Suvestinė redakcija nuo 2018-07-17

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12868

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 1143/2014 TAIKYMĄ, PASKYRIMO

 

2016 m. gegužės 11 d. Nr. 475
Vilnius

 

 

Įgyvendindama 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL 2014 L 317, p. 35) (toliau – Reglamentas Nr. 1143/2014), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pavesti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai koordinuoti Reglamento Nr. 1143/2014 taikymą ir patvirtinti leidimo naudoti invazines rūšis formą.

2. Suteikti Aplinkos apsaugos agentūrai įgaliojimus išduoti leidimus, sustabdyti jų galiojimą, panaikinti galiojimą arba galiojimo sustabdymą įgyvendinant Reglamento Nr. 1143/2014  8 ir 9 straipsnius.

3. Pavesti Aplinkos apsaugos agentūrai teikti Europos Komisijai paraiškas, numatytas Reglamento Nr. 1143/2014  9 straipsnyje, ir tvirtinti nenumatytų atvejų planus.

4. Pavesti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ar jos įgaliotoms institucijoms ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pagal kompetenciją įvertinti žemės ūkio veiklos subjektų pateiktą Aplinkos apsaugos agentūrai informaciją ir teikti Aplinkos apsaugos agentūrai papildomą informaciją, reikalingą pateikiant Europos Komisijai paraišką išduoti leidimą žemės ūkio veiklos subjektams naudoti invazines rūšis žemės ūkyje tikslais, susijusiais su socialinio ar ekonominio pobūdžio interesais.

5. Paskirti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos atsakingą už patikrinimus, siekiant  užtikrinti, kad įstaigos laikytųsi Aplinkos apsaugos agentūros išduotuose leidimuose naudoti invazines rūšis nustatytų sąlygų, kaip numatyta Reglamento Nr. 1143/2014 8 straipsnio 8 dalyje, ir pavesti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pagal kompetenciją dalyvauti šiame punkte nurodytuose patikrinimuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 661, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12009

 

6. Paskirti Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar jo įgaliotas institucijas pagal kompetenciją atsakingas už oficialią pasienio kontrolę, siekiant užkirsti kelią neteisėtai invazinių rūšių introdukcijai, kaip numatyta Reglamento Nr. 1143/2014  15 straipsnio 1 dalyje.

7. Paskirti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją vykdyti prekių kontrolę, kaip numatyta Reglamento Nr. 1143/2014 15 straipsnio 2 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 661, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12009

 

8. Paskirti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą pagal kompetenciją, nustatytą vykdant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1), 4 straipsnio nuostatas, atsakingą už pasienio kontrolę, siekiant užtikrinti Reglamento Nr. 1143/2014  15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimą, ir už prekių sulaikymą, kaip numatyta Reglamento Nr. 1143/2014  15 straipsnio 5 dalies b punkte.

9. Paskirti Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos pagal kompetenciją, nustatytą vykdant 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 29 tomas, p. 258) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/83/ES (OL 2014 L 186, p. 64), 2 straipsnio 1 dalies g punkto nuostatas, atsakingą už pasienio kontrolę, siekiant užtikrinti Reglamento Nr. 1143/2014  15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimą.

10. Paskirti Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą atsakingus už prekių sulaikymą ir tolesnę jų kontrolę vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, kaip numatyta Reglamento Nr. 1143/2014  15 straipsnio 5 dalyje, kai importas vykdomas pažeidžiant Reglamentą Nr. 1143/2014.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 661, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12009

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 11 d. nutarimo Nr. 475 „Dėl Kompetentingų institucijų, atsakingų už Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 taikymą, paskyrimo“ pakeitimo