Suvestinė redakcija nuo 2022-05-19

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06087

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-06:

Nr. 680, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11209

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2017 m. balandžio 5 d. Nr. 253

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 54, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-27, i. k. 2020-01219

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi ir 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 54, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-27, i. k. 2020-01219

 

1. Nustatyti, kad:

1.1. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos, Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos, Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos prie Teisėjų tarybos, Teisėjų garbės teismo, Prokurorų atrankos komisijos, Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos, Prokurorų etikos komisijos, Prokurorų atestacijos komisijos, Pretendentų egzaminų komisijos narių atlygis už vieną dirbtą valandą komisijos ar Teisėjų garbės teismo posėdyje yra 0,045 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto atitinkamų metų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigines algas (toliau – pareiginės algos bazinis dydis).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1401, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26858

 

1.2. Seimo, Seimo struktūrinių padalinių, Seimo pareigūnų, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, Ministro Pirmininko, iš valstybės biudžeto ar valstybės pinigų fondų išlaikomų įstaigų sudarytų darbo grupių (komisijų) teisės aktų projektams rengti narių atlygis už vieną dirbtą valandą darbo grupės (komisijos) posėdyje yra 0,045 pareiginės algos bazinio dydžio.

1.3. Už pasirengimą šio nutarimo 1.1 papunktyje nurodytos komisijos ar Teisėjų garbės teismo posėdyje nagrinėti vieną paraišką, pareiškimą, prašymą ar skundą mokamas 0,07 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis.

1.4. Darbas apmokamas pagal faktiškai dirbtas valandas, užfiksuotas šio nutarimo 1.1–1.2 papunkčiuose nurodytos komisijos, darbo grupės ir Teisėjų garbės teismo posėdžio protokole. Posėdžio protokole taip pat fiksuojamas išnagrinėtų paraiškų, pareiškimų, prašymų ar skundų kiekis.

1.5. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo posėdžio dienos šios komisijos pirmininkas pateikia savivaldybės, kurioje veikia Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, administracijai. Jei Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija sudaryta kelioms savivaldybėms, atlygį už darbą šios komisijos posėdyje jos nariams moka savivaldybės administracija, nurodyta bendrame atitinkamų savivaldybių tarybų sutarime sutarčių pagrindu.

1.6. Atlygis už pasirengimą šio nutarimo 1.1 papunktyje nurodytos komisijos ar Teisėjų garbės teismo posėdyje nagrinėti vieną paraišką, pareiškimą, prašymą ar skundą ir už darbą šio nutarimo 1.1–1.2 papunkčiuose nurodytos komisijos, darbo grupės ar Teisėjų garbės teismo posėdyje sumokamas ne vėliau kaip praėjus 15 dienų po darbo šio nutarimo 1.1–1.2 papunkčiuose nurodytos komisijos, darbo grupės ar Teisėjų garbės teismo posėdyje. Atlygis už pasirengimą šio nutarimo 1.1 papunktyje nurodytos komisijos ar Teisėjų garbės teismo posėdyje nagrinėti vieną paraišką, pareiškimą, prašymą ar skundą ir už darbą šio nutarimo 1.1–1.2 papunkčiuose nurodytos komisijos, darbo grupės ir Teisėjų garbės teismo posėdyje pervedamas į šio nutarimo 1.1–1.2 papunkčiuose nurodytos komisijos, darbo grupės ir Teisėjų garbės teismo nario nurodytą sąskaitą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito ar mokėjimo įstaigoje.

1.7. Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos, Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos prie Teisėjų tarybos, Teisėjų garbės teismo narių darbas apmokamas iš Nacionalinei teismų administracijai valstybės biudžete patvirtintų asignavimų. Prokurorų atrankos komisijos, Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos, Prokurorų etikos komisijos, Prokurorų atestacijos komisijos, Pretendentų egzaminų komisijos narių darbas apmokamas iš Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai valstybės biudžete patvirtintų asignavimų. Seimo, Seimo struktūrinių padalinių, Seimo pareigūnų, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, Ministro Pirmininko, iš valstybės biudžeto ar valstybės pinigų fondų išlaikomų įstaigų sudarytų darbo grupių (komisijų) teisės aktų projektams rengti narių darbas apmokamas iš valstybės biudžeto ar valstybės pinigų fondų išlaikomų įstaigų, inicijuojančių teisės akto projekto rengimą, patvirtintų asignavimų. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos narių darbas apmokamas iš valstybės biudžeto šiam tikslui skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams. Mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos narių darbas apmokamas iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai valstybės biudžete patvirtintų Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai skiriamų asignavimų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1401, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26858

 

2. Įgalioti:

2.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją:

2.1.1. patvirtinti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodiką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 54, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-27, i. k. 2020-01219

 

2.1.2. nustatyti darbo ginčų komisijos narių ir arbitrų atlygio dydį ir mokėjimo tvarką;

2.1.3. nustatyti Nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos narių atlygio dydį ir mokėjimo tvarką;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 889, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17535

 

2.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją nustatyti Kultūros centrų tarybos, Bibliotekų tarybos, Muziejų tarybos, Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos, Archyvų tarybos, Restauravimo tarybos, Filmų indeksavimo komisijos, Kino projektų vertinimo ekspertų komisijos, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos, Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos, Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo, Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų (tyrėjų, projektuotojų, paveldosaugos ekspertų) atestavimo komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, Kompensavimo už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų komisijos, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos narių atlygio dydį ir mokėjimo tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 470, 2022-05-04, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09697

 

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją nustatyti Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos ir Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės narių atlygio dydį ir mokėjimo tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 748, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15339

 

2.4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją nustatyti Vartojimo ginčų komisijos narių atlygio dydį ir mokėjimo tvarką;

2.5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją nustatyti Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos narių atlygio dydį ir mokėjimo tvarką.

2.6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją nustatyti savivaldybių tarybų Etikos komisijos narių ir Antikorupcijos komisijos narių, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, atlygio dydį ir mokėjimo tvarką.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 718, 2021-09-08, paskelbta TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19131

 

2.7. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją – nustatyti Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo tarybos narių, kurie nėra valstybės institucijų ir įstaigų atstovai, atlygio dydį ir mokėjimo tvarką.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1097, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26272

 

2.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją nustatyti Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo darbo grupės narių ir Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos narių atlygio dydį ir mokėjimo tvarką.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 38, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-17, i. k. 2022-00630

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 508, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-18, i. k. 2022-10483

 

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimą Nr. 701Dėl Atlyginimo už teisės aktų rengimą ir ekspertizę komisijų ir darbo grupių, kurias sudaro Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Seimo valdyba, Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar Ministras Pirmininkas, nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1501 „Dėl Prokurorų atrankos komisijos, Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos, Prokurorų etikos komisijos, Prokurorų atestacijos komisijos, Pretendentų egzaminų komisijos narių, išskyrus šių komisijų narius prokurorus, teisėjus, valstybės tarnautojus, darbo apmokėjimo“;

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 1021 „Dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio patvirtinimo“;

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 1355 „Dėl Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos narių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                           Linas Kukuraitis

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 457, 2019-05-08, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07647

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 680, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11209

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 54, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-27, i. k. 2020-01219

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 748, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15339

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 889, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17535

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1401, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26858

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 718, 2021-09-08, paskelbta TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19131

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1097, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26272

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 38, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-17, i. k. 2022-00630

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 470, 2022-05-04, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09697

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 508, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-18, i. k. 2022-10483

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo