Suvestinė redakcija nuo 2017-07-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-08-31, i. k. 2016-22972

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS INSPEKTORIAUS VEIKSMŲ, SIEKIANT NUSTATYTI TIKRĄJĮ KOMANDIRAVIMĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. EV-241

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 6 punktu:

1. T v i r t i n u:

1.1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus veiksmų, siekiant nustatyti tikrąjį komandiravimą, tvarkos aprašą (pridedama);

1.2. Neteko galios nuo 2017-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. EV-63, 2017-06-16, paskelbta TAR 2017-06-16, i. k. 2017-10121

 

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Neteko galios nuo 2017-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. EV-63, 2017-06-16, paskelbta TAR 2017-06-16, i. k. 2017-10121

 

2.2. Neteko galios nuo 2017-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. EV-63, 2017-06-16, paskelbta TAR 2017-06-16, i. k. 2017-10121

 

2.3. VDI Dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

2.4. VDI skyrių vedėjus su šiuo įsakymu supažindinti vadovaujamo skyriaus inspektorius.

3. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus pavaduotojas, vykdantis

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus funkcijas                                                                               Arūnas Lupeika


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus

2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. EV-241

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS INSPEKTORIAUS VEIKSMŲ, SIEKIANT NUSTATYTI TIKRĄJĮ KOMANDIRAVIMĄ, TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus veiksmų, siekiant nustatyti tikrąjį komandiravimą, tvarkos aprašas reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) inspektorių veiksmus bei kriterijus, atskiriant tikrąjį komandiravimą nuo fiktyvaus.

2. Šis aprašas taikomas, kai VDI inspektorius atlieka patikrinimus ūkio subjektuose, kuriuose dirba iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių komandiruoti darbuotojai, taip pat ūkio subjektuose, kuriuose dirba darbuotojai, komandiruojami į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narę.

3. Neteko galios nuo 2017-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. EV-63, 2017-06-16, paskelbta TAR 2017-06-16, i. k. 2017-10121

 

4. Ūkio subjektų, kuriuose dirba komandiruoti darbuotojai, taip pat ūkio subjektų, kurie komandiruoja darbuotojus į užsienio valstybę, patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklėmis, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos patikrinimų organizavimo ir atlikimo bei jų vykdymo vidinės kontrolės organizavimo tvarkos aprašu, kitais lokaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei užpildant Garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimo ir tikrojo komandiravimo nustatymo kontrolinį klausimyną.

 

II. TIKROJO KOMANDIRAVIMO NUSTATYMAS

 

5. Tikrojo komandiravimo nustatymas atliekamas siekiant įvertinti, ar konkrečiu atveju darbuotojas yra laikomas komandiruotu darbuotoju pagal 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje ir jo atžvilgiu yra taikytinos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 2 dalyje numatytos garantijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-63, 2017-06-16, paskelbta TAR 2017-06-16, i. k. 2017-10121

 

6. Patikrinimai, siekiant nustatyti, ar darbuotojai, komandiruojami iš Lietuvos Respublikoje registruotų ūkio subjektų, atitinka tikrojo komandiravimo kriterijus atliekami gavus pagal Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių kompetentingų institucijų prašymus dėl tarpvalstybinės pagalbos suteikimo.

7. Darbuotojų komandiravimu iš Lietuvos Respublikos laikomas toks darbuotojo siuntimas laikinai dirbti į užsienio valstybę, kai siunčiantis darbdavys didžiąją dalį veiklos vykdo Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat kai komandiruojamas darbuotojas į darbą yra priimtas darbui Lietuvos Respublikoje, o darbo funkcijas kitoje valstybėje vykdo laikinai.

8. Nustatant, ar siunčiantis darbdavys atlieka didžiąją dalį veiklos Lietuvos Respublikoje, vertinami šie kriterijai:

8.1. ar siunčiantis darbdavys turi registruotą buveinę ir administraciją (naudojasi biuro patalpomis) Lietuvos Respublikoje;

8.2. ar siunčiantis darbdavys Lietuvos Respublikoje moka valstybinio socialinio draudimo įmokas ir yra registruotas mokesčių mokėtoju Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

8.3. ar siunčiantis darbdavys vykdo ekonominę veiklą Lietuvos Respublikoje.

9. Darbdavio veiklos Lietuvoje dalis nepripažįstama didele, jeigu darbdavys iki darbuotojų komandiravimo Lietuvoje vykdė veiklą trumpiau nei 2 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį, po darbuotojų komandiravimo darbdavys netęsia ekonominės veiklos Lietuvoje, Lietuvoje darbdavys atlieka tik vidaus valdymo veiklą arba darbdavio pajamos iš veiklos Lietuvoje sudaro mažiau nei 10 proc. visų to darbdavio pajamų per 12 mėn. laikotarpį iki darbuotojų komandiravimo.

10. Nustatant, ar darbuotojas yra faktiškai priimtas darbui Lietuvos Respublikoje, o darbo funkcijas kitoje valstybėje vykdo laikinai, vertinami šie kriterijai:

10.1. tai, kad darbas atliekamas užsienio valstybėje ribotą laikotarpį;

10.2. tai, kad komandiruotas darbuotojas, pabaigęs darbus ar suteikęs paslaugas, dėl kurių jis buvo komandiruotas, grįžta nuolatiniam darbui į Lietuvos Respubliką;

10.3. tai, kad siunčiantis darbdavys kompensuoja kelionės, apgyvendinimo, maitinimo ar kitas su komandiravimu susijusias išlaidas.

11. Darbuotojų komandiravimu į Lietuvos Respubliką laikomas toks darbuotojo komandiravimas, kai siunčiantis darbdavys yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje registruotas ūkio subjektas, taip pat kai komandiruojamas darbuotojas į darbą yra priimtas užsienio valstybėje, o darbo funkcijas Lietuvos Respublikoje vykdo laikinai.

12. Nustatant, ar darbuotojas yra komandiruotas  darbui Lietuvos Respublikoje, o darbo funkcijas nuolat vykdo  užsienio valstybėje, vertinami šie kriterijai:

12.1. tai, kad darbas atliekamas Lietuvos Respublikoje ribotą laikotarpį;

12.2. tai, kad komandiruotas darbuotojas, pabaigęs darbus ar suteikęs paslaugas, dėl kurių jis buvo komandiruotas, grįžta nuolatiniam darbui į siunčiančio darbdavio įsisteigimo valstybę;

12.3. tai, kad siunčiantis darbdavys kompensuoja kelionės, apgyvendinimo, maitinimo ar kitas su komandiravimu susijusias išlaidas.

13. Įvertinus šio Aprašo 11–12 punktuose nustatytus kriterijus ir nustačius, jog darbuotojas, komandiruotas vykdyti darbo funkcijų į Lietuvos Respubliką, neatitinka komandiruojamo darbuotojo kriterijų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso VII skyriaus Antrasis skirsnis netaikomas ir pripažįstama, kad darbuotojo komandiravimas yra fiktyvus, o darbuotojas nuolat dirba Lietuvos Respublikoje registruotam darbdaviui.

Punkto pakeitimai:

Nr. EV-63, 2017-06-16, paskelbta TAR 2017-06-16, i. k. 2017-10121

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Reikalinga informacija apie Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse įsteigtus asmenis, komandiruojančius darbuotojus į Lietuvos Respubliką, taip pat informacija apie komandiruojamų darbuotojų darbo teisėtumą gaunama VDI Teisės skyriaus atsakingam darbuotojui kreipiantis tarpvalstybinės pagalbos suteikimo į užsienio šalių kompetentingas institucijas per Vidaus rinkos informacinę sistemą.

 

________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-63, 2017-06-16, paskelbta TAR 2017-06-16, i. k. 2017-10121

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. EV-241 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus veiksmų, siekiant nustatyti tikrąjį komandiravimą, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-96, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11529

Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo