Suvestinė redakcija nuo 2020-02-18

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00871

 

Nauja redakcija nuo 2020-02-18:

Nr. ĮV-108, 2020-02-14, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03451

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PASO EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. sausio 18 d. Nr. ĮV-20

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 33 ir 35 punktus:

1.      S u d a r a u 3 metų laikotarpiui šios sudėties Kultūros paso ekspertų komisiją (toliau – Komisija):

1.1.   Irena Aleksaitė – Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė;

1.2.   dr. Aušra Birgelytė-Žukienė – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus pavaduotoja;

1.3.   Žydrė Jankevičienė – Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė;

1.4.   Vaiva Juškienė – Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė;

1.5.   dr. Nelija Kostinienė – Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos vadovė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Ekskursijų ir edukacijos skyriaus edukatorė-metodininkė;

1.6.   doc. dr. Auksė Petruškevičiūtė – Vytauto Didžiojo Universiteto Švietimo akademijos lektorė, švietimo konsultantė;

1.7.   Danguolė Savičienė – Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė;

1.8.   Giedrė Simanauskaitė – nepriklausoma audiovizualinės industrijos konsultantė;

1.9.   Ugnė Šakūnienė – Lietuvos žmonių su negalia sąjungos projektų koordinatorė;

1.10. Glorija Šermukšnytė – Lietuvos moksleivių sąjungos viceprezidentė.

2.   P a v e d u Kultūrinės edukacijos politikos grupei techniškai aptarnauti šio įsakymo 1 punkte nurodytos Komisijos veiklą.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-116, 2019-02-25, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03109

Dėl kultūros ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-20 „Dėl Kultūros paso ekspertų komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-664, 2019-10-21, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16648

Dėl kultūros ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-20 „Dėl Kultūros paso ekspertų komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-108, 2020-02-14, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03451

Dėl kultūros ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-20 „Dėl Kultūros paso ekspertų komisijos sudarymo“ pakeitimo