Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-07-02, i. k. 2014-09492

 

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL OFICIALAUS ŽYMĖJIMO ŽENKLO,  NAUDOJAMO MATAVIMO PRIEMONIŲ ŽENKLINIMUI PO METROLOGINĖS PATIKROS PROCEDŪRŲ, PRIVALOMOSIOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2014 m. birželio 30 d.  Nr. 11V-32

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (2013 m. gruodžio 19 d. įstatymo Nr. XII-697 redakcija) 19 straipsniu bei Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u  oficialaus žymėjimo ženklo (lipduko), naudojamo matavimo priemonių ženklinimui po metrologinės patikros procedūrų, privalomąją formą:

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 11V-7, 2015-01-13, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00620

Nr. 11V-72, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10031

 

2. N u s t a t a u,  kad:

2.1. oficialaus žymėjimo ženklo (lipduko) originalas yra kvadrato (18 x 18) mm formos;

2.2. lipduko viršutinės eilutės ir kraštinio dešinio stulpelio skaičiai nurodo mėnesius;

2.3. Neteko galios nuo 2015-01-15

Punkto naikinimas:

Nr. 11V-7, 2015-01-13, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00620

 

2.3. eilutėje „vieta metams“ nurodomi metai, kuriais atliekama matavimo priemonės metrologinė patikra ir jie užrašomi spaustuviniu būdu

Papildyta papunkčiu:

Nr. 11V-72, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10031

 

2.4. eilutėje „XXX“ nurodomas paskirtosios įstaigos ženklas (lipduko serija);

2.5. eilutėje „000000“ nurodomas šešiaženklis lipduko eilės numeris.

3. N u s t a t a u,  kad:

3.1. šis įsakymas, išskyrus 3.2 papunktį ir 4 punktą, įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.;

3.2. iki 2014 m. gruodžio 31 d. matavimo priemonių tinkamumo ženklinimui naudojamas Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-41 „Dėl oficialaus žymėjimo ženklo, naudojamo matavimo priemonių ženklinimui po metrologinės patikros procedūrų, privalomosios formos patvirtinimo“ patvirtintos formos oficialus žymėjimo ženklas (lipdukas);

3.3. nuo 2015 m. sausio 1 d. matavimo priemonių tinkamumo ženklinimui naudojamas šio įsakymo 1 punktu patvirtintos formos oficialus žymėjimo ženklas (lipdukas), kuris gali būti keičiamas atskiru Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymu.

4. P a v e d u  Lietuvos metrologijos inspekcijos Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyriui pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui ir jį paskelbti Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                              Algirdas Skripėta

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos metrologijos inspekcija, Įsakymas

Nr. 11V-7, 2015-01-13, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00620

Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 11V-32 "Dėl oficialaus žymėjimo ženklo, naudojamo matavimo priemonių ženklinimui po metrologinės patikros procedūrų, privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos metrologijos inspekcija, Įsakymas

Nr. 11V-72, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10031

Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 11V-32 „Dėl oficialaus žymėjimo ženklo, naudojamo matavimo priemonių ženklinimui po metrologinės patikros procedūrų