Suvestinė redakcija nuo 2022-09-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-07-27, i. k. 2021-16507

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO už maitinimo paslaugą KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO ir JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO

 

2021 m. liepos 22 d. Nr. T2-172

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti:

2.1. atlyginimo dydį už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, darbuotojams, dirbantiems įstaigoje (priedas);

2.2. Atlyginimo dydžio už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, perskaičiavimo metodiką (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. T2-143 „Dėl Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Vytautas Grubliauskas

 


 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2021 m. liepos 22 d.

sprendimu Nr. T2-172

 

 

atlyginimo už maitinimo paslaugą klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) atlyginimo už ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų (toliau – vaikai) maitinimo paslaugą nustatymą bei atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatų taikymą. Aprašas taikomas Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, mokykloms-darželiams, Regos ugdymo centrui ir Tauralaukio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupėms (toliau – įstaigos). Aprašo III skyriaus nuostatos taikomos ir bendrojo ugdymo mokyklų vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

2. Aprašas yra parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir maitinimo organizavimą, socialinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Abonentinis mokestis – pastovioji išlaidų per mėnesį (dieną) dalis, nustatyta kaip atlyginimo dydis, skirtas darbuotojų, tiesiogiai susijusių su maisto gaminimu, darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, maisto gaminimo išlaidoms: virtuvių bei grupėse esančių virtuvėlių įrangos priežiūrai, remontui ar atnaujinimui, nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo turto atnaujinimui, šildymui, elektros energijai, karšto ir šalto vandens sąnaudoms bei kitoms su maisto gaminimu ir patiekimu susijusioms išlaidoms (laboratoriniams patiekalų ir vandens kokybės tyrimams, svarstyklių, manometrų, termometrų patikrai, šiukšlių išvežimo, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymui (toliau – ŠGP) ir kt.).

3.2. Adaptacijos laikotarpis – nustatytos trukmės laikas, reikalingas vaiko prisitaikymui prie aplinkos ir sąlygų reikalavimų.

3.3. Atlyginimas už maitinimo paslaugą – tai atlyginimas, kurį sudaro dvi dalys: atlyginimas už maisto produktus ir abonentinis mokestis.

3.4 Atlyginimas už maisto produktus – tai dienos mokestis už maisto produktus su prekių pirkimo pridėtinės vertės mokesčiu.

3.5. Daugiavaikė šeimašeima, kurioje auga daugiau nei 2 vaikai. Šeimos sąvoka yra išaiškinta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme: „Šeima – sutuoktiniai arba bendrai gyvenantys asmenys, taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų vaikai, arba vienas iš tėvų, jų vaikai ir įvaikiai iki 18 metų. Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys mokymo įstaigų dieninių skyrių nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys moksleiviai bei studentai nuo 18 iki 24 metų. Į globėjų (rūpintojų) šeimų sudėtį vaikai, kuriems įstatymo tvarka yra nustatyta globa ar rūpyba, neįskaitomi.“

3.6. Ugdymo proceso apribojimas – ugdymo proceso organizavimas (visos įstaigos ar atskirų grupių) nustatytą laikotarpį, vykstant įstaigos remonto ar renovacijos darbams, įvykus avariniams atvejams, ūminių ligų atvejais ir kt.

4. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

atlyginimo už maitinimo paslaugą nustatymas

 

5. Tėvai (globėjai, rūpintojai) (toliau – tėvai) turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių (ne mažiau kaip 1) ir jį keisti 2 kartus per metus rugsėjo mėnesio 1 d. ir vieną kartą per mokslo metus (pasirinktinai nuo pirmosios mėnesio dienos). Prašymai (raštu) pateikiami prieš 10 kalendorinių dienų. Tėvai, kurių vaikas kitu laiku pradėjo lankyti įstaigą, dienos maitinimų skaičių pasirenka pirmąją lankymo dieną.

6. Atsižvelgus į įstaigoje nustatytą maitinimo laiką, vaikus, kurie nevalgo pusryčių, tėvai turi atvesti į įstaigą po pusryčių, o vaikus, kurie nevalgo vakarienės, pasiimti iš įstaigos prieš vakarienę.

7. Tėvams, kurie vaikui parinko mažesnį dienos maitinimų skaičių, atlyginimas už maisto produktus proporcingai mažinamas pagal nustatytus paros maisto raciono kaloringumo procentus suskaičiuotą pusryčių, priešpiečių, pietų ir vakarienės arba kitokių maitinimų, numatytų valgiaraščiuose, kainą, kuri nustatoma įstaigos vadovo įsakymu, neviršijant vienos dienos atlyginimo už maisto produktus dydžio, patvirtinto Savivaldybės tarybos sprendimu.

8. Nustatyto dydžio abonentinis mokestis mokamas nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus ar nuo tėvų vaikui parinkto mažesnio dienos maitinimų skaičiaus (ši nuostata netaikoma 9, 10 ir 15 punktams).

9. Tėvai, sudarę mokymo sutartis dėl 4 valandų ugdymo trukmės per dieną, privalo parinkti vaikui bent vieną maitinimą (pusryčius ar pietus), kai vaikų maitinimas organizuojamas tam skirtose patalpose ir (ar) pritaikytose erdvėse. Pasirinkus vieną maitinimą, abonentinis mokestis mažinamas 50 proc., o pasirinkus du maitinimus, mokamas visas abonentinis mokestis. Jeigu 4 valandų ugdymo trukmės per dieną grupę lankantiems vaikams maitinimo organizuoti nėra galimybių, tėvai atlyginimo už maisto produktus ir abonentinio mokesčio nemoka.

10. Jei įstaigos virtuvėje nėra galimybių pagaminti patiekalų vaikams, kuriems skirtas pritaikytas maitinimas ir kurie maitinami iš namų atsineštu maistu, tėvams pateikus prašymą atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas. Šie atvejai turi būti numatyti mokymo sutartyse.

11. Adaptaciniu laikotarpiu, kuris gali būti taikomas naujai priimtiems vaikams vieną mėnesį, jeigu vaikas būna įstaigoje mažiau negu 4 valandas per dieną ir tėvai pageidauja, kad vaikas nebūtų maitinamas, tėvams pateikus prašymą raštu atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas.

12. Naujai priimtiems ir išvykstantiems vaikams abonentinis mokestis skaičiuojamas už visą mėnesį, nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus.

13. Kai vaikas nelanko įstaigos, atlyginimas už maisto produktus yra nemokamas.

14. Kai vaikas nelanko įstaigos, abonentinis mokestis yra nemokamas šiais atvejais:

14.1. kai ugdymo procesas nevykdomas ar apribojamas arba vykdomas nuotoliniu būdu ne ilgiau kaip 5 darbo dienas, sprendimą priėmus įstaigos vadovui;

14.2. kai ugdymo procesas nevykdomas ar apribojamas arba vykdomas nuotoliniu būdu ilgiau kaip 5 darbo dienas, sprendimą priėmus Savivaldybės administracijos direktoriui.

15. Kai vaikui skiriami nemokami pietūs, mokamas atlyginimas už maisto produktus, skirtus pusryčiams, priešpiečiams ar vakarienei. Abonentinis mokestis yra sumažinamas, išskaičiuojant pietų gamybai tenkančias išlaidas.

16. Mokamas nustatyto dydžio atlyginimas už maitinimo paslaugą, jeigu vaikai laikinai perkeliami į kitą įstaigą, kurioje nėra sąlygų maisto gamybai, ir maitinimas organizuojamas kitoje ugdymo įstaigoje arba perkama maisto gaminimo ir atvežimo paslauga. Padidėjusios maitinimo paslaugos išlaidos įstaigai kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto.

17. Įstaigai vykdant ugdymo procesą, tėvai savo kasmetinių atostogų metu turi teisę 20 darbo dienų per kalendorinius metus nevesti vaiko į ugdymo įstaigą ir nemokėti atlyginimo už maitinimo paslaugą, pateikę prašymą raštu prieš 10 kalendorinių dienų.

 

III SKYRIUS

atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos

 

18. Atlyginimas už maitinimo paslaugą tėvų prašymu mažinamas 50 %, jeigu:

18.1. šeima yra daugiavaikė, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

18.2. vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir (ar) vaikui nustatytas neįgalumas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

18.3. abu vaiko tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų studentai, kurie mokosi (studijuoja) valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

18.4. yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.

19. Atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas, jeigu:

19.1. šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

19.2. Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo;

19.3. vaikui skirtas privalomas priešmokyklinis ugdymas namuose;

19.4. vaikui nelankant įstaigos vasaros laikotarpiu.

20. Prašymai ir dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už maitinimo paslaugą 18 ir 19 punktuose nurodytos lengvatos, pateikiami įstaigos vadovui, priimant vaiką į švietimo įstaigą, išskyrus atvejus, kai švietimo įstaiga informaciją gauna iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS). Asmens duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Duomenys apie lengvatos taikymą tikslinami kiekvienais mokslo metais, o esant poreikiui gali būti tikslinami ir dažniau. Apie pasikeitusias aplinkybes, kai netenkama teisės į lengvatą, tėvai privalo nedelsdami pranešti įstaigos vadovui.

22. Atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos taikymas įforminamas įstaigos vadovo įsakymu. Atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos taikomos nuo pirmosios dienos, kai vaikas įgyja teisę į lengvatą, bet ne daugiau kaip už tris praėjusius mėnesius iki dokumento pateikimo mėnesio.

23. Įstaigos negautos pajamos iš įmokų už maitinimo paslaugą dėl lengvatų taikymo yra skiriamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

 

IV SKYRIUS

MAITINIMO PASLAUGOS TEIKIMAS MOKYKLŲ-DARŽELIŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIAMS, REGOS UGDYMO CENTRO UGDYTINIAMS

 

24. Tėvai pradinių klasių mokiniams, besimokantiems mokyklose-darželiuose, turi teisę parinkti dienos maitinimų skaičių pagal 5 punkto nuostatas.

25. Pradinių klasių mokiniams, ugdomiems mokyklose-darželiuose, pasirinkusiems mažesnį dienos maitinimų skaičių, atlyginimas už maisto produktus mažinamas pagal pusryčių, pietų ar vakarienės kainą. Vienos dienos abonentinis mokestis nesikeičia dėl pasirinkto mažesnio maitinimo kartų.

26. Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, pasirinkusiems maitinimo paslaugą, taikomos 24 ir 25 punktų nuostatos.

27. Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams III skyriaus nuostatos netaikomos. Pradinių klasių mokiniams, ugdomiems mokyklose-darželiuose, taikomos tik 19.1 papunkčio nuostatos.

28. Nemokamas maitinimas priešmokyklinių grupių vaikams ir pradinių klasių mokiniams, ugdomiems mokyklose-darželiuose, skiriamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

LĖŠŲ PLANAVIMAS IR NAUDOJIMAS

 

29. Tėvų įmokos pervedamos į įstaigos banko sąskaitą pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą atlyginimo dydį už maitinimo paslaugą.

30. Lėšos pagal sudarytą programos sąmatą naudojamos:

30.1. darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms įstaigos darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su maisto gaminimu;

30.2. maisto produktams (su prekių pirkimo pridėtinės vertės mokesčiu);

30.3. komunalinėms paslaugoms (šildymui, elektros energijai, karšto ir šalto vandens sąnaudoms, šiukšlių išvežimui, ŠGP ir kt.);

30.4. prekėms ir paslaugoms (susijusioms su maisto gaminimu ir patiekimu, higienos normų reikalavimų vykdymu);

30.5. materialiajam ilgalaikiam turtui įsigyti, kuris naudojamas maisto gaminimo patalpose.

31. Ankstesniais metais nepanaudoti lėšų likučiai už maitinimo paslaugą naudojami kreditiniams įsiskolinimams, susijusiems su vaikų maitinimu, padengti. Kitos nepanaudotos lėšos, suderinus su įstaigos taryba, naudojamos vaikų ugdymo sąlygoms gerinti.

32. Įstaigos gaunamos tėvų įmokos apskaitomos kaip įstaigos gaunamos pajamos iš įmokų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Atlyginimas už maitinimo paslaugą įstaigoje mokamas už einamąjį mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos, o gruodžio mėnesį – iki 20 dienos.

34. Tėvai, kai jų vaikas laikinai vasarą lanko kitą įstaigą, atlyginimą už maitinimo paslaugą sumoka iš anksto už visas dienas, nurodytas jų pateiktame prašyme.

35. Už atlyginimo už maitinimo paslaugą surinkimą atsakingas įstaigos vadovas. Jeigu tėvai laiku nesumoka atlyginimo, įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį, įspėjusi prieš dvi savaites. Atlyginimo už maitinimo paslaugą įstaigoje skolos iš tėvų išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Įstaigų darbuotojai gali rinktis maitinimų skaičių per dieną. Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą darbuotojams nustatomas įstaigos vadovo įsakymu, neviršijant vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugą dydžio, patvirtinto Savivaldybės tarybos sprendimu.

37. Tėvai ir kiti pašaliniai asmenys neturi teisės maitintis įstaigoje.

38. Valgiaraščiai turi būti parengti teisės aktų nustatyta tvarka pagal reikalavimus ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir mokykloms-darželiams. Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta dienos maisto produktų kaina paskirstoma taip: 35 % pusryčiams, 45 % pietums, 20 % vakarienei. Esant didesniam maitinimų skaičiui, dienos maisto produktų kainą pagal procentinę išraišką paskirsto įstaigos vadovas, suderinęs su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistu. Konkrečią kainą pagal valgiaraštį nustato įstaigos vadovas savo įsakymu, neviršydamas Savivaldybės tarybos patvirtintos dienos kainos už maisto produktus.

39. Kasmet iki balandžio 1 dienos įvertinamas maisto produktų kainų ir gamybos išlaidų didėjimas. Jeigu valgiaraštyje naudojamų maisto produktų kaina pagal produktų grupes per metus arba per kelerius metus pasikeitė daugiau kaip 10 procentų ar maisto gamybos išlaidos padidėjo daugiau kaip 10 procentų (lyginant su galiojančiu Savivaldybės tarybos patvirtintu atlyginimo už maitinimo paslaugą dydžiu), atlyginimo dydis už maisto produktus ir (ar) abonentinis mokestis yra keičiamas (didinamas ir (ar) mažinamas), taikant Atlyginimo dydžio už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, perskaičiavimo metodiką.

40. Aprašo įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo bei Planavimo ir analizės skyriai pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Aprašas skelbiamas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

________________________

part_b8e56c6a053946f58e233b5f005df8a2_end


 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2‑172

(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

2022 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T2-176

redakcija)

priedas

 

atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, REGOS UGDYMO CENTRO Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams,  darbuotojams, DIRBANTIEMS ĮSTAIGOJE

 

1. Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikams:

Eil.

Nr.

Grupės

Atlyginimo dydis (Eur)

už maisto produktus (vienos dienos kaina)*

abonentinis mokestis (vieno mėnesio kaina)

1. Lopšelio grupės:

1.1.

10,5 arba 12 val.

3,20

25,00

1.2.

24 val.

3,60

25,00

2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės:

2.1.

10,5 arba 12 val.

3,60

25,00

2.2.

24 val.

4,00

25,00

3. Priešmokyklinio ugdymo grupės, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs:

3.1.

10,5 arba 12 val.

2,00

14,00

3.2.

24 val.

2,20

14,00

 

2. Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą mokyklose-darželiuose pradinių klasių ir Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, darbuotojams, dirbantiems įstaigoje:

Pasirinktas maitinimų skaičius

Vienos dienos atlyginimo dydis (Eur)

už maisto produktus*

abonentinis mokestis

Pusryčiai, pietūs ir vakarienė

4,00

1,15

Pusryčiai

1,20

1,15

Pusryčiai ir pietūs

3,00

1,15

Pietūs

1,80

1,15

Pietūs ir vakarienė

2,80

1,15

Vakarienė

1,00

1,15

 

3. Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą mokyklose-darželiuose pradinių klasių mokiniams, kai jiems yra skiriami nemokami pietūs:

Pasirinktas maitinimų skaičius

Vienos dienos atlyginimo dydis (Eur)

už maisto produktus*

abonentinis mokestis

Pusryčiai

1,20

0,70

Pusryčiai ir vakarienė

2,20

0,70

Vakarienė

1,00

0,70

 

*Taikomas 0,10 Eur didesnis mokestis už maisto produktus vaikams, jeigu maistas jiems gaminamas pagal atskirą valgiaraštį.

_______________________

part_b8a831d4b38143f2b7a5b5e561e864a1_end


 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2021 m. liepos 22 d.

sprendimu Nr. T2-172

 

 

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PERSKAIČIAVIMO METODIKA

 

1. Atlyginimo dydžio už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas,  perskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) parengta, bendradarbiaujant BĮ Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro specialistams, Klaipėdos miesto švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – Įstaigos), vadovams ir Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos specialistams. Metodiką sudaro dvi dalys: maisto produktų kainos ir abonentinio mokesčio perskaičiavimas.

2. Maitinimo paslaugos atlyginimo dydžio pokytis apskaičiuojamas, lyginant kainas su tų metų, kuriais paskutinį kartą Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas atlyginimo dydis už maisto produktus ir abonentinis mokestis, kainomis.

3. Atlyginimo dydžio už maisto produktus perskaičiavimo nuostatos:

3.1. maisto produktai, naudojami valgiaraštyje, suskirstyti į 7 pagrindines grupes, pagal kurias skaičiuojamas pokyčio vidurkis. Maisto produktų grupės žymimos sutartiniais ženklais;

3.2. maisto produktų kainos pokytis apskaičiuojamas procentais;

3.3. kiekvienai produktų grupei nustatyta jos vertės dalis (procentais) valgiaraštyje:

 

Eil.Nr.

Produktų grupės

Žymėjimas

Maisto produktų kainos pokytis

Produktų grupės vertės dalis valgiaraštyje

1.

Mėsos produktai

M

X (%)

10 %

2.

Pienas ir pieno produktai

PP

X (%)

19 %

3.

Grūdinės kultūros, miltai, makaronai, duonos gaminiai

GM

X (%)

28 %

4.

Daržovės ir vaisiai

VD

X (%)

27 %

5.

Kiaušiniai

K

X (%)

8 %

6.

Žuvies produktai

Ž

X (%)

3 %

7.

Kiti produktai (prieskoniai, padažai, aliejus, džemai ir kt.)

KPR

X (%)

5 %

 

4. Maisto produktų kainų pokytis (MPKP) apskaičiuojamas pagal formulę:

MPKP = (XM x 0,10) + (XPP x 0,19) + (XGM x 0,28) + (XVD x 0,27) + (XK x 0,08) + (XŽ x 0,03) + (XKPR x 0,05).

5. Produktų kainų pokyčiui įvertinti būtų pasirenkama 50 % Įstaigų, kuriose yra taikomas atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą. Kainų dydis būtų skaičiuojamas pagal Įstaigose sudarytas (galiojančias) maisto tiekimo sutartis. Kiekvienoje maisto produktų grupėje parenkami pagrindiniai produktai, vyraujantys daugumoje Įstaigų ir naudojami pagal patvirtintus valgiaraščius.

6. Abonentinio mokesčio dydžio perskaičiavimo nuostatos:

6.1. maisto gamybos sąnaudos suskirstytos į 5 pagrindines grupes, pagal kurias skaičiuojamas pokyčio vidurkis. Sąnaudų grupės žymimos sutartiniais ženklais;

6.2. išlaidų pokytis apskaičiuojamas procentais;

6.3. kiekvienai sąnaudų grupei nustatyta jos vertės dalis (procentais) bendrose maisto ruošimo sąnaudose:

 

Eil. Nr.

Sąnaudų grupės

Žymėjimas

Išlaidų pokytis*

Sąnaudų grupės dalis bendrose maisto ruošimo sąnaudose

1.

Darbo užmokesčio su socialinio draudimo įmokomis išlaidos

DU

X ( %)

73,2 %

2.

Prekių ir paslaugų, skirtų maitinimui organizuoti, išlaidos

PMO

X ( %)

6,8 %

3.

Virtuvės inventoriaus ir patalpų remonto išlaidos

VIR

X ( %)

5,5 %

4.

Komunalinės išlaidos

KOM

X ( %)

10 %

5.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

ITN

X ( %)

4,5 %

 

7. Abonentinio mokesčio sąnaudų pokytis (AMSP) apskaičiuojamas pagal formulę:

AMSP = (XDU x 0,732) + (XPMO x 0,068) + (XVIR x 0,055) + (XKOM x 0,10) + (XITN x 0,045).

8. Kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 1 d. perskaičiuojamas atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą, atskirai lyginant maisto produktų ir abonentinio mokesčio pokytį, apskaičiuotą pagal Metodiką, su Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais kainų dydžiais. Pagal šios Metodikos nuostatas maisto produktų ir (ar) abonentinis mokestis būtų keičiamas (didinamas ir (ar) mažinamas), jeigu kainų pokytis sudarytų daugiau kaip 10 procentų už maisto produktus ir (ar) maisto gamybą.

________________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-176, 2022-07-21, paskelbta TAR 2022-07-25, i. k. 2022-16105

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“ pakeitimo

 

 

part_e3f3e3dba13143aa86757f6dc8dc5ee1_end