicijų grąža, priskirtina perdavimo paslaugai, Eur;

OPEXnust.,pso – nustatyta OPEX apimtis per pirmus dvejus, vėliau – per ketverius reguliavimo periodo metus ir per visą reguliavimo periodą, priskirtina perdavimo paslaugai, Eur;

OPEXfakt.,pso – faktinė OPEX  apimtis per pirmus dvejus, vėliau – per ketverius reguliavimo periodo metus ir per visą reguliavimo periodą, priskirtina perdavimo paslaugai, Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

20. Jei dėl Operatoriaus veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo priėmus verslo sprendimus dėl įmonės reorganizacijos ir kitus sprendimus, kurie tiesiogiai nesusiję su įmonės vykdoma reguliuojama veikla bei kurį įmonė įrodė Tarybai, reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių ir visų penkerių reguliavimo periodo metų investicijų grąža, įvertinus taikytinų korekcijų, atliktų vadovaujantis Metodikos 14 punktu, įtaką, viršija Tarybos nustatytą atitinkamos veiklos investicijų grąžą, šios veiklos atitinkamo periodo leistina investicijų grąža didinama investicijų grąžos dydžiu, kuris yra apskaičiuojamas pagal (13) formulę:

 

G2 = (OPEXnust.,pso – OPEXfakt.,pso )/2; Eur                                                                         (13)

 

čia:

G2 – suma, kuria didinama leistina investicijų grąža, priskirtina perdavimo paslaugai, Eur;

OPEXnust.,pso – nustatyta OPEX apimtis per pirmus dvejus, vėliau – per ketverius reguliavimo periodo metus ir  per visą reguliavimo periodą, priskirtina perdavimo paslaugai, Eur;

OPEXfakt.,pso – faktinė OPEX apimtis per pirmus dvejus, vėliau – per ketverius reguliavimo periodo metus ir per visą reguliavimo periodą, priskirtina perdavimo paslaugai, Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

21. Dėl Operatoriaus veiklos efektyvumo investicijų grąža koreguojama reguliavimo periodui po investicijų grąžos neatitikimo vertinimo pagal Metodikos 20 punktą, įvertinant 50 proc. investicijų grąžos ribą viršijančia suma, kuri suskaičiuota pagal Metodikos 13 formulę. Dėl Operatoriaus veiklos efektyvumo leistinų pajamų riba perdavimo paslaugai reguliavimo periodo metu mažinama 50 proc. investicijų grąžos riba dėl veiklos efektyvumo viršijančia suma, kuri suskaičiuota pagal Metodikos 13 formulę. OPEX taikomas skatinamasis mechanizmas, t. y. OPEX per reguliavimo periodą ir naujam reguliavimo periodui nėra didinamas ar mažinamas kitais nei Metodikoje įtvirtintais atvejais.

22. 2014−2018 metų reguliavimo periodui dėl gamtinių dujų įmonės veiklos efektyvumo,
t. y. dėl OPEX suefektyvinimo taikomas viršpelnio koregavimas:

22.1. jeigu reguliuojamos veiklos visų penkerių reguliavimo periodo metų investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, yra didesnė daugiau kaip 2 procentais, palyginus su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža (pirmoji teigiamos investicijų grąžos neatitikties riba), kitiems metams ir (arba) nustatant kainas kito reguliavimo periodo pirmiesiems metams šios veiklos pajamų viršutinė riba mažinama 50 proc. pirmąją teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribą viršijančia suma, kuri yra skaičiuojama pagal (14) formulę:

 

G1 =  (ROIf – 1,02 ROIi)/2 ; Eur                                                                                          (14)

 

čia:

G1 – suma, kuria yra mažinamos kitų reguliavimo periodo metų ir (arba) kito reguliavimo periodo pirmųjų metų sąnaudos, kai faktinė investicijų grąža viršija nustatytąją daugiau kaip 2 proc., (Eur);

ROIi – nustatyta investicijų grąža per visą reguliavimo periodą, priskirtina perdavimo paslaugai, (Eur);

ROIf – faktinė investicijų grąža per visą reguliavimo periodą, (Eur);

22.2. jei gamtinių dujų įmonės investicijų grąža padidėja už Tarybos nustatytą atitinkamos veiklos investicijų grąžą daugiau kaip 6 procentais (antroji teigiamos investicijų grąžos neatitikties riba), nustatant kainas kito reguliavimo periodo pirmiesiems metams viršutinė riba mažinama visa investicijų grąža, viršijančia sumą virš antrosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos, ir 50 proc. investicijų grąža, viršijančia sumą virš pirmosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos. Šiuo atveju suma, kuria yra mažinamos kitų reguliavimo metų arba kito reguliavimo periodo pirmųjų metų sąnaudos, skaičiuojama pagal (15) formulę:

 

G2 = ROIf – 1,04 ROIi; Eur                                                                                                  (15)

 

čia:

G2 – suma, kuria yra mažinamos kitų reguliavimo periodo metų arba kito reguliavimo periodo pirmųjų metų sąnaudos, kai faktinė investicijų grąža viršija nustatytąją daugiau kaip 6 proc., (Eur);

ROIi – nustatyta investicijų grąža per visą reguliavimo periodą, priskirtina paslaugai, (Eur);

ROIf – faktinė investicijų grąža per visą reguliavimo periodą (Eur).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

23. Gamtinių dujų įmonių veiklos efektyvinimu nėra laikoma:

23.1. konkretūs sutaupymai, dėl kurių pablogėja gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų kokybė ir patikimumas;

23.2. sutaupymai, sąlygoti neįgyvendintų remonto darbų, neprireikusių numatytų paslaugų, išskyrus atvejus, kai dėl gamtinių dujų įmonių priimtų konkrečių verslo sprendimų, remonto darbai ar numatytos paslaugos buvo įgyvendintos mažesnėmis sąnaudomis;

23.3. rinkos sąlygoti mažesni, nei buvo tikėtasi, viešųjų pirkimų rezultatai;

23.4. veiklos sąnaudų sumažėjimas dėl paklausos, reagavimo į paklausą priemonių diegimo, įskaitant investicijų į tinklus sąnaudų sumažėjimą.

24. Operatorius, mažindamas sąnaudas ir siekdamas didesnio efektyvumo bei investicijų grąžos, turi užtikrinti patikimą sistemos darbą ir vartotojų aptarnavimo kokybę. Vadovaujantis Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės, rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. O3-90 „Dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, gamtinių dujų perdavimo investicijų grąža po pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – pasibaigus reguliavimo periodui sumažinama atitinkamai už kiekvieną perdavimo patikimumo rodiklį:

24.1. 1 proc., jei perdavimo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo nuo 5 iki 10 proc., palyginti su Tarybos nustatytu minimaliu lygiu;

24.2. 2 proc., jei perdavimo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo daugiau nei 10 proc., palyginti su Tarybos nustatytu minimaliu lygiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

25. Jeigu po pirmų dvejų, vėliau – po ketverių reguliavimo periodo metų, ir pasibaigus visam reguliavimo periodui, nustatoma, kad faktinė investicijų grąža, atsižvelgus į taikytinų korekcijų įtaką, viršijo Tarybos nustatytą dydį, apskaičiuojamas nustatytos investicijų grąžos viršijimo dydis, kuriuo mažinamas reguliuojamos veiklos leistinas pajamų lygis ketvirtiesiems, o vėliau − pirmiesiems ir antriesiems naujo reguliavimo periodo metams. Apskaičiuojant nustatytos investicijų grąžos viršijimo dydį įvertinama:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

25.1. Operatoriaus uždirbta faktinė investicijų grąža iš reguliuojamos veiklos;

25.2. Operatoriaus gautos papildomos pajamos, susijusios su reguliuojamų paslaugų ir (ar) produktų teikimu, kuriems teikti naudojami ar nenaudojami reguliuojamos veiklos ištekliai;

25.3. sąnaudų, kuriems Taryba nustatė atitinkamus normatyvus Metodikos 14 punkte nurodytoms sąnaudų grupėms, viršijimo suma, kuri apskaičiuojama Metodikos nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

25.4. nuokrypis nuo Tarybos nustatytų rodiklių, įvertinus priežastis, lemiančias veiklos efektyvumą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

25.5. OPEX suefektyvinimas, suskaičiuotas pagal Metodikos 19–23 punktus;

25.6. investicijų grąžos pokytis, suskaičiuotas pagal Metodikos 24 punktą;

25.7. kai pagal Metodikos 19–25 punktuose numatyta tvarka apskaičiuotos investicijų grąžos, viršijančios Tarybos nustatytą dydį, grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, įvertinama pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikoma skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Tarybos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys“. Tais reguliavimo periodo metais, kai grąžinama didesnė nei Tarybos nustatyta Operatoriaus gauta investicijų grąža, pritaikoma ½ palūkanų normos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

TREČIASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO MAGISTRALINIU DUJOTIEKIU PASLAUGOS KAINŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

 

26. Gamtinių dujų perdavimo įleidimo ir išleidimo kainos nustatomos pagal „pašto ženklo“ principą, taikomą pagrindiniam tinklui. Nustatant gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas transportavimo iš trečiosios šalies į trečiąją šalį paslaugai, yra įvertinamos (1) tiesioginės ir pagrįstais nešikliais atskirtos netiesiogines sąnaudos, susijusios su gamtinių dujų perdavimo iš trečiosios šalies į trečiąją šalį paslauga, bei (2) šiai paslaugai priskirtina reguliuojamo turto vertė.

27. Gamtinių dujų perdavimo kainos skaičiuojamos įvertinus leidžiamų pajamų dalį priskirtą kiekvienam įleidimo ir išleidimo taškui:

27.1. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo taškai yra:

27.1.1. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo jungtimi Klaipėdoje (toliau – SGD terminalo įleidimo taškas);

27.1.2. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Latvijos Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje;

27.1.3. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Baltarusijos Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kotlovkos dujų apskaitos stotyje;

27.2. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo taškai yra:

27.2.1. išoriniai išleidimo taškai:

27.2.1.1. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje;

27.2.1.2. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Rusijos Federacijos Kaliningrado regiono gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Šakių dujų apskaitos stotyje (toliau – Šakių DAS išleidimo taškas);

27.2.2. vidinis išleidimo taškas – Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos sujungimo taškai su Lietuvos gamtinių dujų skirstymo sistemomis ir Lietuvos vartotojų sistemomis, kurios tiesiogiai prijungtos prie Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos, atitinkantis vieną išleidimo tašką visiems šalies perdavimo sistemos naudotojams.

28. Įleidimo ir išleidimo taškams priskirtina leidžiamųjų pajamų dalis nustatoma įvertinant pajamų padalinimo tarp įleidimo ir išleidimo taškų proporciją, taikomą pagrindiniam tinklui, bei kitus rodiklius, įtakojančius pagrįstą pajamų lygio paskirstymą.

29. Perdavimo paslaugos pajamų padalinimo tarp įleidimo ir išleidimo taškų proporcija nustatoma motyvuotu Tarybos sprendimu, atsižvelgus gamtinių dujų rinkos konkurenciją, perdavimo sistemos pagrįstą sąnaudų paskirstymą, vidutinį kelių šalių arba regionų gamtinių dujų perdavimo kainų lygį.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

30. Operatorius ateinančiam tarifiniam laikotarpiui apskaičiuoja pajamas, susijusias su lokaliu tinklu, kurios yra priskiriamos tik vidiniam išleidimo taškui, ir papildomai prie pajamų, priskirtų vidiniam išleidimo taškui pagal Metodikos 28 punktą, įvertinamos nustatant perdavimo paslaugų kainas šiam taškui.

31. Naujam tarifiniam laikotarpiui nustatant perdavimo kainas, įvertinami prognozuojami tais tarifiniais metais trumpalaikių pajėgumų užsakymai (arba atitinkamai gautinomis pajamomis iš trumpalaikių paslaugų mažinant priskiriamą pajamų lygį ilgalaikėms paslaugoms, arba konvertuojant prognozuojamų trumpalaikių pajėgumų užsakymų dydžius į ilgalaikių (metinių) pajėgumų ekvivalentą, įvertinant daugiklių (koeficientų, taikomų atitinkamai referencinės kainos proporcijai, skaičiuojant kainas už trumpalaikių pajėgumų produktus) įtaką).

32. Operatorius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtą sprendimą dėl dalyvavimo regioninėje gamtinių dujų rinkos zonoje, įvertina intersisteminio kompensavimo mechanizmo mokėjimus, apskaičiuotus pagal Tarybos suderintą perdavimo sistemų operatorių intersisteminio kompensavimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

33. SGD terminalo įleidimo taške, taip pat įleidimo iš infrastruktūros, sukurtos siekiant pašalinti valstybių narių dujų perdavimo sistemų atskirtį, taškuose ir išleidimo į tokią infrastruktūrą taškuose gali būti taikoma perdavimo kainos nuolaida, siekiant didinti energijos tiekimo saugumą ir skatinti gamtinių dujų rinkos konkurencingumą. Dėl SGD terminalo įleidimo taške taikytinos nuolaidos, nesurinktų perdavimo pajamų dalis kompensuojama, atsižvelgiant į Tarybos nustatytą pajamų skirtumo padengimo mechanizmą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

34. Dujų perdavimo iš trečiosios šalies į trečiąją paslaugai, kuri iki įleidimo−išleidimo taškų kainodaros modelio įgyvendinimo pradžios buvo nereguliuojama paslauga, nustatomas pereinamasis laikotarpis surenkamų metinių pajamų lygiui iš Šakių DAS išleidimo taške. Pereinamasis laikotarpis nustatomas įvertinus kainų reguliavimo laikotarpio trukmę bei užtikrinant laikotarpiu nuo įleidimo−išleidimo taškų kainodaros modelio įgyvendinimo pradžios iki investicijų, atliktų iki šio modelio įgyvendinimo, atsipirkimą.

35. Gamtinių perdavimo paslaugų kainas, neviršijant pagal šią Metodiką nustatytų pajamų

viršutinių ribų, įvertinant ir reguliacinės sąskaitos rezultatus, nustato Operatorius, o Taryba jas tvirtina.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

36. Gamtinių dujų perdavimo kainos gali būti diferencijuojamos pagal sistemos naudotojų grupes, gamtinių dujų perdavimo kiekį, užsakomus pajėgumus, trukmę ir gamtinių dujų tiekimo patikimumą. Nustatant bei diferencijuojant kainas, draudžiama diskriminuoti vartotojus, taikyti kryžminį subsidijavimą tarp vartotojų ar jų grupių. Nustatytos gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainos įleidimo bei išleidimo taškuose turi tenkinti sistemos naudotojų nediskriminavimo sąlygą, t. y. vidutinės dujų tarpvalstybiniam transportavimui sukurtų pajėgumų vieneto kainos procentinis santykis su vidutinės vidiniams sistemos naudotojams sukurtų pajėgumų vieneto kaina neturi viršyti 10 proc. (kitais atvejais turi būti pateikiamas išsamus numatyto kriterijaus viršijimo aplinkybių paaiškinimas). Diferencijuojant kainas būtina vadovautis susidariusiomis sąnaudomis ir neviršyti bendro leistino pajamų lygio.

37. Perdavimo kainos gali būti diferencijuojamos ir skirstomos:

37.1. pagal gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojų grupes:

37.1.1. sistemos naudotojus, per metus į vieną gamtinių dujų pristatymo vietą transportuojančius iki 10,4 teravatvalandžių (TWh) atitinkantį gamtinių dujų kiekį;

37.1.2. sistemos naudotojus, per metus į vieną gamtinių dujų pristatymo vietą transportuojančius daugiau kaip 10,4 teravatvalandžių (TWh) atitinkantį gamtinių dujų kiekį;

37.2. pagal gamtinių dujų perdavimo pertraukiamumą į dvi grupes:

37.2.1. nuolatinio gamtinių dujų perdavimo;

37.2.2. pertraukiamojo gamtinių dujų perdavimo;

37.3. pagal gamtinių dujų perdavimo paslaugų užsakymo trukmę (sutarties galiojimo trukmę):

37.3.1. trumpalaikio perdavimo (sutarties galiojimo trukmė nuo 1 iki 364 parų);

37.3.2. ilgalaikio perdavimo (sutarties galiojimo trukmė – 1 metai ir ilgiau);

37.4. suderinęs su Taryba Operatorius gali taikyti ir kitus pajėgumų produktus (pvz., susietus su transportavimo keliu).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

38. Sistemos naudotojams gali būti nustatoma vienanarė, dvinarė arba trinarė perdavimo kaina.

39. Gamtinių dujų perdavimo kaina susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalių:

39.1. pastovioji dalis skaičiuojama pagal:

39.1.1. vartotojui nustatytus vartojimo pajėgumus vidiniame išleidimo taške;

39.1.2. sistemos naudotojo užsakytus perdavimo pajėgumus;

39.2. kintamoji dalis skaičiuojama pagal perduotą gamtinių dujų kiekį;

39.3. Operatorius nustato pastoviosios dalies mokėjimo koeficientą (≤1) penkeriems metams, kuris gali būti keičiamas, įvertinus teisės aktų pasikeitimą ar motyvuotą Operatoriaus siūlymą. Bendras pastovios dalies mokėjimo koeficientas gamtinių dujų perdavime yra ne mažesnis kaip 0,7;

39.4. perdavimo paslaugų kainai už vartojimo pajėgumus apskaičiuoti tenkantis sąnaudų dydis negali viršyti su lokaliu tinklu susijusių sąnaudų (lokaliam tinklui priskiriamo leistino pajamų lygio).

40. Sistemos naudotojams priskirtas gamtinių dujų kiekis bei užsakyti pajėgumai nustatomi sutartimis su Operatoriumi ir Operatoriaus taikomu tinklo kodeksu.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BALANSAVIMO GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOJE PASLAUGOS KAINODARA

 

BALANSAVIMO NEUTRALUMO MOKESČIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA

 

41. Operatorius mokėdamas ir gaudamas paros disbalanso mokesčius, einamosios paros mokesčius, balansavimo veiksmų mokesčius, apskaičiuotus vadovaujantis Operatoriaus balansavimo taisyklių, patvirtintų Tarybos, nuostatomis ir kitus su jo vykdoma balansavimo veikla, kuri laikoma perdavimo sistemos operatoriaus veikla, vykdoma laikantis Balansavimo tinklo kodekse nustatytų įpareigojimų, susijusius mokesčius, negauna pelno ir nepatiria nuostolio, t. y. vadovaujasi neutralumo principu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

42. Neutralumo principas suprantamas kaip principas, pagal kurį Operatoriaus pinigų srautai, susiję su perdavimo sistemos balansavimu ir pagrįstomis balansavimo sąnaudomis, yra finansiškai neutralūs ir šios pajamos ir sąnaudos yra paskirstomos sistemos naudotojams.

43. Balansavimo neutralumo mokestį moka visi sistemos naudotojai arba toks mokestis mokamas jiems proporcingai transportuojamam gamtinių dujų kiekiui (Eur/MWh) nepriklausomai nuo to, ar jiems yra nustatytas paros disbalansas ar ne.

44. Disbalanso neutralumo mokestis CNC atitinkamiems reguliavimo periodo metams (t+1) yra lygus:

 

CNC = CBP – CPB – CKB + ΔCNC ; (Eur)                                                                              (16)

 

čia:

CBP – perdavimo sistemos balansavimo kintamosios pajamos t metams, Eur;

CPB – perdavimo sistemos balansavimo pastoviosios sąnaudos t metams, Eur;

CKB – perdavimo sistemos balansavimo kintamosios sąnaudos t metams, Eur;

ΔCNC – skirtumas tarp t-1 metams nustatyto neutralumo mokesčio ir jo faktinės vertės, Eur.

45. 2019 m. tvirtinant ar koreguojant Operatoriaus pajamų viršutines ribas taikoma ši neutralumo mokesčio tvarka:

45.1. balansavimo neutralumo mokestis nustatomas ir koreguojamas kasmet, atsižvelgiant į Operatoriaus prognozuojamas t metų pagrįstas balansavimo veiklos pajamas ir sąnaudas ir yra įtraukiamas į Operatoriaus pajamų lygį, vadovaujantis Metodikos 14 punktu;

45.2. disbalanso neutralumo mokesčio sąnaudas Operatorius priskiria ir padalina sistemos vartotojams per perdavimo kainos kintamąją dalį, įtvirtintą Metodikos 39.2 papunktyje.

46. 2020 m. ir vėlesniais metais tvirtinant ar koreguojant Operatoriaus pajamų viršutines ribas taikoma ši neutralumo mokesčio tvarka:

46.1. balansavimo neutralumo mokestis nustatomas ir koreguojamas kasmet, atsižvelgiant į Operatoriaus prognozuojamas balansavimo veiklos pajamas ir sąnaudas;

46.2. Operatorius sistemos naudotojams taiko ir skelbia neutralumo mokesčių bendros sumos duomenis bent tuo pačiu dažnumu, kuriuo sistemos naudotojams išrašomos atitinkamų mokesčių sąskaitos faktūros, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

47. Disbalanso neutralumo mokestis sistemos naudotojams metų eigoje yra išmokamas arba iš jų imamas dalimis, proporcingai transportuojamam ataskaitinio laikotarpio kiekiui 46.2 papunkyje nustatytu periodiškumu.

48. Operatorius sistemos naudotojams taiko kredito rizikos valdymo taisykles, įtvirtintas su Taryba suderintose gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėse ar balansavimo tinklo kodekse.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS REGULIUOJAMOS VEIKLOS PAJAMŲ IR KAINŲ NUSTATYMU

 

49. Reguliuojamų paslaugų pajamų viršutinėms riboms nustatyti Operatorius ne vėliau kaip iki einamojo tarifinio laikotarpio kovo 15 d. Tarybai pateikia:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

49.1. duomenų suvestinę pajamų viršutinei ribai nustatyti (Metodikos 1 priedas);

49.2. veikloje naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę (Metodikos 3 priedas);

49.3. ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos lentelę (Metodikos 4 priedas);

49.4. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas.

50. Pajamų viršutinėms riboms kitam tarifiniam laikotarpiui koreguoti Operatorius ne vėliau kaip iki einamojo tarifinio laikotarpio kovo 15 d.  Tarybai pateikia:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

50.1. duomenų suvestinę pajamų viršutinei ribai bei investicijų grąžai koreguoti (Metodikos 2 priedas);

50.2. pasibaigus 2014−2018 metų reguliavimo periodui – duomenis nustatytai 2014−2018 metų investicijų grąžai koreguoti (Metodikos 5 priedas);

50.3. veikloje naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai pateikiant visų teikiamų paslaugų duomenis (Metodikos 4 priedas);

50.4. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas.

51. Operatoriui laiku nepateikus Tarybai visų reikiamų duomenų, Taryba gali pratęsti nustatytų pajamų viršutinių ribų ir kainų galiojimo laikotarpį.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

52. Subjektas, kuriam yra perduota Operatoriaus tinklų subalansavimo atsakomybė, kartu su perdavimo pajamų viršutinės ribos nustatymo / koregavimo duomenimis mutatis mutandis Tarybai pateikia praėjusių ir ateinančių metų balansavimo paslaugos pajamų, pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų suvestinę, vadovaudamasis Metodikos 1 priedu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

53. Taryba sprendimą dėl gamtinių dujų reguliuojamų paslaugų pajamų viršutinių ribų nustatymo priima ne vėliau kaip per 45 dienas, o dėl gamtinių dujų reguliuojamų pajamų viršutinių ribų koregavimo – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paskutinių tikslių Operatoriaus duomenų pateikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

54. Konkrečios kainos kitam tarifiniam laikotarpiui skaičiuojamos pagal Operatoriaus kainų nustatymo metodiką, kurią parengia ir kartu su kainų skaičiavimo projektu Operatorius pateikia Tarybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

55. Taryba, nustačiusi, kad Operatoriaus nustatytos kainos diskriminuoja vartotojus, yra taikomas kryžminis subsidijavimas tarp skirtingų paslaugų ar vartotojų grupių, nurodo Operatoriui jo klaidas. Operatorius privalo jas ištaisyti per 15 dienų. Jei Operatorius nevykdo Tarybos reikalavimo, Taryba turi teisę vienašališkai nustatyti konkrečias reguliuojamas kainas. Konkrečios reguliuojamos kainos kitam tarifiniam laikotarpiui turi būti nustatytos ir paskelbtos ne vėliau nei likus 30 dienų iki naujo tarifinio laikotarpio ar metinio metų pajėgumų aukciono (t. y. iki einamojo tarifinio laikotarpio birželio 1 d., jei taikomos Tarifų tinklo kodekso 29 straipsnio (prieš metinį metų pajėgumų aukcioną skelbtinos kainos) nuostatos, ir iki einamojo tarifinio laikotarpio gruodžio 2 d. – kitais atvejais). 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

56. Duomenys pateikiami tūkstančių eurų tikslumu (nurodant du skaičius po kablelio), skaičiavimai atliekami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

57. Operatoriaus pagal šią Metodiką nustatytos ir Tarybos patvirtintos konkrečios kainos skelbiamos viešai ir taikomos Energetikos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

571. Operatoriui gali būti taikomos ir kitokios reguliacinės priemonės, nurodytos Tarybos patvirtintoje Investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodikoje.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Taryba turi teisę iš Operatoriaus per Tarybos nustatytą protingą terminą gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus Tarybos funkcijoms, susijusioms su gamtinių dujų reguliuojamų paslaugų pajamų viršutinių ribų nustatymu ir korekcija pagal šią Metodiką, atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

59. Operatorius, pažeidęs Metodikoje nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

60. Tarybos veiksmai ir neveikimas, susiję su Metodikos laikymusi ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-49, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02345

 

 

Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo

veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos

1 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________ DUOMENŲ SUVESTINĖ PAJAMŲ VIRŠUTINEI RIBAI NUSTATYTI

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, info@vert.lt

Eil. Nr.

Rodiklis

Vnt.

Perdavimo veikla

Praėjęs reguliavimo periodas

Vidurkis

Būsimas reguliavimo periodas

20__

20__

20__

20__

20__

20__-20__

20__

20__

20__

20__

20__

VEIKLOS RODIKLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

S

Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos sąnaudos, iš viso

(tūkst. Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.'

S'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

Kintamosios sąnaudos, iš viso

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

CL

Gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

CKB

Kintamosios sistemos balansavimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

CK

Kitos kintamos sąnaudos (išvardinti)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

Pastoviosios sąnaudos, iš viso

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

CDA

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.'

CDA'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

CM

Remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.'

CM'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1.

 

rangos būdu

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2.

 

ūkio būdu

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.

 

komunalinių paslaugų (elektros energija, šiluma, vanduo, nuotekos, šiukšlės, etc.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.4.

 

kuras

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.5.

 

medžiagos, atsarginės dalys, mažavertis inventorius

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.6.

 

techninės priežiūros ir eksploatavimo darbai ir paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.

CP

Personalo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.'

CP'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.1.

 

darbo užmokesčio sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.2.

 

privalomojo socialinio draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.3.

 

garantinio fondo įmokų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.4.

 

darbuotojų saugos ir sveikatos sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.5.

 

mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.6.

 

komandiruočių sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.

CT

Mokesčių sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.'

CT'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.1.

 

turto mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.2.

 

žemės nuomos mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.3.

 

mokestis už aplinkos teršimą

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.4.

 

neatskaitomas PVM

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.5.

 

žyminis mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.6.

 

mokestis VKEKK

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.7.

 

kiti mokesčiai

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.

CA

Administracinės sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.1.

 

teisinės paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.2.

 

konsultacinės paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.3.

 

ryšių paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.4.

 

Kitos administracinės sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.

CS

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.1.

 

reklamos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.2.

 

klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.3.

 

kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.8 punkto sumos)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.

CO

Kitos paskirstytinos sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.1.

 

Turto draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.2.

 

Veiklos rizikos draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.3.

 

Audito sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.4.

 

Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.5.

 

Kitos paskirstytinos sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.9 punkto sumos)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.

CPB

Pastoviosios sistemos balansavimo sąnaudos (išvardinti)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ROI

Investicijų grąža

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

PREKYBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Q

Dujų transportavimas, iš viso

MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų (išvardinti pagal grupes detalizuoti sistemos naudotojus, kuriems transportuojama daugiau nei 156 GWh per metus)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

QTECH

Dujų suvartojimas technologinėms reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Q'

Dujų perdavimas dėl įvykdytų investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Qb

Dujų kiekiai dėl balansavimo

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Qb1

Iš jų: parduota rinkos dalyviams

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Qb2

nupirkta iš rinkos dalyvių

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

EFEKTYVUMO RODIKLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Reguliuojamos veiklos sąnaudos iš viso, tenkančios 1 MWh dujų

(tūkst. Eur/
MWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Reguliuojamos veiklos sąnaudos iš viso, tenkančios 1-am dujotiekio km

(tūkst. Eur/
km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Operacinės sąnaudos (OPEX), tenkančios 1 MWh dujų

(tūkst. Eur/
MWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Veiklos sąnaudos (OPEX), tenkančios 1-am dujotiekio km

(tūkst. Eur/
km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Darbo užmokesčio sąnaudos, tenkančios 1 MWh dujų

(tūkst. Eur/
MWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

Darbo užmokesčio sąnaudos, tenkančios 1-am dujotiekio km

(tūkst. Eur/
km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Eksploatuojamų dujotiekių ilgis, tenkantis 1 darbuotojui

km/
darb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

Darbuotojų skaičius

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

Vidutinis viršutinis šilumingumas

MWh/tūkst. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

 

Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo

veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos

2 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________DUOMENŲ SUVESTINĖ PAJAMŲ VIRŠUTINEI RIBAI KOREGUOTI

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, info@vert.lt

Eil. Nr.

Rodiklis

Vnt.

Perdavimo veikla

I

II__

III_

IV

V

I

20__

20__

20__

20__

20__

20__

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.1*

Qt

Prognozuotas bazinis gamtinių dujų kiekis (vartojimo pajėgumai)

MWh, (MWh/ parą, metus)

 

 

 

 

 

 

I.2

Qtf

Faktinis t+1ųjų metų gamtinių dujų kiekis (vartojimo pajėgumai)

„-“

 

 

 

 

 

 

II.1*

It

VKI pokytis, įvertinus efektyvumą, naudojamas ateinančių metų OPEX(be DU) skaičiavimui

proc.

 

 

 

 

 

 

II.2*

OPEX (be DU)t

nustatytas OPEX(be DU)t

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

II.3**

OPEX

faktinis OPEX(be DU)f

„-“

 

 

 

 

 

 

 

(be DU)f

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1*

ΔDUt

Nustatytas (prognozuotas) ΔDUt įvertinus efektyvumą naudojamas ateinančių metų OPEX (DU) nustatyti

proc.

 

 

 

 

 

 

III.2*

OPEX(DU)t

Nustatytas (prognozuotas) OPEX(DU)

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

III.2**

OPEX(DU)f

Faktinis OPEX(DU)f

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

III.4**

ΔDUtf

Faktinis (patikslintas) ΔDUtf (įvertinus efektyvumą)

proc.

 

 

 

 

 

 

III.5**

OPEX(DU)tf

Skaičiuotina OPEX(DU)tf reikšmė pagal faktinį (patikslintą ) ΔDUtf (įvertinus efektyvumą)

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

IV.1*

CLt

Technologinės sąnaudos, nustatytos

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

IV.2**

CLf

Technologinės sąnaudos, faktinės

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

V.1*

CDAt

Nusidėvėjimo sąnaudos, nustatytos

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

V.2**

CDAf

Nusidėvėjimo sąnaudos, faktinės

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

VI.1*

CT

Mokesčių sąnaudos, nustatytos

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

VI.2**

CTf

Mokesčių sąnaudos, faktinės

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

VII.1**

CNC

Perdavimo sistemos disbalanso neutralumo mokestis

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

VII. 2**

Pkal

Faktinės t-1 laikotarpio pajamos, gautos dėl perduodamų gamtinių dujų iš trečiosios šalies į trečiąją šalį kaloringumo skirtumo

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

VII.3*

Pprogn., t-1

Pajamos (už ilgalaikes ir trumpalaikes paslaugas), prognozuotos

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

VII.4**

Pfakt., t-1

Pajamos (už ilgalaikes ir trumpalaikes paslaugas), faktinės

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

VII. 5

PQ

Pajamų (už ilgalaikes ir trumpalaikes paslaugas), skirtumas

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

VII.6

PQ - CNC - Pkal

Nuokrypiai dėl pajamų nuokrypio, disbalanso neutralumo mokesčio ir perduodamų gamtinių dujų iš trečiosios šalies į trečiąją šalį kaloringumo skirtumo, kaupiami reguliavimo sąskaitoje

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

VIII.1*

WACC

Nustatyta investicijų grąžos norma t-aisiais metais

proc.

 

 

 

 

 

 

VIII.2*

RAB

Licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertė

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

VIII.3*

ROIt

Investicijų grąža, nustatyta

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

VIII.4**

ROIf

Investicijų grąža, faktinė

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

VIII.5

ROI(f-t)

Investicijų grąžos skirtumas

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

IX.1*

OPEX
nustatyt.

OPEX(be DU)t + OPEX(DU)t

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

IX.2**

OPEX faktinis

OPEX(be DU)f + OPEX(DU)f

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

IX.3***

G1+2,
G3–5

OPEX nustatyt.OPEX faktinis

tūkst. Eur

x

x

x

 

x

 

IX.4***

 

Dydis, kuriuo mažinama pajamų viršutinė riba dėl einamojo reguliavimo periodo

tūkst. Eur

x

x

x

 

x

 

IX.5*

 

Investicijų grąžos neatitiktis dėl praeito reguliavimo periodo

tūkst. Eur

 

 

x

x

x

 

IX.6

CG

Investicijų grąžos neatitiktis iš viso (dėl einamojo ir praeito regul. periodų)

tūkst. Eur

 

 

x

 

x

 

X.1

Cx

Kiti reikšmingi sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Tarybai, kurie turi reikšmingos įtakos Operatoriaus veiklai, kaupiami reguliavimo sąskaitoje

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

XI.1

P

Nuokrypiai, kaupiami reguliavimo sąskaitoje, iš viso (P- CNC - Pkal + CG +  Cx)

 

 

 

 

 

 

 

XI.1*

Spso + ROIpso

Pajamų lygis (be reguliavimo sąskaitos), nustatytas

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

XI.2*

Ppso, t

Pajamų lygis (įvertinus reguliavimo sąskaitą), nustatytas (Spso+ ROIpso + P)

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

*Pradedama pildyti antriesiems reguliavimo periodo metams. Skaičiuojant sąnaudas antriesiems reguliavimo periodo metams įvertinamas skirtumas tarp praėjusio reguliavimo periodo nustatytų ir faktinių OPEX ir ROI.

** Pradedama pildyti tretiesiems reguliavimo periodo metais turint faktinius (patikslintus) pirmųjų metų duomenis ir pildant prognozuojamus duomenis tretiesiems metams.

*** Pradedama pildyti ketvirtiesiems reguliavimo periodo metams, turint faktinius pirmųjų ir antrųjų metų duomenis, skaičiuojant IX.3 ir IX.4 eilučių rezultatus.

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė

 

______________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

 

Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo

veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos

3 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_________________________ PERDAVIMO VEIKLOJE NAUDOJAMO TURTO

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

VERTĖS SKAIČIAVIMO LENTELĖ

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, info@vert.lt

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

20__ m. gruodžio 31 d.

1.

Ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto vertė (RAB) 20__ gruodžio 31 d.(2+3-4-5+6-7-8-9+10/2-11)

tūkst.
Eur

 

2.

Likutinė reguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė 20__ sausio 1 d. (ataskaitinio laikotarpio pradžioje)

„-“

 

3.

Dujų įmonės su Taryba suderintos bei įgyvendintos investicijos per 20__ m. (ataskaitinius metus)

„-“

 

4.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos priskaitytos per 20__ m. (ataskaitinius metus)

„-“

 

5.

Parduoto, perleisto ir nurašyto turto likutinė vertė 20__ gruodžio 31 d. (ataskaitinių metų pabaigai)

„-“

 

6.

Atsargos, kurias dujų įmonė privalo laikyti 20__ m. gruodžio 31 d. (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje)

„-“

 

7.

Dotacijų ir subsidijų (įskaitant vartotojų prijungimo įmokas, ES fondų lėšas) likutinė vertė 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

7.1.

iš jų: naujų vartotojų prijungimo įmokos

„-“

 

8.

Nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto vertė 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

9.

Nebaigtos statybos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

10.

Turto dalis, finansuota kitų infrastruktūrinių įmonių dėl inžinerinių darbų sąnaudų pasidalinimo 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

11.

Turto, kuris buvo atnaujintas įvykdžius su Taryba suderintas investicijas, likutinė vertė, 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

 

Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo

veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos

4 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_____________________       ILGALAIKĖS REGULIUOJAMOS VEIKLOS PROGRAMOS

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

LENTELĖ

_________________

sudarymo data

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C, Vilnius, LT-08223, info@vert.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

__________veikla

20__

20__

20__

20__

20__

iš viso

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

FINANSAVIMO ŠALTINIAI (tūkst. Eur)

 

 

 

 

 

 

1.1.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

1.2.

Skolintos lėšos

 

 

 

 

 

 

1.3.

Subsidijos ir dotacijos

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

iš jų: valstybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

 

 

1.4.

Pajamos iš prijungimo įmokos bei neatsiperkančios prisijungimo įmokos dalies

 

 

 

 

 

 

1.5.

Grynojo pelno dalis veiklos programai įgyvendinti

 

 

 

 

 

 

1.6.

Kiti finansavimo šaltiniai

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (tūkst. Eur)

 

 

 

 

 

 

2.1.

Investicijų projektai, finansuojami ne tik reguliuojamos veiklos lėšomis (1.3., 1.6. eilutės)

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.

Įmonės veiklos programoms vykdyti, iš viso:

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Naujas turtas, iš viso:

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.

dujų sistemų plėtra

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2.

transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3.

kompiuterinė technika

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4.

kita įranga, prietaisai, įrenginiai

 

 

 

 

 

 

2.2.1.5.

nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

2.2.1.6.

kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Turto atstatymas, rekonstrukcija, iš viso:

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1.

Dujotiekiai

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2.

dujų kompresorinės stotys

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3.

dujų skirstymo stotys

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4.

dujų reguliavimo punktai

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.5.

kiti dujų sistemų priklausiniai

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.6.

kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.3.

Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti

 

 

 

 

 

 

2.4.

Kitos lėšų panaudojimo sritys

 

 

 

 

 

 

2.4.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

5 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________DUOMENYS 2014-2018 METŲ REGULIAVIMO PERIODUI NUSTATYTOS INVESTICIJŲ GRĄŽOS KOREGAVIMUI

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, info@vert.lt

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Perdavimo veikla

20__

20__

20__

20__-20__

(4+5+6)

20__

20__

20__-20__

(4+5+6+8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Nustatyta investicijų grąžos norma t-aisiais metais

%

 

 

 

 

 

 

 

2.

Licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertė

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

 

3.

Nustatyta investicijų grąža

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

 

4.

Faktinė investicijų grąža

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

 

5.

Faktinė investicijų grąžos norma

%

 

 

 

 

 

 

 

6.

Nustatytos grąžos viršijimas

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nustatytos grąžos viršijimas dėl veiklos efektyvumo

tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

 

8.

Pirmoji (2 proc.) teigiamos investicijų grąžos neatitikties riba (3 eil. x 0,02)

tūkst. Eur

x

x

x

 

x

x

 

9.

Antroji (6 proc.) teigiamos investicijų grąžos neatitikties riba (3 eil. x 0,06)

tūkst. Eur

x

x

x

 

x

x

 

10.1.

Pirmosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos viršijimas (9 eil.-8 eil.) (pildoma, jeigu 7 eil.>9 eil.)

tūkst. Eur

x

x

x

 

x

x

 

10.2.

Pirmosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos viršijimas (7 eil.-8 eil.) (pildoma, jeigu 7 eil.<9 eil.)

tūkst. Eur

x

x

x

 

x

x

 

11.

Antrosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos viršijimas (7 eil.-9 eil.) (pildoma, jeigu 6 eil. >9 eil.)

tūkst. Eur

x

x

x

 

x

x

 

12.

Koreguotinas nustatytos investicijų grąžos viršijimas (6 eil.-7 eil.+10 eil./2+11 eil.)

tūkst. Eur

x

x

x

 

x

x

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė

______________

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-49, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02345

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-1569, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29268

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo